Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. juni 2013
Mødested: Textilforum, Vestergade 20, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.06.00-P19-1-09 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Fællesmøde mellem BFU og KFU om endelig kontraktindgåelse Snejbjerg ny Skole- og Halbyggeri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Morten Koppelhus

Sagsresume

Efter udbud og konkurrence godkender Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, på et fællesmøde, den 19. november 2012, valget af totalentreprenør til Snejbjerg ny Skole- og Halbyggeri, på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling.

 

Hermed fremsendes sagen nu til Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, for godkendelse af den endelige kontrakt med angivelse af ændringer i forhold til byggeprogrammet.

 

Det samlede budget, dateret 28. maj 2013, samt forslag til ændringer, dateret 28. maj 2013, er vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

Den samlede anlægsramme på 175.096.000 kr. blev fastlagt af Byrådet, den 23. august 2011, og udgør i 2013-priser 177.480.000 kr.

 

På mødet den 19. juni 2012, tiltræder Byrådet, i pkt. 176, Byggeprogram for Snejbjerg Skole- og halbyggeri, med den ændring, at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, der vurderes at blive 3.000.000 kr., tillægges anlægsrammen til finansiering af en SFO. Denne sag behandles særskilt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. juni 2013.

  

Af Byrådets godkendelse af programoplægget, den 23. august 2011, fremgår det, at de 4 mio. fra indsamlingen i lokalområdet, tillægges den samlede anlægsramme.

 

Den samlede anlægsramme udgør 177,480 mio. kr.:

I denne anlægsramme er endnu ikke indarbejdet

 • Indsamlede midler på 4 mio. kr. fra Snejbjerg Hallen i henhold til drøftelse på Byrådets møde den 5. marts 2013, pkt. 101, hvor det blev besluttet, at såfremt det fulde beløb mod forventningen ikke er indsamlet inden udgangen af 2014, modregner Herning Kommune det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år, og

 • Salgsprovenu fra salget af Drejet 24, 7400 Herning. Administrationen foreslår, at den selvejende institution sætter ejendommen til salg. Det anbefales, at en ejendomsmægler udbyder ejendommen til salg for den selvejende institution for at opnå bredest mulig eksponering. Herning kommunes administration vil understøtte processen. Salgsprovenuet kan først opgøres efter udbudsprocessen. En tidligere ejendomsmæglervurdering er 3 mio. kr. for ejendommen. Det er dog uvist, hvad et salg af ejendommen kan indbringe.

Hvis de indsamlede midler og ejendomsmæglervurderingen vedr. Drejet 24 indarbejdes, vil den samlede budgetterede bruttoanlægsudgift for byggeriet inkl. SFO være i alt 184,480 mio. kr. eller netto 177,480 mio. kr.:

 

 
Udgift
Indtægt
Godkendt anlægsramme
177,480 mio. kr.
 
Indsamlede midler Hallen
   4,000 mio. kr.
- 4,000 mio. kr.
Mæglervurdering Drejet 24
   3,000 mio. kr.
- 3,000 mio. kr.
Forventet økonomisk ramme
184,480 mio. kr
- 7,000 mio. kr.

 

Det udarbejdede og endelige budgetforslag viser, at det er muligt at rumme anlægsudgiften til en SFO til en samlet værdi på 10,990 mio. kr. inden for den samlede budgetramme, efter indarbejdelse af salgsprovenu i henhold til ejendomsmæglervurderingen vedr. Drejet 24, 7400 Herning.
Såfremt ejendommen mod forventning ikke sælges, eller hvis provenuet bliver mindre, vil det samlede byggeri blive tilpasset disse nye forudsætninger.
Salgsprovenuet indarbejdes først bevillingsteknisk, når salget er gennemført, og det endelige provenu er opgjort.

 

En styregruppe og diverse arbejdsgrupper har i "work-shop's" siden arbejdet med at kvalificere byggeprogrammet i samarbejde med entrepenøren, C.C. Contractor, med henblik på udarbejdelse af kontrakt og detaljeret budget for byggeriet.

Der er herefter fremkommet forslag til følgende ændringer. Detaljeret gennemgang findes i bilaget til denne sag.

 

1. Hal 3, bevægelsessale og foldevægge
2. Bevægelsessale – motorik (se bilag)
3. Anretterkøkken – tilpasset funktion (se bilag)
4. Belægning i det store torv – linoleum/gummi/træ (se bilag)
5. Facader – gylden/sort-grå (se bilag)
6. Inventar – økonomi
7. Udsmykning

 

Ændringerne er behandlet og godkendt af styregruppen.

 

Herefter er der udarbejdet et samlet budget.

 

Endelig underskrift af kontrakt forventes umiddelbart efter den 12. juni 2013. Første spadestik er planlagt til onsdag, den 19. juni 2013 kl. 10.00.

 

I 2013 er der frigivet 46.005.000 kr. på sted nr. 301071, Snejbjerg Skole.

 

Kultur- og Fritidsudvalget samt lederen af Kommunal Ejendomme deltager under punktets behandling. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de anførte projektændringer, samt udgifter til myndighedskrav

 

at Børne- og Familieudvalget bemyndiger direktøren for Børn og Unge til at indgå endelig kontrakt.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P16-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ny "skole i øst"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra Børne og Familieudvalgets møde den 15. maj 2013 punkt 78

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelserne i Børne- og Familieudvalget fremlægges hermed forslag til proces med involverede bestyrelser:

 • Juni og august 2013 afholder Børne og Familieudvalget separate møder med:

  • Skolebestyrelsen ved Gjellerupskolen

  • Skolebestyrelsen ved Hammerum Skole

  • Skolebestyrelsen ved Holtbjergskolen

  • Fællesbestyrelsen for Kølkær Skole og Kløverhuset

  • Bestyrelserne for Hurlumhejhuset, Tangsøgaard og Barnets Hus

 

 • September – oktober 2013 afholder Børne og familieudvalget fællesmøde med bestyrelserne for:

  • Involverede daginstitutioner og skoler og

  • Hammerum Hallen og foreninger i Hammerum / Gjellerup-området

 

Ultimo 2013 færdiggør Børne og Familieudvalget sin indstilling til fremtidig ”Ny skole i øst”, der herefter indgår i forligskredsen i foråret 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til proces.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1723-10 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Økonomisk omfordeling - Knæk Kurven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomisk omfordeling af ressourcerne til elever, der er visiteret til specialklasser, centerklasser og specialskoler har tidligere været drøftet i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sidste drøftelse blev udstukket en række pejlemærker, der skulle behandles efteråret 2013 med ikrafttræden august 2014 parallelt med en evt. ny struktur jf. budgetforliget vedtaget oktober 2012.
 
Forligskredsen har på møde i april 2013 besluttet, at Kvalitetsanalyse / struktur på skoleområdet fremlægges april 2014 i stedet for april 2013. En evt. ændret organisering som følge heraf vil således først få virkning fra 1. august 2015.
 
Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at Økonomisk Omfordeling følger samme tidsplan som kvalitetsanalysen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender at Økonomisk Omfordeling følger samme tidsplan som evt. strukturelle ændringer i henhold til tidsplan for kvalitetsanalysen.

Beslutning

Godkendt, idet det præciseres, at Byrådet forholder sig til skolereformen efterår 2013, og i foråret 2014 forholder Byrådet sig til kvalitetsanalysen på Skoleområdet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse - skoler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor
Børne- og Familieudvalgets område vedr. vedligeholdelse på skoler.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.

 

Der er i investringsoversigten for 2013 sted nr. 301098 Vedligeholdelse - skoler, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.000.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Bevillingen anmodes frigivet til udvendig vedligeholdelse på skoler, hvor der i 2013 er behov for gennemførelse af anlægsopgaver vedr. utætte tagkonstruktioner og facader med henblik på bl.a. at undgå fugtskader.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 1.000.000 til serviceområde 12, Folke- og
Ungdomsskoler, sted nr. 301098, Vedligeholdelse - skoler, for 2013
at beløbet på kr. 1.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i
2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301098, Vedligeholdelse - skoler.

 


Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2222-07 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Industrien - en karrierevej for unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 X
 
 
 
 X
 

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at behandle finansiering og organisering af indsatsen i det tværgående projekt "Industrien - en karrierevej for unge". Projektet går internt i Herning Kommune på tværs af Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, og dermed på tværs af de tre fagudvalg Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Den 21. og 22. februar 2013 holdt Det Lokale Beskæftigelsesråd en konference under overskriften "Industrien - en karrierevej for unge".
 
Baggrunden for konferencen er, at det er svært at trække unge til produktionsindustrien. Samtidig har de uddannelser, der især retter sig mod job inden for produktionen faldende søgning. Det til trods for, at 51% af den samlede danske eksport kommer fra produktionsvirksomheder, og at industrien i Herning Kommune tegner sig for 18% af arbejdspladserne. Det er derfor bekymrende, at de unge i stigende grad fravælger en uddannelse inden for industrien
 
På konferencen deltog erhvervsledere, erhvervsskoler, uddannelsesvejledere, politikere og andre nøglepersoner med indflydelse på unges valg af uddannelse.
 
På konferencen blev der foreslået en lang række idéer til indsatser. Forslagene er samlet i vedlagte opsamlingsnotat, der er udarbejdet af Konsulentfirmaet Mploy, som bistod ved tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af konferencen. Opsamlingsnotatet har titlen ”Industrien – en karrierevej for unge. Udfordringer, aktører og handlingsmuligheder”.
 
Opsamlingsnotatet rummer en lettilgængelig, kortfattet sammenskrivning af de mange udfordringer, aktører og handlingsmuligheder, som var i fokus på konferencen, og notatet er opbygget således, at det kan læses som kilde til inspiration eller som konkret handlingsanvisende i forhold til at styrke Industriens fremtidige vilkår i Herning kommune.

 

Opsamlingsnotatet beskriver systematisk udfordringer, aktører og handlingsmuligheder ift. de 4 spor:

 • Markedsføring af Industrien

 

 • Målrettet vejledning af folkeskoleelever

 

 • Aktiviteter, der kan fremme unges valg af industrien

 

 • Praktisk undervisning i Folkeskolen

 

Opsamlingsnotatet med bilag er sendt til samtlige inviterede til Industrikonferencen. Herudover er notatet udleveret til de virksomhedsrepræsentanter, som deltager i dialoggruppen mellem Jobcentret og virksomhederne ligesom notatet vil tilgå de 135 virksomheder, som indgår i arbejdet med Prognoseværktøjet.

 

Afledte initiativer i Herning Kommune 
Herning Kommune ønsker at indtænke de mange konkrete anbefalinger fra konferencen i det løbende samarbejde  - såvel internt i Kommunen som i forhold til de eksterne samarbejdsrelationer.  

 

Opsamlingsnotatet er drøftet i Direktionen i Herning Kommune med henbilk på at sikre forventningsafstemning i forhold til at facilitere og koordinere den videre proces med at omsætte de konkrete anbefalinger.

 

På baggrund heraf har Direktionen i Herning Kommune besluttet, at der nedsættes en administrativ styregruppe, der som sin første opgave får ansvaret for at udarbejde en plan for budget og finansiering af det videre arbejde -  herunder ansættelsen af en projektleder.

 

Den administrative styregruppe består af Udviklingschef i By, Erhverv og Kultur Mette Højborg, Centerchef for Børn og Læring Sven Nørgaard, Beskæftigelseschef Carsten Lagoni, jobcenterleder Troels Kjærgaard, Afdelingslederen for BSK-Sekretairiat Lisbeth Blaabjerg samt en ledelsesrepræsentant fra Herningsholm Erhvervsskole.

 

Den administrative styregruppe udpeger en projektleder, der forankres organisatorisk i By, Erhverv og Kultur.

 

Den administrative styregruppe har ligeledes arbejdet med et forslag til budget for det videre arbejde med industrien som en karrierevej for unge.

 

Budgettet indeholder 3 delelementer:
1) ansættelse af projektleder; udgiftsbehov og forslag til finansiering

Projektleder foreslås finansieret ligeligt af de tre involverede fagudvalg i Herning Kommune.


2) delprojekter og indsatser; der er tale om et groft anslået udgiftsbehov og forslag til finansiering af dette.
Der vil være behov for, at de tre berørte fagudvalg i kommunen sikrer en vis basis finansiering af delprojekter og indsatser. Derudover lægger den administrative styregruppe op til, at der også søges om finansiering hos eksterne interessenter / parter.

 

3) øvrig ressource allokering ind i projektet - vil have karakter af indirekte medfinansiering, hvor f.eks. lokale virksomheder bruger ressourcer på projektet ved at arrangere og være vært ved besøg af f.eks. skoleklasser, lærere og forældre.  

 

Foreløbigt forslag til budget er vedlagt denne sag som bilag.

 

Der arbejdes ligeledes med etablering af en politisk følgegruppe. Den politiske følgegruppe foreslås sammensat på følgende måde:

 

- formand for Børne og Familieudvalget

- næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget

- formand for Beskæftigelsesudvalget

- næstformænd i Det Lokale Beskæftigelsesråd (repræsentanter fra LO og DI/DA)

 

I den samlede organisering af indsatsen er der lagt vægt på at sikre det brede ejerskab - både administrativt og politisk. Formandsskabet for den administrative styregruppe er således placeret hos Udviklingschefen fra By, Erhverv og Kultur, hvor også projektlederen organisatorisk forankres. Med udgangspunkt i det brede ejerskab foreslår Direktionen tilsvarende, at formanden for den politiske følgegruppe bliver formanden for børne- og familieudvalget.


Beslutning om den etablering og sammensætning af den politiske følgegruppe træffes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget godkender, at der i 2013 afsættes 75.000 kr  til medfinansiering af projektleder i 2013

 

at udvalget arbejder videre med at indprioritere midler til projektleder, delprojekter og indsatser i budget 2014 og overslagsårene 2015 og 2016.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Heidi Dinesen  

Barselsbesøg og vagtberedskab i sundhedsplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ændrede retningslinjer for barselsomsorg betyder, at sundhedsplejersken fremover skal aflægge barselsbesøg hos alle familier, der udskrives inden 72 timer efter fødslen på 4. eller 5. dag efter fødslen. Det vil betyde, at sundhedsplejersken i nogle tilfælde skal besøge familier i weekender eller på helligdage.

 

Det foreslås derfor, at der etableres et vagtberedskab med 1 sundhedsplejerske i vagt alle lørdage året rundt samt på helligdage, hvor der er mere end 1 søndag eller helligdag i træk, dvs. ca. 6 helligdage i alt på et år. Der skal forhandles en ulempegodtgørelse for arbejde på lørdage og helligdage med Dansk Sygeplejeråd.

 

Det foreslås endvidere, at alle fødende tilbydes barselsbesøg fremover.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg er ændret således, at der er udarbejdet ændrede retningslinjer for barselsomsorg (se de vedhæftede bilag).


De nye retningslinjer betyder, at sundhedsplejersken skal aflægge et barselsbesøg hos de fleste familier på 4. eller 5. dag efter fødslen. Dette fremgår af KL's budgetvejledning udsendt februar 2013. Det vil ifølge KL's budgetvejledning betyde, at sundhedsplejersken i nogle tilfælde skal besøge familier i weekender eller på helligdage.
 
Sundhedsplejersker har traditionelt kun arbejdet på hverdage, men der er i sundhedsplejerskers overenskomst mulighed for at aftale, at arbejdet lægges i weekender eller på helligdage.


Det vil være relevant at etablere et vagtberedskab i weekender og på nogle helligdage, idet det skønnes at kunne forebygge genindlæggelser af nyfødte samt mindske brug af ambulante ydelser på sygehusene i barselsperioden. Begge dele er omfattet af kommunal medfinansiering. For børn født i 2012 var den kommunale medfinansiering alene for indlæggelser af nyfødte 385.988 kr. hvoraf de 214.636 kr. er ernæringsrelaterede indlæggelser (amning).
 
For at kunne besøge familier enten 4. eller 5. dag skønnes det tilstrækkeligt, at der er vagtberedskab alle lørdage året rundt samt i helligdagsperioder, hvor der er flere helligdage i træk, dvs. påske, jul, nytår og pinse, skønsmæssigt 6 helligdage på et år.
Der vil være tale om en omlægning af arbejdet således, at nogle arbejdsopgaver, der i dag udføres mandag-fredag fremover vil blive varetaget af vagtberedskabet.

Økonomi

Der vil være tale om at yde ulempegodtgørelse til de sundhedsplejerske, der skal i vagt. Størrelsen af ulempegodtgørelsen vil bero på en forhandling med Dansk Sygeplejeråd. Det skønnes tilstrækkeligt at have 1 sundhedsplejerske i vagt i hele Herning Kommune. Ulempegodtgørelsen i forbindelse med vagtberedskabet må forventes at blive 31.232 kr.

 
Dertil kommer indførelse af barselsbesøg til alle fødende. Det må anbefales, at alle fødende tilbydes barselsbesøg, hvilket vil kræve ressourcer til 976 besøg á 1 times varighed samt kørsel og administration. Denne udvidelse vil koste 292.560 kr.

 

Udvidelsen indarbejdes i budget 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der etableres et vagtberedskab i Sundhedsplejen. Vagtberedskabet har et omfang, så anbefalinger om et barselsbesøg på 4. eller 5. dag efter fødslen kan efterleves for de familier, der udskrives inden 72 timer efter fødslen
at barselsbesøg indføres som et tilbud til alle fødende
at det indarbejdes i budget for 2014.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1069-07 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Fremtidig organisering af 24-7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Sagen genoptaget fra Udvalgsmøde d. 17. april, hvor en evaluering af 24-7 blev præsenteret. På udvalgsmødet blev det besluttet at:

 • Der arbejdes videre med en fremtidig organisationsform for 24-7, hvor de særegne kendetegn tid, tilgængelighed og faglighed/kvalitet sikres

 • 24-7 tilknyttes eksisterende tilbud målrettet unge, så mulige synergier kan udnyttes

 • 24-7 indgår i den kommunale budgetlægning for 2014

 

24-7 er en åben Ungerådgivning med formålet: ”Fastholdelse af unge i skole- og uddannelsessystemet eller i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gennem tidlig rådgivning, vejledning og opfølgning”. Tilbuddet er målrettet unge mellem 13 og 23 år. Der er ca. 11.000 unge i Herning Kommune, der falder inden for denne målgruppe. Siden 2009, hvor projektet startede, har der været omkring 200 årlige henvendelser. Socialministeriets finansiering muliggør, at projektet kan løbe frem til 31/12 2013. Den nuværende årlige gennemsnitlige udgift er 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Modellen for fremtidig organisering af 24-7 er udarbejdet med respekt for de tre centrale elementer, der i evaluering blev fremhævet, som 24-7s særegne kendetegn, nemlig:

 • Tid: at man kan komme til med det samme

 • Tilgængelighed: at man kan komme uden henvisning, uden forundersøgelse, lige fra gaden

 • Faglighed/kvalitet: at det er faguddannet kompetent personale, der kender de unge og ”systemet”.

 
Den her præsenterede model, indeholder tre nye elementer:

 

 1. I modellen er der indarbejdet brugen af frivillige. De frivillige skal både være supplement til kerneydelsen, men også sikre en udvidelse af det nuværende tilbud, idet frivillige vil kunne ”holde kontakten” med de unge, efter det behandlende tiltag slutter.

 

 1. Etablering af Ungecafe, hvor der vil være undervisning/oplæg til unge eller deres forældre, omkring de ungdomsproblematikker unge kan have. De unge/forældrene vil modtage redskaber til, hvordan de kan takle den situation de står i. Dette står de professionelle for. De frivillige forventes at kunne varetage rollen som omsorgsperson, og medvirke til netværksdannelse de unge imellem, idet der også kan laves uforpligtende aktiviteter i cafeen. Cafeen kan evt. tænkes afholdt i de nye bibliotekslokaler i midtbyen, hvor de unge færdes alligevel.

 

 1. Indgåelse af partnerskaber med de samarbejdspartnere, der bruger 24-7 mest. I finansieringen ligges der således op til, at Herning Gymnasium, indbydes til at være medfiansierende af tilbuddet, da mange af de unge i 24-7, kommer herfra.

 

Samlet set forventes tilbuddet at kunne drives for max 1. mio. kr. årligt. Der er en forventning om, at der kan rejses medfinansiering fra samarbejdspartnere og via fundraising.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at finansieringen af 24-7 indgår i Børn og Unges budgetlægning for 2014 og frem.

Beslutning

Godkendt, idet der forudsættes partnerskab med andre forvaltninger og eksterne aktører.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Majbritt Bak  

Reviderede sagsbehandlingsfrister i Børne- og Familierådgivningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Genoptagelse af punkt 79 fra møde i Børne- og Familieudvalget 15. maj 2013. Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Børne- og Familierådgivningen har revideret de gældende sagsbehandlingsfrister. Forslaget er revideret siden mødet i udvalget den 15. maj 2013.

Sagsfremstilling

Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Børne- og Familierådgivningen har revideret de gældende sagsbehandlingsfrister inden for Børne- og Familierådgivningens ansvarsområder (se bilag 1: Tidsfrister for sagsbehandling maj 2013 - 2). Fristerne ligger generelt på 3 uger, 4 uger eller 6 uger, før der foreligger en afgørelse.

 

Herefter følger en sagsbehandlingstid på generelt 4 uger eller 4-6 uger, før foranstaltningen kan sættes i værk. Denne sagsbehandlingstid er i dag op til 12 uger, og en nedbringelse til 4-6 uger forudsætter ansættelse af yderligere 6 sagsbehandlere i Børne- og Familierådgivningen.

 

Bilag 2: Sagsbehandlingsfrister i Herning Kommune og udvalgte nabokommuner er en sammenligning af Herning Kommunes sagsbehandlingsfrister med fristerne i andre kommuner.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede sagsbehandlingsfrister godkendes med virkning fra 1. januar 2014
at normeringen i Børne- og Familierådgivningen indgår i budget 2014.

Beslutning

De reviderede sagbehandlingsfrister godkendes med virkning fra 1. januar 2014 under forudsætning af, at der sker en opnormering med yderligere 6 sagsbehandlere på serviceområde 20.


Hvis dette ikke bliver tilfældet genoptages sagen på Børne- og Familieudvalgs møde i løbet af efteråret.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2014 - 2017, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Punktet er genoptagelse af punkt 72 ved møde den 15. maj med drøftelse af budgetforslag herunder håndtering af budgetudfordringer

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på mødet den 15. maj drøftet budgetrammerne for 2014 - 2017. Det blev besluttet, at drøftelserne skulle genoptages på nærværende møde.

 

Børne- og Familieudvalget skal drøfte håndtering af forventede budgetudfordringer samt eventuelle forslag til budgetudvidelser.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetforslag drøftes

Beslutning

I forbindelse med strukturændringer og budgetforlig 2013 resterer der et råderum på i alt 8,4 mio. kr. 2014-2017. Midler der jf. budgetforlig 2013 forsat kan anvendes på Børn og Ungeområdet. Det er besluttet, at midlerne skal medgå til finansiering af:

 

 • Etablering af erhvervsklasser med 500.000 kr.

 • Indkøb af cykler, barnevogne samt PR arbejde i dagplejen med 250.000 kr.

 • Drift ny Tjørring skole med 909.000 kr.

 • Videreførelse af 24/7 med 350.000 kr.

 • Projektet Industrien - en karrierevej for unge med 250.000 kr.

 

De resterende midler afsættes til imødegåelse af øvrige budgetudfordringer, herunder f.eks. befordring, bygningsdrift mv.

 

Sagsnr.: 15.20.00-A26-2-13 Sagsbehandler: Mette Højborg  

Partnerskabspunkt mellem Herning Kommune, Dansk Byggeri, 3F Midtjylland og Herningsholm Erhvervsskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 X
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere:  Carsten Lagoni, Inger Veng Rasmussen

Sagsresume

På baggrund af et udspil fra Dansk Byggeri foreligger der nu udkast til en partnerskabsaftale med henblik på at gøre en særlig indsats for at rekruttere tilstrækkelig med arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen.

Sagsfremstilling

En analyse fra COWI om ”Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland”, udgivet af Det regionale Beskæftigelsesråd i 2012 konkluderer, at kommende store, offentlige byggeprojekter vil øge behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for bygge- og anlægsbranchen i de kommende år.

 

Derfor er der behov for at gøre en særlig indsats for at rekruttere tilstrækkeligt med arbejdskraft til området.

 

Der er færre unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne, og det er derfor vigtigt at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne og motivere unge til at uddanne sig inden for byggefagene.

 

Foruden unge skal parterne også have fokus på at motivere ledige over 25 år til at lade sig omskole, efteruddanne eller nyuddanne til byggefagene.

 

Udgangspunktet for partnerskabsaftalen er at udbygge samarbejdet mellem væsentlige aktører – arbejdsmarkedets parter, erhvervsuddannelserne og kommunen - med det formål at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse, og at sikre praktik og jobmuligheder inden for byggefagene.

 

Partnerskabsaftalen skal følges af konkrete indsatser, som fastlægges via årlige handleplaner.

 

Erhvervs- og Udviklingsafdelingen varetager sekretariatsfunktion vedr. partnerskabsaftalen.

 

Baggrundsgruppen for det foreliggende udkast til partnerskabsaftalen er

 

 • Dansk Byggeri: Karl Højhus Jeppesen
  3F Midtjylland: Henning Vestbjerg Pedersen
  Herningholm Erhvervsskole: Nils Hedegaard

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning: Inger Veng Rasmussen
  Beskæftigelsesafdelingen: Carsten Lagoni

 • Erhvervs- og Udviklingsafdelingen: Mette Højborg

 Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

 

 • at at partnerskabsaftalen godkendes med ikrafttræden 1. juli 2013.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Fusion af specialiserede tilbud i Center for Børn og Forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som følge af Strukturanalysen planlægges fusioner af de specialiserede tilbud Tjørringhus og Agerbo samt Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecentret TOFTEN.

Sagsfremstilling

På baggrund af de takstreduktioner, der blev besluttet med rammeaftalen for 2012, igangsatte Herning Kommune en strukturanalyse 2012-2013. Analysen mundede ud i rapporten: ”Det specialiserede socialområde. Strukturanalyse 2012 – 2013. April 2013. Formålet med analysen: ”Etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på de specialiserede socialområde, som skal sikre optimal udnyttelse af ressourcer”.

En af strukturanalysens anbefalinger er fusion mellem Tjørringhus og Agerbo og fusion mellem Familiebehandlingen Herning, inkl. Nordlys og Børne- og Ungecentret TOFTEN, således at de decentrale tilbud i Center for Børn og Forebyggelse fremover organiseres i 3 enheder:

 

 1. Et tilbud til familier, børn og unge med handicap (fremover benævnt Handicapcenter Herning)

 2. Et tilbud til familier og børn indenfor almen-området (fremover benævnt Børne- og Familiecenter Herning)

 3. Et tilbud til unge (Hedebocentret).

 
På baggrund af strukturanalysens anbefalinger er der udarbejdet beskrivelser af fusion mellem Agerbo og Tjørringhus samt fusion mellem Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecentret TOFTEN (se bilag).
 
Udgangspunktet i beskrivelserne er sikring af økonomisk og faglig bæredygtighed, samt at de kommende tilbud får en volumen, som gør, at der fortsat er mulighed for udviklingstiltag. Herunder, at plejefamilier tilknyttes institutionerne og således opkvalificeres fagligt. Der er fokus på stordriftfordele, ny samarbejdsformer og samordning af ydelser.
 
Som det fremgår af beskrivelserne, har fusionerne en lang række fordele:

 • En indgang til tilbud i aldersgruppen.

 • Indsatser til aldersgruppen målrettes i højere grad, end det er tilfældet i dag.

 • Effektiv udnyttelse af bygningsmasse, busser/biler andet grej samt effektiv udnyttelse af kapaciet (indsatser).

 • Synergi-effekt i forhold til ledelse.

 • Størrelsen giver robusthed i forhold til økonomi.

 • Sikrer faglig udvikling.

 • Giver medarbejdere tryghed i ansættelsen.

 

Fusionerne påtænkes at være gennemført pr. 1. januar 2014.

 

Der er indkommet høringsvar fra Handicaprådet, Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland, Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland, Tjørringhus' MED-udvalg, Agerbos MED-udvalg, Agerbos Forældreråd, Børne- og Ungecentret TOFTEN og Familiebehandlingen Hernings midlertidige fælles MED-udvalg samt Børne- og Ungecentret TOFTENs bestyrelse (se bilag). Høringssvarene er generelt positive. Det er hensigten at inddrage MED-udvalgene i det fortsatte arbejde med fusionerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at fusionen af Tjørringhus og Agerbo godkendes,
at fusionen af Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecentret TOFTEN godkendes.
at plejefamilier indgår i de fusionerede institutioner, og
at Børne- og Ungecentret TOFTEN som led i fusionen skifter status fra selvejende institution til kommunal institution.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-460-06 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Takster for forstærket familiepleje samt misbrugsbehandling på Familiecentret Nordlys, Familiebehandlingen Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Karlsen

Sagsresume

Takster for forstærket familiepleje samt misbrugsbehandling på Familiecentret Nordlys, Familiebehandlingen Herning fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget blev orienteret den 8. august 2012, og Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 15. august 2012 at godkende Familicentret Nordlys som behandlingstilbud for misbrugende forældre til mindre børn og gravide stofmisbrugere. Den 30. januar 2013 godkendte Børne- og Familieudvalget Kvalitetsstandard for Nordlys. I forlængelse heraf er der udarbejdet ydelsesbeskrivelse samt takst på ydelsen (se bilaget Nordlys - Ydelsesbeskrivelse misbrugsbehandling). Taksten er beregnet til 2.109 kr. pr. døgn i 2013. Desuden er beregnet takster på mulige tilkøbsydelser i tilknytning til misbrugsbehandlingen.

 

Der er ligeledes udarbejdet ydelsesbeskrivelse samt takst på Nordlys' forstærkede familiepleje (se bilagene Nordlys - Ydelsesbeskrivelse Forstærket familiepleje samt Nordlys - forstærket familieplejetilknytning 2013). Det er et tilbud om midlertidig døgnanbringelse af småbørn i en plejefamilie tilknyttet Nordlys, hvor der er akut behov for anbringelse af et barn. Taksten er beregnet til 2.321 kr. pr. døgn i 2013.

 

Der er indkommet høringssvar fra Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland. De har ingen bemærkninger i forhold til indholdet i de vedhæftede ydelsesbeskrivelser. De bemærker i forbindelse med tilkøbsydelse tvangstilbageholdelse, at de forudsætter, at der er afstukket meget klare retningslinjer for medarbejderne i forbindelse med dette. Vedrørende forstærket familiepleje opfordrer de til, at forhandlingen om kombinationsansættelse på Nordlys genoptages, med henblik på at skabe stabile og ordnede forhold for de tilknyttede familieplejere. Se bilaget Høringssvar vedr. Nordlys' ydelser fra SL.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at taksten for misbrugsbehandlingen på 2.109 kr. pr. døgn i 2013 godkendes
at etablering af tilbud om døgnanbringelse i forstærket familiepleje tilknyttet Nordlys godkendes til en takst på 2.321 kr. pr. døgn i 2013.

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-469-06 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

FFT - Functional Family Therapy på Hedebocentret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Karlsen

Sagsresume

Budget og takst for FFT (Functional Family Therapy) på Hedebocentret fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Foranlediget af et øget pres på og efterspørgsel af mindre indgribende muligheder for familiebehandling til familier med unge, og et forstærket fokus på tidlig indsats og forebyggelse, ønsker Hedebocentret at implementere det evidensbaserede behandlingsprogram Functional Family Therapy (FFT) ved Hedebocentret, Herning kommune.

FFT er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram, som indgår som det såkaldte tredje ”familiemedlem” af den oprindelige gruppe af evidensbaserede programmer, og bl.a. udgjorde grundlaget for Blueprint samarbejdet. FFT er den mest forebyggende af de tre indsatser, hvor man kan sige, at denne sættes ind, før det er gået rigtig galt. Det vil således være et vigtigt supplement til de mere omfattende behandlingsindsatser MST (MultiSystemisk Terapi) og MTFC (Multidimensional treatment Foster Care).
 
Hedebocentrets ansøgning om uddannelse og certificering som FFT-team er blevet accepteret af FFT LLC, Seattle, der er driftsorganisationen bag FFT-konceptet. Sideløbende med Hedebocentret etableres der 3 teams i Københavns kommune og 1 team i en privat organisation, der dækker Københavnsområdet.
 
Målgruppen for FFT er familier med et barn i alderen (10)12-17 år hvor der er tegn på risikoadfærd, begyndende adfærds- og skoleproblemer, kriminalitet, forældre-barn-konflikter, symptomer på mistrivsel og psykiske belastninger.
 
Indsatsen former sig som terapitimer med hele familien over et forløb på ca. 6 måneder, hvor behandlingsmodellen er opbygget omkring 3 faser: 1. Motivation - involvering, 2. problemløsning – adfærdsændring, 3. generalisering – overføre positiv udvikling til andre problemløsningssituationer samt understøtning fra netværk (Se bilag 1: FFT folder).
 
På Hedebocentret vil FFT blive udført af et team på 3 fuldtidsmedarbejdere, der i maj starter på uddannelse i konceptet, og selve behandlingsforløbet starter i juni måned 2013 med en kapacitet på 20 pladser.

 

Tilbuddet oprettes i henhold til servicelovens § 11.

 

Der er taget kontakt til Holstebro kommune med henblik på drøftelse af et evt. samarbejde om anvendelse af ydelsen. 

Økonomi

Ifølge budgetforslaget, der har virkning fra 1. juni, udgør de samlede udgifter 1,58 mio. kr. i 2013, 2,4 mio. kr. i 2014 og 2,28 mio. kr. i 2015. Tilbuddet er i princippet udgiftsneutralt, idet der budgetlægges med tilsvarende indtægter, som opnås i form af takster. Taksten er i 2013 beregnet til 439 kr. pr. døgn og forventes at være faldende til 2015, hvor kapaciteten forventes at være på fuld højde. Se bilag 2: FFT-projekt - Hedebocentret Budgetforslag 2013-15.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at FFT-projektet iværksættes på Hedebocentret fra juni måned 2013 med en kapacitet på 20 pladser
at budgetforslaget til FFT-projektet godkendes med samlede udgifter på 1,58 mio. kr. i 2013, 2,4 mio. kr. i 2014 og 2,28 mio. kr. i 2015, som modsvares af tilsvarende indtægter ved salg af ydelserne
at taksten i 2013 på 439 kr. pr. døgn godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-268-09 Sagsbehandler: Joan Dahl Nørgaard  

Godkendelse af udvidelse af pladser ved opholdsstedet Sparta

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der søges godkendelse af, at Fonden Sparta kan udvide de eksisterende 25 pladser til 30. Udvidelse af flexpladser til 6 samt antallet af udslusningspladser til i alt 15 pladser
Sparta har stor søgning og ønsker derfor at udvide antallet af pladser. Sparta oplyser, at de har erfaret, at de afdelinger der fungerer mest hensigtsmæssigt er afdelinger med 5-6 unge. Alle betingelser i lovgivningen er opfyldte og der er derfor grundlag for, at udvidelsen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget i henhold lov om social service § 142,

stk. 5 godkender, at Fonden Sparta udvider antallet af pladser til 30 faste 15 udslusning og 6 bufferpladser.

 

Begrundelsen for udvidelsen ligger i, at der er stor søgning efter pladser hos Fonden Sparta, samt at de ønsker at kunne benytte de ressourcer, de har i bedst mulig omfang ifb. ind- og udskrivninger. Der vil herved kunne ske en glidende overgang og der ikke står pladser unødigt tomme. Godkendelsen er udtryk for, at Herning Kommune finder, at opholdsstedet generelt er egnet til at kunne benyttes som opholdssted for nedennævnte målgruppe.

 

Målgruppe og antal pladser: Sparta er et socialpædagogisk tilbud til unge fra 12 til 18 År, der er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker. Desuden har disse unge manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer. De har en asocial og destruktiv adfærd med indlæringsmæssige problemer. Deres hverdag er præget af kriminalitet, misbrug, vold og følelsesmæssige afstumpethed, herunder tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. De unge kan have en ADHD diagnose eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Desuden er målgruppen unge med ungdomssanktion § 74a og unge under 18 år, der medfører straffuldbyrdelseslovens § 78 og skønnes egnet til alternativ afsoning.  

 

Opholdssted Sparta modtager ikke unge med diagnosen Asperger eller med entydig svær diagnosticeret psykiatrisk lidelse, der kræver psykiatrisk behandling. Sparta modtager ej heller aktive narkomaner. Sparta er godkendt som et socialpædagogisk opholdssted for 18 unge mellem 12 og 18 år.

 

Pædagogiske metoder og målsætning: Spartas pædagogiske behandlingsarbejde udspringer af relations, involverings og konsekvens pædagogik. Igennem konfrontation, dialog og selvrefleksion fremmes den enkelte unges positive udvikling. Der arbejdes målrettet med at frigøre ressourcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre samt at modne den unge til at træffe det gode valg. De pædagogiske metoder er præget af, at de unge oplever udvikling, at livet er værd at leve, livsglæde, føler sig trygge og har tillid til de samme omsorgsfulde voksne i hverdagen. Socialtræning er ligeledes en del af pædagogikken.

 

Fysiske rammer: Fonden Sparta har lejemål på 7 adresser som alle er egnede til formålet.Dertil kommer lejemål i Hauge, gl. skole, som er godkendt til formålet i Teknik og Miljø. Åbningstider: Sparta holder åbnet hele året.  Organisationsforhold: Sparta drives som en fond og opfylder de krav der stilles i bekendtgørelse nr 1580 af 16.12.2010.

 

Budget og regnskab: Taksten for de nye pladser vil resten af 2013 være de samme som den nuværende takst 104.667 kr  Krav i henhold til anden lovgivning: Godkendelsen gælder kun i forhold til Lov om social service § 142. stk. 5. Herning Kommune står ikke inde for, at øvrige fornødne tilladelser fra andre relevante myndigheder foreligger, eller for at krav, der stilles i medfør af anden lovgivning er opfyldt. Det er det private opholdssted, der har ansvaret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at  opholdsstedet Sparta i henhold § 142. stk. 5, i lov om social service godkendes til at udvide antallet af pladser til 30. Antallet af flexpladser til 6 samt udslusningspladser til i alt 15 pladser.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-993-11 Sagsbehandler: Jens Ole Bjærg Mogensen  

IT- og mediestrategi for dagtilbud 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Poul Venø

Sagsresume

I maj 2011 anbefalede Børne- og Familieudvalget en fælles  IT-strategi for Skole og dagtilbudsområdet som en del af Herning Kommunes overordnede IT-strategi. Udvalget anbefalede  udarbejdelse af en mere detaljeret IT- og medieplan for dagtilbud, efter at strukturanalysen på dagtilbudsområdet var gennemført.

 

Denne plan er nu udfærdiget, og fremlægges hermed for Børne- og Familieudvalget.

 

Børne- og Familieudvalget er i april 2012 og december 2012 blevet præsenteret for en status af IT- og medieplanen for Skole og Dagtilbud.

 

Yderligere er der sket følgende tiltag:

 • Implementeringen af  kommunikations og videndelingssystemet NemBørn.

 

 • Opsætning og opgraderingen af infrastrukturen (Trådløse netværk) på institutionerne er netop afsluttet.

 

 • IT- Driftcenter for Børn og læring er opnormeret til at kunne servicere dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

 IT- og medieplanen for dagtilbud har til formål, at sætte fælles retning for den udvikling der skal ske på dagtilbudsområdet for perioden frem til 2015. Her skal  IT og de nye  teknologier understøtte det pædagogiske arbejde, både administrativt, i udvikling af den pædagogiske praksis og i arbejdet med læreplanstemaer. Hensigten er, at IT bliver en integreret del af den pædagogiske indsats i dagtilbud, og at IT bliver anvendt som en ressource, der fremmer børns udviklings- og læreprocesser.

 

Planen beskriver tiltag og indsatser for:

  • IT som redskab for børns leg, læring og udvikling

  • IT og kvalitetssikring

  • Netværksdannelse og videndeling

  • Kompetenceudvikling for ledelse og personale

  • IT-Udviklingsmiljøer

  • IT- udstyr og central  support og styring

 

Endvidere forventes det, at der vil kunne opnås service- og driftfordele med en central styring.

Økonomi

I 2014 anvendes der 75000 kr. I de efterfølgende år anvendes 150000 kr. som financieres indenfor dagtilbudsområde 10`s driftsramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at IT-strategien godkendes og sendes til orientering til  Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt og sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Privatinstitutionen Børnehuset Lindely ansøger om ændring af antal pladser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Genoptagelse af sag fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 15. maj 2013 punkt 81.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har bedt om en genoptagelse af orienteringspunkt nr. 81 fra mødet den 15. maj 2013. Punktet vedr. ansøgningen fra den  private daginstitution Børnehuset Lindely angående udvidelse af deres børnetal fra 12 til 15 vuggestuebørn og fra 28 til 35 børnehavebørn.

 

Institutionen er opmålt af Kommunale Ejendomme ved Herning Kommune og der er indsendt billede dokumentation af et enkelt rum.

 

Der har været en fornyet drøftelse af det indsendte materiale.

 

Materialet er vedlagt og underbygger, at der er de nødvendige m2 til rådighed til det ønskede børnetal.

Økonomi

Den ændrede børnesammensætning vil medføre, at den 3 mdrs. driftsgaranti, der skal stilles i forbindelse med etablering som privatinstitution, ændres fra 670.750 kr. til 811.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager ændringen af børnesammensætningen i Børnehuset Lindely til efterretning.

Beslutning

Taget til efteretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.12.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Orientering: Lockout på lærerområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Hermed gives en orientering om lockouten på lærerområdet i Herning Kommune.
Sagen var på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden den 6. maj 2013 hvor der blev truffet beslutning om de økonomiske ressourcer at model B finder anvendelse dvs. økonomien forbliver på skoleområdet.
Her orienteres om Herning Kommunes håndtering af lockouten.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening sendte et lockoutvarsel til alle lærere med virkning fra den 2. april 2013. For Herning Kommune betød det, at 702 overenskomstansatte lærere i Danmarks Lærerforening blev omfattet af lockouten på folke- og ungdomsskoleområdet. Derudover blev øvrige 10 medarbejdere lockoutet i kommunen. I alt 712 medarbejdere har været omfatter af lockouten.


Tjenestemandsansatte lærere og lærere, som ikke er organiseret i Danmarks Lærerforening, var ikke omfattet af lockouten. Det betyder, at der under lockouten har været muligt i mindre omfang at gennemføre undervisning på skolerne. Hvor meget undervisning som det har været muligt at afvikle varierer fra skole til skole, alt efter hvor mange tjenestemænd og uorganiserede lærere den enkelte skole har ansat.


Under lockouten har der været afholdt 6 møder for skoleledergruppen, hvor Center Børn og Læring sammen med HR-Koncern løbende har orienteret om udviklingen i lockouten. Som opfølgning på hvert møde blev der udsendt et nyhedsbrev til skolerne, hvor temaer har fælles interesse blev afdækket. Der er i alt udsendt 7 nyhedsbreve.
Undervejs er der udsendt 3 orienteringsbreve til forældrene. Disse orienteringsbreve er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside. Endvidere har skolerne løbende via deres hjemmesider udsendt opdateringer om blandt andet lockoutens betydning for skolernes mulighed for at gennemføre undervisning.


Lockouten blev afblæst, og eleverne startede i skole igen den 29. april 2013. Lockouten har således varet 20 arbejdsdage. Antallet af lockoutramte er justeret til 707 i stedet for 712. Bruttobesparelsen for Herning Kommune kan opgøres til anslået ca. 22 mio. kr.
I lockout perioden har der ikke været iværksat beredskaber i forhold til eleverne i center- og specialklasser.


Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at der efter konfliktens udløb skal gennemføres kompenserende undervisning i et omfang svarende til Folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal. Herning Kommune skal således imødese ekstraudgifter til gennemførelse af kompenserende undervisning.


Den kompenserende undervisning søges i videst muligt omfang gennemført i indeværende skoleår. Det gælder især for 9. og 10. klasse som skal til eksamen. De resterende timer genlæses i skoleåret 2013-14 og evt. i de efterfølgende skoleår.


Den kompenserende undervisning gives til eleverne i almenområdet, idet en række forhold vanskeliggør genlæsning af timer i specialområdet. Børne- og Undervisningsministeriet har tilkendegivet, at opgørelsen af timer med henblik på genlæsning skal ske i forhold til klasseenheden og ikke enkelt elever. I Herning Kommunes specialklasserækker og modtageklasser er der i den enkelte klasse en stor aldersspredning i elevgruppen, ligesom der kontinuerligt hen over skoleåret dels kommer elever til og dels sker en udslusning af elever til almenområdet. Der er således ikke muligt i disse klasser at lave en opgørelse over kompenserende undervisning med klassen som enhed. I kommunes centerklasser sætter elevernes funktionsniveau en naturlig grænse for, hvor meget kompenserende undervisning, som det er muligt at gennemføre.


Det varierer fra skole til skole, hvor mange genlæsningstimer, som der skal afvikles. Det afhænger dels af, hvor mange timer skolen har planlagt med, og hvor timer der er afviklet siden skoleårets start, og dels hvor meget undervisning det har været muligt at gennemføre i lockout perioden.


Skolerne har indberettet til Center for Børn og Læring, hvor mange ressourcer man forventer at skulle anvende til kompenserende undervisning. I alt skal der på skolerne i Herning Kommune genlæses timer svarende til ca. 3 mio. kr.


Lokalt i Herning Kommune har lockouten desuden givet merudgifter til nødberedskab på det specialiserede socialområde for børn. Toften, Tjørringhus og Agerbo har indkaldt ekstra personaleressourcer mellem kl. 8 og 14, hvor børnene plejer at være på skolen. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 6. maj 2013, at genanvende de sparede ressourcer på skoleområdet. De sparede ressourcer opsamles i en skolefond, hvis hovedformål det er at fungere som finansieringskilde på skoleområdet til særlige tiltag i forbindelse med den kommende skolereform. Skolefonden tænkes brugt til engangsudgifter, som understøttelse af kompetenceudvikling af såvel skoleledere og lærere - eks. inklusion, knæk kurven. Men også evt. anlægsudgifter i forhold til etablering af lærerarbejdspladser i kølvandet på den kommende skolereform kan komme på tale. Nettobesparelsen andrager ca. 18,5 mio. kr. Center for Børn og Læring aflægger endeligt regnskab til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Orientering: Indsats mod dropout

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der udbydes 4 projekter, der kan mindske antallet af unge, der er i risiko for at droppe ud eller ikke komme i gang med en ungdomsuddannelse. Hvert projekt kan støttes med 50.000 kroner.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 9 ansøgninger.
 
Åben Industri i Herning Kommune har ansøgt om tilskud til et projekt, der skal tiltrække unge til erhvervsuddannelserne inden for Produktion og Udvikling. Dette skal blandt andet ske via udarbejdelse af film, skolebesøg og inddragelse af virksomheder.
 
Sønder Felding Skole har ansøgt om midler til kursusaktiviteter for elever omkring konflikthåndtering, mindfulness og motion.
 
Herningsholmskolen har ansøgt om midler til at lave en mentorordning, hvor en ressourceperson har særlig tæt kontakt til bestemte elever. Det kunne være i forhold til at være i telefonisk kontakt, hente eleven om morgenen og møder med elev og forældre.
 
Vildbjerg Skole, Lundgårdskolen og forebyggelseskonsulent ved Herning Kommune har ansøgt om midler til at lave et trivselsprojekt for elever i de skolers 7. klasser. Herigennem ønskes at reducere fravær.
 
Da to af ansøgerne har ansøgt om færre midler end de 50.000, har det været muligt at udvælge 5 projekter, idet UU og Haderup Skole samt Skolen på Sønderager kan dele en projekt-sum.
 
De udvalgte projekter er: 

 • Gjellerupskolen, der ønsker at videreudvikle deres praktik for eleverne i specialklassen. Dette ønskes gjort ved at påbegynde praktik i 8. klasse, at opstille konkrete mål for praktikopholdene og skabe et længerevarende samarbejde med virksomhederne.

 • Ungdomsskolen og Vildbjerg skole, der ønsker at lave et pilotprojekt omkring en anderledes skoledag på baggrund af ’Plan B-lignende’ undervisningsformer.

 • Ungherning, der ønsker at fortsætte mentorordningen på Skolen på Bjergvej. Skolen på Bjergvej fik sidste år bevilget midler til at oprette en mentorordning, som har haft gode resultater.

 • UU og Haderup Skole, der ønsker at lave et vejledningsforløb for piger. Projektet har til formål at give pigerne en positiv selvidentitet i forhold til fremtidige erhverv. UU og Haderup Skole ansøger om 16.000 kroner.

 • Skolen på Sønderager, der ønsker at lave et trivselsprojekt for eleverne i 10. klasse. Projektet tildeles 34.000 kroner.

 
Projekthaverne indkaldes til et møde i september, hvor de præsenterer deres projekt for hinanden, og hvor der aftales nærmere om opfølgning og evaluering af projekterne. Herunder nærmere om, hvordan de vil dokumentere deres projekt over for Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efteretning, idet det præciseres at midlerne fremadrettet ønskes anvendt med fokus på normalområdet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Orientering: Tilsynsenhedens årsrapport for Plejefamilietilsyn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I 2012 er tilsynene med plejefamiler godkendt af Herning kommune ført af Tilsynsenheden i stedet for familieplejekonsulenterne, som der ellers har været tradition for. Ønsket om at få tilsynsenheden til at føre tilsynene har været baseret på, at opnå en større uvildighed og armlængepricip i forhold til, at det ellers har været de samme som superviserede familiern der også førte tilsynene.

 

Der er givet kritik til de enkelte plejefamilier der, hvor det har været nødvendigt, enkelte tilsyn har givet anledning til ophør eller revurdering af godkendelsen og desuden er der også rettet en kritik til forvaltningen i forhold til nogle af de områder de har ansvaret for.

Sagsfremstilling

Konklusion
Det vurderes, at plejefamilierne som udgangspunkt er egnede til de opgaver de har. Plejefamiliernes godkendelse stemmer overens med den opgave de er blevet givet. I enkelte tilfælde har tilsynet givet en bemærkning omkring godkendelsen af plejefamilierne, særligt der hvor opgaven har vist sig at være mere omfattende end først antaget. Der er fokus på børnenes/de unges udvikling og der er fokus på at de trives.
 
Kurser og supervision
Plejeforældrenes kompetencer er meget forskellige, da nogle er uddannede indenfor det sociale felt, mens andre ikke har en pædagogisk eller socialfaglig baggrund. Dette giver bl.a. udfordringer i forhold til efteruddannelse, kurser og supervision, da det kan være svært at finde det rette faglige niveau.

 

I flere tilfælde er der givet henstillinger til plejeforældrene i forbindelse med at de ikke har deltaget i de lovpligtige kursusdage. Plejeforældrenes begrundelser er ofte, at de selv skal betale for fritagelse fra arbejdet eller at det ikke kan lade sig gøre da de ikke kan overlade plejebarnet til andre.


De plejeforældre der modtager supervision fra eksterne supervisorer oplever i særliggrad understøttelse af opgaven.

 
Pårørende
Samarbejdet med børnenes biologiske pårørende er tilfredsstillende. Der opleves udfordringer som er med til at besværliggøre arbejdet med kontakten til den biologiske familie. Der opleves også store udfordringer i plejeforældrenes opgave med at støtte de pårørende i samværet med barnet.
 
Sagsbehandlere
Samarbejdet mellem plejefamilierne og de kommunale sagsbehandlere er meget svingende.

 • Der opleves stor udskiftning af sagsbehandlere (blandt andet på grund af barsel), hvilket har betydning for sagsbehandlingstiden og i høj grad for fastholdelse af den valgte linje. Ligeledes kan skiftende sagsbehandlere, bevirke at væsentlig viden går tabt og børnene kan have meget svært ved at skabe tillid til de nye sagsbehandlere, børnene oplever noget der minder om eksamensangst. Afgørelser kan ligeledes trække ud i meget lang tid, hvilket særligt har betydning for barnets trivsel, men også for plejefamiliernes indsats.

 • Det kan konstateres, at der for en overvejende del af børnene ikke afholdes de 2 årlige børnesamtaler der er stillet lovkrav om. Det er meget vanskeligt for familierne at besvare om der afholdes de lovpligtige børnesamtaler. Det kunne have en sammenhæng med, at sagsbehandlerne ikke er opmærksomme på, at fortælle i hvilken anledning de er på besøg og at der ikke anvendes et fælles sprog sagsbehandlerne imellem.

 • Der laves ikke konsekvent referater af de møder der afholdes

 • Det er meget svingende om sagsbehandlerne beder om udtalelser fra plejefamilierne på plejebørnene. Flere af plejeforældrene oplever, at de på eget initiativ sender orientering til sagsbehandlerne, men at de ikke får svar om deres besked er modtaget.

 • Der er en tendens til, at plejefamilierne kan have svært ved, at få udleveret relevante oplysninger som fx myndighedshandleplanerne. Det betyder, at den indsats plejeforældrene kan yde overfor barnet og de biologiske forældre ikke foregår på baggrund af eksakt viden, men på grundlag af familiernes egne vurderinger. Der ses en risiko for, at meget væsentlig viden og målrettet indsats amputeres og at det ikke bliver en samlet indsats.

 
Familieplejekonsulenterne
Det vurderes, at der er et godt samarbejde med familieplejekonsulenterne og at de fleste plejeforældre oplever, at de får støtte. Støtten til plejeforældrene er afhængig af behov. Det vurderes, at man skal være meget opmærksom på, at de familier man sjældent har kontakt til også får den nødvendige opbakning og vejledning, her er blandt andet aflastningsfamilierne vigtige.
 
Børne- og straffeattester
Der har i år været en særlig opmærksomhed på at få indhentet børne- og straffeattester, da der er kommet en stramning i loven i forhold til hvem der skal foreligge børne- og straffe attester på. Det handler blandt andet om biologiske børn og logerende over den kriminelle lavalder. I flere tilfælde manglede der børne- og straffeattester på plejeforældrene og deres biologiske børn i henhold til den nye stramning. De manglende straffeattester på plejeforældrene kunne skyldes at de har været godkendt som plejeforældre i rigtig mange år og fra et tidspunkt hvor der ikke har været praksis for indhentning af børne- og straffeattesterer. Alle der manglede har nu fået indhentet attesterne og der er fremadrettet en særlig opmærksomhed på også at få indhentet på biologiske børn og logerende, der passerer den kriminelle lavalder.
 
Magtanvendelser
Plejefamilierne er bekendte med, at der ikke må foretages magtanvendelser overfor børnene. Enkelte plejefamilier har været anklaget af eks. biologiske forældre for hårdhændet behandling af plejebørnene. I disse tilfælde har Familieplejeteamet og sagsbehandlerne været involveret i sagen. Sagerne er blevet undersøgt og der er ikke fundet noget som har givet anledning til yderligere tiltag.


Indimellem kan der opstå dilemmaer omkring magtanvendelser, da eks. eksterne supervisorer kan råde plejeforældrene til at fastholde børnene i konkrete situationer. Det handler om den særlig pædagogiske metode ved navn ”Holding”. Det anbefales at hvis den metode findes hensigtsmæssig bør det indskrives i en behandlingsplan som plejefamilien skal rette sig efter, da det at fastholde et barn er at betragte som magtanvendelse og derfor ikke er lovligt for plejefamilierne at udføre.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.12-A00-2-13 Sagsbehandler: Inger Veng Rasmussen  

Orientering om organisatorisk tilknytning for overgangsvejledningen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 
 x
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Behovet for at se samlet og mere strategisk på udviklingen indenfor ungeområdet, uddannelse og erhvervslivets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, er vokset betydeligt de seneste år.

 

En af udfordringerne er, at Herning som kommune får skabt en fælles forståelse af de platforme vi skal agere på, samt samlet de kræfter der skal løfte udfordringen. Det er derfor blevet relevant at se på, om UU er dimensioneret rigtigt ressourcemæssigt, organisatorisk understøttet optimalt, og om opgaveprioriteringen er tilpasset både det lovbundne og det ønskelige.

Sagsfremstilling

UU som organisation fra 2004- 2013

Ungdommens Uddannelsesvejledning blev etableret i 2004 ved en reform på vejledningsområdet. I Herning blev der indgået et samarbejde med de daværende kommuner Trehøje, Aulum-Haderup, Åskov og Herning, samt en betjeningsoverenskomst for de daværende Ikast og Brande Kommuner. I 2007 blev dette samarbejde udvidet med den daværende Nr. Snede Kommune som led i Kommunalreformen.

Personalet i UU er primært overført fra den daværende Skoleafdeling og var primært folkeskolelærere og en del af dem ansat som kommunale tjenestemænd i den” lukkede gruppe”. Senere er der ansat personale med andre/supplerende kompetencer.

Det økonomiske grundlag for UU blev i 2004 fastlagt den overførelse af de eksisterende ressourcer fra skoleområdet, suppleret med DUT midler. I 2007 blev rammen udvidet da vejledning i friskolerne blev tillagt som opgave.

Ved en reformændring i 2011 blev det muligt for de enkelte kommuner at oprette eget UU center. Ikast-Brande valgte at opsige betjeningsoverenskomsten og etablere eget UU-center som en del af beskæftigelsesafdelingen.

 

Der har været en række reformer og ændringer på vejledningsområdet siden etableringen i 2004. De mest indgribende har været:

 • Globaliseringsaftalen i 2007, der indførte systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen for unge op til det fyldte 25. år, tidlig og differentieret indsats, mentorordninger samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

 • Forliget om ” Flere unge i uddannelse og job” i 2010 – Ungepakken, med følgende indsatser

  • Vurdering af uddannelsesparathed for alle unge

  • Opfølgning på uddannelsesplan med økonomiske sanktioner

  • Omlægning af børnefamilieydelsen til en ungeydelse for de 15-17 årige

  • Øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse

  • Mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til 15-17 årige

  • Mere fleksible mentorordninger

  • Bortfald af krav om vejledning fra 6. klasse

  • Frivillighed omkring introduktionskurser for 8. klasses elever

  • Etablering af kommunale tilbud til ikke – uddannelsesparate

 
Med Ungepakken blev der givet separate midler til initiativerne. Samlet set har Herning Kommune modtaget 2,4 mio. i 2012. Initiativerne er forlænget i 2013, hvor Herning Kommune modtager ca. 1,9 mio. til initiativer. Midlerne er konteret på serviceområde 12, konto UU.

 

 

UU kerneopgaver

UU har en række kerneopgaver/ lovbundne der primært kan deles i to områder:

Uddannelsesvejledning i grundskolen

 • Kollektiv, gruppe og individuel vejledning af elever i grundskolens 8.-10. årgang

 • Koordinere udbuddet af brobygningstilbud for uddannelsesinstitutioner i postområde 7400

 • Uddannelsesparathedsvurdere alle unge der søger ungdomsuddannelse som forlængelse af grundskolen

 • Særlige forløb for udsatte unge der er frafaldstruede

 

Ungevejledning for unge 15- 17 årige

 • Udarbejde uddannelsesplan for alle 15- 17 årige, føre tilsyn med at de overholder den

 • Opsøge og tilbyde unge vejledning der ikke er i gang med uddannelse

 • Etablere tilbud til unge der ikke er uddannelsesparate

 

Unge 18-24 årige

 • Vejlede unge der henvender sig og opsøger vejledning

 

UU fremadrettet

Kommunaldirektøren nedsatte i februar 2013, i forbindelse med et organisationstjek en arbejdsgruppe bestående af beskæftigelseschef Carsten Lagoni, chef for center for børn og læring Sven Nørgaard, udviklingschef Mette Højborg og UU leder Inger Veng Rasmussen.
 
På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen er der taget stilling til fordele og ulemper ved organisatorisk tilknytning af UU enten til Center for Børn og Læring, Beskæftigelsesafdelingen eller By, -Erhverv, -Kultur.
 
Analysen viser, at der kan opnås en god platform for en udnyttelse af UU’s strategiske potentiale organisatorisk ved tilknytning til Beskæftigelsesafdelingen. UU skal forblive som en samlet enhed med egen ledelse og organisatorisk reference til beskæftigelseschefen.


Der kan blive udfordringer omkring legitimiteten i grundskolerne ved en flytning, samt behov for en afstemning og dimensionering af forventningerne til hvilke opgaver UU kan/skal løse på beskæftigelsesområdet.

 

Direktionen har på denne baggrund, truffet beslutning om, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilknyttes Beskæftigelsesafdelingen som en samlet enhed med egen ledelse fra og med skoleåret begyndelse august 2013.
  
UU er Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde, jf. kommunens styrelsesvedtægt. Såfremt erfaringerne ved den organisatoriske ændring vurderes at må medføre, at det politiske ansvar mest hensigtsmæssigt flyttes fra Børne- og Familieudvalget til Beskæftigelsesudvalget, vil et spørgsmål blive behandlet i forbindelse med en senere revision af kommunens styrelsesvedtægt.
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den organisatoriske forandring, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilknyttes Beskæftigelsesafdelingen, som en samlet enhed med egen ledelse fra og med skoleårets begyndelse august 2013,  tages til efterretning.

Beslutning

Tages til efteretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer