Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.12.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status i projekt "En god start - tæt på"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Falk Lauritsen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tilskud over 4 år på 4,6 mio. kr. til Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier". Projektet understøtter strategien om Herningmodellen. Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021. Børne- og Familieudvalget orienteres om den tværgående midtvejsevaluering af projektet og status i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af projektet

De overordnet formål med projekt "En god start - tæt på" er:

 • Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
 • Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
 • Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

 

Målet med projektet er:

 • Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til det tværfaglige samarbejde med socialrådgiverne og øvrige relevante faggrupper samt de sundhedsfaglige metoder i forhold til tidlig opsporing af og indsats i sårbare familier med henblik på, at flest mulige sårbare børn opspores i graviditet eller barnets første levemåneder og får den rette tidlige indsats.

 

Projektet indeholder følgende aktiviteter i Herning Kommunes Sundhedspleje:

 • 2 ekstra hjemmebesøg/konsultationer inden 18 måneders alderen til alle familier
 • Fortsat implementering af ADBB (”Alarm Distress Baby Scale” - metode til tidlig opsporing)
 • Uddannelse i og implementering af COS-P ("Circle Of Security - Parenting", på dansk ”Tryghedscirklen” – en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson)
 • Fortsat implementering af besøgspakken Udvidet Sundhedspleje (fælles besøg af sundhedsplejerske og socialrådgiver)
 • Etablering af brugerråd
 • Implementering af fælles kategoriseringsværktøj på tværs af sundhedspleje og børnesocialområde
 • Etablering af sundhedspleje og systematik omkring dette til anbragte børn
 • Udarbejdelse af yderligere systematik omkring screening for fødselsdepression i forhold til screening af fædre samt samspil med ADBB-screening. Udvikling af fædregrupper
 • Udarbejdelse af kriterier og implementering af disse i forhold til sundhedsplejens behovsbesøg

 

Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og er en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.

 

Midtvejsevaluering

Rambøll har i september 2019 udarbejdet en midtvejsevaluering for Sundhedsstyrelsen på tværs af 10 ud af de 17 kommuner, der deltager i projektet. Herning indgår i midtvejsevalueringen. Midtvejsevalueringen samler op på hidtidige erfaringer og oplevede resultater af omstillingen.

 

Midtvejsevalueringen konkluderer blandt andet følgende, som også er gældende for Herning Kommune:

 • Erfaringerne med systematisk brug af ADBB er entydigt positive på tværs af kommuner. Den systematiske screening bidrager til tidlig opsporing og styrker fagligheden.
 • Systematikken i brugen af screeningsredskaberne til opsporing af fødselsdepression er styrket gennem projektet. Det har medvirket til et skærpet fokus og tidligere opsporing af fødselsdepression.
 • COS-P (Tryghedscirklen) har givet et konkret og struktureret redskab til at arbejde med og understøtte forældre med særlige behov i en god og tryg tilknytning til barnet. Erfaringerne med denne metode er entydigt gode blandt både sundhedsplejersker og familier.
 • En bred tværfaglig organisering styrker en helhedsorienteret tilgang, idet forskellige faggruppers perspektiver bidrager med flere nuancer, og familiens situation afdækkes dermed hele vejen rundt. Dette er med til at kvalificere indsatsen og understøtte, at den mest hensigtsmæssige indsats kan iværksættes. Ledelsesmæssig prioritering af det tværfaglige samarbejde og beslutningskompetence blandt medarbejderne i et tværfagligt team er centralt for en hurtig og smidig indsats.
 • Erfaringerne fra projekterne viser, at en anerkendende tilgang med fokus på forældrenes og barnets ressourcer er centralt for at motivere forældrene. Samtidig er gennemsigtighed i indsatsernes formål vigtig for, at forældrene føler sig trygge. Endelig er det erfaringen, at forældrene skal kunne identificere sig med den øvrige målgruppe i de tilbud, de modtager, for at de er motiverede for at deltage i tilbuddet.

 

Lokal status

Foruden midtvejsevalueringens konklusioner er status i projektet følgende:

 

Fremdrift i projektet er som forventet. Alle projektets aktiviteter er under implementering.

 

Oplevelsen er, at forældrene har taget godt imod opsporingsredskaber (ADBB og EPDS) og de to yderligere besøg eller konsultationer. Det er sundhedsplejerskernes erfaring, at forældrene efterspørger vejledning om især søvn, kost, opdragelse og overgang til dagtilbud. Mange forældre er usikre i forældrerollen og efterspørger vejledning i forældrerollen fra sundhedsplejersken. Erfaringen er, at besøgene igangsætter en refleksionsproces hos forældrene i forhold til at træffe sunde valg for deres børn.

 

De forældre, der har modtaget Udvidet Sundhedspleje eller Tryghedscirklen-forløb, har i de fleste tilfælde oplevet det som en hjælp. Det er en del af projektet at afholde brugerrådsmøder med de sårbare borgere i disse forløb.

 

Projektets aktiviteter har medvirket til tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til børn i risiko for udsathed og social tilbagetrækning. Flere forløb opstartes i graviditeten.

 

Det er et opmærksomhedspunkt i forhold til det tværprofessionelle samarbejde, at det kræver løbende, konsekvent ledelsesmæssigt involvering og prioritering.

 

Projektet understøtter samarbejdet med frivillige foreninger i lokalområderne, eksempelvis Folkekirkens Familiestøtte, der i forbindelse med indførelse af konsultationer til flergangsfødende har etableret barselscafeer i 2 lokalsamfund. De er etableret i Sunds og Vildbjerg og er hver 14 .dag i 1,5 time. Sundhedsplejerskerne henviser til Barselscafeerne og udleverer postkort til familierne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.12.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af indtægtsbevilling til projekt "En god start - tæt på"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Falk Lauritsen, Signe Eggers-Weber, Tina Lykke Andersen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tilskud over 4 år på 4,6 mio. kr. til Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier". Projektet understøtter strategien om Herningmodellen.

 

Den 17. april 2018 godkendte Byrådet indtægts- og udgiftsbevilling for 2018 på 1.100.000 kr. Den 5. marts 2019 godkendte Byrådet indtægts- og udgiftsbevilling for 2019 på 1.300.000 kr.

 

Indtægts- og udgiftsbevilling for 2020-2021 på 2,2 mio. kr. søges godkendt.

Sagsfremstilling

De overordnet formål med projekt "En god start - tæt på" er:

 • Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
 • Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
 • Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

 

Målet med projektet er:

 • Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til det tværfaglige samarbejde med socialrådgiverne og øvrige relevante faggrupper samt de sundhedsfaglige metoder i forhold til tidlig opsporing af og indsats i sårbare familier med henblik på, at flest mulige sårbare børn opspores i graviditet eller barnets første levemåneder og får den rette tidlige indsats.

 

Projektet indeholder bl.a. 2 ekstra hjemmebesøg/konsultationer ved Sundhedsplejen inden 18 måneders alderen; ekstra besøg til anbragte børn, implementering af metoder til tidlig opsporing af fødselsdepression og udsathed; uddannelse i og implementering af tidlige indsatser til forældre med eller risiko for udsathed eller fødselsdepression; og etablering af brugerråd. 

 

Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og er en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. til "En god start – tæt på". Der er bevilget midler til:

 

Projektledelse og projektdeltagelse

1.452.000

Uddannelse af sundhedsplejersker og andre:

Boost i screeningsmetoden ADBB, uddannelse i metoden COS-P samt temadag/workshop vedrørende screening af fædre for fødselsdepression og oprettelse af fædregrupper

231.000

2 ekstra fuldtidsstillinger i sundhedsplejen til 1 yderligere hjemmebesøg i 1. leveår + 1 yderligere besøg ved 15-18 mdr. i nye familier med henblik på tidlig opsporing samt sundhedsplejeydelse til nyanbragte børn/unge

2.902.000

Revision

12.000

I alt

4.597.000

*Afrundede beløb

 

Sundhedsstyrelsen kan kun give juridisk gyldigt tilsagn for ét år af gangen, da tilsagnet er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven. Derfor udbetaltes i første omgang 1.100.000 kr. til anvendelse i projektets første del, det vil sige i 2017 og ind i 2018. I 2019 udbetaltes 1.300.000 kr. Som følge heraf indkalder Sundhedsstyrelsen til status/genansøgning en gang årligt. Da statusrapporten for 2019 er godkendt, er næste pulje på 1.000.000 kr. frigivet til Herning Kommune. Tilsagn på 1.200.000 kr. forventes frigivet ultimo 2020 under forudsætning af statusrapportens godkendelse. Midlerne forventes at fordeles med 1.550.000 kr. i 2020 og 650.000 kr. i 2021 (1. halvår).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 1.550.000 kr. i 2020 og 650.000 kr. i 2021.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-5-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om bevilling af tilskud til projekt "Målrettet indsats"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om Herning Kommunes deltagelse i projekt støttet af Socialstyrelsen. Projektet indebærer målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt til projektet ”Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge”. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet af Socialstyrelsen. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 i alt 2.750.000 kr. Herning Kommune er en af 4 kommuner, der modtager midler fra puljen.

 

Projekt "Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge" har til formål at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og unge og deres forældre og derigennem sikre mere stabile anbringelser og en tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der sker gennem målrettede indsatser og tværprofessionelt samarbejde, der har til formål at forbedre forældrekompetencerne hos forældre til anbragte børn og unge, hvorigennem forældrenes evne til at indgå i rollen som forældre og bidrage positivt til deres barns udvikling styrkes. Projektet indebærer videreudvikling og afprøvning af selve indsatsen til forældrene og af det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og forældre, i samarbejde med Socialstyrelsen, ekstern leverandør og de øvrige deltagende kommuner.

 

Målgruppen for projektet er forældre til børn og unge i alderen 0-18 år, som er anbragt i plejefamilie, på døgninstitution/opholdssted eller på kost-/efterskole af primært sociale årsager. Forældrene er kendetegnet ved, at der er mulighed for udvikling af deres evner som forældre, enten med henblik på hjemgivelse eller med henblik på en mere gavnlig og stabil kontakt med deres anbragte barn og et bedre samarbejde mellem barnets forældre og plejefamilien/anbringelsesstedet.

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier.

Økonomi

Herning Kommune er bevilget 2,75 mio. kr. over 3 år. Ansøgning om indtægts- og udgiftsbevilling vil blive fremlagt for udvalget, når det justerede budget er endeligt godkendt af Socialstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-G01-3-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om fremdrift i skolefraværsprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund, Helle Aarø-Hansen, Preben Siggaard

Sagsresume

Med afsæt i orienteringen om skolefraværsprojektets indledende formålsbeskrivelse og godkendelse af projektskoler på Børne- og Familieudvalgsmødet den 13. november 2019 (punkt 130), orienteres udvalget om fremdriften i fraværsprojektet og sammenhængen med øvrige indsatser vedrørende fravær.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I perioden 2020-2023 er Børne- og Familieudvalgets budgetmål at nedbringe elevfraværet i skolerne. Der er igangsat en række indsatser, som alle understøtter målopfyldelse. Ved vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat midler til et fraværsprojekt vedrørende fremskudt socialrådgiver, jf. sag på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. november 2019, punkt 130.

 

Skolefraværsprojektets ramme – proces

Siden godkendelsen af projektskoler på udvalgsmødet i november har forvaltningen arbejdet med de store linjer i projektet, herunder sammenspillet mellem fraværsindsatsen og metoden relationel kapacitet. Relationel kapacitet handler om evnen til at skabe stærkt og produktivt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel. I forlængelse heraf vil der gennem fraværsprojektet arbejdes indgående med at skabe et tættere samarbejde på tværs af sektorområder og myndighedsgrænser (Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse). Dette skal øge borgerens oplevelse af en sammenhængende kommunal forvaltning.

 

Samlet skal dette fokus bidrage til at øge kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten i opgaveløsningen vedrørende fraværsproblematikker.

 

I projektets indledende fase er der afholdt et procesmøde med Joint Analytics. Joint Analytics skal understøtte det analytiske arbejde med relationel kapacitet i relation til fraværssager, herunder bidrage til certificeringsforløb, rådgivning samt relationsanalyser. På mødet har ledelsen arbejdet med den overordnede ramme for fraværsprojektet. Dette har afledt fokuserede temaer og konkrete handlinger ind i projektet. Der har ligeledes været afholdt et introduktionsmøde for skolelederne på de udvalgte projektskoler.
 

Af bilag 1 fremgår den foreløbige projektbeskrivelse samt foreløbige tidsplan og aktiviteter.

 

Sammenhæng med øvrige indsatser

Indsatsen med fremskudt socialrådgiver skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes øvrige indsatser i forbindelse med elevfravær. Der er således udarbejdet en fraværssystematik, som sikrer ensartet registrering og håndtering af bekymrende fravær på tværs af kommunens skoler. Indsatserne består af følgende delelementer:

 • Nye retningslinjer for registrering afstemt med ny fraværsbekendtgørelse
 • Procedure for brug af reduceret skema
 • Procedure for underretning ved ulovligt fravær på 15 % eller derover
 • Ungdommens Uddannelsesvejlednings initiativer som styrkeforløb i 7. klasse, screening og dialogmøder
 • Fraværsrobotter
 • 3- årigt projekt om Forebyggelse af Problematisk Skolevægring. Projektet er et delprojekt under Sundhedsstyrelsens Projekt Fremskudt Regional Funktion og har til formål at udvikle og afprøve en systematisk indsats til forebyggelse af skolevægring hos skoleelever i Herning i alderen fra seks til atten år

 

Illustration af de forskellige fraværsindsatser: 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om skolefraværsprojektets fremdrift tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Ved Børne- og Familieudvalgets møde den 5. februar 2020 vil der ske yderligere orientering om projekt "Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring".

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.10-A21-2-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på indsatsplan for Center for Børn og Forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Jf. tidligere orienteringer om igangsættelsen af en indsatsplan for Center for Børn og Forebyggelse, er der ved udgangen af 2019 gjort status på processen. Arbejdet med indsatsplanen fortsætter i 2020. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Indsatsplanens formål er at reetablere tilliden, både til det socialfaglige arbejde på myndighedsområdet og til Center for Børn og Forebyggelse som arbejdsplads.

 

Der er i begyndelse af 2019 konstateret mangler i det socialfaglige arbejde ved blandt andet overholdelse af tidsfrister ved udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, udarbejdelse af tilstrækkelige handleplaner, fristoverskridelse på aktindsigt, mangelfuld dokumentation for opfølgning, herunder børnesamtaler, samt udfordringer i forhold til akutanbringelser.

 

Der er siden arbejdet med udfordringerne i dialog med medarbejderne. Der er blandt andet etableret undervisning og en gennemgang af alle sagsstammer, revideret kompetenceplan, ansat en jurist samt arbejdet med ledelsestilsyn og kulturforandringer.   

 

Et fokus i indsatsplanen er nedbringelse af sagsantallet for den enkelte sagsbehandler. Der er i juni gennemført en gennemgang af alle sagsstammer. Undersøgelsen viste, at der var brug for præciseringer blandt andet af hvor mange indsatser, der kan være i en sag ad gangen, hvornår en sag skal lukkes, samt hvor længe en indsats skal vare. Der er efterfølgende arbejdet med en ny struktur og praksis for bevilling af forebyggende indsatser. Der er iværksat skærpet fokus på lukning af sager. I forlængelse af budgetforliget er ansat flere socialrådgivere pr. 1. februar 2020.

  

Som en væsetlig del af indsatsplanen er der sket en generel socialfaglig opkvalificering. Der har blandt andet været undervisning i socialret og forvaltningsret samt teknisk brug af lovguide. Der er udarbejdet en række arbejdsgangsbeskrivelser og skabeloner til brug for det daglige arbejde.

 

Et centralt element i indsatsplanen er gentænkning og implementering af ledelsestilsynet på myndighedsområdet. Ledelsestilsynet har i 2019 haft fokus på opfølgningskulturen. Der er designet et fremtidigt ledelsestilsyn til ibrugtagning med virkning fra 2020.

 

Ankestyrelsen foretog en praksisgennemgang af en række af kommunens børnesager i 2015 og 2017. I juni 2019 er der igen afleveret 45 sager til Ankestyrelsens gennemgang. Der afventes tilbagemeldinger fra Ankestyrelsen. Disse vil indgå i det videre arbejde med indsatsplanen for 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om første status vedrørende Meningsfulde Fællesskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

På sit møde den 11. december 2019 (punkt 143) blev det aftalt, at Børne- og Familieudvalget på nærværende møde skal præsenteres for, hvordan Meningsfulde Fællesskaber påtænkes understøttet. De første tiltag omkring implementeringen forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af Meningsfulde Fællesskaber var der nedsat 16 forskellige arbejdsgrupper, der sideløbende fokuserede på områder, der skulle støtte op om Fællesskabsstrategien. Dette omfattede både nogle af de tiltag, vi allerede har i dag, samt ideer til nye tiltag. Derudover kom de eksisterende faglige netværk (så som for eksempel AKT-netværket og matematikvejledernetværket) også med anbefalinger. Der var i alt 43 anbefalinger fra arbejdsgrupperne og de faglige netværk, som er udgangspunkt for, hvordan Meningsfulde Fællesskaber understøttes.

 

Mens nogle af anbefalingerne er omfangsrige, er andre af mindre karakter, og nogle er overlappende. Derfor er anbefalingerne blevet grupperet i 8 overordnede temaer. 

 

Meningsfulde Fællesskaber er gældende fra 2020 til 2023, hvorfor alle initiativer ikke igangsættes samtidig. Strategien bliver derfor understøttet i flere tempi. Den første periode omfatter hele 2020. Nedenfor beskrives de forskellige tiltag under hvert af de 8 temaer, der vil være fokus på i den første fase.

 

Forældre:

 • Opgradering af den forældrerettede kommunikation på Herning Kommunes hjemmeside vedrørende specialtilbuddene
 • To arbejdsgrupper, hvis omdrejningspunkt er ”en god start for forældre” med fokus på, når deres barn starter i henholdsvis dagtilbud og skole

 

Dygtige fagprofessionelle:

 • Kompetenceforløb for fagprofessionelle
 • Udarbejdelse af korte videoer til de fagprofessionelle omhandlende de mest ”udbredte” diagnoser blandt børn og unge

 

Overordnede kulturbærende strategier:

 • Skabe rød tråd mellem de forskellige kulturbærende strategier (Herningmodel Dagtilbud, Herningmodel Skolestart og Herningmodel Skole)
 • PALS-skolerne vil for fremtiden hedde Herningmodel PALS-skoler og kobles på eksisterende ledererfaringsudvekslingsmøder for Herningmodel Skole skoler

 

Specialpædagogiske tilbud:

 • Undersøgelse omhandlende etablering af Nest-klasser i Herning Kommune
 • Arbejdsgruppe, hvis fokus er på videreudvikling af høj-kvalitet i specialtilbud

 

Samarbejde med fribørnehaver og -skoler:

 • Dialogmøder med fribørnehaver og -skoler omhandlende visiteringer af elever til specialtilbud

 

Lokal forankring:

 • God notat- og journaliseringspraksis i daginstitutioner og skoler
 • Gode digitale vaner

 

Flersprogede:

 • Arbejdsgruppe med generelt fokus på ressourcetildelingsmodellen for supplerende danskundervisning på skoleområdet

 

Organisatoriske tiltag:

 • Fokus på involvering af barnets og den unges perspektiv
 • Arbejdsgruppe med fokus på musik og sangs betydning for fællesskaberne
 • Inddragelse af fritids- og foreningslivet i arbejdet med fællesskaber

 

Børne- og Familieudvalget vil kvartalsvis få en afrapportering vedrørende understøttelsen af Meningsfulde Fællesskaber.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af høringsmateriale om måltal for søgning til ungdomsuddannelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne. Forslaget til måltallene sendes i høring hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser, hvorefter Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkender de endelige måltal for søgningen i 2021. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender høringsmaterialet.

Sagsfremstilling

På baggrund af bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne. Derfor blev de historiske søgetal samt måltallene drøftet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 13. november 2019. Den oprindelige tidsplanen er ændret en smule og ser ud som nedenstående:

 

Ny procesplan:

 

Tid

Indhold

13. november 2019

Godkendelse af procesplan og drøftelse af søgetal samt måltal i BFU

26. november 2019

Drøftelse af søgetal samt måltal i Uddannelsesrådet

13. januar og 29. januar 2020

Godkendelse af høringsmateriale (udkast til måltal) i BFU og BSK

30. januar - 24. februar 2020

Høring hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser

11. marts 2020

Godkendelse af måltal i BFU og BSK på baggrund af høringen samt de aktuelle søgetal for marts 2020

Maj 2020

Offentliggørelse af søgetal for 2020 og måltal for søgningen i 2021 på kommunens hjemmeside

 

Godkendelse af høringsmateriale

På baggrund af den nye lovgivning har forvaltningen udarbejdet et forslag til måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i marts 2021. Forslaget er lavet ud fra de historiske søgetal, drøftelser i Børne- og Familieudvalget og i Uddannelsesrådet samt ud fra den aktuelle lovgivning på området. Måltallene indebærer Herning Kommunes 9. og 10. klasseelevers søgning til alle ungdomsuddannelser i Danmark.

 

Kategorier

Måltal for søgningen i 2021

Søgetallene i 2019

Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX)

9. klasse: 25%

10.klasse: 25,5%

9. klasse: 21,5%

10. klasse: 24,1%

Gymnasiale uddannelser (både 2 og 3-årige)

9. klasse: 71%

10. klasse: 69%

9. klasse: 69,8%

10. klasse: 68,4%

Øvrige (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

9. klasse: 4%

10. klasse: 5,5%

9. klasse: 8,7%

10. klasse: 7,6%

 

Forslaget til måltallene fremgår af vedhæftede PPT, slide nr. 12 (bilag 1).

 

Høringsberettigede

Høringsmaterialet (bilag 1) sendes til høring hos kommunens ungdomsuddannelsers bestyrelser. Derudover sendes vedhæftede høringsbrev (bilag 2).

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved offentliggørelsen og fastsættelsen af søgetallene samt måltallene for kommunens 9. og 10. klasseelevers søgning til ungdomsuddannelserne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender høringsmaterialet (bilag 1 og 2).

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse vedr. indskrivning til kommende 0. klasse i skoleåret 2020-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Schilkowski

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til fastlæggelse af antallet af nye 0. klasser i skoleåret 2020/21 til Børne- og Familieudvalgets godkendelse. Derudover fremlægges der en oversigt over antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt og ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2020-2021 samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt og antallet af ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn. Se Bilag 1.

 

Der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen for dette er den 16. februar 2020.

 

Ligeledes er medtaget oversigt over indskrivningstallene fra skoleårene 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 og 2020/21 i Bilag 1A.

 

I Bilag 2 er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal og antal klasser:

l: Alle ansøgninger imødekommes. 40 klasser

ll: Ingen ansøgninger imødekommes. 41 klasser

 

Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilke skoler, der søges.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af 40 0. klasser i skoleåret 2020/21 
at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt 
at Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af eventuelle fremtidige rokeringer. 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-A00-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Herningsholmskolen afd. Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

August 2019 åbnede Herningsholmskolen Afdeling Holtbjerg. Der går i øjeblikket 56 elever på Holtbjerg-afdelingen, næsten alle tosprogede. Skolen er kommet godt i gang, og der foreligger nu en status fra skolelederen, der fremlægges til udvalgets orientering. Der igangsættes på denne baggrund en række initiativer på Herningsholmskolen Afdeling Holtbjerg.  

 

Institut for Menneskerettigheder har den 20. november 2019 indklaget Herning Kommune for Ligebehandlings-nævnet. Instituttet gør gældende, at Herning Byråds beslutning fra 2018 om at oprette Holtbjerg-afdelingen af Herningsholmskolen er i strid med lov om etnisk ligebehandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet at etablere en afdeling af Herningsholmskolen på Holtbjerg. Afdelingen blev etableret i den tidligere Holtbjergskolens lokaler og åbnede august 2019. Forligskredsen var i forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2019 optagede af at sikre, at eleverne på Holtbjerg-afdelingen får "den bedst tænkelige uddannelse", og at "den daglige skolegang nytænkes", som det hedder i budgetforligsteksten. Derfor blev der afsat fire millioner kroner ekstra om året til ekstraordinære faglige og sociale indsatser på skolen. Samtidig blev det fastslået, at musiske elementer og kreativitet skal vægtes højt på Holtbjerg-afdelingen, fordi disse elementer er kendt "som stærke genveje til bedre integration."

 

Afdeling Holtbjerg har nu været i drift i et halvt år, og på baggrund heraf er der udarbejdet en status samt igangsat supplerende initiativer med henblik på at sikre, at børnene bliver så dygtige, som de kan.

 

I august 2019 startede 64 elever fordelt på 0. – 3. klasse. Primo januar 2020 går der 56 elever, da der siden august 2019 er sket fraflytning af elever på grund af visitation til specialklasse, manglende skoleparathed, benyttelse af det fri skolevalg og fraflytning fra skoledistriktet. Der er allerede indskrevet 22 elever til kommende 0. klasse i august 2020.

 

Siden etableringen har skolens medarbejdere og ledelse gjort et stort stykke arbejde med at få Herningsholmskolen Afdeling Holtbjerg etableret. Skolelederen har udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, at den opgave i det store hele er lykkedes, og at børnene både trives og lærer noget. Se vedlagte bilag.

 

Af bilaget fremgår, at der er lavet en række tiltag, der understøtter trivsel og læring. Eksempelvis er der igangsat morgensang hver morgen, flere musiktimer og samarbejde med Herning Musikskole, samarbejde med Herning Billedskole, Åben-skole arrangementer, fælles faguger og fællessamlinger med afdelingen på Sjællandsgade, ekstra støttetimer til både fagligt udfordrede og fagligt stærke elever samt indført trivselstimer.

 

Byrådet har tilbage i budget 2017 afsat midler til løft af midtbyskolerne herunder Herningsholmskolen i bestræbelserne på at sikre attraktive skoler i Herning Midtby. Midlerne er blandt andet blevet brugt til at opgradere skolegårde, lege- og læringsrum samt til styrkelse af skolernes profiler. Dette på baggrund af, at der over år i midtbyen ses en tendens til, at flere vælger friskoletilbuddet fremfor folkeskolen. Byrådet har således gennem flere år arbejdet på, at flest mulige vælger folkeskolen. Beslutningen om etableringen af afdelingsskolen på Holtbjerg skal ses i denne sammenhæng. Antallet af tosprogede er p.t. højere end forventet, da beslutningen om at etablere afdelingsskolen blev truffet i efteråret 2018.

 

Institut for Menneskerettigheder har den 20. november 2019 indklaget Herning Kommune for Ligebehandlingsnævnet. Instituttets påstand er, at Herning Kommune skal anerkende, at Byrådets beslutning om at oprette en ny afdeling af Herningsholmskolen på Holtbjerg og at flytte udvalgte elever fra 1. til 3. klasse, som allerede var begyndt i indskolingen på Herningsholmskolen, er i strid med lov om etnisk ligebehandling. Instituttet gør både gældende, at kommunens beslutning er udtryk for direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. Klagen til Ligebehandlingsnævnet kommer uventet for Herning Kommune, som selvsagt ikke iværksætter initiativer, som vurderes at være i strid med loven. Undervisningsministeriet har oplyst, at det kommunale selvstyre giver kommunen vide rammer for at tegne skoledistrikterne, og at det er indenfor folkeskolelovens rammer at etablere en afdelingsstruktur. Herning Kommune har entreret med ekstern advokat om at forestå udarbejdelse og fremsendelse af bemærkning til Ligebehandlingsnævnet.

 

Herning kommune tager klagen alvorligt. Der iværksættes nu yderligere initiativer for at sikre, at børnene bliver så dygtige, som de kan. Flytningen af 1.-3. klasseelever fra afdelingens optageområde har måske kunnet opleves som udfordrende, men det synes ikke hensigtsmæssigt med endnu en flytning af børnene. Det første halve år har fokus været på at løbe Herningsholmskolen Afdeling Holtbjerg i gang og få hverdagen til at fungere bedst muligt. I forbindelse med etableringen af afdelingsskolen på Holtbjerg har det politiske opdrag til forvaltningen og den lokale skoleleder været klart: at få etableret skolen med to afdelinger med et fornuftigt elevgrundlag. Børne- og Familieudvalget besluttede derfor, at elever bosiddende i den del af Herningsholmskolens distrikt, der ligger sydøst for Silkeborgvej, tilhører Herningsholmskolens afdeling Holtbjerg. Der har i opstartsfasen ikke været flyttet elever mellem afdeling Sjællandsgade og afdeling Holtbjerg. Bestyrelsen anmodes nu om at udarbejde principper for flytning mellem afdelinger og klasser, så skolelederen med afsæt heri kan lave en konkret, individuel vurdering af personlige, faglige og sociale forhold og på baggrund heraf træffe afgørelse i forhold til eventuelle ansøgninger om skift mellem Herningsholmskolens matrikler samt mellem klasser.

 

Med henblik på at sikre, at børnene bliver så dygtige, som de kan, har skolelederen desuden iværksat monitorering af børnenes sprogfærdigheder.

 

Herningsholmskolens afdelinger på henholdsvis Holtbjerg og i Sjællandsgade har allerede en række fælles aktiviteter, som evalueres. På baggrund heraf igangsættes udvikling af yderligere fælles aktiviteter på tværs af de to afdelinger af Herningsholmskolen.

 

Det foreslås herudover, at det undersøges, hvordan der kan iværksættes følgeforskning af undervisningen på Herningsholmskolens Afdeling Holtbjerg således, at der kan drages erfaringer af indsatserne med henblik på optimering af undervisningen og udbredelse til øvrige skoler i kommunen, jf. de ekstraordinært afsatte 4 mio. kr. og udfordringernes karakter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at status om etablering af Herningsholmskolens afdeling Holtbjerg tages til efterretning
at bestyrelsen for Herningsholmskolen anmodes om at udarbejde principper for skift mellem skolens afdelinger (matrikler) og klasser
at det tages til efterretning, at skolelederen har iværksat monitorering af børnenes sprogfærdigheder med henblik på at sikre, at børnene bliver så dygtige, som de kan
at det indgår i det videre arbejde, at der udefra er udtalt kritik af flytningen af elever fra afdelingens optageområde for 1.-3. klasse, men strukturen opretholdes, da det ikke synes hensigtsmæssigt at lave endnu en flytning af børnene, og
at det undersøges, hvordan der kan etableres følgeforskning af undervisningen på Herningsholmskolens afdeling Holtbjerg med henblik på erfaringsopsamling i forhold til optimering af undervisningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P20-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Godkendelse af indtægtsbevilling til tilskud til mere pædagogisk personale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune, Center for Børn og Læring, har søgt og fået bevilliget penge fra puljen: "Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn". Der er søgt på vegne af 3 daginstitutioner i Herning Kommune. Tilskud til ansættelse af mere pædagogisk personale udgør i projektperioden 2019 til 2022 i alt 4.723.087 kr.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen søges godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriet har på baggrund af ansøgning fra Herning Kommune, Center for Børn og Læring, bevilliget i alt 4.723.087 kr. fra puljen: "Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn".

 

Der er søgt og bevilliget til vuggestuerne i følgende 3 daginstitutioner: Gullestrup Børnecenter, Galaxen og Haderup Børnehus.

 

Udvælgelsen er sket på baggrund af antal børn med tilkendt 80 % friplads.

 

Tilskuddet udgør i projektperioden 2019 - 2022 i alt 4.723.087 kr. Tilskuddet er fordelt således over årene.

 

Børne- og Socialministeriet stiller som afrapporteringskrav en kort redegørelse over de forventede ansættelser for puljemidlerne, forventede nyansættelser og antal opnormeringer, samt oplysninger om det seneste vedtagne årlige budget.

 

Center for Børn og Læring ønsker dog herudover en drøftelse med de 3 daginstitutioner af, hvilke pædagogiske tiltag de påtænker at igangsætte, samt hvilke data vi kan indsamle, således vi forhåbentligt kan dokumentere stigende kvalitet, udvikling og læring hos børnene. Center for Børn og Læring tilbyder mulighed for konsulentbistand til igangsættelse af opgaven.

Økonomi

Børne- og Socialministeriet giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør i alt 4.723.087 kr. og fordeles mellem årene som angivet i skemaet. Dog sammenlægges 2019 med 2020. Således der i 2020 i alt tildeles 1.751.341 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på 1.751.341 kr. i 2020, 1.485.873 kr. i 2021 og 1.485.873 kr.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-P20-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Godkendelse af indtægtsbevilling til kompetenceudvikling af pædagogisk personale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har fået bevilliget op til 1.032.000 kr.  i perioden frem til 2022 til kompetenceudvikling af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen søges godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat en økonomisk ramme på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

 

Midlerne er fordelt efter en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne.

 

Det maksimale tilskud til Herning Kommune udgør 1.032.000 kr., og kompetenceudviklingsforløbene skal være gennemført den 31. december 2022. Midlerne skal dække udgifter til kompetenceløft og vikardækning.

 

Tilskuddet udbetales i tre rater. Udbetaling foretages på baggrund af det angivne faktiske forbrug i årlige delregnskaber og det afsluttende regnskab, dvs. på baggrund af afholdte udgifter i tilskudsperioderne:

 • december 2019 – 31. december 2020
 • 1. januar 2021 – 31. december 2021
 • 1. januar 2022 – 31. december 2022

 

Kompetenceløftinitiativets og hermed tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

 

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage.

 

Herning Kommune forventer at fordele midlerne med 30 % til dagplejen og 70 % til daginstitutionerne.

Økonomi

Børne- og Socialministeriet udbetaler tilskud på basis af det faktiske forbrug i årene 2020 til 2022. Tilskuddet kan højst udgøre 1.032.000 kr i den samlede projektperiode. Den faktiske fordeling af udgifterne mellem årene kendes på nuværende tidspunkt ikke, og udgifter og indtægter fordeles derfor skønsmæssigt med 200.000 kr i 2020, 400.000 kr. i 2021 og 432.000 kr. i 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på 200.000 kr. i 2020, 400.000 kr i 2021 og 432.000 kr. i 2022.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.06.16-A00-1-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Drøftelse af indsatser på Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

I 2018 var der i Herning Kommune ét udsat boligområde (Holtbjerg) og ingen ghettoområder eller hårde ghettoområder jf. Transport og Boligministeriets liste. På den nyeste liste fra 1. december 2019 fremgår Holtbjerg ikke længere som et udsat boligområde. Det betyder, at der hverken er udsatte boligområder, ghettoområder elle hårde ghettoområder i Herning Kommune på nuværende tidspunkt. Derfor skal kommunen ikke længere leve op til reglerne vedrørende bedre fordeling i daginstitutioner. Det ses dog, at andelen af beboere på Holtbjerg uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og med kun grundskolen som højeste gennemførte uddannelse, stadig er relativ høj, hvorfor området muligvis kan havne på listen over udsatte boligområder igen.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager forløbet i forhold til behandlingen af dispensationsansøgningen vedrørende reglerne om bedre fordeling i daginstitutioner til efterretning. Og at Børne- og Familieudvalget godkender, at de igangsatte generelle indsatser på børne- og ungeområdet samt beskæftigelsesområdet er tilstrækkelige på nuværende tidspunkt i forhold til at sikre, at Holtbjerg ikke igen havner på listen over udsatte boligområdet. Forvaltningen vil i løbet af 2020 se på virkningerne af de igangsatte indsatser.

Sagsfremstilling

Historikken i forhold til behandlingen af kommunens dispensationsansøgning vedrørende reglerne om bedre fordeling i daginstitutioner er følgende:

 

 • På baggrund af loven vedrørende Bedre fordeling i daginstitutioner blev det på Børne- og Familieudvalgsmødet den 12. juni 2019 besluttet at søge om dispensation fra kravet om, at der max må optages 30 procent børn fra udsatte boligområder pr. daginstitutionsenhed. Børne- og Familieudvalget godkendte dispensationsansøgningen på mødet den 21. august (bilag 1).
 • Den 22. august blev dispensationsansøgningen sendt til Børne- og Socialministeriet.
 • Den 6. november modtag forvaltningen et brev fra Børne- og Socialministeriet med fem bemærkninger til dispensationsansøgningen, som forvaltningen skulle besvare (bilag 2).
 • Forvaltningen lavede et svar på ministeriets bemærkninger i samarbejde med ledelsen af Østbyens Børnehuse. Svarene blev sendt til ministeriet den 20. november (bilag 3).
 • Boligministeren offentliggør hvert år den 1. december en liste over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder i Danmark. I Herning Kommune havde vi i 2018, som bekendt, ét udsat boligområde (Holtbjerg). Der var ingen ghettoområder eller hårde ghettoområder.
 • På den nyeste liste fra 1. december 2019 fremgår Holtbjerg ikke længere som et udsat boligområde. Det betyder, at der ikke er udsatte boligområder, ghettoområder elle hårde ghettoområder i Herning Kommune på nuværende tidspunkt.
 • Det er centralt, at Holtbjerg ikke længere er et udsat boligområde, da det betyder, at kommunen ikke skal leve op til reglerne vedrørende bedre fordeling i daginstitutioner.
 • Den 2. december modtog forvaltningen dermed en mail fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at kommunens dispensationsansøgning ikke behandles, da der ikke længere er udsatte boligområder i kommunen (bilag 4).

 

Hvordan måles et udsat boligområde?

Ved et udsat boligområde forstås et alment boligområde, hvor der bor mindst 1.000 beboere, og hvor minimum to ud af de fire kriterier, der fremgår af nedenstående tabel, er opfyldt. I tabellen ses det, at beboerne på Holtbjerg pr. 1. december 2019 kun opfylder ét af de fire kriterier, mens beboerne i 2018 opfyldte to af kriterierne (markeret med grå).

 

Årstal

Område

Kommune

Beboer (1.000+)

1. Udenfor arb.marked

> 40 pct.

2. Dømte

> 1,98 pct.

3. Kun grundskole

> 60 pct.

4. Gns. indkomst

< 55 pct.

 

1. december 2018

Holtbjerg

Herning Kommune

1.753

44,8

1,67

66,9

61,8

1. december 2019

Holtbjerg

Herning Kommune

1.753

39,8

1,52

68

62,3

 

Som det fremgår af tabellen, er der stadig over 60 pct. af beboerne på Holtbjerg, der kun har grundskolen som højeste gennemførte uddannelse. Andelen af borgere med kun grundskolen som højeste gennemførte uddannelse er endda steget en smule siden sidste år. Dog er andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet faldet til lige under 40 pct. Dette skyldes muligvis, at boligselskabet Fællesbo har forhåndsreserveret en række boliger på Holtbjerg til borgere i arbejde (jf. reglerne om kombineret udlejning). Andelen af beboere på Holtbjerg udenfor arbejdsmarkedet er dog stadig relativ høj (39,8 pct.). Det vil sige, andelen er tæt på grænsen på 40 pct.

 

Som det ses af tabellen, er det især to af parametrene, der er vigtige at forbedre, hvis området ikke igen skal havne på listen over udsatte boligområder. Det er:

 1. få flere af beboerne på Holtbjerg i arbejde
 2. få flere af beboerne på Holtbjerg til at gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Som det fremgår af bilag 3 under svaret til ministeriets bemærkning 2: ”Særlige forhold”, gøres der allerede en masse både i daginstitutionen (Østbyens Børnehuse), på skolen (Herningsholmskolen) og på Ungdomsskolen (UngHerning) for at klæde børnene på til skolestart og klæde de unge på til uddannelsessystemet.

 

For eksempel er der et godt overgangsarbejde fra dagtilbud til skole. Daginstitutionen besøger jævnligt skolen, og skolelederen deltager for eksempel ofte i Østbyens Børnehuses Familieklub, her orienterer skolelederen for eksempel om skolestart mm.

 

Derudover er der fra Børne- og Undervisningsministeriet bevilliget i alt 8.666.375 kr. til de tre enheder af Østbyens Børnehuse på Holtbjerg fra 2018-2021. Midlerne skal gå til ansættelse af flere pædagoger i de tre enheder. Midlerne er søgt af forvaltningen i 2018 gennem puljen "Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner” (Projektnr. 141389). Formålet med den høje normering er at hæve kvaliteten i forhold til arbejdet med udsatte børn.

 

Specifikt for Herningsholmskolens afdeling på Holtbjerg arbejdes der tæt sammen med Ungdomsskolen (UngHerning), som hjælper med at motivere eleverne i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Udskolingseleverne opfordres for eksempel til at gå på hold på Ungdomsskolen. Det kan være kreative hold eller andre hold, der understøtter den enkelte elevs interesse. På holdene motiveres de unge samtidigt til at træffe valg af ungdomsuddannelse. På disse hold går både børn/unge med bopæl fra Holtbjerg og fra resten af kommunen. På den måde skabes der ofte også venskaber på tværs af skoler og boligområder.


Derudover samarbejder skolen med teamet bag helhedsindsatsen Plads til Forskel i forhold til at hjælpe eleverne med at få et fritidsjob. Det ses, at fritidsjobs ofte har en positiv betydning for, at eleverne senere får en ungdomsuddannelse.

 

Skolen stiller desuden høje forventninger til lærerne i forhold til skole/hjem samarbejdet. Lærerne skal være villige til at gøre noget ekstra for at etablere det gode samarbejde. Det kan blandt andet betyde, at lærerne kører hjem til forældrene for at afholde møder, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Afslutningsvis er det relevant at nævne Uddannelsesrådet og Ungevejens nye indgang til den sammenhængende ungeindsats, der arbejder med indsatser, der generelt skal få flere af kommunens unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved, at Holtbjerg ikke længere er et udsat boligområde. Alt efter hvilke indsatser, der besluttes at igangsættes for at forebygge, at området ikke igen bliver et udsat boligområde, vil der kunne være økonomiske omkostninger forbundet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager det beskrevne forløb i forhold til behandlingen af kommunens dispensationsansøgning vedrørende reglerne ombedre fordeling i daginstitutioner til efterretning.
at Børne- og Familieudvalget godkender, at de beskrevne indsatser fortsætter, med henblik på generelt at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og senere få tilknytning til arbejdsmarkedet, således Holtbjerg ikke igen havner på listen over udsatte boligområder.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Herudover fik forvaltningen i opdrag at afdække, hvorvidt der kan laves yderligere tiltag i forhold til de unges beskæftigelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om kapaciteten i dagtilbuddene for de 0-2,9 årige pr. december 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Flø Vindbjerg

Sagsresume

Kvartalsrapporten for december 2019 fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbuddet og efterspørgslen af de kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Rapporten skal ses som et øjebliksbillede den pågældende måned og et halvt år frem. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende.

 

Rapporten er bygget op omkring dagpleje- og vuggestuepladser.

 

I Herning Kommune starter børn typisk i dagpleje eller vuggestue, når børnene er 10 måneder. Når børnene fylder 2 år og 9 måneder, overgår de til børnehave.

  

Rapporten for december 2019 viser:

 • Overordnet passer dagpleje- og vuggestuekapaciteten med efterspørgslen. Dog er der nogle distrikter, hvor enten dagpleje- eller vuggestuekapaciteten ikke helt passer med efterspørgslen.
 • I distrikt 5 (Sunds/Ilskov) er der på nuværende tidspunkt en smule for få dagplejepladser i forhold til efterspørgslen, dog udvides daginstitutionen, Børneliv, med 8 nye vuggestuepladser i Sunds, hvilket forventes at imødekomme efterspørgslen.
 • I distrikt 6 (Haderup/Feldborg) er der lige nu pres på antallet af dagplejepladser, men det løses ved at tilbyde 5. pladser i dagplejen. Udviklingen følges tæt med henblik på at tilpasse kapaciteten i henhold til efterspørgslen.
 • I distrikt 10 (Lind) mangler der dagplejepladser. Dette skyldes at en dagplejer er på orlov for at tage den pædagogiske assistentuddannelse. Når vedkommende er tilbage, forventes kapaciteten at passe. Vuggestuekapaciteten passer pt. lige akkurat med efterspørgslen.
 • I distrikt 11 (Sdr. Felding/Skarrild) er der lige nu pres på antallet af dagplejepladser, men det løses ved at tilbyde 5. pladser i dagplejen. Udviklingen følges tæt med henblik på at tilpasse kapaciteten i henhold til efterspørgslen.

 

Tiltag i forhold til at imødekomme efterspørgslen (inden for de givne rammer):

 • Der er løbende fokus på udvalgte dagplejedistrikter, hvor der er risiko for at være for mange eller for få pladser på sigt.
 • Hvis der i et distrikt er ledige dagplejepladser, forsøges disse som udgangspunkt at blive fyldt op, inden der henvises til plads i vuggestuen.
 • Vuggestuekapaciteten tilpasses løbende for at sikre pasningsgarantien og imødekommelse af forældrenes ønsker og behov. Dette gøres, så vidt det er muligt, under hensyntagen til dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene. Det betyder for eksempel, at hvis der er ledige dagplejepladser, forsøges disse, som udgangspunkt, at fyldes op, inden der henvises plads til vuggestuen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Herning kommune har modtaget tilsagn om bevilling i forhold til præmieordning til understøttelse af 10. klasse på EUD 2019 (se bilag).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer