Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. november 2013
Mødested: Engbjergskolen, Engbjerg 21, Snejbjerg

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Kvalitetsrapport 2012/2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2012-2013 fremlægges til vurdering og dialog.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes skoler 2011-2012 fremlægges, så Byrådet kan tag stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler med efterfølgende opfølgning.


Dette er den 5. kvalitetsrapport, der er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Kvalitetsrapporten beskriver det netop afsluttede skoleår og indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen i Herning Kommune.


Vurderingen baseres på oplysninger om rammebetingelser, pædagogiske processer samt resultater.
Kvalitetsrapporten for Herning Kommune udgør sammen med hver enkelt skoles rapport, der vil kunne læses fra februar på skolernes respektive hjemmesider, en samlet beskrivelse og vurdering af det kommunale skolevæsen.
 
Kvalitetsrapporten indeholder følgende elementer:

 • Kapitel 1 Indledning - gør rede for de politiske visioner for Herning Kommunes skolevæsen, skolevæsenets struktur og omfang samt bygningsmassen

 • Kapitel 2 Læsevejledning - gør rede for formålet med rapporten, dens opbygning og nogle af de formkrav, der er fastsat i bekendtgørelsen. 

 • Kapitel 3 Samlet redegørelse - giver en sammen fattende helhedsvurdering af det faglige niveau på baggrund af de indsamlede data.  

 • Kapitel 4 Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport - fortæller om opfølgning på eventuelle politisk besluttede handleplaner på baggrund af sidste års rapport. 

 • Kapitel 5 Skolevæsenets rammebetingelser - fortæller om skolevæsenets lovgrundlag, de politiske mål og rammebetingelser, såsom struktur, udgiftsniveau med mere via nøgletal. Kapitlet beskriver de kommunalt vedtagne mål og indsatsområder.

 • Kapitel 6 De pædagogiske processer - beskriver, hvordan de pædagogiske processer organiseres og tilrettelægges i kommunen. Desuden fortælles der i dette afsnit om nogle af de overordnede og fælles indsatser, der har præget skolevæsenet i skoleåret 2011/12. Herudover er de pædagogiske processer kort beskrevet i de enkelte skolers Kvalitetsrapporter.

 • Kapitel 7 Resultater - opsummerer skolevæsenets resultater i forhold til afgangsprøver, overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser med mere.

 • Kapitel 8 Resultater af læsetest - i skoleåret 2011/12.

 • Kapitel 9 Nøgletal for de enkelte skoler - samler data for alle skolerne på en bred række af områder.

 

Det fortsatte arbejde med kvalitetsrapporten:

 • Efter godkendelse i Byrådet lægges kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2012-2013, på Herning Kommunes hjemmeside med bilag.

 • Folkeskolernes samråds FU vælger et tema, som sættes til dialog på møde mellem skolebestyrelsesformændene, skolelederne og Børne- og familieudvalget.

 
Konklusionen på Kvalitetsrapporten for 2012/2013 er i hovedtræk:


Der er de seneste 4 år i Herning Kommune arbejdet mod at nåd en nationale målsætning for 2015 om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Denne kvalitetsrapport dokumenterer, at der stadig er behov for at intensivere denne indsats. 


Der er opnået gode læseresultater i 0.årg og 1.årg., men antallet af elever, der har behov for en særlig indsats er større end andelen på landsplan. Derfor skal sprog og læseindsatsen øges i de kommende år.


Inklusion af elever i almenområdet er øget, men fokus på inklusion vil også i de kommende år være et central indsatsområde.


Resultatet af de nationale test må ikke offentliggøres, men center for børn og læring er meget tilfredse med resultatet.

 

Resultaterne opnået ved afgangsprøven er alle over middel, med ganske få undtagelser og generelt bedre end sidste skoleår.


Der er sket en stor indsats på it-området med flere computere til eleverne. Adgangen til on-line baserede læremidler er øget.


De 25 største skoler har modtaget midler til gennemgående renovering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anbefaling af:
at Byrådet godkender vurderingen af det faglige niveau på kommunens folkeskoler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Det skal dog bemærkes at side 32 i bilaget er taget ud, idet der skal ske en kvalitetssikring af tabelmaterialet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.20-A00-1-13 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Uddannelseslegat for lærerstuderende

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af en henvendelse til Børn og Unge søges det afdækket om Herning Kommune skal indstifte et uddannelseslegat for lærerstuderende, der har tilknytning til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I læreruddannelsen er det muligt, at dele af uddannelsen kan foregå gennem praktik i udlandet. Gennem tiderne er den pædagogiske inspiration kommet fra forskellige dele af verden. I 1990’erne var New Zealand det helt store. I 2000’erne var det Finland og i 2010’erne er det Canada.


Et legat kunne bevirke, at Herning Kommune fik en ’agent’ til disse modelande. Agenten ville så kunne opnå unikke oplevelser med disse systemer, som ville kunne afrapporteres, deles og kommunikeres ud i hele systemet efterfølgende.


Legatet kunne så være en måde at skaffe sig viden om og erfaring med, hvad andre systemer kan, som vi gerne vil kunne. Denne viden forpligter legatmodtageren sig til at formidle ved at være kontaktperson eller ambassadør for en bestemt klasse, en skole eller for forvaltningen/kommunen.

 
Organisering:
Legatudvalget består af tre medlemmer og tre suppleanter, der er udpeget af CBL
Ansøgere kan søge om legat til støtte for betaling af ophold, rejse, studiepas samt evt. sprogtest.


Ansøger kan så skabe kontakter for henholdsvis en klasse, en skole eller forvaltningen i forhold til pennevenner eller venskabsklasser, men kan også observere eller afprøve bestemte tiltag, for på den måde at få førstehåndserfaringer.


Afrapportering kan ske via en skriftlig rapport, et besøg på personalemøde eller ved at udarbejde en videofilm.
 
Legatet kan søges i marts og september. Et legat kunne bestå af 10.000 kroner. Herfor skal svares en rapport, et besøg/oplæg på en skole eller en videofilm.
Legatet skal kunne søges via et opslag på Herning Kommunes hjemmeside
 
Økonomi:
2 årlige legater på hver 10.000 kr.
Der er i indeværende budget ikke afsat økonomi til legater

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om der skal indstiftes uddannelseslegater i Herning Kommune.

Beslutning

Drøftet. Sagen genoptages med tilretninger på Børne- og Familieudvalgsmøde den 5. februar 2014.

 

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Kontraktstyring 2014, Center for Børn og Forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggard

Sagsresume

Reviderede kontrakter for 2014 for specialinstitutionerne i Center for Børn og Forebyggelse, Børne- og Familiecenter Herning, HandicapCenter Herning, Hedebocentret samt Herning Krisecenter, indstilles til godkendelse.

 

Samtidig fremlægges forslag til revideret kontraktstyringsmodel for specialinstitutionerne.

Sagsfremstilling

Kontraktstyringsmodellen er en udmøntning af Herning Kommunes overordnede mål- og rammestyringsmodel, og kontrakternes mål- og evalueringsdel tager derfor afsæt i de vedtagne politiske målsætninger for Center for Børn og Forebyggelse.
 
Formålet med kontraktstyringsmodellen er at styrke udviklingen af institutionernes ydelser i overensstemmelse med politikernes, brugernes og institutionernes intentioner.
 
Dialog er omdrejningspunktet i modellen, idet dialogen om tilbuddenes drift og udvikling tillægges afgørende betydning i relation til den kvalitet, der kan leveres til brugerne. Hvert enkelt tilbud har indgået i dialog med det lokale MED-udvalg, eventuel bestyrelse/råd og administrationen i Center for Børn og Forebyggelse.
 
Kontrakternes første del beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for institutionernes virksomhed. Denne del ændres efter behov.
 
I kontrakterne for Børne- og Familiecenter Herning samt HandicapCenter Herning er der større ændringer i denne del i forhold til 2013 på grund af fusionerne af henholdsvis Børne- og Ungecentret TOFTEN og Familiebehandlingen Herning til Børne- og Familiecenter Herning samt Agerbo og Tjørringhus til HandicapCenter Herning. De fusionerende institutioners kontrakter er sammenskrevede og tilrettede. I kontrakten for Hedebocentret er der ændringer på grund af nye ydelser (Functional Family Therapy - FFT).

 

Kontrakternes anden del beskriver institutionernes aktuelle mål med tilhørende aktiviteter, forventede resultater og evaluering. Målene tager udgangspunkt i de overordnede politiske målsætninger for Center for Børn og Forebyggelse for 2014. Denne del udgør grundlaget for dialogprocessen og ændres årligt.
 
De politiske mål for 2014 for Center for Børn og Forebyggelse omhandler følgende:

 • Sverigesprogrammet – styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse: At sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion – segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015).

 • Udvikling af vidensbaserede tilbud og arbejdsgange: Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstiltag, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning.

 • Sundhedsfremme og forebyggelse: Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige.

 • Inklusion: Fastholdelse af en stigende procentdel børn og unge i et normalmiljø, hvori der skal udvikles øgede kompetencer, for at opgaven kan løses med kvalitet.


Specialinstitutionernes mål for 2014 omhandler derfor:
 
Mål, der spiller sammen med Sverigesprogrammet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse:

 • Hedebocentret: Forsøg med tidsbegrænsede anbringelsesforløb/behandlingsforløb.

 • Børne- og Familiecenter Herning: Forsøg med tidsbegrænsede anbringelsesforløb/behandlingsforløb.

 • Børne- og Familiecenter Herning: Udvikling af ambulante ydelser, herunder massiv familiebehandling og Broen.

 • HandicapCenter Herning: Vejledning til familier med henblik på at støtte familierne i at have børnene boende hjemme.

 • HandicapCenter Herning: Øget social inklusion af børn/unge i aflastning.

 
Mål, der omhandler udvikling af vidensbaserede tilbud og arbejdsgange:

 • Hedebocentret: Implementering af familiebehandlingsprogrammet FFT (Functional Family Therapy).

 • Hedebocentret: Fortsat implementering af ART (Aggression Replacement Training), herunder bl.a. implementering af FamilieART.

 • Hedebocentret: Fortsat implementering af det evidensbaserede program MST-CM (Multisystemisk terapi med misbrugsbehandling).

 • Hedebocentret: Fortsat udvikling af resultatopfølgning for alle unge indskrevet på Hedebocentret.

 • Herning Krisecenter: Systematisk evaluering af forløb med henblik på erfaringsopsamling og fælles læring.

 • Børne- og Familiecenter Herning: Implementering af FIT (Feedback Informed Treatment).

 
Hertil kommer særskilte mål for de enkelte tilbud, bl.a. mål omkring fusionerne, tilknytning af plejefamilier til institutionerne og øget inddragelse af frivillige, jf. de respektive kontrakter, som er vedlagt.

 

I Herning Krisecenters kontrakt er Krisecentrets kvalitetsstandard indsat som bilag. Udgaven for 2013 er indsat under forudsætning af, at denne bliver godkendt af Byrådet.

 
Jf. bilaget "Principper for kontraktstyringsmodellen for specialinstitutionerne CBF 01.11.13" foreslås det at ændre kontraktstyringsmodellen, således at forvaltningen bemyndiges til fremover at godkende kontrakterne. En kvalitetsrapport, der bl.a. følger op på målene i kontrakterne, vil fremover blive fremlagt for udvalget i marts eller april hvert år.

 

Kvalitetsrapporten dækker hele Center for Børn og Forebyggelse, både specialinstitutioner og øvrige afdelinger, og beskriver:

 • Overordnede rammer for Center for Børn og Forebyggelse samt rammer for hver afdeling/institution

 • Opfølgning på mål og præsentation af nye mål

 • Dokumentation, evidens og effekt

 • Brugeroplevet kvalitet og brugerindflydelse

 • Medarbejdertal i forhold til sygefravær og personaleomsætning, uddannelsesniveau og kompetenceudvikling

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede kontrakter for institutionerne Børne- og Familiecenter Herning, HandicapCenter Herning, Hedebocentret samt Herning Krisecenter godkendes 
at kontrakterne med årsmålene for 2014 træder i kraft 1. januar 2014
at ændringerne i kontraktstyringsmodellen godkendes, således at forvaltningen bemyndiges til fremover at godkende kontrakterne, og en kvalitetsrapport for Center for Børn og Forebyggelse fremlægges for Børne- og Familieudvalget hvert år i marts/april.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Revideret kvalitetsstandard for Herning Krisecenter indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted efter § 109 i lov om social service. Krisecentrets målgruppe er kvinder, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold. Krisecentret tilbyder ophold under sikrede forhold og har plads til 5 kvinder og eventuelle medfølgende børn.
 
I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 631 af 15/6 2006, ’Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service’, som er gældende fra 1/1 2007, bestemmes, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud efter § 109 i lov om social service.
 
Kvalitetsstandarden for tilbuddet, der senest blev revideret primo 2012, er blevet revideret af Krisecentret i tæt samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse.
 
Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service skal konkretisere, hvad borgerne kan forvente, når de bor på Herning Krisecenter. I forlængelse heraf er der pligt til at gøre kvalitetsstandarden alment tilgængelig for borgerne.
 
Der er endvidere krav om, at repræsentanter for beboerne har været inddraget i processen med udarbejdelse af kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter har været forelagt de beboere, der havde ophold på Krisecentret medio oktober 2013. Der eksisterer ikke et brugerråd på Herning Krisecenter.
 
Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service indeholder beskrivelse af følgende punkter i henhold til kravene i bekendtgørelsen:

 • Antal pladser og de fysiske rammer

 • Den overordnede målsætning

 • Beskrivelse af ydelser og tilbud

 • Opholds- og kostbetaling

 • Procedurer for henvendelse og ophold

 • Fællesfaciliteter

 • Personalepolitik

 • Den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet

 • Værdier og normer

 • Brugerindflydelse


Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter uddyber ovennævnte områder, jf. vedlagte bilag. Der er i forhold til den tidligere udgave foretaget følgende indholdsmæssige ændringer:

 • Afsnit 6: Ydelser og tilbud, under Ydelser, hvor "Efterværn for kvinden, når hun flytter i egen bolig" er tilføjet som ydelse.

 • Afsnit 6, under Samarbejde, hvor tidligere nævnte kvartalsvise møder med Børne- og Familierådgivningen er erstattet af et løbende tæt samarbejde med Familierådgiveren i Børne- og Familierådgivningen, som der holdes ugentlige møder med (nævnt under Efter endt ophold).

 • Afsnit 10: Tilsyn og revision af kvalitetsstandarden, som følge af lov om socialtilsyn.

 • Afsnit 12: Fremtidig indsats, som følge af nye mål for de kommende år.

 

Der er desuden foretaget mindre præciseringer samt opdatering af takster.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter 2013 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september. Sammenfattende viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på driften med i alt 30 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september incl. genbevillinger. Der er genbevilliget 41,9 mio. kr. fra 2012 til 2013, der forventes således et forbrug af overførte midler med i alt 11,8 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 32 mio. kr. til overførsel til 2014

Sagsfremstilling

Drift:
Samlet forventes pr. 30. september 2013 et mindreforbrug på driften på 30 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget incl. genbevillinger/overførsler. Der er genbevilliget i alt 41,9 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er således et merforbrug eksl. genbevillinger på 11,8 mio. kr.

 

Oversigt pr. 30. september 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i 1.000 kr.)
Korr. budget 2013
Forventet forbrug 2013
Afvigelse
Selvforvalt- ningsaftaler
Projekter og takstfin. puljer
Øvrige områder
Genbevil- linger fra 2012
Dagtilbud
461.762
451.703
10.059
9.459
0
600
9.445
Folkeskoler
722.726
711.518
11.208
9.500
2.700
-992
12.651
Børn og Familie
270.070
261.320
8.750
5.883
7.367
-4.500
19.764
I alt
1.454.558
1.424.541
30.017
24.842
10.067
-4.892
41.860
 
 
 
 
 
 
 
 
Genbevillinger 2012
 
 
41.860
31.134
14.888
-4.162
 
Difference
 
 
-11.843
-6.292
-4.821
-730
 

 
De væsentligste afvigelser er:
 

 • 2,2 mio.kr. likviditetsforskydning på projekter med ekstern finansiering. Det drejer sig om projekter der er videreført fra tidligere med anmodning om overførsel af midler fra 2012.

 • 2,6 mio. kr. likviditetsforskydning på takstpuljer/reguleringer, som følge af takstnedsættelser pga. overskud tidligere år

 • 4,5 mio. kr. forventet merforbrug på Anbringelsesområdet. Merforbruget skyldes hovedsageligt en større stigning i antallet af underretninger og tvangssager, samt berigtigelse af statsrefusion på Barnepigeordninger.

 • 6,2 mio. kr. forventet forbrug af overførsler på selvforvaltningsaftaler.

 
Der henvises endvidere til vedlagte bemærkninger på de enkelte serviceområder.
 
Sanktionslovgivning
Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen på landsplan der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. Det forudsættes således, at Herning Kommune overholder servicedriftsrammen, mens det bl.a. som følge af ”kollegiemodellen” er den enkelte direktør, der på vegne af fagudvalget har det styringsmæssige ansvar for, at måltallet for servicedriftsudgifterne overholdes.
 
Det forventede regnskab for Børne- og Familieudvalgets område viser et merforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksl. Genbevillinger. I forhold til sanktionslovgivningen modsvares dette af lockout midler, hvor der blev givet en negativ tillægsbevilling på 18,7 mio. kr. på SO 12 Folke og ungdomsskoler. Midler som efterfølgende er overført til på skolefonden, anlæg 2014-2017.
 
Projekter og takstfinansierede puljer

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet likviditetsforskydning på 4,8 mio. kr. vedr. projekter og takstfinansierede puljer. Opgørelsen består af de forbrug der konkret kendes, projektmidler der er søgt overført fra 2012, som skal anvendes i 2013 og kendte mindreindtægter som følge af konkrete takstnedsættelser fra tidligere. Der forventes overført 10,1 mio. kr. til 2014.  

Anbringelsesområdet

Der forventes pr. 30. september et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen ved halvårsregnskabet.
 
Merforbruget skyldes dels en markant stigning i antallet af tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Ved tvangsanbringelser bliver anbringelsesperioden længere da Barnets Reform ligger op til en større kontinuitet i anbringelsen set fra barnets perspektiv. Samtidig betyder det også flere ressourcer til overvåget samvær og kontaktperson til børn og forældre. Antallet af aktive tvangsanbringelser er steget fra 25 ultimo 2011 til 41 ultimo 2012. Merudgifter på grund af stigningen i tvangssager forventes at blive ca. 2 mio. kr.
Antallet af underretninger er ligeledes steget meget kraftigt fra 33,6 i gns. pr. md. i 2012 til 107 i gns. Pr. md. I 2013.  
I forbindelse med den løbende revision er det blevet påpeget, at udgifter vedrørende privat pasning (kvalificeret barnepige) ikke bevilget korrekt. I Herning har ordninger været bevilget efter Servicelovens § 41 Merudgifter vedrørende handicappede børn og unge, som har udløst 50% statsrefusion. Bevillingerne skal derimod 2013 gives efter en paragraf, som ikke udløser statsrefusion. Den manglende statsrefusion i 2013 forventes at udgøre 2,25 mio. kr. 
Det skal endvidere gøres opmærksom på, at Rigsrevisionen har præciseret over for kommunerne, at afregning efter Servicelovens § 41 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ikke kan ske direkte til leverandører, men skal ske til forældre. I Herning afregnes der direkte mellem leverandør og kommunen i forbindelse med bl.a. kørsel, medicin, indkøb af bleer. Der er tale om en problemstilling på tværs af mange kommuner og der har i august måned været afholdt dialogmøder mellem Rigsrevisionen, KL og kommunerne. Sagen er på nuværende tidspunkt uafklaret, men der forventes udmelding fra KL / socialministeriet primo november. 
 
Det forventede merforbrug i 2013 på anbringelsesområdet og ikke mindst udfordringerne fremadrettet betyder, at der er stort fokus på at finde langsigtede løsningsforslag og herunder at vurdere eventuelt korrigerende handlinger. Der vil på Børne- og Familieudvalgets møde d. 19. december fremsættes en samlet sag omkring både de udgiftsmæssige og de personalemæssige udfordringer.
 
 
Selvforvaltningsaftaler og forbrug af overførte midler.

I forbindelse med årets 3 politiske budgetopfølgninger inddrages de decentrale enheder, hvor de skal melde ind med årets forventede mer- el. mindreforbrug.  
Der er pr. 30. september vurderet et forventet forbrug af overførte midler på selvforvaltningsaftaler på 6,3 mio. kr. Dette er vurderet på baggrund tidligere års forbrugsmønstre, faktisk fremskrevet forbrug og de konkrete meldinger fra decentrale enheder.
Merforbrugene er en blanding af nødvendige tiltag, allerede igangsatte aktiviteter og nye anmodninger om anvendelse af overførsler. Som nævnt ved halvårsregnskabet arbejdes der på at få fastlagt nogle gode og anvendelige procedurer for håndtering af overførsler samt at få udviklet et styringsværktøj til kollegiemodellen på tværs af Børn og Unge.
 
Det forventes, at der er tale om en proces der først er fuldt indfaset medio 2014, hvorefter at kollegiemodellen vil blive en integreret del af budgetopfølgningen.
  
  
 

Anlæg:

På anlæg forventes samlet et mindreforbrug på 32 mio. kr. der forventes overført til anvendelse i 2014. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på henholdsvis byggeriet af ny Snejbjerg Skole samt flere projekter vedr. vedligeholdelse og forbedring af indeklima.
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte oversigt over anlæg 3. kvartal.
 
Budgetomplaceringer:
Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende budgetomplaceringer / tillægsbevillinger: 
Der er ikke tekniske budgetomplaceringer for indeværende år, men der anmodes om overflytning af stednummer 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning fra nuværende organisatoriske tilhørsforhold SO 12 Folke- og ungdomsskoler til SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse gældende for budget 2014 og fremadrettet
 
 
 
 
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at stednummer 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning flyttes fra SO 12 Folke- og ungdomsskoler til SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse gældende for budget 2014 og fremadrettet    
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2013 og i Byrådet den 17. december 2013.

Beslutning

Indstilles godkendt

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-13 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering: Efterværn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggard

Sagsresume

Orientering om brug af efterværn i Børne- og Familierådgivningen, Center for Børn og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Lovgivning
Efterværnsreglerne fremgår af servicelovens § 76.
 
Det er med Barnets Reform (ændrede regler i serviceloven/ SEL) præciseret, at der ved afgørelse om efterværn skal være et fremadrettet fokus på den unges livssituation og evne til at føre en selvstændig tilværelse. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse, og der skal bl.a. være fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold som eksempelvis erhvervelse af selvstændig bolig. Der skal således være udsigt til en positiv udvikling for den unge i perioden med efterværn, men der er ikke krav om, at den unge skal blive helt selvhjulpen senest ved det fyldte 23. år. 


Senest 6 måneder før ophør af en anbringelse ved den unges 18. år, er kommunen forpligtet på at træffe afgørelse om, hvorvidt den unges skønnes berettiget til efterværn, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes efter § 76, jfr. SEL § 68 stk.12. Dette er en afgørelse, som den unge kan påklage til Ankestyrelsen.
 
Allerede fra den unges 16. år (ved handleplansrevision, jfr. SEL § 140 stk.3) opstilles konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet.
 
Fra den unges 18.år kan besluttes følgende:
• En udpeget fast kontaktperson, jfr. SEL § 76 stk.2, kan opretholdes.
 
Har den unge umiddelbart før det fyldte 18 år været anbragt uden for hjemmet, kan der træffes afgørelse om følgende, jfr. SEL § 76 stk.3:
• Døgnophold opretholdes
• Udpege en fast kontaktperson
• Etablere en udslusningsordning
• Tildele andre former for nødvendig støtte, eksempelvis psykologbehandling
 
Brug af efterværn i Herning Kommune
 

Oversigt over brug af efterværn i Herning Kommune i årene 2010-2013, opgjort i 2013-tal
 
 
 
 
 
 
År
Område
Antal
Forbrug hele året
Forbrug indtil 11.10.13
Forventet resten af året
2010
 
 
 
 
 
 
5.20, familiepleje, eget værelse, efterskoler og opholdssteder
29
5.615.091,01
 
 
 
5.23, døgninstitution
7
3.094.971,44
 
 
 
Anbringelser i alt
36
8.710.062,45
 
 
 
5.21, ungeteam samt privat kontaktperson
23
672.397,42
 
 
 
I alt år
59
9.382.459,87
 
 
2011
 
 
 
 
 
 
5.20, familiepleje, eget værelse, efterskoler og opholdssteder
28
4.789.098,99
 
 
 
5.23, døgninstitution
7
1.048.537,01
 
 
 
Anbringelser i alt
35
5.837.636,00
 
 
 
5.21, ungeteam samt privat kontaktperson
15
724.927,39
 
 
 
I alt år
50
6.562.563,39
 
 
2012
 
 
 
 
 
 
5.20, familiepleje, eget værelse, efterskoler og opholdssteder
32
3.226.472,31
 
 
 
5.23, døgninstitution
7
974.627,97
 
 
 
Anbringelser i alt
39
4.201.100,28
 
 
 
5.21, ungeteam samt privat kontaktperson
28
2.317.702,14
 
 
 
I alt år
67
6.518.802,42
 
 
2013
 
 
 
 
 
 
5.20, familiepleje, eget værelse, efterskoler og opholdssteder
29
3.146.119,00
2.685.232,00
460.887,00
 
5.23, døgninstitution
5
1.247.237,00
992.280,00
254.957,00
 
Anbringelser i alt
34
4.393.356,00
3.677.512,00
715.844,00
 
5.21, ungeteam samt privat kontaktperson
44
3.377.234,00
2.682.874,00
694.360,00
 
I alt år
78
7.770.590,00
6.360.386,00
1.410.204,00

 

I Herning Kommune er det primært efterværn i form af opretholdelse af døgnophold, etablering af udslusning samt brugen af kontaktperson, der bruges.
 
For så vidt angår forlængelse af døgnophold samt udslusning tilbydes efterværn oftest i form af forlængelse af familiepleje. I mindre målestok bruges dog også opholdssteder, Hedebocentret, eget værelse samt Erhvervsskolen Vestjylland.
 
Kontaktpersoner er oftest Ungeteamet under Hedebocentret, men der bruges også private kontaktpersoner, og i enkelte tilfælde, hvor unge har været anbragte på opholdssteder, bruges en kontaktperson fra pågældende opholdssted.
 
Ungenetværket
Ungenetværket er et sparringsforrum mellem Børne- og Familierådgivningen, Voksen handicap og Psykiatri, Social & Integration samt Visitationsenheden.
 
Ungenetværket blev etableret for at skabe en sammenhæng og helhed i indsatsen for unge mellem 16-20 år på tværs af lovgivningsmæssige og evt. organisatoriske skel. Målgruppen er i princippet alle 16-20 årige. I praksis er det de unge som på grund af deres problemstillingers kompleksitet skal støttes fra flere afdelinger og tilbud, og hvor kvaliteten af indsatsen afhænger af smidighed og beslutsomhed på tværs af forvaltninger/afdelinger.
 
Juni 2009 blev ungenetværket taget i brug. Der sidder repræsentanter fra Børne- og Familierådgivningen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Voksen Handicap og Psykiatri, Social og Integration. Konceptet er desuden med formand for udvalget, som er afdelingsleder i Social og Integration og koordinatoren/sekretæren er ansat i Børne- og Familierådgivningen. Såfremt der er behov for at hidkalde en medarbejder fra Visitationsenheden gøres dette ad hoc.
 
Der er nedsat en følgegruppe og en styregruppe for Ungenetværket. Der har været evaluering af dets berettigelse, men konklusionen er fortsat, at det giver god mening at drøfte sagerne her. Ydermere er det et område, hvor der løbende træffes nye afgørelse i Ankestyrelsen.
 
Der er fastlagte mødetidspunkter hver 2. mandag mellem 14-16, hvor sager sættes på til drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer