Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. april 2016
Mødested: Ungdomscenter Knudmosen, Lindegårdsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Studietur til Schweiz

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med det treårige tværfaglige projekt Industrien som Karrierevej, deltog en gruppe skoleledere, embedsmænd, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande samt Herningsholm Erhvervsskole i en studietur til Schweiz i september 2015, med det formål at blive klogere på hvorfor ca. 60 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse efter endt grundskole. Børne- og Familieudvalgets studietur i foråret 2016 gik ligeledes til Schweiz med bl.a. dette formål.

Sagsfremstilling

I Danmark i almindelighed og i Herning i særdeleshed mangler vi kompetente faglærte. Vi mangler unge der vil erhvervsskolevejen. Nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at i perioden fra 2013 til 2016 er der sket en stigning i andelen af unge, der vælger denne vej idet udviklingen er gået fra ca. 13 % i 2013 til 24 % i 2016, for Herning Kommune. Vi har fået en erhvervsskolereform, en folkeskolereform og en vejledningsreform, og sammen med en række lokale initiativer, synes dette at have hjulpet, således at vi nu ser en begyndende tendens til en svag stigning i ansøgerandelen til erhvervsuddannelserne. Status appellerer dog stadig til, at blikket løftes og der ses på, hvad de fx gør i Schweiz, hvor ca. 60 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse, og dette samtidig med (eller måske i kraft af) at nationen er konkurrenceførende inden for erhverv som fx industri og teknologi.

 

Med dette afsæt drog 18 repræsentanter fra folkeskoler, forvaltning, Erhvervsråd Herning og Ikast-Brande samt Herningsholm Erhvervsskole til Schweiz under projektet ”Industrien som Karrierevej”, der netop er et af de lokale initiativer i Herning Kommune. Børne- og Familieudvalget drog ligeledes til Schweiz i foråret 2016 for både at lære mere om, og sætte fokus på betydningen af, at ruste vores unge mennesker til at træffe et oplyst og velkvalificeret valg af ungdomsuddannelse. På begge ture fik deltagenre inspiration til med hjem til, hvad vi måske kan arbejde videre med, hvis vi vil prøve at lære noget af Schweiz.

 

Vores program var sammensat af besøg hos:

-       Erhvervsskolen Rapperswill

-       Den højteknologiske virksomhed Geberit

-       Brancheorganisationen Swissmem

-       Sekundarschule Eschlikon, som er en folkeskole.

 

Hvert besøg efterlod indtryk og aftryk, som vi kan lade os inspirere af. På mødet vil udvalgte skoleledere deltage og komme med deres bud på, hvad de fik ud af turen, og som de bl.a. tager med sig ind i arbejdet med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse for både deres skole samt for skolevæsnet i hele Herning kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Studieturen til Schweiz drøftes med fokus på hvad vi I Herning Kommune kan lære af Schweiz i forhold til, at forberede vores unge mennesker på at træffe valg af ungdomsuddannelse.

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Galaxen/Brændgaardskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for den integrerede daginstitution Galaxen i Herning.

Sagsfremstilling

Galaxen er en integreret daginstitution, som p.t. råder over fire bygninger i området Sønderager/Porsvænget i det nordvestlige Herning og har vuggestue, børnehave og en specialafdeling.

 

Galaxen er beliggende i Brændgaardskolens distrikt. Skolens elever i 0.–4. klasse er p.t. delt i to fritidsordninger henholdsvis Brændgaardskolens SFO og dels i den integrerede daginstitution Brændgaard på Brændgaardvej. Skolens SFO er p.t. i to selvstændige boliger tæt ved skolen.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været, at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Galaxen, Brændgaardskolen, Brændgaardskolens SFO, kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Nybyggeriet til Galaxen placeres i tilknytning til Brændgaardskolen

-       Brændgaardskolens SFO rykker ind på Brændgaardskolen i henholdsvis indskolingen 0.–2. klasse og mellemtrinnet 3.–4. klasse

-       Den ene af de to nuværende boliger, hvor SFO’en p.t. har til huse, indgår sammen med nybyggeri rammen for Galaxen – den anden bolig nedrives.

-       Fritidshjemsbørnene fra daginstitutionen Brændgaard indgår fremadrettet i Brændgaardskolens SFO.

 

Overordnet helhedsplan for ovenstående vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO ind på skolen samt etablering af indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole. Herudover indgår også indretning af krybberum på daginstitutionen Brændgaard i forbindelse med de ekstra vuggestuepladser, der vil blive flyttet fra Galaxen til Brændgaard for at lokaleoptimere.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1144 m2, hvoraf 894 m2 bliver nybyggeri og 250 m2 ombygning af eksisterende arealer på Brændgaardskolen (arealoptimering).

 

Sideløbende med den skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Efter godkendelse af programoplæg vil udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering, licitation mv. ske i henhold til Herning Kommunes Byggestyringsregler. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget.

 

 

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø, Anne Marie Muff, afdelingsleder i Kommunale Ejendomme og Sven Nørgaard, konsulent i Børn og Unge, deltager under behandling af punktet.

Økonomi

Det samlede anlægsprojekt omfattende ny daginstitution på i alt 1144 m2 (til- og ombygning), herunder også flytning af SFO ind på skolen, indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole samt indretning af krybberum på Brændgaard til de vuggestuebørn, der flyttes fra Galaxen, forventes at andrage i alt 21,5 mio. kr.

 

Udgifterne fordeler sig med 14 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 og finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til tre nye daginstitutioner på henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger består af Tjaikofskisvej 1 i Herning, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn. Herudover af lejede bygninger beliggende på henholdsvis Sønderagervej 36, Sønderagervej 56 og Porsvænget 6-8 i Herning.

 

Det er i sagen forudsat at de nuværende bygninger og lejemål henholdsvis sælges og opsiges, når den nye institution tages i brug. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse.

 

Salgsprovenuet vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

 

Udgifter til reetablering af de lejede bygninger ved udflytning indgår i beregningen af anlægsudgifter.

 

Der frigives værdi af lejede lokaler ved fraflytning af Sønderagervej 36, Sønderagervej 56 samt Porsvænget 6-8, som vil kunne modregnes deponeringer vedrørende andre lejemål.

 

Alle driftsudgifter overføres til den nye institution, dog med forventning om en samlet besparelse på bygningsdrift i størrelsesordenen 1,2-1,4 mio. kr. pr. år primært som følge af sparede lejeudgifter og arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af ændrede driftsudgifter forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 sammen med licitationsresultatet for byggeriet. Budgetomplaceringer foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter.

 

Driftsbesparelserne realiseres fra ibrugtagningen i 2018 og vil tilgå de indarbejdede besparelsespuljer på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, der jfr. Mulighedskataloget for budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v. på udvalgets område. Besparelsespuljerne på udvalgets område udgør i alt netto 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. fra 2019 og frem.

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at

programoplægget for den integrerede daginstitution Galaxen, herunder ændringer på Brændgaardskolen samt på daginstitutionen Brændgaard, godkendes

at

der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 21,5 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Galaxen" fordelt med 14 mio. kr. i i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017

at

at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver

at

forvaltningen bemyndiges til at opsige/sælge de eksisterende daginstitutionsbygninger jfr. skitseret i sagen. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver

at

endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med licitationsresultatet i marts 2017. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter

at

alle driftsbesparelser tilgår de indarbejdede besparelsespuljer på Børne- og Familieudvalgets område som jfr. Mulighedskataloget i forbindelse med budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v.

at

sagen videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-3-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Klatretræet/Kibæk Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet i Kibæk.

Sagsfremstilling

Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet er beliggende i udkanten af Kibæk By.

 

Som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet i 2012, fusionerede Trætoppen beliggende på Østergade og Bulderby på Ollingvej i marts 2012 til Klatretræet.

 

Efterfølgende samledes trætoppen på Ollingvej og ejendommen på Østergade blev afhændet. Klatretræet rummer vuggestue og børnehave og er beliggende i Kibæk Skoles distrikt. Skolens elever i 0.- 4. årgang går i skolens SFO, som råder over to selvstændige bygninger placeret i umiddelbar nærhed af skolens indskoling.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været, at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Klatretræet, Kibæk Skole, Kibæk Skole’s  SFO, kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af Helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Klatretræet placeres i tilknytning til Kibæk Skole dels i nybyggeri og dels i tidligere SFO bygning, der ombygges. Nybyggeri, tidligere SFO og Kibæk Skole

        bygges sammen.

-       Kibæk Skoles SFO rykker ind på skolens indskolingsbygning, der indrettes hertil.

-       Den anden SFO bygning bliver fremadrettet multifunktions-værksted for såvel skole, daginstitution som SFO.

 

Overordnet helhedsplan for projektet vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO ind på skolen samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1310 m2, hvoraf 910 m2 bliver nybyggeri og 400 m2 ombygning af eksisterende arealer på Kibæk Skole (arealoptimering).

  

En planlagt renovering af skolens ventilationsanlæg i indskolingen er sat midlertidigt i bero, og udføres i stedet samtidig med indretning af fælles skole og SFO.

 

Sideløbende med skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Efter godkendelse af programoplæg vil udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering, licitation m.v. følge Herning Kommunes Byggestyringsregler. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget.

 

 

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø, Anne Marie Muff, afdelingsleder i Kommunale Ejendomme og Sven Nørgaard, konsulent i Børn og Unge, deltager under behandling af punktet.

Økonomi

Det samlede anlægsprojekt omfattende ny daginstitution på i alt 1310 m2 (til- og ombygning), herunder også flytning af SFO ind på skolen samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole forventes at andrage i alt 20,5 mio. kr.

 

Udgifterne fordeler sig med 13 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 og finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til tre nye daginstitutioner på henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger, beliggende Ollingvej 55, Kibæk, er kommunale bygninger, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn.

 

Det er i sagen forudsat at bygninger og grund sælges, når den nye institution tages i brug. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse. Salgsprovenuet vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

Alle driftsudgifter overføres til den nye institution, dog med forventning om en samlet besparelse på bygningsdrift i størrelsesordenen 2-300.000 kr. pr. år blandt andet som følge af arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af ændrede driftsudgifter forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 sammen med licitationsresultatet for byggeriet. Budgetomplaceringer foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter.

 

Driftsbesparelserne realiseres fra ibrugtagningen i 2018 og vil tilgå de indarbejdede besparelsespuljer på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, der jfr. Mulighedskataloget for budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v. på udvalgets område. Besparelsespuljerne på udvalgets område udgør i alt netto 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. fra 2019 og frem.

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at

programoplægget for Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet i Kibæk, herunder ændringer på Kibæk Skole, godkendes

at

der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 20,5 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Klatretræet" fordelt med 13 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017

at

at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver

at

forvaltningen bemyndiges til at sælge de nuværende daginstitutionsbygninger beliggende Ollingvej 55 i Kibæk. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver

at

endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn samt Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med licitationsresultatet i marts 2017.

at

Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter

at

alle driftsbesparelser tilgår de indarbejdede besparelsespuljer på Børne- og Familieudvalgets område som jfr. Mulighedskataloget i forbindelse med budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v.

at

sagen videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-2-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Himmelblå/Vildbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup, Hanne Østergaard Rasmussen, Steen Dahl

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for den selvejende daginstitution Himmelblå i Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Børnehuset Himmelblå er beliggende i Vildbjerg med afdelinger på Lille Pugdalvej og Nylandsvej. Som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet i 2012, fusionerede Børnehaven Tusindfryd, Lille Pugdalvej og Hjørnegaarden, Nylandsvej.

 

Himmelblå er beliggende i Vildbjerg Skoles distrikt. Skolens elever i 0. – 4. årgang går i skolens SFO. SFO’en råder over en selvstændig fløj, der er en del af skolens indskolingshus.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Himmelblå, Vildbjerg Skole, Vildbjerg Skole’s  SFO, Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Himmelblå placeres i tilknytning til Vildbjerg Skole dels i nybyggeri og dels i den tidligere SFO-fløj, der ombygges. Nybyggeriet placeres i forlængelse af
        nuværende SFO-område.

-       Vildbjerg Skoles SFO rykker ind på skolens indskolingsbygning, der indrettes hertil.

 

Overordnet helhedsplan vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO´en ind på skolens areal samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1510 m2, hvoraf 810 m2 bliver nybyggeri og 700 m2 ombygning af eksisterende arealer på Vildbjerg Skole (arealoptimering).

 

Sideløbende med den skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Særlige forhold som følge af OPP-konstruktion:

Vildbjerg Skole er en OPP-skole, hvorfor projektet er sammensat inden for de rammer, kontrakten med OPP Vildbjerg Skole A/S giver mulighed for.

 

Byggeri og ombygning udføres således efter samme princip og i samme standard som Vildbjerg Skole.

 

Der er i 2005 indgået en Offentlig-Privat Partnerskabskontrakt med OPP Vildbjerg Skole A/S (OPP-selskabet) om etablering og drift af Vildbjerg Skole i 30 år. Formålet med aftalen er, at skolen projekteres og udføres med henblik på at optimere driften og projektets totaløkonomi over aftaleperioden.

 

Herning Kommune betaler løbende OPP-selskabet for den samlede brug af skolen, herunder ind- og udvendigt vedligehold, rengøring, forbrugsudgifter, drift af udearealer, afskrivning, forrentning mv.

 

Når aftalen udløber i 2036 har Herning Kommune en ret, men ikke en pligt til at overtage skole og grund. Ved indgåelse af aftalen er parterne enige om, at værdien af skolen forventes at udgøre 10 mio. kr. efter 30 år. Værdien er baseret på en mæglervurdering. Som følge af usikkerhed ved værdiansættelsen efter 30 år, er det aftalt, at der på dette tidspunkt indhentes en fornyet vurdering af ejendommen. Denne vurdering, dog minimum 5 mio. kr. og maksimalt 20 mio. kr., udgør Herning Kommunes betaling for skolen, såfremt køberetten udnyttes.

 

Der skal i denne forbindelse udarbejdes en tillægsaftale til den nuværende kontrakt, både hvad angår byggeri og drift, hvilket vil ske med ekstern juridisk bistand.

 

Kontrakten forventes at foreligge til politisk godkendelse i september/oktober 2016.

 

OPP-konstruktionen betyder i forhold til byggeriet, at sagen efter Byrådets godkendelse af programoplægget overgår til OPP-selskabet, som er bygherre.Den videre proces for byggeriet afviger således fra byggestyringsreglerne.

 

 

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø, Anne Marie Muff, afdelingsleder i Kommunale Ejendomme og Sven Nørgaard, konsulent i Børn og Unge, deltager under behandling af punktet.

Økonomi

Herning Kommune betaler 19,850 mio. kr. excl. moms til OPP-selskabet i 2016/2017 for en 20-årig brugsret til de om- og tilbyggede lokaler til Himmelblå på Vildbjerg Skole (anlægsudgift). Perioden tilpasses den eksisterende aftale, således at udløb sker samtidigt.

 

Hertil kommer øvrige anlægsudgifter på 3,150 mio. kr. til eksterne rådgivere, løst inventar, flytteomkostninger m.v., som afholdes af Herning Kommune. Anlægsudgifterne er specificeret nærmere i programoplægget.

 

Den samlede anlægsudgift på 23 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver i 2016. På stednummeret er afsat henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 samt 15 mio. kr. i 2017 til tre nye børnehaver i Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger består af Nylandsvej 11 i Vildbjerg, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, samt Lille Pugdalsvej 1 i Vildbjerg, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. For sidstnævnte foreligger en intern lejekontrakt med en nettoindtægt på 0,183 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. (2016-pl).

 

Det er i sagen forudsat at begge de nuværende bygninger sælges, når den nye institution tages i brug. Herunder at den interne lejekontrakt opsiges og at budgettet på Servicemråde 03 Kommunale Ejendomme nulstilles. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse.

 

Salgsprovenuet for begge ejendomme vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

 
Alle driftsudgifter til den nye institution som OPP-konstruktion, herunder nulstilling af nettoindtægtsbudget på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme vedrørende Lille Pugdalsvej 1, vil kunne dækkes af de nuværende driftsbudgetter til Himmelblå og besparelsen på driftsudgifterne til Vildbjerg Skole som følge af arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af de ændrede driftsudgifter på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler samt Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 samtidig med godkendelsen af det endelige projekt. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter. 

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering.

 

Supplerende kan oplyses, at OPP-selskabet har tilbudt at finansiere anlægsudgiften mod betaling af en løbende ydelse i 20 år med henholdsvis en fast eller variabel forrentning. De tilbudte finansieringsforslag vurderes ikke at være økonomisk fordelagtige for Herning Kommune, henset til forrentning af investeringen samt indeksering af de årlige betalinger. Herning Kommune skal desuden deponere for værdien af byggeriet på 19,850 mio. kr., såfremt OPP-selskabet finansierer projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at programoplægget for Børnehuset Himmelblå, herunder ændringer på Vildbjerg Skole godkendes
at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Himmelblå "i 2016
at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver
at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte salg af de nuværende daginstitutionsbygninger beliggende henholdsvis Lille Pugdalsvej 1 og Nylandsvej 11 i Vildbjerg, når den nye institution tages i brug. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver
at endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler samt Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med godkendelsen af det endelige projekt i marts 2017. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter
at sagen videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S00-1-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Regnskab 2015 og Overførsler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regnskab 2015 er nu afsluttet og det samlede resultat for Børne og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på 44,4 mio. kr. på anlæg.

På Drift søges i alt 18,6 mio. kr. overført og genbevilliget med 14,3 mio. kr. til 2016 og 4,3 mio. kr. til 2017. Det indstilles at de resterende midler 1,8 mio. kr. vedr. mindreforbrug fri- og efterskoler tilgår likvide midler.

På Anlæg søges 43,4 mio. kr. overført til anlæg 2016 og at der meldes negativ anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. stednr. 301053 Skolefond, som finansierer merforbrug på driftsudgifter i 2015.

I forbindelse med regnskabsafslutningen sker der også opfølgning på mål. Målopfølgningen 2015 for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt til godkendelse.

Sagsfremstilling

DRIFT

 

Hovedtallene for 2015 er skitseret i nedenstående oversigt:

 

 

NB. I afvigelseskolonnen er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Regnskab 2015 udviser et samlet mindreforbrug for alle serviceområder på i alt 20,4 mio. kr. incl. overførsler fra 2014 med i alt 43 mio. kr. Der er således forbrugt 22,6 mio. kr. af overførslen fra 2014.

 

Merforbruget skyldes hovedsagligt udfordringerne på serviceområde 16, Børn og Familie, som gik ind i året med en overførsel på + 8 mio. kr. og resultatet for 2015 udviser et samlet merforbrug på 14,7 mio. kr. I alt er der således forbrugt 22,7 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret for området.

 

 

For de konkrete afvigelser og bemærkninger på de enkelte områder henvises til vedlagte oversigter.

 

SO 10, Dagtilbud

Regnskabet viser et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. heraf søges 15 mio. kr. overført til 2016 og 2 mio. kr. til 2017. De resterende 2,4 mio. kr. søges overført til medfinansiering af merforbruget på SO 16, Børn og Familie.

 

Den samlede søgte overførsel på 17 mio. kr. til 2016/2017 er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på godt 11,4 mio. kr. og et mindreforbrug på de centrale konti på 5,6 mio. kr.

 

Overførsel af mindreforbrug på de centrale konti med 5,6 mio. kr. er disponeret/reserveret til forskellige formål indenfor dagtilbudsområdet:

 

 • 1,1 mio. kr. IT udgifter - tilbageførsel af udgifter finansieret af daginstitutionerne i 2015.
 • 2,5 mio. kr. IT udgifter - forventede merudgifter i 2016.
 • 0,7 mio. kr. Sangprofil dagtilbud - central medfinansiering til 7 daginstitutioner der deltager i projektet.
 • 0,3 mio. kr. Brenda Target konference: Kvalitetsdagtilbud
 • 0,4 mio. kr. Godkendte projekter overført fra 2015 til 2016 Speciel Vedligeholdelse. Puljen indgår i 2016 i mulighedskataloget.
 • 0,4 mio. kr. Studietur for ledere - Ledelse i Herning Kommune. Dagtilbuds andel
 • 0,3 mio. kr. til forskellige formål: HEI udvalgs internat, Kultur og Naturudvalget internat, Diverse foredragsholdere på ledermøder, Miljø adfærdsprojekt mv.

 

SO 12, Folke- og Ungdomsskoler

Regnskabet viser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. Af mindreforbruget overføres 2,6 mio. kr. til SO 16 til dækning af SFO kørsel, som er betalt af SO 16. Der søges her ud over overført 0,8 mio. kr. til medfinansiering af merforbruget på SO 16 og knap 1,8 mio. kr. mindreforbrug vedr. Fri- og efterskoler tilgår kassen. I alt fratrækkes 5,2 mio. kr.. Som følge af negativ anlægsbevilling på skolefonden tillægges området 1 mio. kr.

 

Der er således netto 11,5 mio. kr. i alt til overførsel, hvoraf 9,2 mio. kr. søges overført til 2016 og 2,3 mio. kr. søges overført til 2017.

 

Overførslen til 2016/2017 er fordelt med 3,8 mio. kr. på selvforvaltningsaftaler og 7,7 mio. kr. på centrale konti (incl. skolefondsmidler)

 

Overførslen på de centrale konti med 7,7 mio. kr. er disponeret /reserveret til forskellige formål indenfor Folkeskoleområdet:

 

 • 1 mio. kr. Kompetenceudvikling forbrug 2015 - skolefond.
 • 2,5 mio. kr. Børne- og Familieudvalgets inklusionspulje.
 • 0,8 mio. kr. Sang- og Musikprofilskoler - central medfinansiering til 4 skoler der deltager i projektet.
 • 0,5 mio. kr. Implementering af ny IT og Mediestrategi, herunder kompetenceudvikling af skolernes IT og Medievejledere
 • 0,6 mio. kr. Idrætsprofilskoler - central medfinansiering til 3 skoler der deltager i projektet.
 • 0,6 mio. kr. Ressourcer til vikardækning i forbindelse med lærernes fravær ved sygdom og kompetenceudvikling.
 • 0,5 mio. kr. Uddannelse af hele Skoleledergruppen i indholdsdelen i skolereform.
 • 0,2 mio. kr. Ekstra udgifter i forbindelse med byggeri og renovering af Herningholmskolen.
 • 0,3 mio. kr. Overgangsordning i forbindelse med implementering af en ny fordelingsnøgle til skolelederløn.
 • 0,4 mio. kr. Studietur for ledere - Ledelse i Herning Kommune, Skoleområdets andel.
 • 0,4 mio. kr. til forskellige formål, HEI udvalgets internat, Uddannelse af skolernes faglige fyrtårne, Ledelsesrejsen for alle CBL  ledere, Foredragsholdere ledermøder, CESSO energi til livet mv.

 

SO 16, Børn og Familie

Regnskabet viser samlet et merforbrug på 14,7 mio. kr. Hertil skal lægges 5,9 mio. kr. tilført fra de øvrige områder. Fra SO 12 Folkeskoler 2,6 mio.kr. vedrørende dækning af udgifter til SFO kørsel, som betales på SO 16 og 0,8 mio. kr. til medfinansiering af merforbrug. Fra SO 10, Dagtilbud 2,4 mio. kr. ikke disponerede midler til medfinansiering af merforbruget .

 

Netto merforbruget på 8,8 mio. kr. søges overført med et netto merforbrug på 16,6 mio. kr. på anbringelsesområdet (myndighed) og et netto mindreforbrug på 7,3 mio. kr. vedrørende udførerdelen, selvforvaltningsmidler specialinstitutioner, takstfinansierede puljer og projekter og et mindre forbrug på knap 0,5 mio. kr. vedr. Tandplejen.

 

Der er på udførerdelen specialtilbud et mindreforbrug i 2015 på 14,6 mio. kr. Heraf er 7,2 mio. kr. overført til medfinansiering af merforbruget på anbringelsesområdet (myndighed). Det resterende mindreforbrug overføres til selvforvaltningsområderne med 1,1 mio.kr. og en videreførelse af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer) i alt 6,2 mio. kr.

 

Der er mange forklaringer og årsager til merforbruget på anbringelsesområdet  i 2015 nogle af de væsenligste er:

 

 • Flere børn i plejefamilier.
 • Flere Unge på sikrede institutioner.
 • Merudgifter til Mulifunc.
 • Merudgifter til døgninstitutioner.
 • Merudgifter til familiebehandling - både ambulant og døgn.
 • mv.

 

Det skal igen bemærkes at Sverigesprojektet jfr. Evalueringen i 2015 balancerer i forhold til de forventede besparelser.

 

I efteråret blev der udarbejdet en handleplan med indsatser og initiativer for at få nedbragt udgifterne på området. Dette arbejde fortsætter hen over foråret 2016 og med forventet opfølgning på Børne- og Familieudvalgsmødet i maj.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskab 2015 godkendes med et samlet nettomindreforbrug på 20,4 mio. kr.
at målopfølgning 2015 godkendes
at overførsler drift fra 2015 til 2016 med i alt 14,3 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag
at resterende overførsler på drift, selvforvaltning med i alt 4,3 mio. kr. indstilles overført fra 2015 til 2017. I  det omfang der kan findes plads i budgetrammen for 2016 for hele Herning Kommune er det målet at få indarbejdet midlerne i det vedtagne budget for 2017. Midlerne vil i givet fald kunne anvendes i 2017 til drift, anskaffelser mv. af de pgl. skoler og institutioner uden hensyntagen til sanktionslovgivningen
at ikke disponerede midler centrale konti SO 10, dagtilbud i alt 2,4 mio. kr. og SO 12, Folke og ungdomsskoler i alt 0,8 mio. kr . overføres til finansiering af merforbrug indenfor Børne og Familieudvalgets område SO 16
at mindreforbrug Fri- og Efterskoler i alt 1,8 mio. kr. tilgår likvide midler
at overførsel af uforbrugte anlægsmidler med i alt et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag
at der meldes negativ anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. stednr. 301053 Skolefond, som finansierer merforbrug på driftsudgifter i 2015. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2017 - 2020, Perspektivnotater

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren 2017-2020 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotaterne indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

I følge budgetproceduren for 2017-2020 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod første budgetkonference afslutte det forgangne år og indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2017.

En del af dette arbejde er at få afdækket og udnyttet de potentialer, der måtte være for effektiviseringer samt at få håndteret væsentlige budgetproblemstillinger.  
 
Arbejdet er opsamlet i såkaldte perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2017 og indgår i materialet til første budgetkonference.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotaterne for serviceområderne 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder i budgetmaterialet til budgetkonferencen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-5-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Indtægtsbevilling til Projekt Mærsk - Vi lærer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmøde d. 25. nov. 2015 blev der orienteret om, at AP Møller fonden har bevilget 4.975.860 kr. til projektet “Vi lærer". Fleksibel og praksisnær kompetenceudvikling” for lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen og på specialskoler.

 

Projektet har fokus på udvikling af kompetenceforløb og kompetencer for pædagogisk personale i anvendelsen af it og digitale medier i undervisningen. Projektet etableres i et partnerskab mellem Herning Kommune, VIA Center for Undervisningsmidler, Viborg Kommune og Holstebro Kommune. 

 

Budgetter og egenbetaling er nu endelig på plads og der ansøges om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling

Projektet har tre dele

 

1. I samarbejde med Via Center for Undervisning at udvikle et koncept for kompetenceudvikling, der er tilpasset skolernes og lærernes hverdag.

 

2. Indholdsmæssig at bibringe det pæd. personale IT-mæssige viden og kunnen således at IT- læringsværktøjerne bliver en aktiv og væsentlig del af læringsmiljøet.

 

3. At understøtte implementeringen og anvendelsen af en Læringsplatform for  lærere og elever  med målstyret undervisning som et  væsentligt element.

 

 

Der forventes at uddanne ca. 300 lærere fra Herning Kommune over 2 år, startende august 2016.

 

Projektejer:  Herning Kommune

 

Der er etableret fælles styregruppe mellem Herning Kommune, Viborg Kommune, Holstebro Kommune, Via Center for undervisning. 

Økonomi

Midler er bevilliget med følgende udbetalingsplan:

2016: 1.393.891 kr.

2017: 3.081.969 kr.

2019:   500.000 kr.

 

Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017 på folkeskoleområdet er momsfritaget og det forventes at fritagelsen forlænges. Indtægtsbevillingen i 2019 afventer forlængelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 på med 1.393.891 kr. i 2016 og 3.081.969 kr. i 2017.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-3-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution i Skibbild-Nøvling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Der ansøges om etablering af en privat daginstitution - børnehave og vuggestue under Friskolen Asgaard med opstartsdato den 1. juli 2017.

 

Formalia er opfyldt i henhold til indbetaling af depositum. Der er desuden udarbejdet vedtægt og forretningsorden for fribørnehaven og frivuggestuen i Friskolen Asgaard, som skal godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Friskolen Asgaard søger om oprettelse af privat vuggestue og børnehave under friskolen. Ansøgningen sker i henhold til Dagtilbudslovens § 20.

 

Bestyrelsen skriver i deres ansøgning, at de fortsat bakker 100 % op om den kommunale daginstitution Hvepsereden-Midgaarden og de er glade for institutionen, men der er en frygt blandt blandt forældregruppen om, at børnehaven ikke vil bestå på sigt. Det er på den baggrund, at de søger om godkendelse til at oprette privatinstitution pr. 1. juli 2017. Dog har de følgende tilføjelser:

 • Hvis den kommunale daginstitution Hvepsereden-Midgaarden, afdeling Midgaarden forsat kører videre og stadig er den bedste pædagogiske løsning for vores børn, så vil de ikke benytte sig af godkendelsen til oprettelsen af privatinstitution.
 • Hvis det ender med, at den kommunale daginstitution Hvepsereden-Midgaarden, afdeling Midgaarden bliver lukket inden 1. juli 2017, så vil de gerne starte op med privatinstitution dagen efter den kommunale afdeling lukker.

 

Der søges om etablering af 4 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser, med mulighed for udvidelse til 10 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn.

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indbetalt 30.000 kr. i depositum til Herning Kommune, jfr. Hering Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

 

Ved ønske om udvidelse af børnetallet som anført, skal der ske fornyet henvendelse til forvaltnignen, idet Center for Børn og Læring formelt skal sikre, at der er tilstrækkelig m2 til rådighed til at rumme det ønskede børnetal. Desuden skal det sikres, at størrelsen af garantistillelsen tilpasses børnetallet.

 

Der er udarbejdet vedtægter og forretningsorden for fribøenehaven og frivuggestuen i Friskolen Asgaard, som Center for Børn og Læring ikke har yderligere bemærminger til. Herning Kommunes kriterier for private leverandører af dagtilbud for børn opfyldes samlet set i det fremsendte materiale.

 

Der forudsættes, at den daglige leder af privatinstitutionen er uddannet pædagog.

 

Privatinstitutionen kender på nuværende tidspunkt ikke lokaliteten. Der bliver arbejdet på flere forskellige muligheder. Privatinstitutionen skal før opstart fremsende  ansøgning til Kommunale Ejendomme om ibrugtagningsgodkendelse, som skal foreligge inden opstart af institutionen. Ligesom Center for Børn og Læring vil besigtige lokalerne i den private institution inden godkendelsen.

 

Herudover vil Herning Kommune føre tilsyn med den private institution i henhold til kriterierne for private leverandører. 

Økonomi

Der skal inden opstart af privatinstitution stilles med en driftsgaranti for 4 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn svarende til 3 mdrs. drift på 512.500 kr.

 

Hvis antallet af børn udvides som angivet til 10 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn, vil garantistillelsen på det tidspunkt andrage 969.750 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af den private vuggestue og børnehave under Friskolen Asgaard pr. 1/7 2017 i henhold til Dagtilbudslovens § 20
at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt og forretningsorden for den private vuggestue og børnehave under Friskolen Asgaard
at såfremt den private institution ikke oprettes senest den 1/7.2017, skal der fremsendes ny ansøgning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Sdr. Felding Skole - til- og ombygning samt indretning af faglokaler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard, Sven Nørgaard og Anne Marie Muff

Sagsresume

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2016–2019 blev der afsat 4,5 mio. kr. til om- og tilbygning på Sdr. Felding Skole.

 

Projektforslag forelægges Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Projektet gennemføres sammen med to øvrige projekter på skolen vedrørende dels etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg som følge af AT-påbud.

Sagsfremstilling

Om- og tilbygningen vedrører bygningen, der huser skolens mellemtrin. Det drejer sig om 257 m² tilbygning og 740 m² ombygning. Klasselokalerne på mellemtrinnet udvides fra ca. 48 m² til 70 m², der etableres en ny gang, tre grupperum samt faglokaler.

 

Projektforslag på om- og tilbygningen er vedlagt sagen som bilag.

 

En arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejdere ved Sdr. Felding Skole, Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring har været nedsat.

 

Fremadrettet indtil byggeriet står færdigt, ønskes nedsat følgende styre- og arbejdsgruppe:

 

Helle Villum Christensen – Formand for skolebestyrelsen, Sdr. Felding Skole

Torben Rathe – Skoleleder, Sdr. Felding Skole

Tommy Larsen - Sdr. Felding Skole

Henrik Jensen - Sdr. Felding Skole

Poul Jørgen Jacobsen - Teknisk Servicemedarbejder, Sdr. Felding Skole

Sven Nørgaard – Konsulent, Center for Børn og Læring, Herning Kommune

Preben Munk – Arkitekt, Arkitektfirma Kristian H. Nielsen

Niels Mønsted – Projektleder, Kommunale Ejendomme, Herning Kommune

 

Byggeriet forventes klar til ibrugtagning februar 2017 – tidsplan er vedlagt sagen som bilag.

 

Projektet udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation.

Økonomi

Om- og tilbygningen udføres i forventningen om at opnå synergier både omkring økonomi og planlægning sammen med to andre projekter på Sdr. Felding Skole.

 

Det samlede projekt, der igangsættes, består således af følgende tre delprojekter:

 

-       Om- og tilbygning - anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2016 på stednr. 301096

-       Håndværk og Design - anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016 på stednr. 301053

-       Ventilation - påbud fra AT - anlægsbevilling på 3,35 mio. kr. i 2016 på stednr. 301094. Bevillingen er overført fra 2015.

 

Alle tre anlægsbevillinger er frigivet.

 

Der aflægges separate anlægsregnskaber for de tre projekter.

 

Det har vist sig under planlægningen, at det afsatte beløb på 4,5 mio. kr. til om- og tilbygning af mellemtrinnet ikke har kunnet række til ombygning af hele bygningen. Skolen ønsker derfor at bidrage med et 0,4 mio. kr., som finansieres af et driftsoverskud i 2015.

 

Beløbet søges omplaceret i forbindelse med næstkommende budgetopfølgning.

 

Når byggeriet er afleveret, vil ændringer i driftsudgifterne blive opgjort. En eventuel besparelse vil indgå i den indarbejdede besparelsespulje vedrørende arealoptimering på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og vil blive omplaceret i forbindelse med førstkommende budgetopfølgning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Projektforslaget på om- og tilbygning af Sdr. Felding Skole godkendes, herunder
at Tidsplan samt organisationsplan for byggeriet godkendes
at Sdr. Felding Skoles bidrag på 0,4 mio. kr. søges overført fra drift tilsted nr. 301096 ved næstkommende budgetopfølgning
at Ændringer i driftsudgifter opgøres når byggeriet er afleveret. En eventuel besparelse omplaceres til pulje vedrørende arealoptimering på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.15.01-P00-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Kommissorium ”Flersprogede børn og unge – fælles ansvar”

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Pia Elgetti, Gitte Hæsum

Sagsresume

Som opfølgning på dagsordenspunkt nr. 45 behandlet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 16. marts 2016 præsenteres udvalget nu for kommissorium. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune modtager lige nu som andre kommuner et stigende antal flygtninge. I forlængelse heraf ønskes der igangsat et arbejde med at udvikle ny praksis for undervisning af flersprogede børn og unge, hvor de starter direkte i det almene læringesmiljø.

 

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for CBL og CUO, skoler med mange flersprogede børn, flersprogskoordinator-gruppen Q-udvalget, de faglige organisationer samt andre relevante ressourcepersoner, som skal fremkomme med forslag til den nye model for undervisning af flersprogede børn - herunder en ny ressourcetildelingsmodel på området.

 

Arbejdsgruppen skal se på organiseringen af de centralt placerede modtageklasser på Tjørring Skole og Lundgårdskolen. Arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til en fleksibel og lokalt forankret organisering, så nogle elever med andet modersmål end dansk indskrives i en klasse på den lokale folkeskole i det nærmiljø, hvor eleverne hører til. Endvidere skal modellen lægge også op til, at der oprettes et ressourcetema med lærere og pædagoger, der kan vejlede og støtte den enkelte skole og være med til at tilrettelægge undervisningen på skolen og i forhold til eleverne.

 

Der er udarbejdet et kommissorium for gruppens arbejde, som skal godkendes af Børne- og Familieudvalget. Centerlederen på skoleområdet er formand for arbejdsgruppen. Endelig skal arbejdsgruppen se på tilbuddet i forhold til de flersprogede unge, der bliver 18 år i modtagerklasseforløbet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kommissorium tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-8-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Idræts- og bevægelsesprofiler på tre skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Tre skoler ønsker at få en idrætsprofil. Det drejer sig om: Vildbjerg Skole, Brændgårdskolen og Snejbjerg Skole.

 

Idrætsprofilerne er blandt andet inspireret af Svendborg Kommunes skoler, som alle har en idrætsprofil.

Sagsfremstilling

Ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra de tre skoler har sammen med repræsentanter fra forvaltningen været på studietur til Svendborg Kommune for at høre nærmere om kommunens arbejde med idræt- og bevægelse - det såkaldte ”Svendborg-projekt”.

 

Siden har været skolen udarbejdet sin egen lokale idræts- og bevægelsesprofil. Vildbjerg Skole, Snejbjerg Skole og Brændgårdskolen har fremsendt beskrivelser af deres nye idrætsprofiler.

 

Vildbjerg Skole ønsker, at børnene gennem en øget bevægelseskultur udvikler deres faglige, sociale og fysiske kompetencer i fællesskab med andre. Skolen er inspireret af Svendborg Kommune, hvor alle skoler kaldes idrætsskoler. Forskningsprojektet i Svendborg er ikke et eliteprojekt, men et projekt målrettet alle børn.

 

Et af de bærende elementer i idræts- og bevægelsesprofilskole er ATK (aldersrelateret træningskoncept) sideløbende med idrætsundervisningen, hvor der bygges på progressionen for den enkelte elev. ATK er idræt og bevægelse tilpasset børnenes alder og udviklingstrin. Undervisningen skal være sjov og udfordrende, og der skal være sved på panden og smil på læben. For at kunne læse skal børn kunne deres ABC. På samme måde skal børnene kunne kroppens ABC: rulle, krybe, kravle, klatre, kaste, gribe, hænge, hive, løbe, spurte, bukke, balance, springe, afsæt, fange og slå (kilde: ATK Team Danmark). Forskningsresultaterne fra Svendborg projektet viser, at undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne får pulsen op i minimum 20 minutter ad gangen.

 

Snejbjerg Skole vil lave sundhedsfremme og forebyggende tiltag for alle børn og vise, hvordan idræt i skolen kan være et fundament for øget folkesundhed. Vores motivation for mere bevægelse i skolen er for at forebygge livsstilssygdomme og overvægt blandt børn.

Ved at blive en idrætsskole vil Snejbjerg Skole sætte mange kompetencer i spil hos eleverne. Lige fra sociale og følelsesmæssige kompetencer til kognitive kompetencer. Ved at udbygge idrætsundervisningen i 0.-6. klasse vil skolen udfordre eleverne i deres motoriske guldalder (8-12 år)..

 

Brændgårdskolen brænder igennem med sin nye strategiplan og har intentionen om at blive en attraktiv idræts-og bevægelsesskole, og der arbejdes målrettet på at få flere elever på skolen fra eget skoledistrikt. Brændgårdskolen har en høj andel af tosprogede elever og er beliggende i et socioøkonomisk udfordret område. Brændgårdskolens filosofi bag idræt- og bevægelsesprofilen, er at motion, leg, bevægelse og socialt samvær skal gennemsyre elevernes skoleliv. Brændgårdskolen skal udvikler nye viden- læringsformer og udfordrer eleverne til at blive så dygtige de kan og indgå i fremtidens sammenhænge.

Dette gøres blandt andet ved at samarbejde med lokale foreninger og Elite Herning, indtænke dannelsesaspektet ved idrætsundervisningen og give eleverne i udskolingen mulighed for at vælge valgfag i udvalgte idrætsgrene.

Økonomi

Projektets økonomi:

 

Finansiering - 3 skoler - kr.

2016

2017

2018

Decentralt

60.000

120.000

60.000

Centralt

90.000

180.000

90.000

I alt

150.000

300.000

150.000

 

Den centrale finansiering består hovedsageligt i afholdelse af kursusudgifterne til kompetenceudviklingen skolernes lærere og pædagoger - herunder medfinansiering af vikarudgifterne, når skolernes personale er på uddannelse.

Den decentrale medfinansiering vedrører bl.a. indkøb at materialer, redskaber, indretning af skolerne, så bevægelse fremmes m.m. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender projektbeskrivelserne
at Center for Børn og Læring bemyndiges i samarbejde med Vildbjerg Skole, Snejbjerg Skole og Brændgårdskolen at arbejde videre med projektet samt finansieringen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning om tilbygning til Gullestrup skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra Gullestrup skoles bestyrelse om etablering af en nybygning til erstatning af eksisterende byggeri på Trælundvej 5, Lærkereden.

Der søges om en nybygning til undervisningsformål. 

Sagsfremstilling

Gullestrup skole har efter overtagelse af specialklasserækken Nieren fra Holtbjergskolen, fået pladsproblemer.

Ifølge lokalplanen, må der ikke etableres undervisning i bygningen på Trælundvej 5. En ændring i bygningsforholdene vil betyde, at lokalplanen skal ændres så det sikres, at der i den nye lokalplan, kan søges byggetilladelse til etablering af en bygning til undervisningsformål.

 

Gullestrup skole har siden 1. august 2015 haft specialklasser og special SFO efter lukning af Holtbjergskolen.

I den periode har skolen været meget presset lokalemæssigt i forhold til specialklasserne og SFO'en.

 

I den politiske beslutning, vedr. lukning af Holtbjergskolen stod der, at der måtte påregnes anlægsudgifter til renovering af 1. sal på Lærkereden med henblik på etablering af klasselokaler. Denne løsning er undersøgt og vil være meget dyr i forhold til den plads skolen får. Der kunne etableres ét stort rum på ca. 90 kvm; men den løsning ville ikke rumme de nødvendige pædagogiske og personalemæssige dispositionsmuligheder.

 

Dele af bygningen er i forholdsvis dårlig stand, og der må påregnes flere vedligeholdelsesomkostninger i løbet af få år. Bl.a. vil taget på stuehuset skulle skiftes inden for en kort årrække, ligesom varmeanlægget vil skulle totalrenoveres, da udhuset ellers ikke vil kunne bruges.

 

Det er drøftet med Børnecenter Nord om en af specialklasserne kunne være der i skoletiden, men specialklasseeleverne vil fylde for meget og eleverne vil have svært ved at tilpasse sig lokaler, der ikke har samme indretning hver dag.

Brug af Skovhytten er også undersøgt, men afstanden mellem skolen og Skovhytten vil sætte mange begrænsninger i forhold til personale og i forhold til inklusion af eleverne.

 

Skolen og skolebestyelsen ønsker derfor at bygge er nyt hus i træ eller andet materiale på parkeringspladsen ved Lærkereden/Ll. Østergård på omkring 150 m2. Det nye hus indrettes til at rumme et helhedsorienteret pædagogisk tilbud - en kombination af specialklasse og SFO.

 

Huset skal rumme:

 • fællesrum med køkkenafsnit
 • 4 rum til elevarbejdspladser
 • personalerum
 • kontor
 • bryggers
 • disponibelt rum
 • toiletter
 • garderobe

 

Samlet skønnnet udgift for opførelse af 150 m2 undervisningsbygning lyder på 2,4 mill. kr. excl. moms. iflg. kommunale ejendomme.

Udgift til projektering, tegning og diverse forundersøgelser er ikke medregnet. Denne udgift anslås til 240.000 kr.

 

 I alt 2,640 mill. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen indgår i den videre budgetbehandling, og
at udgiften til etablering af undervisningsareal indgår i arbejdet med investeringsoversigten
at der søges om ændring af lokalplanen for området, så der kan opføres en bygning til undervisningsformål.

Beslutning

Sagen udsættes med bemærkning om, at det undersøges om der i skolens bygningsmasse kan etableres undervisningslokaler, og det afdækkes om der kan skabes muligheder for et lokalefællesskab med Gullestrup Hallen.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Fornyet ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Aulum-Hodsager Skoles bestyrelse fremsender fornyet ansøgning om dispensation for skoledagens længde i skoleåret 2016/17 i ht. Folkeskolelovens § 16b. Skolen har tidligere fremsendt ansøgning, der blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 - sag nr. 48. Udvalget ønskede at ansøgningen blev yderligere uddybet.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager Skoles bestyrelse ansøger om at afkorte underrvisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen undervisning i faglektionerne.

 

Denne to-voksen undervisning ønskes anvendt til en styrkelse af Aulum-Hodsager Skoles målsætninger for elevernes færdigheder inden for fagene dansk samt matematik.

 

Ansøgningen omhandler 2 timer i indskolingen 0. - 2. årgang og 4. årgang på matriklen Aulum samt for 0. - 2. årgang på matriklen Hodsager i skoleåret 2016/17.

 

Ved etablering af en to-voksen undervisning i lektionerne, ser skolen mulighed for at øge elevernes læring i fagene dansk og matematik for de ovennævnte klasser,

gennem holddannelse med resultaterne fra Nationale tests som redskab.

På baggrund af resultaterne gives lærerne mulighed for at planlægge, udføre og evaluere målbevidste undervisningsforløb, tilrettet den enkelte elevs niveau.

Klassen vil i skoleåret blive undervist i forskellige færdigheder og i varierende gruppestørrelse, alt efter deres profil.

 

Endvidere vil indsatsen højne det kommende faglige niveau for eleverne, som står for at skulle på mellemtrinnet, hvor elevernes resultater vil høste godt af tiltaget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Aulum-Hodsager Skole på 2 ugentlige timer i indskolingen 0. - 2. årgang og 4. årgang på matriklen Aulum samt for 0. - 2. årgang på matriklen Hodsager i skoleåret 2016/17 imødekommes, såfremt ansøgningen ikke medfører et øget pasningsbehov, omlægning af buskørsel og påfører forældrene udgifter til pasning.

Beslutning

Sagen udgår.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Gullestrup Skole om kortere skoledag for specialklasseelever 2016-17

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Gullestrup Skole fik på Børne- og Familieudvalgets møde den 10. februar 2016 godkendt skolens ansøgning om kortere skoledag på 3 ugentlige timer for specialklasseleverne i 4. - 6. klasse for den resterende del af indeværende skoleår. Gullestrup Skole ansøger om forsat dispensation for skoledagens længde i skoleåret 2016/17.

Sagsfremstilling

Gullestrup Skole ansøger om fortsat at benytte muligheden i Folkeskoleloven om at gøre skoledagen kortere for specialklasseeleverne i 4. - 6. klasse, således at skoletiden nedsættes til 30 timer i stedet for 33 timer pr. uge.

 

Den kortere skoleuge har kun været gældende i kort tid, og derfor er det også svært allerede nu at evaluere effekterne. Skolen oplever dog, at de kortere skoledage øger elevernes trivsel, og de problematikker eleverne har, er ikke længere så tydelige sidst på skoledagen som tidligere.

 

Ansøgningen har været forelagt skolebestyrelsen der bakker op om ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Gullestrup Skole på 3 ugentlige timer for specialklasseelever imødekommes for skoleåret 2016-17.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.04-G01-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Tjørring Skole om klassestørrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole ansøger Børne- og Familieudvalget om bemyndigelse til ved indskrivningen af elever til 0. klasse at sætte et max. elevtal i hver af skolens to børnehaveklasser på 24 elever, for dels at sikre at nybyggere og tilflyttere til eget skoledistrikt fortsat kan rummes i klasserne, og dels at sikre muligheden for integration fra skolens modtageklasser.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole anmoder i en ansøgning dateret den 18. januar 2016 Børne- og Familieudvalget om bemyndigelse til ved indskrivningen af elever til 0. klasse at sætte et max. elevtal i hver børnehaveklasse på 24 elever, for dels at sikre at nybyggere og tilflyttere til eget skoledistrikt fortsat kan rummes i klasserne og dels at sikre muligheden for integration fra skolens modtageklasser.

 

Ifølge folkeskolelovens §17 må elevtallet ved skoleårets begyndelse ikke overstige 28 elever. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade at hæve dette tal til 30 elever i en klasse ved skoleårets begyndelse. Hvis elevtallet i løbet af skoleåret overstiger det fastsatte maksimum, nødvendiggør dette ikke oprettelse af en ny klasse.

 

Ifølge folkeskolelovens §36 optages elever på den skole, til det distrikt, som deres bopæl hører. Forældrene har krav på frit skolevalg i henhold til de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

 

Tjørring Skole har tidligere fremsendt en lignende anmodning, som blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 6. februar 2014. Her blev ansøgningen afvist, da børnetallet dengang ikke tilsagde et loft på 24 elever.

 

Tjørring Skole har til skoleåret 2016-2017 foreløbigt indskrevet og modtaget ønsker om indskrivning af i alt 50 elever til kommende 0. klasse, dvs. en forventet klassestørrelse på 25 elever i hver af skolens børnehaveklasser. Heraf kommer 15 elever uden for skolens eget distrikt.

 

Skolebestyrelsen anfører i ansøgningen at med en tilvækst af nybyggere og tilflyttere i eget skoledistrikt, og søgning fra andre skoledistrikter, som man pt. oplever, så vil skolen hurtigt blive bragt i en situation, hvor begge børnehaveklasser fyldes op til 28 elever.

Tjørring Skole har også en modtageklasserække med 5 klasser (60 elever). Eleverne i modtageklasserne skal efter en kortere periode tilknyttes en alderssvarende klasse, og deltage i et eller flere fag i den klasse, de tilknyttes.

 

Skolen forudser derfor, at integrationsmulighederne fra modtagerklasserne bliver meget begrænsede i stamklasserne, når der i forvejen er tæt på 28 elever i de klasser, modtageklasseeleverne skal integreres i.

 

Skolebestyrelsen anfører også, at Tjørring Skole ikke er disponeret til et 3. spor.

 

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole anbefaler derfor, at der ved indskrivningen sættes et max. elevtal i hver af de to børnehaveklasser på 24 elever.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen om, at der ved indskrivningen sættes et max. elevtal i hver børnehaveklasse på 24 elever på Tjørring Skole
at Tjørring Skoles udfordringer med at integrere eleverne fra skolens modtagerklasser i stamklasserne medtages som en selvstændig problematik i den igangsatte analyse af flersprogsområdet i Herning Kommune.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Kvalitetsrapport for Center for Børn og Forebyggelse 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Sara Valsted Wøllekær

Sagsresume

Kvalitetsrapport 2016 for Center for Børn og Forebyggelse fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hensigten med kvalitetsrapporten for Center for Børn og Forebyggelse er at give en årlig afrapportering til Børne- og Familieudvalget vedrørende centrets afdelingers og

institutioners status og udvikling. Kvalitetsrapporten skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab for centrets afdelinger og institutioner. Se bilaget Kvalitetsrapport CBF

2016. Afsnit 2 giver en overordnet status på hele Center for Børn og Forebyggelse.

 

Kvalitetsrapporten dækker alle afdelinger og specialinstitutioner i Center for Børn og Forebyggelse, og den beskriver:

 • Overordnede rammer og status for Center for Børn og Forebyggelse samt rammer for hver afdeling/institution
 • Opfølgning på mål og præsentation af nye mål
 • Dokumentation, evidens og effekt
 • Brugeroplevet kvalitet og brugerinddragelse
 • Medarbejdertal i forhold til sygefravær og personaleomsætning, uddannelsesniveau og kompetenceudvikling

 

Processen omkring kvalitetsrapporten samt indholdet i rapporten videreudvikles hvert år. I årets rapport er afsnittene tilpasset den nye organisering i Center for Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Kvalitetsrapporten for Center for Børn og Forebyggelse 2016 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af reviderede vedtægter for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Reviderede vedtægter for Herning Krisecenter fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenters vedtægter er ændrede efter anmodning fra Socialtilsyn Midt. Ændringerne er godkendt af Herning Krisecenters generalforsamling.

 

Der er ændret følgende:

 

Den tidligere § 3 er slettet. Den lød således:

§ 3. Særlige forhold vedrørende anonymitet og registrering.

Stk. 1. Bortset fra daglig beboerfortegnelse, må registrering og journalisering, der kan identificere den enkelte bruger, ikke finde sted.

 

§ 11 er tilskrevet, da der ifølge Lov om socialtilsyn § 13 stk. 2 nr. 2 og nr. 5 skal oplyses Herning Krisecenters egenkapitals størrelse ved oprettelse, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller værdier), samt regler for hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede vedtægter for Herning Krisecenter godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering vedr. ansøgning om flytning af 6. klasse på Aulum-Hodsager Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Aulum-Hodsager Skole ansøger om tilladelse til at skolens elever i Hodsager flyttes til afdelingen i Aulum efter 5. klassetrin. Børne- og Familieudvalget får forelagt ansøgningen til orientering.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Aulum-Hodsager Skole søger om, at skolens elever på afdelingen i Hodsager kan overflyttes til afdelingen i Aulum efter 5. klasse gældende fra skoleåret 2016-17.

 

Ansøgningen begrundes i at drive to afdelinger med et højt fagligt og pædagogisk niveau, som til trods for forskelligheder er to ligeværdige og bæredygtige tilbud samt at levere et skoletilbud til alle elever, så de kan blive så dygtige som muligt.

 

Endvidere ønsker Aulum-Hodsager Skole at tilbyde alle elever den samme undervisning i blandt andet fysik/kemi og madkundskab, hvilket skolebestyrelsen finder bedst kan lade sig gøre, hvis alle 6. klasses elever undervises på afdelingen i Aulum.

 

Desuden vil en flytning af 6. klasse efter skolebestyrelsens skøn give bedre sociale muligheder for lejrskolen i 6. klasse.

 

Skolebestyrelsen understreger, at ansøgningen ikke skal ses som et forsøg på at lukke skolens afdeling i Hodsager etapevis.

 

Forligskredsen har imødekommet bestyrelsens ønske om overflytning af 6. klasse fra afdelingen i Hodsager til afdelingen i Aulum, hvorfor Børne- og Familieudvalget får forelagt ansøgningen til orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Socialtilsyn Midt har den 6. april oplyst, at de ophæver det skærpede tilsyn med Handicapcenter Herning

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Balanceplan for SO 16

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer