Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.03.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Ressourcetildeling til skoleområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Lisbeth Andersen, Antonio Barahona

Sagsresume

De stigende udgifter til specialområdet har sat den samlede økonomi på skoleområdet under pres i de senere år. Derfor er der blevet igangsat både et inklusionseftersyn og et eftersyn af tildelingsmodellerne på skoleområdet.

 

I nedenstående præsenteres et forslag til ny styringsmodel på skoleområdet med en tildeling af økonomi som kan være med til at fremme, at skolerne i højere grad end nu har mulighed for at løse inklusionsopgaven. Samtidig tager modellen højde for, at der skal være økonomi til at drive de specialiserede tilbud, som en mindre gruppe elever fortsat har brug for.

 

Det indstilles, at den samlede styringsmodel på skoleområdet sendes til høring, og at sagen efterfølgende genoptages på Børne- og Familieudvalgsmødet i februar.

Sagsfremstilling

Byrådet tildeler hvert år Børne- og Familieudvalget midler til drift af skoleområdet. Hvert år regules økonomien via den af økonomiudvalget besluttede demografimodel. Børne- og Familieudvalget har ansvar for at fordele disse midler til løsning af den samlede opgaveportefølje på skoleområdet. Det sker via godkendte tildelingsmodeller/administrationsgrundlag. 

 

De stigende udgifter til specialområdet har sat den samlede økonomi på skoleområdet under pres i de senere år. Det har således ikke været muligt at tildele ressourcer efter det godkendte administrationsgrundlag på specialområdet og tildelingsmodellen på almenområdet. Konkret betød det, at det i foråret 2018 var nødvendigt at udmønte en besparelse på 10 mio. kr. på det samlede skoleområde for at sikre budgetoverholdelse i 2018. Børne- og Familieudvalget igangsatte derfor i november 2017 et inklusionseftersyn, ligesom Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 besluttede at drøfte inklusionsproblemstillingen ved Byrådets forårskonference i april 2018.

 

Af de seneste års ”Perspektivnotater” fremgår, at hovedudfordringen på specialområdet er, at antallet af elever, der visiteres til specialpædagogiske tilbud, stiger. Udgiftsstigningen handler ikke kun om antallet af elever, men også om, at de tilbud eleverne har brugt, gennemsnitligt set er mere omkostningstunge end tidligere. Herudover har bevægelsen af elever mellem de forskellige specialiserede tilbud også betydning for udviklingen og udgiftsstigningen på området. P.t. er der ingen økonomiske incitamenter for skolerne til at finde en lokal løsning i form af at lave et mindre indgribende tilbud lokalt, da midlerne til betaling af de specialiserede tilbud er placeret centralt.

 

I konsekvens af ovennævnte udvikling er det udover beslutningen om iværksættelse af inklusionseftersynet ligeledes i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 besluttet, at der skal laves eftersyn af tildelingsmodellerne på skoleområdet.

 

På baggrund af de ovenfor beskrevne udfordringer er der blevet udarbejdet en ny styringsmodel. Modellen er i tråd med VIVE's (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) anbefalinger om, hvordan fordelingen af den til rådighed værende økonomi på området mellem skolerne og forvaltningen kan understøtte skolernes muligheder for at lave mindre indgribende og inkluderende tilbud lokalt. Langt de fleste af landets kommuner har et sådant styringssetup. Modellen afspejler også resultaterne fra arbejdet med inklusionseftersynet i forhold til, hvordan tildeling af økonomi kan være med til at fremme, at skolerne i højere grad end nu har mulighed for at løse inklusionsopgaven, samtidig med, at der er økonomi til at drive de specialiserede tilbud, som en mindre gruppe elever fortsat har brug for.

 

Forslag til ny styringsmodel  - tildelingsmodeller for almenområdet, specialområdet og inklusionsarbejdet.

 

Den nye styringsmodel hviler på tre hovedelementer: tildelingsmodel for almenområdet, for specialområdet og til inklusionsarbejdet. Det er visitationen, som binder almen- og specialområdet sammen. Modellen bygger på en ”pengene-følger-barnet” tankegang. En del af økonomien, som p.t. ligger centralt, foreslås decentraliseret til skolerne, så de har mulighed for enten at lave et inkluderende, lokalt tilbud for pengene eller at sende pengene med eleven til et specialtilbud (som besluttes ved visitationen).

  

 • Tildelingsmodel for almenområdet
  Tildeling til almenområdet er fortsat primært baseret på antallet af elever.
 • Tildelingsmodel for specialområdet
  Tildeling til specialområdet varierer afhængig af hvilke type skoletilbud, der er tale om, men baserer sig primært på antallet af elever. .
 • Tildelingsmodel for inklusionsarbejdet
  Tildeling til inklusionsarbejdet består af, at der decentraliseres en andel af de nuværende centrale midler til skolerne, så de
  har muligheder for enten at lave et inkluderende, lokalt tilbud for pengene eller at sende pengene med eleven til et specialtilbud (som besluttes ved visitationen).

 

 • Visitationen binder almen- og specialområdet sammen. Visitation til specialundervisning sker efter pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene. Den pædagogisk-psykologiske vurdering (PPV) har til formål at belyse elevens kompetencer med henblik på at yde skolen, forældrene og eleven rådgivning om tilrettelæggelse og indhold af undervisningen, der kan tilgodese elevens særlige behov. Det er herefter forvaltningen, der ud fra en samlet vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt eleven skal henvises til specialtilbud. Ud over den pædagogisk-psykologiske vurdering indgår også forældrenes ønsker og skolens kendskab til eleven.

Hovedvisitationen foregår i perioden januar til ultimo marts måned for at sikre en faglig velfunderet fordeling af eleverne samt klassesammensætning i kommunes forskellige specialpædagogiske tilbud. Der kan naturligvis indstilles elever til specialtilbud hele året (f.eks. ved tilflytning til kommunen med forudgående visiterede specialunderisningsbehov fra anden kommune).

Økonomi

Den foreslåede styringsmodel tager afsæt i Herning kommunes styringsprincipper baseret på rammestyring og "en-pose-penge-princippet", jf. at der ikke arbejdes med "normeringsstyring". Det betyder, at den økonomi, der samlet set tildeles en skole udløst af forskellige parametre, skal anvendes til at løse den samlede opgave. Der er ganske få bindinger i form af tildelinger målrettet en specifik opgave, hvilket fremgår af de respektive tildelingsmodeller.

 

Styringsmodellen tilfører eller fratager ikke økonomi fra området. Styringsmodellen fordeler de til en hver tid til rådighed værende midler. Tildelingsmodellerne er udarbejdet med afsæt i et princip om enkelthed og gennemsigthed samt fokus på den kerneopgave, der skal løses. Styringsmodellen bygger på en "pengene-følger-barnet-tankegang".

 

Der er tre hovedspor i den nye styringsmodel. Den ene vedrører tildeling af midler til almenområdet. Den anden vedrører tildeling af midler til specialområdet. Den tredje handler om at etablere en økonomisk sammenhæng mellem almen- og specialområdet, der skaber et råderum for skolerne til at kunne udføre et endnu bedre inklusionsarbejde.

 

Hovedspor 1: Tildelingsmodellen til almenområdet

Tildelingsmodellen bygger på en række forudsætninger:

 • Arbejdstid afsat til undervisning og undervisningstimetal
 • Gennemsnit lønniveau (lærere, pædagoger, ledere m.v) og midler til vikardækning
 • Holddeling og to-lærer-timer
 • Midler til særlige opgaver
 • Skolernes elev- og klassetal.
 • Småskoletillæg for afdelinger med færre end 350 elever.

 

Forudsætningerne i modellen er blevet fastlagt med fokus på at balancere mellem to elementer: krav til effektivitet i skolerne i Herning Kommune og afsæt i de konkrete forudsætninger (fx. skolestruktur).

 

Hovedspor 2: Tildeling til specialområdet

Specialområdet består af følgende type tilbud:

 

1. Specialklasser (takst 1): Gjellerup, Gullestrup, Sdr. Felding, Sinding-Øre, Sunds-Ilskov, Vestervang og Vildbjerg.
2. Specialklasser (takst 2): Herningsholmskolen.

3. Specialklasser (takst 3): Lundgårdskolen.

4. Specialskole (takst 4): Den nye specialskole (tidligere Sønderager).

5. Specialskole (takst 5): Den nye specialskole (tidligere Åmoseskolen).

 

Principperne i nuværende tildeling til specialklasser (takst 1) består af en takst pr. elev og særlig tildeling til ledelse og administration m.v. De øvrige takster består af en grundtildeling suppleret med et takst pr. elev. Det bemærkes, at taksterne afspejler økonomien på området, som den er beskrevet i punkt 163 i nuværende dagsorden for Børne- og Familieudvalget.

   

Hovedspor 3: Tildeling til inklusionsarbejdet

Det tredje spor etablerer et økonomisk bånd mellem almen- og specialområdet. Tanken er at skabe en økonomisk incitamentsstruktur, som giver bedre forudsætninger for skolernes inklusionsarbejde. Det betyder, at skolerne får tildelt flere midler til inklusionsarbejdet - ud over den tidligere "inklusionspulje". De får tildelt et samlet beløb, som kaldes inklusionsummen. Inklusionssummen er på godt 60 mio. kr. Den består af den tidligere inklusionspulje (16 mio. kr) suppleret med 60% af de midler, som eksklusionen af elever koster.

Det foreslås, at 75% af midlerne fordeles efter elevtal og 25% efter socioøkonomi (efter Danmarks Statistiks principper). Det bemærkes, at den brugte socioøkonomiske indikator baserer sig på de faktisk indskrevne elever, som gik på skolen pr. 5. september 2018.

 

Det økonomiske bånd mellem almen- og specialområdet ligger i, at skolerne skal bruge inklusionssummen til at medfinansiere en andel af den udgift, som eksklusionen koster. Der skal tages stilling til, hvor høj eksklusionstaksten skal være. Desto lavere taksten er, desto mindre er det økonomiske incitament til at etablere lokale løsninger. Desto dyrere taksten er, desto større risiko er der for, at den enkelte skole kan komme i økonomisk ubalance. Det foreslås, at Børne- og Familieudvalget fastlægger en takst mellem 100.000 kr. pr. barn og op til 150.000 kr pr. barn. De skoler, som formår at fastholde flere elever end det, som deres størrelse og sociøokonomi tilsiger, vil få et overskud på inklusionssummen, som med fordel kan bruges til at styrke inklusionsarbejdet.

 

Beregningen med faktuelle tal pr. 5. september 2018 viser, at der er skoler, som har ekskluderet flere elever end forventet. Det foreslås derfor, at der etableres en overgangsordning, så alle skoler kan få et minimum af midler til inklusionsarbejdet i de første to år. Overgangsordningen finansieres i de to overgangsår ved at reducere de skoler, der har overskud fra inklusionsmidlerne. På den måde vil alle skoler som minimum have 250.000 kr. til rådighed til inklusionsarbejdet i de første to år.

 

Det foreslås, at den nye styringsmodel træder i kraft pr. 1. januar 2020.

 

Bilag med udkast til den nye styringsmodel er vedlagt. Bilaget indeholder en sammenligning af forskellene mellem den nuværende model og den nye. Der gøres opmærksom på, at det ikke er helt sammenligneligt, idet den nye model tildeler flere centrale midler til skolerne, da disse får flere opgaver (midler følger barnet-tænkning).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at eksklusionstakstens størrelse besluttes
at inklusionsmidlernes tildeling efter elevtal henholdsvis socioøkonomi besluttes
at den samlede styringsmodel sendes til høring i skolernes bestyrelser samt til information og drøftelse i MED systemet
at sagen genoptages ved Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. februar 2019.

Beslutning

Eksklusionstaksten fastsættes til 100.000 kr.

 

Med hensyn til tildeling af inklusionsmidler sendes to scenarier i høring:

 

Scenarie 1: 90 % af midlerne tildeles efter elevtal, 5 % efter socioøkonomi samt 5 % efter konkret vurdering af, hvilke skoler, der er særligt udfordret.

Scenarie 2: 70 % af midlerne tildeles efter elevtal, 25 % efter socioøkonomi samt 5 % efter konkret vurdering af, hvilke skoler, der er særligt udfordret.

 

Udvalget besluttede at sende den samlede styringsmodel med ovennævnte tilretninger til høring ved skolebestyrelser og til information og drøftelse i MED-systemet. Høringsfristen er tirsdag den 5. februar 2019 kl. 9.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Budget 2019-2022. Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Preben Siggaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 26. november 2018 de foreslåede tilpasninger på skoleområdet med henblik på, at der i perioden fra den 27. november til den 11. december 2018 kan ske information og drøftelse i MED-systemet samt høring i skolernes bestyrelser og Handicaprådet. Sagen genoptages med henblik på drøftelse af høringssvar og indstilling til Byrådets endelige godkendelse den 18. december.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 26. november de foreslåede tilpasninger på skoleområdet med henblik på at imødegå den økonomiske ubalance på området, nærmere beskrevet i punkt 159 på mødet den 26. november 2018.

 

En tilpasning af driftsbudgetterne på ca.19,9 mio. kr. vil medføre en takstreduktion på de takstfinansierede tilbud. Det vil sige tilbuddene ved Åmoseskolen, Skolen ved Sønderager (Autismeklasserne), Herningsholmskolens specialklasser og Lundgårdsskolens specialklasser. De øvrige specialklasser i tilknytning til kommunens folkeskoler tilpasses med ca. 1,6 mio. kr. Herved tilpasses driften samlet med ca. 19,9 mio.kr. årligt (når der tages højde for salg til andre kommuner). Det estimeres, at cirka en tredjedel af tilpasningen på specialområdet vil have karakter af effektiviseringer, og den resterende del vil være ændringer af serviceniveau.

 

Høringssvarene foreligger til punktets behandling.

Økonomi

Af nedenstående fremgår den kendte økonomiske ubalance på skoleområdet samt de foreslåede tilpasninger fordelt på henholdsvis almen- og specialområdet herunder de enkelte specialtilbud. Derudover er der indregnet de 5 mio. kr., som de otte partier bag budgetforliget har givet som permanent rammeløft til almenområdet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget behandler de indkomne høringssvar
at de foreslåede tilpasninger indstilles til Byrådets endelige godkendelse den 18. december.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Børne- og Familieudvalget besluttede, at der i 2019 skal udarbejdes en analyse af specialklassestrukturen for såvidt angår tilbuddene til takst 1 (tilbuddene ved følgende skoler: Gjellerup, Gullestrup, Sdr. Felding, Sinding Ørre, Sunds, Vestervang og Vildbjerg)

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Udflytning fra Skolen på Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Byrådet på sit møde den 9. oktober 2018 (sag nr. 229) besluttet, at der vil ske en udflytning af Skolen på Sønderager.

 

Skolen på Sønderager huser i dag både kommunens 10. klasser, de særlige talentklasser og cirka 120 elever i særlige autismeklasser. Disse klasser flyttes ud efter følgende model:

 • 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole pr. 1. august 2019.
 • Talentklassene flyttes til nybyggeri i Holing 2020/2021 og fra 1. august 2019 tilknyttes klasserne Brændgårdskolen som anneksskole.
 • Autismeklasserne flyttes til Holtbjerg pr. 1. august 2019 og ledes af skolelederen på Åmoseskolen. Med hensyn til autismeklassernes flytning til Holtbjerg pr. 1. august 2019 er der mulighed for en flydende overgang indtil udgangen af 2019.

 

Udflytning af Skolen på Sønderager har været i høring, og sagen genoptages med henblik på indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelser med høringsfrist 6. december 2018. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Der er modtaget høringssvar, og da der rettidigt er fremsat indsigelser mv. mod forslaget, kan endelig vedtagelse tidligst ske efter 3. januar 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget behandler de indkomne høringssvar
at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd anbefaler
at der sker udflytning fra Skolen ved Sønderager, idet
at 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole pr. 1. august 2019
at Talentklasserne flyttes til et nybyggeri i Holing 2020/2021 og tilknyttes Brændgårdskolen fra 1. august 2019
at Autismeklasserne flyttes til Holtbjerg pr. 1. august 2019 og fusiones med Åmoseskolen. Med hensyn til autismeklassernes flytning til Holtbjerg pr. 1. august 2019 gives der mulighed for en flydende overgang indtil udgangen af 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-G00-2-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Fremskyndelse af fusion af Hammerum Skole og Gjellerupskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Hammerum Skole og Gjellerupskolen samt deres skolebestyrelser har ønsket, at der foretages en total sammenlægning af skolerne fra 1. august 2019, så skolerne kan fungere som "Lindbjergskolen" fordelt på to matrikler i 5 måneder, indtil den nye skole står færdig 1. januar 2020.

 

Byrådet har på sit møde den 9. oktober 2018 besluttet, at sammenlægning med virkning fra 1. august 2019 blev sendt i høring.

 

Sagen indstilles genoptaget til behandling med henblik på indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelser med høringsfrist 6. december 2018.

 

Der er modtaget høringssvar fra Herningegnens Lærerforening, fra skolebestyrelsen på Gjellerupskolen og skolebestyrelsen på Hammerum Skole. Såfrem der indkommer yderligere høringssvar, vil disse blive fremsendt til Børne- og Familieudvalget.

 

Herningegnens Lærerforening har ingen indsigelser i sagen, da man har noteret sig, at begge skolers bestyrelser står bag anmodningen om sammenlægning, uagtet at Lindbjergskolen ikke er færdig før 2020.

 

Skolebestyrelserne ved Gjellerupskolen og Hammerum Skole har ingen indsigelser til beslutningen, da skolebestyrelserne er afsender på ansøgningen om fremskyndelse af fusionen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd anbefaler
at Gjellerupskolen og Hammerum Skole sammenlægges fra 1. august 2019 og derved fungerer som "Lindbjergskolen" fordelt på to matrikler indtil den nye skole står færdig.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.11-G00-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Navn til bydelsskolen på Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Byrådet har på sit møde den 9. oktober 2018 vedtaget budget for 2019. Som en del af budgetvedtagelsen etableres en bydelsskole på Holtbjerg som en afdeling af Herningsholmskolen.

 

Bestyrelsen ved Herningsholmskolen ønsker, at bydelsskolen ændrer navn. Sagen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ved Herningsholmskolen vil gerne signalere, at den kommende bydelsskole på Holtbjerg er en del af Herningsholmskolen.

 

Bestyrelsen har derfor fremsendt ønske om, at bydelsskolen skal hedde "Herningsholmskolen afdeling Holtbjerg".

 

I daglig tale vil afdelingerne omtales "Herningsholmskolen på Holtbjerg" og "Herningsholmskolen på Sjællandsgade".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at bydelsskolen på Holtbjerg fremover officielt hedder "Herningsholmskolen afdeling Holtbjerg".

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-2-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af navn og pædagogisk grundlag for skolebyggeri i Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Raunkjær

Sagsresume

Kredsen af fremtidige brugere af den nye skolebygning i Holing har været samlet for at diskutere det pædagogiske grundlag for den kommende skole. Deres anbefalinger fremlægges for Børne- og Familieudvalget.

 

Herudover fremlægges navn for Talentafdelingen til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget blev det besluttet at opføre en ny bygning til talentklasserne i Holing, der skal være et anneks af Brændgårdskolen. Skolen opføres sammen med den kommende opvisningshal.

 

Det samlede byggeri består dels af den nye skole, dels en ny opvisningshal, samt ankomstområde, ved Sportscenter Holing, som der tidligere er afsat anlægskroner til. Den nye hal tænkes bygget sammen med skolebyggeriet for at sikre synergi i anvendelsen af lokaler.

 

Primo december var de kommende brugere af skolen samlet til et seminar for at afstemme forventninger til det kommende byggeri. Med ved seminaret var Brændgårdskolen, Skolen på Sønderager, Den Jyske Sangskole, Herning Elite samt kommunale repræsentanter fra Kommunale Ejendomme, By, Erhverv og Kultur samt Center for Børn og Læring.

 

På baggrund af seminaret er der nu udarbejdet en række anbefalinger til det kommende pædagogiske og planlægningsmæssige grundlag for skolen.

 

Udvalget bedes tage stilling til, at det videre arbejde med byggeprogrammet tager udgangspunkt i disse anbefalinger.

 

Som navn anbefales ”Brændgårdskolens Talentklasser i Holing”. Navnet sikrer, at status som anneks af Brændgårdskolen understreges, samtidig med at det både præciseres, at der er tale om en anden geografisk placering og et sted for talenter.

 

Pædagogisk ambition:

Der er, med udgangspunkt i de tanker der er gjort for de nuværende talentklasser, blevet lavet en fælles ambition for, hvad elever og lærere i talentklasserne kan forvente af den nye skole.

 

At give eleverne en sammenhængende og indholdsrig skolegang, hvor undervisningen er fleksibelt organiseret i tid, rum og struktur og give eleverne optimale muligheder for læring og træning.

 

Eleverne i talentklasserne modtager et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor de, uanset sportsgren eller sang/musik, kombinerer skoleforløbet med talent-træning tre morgener om ugen. Træningen erstatter elevernes tilbud om tilvalgsfag.

 

Skabe sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning, så eleverne får mulighed for en god uddannelse kombineret med idræt og sang/musik på højt niveau.

 

Skabe det bedst mulige grundlag for almen dannelse og oplysning omkring den kultur vi lever i. Løfte den enkelte elev op på det højest mulige niveau både fagligt, socialt og indenfor sit talentområde.

 

Skabe en positiv samarbejdskultur mellem skole, samarbejdspartner, elever og forældre, hvor alle parter indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde.

 

Alle elever i talentklasserne får vigtige kompetencer med videre. Talentskolen er et sted, hvor alt vi foretager os skal føre til, at vi danner hele mennesker. Vi holder hovedet højt - men har skuldrene nede, og kan være os selv. En skole, hvor vi øver os, men ikke er bange for begå fejl, og hvor der er fokus på at lære så meget som muligt.

 

Hvad bygningerne skal kunne

Samtidig har brugergruppen på seminaret identificeret nogle hovedgreb for det kommende byggeri, som de foreslår indarbejdet i byggeprogrammet.

 

 • Byggeriet skal indrettes, så det kan huse både de nuværende talentretninger indenfor idræt, sang, musik og drama, samt eventuelt kommende talentretninger, så som billedkunst, international/boglig linje eller andre fremtidige linjer.

 

 • Byggeriet skal opføres på en måde, der giver mulighed for at udvide, hvis elevtallet stiger væsentligt på grund af tilgang af nye linjer, årgange eller andet.

 

 • Byggeriet opføres med store fleksible klasselokaler, med mulighed for læringszoner i hvert klasselokale. (Muligheden for at skabe en skole uden stamklasser blev drøftet, men det vurderes, at elevgruppen har en hverdag, hvor roen ved stamklasser er nyttig). Samtidig skal der være mulighed for faglokaler i forbindelse med Pædagogisk Lærings Center.

 

Disse hovedgreb skal danne grundlag for et decideret pædagogisk arbejdsprogram, der detaljeret beskriver ønsker til rum og funktioner, der kan understøtte skolens arbejdsform. Arbejdsprogrammet udarbejdes i samarbejde med aktørerne og er klar primo 2019, så det kan danne grundlag for udbud af byggeriet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget godkender navnet: Brændgårdskolens Talentklasser i Holing
at det pædagogiske grundlag indgår i arbejdet med at udarbejde et byggeprogram for projektet.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse vedrørende strukturændring af aftenklubber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sare Majgård Kjær

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på deres møde den 24. oktober besluttet at sende strukturændringen af aftenklubberne i høring med høringsfrist den 23. november.

 

Udvalget præsenteres for de indkomne høringssvar med henblik på indstilling til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I dag drives Herning Kommunes 12 aftenklubber, som er for elever fra 5.-7. årgang, af dagtilbudsområdet. Kommunens ni ungdomsklubber, som er for elever fra 7. årgang til 18 år, drives af UngHerning. Den fremtidige drift af aftenklubberne foreslås omlagt til UngHerning, som fremover vil varetage opgaven. 

 

Et tættere samarbejde omkring målgrupperne i de to klubtilbud vil skabe potentiale for at udvikle en sammenhængende pædagogik på tværs af målgrupperne. Derudover bliver det muligt at lave en samlet indsats omkring 7. årgang, hvor en styrket overgang og tryghed er i fokus. Dernæst giver sammenlægningen mulighed for bedre fordeling og anvendelse af ressourcer på tværs af kommunen.

 

UngHerning har mange års erfaring med at drive klubtilbud i aftentimerne, hvorfor de har den fornødne erfaring til at kunne overtage driften af aftenklubberne. UngHernings eksisterende lokaler kan anvendes til formålet, men ungdomsskolen er desuden indstillet på at tilpasse lokationer og lokaler til den yngre målgruppe.  

 

Det nuværende administrationsgrundlag anses ikke som en hindring for sammenlægning af klubtilbuddene, som kan videreføres og udbydes, som beskrevet, af UngHerning.

 

Det forudsættes, at der laves virksomhedsoverdragelse af medarbejderne.

 

UngHerning har været forespurgt om opgaven. Se bilag for UngHernings bud på varetagelse af aftenklubberne. Ved en eventuel vedtagelse af strukturændringen vil UngHerning blive bedt om at komme med et bud på varetagelse af opgaven i respekt for de indkomne høringssvar.

 

Omlægningen af driften vil træde i kraft fra den 1. august 2019.

 

Der er indkommet høringssvar fra følgende parter (se bilag for indholdet i de konkrete høringssvar):

 • Sektor MED på skoleområdet
 • Sektormed MED på dagtilbudsområdet
 • Brændgårdskolen
 • Herningegnens Lærerforening
 • Børneoasen Lind
 • Vildbjerg Skole.

 

I høringssvarene er der generelt en tilslutning til driftsomlægningen af aftenklubber. Dog nævnes også enkelte opmærksomhedspunkter.  

 

Flere af høringssvarene påpeger, at der foreligger lokalaftaler, hvor 4. klasses elever også er en del af målgruppen for aftenklubberne. Dette ønskes medtænkt ved strukturændringen. Ydermere foreslås det, at aftenklubtilbuddet struktureres, således at 4. klasses elever ikke skal være i klub med 9. klasses elever.

 

Dernæst påpeges det af høringssvarene, at det er væsentligt, at personalet har et længerevarende kendskab til børnene for at kunne styrke den nødvendige tryghed særligt for børn i udsatte positioner samt børn med særlige behov.

 

Slutteligt omhandler høringssvarene fra Vildbjerg Skole, Børneoasen Lind, Herningegnens Lærer-forening og Brændgårdskolen også et fokus på placeringen af aftenklubberne.  

 

Indholdet i de konkrete høringssvar samt en sammenfatning ses i bilaget.  

Økonomi

Omlægningen af driften af aftenklubberne til UngHerning medfører en budgetomlægning fra dagtilbudsområdet til UngHerning 1.380.000 kr. Derudover medfølger en finansiering baseret på brugerbetaling svarende til ca. 320.000 kr. årligt. Dog tages der forbehold for den endelige kvalificering i indtægten vedrørende forældretaksten.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget behandler de indkomne høringssvar
at Børne- og Familieudvalget indstiller, at Byrådet godkender strukturændringen af aftenklubberne, så driften fremover varetages af UngHerning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget indstiller overfor Byrådet, at aftenklubberne fremover drives af UngHerning. Aftenklubtilbuddene skal tilrettelægges under hensyntagen til børnenes alder. Ungdomsskoleloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen jf. §2, stk. 2 kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen, hvormed UngHerning kan være ansvarlig for et tilbud for elever i 4. klasse.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.13.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fra fritidshjem til SFO. Administrationsgrundlag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Maria Bisgård Abildtrup

Sagsresume

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2019 - 2022, er det besluttet at omlægge fra fritidshjem til SFO, med virkning senest fra den 1. januar 2020. Da det er muligt at gennemføre ændringerne pr. 1. august 2019 og herved fremrykke tidspunktet for ændrede forældrebetalingstakster, skal institutionernes og SFO'ers ressourcetildeling tilrettes på dette tidspunkt.

 

Ressourcetildelingen til daginstitutioner og SFO reguleres på baggrund af administrationsgrundlaget. De to bilag er vedhæftet og fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ressourcetildelingen til daginstitutioner og til SFO reguleres på baggrund af administrationsgrundlaget. Institutioner og SFO'er har et udmeldt budget svarende til administrationsgrundlaget, som i udgangspunket dækker hele 2019. Pr 1. august 2019 opdeles børnegrupperne i henholdsvis 0-6 årige på daginstitutioner og 6+ årige i SFO'er. Dette betyder, at de integrerede institutioner, som i dag har børn i begge aldersgrupper, fremadrettet får deres børnegrupper delt.

 

Det nuværende adminstrationsgrundlag er stort set bibeholdt, men nu opsplittet på en sådan måde, at de relevante dele vedrørende 0-6 års området fremgår af adminstrationsgrundlag for Dagtilbud, og at de relevante dele som vedrører 6+ års området fremgår af administrationsgrundlag for SFO.

 

Da der fremadrettet er flere steder at drive ledelse fra, udgør grundbeløbet til ledelse i SFO 60.694 kr. pr. år. Grundbeløb til ledelse udgør fortsat 151.734 kr. pr. år pr. institution. Alle takster pr. barn og takster pr. vægtet barn er fastholdt.

 

Ud over tildelingerne til den almindelige drift findes der i Dagtilbud formålsbestemte midler, hvor der også er sket en opsplitning i de to aldersgrupper, hvor det er relevant. 6+ års området har andel i disse formålsbestemte midler. Disse midler er:

* Praktikfinansiering af pædagogstuderende. Her er fordelingen baseret på det antal af praktiksteder, hvorfra der i de sidste 2 år er tilbudt praktikpladser. Midlerne fordeles herefter med 65 % til 0-6 års området og 35 % til SFO-området.

* Vikardækning. Det er nødvendigt at fortage en skønsmæssig fordeling af midlerne. Fordelingen er baseret på fraværsdata i de to institutionstyper. Dette giver en fordeling på 77 % til 0-6 års området og 23 % til SFO-området.

* Morgenmodul. Her er der afsat 600.000 kr. til dækning af merudgifter, såfremt søgningen til tilbuddet bliver større end forudsat ved indførelsen af morgenmodulet i 2017. Puljen har kun i begrænset omfang været taget i brug.

 

2019 er et særligt overgangsår, hvor der etableres en ny struktur på dagtilbudsområdet i løbet af kalenderåret. Dette udfordrer de gængse genbevillings- og konteringsregler:

Genbevillingsprincippet i 2019 er derfor, at de nye SFO'er starter pr. 1. august 2019 uden en andel af genbevillingerne fra de tidligere integrerede institutioner. Over- og underskud i de integrerede institutioner, som er optjent op til dette tidspunkt, forbliver på Dagtilbud. De nuværende SFO'er tager uændret eget mer- eller mindreforbrug med. Der udarbejdes konteringsvejledning til dagtilbud og SFO, således at der kan foregå en retvisende opsplitning af udgifterne i overgangsåret 2019 i SFO og dagtilbud.

Økonomi

Der tildeles ressourcer til institutioner og SFO'er fra den 1. august 2019, i henhold til de to adminstrationsgrundlag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at administrationsgrundlag til dagtilbud og SFO pr 1. august 2019 godkendes
at de særlige genbevillingsprincipper i 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af opdaterede styrelsesvedtægt og kontrakt samt driftsoverenskomst og kontrakt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af ændringerne jf. den nye dagtilbudslov, og da daginstitutionerne i Herning Kommune fra 1. august 2019 ikke omfatter fritidshjem, er ”Driftsoverenskomst og kontrakt” for de selvejende daginstitutioner samt ”Den kommunale styrelsesvedtægt og kontrakt” for de kommunale daginstitutioner opdaterede. Det indstilles, at de opdaterede versioner godkendes.

Sagsfremstilling

De opdaterede versioner er vedlagt som bilag.

Nedenfor opridses ændringerne i Den kommunale styrelsesvedtægt og kontrakt for de kommunale daginstitutioner samt Driftsoverenskomst og kontrakt for de selvejende daginstitutioner i overordnede træk:

 

DEL 1

 • Det er tilføjet, at forældre har ret til repræsentation på enhedsniveau (dette ændres i de selvejende daginstitutioners vedtægter)
 • Forældrebestyrelsens øgede indflydelse er tilføjet, hvilket omhandler: Forældrebestyrelsens inddragelse i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan samt de opgaver, der tilknytter sig til læreplanen. Og forældrebestyrelsens inddragelse i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.

 

DEL 2

 • Formålsbestemmelser for Dagtilbud er opdateret jf. den nye dagtilbudslov § 7
 • Den nye Børne- og Ungepolitik vil blive indarbejdet, når den er vedtaget
 • Lederkodekset er indarbejdet

 

DEL 3

 • Afsnit om den pædagogiske læreplan er opdateret jf. dagtilbudsloven
 • Under afsnittet ”Åbningstid og Pladstype” er mulighederne for kombinationstilbud samt deltidsplads under barsels- eller forældreorlov tilføjet. Derudover er teksten ændret under åbningstiderne. Tekst fra den gamle version: ”Den årlige åbningstid for en fuldtidsplads i daginstitution/SFO (førskolegruppen) er 2.520 timer svarende til 50 ugentlige åbningstider”. Tekst i den nye version: ”Den årlige åbningstid for en fuldtidsplads i daginstitution/SFO (førskolegruppen) svarende til 50 ugentlige åbningstider. F.eks. at er der helligdag på en torsdag, skal disse timer ikke præsteres på et andet tidspunkt”.
 • Afsnit om sprogvurdering og sprogstimulering er udvidet til at omhandle alle børn og ikke kun de tosprogede børn i Herning Kommune

 

Generelt er der konsekvenstilrettet i forhold til beslutningen om nedlæggelse af fritidshjem og i forhold til de nye bestemmelser i dagtilbudsloven.

 

De opdaterede versioner har virkning fra 1. august 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den opdaterede ”Driftsoverenskomst og kontrakt” for selvejende daginstitutioner og den opdaterede ”Kommunale styrelsesvedtægt og kontrakt” for de kommunale daginstitutioner med virkning fra 1. august 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Børnecenter Nord søger om kommunalisering og fællesledelse og bestyrelse med Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Antonio Barahona

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra den selvejende daginstitution Børnecenter Nord om at blive kommunaliseret pr. 1. august 2019. Center for Børn og Læring har samtidig modtaget ansøgning fra Børnecenter Nord og Gullestrup Skole om, at de søger om fællesledelse og bestyrelse med sideordnet ledelse ligeledes pr. 1. august 2019.

 

Børne- og Familieudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende dag- og døgninstitutioner, herunder selvejende institutioner, som Herning Kommune har driftsoverenskomst med. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til godkendelse for så vidt angår ejendomsoverdragelse via gaveskøde til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalisering af Børnecenter Nord:

Den selvejende daginstitution Børnecenter Nord har indsendt ansøgning om at blive en kommunal daginstitution pr. 1. august 2019.

 

Børnecenter Nord er beliggende i Gullestrup skoledistrikt. Daginstitutionen har i dag vuggestue, børnehave, fritidshjem 1, fritidshjem 2, aftenklub og specialafdeling. Daginstitutionen ønsker ikke at ændre på børnesammensætningen i forbindelse med kommunalisering, dog bliver deres fritidshjem og specialafdeling pr. 1. august 2019 overflyttet til SFO og aftenkubben til UngHerning, som i den øvrige del af Herning Kommune.

 

Børnecenter Nord ejer følgende bygninger, som de ønsker at overdrage til Herning Kommune via et gaveskøde. Bygningerne ligger på lejet jord, som ejes af Herning Kommune.

 • Lyngens Kvarter 227
 • Trælundvej 1

 

Der er ingen specielle servitutter eller lån i ejendommene. 

 

Udover ovenstående bygninger har daginstitutionen til huse på Gullestrup Skole, i Fritidscenter Herning i Holing og specialafdelingen på Bakkegården. Det er fritidshjemsbørnene, som pt. benytter Holing og skolen. Der arbejdes allerede nu på udflytning af lokalerne i Fritidscenter Herning, og den kommende SFO får til huse på Gullestrup Skole. Specialafdelingen bliver på Bakkegården, som ejes af Herning Kommune.

 

Tilkendegivelsen om overdragelse af bygningerne ved den selvejende institutions opløsning er i overensstemmelse med opløsningsparagraffens ordlyd i institutionens vedtægt. Ordlyden er som følger:

 "I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal dens formue, med beslutning fra et kvalificeret flertal af institutionsbestyrelsesmedlemmerne, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt, og sundhedsmæssigt formål i Herning Kommune. Beslutningen skal godkendes af Herning Kommune."

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med daginstitutionen efterfølgende igangsætte Civilstyrelsens behandling af sagen.

 

Personalet i Børnecenter Nord vil blive virksomhedoverdraget til Herning Kommune i forbindelse med kommunaliseringen.

 

Fællesledelse og bestyrelse mellem Børnecenter Nord og Gullestrup Skole:

Sideløbende med ansøgningen om kommunalisering af Børnecenter Nord har Center for Børn og Læring modtaget en ansøgning fra Børnecenter Nord og Gullestrup Skole om, at de ønsker fællesledelse og bestyrelse. I deres ansøgning peger de på, at de ønsker sideordnet ledelse, og at den sideordnede ledelse skal tages op igen ved lederskifte i daginstitutionen. De ønsker deres ansøgning gældende fra 1. august 2019. Ansøgningen bakkes op af både daginstitutions- og skolebestyrelsen.

 

Deres ansøgning begrundes i det tætte samarbejde, der gennem årene er og har været både mellem medarbejdere og ledelserne. De ønsker at gøre brug af deres fagligheder på tværs i organisationen i arbejdet med de fælles mål i Herning Kommunes politikker fra 0 - 18 år.

 

Folkeskolelovens § 24a og § 55 giver mulighed for fælles ledelse og bestyrelser mellem dagtilbud og skoler for skoler med under 300 elever. Gullestrup Skole har i skoleåret 2018/19 indskrevet 164 elever.

 

Det anbefales, at der ved lederskifte i daginstitutionen ændres til fællesledelse, hvor skoleleder er overordnet leder i Børnecenter Nord/Gullestrup Skole.

Økonomi

Tinglysnings- og gaveskødeomkostninger afholdes af Herning kommune og udgør ca. 20.000 kr. pr. ejendom. Finanseringen vil ske på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børnecenter Nord bliver kommunaliseret pr. 1. august 2019
at forvaltningen bemyndiges til at forestå kommunaliseringen af Børnecenter Nord
at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for de 2 bygninger beliggende Lyngens Kvarter 227 og Trælundvej 1
at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 20.000 kr. pr. bygning afholdes af Serviceomårde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet
at Børne- og Familieudvalget godkender Børnecenter Nord og Gullestrup Skoles ansøgning om fællesledelse med sideordnet ledelse og fælles bestyrelse pr. 1. august 2019, og forvaltningen bemyndiges til sammen med daginstitutionslederen og skolelederen af udarbejde organisationsplan
at Børne- og Familieudvalget godkender, at der ved lederskifte i daginstitutionen skal ændres til fællesledelse hvor skoleleder er overordnet leder i Børnecenter Nord/Gullestrup Skole.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-28-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Omorganisering af gæstedagplejen i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I Herning by tilbydes der gæstedagpleje i Herning Kommunes gæstehus på Enghavevej samt hos de enkelte dagplejere. Udgiften til at drifte gæstehuset skal findes i Dagplejens samlede budget, som har været under pres.

 

Det indstilles, at der sker en omorganisering af gæstedagplejen i Herning by, hvilket betyder, at gæstehuset på Enghavevej lukker, og der i stedet for etableres 15-20 gæstedagplejepladser i daginstitutionerne i Herning by. Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Gæstehuset på Enghavevej har i en årrække været brugt som gæstedagpleje for forældrene i Herning by og Lind. Det koster årligt ca. 750.000 kr. at drifte gæstehuset. Udgiften skal afholdes inden for Dagplejens budget, der er under pres.

 

I gæstehuset er der ansat 3 dagplejere, som maks. må passe 10 børn. I 2017 har der i gennemsnit været ca. 7 børn i gæstepleje pr. dag. Gæsteplejeopgaven kan løses billigere ved ikke at bruge gæstehusløsningen.

 

Der har været kontakt til institutionslederne i Herning by, som har tilbudt at stille 15-20 gæsteplejepladser til rådighed for Dagplejen.

 

Der er flere fordele ved at tilbyde gæstedagpleje i vores daginstitutioner:

 • vi kan spare de ca. 750.000 kr. som det årligt koster at drifte gæstehuset på Enghavevej
 • vi skal kun betale daginstitutionerne for de pladser, vi benytter
 • vi får flere gæstedagplejepladser stillet til rådighed
 • dagplejebørn kan gæsteplaceres i samme daginstitution hvor evt. søskende er indmeldt

 

Børne- og Familieudvalget besluttede i deres møde den 24. oktober 2018, pkt. 130, at sende forslaget om omorganisering af gæstedagplejen i Herning by til høring i Dagplejen og de berørte daginstitutioner.


Vi har modtaget 5 høringssvar, som fremlægges for Børne- og Familieudvalget.

Økonomi

Ved at lukke gæstehuset på Enghavevej kan Dagplejen reducere de nuværende driftsudgifter med 750.000 kr. om året. Tiltaget vil medvirke til at formindske den nuværende ubalance i Dagplejens budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de indkomne høringssvar behandles
at der sker en omorganisering af gæstedagplejen i Herning by
at gæstehuset på Enghavevej lukker, forventet omkring 1. juni 2019
at der etableres 15-20 gæstedagplejepladser i daginstitutionerne i Herning by, forventet omkring 1. juni 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om ny dagtilbudsportal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Som en del af den politiske aftale om "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" er der udviklet og lanceret en Dagtilbudsportal med informationer om relevante nøgletal på kommune- og institutionsniveau. Første version af portalen blev lanceret ultimo september. Portalen vil løbende blive udbygget med flere informationer i takt med, at nye data bliver tilgængelige.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsportalen skal give forældre lettere adgang til at sammenligne information om dagtilbuddene i og på tværs af kommunerne. Portalen er udarbejdet på baggrund af en foranalyse, lavet for Børne- og Socialministeriet, som viser hvilke oplysninger om dagtilbud forældre, kommuner og øvrige interessenter ønsker. Det er Styrelsen for IT (STIL), der står for udviklingen og driften af portalen.

 

Dagtilbudsportalen tager udgangspunkt i eksisterende data for ikke at påføre unødige registrerings- og dokumentationskrav i kommunerne og dagtilbuddene. Indsamlingen og behandlingen af data er forankret hos Danmarks Statistik, som videreformidler data til STIL. Derudover har det siden medio september været muligt for kommunerne at supplere med frivillige informationer om de enkelte dagtilbud.

 

Børne- og Socialministeriet opfordrer kommunerne til at bidrage med frivillige informationer om dagtilbuddene, da det gør anvendeligheden af portalen større.

 

Dagtilbudsportalen indeholder både informationer på kommuneniveau og på institutionsniveau.

Følgende oplysninger (kan) vises i portalen:

 

 • Normering - obligatorisk oplysning (kommuneniveau 2018-2019)
 • Andel pædagogisk uddannet personale - obligatorisk oplysning (Kommuneniveau 2018-2019)
 • Antal børn i alt - obligatorisk oplysning (kommuneniveau 2018-2019)
 • Andel børn med ikke-dansk baggrund - obligatorisk oplysning (kommuneniveau 2018-2019)
 • Åbningstider - frivillig oplysning (institutionsniveau 2018)
 • Pædagogisk profil - frivillig oplysning (institutionsniveau 2018)
 • Afstand til dagtilbud - systemgenereret oplysning trukket pba. institutionsoversigten (institutionsniveau 2018)
 • Madordning - obligatorisk oplysning (institutionsniveau 2018)

 

Daginstitutionerne har selv ansvaret for at indberette de frivillige oplysninger.
Det er muligt for daginstitutionerne løbende at indberette oplysninger.

 

Dagplejen forventes at være præsenteret på portalen i februar 2019 ved hjælp af frivillige indberetninger fra kommunerne.  

Økonomi

Den nye Dagtilbudsportal har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod skolestart

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Der skal forud for skoleårets begyndelse træffes beslutning om, hvorvidt skolefritidsordningen (SFO), i perioden indtil undervisningspligten indtræder, enten arbejder med de seks kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen (jf. folkeskolelovens § 11, stk. 2) eller temaerne i den pædagogiske læreplan. Det indstilles, at SFO'erne arbejder med kompetenceområderne, indtil undervisningspligten indtræder.

Sagsfremstilling

Baggrund for de nye regler:
Aftalepartierne til ”Stærke dagtilbud” påpeger, at der flere steder opleves at være et læringshul fra tiden i børnehave og til starten i børnehaveklasse.

Aftaleparterne mener, at det er vigtigt, at arbejdet med børnenes læring, ud fra en bred læringsforståelse, fortsætter i denne overgangsperiode, og at børnene oplever overgangen som harmonisk.

 

Derfor stilles der i dagtilbudsloven og folkeskoleloven nu krav om, at der i SFO’er og fritidshjem, i perioden mellem dagtilbud og forud for børnenes start i børnehaveklassen, skal arbejdes med enten de seks temaer fra den pædagogiske læreplan eller de seks kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen.

 

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning eller delegerer beslutningskompetencen til skolebestyrelsen.

 

Reglerne trådte i kraft 1. juli 2018 og har virkning fra 1. maj 2019.

 

Herning-Kontekst:
I Herning Kommune starter børnene i SFO 1. juni, det år de starter i skole. Dvs. arbejdet i SFO finder sted i juni og juli. Forvaltningen anbefaler, at SFO’erne i denne periode arbejder med de seks kompetenceområder, som der arbejdes videre med i børnehaveklassen. Børnene vil ikke miste læring fra den pædagogiske læreplan, da det drejer sig om maksimalt 2 måneder. Arbejdet med de seks kompetenceområder i SFO’erne vil forberede børnene til skolestart i august. Skolelederen og SFO-personalet er desuden, i højere grad, klædt på til arbejdet med de seks kompetenceområder frem for den pædagogiske læreplan.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at SFO'erne arbejder med de seks kompetenceområder, indtil undervisningspligten indtræder.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering vedr. opfølgning på bedre kvalitet i private pasningsordninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Efter Børne- og Familieudvalgets mødet den 22. august 2018 pkt. 91 - Bedre kvalitet i private pasningsordninger, har der den 1. november 2018 været afholdt møde mellem Center for Børn og Læring og de private pasningsordninger.

 

Notat fra dette møde sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Den 22. august 2018 under pkt. 91 godkendte Børne- og Familieudvalget retningslinjer for godkendelse af private/fleksible pasningsordninger.

 

Center for Børn og Læring har som opfølning herpå den 1. november 2018 afholdt møde med de private pasningsordninger.

 

Her blev den nye lovgivning gennemgået, og der var drøftelser af indholdet.

 

Opsamling fra mødet fremgår af vedlagte notat.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager det vedlagt notat til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om status på kompetenceløft i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af puljemidlerne, tildelt af Socialstyrelsen, til kompetenceløft i dagtilbud er første forløb igangsat. Børne- og Familieudvalget orienteres om status på forløbet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af ansøgning til Socialstyrelsen modtaget puljemidler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (jf. pkt. 94 på Børne- og Familieudvalgets mødet den 22. august 2018). Puljemidlerne er i alt på 2.672.988 kr. Af disse skal 786.891 kr. gå til kompetenceløft i dagplejen og 1.886.097 kr. til kompetenceløft af ledere og faglige fyrtårne.


Kompetenceløft for ledere og faglige fyrtårne i dagtilbud:

Kompetenceforløbet for ledere og faglige fyrtårne (private, selvejende og kommunale dagtilbud inkl. 6 dagplejekonsulenter) er igangsat og vil forløbe ind i foråret 2019. Forløbet består i alt af 8 undervisningsdage fordelt mellem 27 institutionsledere, 42 pædagogiske ledere og 140 faglige fyrtårne. 2 halve undervisningsdage foregår fælles, mens institutionsledere, pædagogiske ledere og faglige fyrtårne har 2 undervisningsdage hver for sig. VIA står for undervisningsforløbet.  

 

Forløbet er tilrettelagt i sammenhæng med kommunens øvrige forløb og tiltag. For eksempel pædagogiske temadage, der tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, en pædagogisk læringsfestival samt udviklingsforløb for kommunens pædagogmedhjælpere.

 

Undervisningsforløbet skal give dagtilbuddene et kompetenceløft i den styrkede pædagogiske lærerplan. Dagtilbudslederne, de pædagogiske ledere og de faglige fyrtårne indføres i deres rolle i implementeringen. De opnår viden om, hvordan en implementeringsplan kan udarbejdes og indføres i de respektive dagtilbud. Endvidere opnår deltagerne faglig indsigt i de nye forhold i den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Målet med kompetenceløftet er, at dagtilbuddene efterfølgende skal være i stand til at etablere en pædagogisk læreplan, hvor de 12 mål er synlige, og hvor der tages udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. Endvidere skal dagtilbuddene kunne skabe en dynamisk evalueringskultur.

 

Evalueringerne skal være offentligt tilgængelige og skal revideres hvert andet år. Disse skal blandt andet tydeliggøre sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes læring.

 

Kompetenceløft specifikt for dagplejen:

I 2019 starter 1 dagplejer på den Pædagogisk assistent-uddannelsen (PAU). I 2020 vurderes det, hvorvidt der er midler at flere dagplejere kan tage uddannelsen.

 

Den pædagogiske assistentuddannelse skal øge dagplejens kvalifikationer i arbejdet med børn samt give indsigt i pædagogiske teorier og metoder. Med uddannelsen læres der endvidere mere om samarbejdet med kollegaer og med forældre. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og praktikophold.

Økonomi

De tildelte 1.886.097 kr. bruges på undervisningsforløbet for dagtilbudslederne, de pædagogiske ledere og de faglige fyrtårne, vikardækning og evt. opfølgningsseancer. De tildelte 786.891 kr. bruges på kompetenceløft via den pædagogiske assistent-uddannelse og vikardækning i denne periode.

 

Afrapportering til socialstyrelsen:
Forudsætningen for modtagelsen af puljemidlerne er, at der efter projektets afslutning skal aflægges et regnskab, en evaluering, samt en offentliggørelse af projektet. Derudover skal der løbende laves rapportering af resultater og indberetning vedrørende aktiviteter, hvortil der er ydet tilskud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om offentliggørelse af oversigt over dagtilbud mv.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

I den nye dagtilbudslov er § 3a tilføjet, som beskriver, at der på kommunens hjemmeside skal offentliggøres en række oplysninger om kommunens dagtilbud samt tilskud til privat pasning. Disse oplysninger er offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under "Børnepasning". Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender ændringerne på hjemmesiden, herunder retningslinjerne.  

Sagsfremstilling

Følgende rammer, retningslinjer, oversigt over dagtilbud mv. skal jf. § 3a i dagtilbudsloven være offentliggjort på kommunens hjemmeside:

 

 • Rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser, jf. § 3a, stk. 2.
 • Retningslinjer for samarbejdet mellem tilbud, jf. § 3a, stk. 3, nr. 1-3.
 • Oversigt over kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner og kommunale og private dagplejere i kommunen samt hvilke tilskud kommunen giver til private pasningsordninger og pasning af egne børn, jf. § 3a, stk. 7.
 • Rammer for kommunens tilsyn, jf. dagtilbudslovens § 5, stk. 2.
 • Retningslinjer for forældres fravalg af et sundt frokostmåltid, jf. dagtilbudslovens § 16b, stk. 7.
 • Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens § 20, stk. 2, 1. pkt.
 • Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 27, stk. 1, 1. pkt.
 • Retningslinjer for anvendelse af deltidspladser m.v., jf. § 27b, stk. 4.
 • Retningslinjer for udmeldelse af børn samt forældrenes frist for udmeldelse af børn i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 29, stk. 3.
 • Retningslinjer for overgang mellem privat pasning og optagelse i et dagtilbud, jf. § 81, stk. 4.
 • Eventuel ventelistelukning for børn fra andre kommuner, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om dagtilbud.

 

Ovenstående rammer, retningslinjer mv. er offentliggjort på kommunens hjemmeside under ”Børnepasning” og tilføjet til kommunens retningslinjer.

 

Formålet med bestemmelsen er at give forældrene mulighed for større indsigt.

Økonomi

Offentliggørelsen på hjemmesiden har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de beskrevne ændringer på hjemmesiden og de udarbejdede retningslinjer godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med ombygning af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde, Klokkekildevej 52.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning og renovering af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde.

 

I forbindelse med flytning af klubbørn fra afdeling Klokkekilde til afdeling Bakkelyst, skal afdeling Klokkekilde ombygges og renoveres til at kunne rumme 15 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

 

Hurlumhejhuset vil selv finansiere en del af udgifterne i forbindelse med ombygningen og renoveringen. Hurlumhejhusets finansiering udgør 900.000 kr. Den samlede udgift forventes at blive ca. 1.300.000 kr. Det indebærer udgifter til istandsættelse af den eksisterende bygning samt etablering af barnevognsskur.

 

Der vil i forbindelse med ombygningen og renoveringen blive plads til yderligere 15 vuggestuebørn i Hurlumhejhuset. Hurlumhejhuset har en pladsaftale på 19 vuggestuebørn, og der er pt. venteliste til vuggestuen.

 

Der søges om frigivelse af 1.300.000 kr. til ombygning og renovering af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet delvist finansieres med 400.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019
at beløbet delvist finansieres med 900.000 kr. fra Servcieområde 10 Dagtilbud for børn, Hurlumhejhusets drift i 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Anlægsregnskab vedr. Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Anders Bech Rasmussen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Hening Krisecenter. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 15. december 2015 på kr. 500.000, den 13. september 2016 på kr. 5.587.000 og bevillingen på kr. -308.000 den 13. november 2018 i alt 5.779.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Herning Krisecenter, sted nr. 542098.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 5,779 mio. kr. til etablering af nye lokaler til Herning Krisecenter.

 

Projektet har omfattet en tilbygning på ca. 100 m2 og ombygning af den eksisterende vuggestue, hvorved der er etableret et krisecenter på ca. 680 m2 + overdækkede terrasser med plads til 6 kvinder + børn, et akutværelse samt lokaler til personale, vagter og behandlere. 

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 201.450. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Ny Børne- og Ungepolitik og Børne- og Ungesynet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Peter Jonsen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde den 26. september 2018 blev det besluttet, at udkastet til Børne- og Ungepolitikken skulle i høring. På baggrund heraf indstilles, at Børne- og Familieudvalget behandler de indkomne høringssvar og på baggrund heraf beslutter, om der skal ændres i Børne- og Ungepolitikken med henblik på indstilling til Byrådets godkendelse.

 

Derudover indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter idéer til aktiviteter, som kan bidrage til implementering og udbredelse af Børne- og Ungesynet "Her skaber vi venskaber" samt politikken.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde én samlet politik for børn og unge i Herning kommune er, at Byrådet har et fælles afsæt for at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken skal opfattes som retningsgivende for arbejdet med børn og unge i Herning Kommune. Politikken er en fælles vision og grundlaget for en sammenhængende indsats for alle børn og unge i kommunen. Politikken hviler på det fælles børne- og ungesyn "Her skaber vi venskaber".

 

Børne- og Ungepolitik

I forlængelse af Herning Kommunens Børne- og Ungesyn ”Her skaber vi venskaber”, har Børne- og Familieudvalget i foråret afholdt en række inddragelsesmøder med følgende interessenter omkring ny Børne- og Ungepolitik:

 • Fælles Elevråd
 • Samråd Skole
 • Samråd Dagtilbud
 • Handicaprådet
 • MED-udvalg

 

Dette mundende ud i udkast til en ny Børne- og Ungepolitik, som Børne- og Familieudvalget den 26. september 2018 besluttede at sende i høring. Udkastet til politikken blev sendt i høring ved følgende parter:

 • Bestyrelserne i Herning Kommunes dagtilbud og skoler
 • FOA Herning
 • BUBL Midtvestjylland
 • Herningsegnens Lærerforening
 • Børn og Unge MED
 • SektorMED Børn og Forebyggelse,
 • SektorMED Skoler
 • SektorMED Dagtilbud
 • Handicaprådet
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget
 • Forebyggelsesudvalget

 

Ovenstående har ført til høringssvar fra 25 interessenter, som har givet deres inputs til Børne- og Ungepolitikken (se bilag). Høringssvarene er generelt positive, specielt med hensyn til, at der er gode visioner i politikken, som kan genkendes lokalt. Dog fylder det også en del for høringsparterne, at ressourcer er en nødvendighed for, at politikken skal kunne efterleves. Sidst efterspørges der blandt høringsparterne, at politikken udfoldes og gøres mere konkret efter vedtagelse.

 

Siden høringsparterne har haft udkastet til Børne- og Ungepolitikken i høring, har politikken fået tilføjet illustrationer specifikt produceret til den nye Børne- og Ungepolitik.

  

Udbredelse af børne- og ungesynet "Her skaber vi venskaber"

I forbindelse med Børne- og Ungesynet "Her skaber vi venskaber" er der hidtil blevet arbejdet med følgende:

 • Nye tegninger til Børne- og Ungepolitikken
 • Vennespillet
 • Venskabssang
 • Små film om venskab

 

Udover den fremlagte politik og børnesynet er der gennem de seneste år udarbejdet en række underliggende strategier. Følgende strategier er godkendt af Børne- og Familieudvalget:

 • Herningmodellen
 • Inklusionsstrategien
 • Strategi og handleplan for uddannelse og job
 • Strategi og Handleplan for PLC
 • Strategi for læring med IT
 • Strategi for SSP organisering i Herning Kommune
 • Strategi og handleplan - dysleksi
 • Strategi på misbrugsbehandlingsområdet
 • Strategi og handleplan for matematik og natur
 • Status og strategi på det evidensbaserede område
 • Strategi og handleplan for sprog og løsning

 

De faglige strategier skal understøtte skoler og dagtilbud samt de forskellige faggrupper på børne- og ungeområdet. Fremadrettet foreslås, at disse godkendes administrativt, og det alene er de tværgående, overordnede strategier såsom "Inklusionsstrategien" og "Herningmodellen", der godkendes politisk.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget behandler de indkomne høringssvar og på baggrund af disse beslutter, om der skal ændres i Børne- og Ungepolitikken med henblik på indstilling til Byrådets godkendelse
at der fremadrettet alene er én Børne- og Ungepolitik, der hviler på børne- og ungesynet "Her skaber vi venskaber", med to politisk godkendte underliggende tværgående, overordnede strategier i form af "Inklusionsstrategien" og "Herningmodellen"
at Børne- og Familieudvalget drøfter idéer til aktiviteter, som kan bidrage til implementering og udbredelse af Børne- og Ungesynet og Børne- og Ungepolitikken.

Beslutning

Med afsæt i høringssvar og drøftelse heraf foretages nedenstående ændringer:

 

 • Citatvalg og opsætningen af disse revideres
 • ”Skoler” og ”dagtilbud” integreres tydeligere i udvalgte formuleringer
 • Enkelte formuleringer revideres sprogligt
 • Link til FNs verdensmål indarbejdes
 • Derudover finpudses og færdiggøres det grafiske udtryk  

 

Herefter indstilles børne- og ungepolitikken til godkendelse i Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Overgang fra fritidshjem til SFO: notat vedrørende åbningstider i konsekvens af overgangen, notat vedrørende særlige forhold, der undersøges i Lind og notat vedrørende guideline for overgang fra fritidshjem til SFO (3 notater vedhæftet)
 • Orientering om status på arbejdet med familieplejeområdet.
 • Indvielse af ombygget gymnastiksal i Aulum er tidligere udmeldt til den 7. januar 2019 kl. 13.45 – denne dato annulleres og erstattes med onsdag den 20. februar 2019 kl. 13.45
 • Indvielse af Lundgårdskolens nye SFO torsdag den 7. februar 2019 kl. 15.30
 • Fællesbestyrelsen for Skarrild/Karstoft Landsbycenter har i dag fælles ledelse og bestyrelse med sideordnet ledelse mellem daginstitutionen Kaldalen og Skarrild Skole. De har på et ekstraordinært fællesbestyrelsesmøde den 27. november 2018 tilkendegivet, at de fremover ønsker fælles ledelse og bestyrelse, men hvor skolelederen er øverste leder. Center for Børn og Læring ændrer deres kommunale styrelsesvedtægt og kontrakt, således den afspejler den nye ledelse.
 • Datoer for samrådsmøder i 2019:
  • Skole: Onsdag den 24. april 2019
  • Dagtilbud: Mandag den 29. april 2019
  • Fælles: Onsdag den 28. august 2019
  • Skole: Torsdag den 14. november 2019
  • Dagtilbud: Mandag den 18. november 2019

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer