Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. september 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A00-13-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jane Sønderskov

Sagsresume

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

 

Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår årligt en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre koordinering af tilbud og ydelser på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2018 er udarbejdet i tæt dialog mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Derved er der skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

Rammeaftalen er forenklet i form og indhold i forhold til tidligere års rammeaftaler. Samtidig har kommunerne og Regionen haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs i forløbet.

 

KKR Midtjylland har på møde 15. juni 2017 behandlet udkast til Rammeaftale 2018. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2018 inklusiv bilag godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

Der er udvalgt to udviklingsområder, som kommunerne og Regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018:

 

 • Voksenhandicap - implementering af rammepapir
 • Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal fastlægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

I styringsaftalen for 2018 fortsættes KKR Midtjyllands beslutning om, at kommunerne og Regionen skal udmønte en takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

 

Der gøres opmærksom på, at konkrete aftaler om principper for blandt andet finansiering, takstberegning og betalingsmodeller er samlet i bilag 1 til styringsaftalen.

 

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2018

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2018 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter Handicaprådets høringssvar
at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Beslutning

Drøftet og godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-2-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Forpligtende samarbejde mellem daginstitutioner/skoler i Ørnhøj og Vinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forlængelse af Byrådets beslutning i henholdsvis september og december 2014 omkring forpligtende samarbejder har Vinding Skole, Vinding Børnehus, Ørnhøj Skole og Børnehøjen kørt en proces om kvalitet og organisering. Lederne har udarbejdet forslag til den fremtidige organisering i deres område. Dette forslag har været til høring i de respektive bestyrelser. På baggrund heraf forelægges sagen til udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Vinding Skole er overbygningsskole med tilknyttet SFO. Vinding Børnehus er selvejende daginstitution med vuggestue og børnehave. Ørnhøj Skole er grundskole og sender overbygningselever videre til Vinding Skole. Børnehøjen er en kommunal daginstitution med vuggestue, børnehave, fritidshjem 1 og fritidshjem 2. Ørnhøj Skole og Børnehøjen har fællesbestyrelse, hvor daginstitutionsleder og skoleleder er sideordnet, godkendt efter § 24 a i folkeskoleloven (landsbyordning).

 

Byrådet besluttede den 16. september 2014 følgende:

Vinding Skole og Ørnhøj Skole forpligtes på yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.

 

Byrådet besluttede den 16. december 2014 følgende:

Daginstitutionerne i Vinding og Ørnhøj forpligtes på at udvikle deres fællesskaber.

 

På baggrund af disse beslutninger har bestyrelserne og lederne i Vinding Skole, Vinding Børnehus, Ørnhøj Skole og Børnehøjen kørt en god proces om kvalitet og organisering. På baggrund af denne proces har lederne udarbejdet forslag til den fremtidige organisering.

 

De har udarbejdet følgende 3 scenarier, som alle har udgangspunkt i bestyrelsernes lovgivningsmæssige kompetencer og beskriver således alle ledelsesniveauer. Uagtet hvilket scenarie, der vælges, sker tildelingen af ressourcer til ledelse efter den politisk godkendte tildelingsmodel.

 

Scenarie 1:

 

Scenarie 2

 

Scenarie 3

 

Lederne har på fællesmøde med bestyrelserne og Center for Børn og Læring fremlagt scenarie 2, som var deres anbefaling. Scenarie 2 er efterfølgende sendt i høring i de 3 bestyrelser.

 

Der er kommet følgende høringssvar:

 

Vinding Skole

Bestyrelsen for Vinding Skole og SFO anbefaler, at et samarbejde med Ørnhøj Skole formaliseres. De ønsker en sammenlægning pr. 1. august 2020, således at der er en fælles skoleleder for begge skoler, en viceskoleleder på Vinding Skole, en afdelingsleder på Ørnhøj Skole samt SFO leder på Vinding Skole. Det nuværende velfungerende samarbejde mellem de to skoler vil de gerne fortsætte med frem til 2020 og dermed få gennemarbejdet sammenlægningen, så implementeringsdelen bliver så optimal som muligt.

 

I forhold til daginstitution/skole ønsker de at fortsætte det vigtige og gode forpligtende samarbejde omkring overgang m.m. De ser ikke en organisatorisk sammenkædning af daginstitution og skoler som en mulighed.

 

Børnehøjen og Ørnhøj Skole

Peger på scenarie 3, også kaldet maximalmodellen, hvor de i løbet af tre år forbereder en sammenlægning af Ørnhøj Skole, Vinding Skole, Børnehøjen og Vinding Børnehus med to sideordende ledere  og fire afdelingsledere. Desuden mener de, at det er uambitiøst at splitte Ørnhøj Skole og Børnehøjen op, når de netop gennem fem år har haft et godt samarbejde.

 

Vinding Børnehus

Bestyrelsen i Vinding Børnehus ønsker at bevare deres selveje. Bestyrelsen har lavet et nyt oplæg til et forpligtende samarbejde mellem de omtalte parter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om den fremtidige organisation i Vinding-Sørvad og Ørnhøj.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anerkender den lokale proces og de indsendte høringssvar. Forvaltningen får i opdrag i samråd med Vinding Skole, Ørnhøj Skole og Børnehøjens bestyrelse og ledelse at tilrettelægge en proces for sammenlægning af de 3 enheder. Det forpligtende samarbejde i området mellem dagtilbud og skoler skal fortsat udvikles, så der sikres sammenhængende tilbud i såvel Vinding som Ørnhøj.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.01-G01-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Sammenlægning af skolebestyrelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Skolebestyrelserne på Hammerum Skole og Gjellerupskolen ønsker, at skolebestyrelserne sammenlægges, når Lindbjergskolen åbner.

Sagsfremstilling

Efter kommunalvalget skal der afholdes valg til kommunens skolebestyrelser. I den kommende periode nedlægges Hammerum Skole og Gjellerupskolen i forbindelse med indvielsen af Lindbjergskolen 1. januar 2020.

 

I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode, jf. Folkeskolelovens §42 stk. 11.

 

Skolebestyrelsen på Hammerum Skole og skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har på deres møder henholdsvis den 21. august 2017 og 22. august 2017 besluttet at indstille til Børne- og Familieudvalget, at deres bestyrelser slås sammen til en bestyrelse, når Lindbjergskolen åbner januar 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at skolebestyrelserne på Hammerum Skole og Gjellerupskolen sammenlægges, når Lindbjergskolen åbner.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-453-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af "arbejdende værksted" i gågaden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin og Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Ungdomscenter Knudmosen ønsker at give deres elever et læringsboost og arbejdsmarkedsfærdigheder i realistiske rammer. Ungdomscenter Knudmosen laver derfor et toårigt projekt med et arbejdende værksted i gågaden. Børne- og Familieudvalget samt Økonomiudvalget forelægges projektet samt lejekontrakten til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ungdomscenter Knudmosen vil lave et toårigt pilotprojekt, hvor elevernes læring og kompetenceudvikling sker igennem et arbejdende værksted i gågaden.

 

Pilotprojektet ”Arbejdende værksted” har til formål at skabe undervisningsforløb og et læringsmiljø, der kultiverer vejen til uddannelse og beskæftigelse for Ungdomscenter Knudmosens elever. Undervisningen ønskes derfor forlagt til mere egnede lokaler i bymiljøet, hvor det er muligt at skabe undervisningsmiljøer, der er realistiske for hvad, den unge kommer til at møde i erhvervsøjemed. Samtidig skabes der kontakt til ”butikslivet” i Herning midtby, som kan bidrage til en gensidig positiv udvikling.

 

Det forventes, at projektet kan bidrage til:

 • At Knudmosens unge opnår kendskab til og øver kompetencer i at kunne varetage funktioner i erhvervsretlig øjemed
 • At butiksejere får mulighed for at lære skolens elever at kende
 • At butiksejere evt. kan få løst mindre opgaver i egne eller skolens lokaler afhængigt af, hvordan samarbejdet udvikler sig.

 

Elevernes udbytte af projektet vil bl.a. omfatte:

 • Praktiske færdigheder i kommunikation
 • Bliver en naturlig inkluderet del af samfundet.
 • Lærer socialt ansvarlighed.
 • Praktiske færdigheder i at betjene kunder.
 • Øvelse i at kunne varetage en selvstændig kontekstuafhængig arbejdsfunktion.  

 

Projektet sker inden for den lovmæssige ramme for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse svarende til forlagt undervisning. Aktiviteter i projektet vil blive tilrettelagt under vejledning af Udbud og Jura indenfor rammerne af kommunalfuldmagten.

 

Oplæg om det to årige projekt kan ses i bilaget.

 

Ungdomscenter Knudmosen ønsker at leje lokaler på adressen Bredgade 44, st., 7400 Herning, da disse lokaler bl.a. har store facadevinduer mod gågaden. Lokalerne er 286 m2. Yderligere information om adressen og økonomien ses i bilag.

 

Anna Mette Bonde Pedersen deltager ved punktets behandling.

Økonomi

Da projektet drejer sig om forlægning af undervisning, vil der ikke være udgifter til materiale, løn mv. Udgiften i forbindelse med projektet omfatter alene udgifter til leje, varme og vand samt fælles udgifter, hvilket ses nedenfor. Disse fremgår også af lejekontrakten.

 

Lejeudgift

243.000 kr. årligt

Varme og vand (à conto)

30.000 kr. årligt.

Fælles udgifter

20.000 kr. årligt

I alt

293.000 kr. årligt

 

Lejeaftalen udløber efter to år, uden mulighed for forlængelse. Da der derfor er tale om en tidsbegrænset lejeaftale udløser aftalen ikke krav om deponering i henhold til lånebekendtgørelsen.

 

Ungdomscenter Knudmosen afholder alle udgifter inden for deres budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at projektet ”Arbejdende værksted” forankres i Børne- og Familieudvalget
at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender indgåelse af lejekontrakten, hvorefter den underskrives.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Drift af Snejbjerg Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

  X

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere:   

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger oplæg til fremtidig ansvar for drift af Snejbjerg Svømmehal til godkendelse.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Svømmehal har været drevet af Børn og Unge som en del af Snejbjerg Skole. Der har været synergieffekter i driften sammen med skolen. Efter Snejbjerg Skole er flyttet, ligger Snejbjerg Svømmehal ikke længere i forbindelse med skolen. Børn og Unge samt By, Erhverv og kultur forslår derfor at svømmehallen fremadrettet driftes af By, Erhverv og Kultur.

 

Kultur- og Fritidsudvalget blev 19. juni 2017, pkt. 69 orienteret om renoveringsbehovet. På samme møde besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende: Kultur- og Fritidsudvalget er indstillet på at overtage driften af Snejbjerg Svømmehal, såfremt de nødvendige driftmidler følger med.

 

På sagen blev det også belyst, at der behov for renovering af svømmehallen. Det samlede behov er opgjørt til 6,375 mio. kr. Heraf vurderes, at det som minimum vil være nødvendigt at investere 0,7 mio. kr til etablering af fald i gulv og afvanding m.v.

Økonomi

En arbejdsgruppe etableret med de 3 involverede forvaltninger i sagen (Børn og Unge, Teknik og Miljø og By, Erhverv og Kultur) har undersøgt økonomien. Arbejdsgruppen er kommet frem til, at Børn og Unge har drevet Snejbjerg Svømmehal for ca. 990.000 kr. om året. Beløbet er i afstemmelse med det, som det vil koste at drive hallen i fremtiden, hvis det nuværende serviceniveau (åbningstid) videreføres. Det forudsætter, at pedeltimer fortsat leveres af skolen, sådan at synergieffekten ikke går tabt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Børne- og Familieudvalget overfører driften af Snejbjerg Svømmehal med tilhørende driftsmidler, 990.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
at sagen sendes til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.00.00-K02-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Delegering af håndtering af klagesager om mobning i skolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Fra 1. august 2017 stilles der krav om, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal have en antimobbestrategi og om udarbejdelse af handlingsplaner i konkrete tilfælde af mobning. Udvalget anmodes om at godkende, at skolerne bemyndiges til at stå for vurderingen af klagesager vedrørende mobning eller lignende.

Sagsfremstilling

Siden 2009 har det i Danmark været lovpligtigt, at alle skoler har en antimobbestrategi, men på landsplan er det kun en ud af tre skoler, der har en antimobbestrategi, som er kendt af både personalet, forældrene og eleverne. Den nationale trivselsmåling viser, at hver femte oplever sig mobbet, og at seks ud af ti, der blev mobbet sidste år, også føler sig mobbet i år.

 

Fra 1. august stilles der derfor krav om, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal have en antimobbestrategi og om udarbejdelse af handlingsplaner i konkrete tilfælde af mobning. Der oprettes samtidig en klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) for elever og forældre.

 

Uddannelsesstedernes ledelse skal i konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende inden for en frist på 10 arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør.

 

Ledelsen skal endvidere straks træffe de midlertidige foranstaltninger, som her og nu er nødvendige for at gribe ind over for de konstaterede problemer. Berørte elever og forældre skal informeres herom.

  

Elever og forældre får adgang til at klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

 

I første omgang skal skolens øverste instans se på klagen og vurdere, om den er enig med skolelederens handlinger. Det vil for folkeskoler og andre kommunale skoler sige kommunalbestyrelsen. Giver kommunalbestyrelsen ikke klageren fuldt ud medhold, skal klagen sendes videre til behandling ved DCUM. DCUM vil herefter kunne udstede et påbud om at opfylde en handlepligt inden for en rimelig frist.

 

Klagegangen forløber helt konkret på følgende måde:

 

Forældre og elever sender klagen til skoleledelsen, som derefter sender klagen til kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for at vurdere om klagen skal have delvist eller fuldt medhold.

 

Kommunen har dog mulighed for at bemyndige skolerne således, at de selv står for vurderingen af klagesagerne således at kommunalbestyrelsen ikke skal inddrages.

 

Det anbefales, at skolerne bemyndiges til at vurdere klagesagerne, og at de ved modtagelsen af klagesagen skal videresende klagen til Center for Børn og Læring, som er ansvarlig for overblikket over antallet af klagesager samt indholdet i klagesagerne. Center for Børn og Læring orienterer årligt Børne- og Familieudvalget om status over eventuelle klagesager. Denne fremgangsmåde er illustreret i klagevejledningsbilaget.

 

I august og september 2017 udgiver Undervisningsministeriet og DCUM konkrete retningslinjer og værktøjer til skolerne og forvaltningen. Disse blev præsenteret for skolerne den 24. august.

 

Minna Vindbjerg deltager ved punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at skolerne får bemyndigelse til at vurdere klagesagerne
at Børne- og Familieudvalget får en årlig orientering om status.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Der blev gennemgået en PowerPoint ved behandling af punktet, som er revideret.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-3-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om status på implementeringen af Inklusionsstrategien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om status på implementering af Inklusionsstrategien.

Sagsfremstilling

For anden gang i implementeringsperioden af Inklusionsstrategien har dagtilbud og skoler besvaret et survey, der er udarbejdet som en hjælp til at målrette inklusionsarbejdet. Derudover er dette survey også udarbejdet med det formål at kunne følge den decentrale implementering af strategien.

 

Som endnu et led i implementeringen af Inklusionsstrategien er der i år for første gang blevet afholdt læringsdialoger med skolerne, hvor implementeringen af inklusionsstrategien har været i fokus. Desuden har 2/3 dele af dagtilbuddenes kontraktmøder omhandlet implementeringen af Inklusionsstrategien. En anden helt central del af implementeringen er kompetenceudvikling, se vedlagte oversigt over tidsplan for kompetenceudvikling.

 

På mødet vil der blive gjort rede for resultaterne bag surveyundersøgelsen samt indholdet på og feedback fra læringsdialogerne. Generelt opleves en positiv fremgang i forhold til implementering af inklusionsstrategien.

 

Minna Vindbjerg deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Der blev gennemgået en PowerPoint ved behandling af punktet, som er revideret og vedhæftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Brændgårdskolen har fået afslag på deres ansøgning om en international linje
 • Orientering om første spadestik ved Lundgårdskolen torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Tilsyn med den interne skole på opholdsstedet Sparta

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer