Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. juni 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetrammer 2013 - 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 30. april budgetrammerne for 2013 - 2016. Det blev blandt andet besluttet, at børne- og Familieudvalgets rammer skal reduceres svarende til besparelsen på takstreduktioner jvf. aftale i KKR regi med 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014.

 

Det blev endvidere besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde reduktionsforslag på 1% af servicedriftsudgifterne

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget havde på mødet d. 23. maj de første indledende drøftelser af budgetrammerne for 2013 - 2016. Det blev besluttet at drøftelserne skulle genoptages på nærværende møde, herunder mulighederne for at realisere 1% af servicedriftsudgifterne.

 

1. udkast til budgetbemærkninger er vedlagt sagen til videre behandling i ØKE og BYR.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Budgetrammer og udfordringer drøftes
at 1. udkast til Budgetbemærkninger i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetsag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Budgetrammer blev drøftet

Budgetbemærkninger taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-86-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Forespørgsel fra Børneskolen Bifrost om konskvenser af ændring til at førskolegruppen Bikuben vil være omfattet af Friskolelovens §36b

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere godkendt etablering af en førskolegruppe Bikuben ved Børneskolen Bifrost i henhold til Dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Børneskolen Bifrost ønsker belyst, hvilke konsekvenser en oprettelse af en førskolegruppe i henhold til Friskolelovens §36 b vil have.

 

Børneskolen Bifrost vil herefter tage stilling til, hvorvidt de ønsker etablering af førskolegruppen ændret til Friskolelovens §36b i stedet og evt. fremsende ny ansøgning herom.  

Sagsfremstilling

Børneskolen Bifrost har i brev af 14. maj 2012 fremsendt ansøgning om afdækning af konsekvenser af evt. etablering af en førskolegruppe ved Børneskolen Bifrost i henhold til Friskolelovens §36b, stk. 2, pkt. 4.

 

Børne- og Familieudvalget har tidligere godkendt etablering af en sådan førskolegruppe ved Børneskolen Bifrost i henhold til Dagtilbudslovens §19, stk. 5.

 

Børneskolen Bifrost er blevet opmærksom på, at Friskolelovens §36b giver mulighed for, at en fri grundskole kan udbyde en heltidsskolefritidsordning som førskole. Børneskolen Bifrost ønsker afdækket, hvilke konsekvenser dette vil have for tilskud fra Herning Kommune til førskolegruppen.

 

Der vil være følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med etablering i henhold til Friskolelovens §36, b.

 

 • Børneskolen Bifrost vil fortsat stille samme økonomiske sikkerhed som ved etablering  af en 19, stk. 5 ordning, det vil sige 30.000 kr. i depositum i forbindelse med en evt. ny ansøgning og 3 mdrs. driftsgaranti beregnet ud fra 23 børn på 5 eller 6 år
   

 • Den pædagogiske læreplan forbliver uændret for Bikuben som førskolegruppe
   

 • Der vil ikke være krav om 2 bestyrelser samt 2 sæt vedtægter ved etablering efter Friskolelovens §36b. Desuden ønsker man friskolens nuværende vedtægter tilrettet, således at optagelse af børn i førskolen primært sker sådan, at søskende til børn i Børneskolen Bifrost og ansattes børn har fortrinsstilling. Herefter optages børn efter den rækkefølge, de tidsmæssigt er skrevet op

 • Der vil yderligere være tilretning af vedtægten forsåvidt angår forældreindflydelse, således at forstå, at skolens bestyrelse har den overordnede ledelse, og dermed vil der ikke være en selvstændig bestyrelse for Bikuben
   

 • Forældrebetaling vil være uændret
   

 • Der vil ikke være samme krav til den uddannelsesmæssige baggrund for lederen af Bikuben. Ledelsesopgaven vil kunne varetages af skolelederen
   

 • Der vil ikke være lovmæssigt krav om tilsyn for førskolegruppen Bikuben. Børneskolen Bifrost har for skoleåret 2012-2013 valgt selvevaluering og de retningslinjer, der her er gældende. Dette vil også gælde for Bikuben som førskoletilbud
   

 • Lokale- og forsikringsmæssige forhold vil være uændrede for førskoletilbuddet
   

 • Efter Friskolelovens §36b, stk. 2 kan skolen indgå aftale med kommunalbestyrelsen i børnenes bopælskommune om tilskud til ordningen

 

Børneskolen Bifrost ønsker afdækket, hvorvidt Børne- og Familieudvalget vil indgå en aftale om ydelse af tilskud til førskolegruppen i henhold til formuleringene i Friskolelovens §36 b. Børneskolen Bifrost vil herefter tage stilling til, om de vil fremsende en ansøgning om etablering af førskolegruppen Bikuben efter Friskolelovens §36b.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget meddeler afslag på muligheden for at yde tilskud til en førskolegruppe etableret i henhold til Friskolelovens §36b.

Beslutning

Godkendt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-368-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

De strukturelle forhold i dagplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold.
 
På Børne- og Familieudvalgets møde 16. november godkendte udvalget projektbeskrivelsen vedrørende strukturelle forhold i Dagplejen. Nu er projektgruppens arbejde færdig og præsenteres for Børne- og Familieudvalget.
 
Hovedkonklusionen er, at organisationen endnu ikke har fundet sine ben efter besparelsen blandt afdelingsledere og dagplejepædagoger i 2011. Der er fortsat behov for at tilpasse dagplejens mål til de nye rammer og forventningsafstemme og tilpasse opgaver, roller og ansvar hos medarbejderne. Der er et stort engagement og arbejdsomhed hos ledelse og medarbejdere, men nye metoder og værktøjer skal udvikles og gammel praksis skal aflæres og erstattes af de nye måder man politisk og ledelsesmæssigt har besluttet dagplejen skal fungere efter. Projektgruppen anbefaler, at man fortsætter den udvikling, der er sat i gang med at tilpasse Dagplejen til de nye forhold.
 
Projektgruppen har evalueret bæredygtigheden i pasningsdistrikterne. Projektgruppen anbefaler, at de nuværende distrikter fastholdes men, at gæstedagplejen bliver mere dynamisk og tilpasset de givne forhold i de forskellige distrikter. Målet er, at børnene kan passes i gæstedagpleje i eget område og af for dem kendte voksne.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold, herunder dagplejens robusthed og fleksibilitet i forbindelse med efteruddannelse, sygefravær og ferieafvikling.
 
Der blev nedsat en projektgruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Dagplejen og en repræsentant fra FOA. Koncern HR har været projektleder for projektgruppen. Den nærmere beskrivelse af projektgruppens arbejdsform og resultater af arbejdet kan læses i vedlagte bilag ”Vurdering af de strukturelle forhold i Dagplejen”.
 
Projektgruppen har evalueret bæredygtigheden i pasningsdistrikterne. Projektgruppen har vurderet om man kunne indrette pasningsdistrikterne for Dagplejen så de er identiske med skoledistrikterne. Analysen viser, at det vil være særdeles dyr løsning pga. den dårligere kapacitetsudnyttelse hos dagplejerne og vanskeligheder med at håndtere gæstedagplejen inden for de enkelte skoledistrikter. Analyser viser, at der skal ansætte ca. 45 dagpleje ekstra for at passe den samme mængde børn. Projektgruppen anbefaler, at de nuværende distrikter fastholdes men, at gæstedagplejen bliver mere dynamisk og tilpasset de givne forhold i de forskellige distrikter. Fx kan man indgå samarbejde med vuggestuer og daginstitutioner om gæstedagpleje i yderområderne. Derved kan børnene i højere grad blive i lokalområderne. Målet er, at børnene kan passes i gæstedagpleje i eget område og af for dem kendte voksne. 
Ved analyser af de interne strukturelle forhold er projektgruppen kommet frem til, at Dagplejen som organisation i dag er kendetegnet ved to forhold:

 • Der er meget stram økonomistyring og resurseallokering. Det er discipliner som fyldet meget mere end tidligere og det betyder at faglig udvikling har været sat på hold i perioden. Der er enighed om, at det skal sættes strøm til den faglige udvikling igen og ledelsesmæssigt forsøge at finde den nødvendige tid inden for de nuværende rammer.

 • Dagplejepædagogerne og ledelsen har fået nye opgaver, roller og ansvarsområder. Disse er ikke faldet helt på plads eller overført til daglig praksis. Dagplejepædagogerne har tre forskellige roller i relationen til dagplejerne: 1) faglig sparringspartner og rådgiver 2) kontrollant og 3) rollen som stedfortrædende leder. Denne konklusion er helt i tråd med EVAs rapport om kvalitetsarbejde. Heri konkluderer man, at Dagplejepædagogernes placering af disse roller er af central betydning for kommunens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af dagplejen.

Dagplejerne står med ”sandhedens øjeblik” forstået på den måde, at det er her børnene modtager det pædagogiske tilbud og forældrene oplever kvaliteten af Dagplejens arbejde. Lederne og dagplejepædagogerne skal støtte op om dagplejernes mestring af, at skabe høj kvalitet i ”sandhedens øjeblik”. Til denne opgaver skal ledere og dagplejepædagogerne udvikle nye metoder, værktøjer og forståelser – inden for de givne rammer. Derfor anbefaler projektgruppen, at Dagplejens ledelse koordinerer de fremtidige strategier med de igangværende aktiviteter i en kontinuerlig forandringsproces.
 
Samlet set peger projektgruppen på følgende indsatsområder:
 

 1. Dynamiske pasningsdistrikter
  Pasningsdistrikterne bibeholdes i den nuværende størrelse men gæstedagplejeordninger tilpasses fleksibelt, så gæsteplejen sker inder for pasningsdistriktet men efter forskellige modeller ud fra økonomisk og faglig bæredygtighed. Se skemaet på side 17. Det betyder, at der i nogle distrikter skal laves aftaler med vuggestuer, daginstitutioner om gæstedagplejeordninger, andre har gæstehuse eventuelt med flyverfunktioner og andre har faste gæstedagplejere. Modellerne tager afsæt i antallet af dagplejere i distriktet, geografiske afstande og hvad der bedst for børnenes tarv. Arbejdet omkring børnetalsprognose kvalificeres.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012.
   

 2. Kommunikation
  Dagtilbud indfører pr. august 2012 en ny kommunikationsplatform (NemBørn).
  Nembørn giver dagplejen mulighed for at kommunikere digitalt med forældrene gennem hjemmeside, nyhedsbreve, dagbøger, kalenderoplysninger osv.. Nembørn er også et internt kommunikationsredskab med bookningssystemer, kalendere, feriemoduler og beskedfunktion. Med dette nye redskab kan dagplejen skabe en tydelig kommunikation udadtil med og så indadtil således at Dagplejen ønskede image understøttes bedst muligt. For medarbejderne vil det betyde en tydeliggørelse af rammer og mål, fordeling af opgaver, roller og ansvar og alt i alt tydeliggøre for den enkelte medarbejder hvordan hun bidrager til opfyldelse af Dagplejens mål.
   
  Dette indsatsområde bør igangsættes august 2012.
   

 3. Forebyggelse og sundhedsfremme til børn
  Ledelsen vil tage initiativ til at afstemme samarbejdet med PPR, Sundhedsplejen. Her vil man aftale hvordan Sundhedsplejen kan inddrages i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Dagplejen.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012.
   

 4. Specialtilbud til børn med særlige behov
  Ledelsen vil tage initiativ at afstemme samarbejdet med PPR, Sundhedsplejen o.a. Herunder vurdere behovet for at udvikle specialistkompetencer hos Dagplejepædagogerne og udvikle ny måder, metoder, møde-/dialogformer, hvor de specialfunktionerne i samarbejde med dagplejepædagogerne inddrages i at understøtte dagplejerne i at identificerer børn med særlige behov.
   
  Dette indsatsområde bør igangsættes august 2012.
   

 5. Dagplejepædagogernes personlige lederskab
  Der er allerede et projekt i gang om dagplejepædagogernes personlige lederskab, herunder en personlig afklaring hvad fremtiden krav er til roller, opgaver og ansvar. Forløbet skal styrke dagplejepædagogerne i deres nye ramme som dagplejernes daglige sparringspartner, kontrollant for dagplejerne og stedfortræder for Dagplejelederen.
   
  Dette indsatsområde forventes afsluttet december 2012.
   

 6. Udvikling af den pædagogiske kvalitet
  Som opfølgning på de allerede iværksatte indsatser omkring kortlægning af de pædagogiske processer og tiltag i dagplejen, igangsættes en opfølgning med prioritering og implementering af metoder og procedurer til sikring og udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagplejen.
  Tilsynsbesøgene har til formål, at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet og suppleres nu med arbejdet med kvalitetsrapporten med videreudvikling af læreplansarbejdet gennem læringshjulet, samt arbejdet med kommunikationsplatformen Nembørn. På denne baggrund omorganiseres tilsynsbesøgene, så de i stedet for at være temabaserede følger barnets udvikling i den tid barnet går i dagpleje og organiseres så de danner sammenhæng med arbejdet med kvalitetsrapporten og læringshjulet og forankres i Nembørn. Nye og ressourcebesparende teknologier indgår som en del af opgaveløsningen.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012. 

 7. Tilpasning af mål og rammer
  På baggrund af indsatsområderne 5 + 6 igangsættes et udviklingsforløb for lederne og dagplejepædagogerne. Formålet er at afstemme Dagplejens organisation, opgaver, kompetencer/uddannelse og brug af teknologi ud fra den viden og indsigt medarbejderne har fået fra indsatsområderne 5 og 6. Afklaringen vil sikre, at dagplejerne vil få den bedste og mest kvalificeret støtte fra ledelsen og dagplejepædagogerne inden for de givne rammer.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes januar-marts 2013.
   

 8. Strategisk efteruddannelse som sigter mod de fælles mål
  Når indsatsområde 5, 6 og 7 er på plads iværksættes en afdækning af efteruddannelsesbehovet hos ledere, dagplejepædagoger og dagplejere. I det arbejde indgår også afklaring af alternative metoder til uddannelsesforløb (internet, videoklip, sidemandsoplæring osv.). Formålet er at udvikle uddannelsestilbud som er omkostningseffektive set ud fra de særlige forhold dagplejen står i – her tænkes på behov for gæstedagpleje, alene-arbejde m.v. Man skal også være opmærksomme på, at der skal laves særlige tilbud til enkelte grupper af dagplejere.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2013.
   

 9. MUS
  Udviklingsarbejdet skal knyttes op på MUS (Medarbejder UdviklingsSamtale). Der skal struktureres en måde hvorpå der kan holdes MUS en gang om året. I samarbejde med MEDudvalget kan man aftale at MUS erstattes af GRUS (GRuppe Udviklings Samtaler).
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2013.

Økonomi

Afholdes indenfor dagplejens økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Projektgruppens rapport tages til efterretning
at Projektgruppens forslag og rækkefølge for indsatsområder godkendes
at Center for Børn og Læring går i gang med at undersøge mulighederne for at etablere samarbejde om gæstedagpleje med vuggestuer og daginstitutioner i yderområderne. En model sendes til politisk behandling i efteråret 2012.
at Center for Børn og Læring igangsætter arbejdsgruppens anbefalinger.

 

Beslutning

Punktet udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 00.03.04-P19-648-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anvendelse af Stakroge Børneinstitutions formue i forbindelse med lukning af institutionen 1.8.2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Den selvejende daginstitution Stakroge Børneinstitution lukker 1.8.2012.

Civilstyrelsen har godkendt, at den selvejende daginstitution opløses pr. denne dato.

Anvendelse af institutionens formue skal godkendes af Herning Kommune.Herning Koimmune forventes at føre tilsyn med, at institutionens kapital uddeles i overensstemmelse med formålet.

Sagsfremstilling

Det er i forbindelse med strukturanalysen på daginstitutionsområdet politisk besluttet, at den selvejende daginstitution Stakroge Børneinstitution lukker 1. august 2012.

 

I henhold til den selvejende daginstitutions vedtægter §14 skal en evt. formue ved institutionens ophør anvendes til et tilsvarende socialt formål og anvendelse skal godkendes af Herning Kommune.

 

Opløsning af den selvejende daginstitution er godkendt af Civilstyrelsen, som ligeledes har været forelagt plan for anvendelse af formuen, hvilket styrelsen har taget til efterretning.

 

Bestyrelsen for Stakroge Børneinstitution ønsker formuen anvendt som følger:

 • 25% af formuen tilfalder vugestuegruppen i Børnehaven Solsikken, Sdr. Felding

 • 25% af formuen tilfalder børnehavegruppen i Børnehaven Solsikken, Sdr. Felding

 • 25% af formuen tilfalder SFO børnene i Fristedet (SFO) i Sdr. Felding

 • 25% af formuen tilfalder Stakroge skole til fortsat vedligeholdelse af legepladsen ved Stakroge Gl. Skole, Engebækvej 30, 7270 Stakroge.  

De skitserede principper opfylder kriteriet i vedtægten om " anvendelse af formuen til andet socialt formål".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de skitserede principper for anvendelse af Stakroge Børneinstitutions formue i forbindelse med lukningen 1.8.2012.

Beslutning

Godkendt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-453-06 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Knudmoseskolen er Herning Kommunes udbyder af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
En uddannelse målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den daglige undervisningstid er fra kl. 08.30 og ophører kl. 14.00 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag og fredag ophører undervisningen kl. 12.50.
I forbindelse med etablering af STU på den daværende Lindegårdsskole, var der i en periode oprettet et eftermiddagstilbud for at imødekomme et behov for tilbud til hjemmeboende STU-elever fra undervisningens ophør til forældre kom fra arbejde. Grundet manglende efterspørgsel, blev tilbuddet nedlagt i februar 2009.
 
De elever fra Herning Kommune, der senere har haft behov for et helhedstilbud, er blevet visiteret til Mariebjerg i Holstebro Kommune, hvor eftermiddagstilbuddet er en del af tilbuddet, ligesom kollegietilbud er det.
 
Der er rettet forespørgsel til Knudmoseskolen fra sagsbehandlere i Børne- og Familieafdelingen og i Handicap og Psykiatri, fra forældre til kommende elever samt fra konsulent i Handicap og Psykiatri med ønske om at der fra skoleåret 2012-2013 oprettes et eftermiddagstilbud primært for at tilgodese hjemmeboende elever med udearbejdende forældre og for at være et alternativ til visitation til Mariebjerg.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af et eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen.
 
Målgruppen er unge 16-25 årige, der frekventerer Knudmoseskolen. Tilbuddet er tiltænkt hjemmeboende unge med udearbejdende forældre. Tilbuddet varer fra undervisningstidens ophør til forældre kommer fra arbejde.
 
Tilbuddets formål er at:

 • Give de unge mulighed for at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter i en ”tilrettelagt og beskyttet sammenhæng”.

 • Medvirke til at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede.

 
Takst:
3 modeller er ”i spil”. Beregningerne er forudsat min. 10 elever i ordningen:

 • Model 1: Åbningstid skoledage: Fra skoletids ophør til kl. 16.30 (fredag til kl. 15.30). Takst: kr. 145,- pr. dag.

 • Model 2: Åbent alle hverdage fra skoletids ophør til kl. 16.30 (fredag til kl. 15.30). Uge 7 og 42 samt 3 dage før påske m.v. I alt 15 dage. De dage, der ikke er skoledage, er tilbuddet åbent fra kl. 08.00. Takst: kr. 167,- pr. dag.

 • Model 3: Åbent alle hverdage. De dage, der ikke er skoledage, er tilbuddet åbent fra kl. 08.00. Tilbuddet er lukket 3 uger i sommerferien. Takst: kr. 203,- pr. dag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tilbuddet godkendes til etablering pr. 14. august 2012, såfremt der minimum er 10 unge, der er visiterede til tilbuddet
at administrationen bemyndiges til at vælge model og dermed takst for eftermiddagstilbuddet ud fra den konkrete efterspørgsel.

Beslutning

Punktet udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P19-2-09 Sagsbehandler: Karin Karlsen  

Tjørringhus, forslag til bygningsmæssige ændringer 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

På investeringsoversigten for 2012 er afsat et beløb på 5 mio. kr. til permanent udvidelse af Tjørringhus - døgninstitution for børn og unge - ved køb af pavillon. Derudover har Byrådet på møde den 13. december 2011, pkt. 303, besluttet, at der skal findes 225.000 kr. ved huslejereduktion på Tjørringhus.
 
På baggrund af forskellige nye oplysninger og afvejninger anbefaler administrationen nu, at Tjørringhus ikke køber pavillonen, men i stedet flytter aflastningsafdelingen til en ledig bygning på Agerbo.

Sagsfremstilling

Baggrund
I oktober 2009 behandlede Børne- og Familieudvalget sag om procesplan for etablering af pavillon på Tjørringhus med henblik på midlertidig håndtering af den aktuelle ventelisteproblematik på daværende tidspunkt.
 
Dette var en alternativ løsning, idet det ved budgetvedtagelsen for budget 2010 ikke var det ikke muligt at prioritere udvidelsen af Tjørringhus inden for anlægsrammen. Udvalgsformanden for Børne- og Familieudvalget har efterfølgende givet forvaltningen i Børn og Unge i opdrag at undersøge mulighederne for en pavillonløsning til midlertidig håndtering af ventelisteproblematikken.
 
Der er udarbejdet forslag til pavillonløsning i en midlertidig periode på 3 år, hvor det foreslås, at der i løbet af perioden afklares en permanent løsning på ventelisteproblematikken.
Indenrigsministeriet gav i 2009 Herning Kommune dispensation for deponering ved midlertidigt leje af pavillonen i 3 år frem til den 1. maj 2013.
 
Tilbage i 2009 blev der endvidere afsøgt muligheder for etablering af aflastningspladser i eksisterende bygninger, men på daværende tidspunkt var det ikke muligt at pege på alternativer til en pavillonløsning.
 
Investeringsoversigt 2012
På baggrund af den midlertidige pavillonløsning blev der i forbindelse med budgetlægningen for 2012 blev der undersøgt mulige permanente løsninger. Der forelå 3 muligheder:
 

 1. Skønnet anlægsudgift ved nybyggeri ca. 11,5 mio. kr.

 2. Deponering ved forlængelse af lejeperiode 5 mio. kr. samt årlig leje på ca. 0,7 mio. kr. (ministeriet forudsatte ved dispensationen, at der ikke sker midlertidige forlængelse af lejemålet)

 3. Køb af pavillonen i enten 2012 eller 2013 ca. 3 mio. kr., hvortil kommer yderligere ca. 2 mio. kr. til diverse udgifter som følge af lovkrav om forbedringer mv. i fht. bygninger af midlertidig karakter

 
Med vedtagelsen af budget 2012 blev der afsat 5 mio. kr. til køb samt forbedringer af pavillonen i 2012, jf. punkt 3. Derudover blev forudsat en løbende årlig besparelse på huslejen. I forbindelse med byrådets beslutning om at gennemføre likviditetsforbedrende initiativer ultimo 2011 blev den årlige lejebesparelse fastsat til 225.000 kr.

 
Ændrede forudsætninger
I forbindelse med igangsatte initiativer om erhvervelse af pavillonen viste der sig imidlertid fugtproblemer og nogle mangler i pavillonen, hvilke dog er udbedret nu.
Ejendomsafdelingen har herefter foretaget beregninger af udgifter til lovmæssige krav mv. samt foretaget en nærmere bygningsmæssig gennemgang, hvor det konkluderes, en permanent investering i pavillonen ud fra byggeriets holdbarhed ikke er en optimal langsigtet løsning, jf. vedlagte Notat om permanent byggetilladelse til pavilloner.

 

En permanentliggørelse af pavillonen vil kræve genhusning i ca. 2 mdr. til en skønnet lejeudgift på ca. 70.000 kr.

 
Ejendomsafdelingen har endvidere foretaget en beregning af et reduceret nybyggeri fra de tidligere 650 m2 til en anlægsudgift på ca. 11,5 mio. kr. til kun 404 m2 (7 værelser) skønnet til en anlægsudgift på 6,54 mio. kr., jf. ejendomsafdelingens vedlagte oversigt over Anlægsbudget for nybygning. Herudover vil der evt. være udgifter til udmatrikulering af grunden mv. på ca. 300.000 kr.

 

Et evt. nybyggeri forventes først klar til ibrugtagning i løbet af foråret 2013, hvorfor der ikke kan opnås besparelser i lejeudgifter til pavillonen i den mellemliggende periode.

Dispensationen for deponering ved den midlertidige leje af pavillon gælder indtil 1. maj 2013.
 
Der er endvidere opstået en 3. mulighed, idet døgninstitutionen Agerbo har optimeret udnyttelsen af de bygningsmæssige rammer, hvorved bygningen ”Smørblomsten” på Brændgårdvej 99, Herning, kan frigives til andet formål.
 
Administrationen har i samarbejde med Tjørringhus foretaget beregninger over de løbende driftsmæssige udgifter ved at flytte aflastningsafdelingen fra den midlertidige pavillon på Tjørringhus til ”Smørblomsten” på Agerbo. Flytningen betyder en huslejebesparelse på pavillonen på 700.000 kr., men vil samtidig kræve en ekstra nattevagt og øvrige ekstraudgifter på forventet 820.000 kr. Derudover skal Tjørringhus betale en lejeudgift til ”Smørblomsten” på 385.000 kr. Så samlet for Tjørringhus er der tale om en nettomerudgift på 505.000 kr. For Agerbos vedkommende vil der modsat være en nettobesparelse på lejeindtægt og øvrige ejendomsudgifter på 505.000 kr., som kan opveje merudgiften på Tjørringhus.

Samlet set for taksten vil de aftalte principper i forhold til rammeaftalen blive overholdt, men det vil betyde en besparelse i taksten på Agerbo, mens Tjørringhus’ takst vil stige tilsvarende.
 
Baggrunden for den forventede nettobesparelse på driften på årligt 225.000 kr. ved køb af pavillonen på Tjørringhus i form huslejereduktion er ikke længere til stede.
Isoleret set er der en huslejebesparelse ved at flytte fra pavillonen på Tjørringhus til Smørblomsten på Agerbo på 315.000 kr. (700.000 kr. fratrukket 385.000 kr.) Udgiften til ekstra nattevagt m.m. medfører imidlertid i stedet en samlet merudgift til Tjørringhus på 505.000 kr., jf. vedlagte oversigt over hhv. driftsmæssige og éngangsudgifter ved en evt. udflytning af aflastningen samt samt Ejendomsafdelingens Notat af 31. maj 2012 vedr. bygningsmæssige ændringer på Brændgårdvej 99, Smørblomsten.
 
Derudover anvendes det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til køb af pavillonen i 2012 ikke fuldt ud. Der forventes éngangsudgifter ved flytningen til Agerbo og herunder fjernelse af pavillonen mv. på 2,14 mio. kr. Det indstilles, at restrådighedsbeløbet efter reduktion af yderligere 520.000 kr. til renovering af modtagehuset til uledsagede flygtningebørn på Sjællandsgade 118, Herning, på 2,34 kr. tilgår de likvide reserver. Ved budgetlægningen for 2013 skal der findes en varig finansiering af den indarbejdede lejereduktion på 225.000 kr. årligt på Serviceområde 20 Administration mm. Fællesudgifter og indtægter, reduktion af lejeudgifter.

 

Institutionslederens Notat om flytning af Tjørringhus' aflastning til lokaler på Agerbo samt Med-udvalgets udtalelse af 1. juni 2012 vedlægges som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det godkendes, at aflastningsafdelingen på Tjørringhus flytter til ”Smørblomsten” i stedet for køb af den midlertidige pavillon
at der foretages de nødvendige bygningsmæssige indretninger mv., jf. Ejendomsafdelingens opgørelse
at flytning af aflastningsafdelingen finder sted, når lokalerne på ”Smørblomsten” står klar til indflytning i løbet 3. kvartal 2012
at de driftsmæssige årlige ændringer på netto 0,505 mio. kr. mellem Agerbo og Tjørringhus godkendes med virkningen forholdsmæssigt fra indflytningsdatoen i 2012 og frem på Serviceområde 16 Børn og Familie
at der meddeles en anlægsbevilling på 2,14 mio. kr. til éngangsudgifterne til flytningen og den ændrede bygningsmæssige anvendelse på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 523098 Udvidelse af Tjørringhus
at udgiften på 2,14 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2012 på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 523098 Udvidelse af Tjørringhus
at der af restrådighedsbeløbet på 2,86 mio. kr. anvendes 520.000 kr. i 2012 til finansiering af renoveringen af modtagehuset til uledsagede flygtningebørn, Sjællandsgade 118, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme og
at det resterende rådighedsbeløb på 2,34 mio. kr. tilgår de likvide reserver
at der ved budgetlægningen for 2013 findes en varig finansiering af den indarbejdede lejereduktion på årligt 225.000 kr. på Serviceområde 20 Administration mm. Fællesudgifter og indtægter, reduktion af lejeudgifter.

Beslutning

Indstilles godkendt

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.10-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Genoptagelse af punktet om skoledistriktsændringer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen genoptages fra tidligere møde.

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra Brændgårdskolen og Herningsholmskolen. De to høringssvar peger i hver deres retning.

 

Endvidere vedlægges afstandskort fra det pågældende område til henholdsvis Brændgårdskolen og Herningsholmskolen, samt fortegnelse over elevernes valg af skole i samme område.

 

Desuden vedlægges notat indeholdende opgørelse over hvor områdets børn passes pr. 1. april 2012.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til en eventuel skoledistriktsændring.

Beslutning

Punktet udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Status og strategi på det evidensbaserede området. Maj 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Herning Kommune har man årelang erfaring med at arbejde evidensbaseret, både i form af egentlige evidensbaserede programmer - men der er også opmærksomhed på at indsatser generelt er så evidensbaserede som muligt.

Sagsfremstilling

Notat. Status og strategi på det evidensbaserede område. Maj 2012 er et forsøg på at give en aktuel status i forhold til de evidensbaserede programmer, metoder og indsatser, der benyttes i Herning Kommune samt at sikre, at "evidens" fortsat prioriteres højt fremover.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at notatet tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 00.03.04-P19-648-10 Sagsbehandler: Anja Børsen  

Orientering: Status på strukturændringerne - dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Ved implementering af strukturændringerne på dagtilbudsområdet, er der nedsat en følgegruppe og styregruppe. Disse arbejdsgrupper har løbende haft møder, hvor implementeringsprocessen er drøftet.

Sagsfremstilling

Styregruppen for strukturændringerne på dagtilbudsområdet har løbende på deres møder drøftet og taget beslutninger i henhold til at sikre en god process med implementeringen. Styregruppen har udarbejdet en status på de konkrete opgaveløsninger der er i procesen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at  udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punktet udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer