Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen  

Orientering: Sverigesprogrammet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Preben Siggaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev senest orienteret om "Sverigesgrammet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse" på mødet den 21. august 2013. I forlængelse af opstarts- og planlægningsfasen i første halvår 2013, pågyndte "Sverigesteamet" som planlagt deres arbejde efter intentionerne i projektet i august 2013.

Sagsfremstilling

Beskrivelse og status på Sverigesprogrammet

Sverigesprogrammets første halve år (jan.-jul. 2013) var en etablerings- og opstartsfase. Sverigesteamet, bestående af 9 socialrådgivere samt 1 teamleder fra Børne- og Familierådgivningen (BOF), 3 psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 3 sundhedsplejersker, blev oprettet. I august 2013 påbegyndte teamet som planlagt arbejdet efter intentionerne i projektet. Se "Projektbeskrivelse Sverigesprogrammet 2013" med bilag. "Procesbeskrivelse Sverigesprogrammet 31.01.14" beskriver aktiviterne i delprojekterne omkring Sverigesteamet i 2013.


Formålet med Sverigesprogrammet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion – segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a.

 • Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk.

 • Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området.

 • Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde.

 • Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 • Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt.

 • Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes.

 • Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie.


Sverigesprogrammets mål er: 

 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte.

 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.

 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution.

 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på ”specielle steder” til ”specielle planer”, når det handler om børn og unge med særlige behov.

 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte.

 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet.

 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet.

 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet – både monofagligt og tværfagligt.

 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20).


Der er udarbejdet et baselinedokument (se "Baseline Sverigesprogrammet januar 2014") med de kvantitative indikatorer (for mål 1-4, 6 og 9), og disse vil løbende blive fulgt under projektet. Der er indgået samarbejdsaftale med KORA omkring midtvejs- og slutevaluering af myndighedsdelen af programmet.


Samtidig implementerer institutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Børne- og Familiecenter Herning, afdeling TOFTEN, kortere og mere intensive  anbringelsesforløb. Projekterne er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af – og arbejde med – den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen. Et helt centralt element i døgninstitutionernes arbejde for at sikre, at behandlingen kan fortsættes i et stabilt støttesystem for den unge efter udskrivning, er en tæt inddragelse af barnets/den unges sagsbehandler i kommunen fra indskrivningens start. Se projektbeskrivelserne for de to projekter (bilag 4 og 5 til "Projektbeskrivelse Sverigesprogrammet"). Metodecentret er ved at lave midtvejsevaluering af de to delprojekter.

 

Delprojekt Inklusion

Der er pr. februar 2014 udarbejdet projektbeskrivelse og forandringsteori for Delprojekt Inklusion. Se "Projektbeskrivelse Delprojekt Inklusion februar 2014" (bilag 3 til "Projektbeskrivelse Sverigesprogrammet"). Dette delprojekt vil i forlængelse af "Knæk Kurven" forsøge at formulere en inklusionsstrategi for de udsatte og sårbare børn og unge i folkeskoler og daginstitutioner. Delprojektet har til hensigt at bidrage til opfyldelse af følgende af Sverigesprogrammets mål:

 • Mål 1: Tilknytning til nærmiljø

 • Mål 4: Udvikling af nye samarbejdsformer - øget inklusion

 • Mål 6: Tænkning i indsatstrappen

 • Mål 8: Metodeudvikling

 

1. halvår 2014 er en planlægningsfase, mens selve projektet igangsættes i august 2014. Det er planen at igangsætte de første pilotprojekter i august 2014, herunder:

 • "SkolFam"-lignende indsats (SkolFam er en svensk model for hvordan det er lykkedes at forbedre skoleresultaterne for børn og unge anbragt i plejefamilier. Dette gøres ved at lave aldersnormerede psykologiske, pædagogiske og faglige udredninger. Resultaterne danner grundlag for systematisk vejledning til skoler, plejefamilier og børn).

 • Overgange ml daginstitution/skole og skole/ungdomsuddannelse (analyse af praksis på området og indsamling af relevant viden med efterfølgende udarbejdelse af en sammenhængende praksis på området målrettet de udsatte børn og unge).

 • Ressourcecentermødernes struktur og indhold (gennem etablering af en arbejdsgruppe udvikles der et forslag til en ny struktur som implementeres, evalueres og videreudvikles i projektperioden).

 • PPR-baseret tværfaglig sparring i dagtilbud (fast mødestruktur som med skolernes ressourcecentre).

 

 

 

Stinne Højer Mathiasen, Mette Siig Vemmelund og Britta Andersen deltager i punktets behandling

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Shahram Khorami  

Ny struktur for Tandplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Børne - og Familieudvalget besluttede den 30. januar 2013, at der skulle arbejdes videre med scenarie1, i en ny struktur for Tandplejen i Herning Kommune.


Formålet var dels at vurdere, hvordan tandpleje for børn og unge kan varetages mest effektivt i Herning Kommune, dels at vurdere, hvordan Herning kommunale Tandpleje også i fremtiden kan fremstå som en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere.

 

Det anbefales, at klinikstrukturen i Herning midtby og forstæderne ændres fra decentral klinikstruktur med 7 klinikker til en central behandlingsklinik, inkl. en central tandreguleringsklinik.

 

Der er udtrykt ønske fra Center for Børn og Læring om at benytte de m2, der vil blive ledige ved en strukturændring af Tandplejen, til lærerarbejdspladser.

Sagsfremstilling

En lang række fremtidige udfordringer gør det meget snart nødvendig, at se på organiseringen af den kommunale tandpleje i Herning.

 

Fastholdelse og rekruttering:
Tandplejen står foran en stor udfordring inden for de næste 2 til 4 år. Gennemsnitsalderen for tandlægegruppen er høj, og inden for de næste 2 til 4 år vil der komme et generationsskifte. Herning kommune får brug for at ansætte 4 nye tandlæger. 5 tandlæger er i dag over 60 år. Der er mangel på tandlæger, og der er allerede i dag ubesatte stillinger i vores nabokommuner. Vi skal og må have fokus på ”fastholdelse og rekruttering”, hvis vi skal kunne løse opgaven med tandpleje til børn og unge og fortsat bevare en god tandsundhed i Herning Kommune.
 
Det er erfaringen, at unge tandlæger ønsker ansættelse i kommuner, hvor der er mulighed for kollegaer i dagligdagen. Fremtidens læger og tandlæger ønsker ikke ansættelse på små "enmandsklinikker". Disse forhold gør sig gældende både i privat og offentlig praksis.Der er i Herning flere eksempler på, at private ”enmandsklinikker” ikke kunne sælges. Der er mangel på tandlæger i dag og derfor har det stor betydning for tiltrækning af kvalificeret personale, at man kan tilbyde job i professionelle miljøer, hvor der naturligt forgår faglig sparring, hvor der er nærhed til kollegaer og samtidig skal fysiske rammer være i orden med nyeste teknologi.
 
Tandplejens eksisterende struktur tillader ikke kollegial sparring. De mange små klinikker betyder, at personalet fysisk er meget spredt, og at der er få ansatte på hver klinik.
 
Sundhedsstyrelsen har desuden besluttet, at alle nyuddannede tandlæger skal gennem en turnusordning, hvor de inden for given periode skal have været både i privat praksis og på kommunale klinikker med børn og unge. Den nuværende struktur tillader kun vanskeligt at gennemføre denne såkaldte turnusordning for nyuddannede tandlæger, idet der ikke tandlægestole nok på de enkelte klinikker til, at nyuddannede tandlæger kan modtage den sidemandsoplæring, som lovgivningen kræver. Dette kan ligeledes vanskeliggøre rekrutteringen af nye tandlæger frem over.
 
Bygninger:

Ved nuværende struktur udnyttes bygningsmassen ikke optimalt. Tandplejens nuværende klinikker har i alt 3.127 m2 til rådighed i hele kommunen. Ved nyetablering eller renovering af egnede lokaler til en central behandlingsklink i Herning midtby placeret ved en af de store skoler jf. Scenarie 1 i analysen, frigør tandplejen ca. 2.596 m2 på og ved skolerne, som kan bruges til andre formål.


Centralklinikken skal betjene børn og unge fra: Vestervang, Lundgård, Brændgård, Holtbjerg, Herningsholm og Sønderager, Lind, Snejbjerg, Hammerum og Sunds. Tandreguleringsklinikken etableres som et intergereret del af centralklinikken.


Klinikkerne i Aulum, Kibæk og Vildbjerg bevares.


Alle nuværende undersøgelsesklinikker lukkes: Gjellerup, Holtbjerg, Sdr. Felding, Kølkær, Vestervang og Brændgård. Der etableres klinikfaciliteter til special- og omsorgstandplejen til svært psykisk/fysisk-handicappede.

 

Folkeskolereform:

Der er udtrykt ønske fra Center for Børn og Læring om at benytte de m2, der vil blive ledige ved en strukturændring af Tandplejen, til lærerarbejdspladser.

 

Tomme tandlægestole på de små klinikker:

I takt med bedre tandsundhed, bliver der også flere børn pr tandlæge/tandplejer. Det betyder, at udviklingen medfører flere lukkedage på de mindre klinikker. Det er et modsætningsforhold, at de mange klinikker skal vedligeholdes og løbende moderniseres, samtidigt med, at stolene står ubrugte.


Snejbjerg tandklinik:
Etablering af tandklinikken på Ny Snejbjerg skole koster ca. 1.500.000 kr. i bygninger og ca. 800.000 kr. til tandlægeinventar og udstyr. Snejbjerg tandklinikken er en af Herning Kommunale Tandplejes mindste klinikker med ca. 1350 børn og unge fra 0-18 år.

 

I Herning kommunale tandpleje er der ca. 2000 børn og unge tilknyttet til en fuldtids tandlæge. Det betyder, at nyt tandlæge udstyr og bygningsmassen på Snejbjerg Ny skole vil ikke blive brugt optimal. Klinikken vil være lukket 1-2 dage om ugen pga. få børn og unge tilknyttet klinikken/området.


Ventelister på tandregulering:
Sundhedsstyrelsen anbefaler i sin rapport om struktur og organisering større behandlingsenheder med mulighed for uddelegering af alle de tandlægefaglige opgaver, som tandplejer og klinikassistent kan og må udføre.

 

Tandreguleringsklinikken på Brændgård har i mange år arbejdet med teamtandpleje, og vi har uddelegeret så mange opgaver, som vores klinikstruktur har tilladt. Men vi kan udbygge denne bedre og blive mere effektive i en struktur med større klinikenheder. Specielt er der en økonomisk gevinst og et arbejdsmæssigt rationale ved, at specialtandlæger i videst mulig omfang kun beskæftiger sig med udarbejdelser af behandlingsplaner og uddelegering af opgaver. Denne organisering kendes inden for mange fag, som LEON-princippet (Laveste effektiv omkostning niveau).

 

De højtuddannede specialtandlægers arbejdskraft skal udnyttes bedst muligt. Ved at etablere større klinikenheder kan der skabes et tilstrækkeligt volumen til at gennemføre videregivelse og modtagelse af arbejdsopgaver personalegrupperne imellem. Dette vil forbedre mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en måde, så nytten af de enkelte faggruppers kompetencer maksimeres og nedbringe de nuværende ventelister.


Tandreguleringsbehandlinger er ret dyre og sammenligninger mellem udgifterne til tandregulering på kommunale klinikker og hos private specialtandlæger har vist, at den private løsning er dyrere, også når udgifterne til afskrivning og forrentning af kommunale bygninger mm. indregnes.

 

Investering i tandlægeudstyr og udskiftning af digital røntgen:

Det er meget dyrt at anskaffe nyt udstyr og løbende vedligeholde af alle de eksisterende klinikker.


Den eksisterende struktur i Tandplejen består af 9 klinikker, 5 undersøgelsesklinikker samt en central tandregulerings klinik.


Tandplejen skal i nærmeste fremtid udskifte digitale røntgen som følge af nyt IT-styringssystem i Herning Kommune. Det er meget kostbart, og det er en meget stor investering at skifte digital røntgen-sensorer på så mange decentral klinikker.
 
Prisen for udskiftning af digital røntgenudstyr i den eksisterende struktur er på ca. 50.000 kr. for hver klinik dvs. prisen i alt for udskiftning af digital røntgen bliver 600.000 kr. Ved en klinikstruktur med en mere central struktur vil prisen være 250.000 kr.


Ny hygiejne vejledning for tandklinikker:
Dansk standard har udgivet et nyt udgave af ”styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren- Del 12 Krav til procedure til tandklinikker”. De nye anbefalinger indeholder bl.a. et nyt afsnit om vandkvalitet i dental units med store ændringer, samt et afsnit vedr. håndtering af kontaminerede instrumenter. 


I den eksisterende struktur har tandplejen i Herning 40 dental units, som en gang årligt skal tages vandprøver på. De årlig vandprøver vil koste ca. 3.000 kr. pr. unit. Pris i alt ca. 120.000 kr. pr. år.


En centralisering vil reducere antallet af units.


Derudover er der ved en centralisering muligt at, i stedet for de årlige vandprøver, etablere/investerer i en central vandanlæg med flaskevand til alle units.
 
Det kan blive økonomisk vanskeligt i en decentral struktur at sikre ordentligt vandkvalitet og sikker håndtering af kontaminerede instrumenter efter de nye anbefalinger.


Der skal igen meget stor investering til at gør så mange decentral klinikker klar til nye hygiejne anbefalinger.


Undersøgelses klinikker i Kølkær, Gjellerup, Holtbjerg og Vestervang kan ikke leve op til nye anbefalinger og bør lukkes.
 
Aflysninger ved sygdom og åbningstider:
De små klinikker og deres personalesammensætning gør, at tandklinikkerne er meget sårbar overfor sygdom hos personalet. Hvis én tandlæge/tandplejer er syg, må behandlingerne i mange tilfælde udskydes.
 
De små og decentrale klinikker har kun mulighed for et begrænset antal åbningsdage og åbningstider efter kl.15. Det er derfor svært at tilbyde undersøgelsestidspunkter uden for elevernes skoletid. De mest populære tider for forældrene og de unge er de tidlige morgentider mellem kl. 8 og 9 og sidst på eftermiddagen mellem kl. 14 og 17.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-14 Sagsbehandler: Shahram Khorami  

Orientering: Tandsundhed 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er helt i top.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau.
 
19.970 børn og unge (0-18 år) i Herning Kommune danner grundlag for sundhedstallene i 2013. Indberetningsprocenten har været på 85% på de lovpligtige årgange.
Alle børn og unge er set til tandeftersyn ca. hver 14. måned.

Rapporten viser tabeller og kurver over Herning Kommune, sammenligning med SCOR-tal i Herning, landet og Region Midt, og mål for tandsundhed i 2017 er indsat.
 
For de 0 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune Kommune igen i 2013 bedre end på landsplan og på niveau eller pænere end Region Midt.

For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der i 2013 en rigtig fin tandsundhedsfremgang, og Herning Kommunes tal er i 2013 bedre end på landsplan og pænere end Region Midt.
 
I 2013 forlod 44 % af de 18-årige tandplejen uden huller, hvilket er en forbedring af resultatet på 7 %-point sammenlignet med tallene fra 2012 på 37 %.
 
Gennemsnits cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er den laveste nogensinde, helt nede på 0,15 i 2013, i 2012 var tilvæksten på 0,17.
 
Antallet af risikobørn for aldersgruppen 10-17 år (DMFS > 8) er faldet igen i 2013 til 212, i 2012 var antallet 276.


Gruppen af risikobørn (10-17 år) er halveret i løbet af 5 år. Fra 423 i 2008 til 212 i 2013.
 
Der er fortsat fokus på at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Timetallet i skoler med takstfinansierede tilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Folkeskolereformen fastsatte det ugentlige timetal fra 1. august 2014 til 30 timer i indskolingen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.
 
På skoler med takstfinansierede tilbud har der hidtil været ensartet timetal i hele skoleforløbet – dette af hensyn til en effektiv kørsel, idet alle eleverne transporteres med taxa.

Sagsfremstilling

De takstfinansierede tilbud omfatter centerklasserækkerne på Lundgaardskolen, Skolen på Sønderager og Herningsholmskolen. Hertil kommer specialskolen Åmoseskolen.
 
Timetallet i centerklasserækkerne har hidtil været 28 ugentlige lektioner for hele skoleforløbet 0. – 10. klasse. Dette har betydet én hjemkørsel, når skoledagen var slut.
 
I tilknytning til skoletilbuddet på de 4 skoler er oprettet følgende ordninger:
 
Lundgaardskolen: Efter skole går nogle i skolens SFO – Bibo
 
Skolen på Sønderager: Her er med Undervisningsministeriets tilladelse oprettet et frivilligt udvidet skoletilbud. Skolen har desuden et fritidstilbud på ikke skoledage.
 
Åmoseskolen: Her går en stor del af eleverne i skolens SFO.
 
Herningsholmskolen: Her går en del af børnene efter skole i specialgruppe på Børnegården.
 
Med skolereformens timetal på 30, 33 og 35 timer vil antal hjemkørsler stige med mindre timetallet fastsættes til samme timetal for hele skoleforløbet.
 
Center for Børn og Læring har haft møde med respektive ledere, der efterfølgende har indsendt deres bud på en fremadrettet model.
 
Lundgårdskolen: Ønsker en kombineret løsning, hvor skoletid og SFO-tid samles i et helhedstilbud med 35 timer, hvor skoledagen begynder kl. 8.15 og slutter kl. 15.15. Eleverne skal fortsat have mulighed for SFO før og efter det obligatoriske helhedstilbud.
 
Skolen på Sønderager: Foreslår at elever i centerklasserne får 35 timer med en skoledag, hvor alle elever som hidtil møder kl 8.15 og slutter kl. 15.30. Udvidelsen af timetallet finansieres af en sparet hjemkørsel.
 
Åmoseskolen: Skolebestyrelsen ønsker at integrere skole- og SFO tiden i et helhedstilbud, hvor så eleverne får 35 timer på skemaet.
 
Herningsholmskolen: Fremhæver at det er nødvendigt med et ens timetal for alle aldersgrupper af hensyn til transporten. Skolebestyrelsen anbefaler 30 timer sammen med et kvalificeret fritidstilbud for centereleverne.
 
Med skolereformen får skolerne i højere grad mulighed for selvstændigt at tilrettelægge skoledagens struktur og indhold. Den understøttende undervisning og kravet om 45 minutters bevægelse giver nye pædagogiske muligheder for at tilrettelægge en skoledag, som både understøtter elevernes mulighed for faglig fordybelse, og samtidig sikrer den variation i undervisningsaktiviteterne, som er vigtig så vigtig for eleverne i specialområdet.
 
Et ensartet timetal på 35 timer vil også understøtte muligheden for at enkeltintegrere centerklasseeleverne i de almindelige klasser i få eller flere timer uden skemamæssige problemer. Omfanget af enkeltintegration afhænger af den enkelte elevs forudsætninger og de lokale forhold på skolerne.
 
Med henblik på fortsat at sikre en effektiv kørsel af eleverne på skoler med et takstfinansieret tilbud, så søges princippet om et ensartet timetal i hele skoleforløbet videreført, sådan at centerklasseeleverne på Lundgårdskolen, Skole på Sønderager, Herningsholmskolen og på eleverne på Åmoseskolen pr. 1. august 2014 har 35 timer på skemaet gennem hele skoleforløbet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at timetallet for eleverne i centerklasserne på Lundgårdskolen, Skolen på Sønderager og Herningsholmsskolen samt eleverne på Åmoseskolen pr. 1. august 2014 fastsættes til at være 35 timer pr. uge gennem hele skoleforløbet.Der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og behov samt de lokale forhold på skolerne.

Beslutning

Godkendt.

 

Børne- og Familieudvalget understreger vigtigheden i, at indholdet af de 35 timer er afpasset den enkelte elev.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Bustoppested Tjørring Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole har rettet henvendelse til Børne- og Familieudvalget om, at de ønsker etableret et bybusstoppested ved skolen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole har sendt en henvendelse den 28. januar 2014 til Børne- og Familieudvalget, hvori de redegør for behovet for at få etableret et bybusstoppested ved Tjørring Skole.

 

Tjørring Skole har modtageklasseelever fra hele kommunen, en stor del af disse elever kører med bybus til og fra skole hver dag (pt. 16 elever). Eleverne er mellem 7 og 13 år gamle. De går hver dag mellem bybusstoppestedet på Rosenholmvej til Tjørring Skole - en tur på 10 - 15 min. Når så stor en gruppe børn selv skal komme frem og tilbage mellem bybusstoppestedet og skolen, medfører det uundgåeligt konflikter samt trafikale sårbare situationer. Tjørring Skole har derfor afsat personaleressourcer til, at eleverne er under voksenopsyn på turen fra skolen til bybusstoppestedet.

 

Skolen har tidligere haft rettet henvendelse til Vej, Trafik og Byggemodning om deres ønske, men har her fået afslag.

 

Forvaltningen har kontaktet Vej, Trafik og Byggemodning, som oplyser at der ikke er mulighed for, at få lavet et stoppested tættere på skolen end Rosenholmvej. Der er ikke tid i køreplanen til en udvidelse af ruten ud til Tjørring Skole, desuden vil det give mange passagerer en unødig kørsel, da det vil være på alle afgange, man i så fald skal køre til Tjørring Skole.

 

Problemer med børnenes adfærd ved stoppestedet er ikke ukendt for bybuschaufførerne. Der er daglige episoder med børn der bl.a. løber rundt i bussen. Chaufførerne må ofte forsøge at bringe børnene til ro. Flere af børnene har en omstigning på bybusterminalen, hvor der også er problemer med deres adfærd.

 

Vej, Trafik og Byggemodning vil gerne i samråd med bybusdriftens leder samt Tjørring skole tilbyde denne gruppe børn en "undervisnings/oplevelsesdag", hvor de kommer ind i bussen og får en introduktion i, hvordan man stiger på, sætter sig, hvis der er plads eller står pænt og holder ved holdestængerne i bussen, kigger sig for når man går ud af bussen o.s.v.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget oversender henvendelsen fra skolebestyrelsen ved Tjørring Skole til Teknik og Miljøudvalget med henblik på ændring i busruten og flytning af bybusstoppestedet på Rosenholmvej
at Tjørring Skole fortsætter ordningen med voksenopsyn fra skolen til bybusstoppestedet på Rosenholmvej
at der tages imod tilbuddet om at der arrangeres en "undervisnings/oplevelsesdag" for modtagerklasseeleverne.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Skolebuskørsel til Hammerum Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Hammerum Skole har rettet henvendelse til Børne- og Familieudvalget med henblik på at få foretaget ændringer i skolebuskørslen til og fra skolen.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Hammerum Skole har i januar 2014 fremsendt en henvendelse til Børne- og Familieudvalget, hvori de beskriver et behov for at foretage ændringer i skolebuskørslen.
 
Skolebestyrelsen fremhæver, at det især er rammerne og køreplanen omkring rute 153, som servicerer Kølkær og Hammerum Skoler, som volder skolen udfordringer.
 
Skolebestyrelsen belyser disse udfordringer ved forskellige eksempler – elever som er bosiddende i Kølkær by, skal tage skolebussen kl. 7.20 for at komme på Hammerum Skole til kl. 8.15. Endvidere benyttes skolebussen især af indskolingseleverne, som bruger den internt i Hammerum by til deres institutioner Brønsgård og Tangsøgård.
 
Skolebestyrelsen ønsker, at få analyseret situationen omkring skolebustuen til Hammerum Skole for derefter at få foretaget de nødvendige ændringer i buskørslen, som analysen måtte give anledning til.
 
Center for Børn og Læring afholder i foråret møde med Vej, Trafik og Byggemodning om det kommende skoleårs buskørsel. De forslag til ændringer, som skolebestyrelsen ved Hammerum Skole anfører i deres henvendelse, medtages i planlægningen af skolebuskørslen til skoleåret 2014-15.
 
Endvidere overvejes det lokalt om det er muligt for Hammerum Skole og områdets institutioner – Brønsgård og Tangsøgård - at organisere sig sådan at antallet indskolingselever med behov for transport med skolebussen til pasningsordningerne reduceres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de forslag til ændringer i skolebusruten til Hammerum Skole som skolebestyrelsen anfører medtages i planlægningen af skolebuskørslen til skoleåret 2014-15

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Heldagstilbud i modtageklasserne på Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard

Sagsresume

Bestyrelserne ved Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen har i forbindelse med skolereformen, fremsendt et forslag til Børne- og Familieudvalget vedrørende etablering af et helhedstilbud for elevene i skolens modtageklasser.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne ved Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen har i fællesskab fremsendt et forslag til Børne- og Familieudvalget vedrørende etablering af et helhedstilbud omfattende skole og fritid for eleverne i modtageklasserne på Tjørring Skole.
 
Eleverne i modtageklasserne går i 0.-6. klasse og kommer fra hele Herning Kommune, og eleverne er i snit 2 år i modtageklasserne, inden de udsluses til skolen i det skoledistrikt, hvor de har bopæl. I dag transporteres modtageklasseeleverne efter skoletid med bus eller taxi hjem til et fritidstilbud i eget skoledistrikt.
 
Pr. 1. august 2014 – hvor skolereformen træder i kraft – får eleverne i 0.-6. klasse henholdsvis 30 og 33 timer på skoleskemaet om ugen. Dette gælder også for eleverne i modtageklasserne. Med forlængelse af skoledagen inklusiv transporttiden til og fra Tjørring Skole, så får eleverne ikke ret meget tid i fritidstilbuddet i eget skoledistrikt. Ligesom en afledt konsekvens kan være, at forældrene vælger fritidstilbuddet fra, så flere af de mindste elever kommer til at gå alene hjemme og dermed ikke får styrket deres sproglige udvikling i samværet med dansktalende børn.
 
Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen ønsker derfor at skabe et helhedstilbud – kaldet ”Stjernemodellen” – til eleverne i modtageklasserne, som har følgende mål:

 

 • At sikre at modtageklasseleverne får et ordentligt fritidstilbud

 • At skabe en rød tråd i overgangen fra skole til fritidstilbud

 • At modtageklassebørnene efter endt skoletid fortsat er blandt danske børn.

 
Helhedstilbuddet omfatter: undervisning i modtageklassen samt ”stjernetid 1” og ”stjernetid 2”.
Undervisningen i modtageklassen følger folkeskolelovens bestemmelser, og skoledagen kommer således til at omfatte fagopdelt undervisning, understøttende undervisning, lektiecafé og pausetid. ”Stjernetid 1” er fritidstilbuddet, hvor eleverne møder lærere og pædagoger fra skoletiden, som igangsætter forskellige lege og aktiviteter, som understøtter børnenes læring. Eleverne fra modtageklassen er sammen med de øvrige børn i fritidstilbuddet Stjernen en del af tiden. Modtageklassens fritidstilbud vil således i vid udstrækning være en integreret af det øvrige fritidstilbud i Børnehuset Stjernen ”Stjernetid 2” er det tidspunkt, hvor eleverne som skal med bus hjem følges til busstoppestedet på Rosenholmvej.

 

Modellen tildeler modtageklasseeleverne:

 

Klassetrin
Tid pr. dag man-tors
Tid pr. dag fredag
Mødetid i alt pr. skoleuge
Tid i skolen pr. skoleuge
Tid i fritidstilbudet pr. skoleuge
0-3 klasse
8,40 timer
7,45 timer
41,05 timer
30 timer
11,05 timer
4-6 klasse
8,40 timer
7,45 timer
41,05 timer
33 timer
8,05 timer

 

I det omfang, at der er behov for det, kan Fritidshjemmet i Børnehuset Stjernen varetage feriepasningen ved at pædagogerne i modtageklassens fritidstilbud følger børnene.
 
Skolebestyrelsen foreslår, at normeringen i heldagstilbuddet skal følge modtageklassens elevtal, som i skoleåret 2013-14 er sat til 34 elever, hvilket svarer til gennemsnitsbelægningen hen over skoleåret. Det vurderes, at der skal 2 pædagoger til at løfte opgaven i fritidstilbuddets åbningstid.
 
Det er ikke muligt at estimere et eksakt elevantal for skoleåret 2014/15, fordi der konstant kommer nye elever til modtageklasserne, og fordi eleverne senest efter 2 års skolegang i modtageklasserne udsluses til eget skoledistrikt. Dette får også betydning for, hvor lang tid den enkelte elev kan forventes at benytte helhedstilbuddet.
 
Generelt i Herning Kommune tilbydes børn til og med 4. klasse et fritidstilbud, hvorfor elever – som i skoleåret 2013-14 går i 4.-6. klasse i modtageklasserne – ikke kan omfattes af det helhedstilbud, som Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen ønsker at etablere.
 
En gennemgang medio februar 2014 af modtageklasseelevernes tilknytning til fritidshjem/SFO i eget skoledistrikt i skoleåret 2013/14 viser følgende fordeling:

 

Klassetrin
Nuværende fritidshjems/SFO tilbud
Mulighed for anvendelse af helhedstilbud i skoleåret 2014/15
Ankomst DK
Forventet senest slut modtageklasse
0. klasse
SNILD/Skibbild
Nej
28.06.2012
Sommer 2014
0. klasse
Galaxen
Nej
17.08.2011
Sommer 2014
0. klasse
Galaxen
Ja
08.07.2013
Sommer 2015
0. klasse
Østbyen
Nej
01.05.2013
?
0. klasse
Børnegården
Nej
06.04.2009
Sommer 2014
0. klasse
Ingen
Nej
06.06.2013
Sommer 2014
1. klasse
Stjernen
?
01.08.2012
Sommer 2014
1. klasse
Stjernen
Nej
01.08.2012
Sommer 2014
1. klasse
Galaxen
Ja
15.01.2013
Januar 2015
1. klasse
Ingen
?
04.09.2013
Sommer 2015
1. klasse
Østbyen
Nej
01.05.2013
?
2. klasse
Galaxen
Ja
22.10.2013
Efterår 2015
2. klasse
Galaxen
Ja
16.08.2013
Sommer 2015
2. klasse
Molevitten
Nej
19.11.2012
Efterår 2014

 
Fritidshjemsdelen på Galaxen nedlægges i foråret 2014, hvorefter der bliver tilbudt plads på de nærliggende fritidshjem, for eksempel FC. Brændgård. Der arbejdes på, at en gruppe tosprogede 0. klasse elever med behov for basisdansk bliver tilbudt undervisning på distriktsskolen Holtbjerg. Dette betyder også færre elever til det påtænkte helhedstilbud på Tjørring Skole.
 
Ifølge opgørelsen kan det forventes, at 4-5 elever skoleåret 2014-15 vil kunne tænkes at benytte sig af helhedstilbuddet.
 
Hvis helhedstilbuddet iværksættes tilføres Børnehuset Stjernen ressourcer svarende til administrationsgrundlaget til dækning af børn indskrevet i heldagstilbuddets fritidsdel.
 
Ved indskrivning til 0.-4. klasse i modtageklasserne på Tjørring Skole så indskrives eleverne samtidig til helhedstilbuddet på Tjørring Skole.
 
Helhedstilbuddets fritidsdel er omfattet af de gældende regler for forældrebetaling. Forældrene kan søge friplads efter de gældende bestemmelser for friplads i Herning Kommune.
 
Når modtageklasseeleverne efter 2 år udsluses til skolerne i deres respektive skoledistrikter, så forventes de som andre elever i Herning Kommune at benytte det fritidstilbud, som tilbydes i distriktet.
 
Helhedstilbuddet ”Stjernemodellen” omfattende skole- og fritidstilbud for modtageklasseeleverne i 0.-4. klasse på Tjørring Skole etableres som en forsøgsordning i skoleåret 2014-15 med evaluering i foråret 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Tjørring Skole og Børnehuset Stjernens helhedstilbud omfattende skole- og fritidstilbud til elever i modtageklasserne godkendes som et forsøg i skoleåret 2014.15 i forhold til elever i 0.-3. klasse
at Børnehuset Stjernen tilføres ressourcer svarende til administrationsgrundlaget til dækning af børn indskrevet i helhedstilbuddets fritidsdel
at der ved indskrivning til 0.-3. klasse i modtageklasserne på Tjørring Skole samtidig sker for elever i målgruppen sker indskrivning i helhedstilbuddet
at helhedstilbuddets fritidsdel omfattes af de gældende regler for forældrebetaling, og forældrene har mulighed for at søge friplads efter de gældende bestemmelser
at der i foråret 2015 gennemføres en evaluering af helhedstilbuddet, som fremsendes til Børne- og Familieudvalget med henblik på en afklaring af om helhedstilbuddet skal gøres permanent.

  

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-3-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturbus - Pilotprojekt fra HEART

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted, Morten Koppelhus, Britta Andersen, Sven Nørgaard

Sagsresume

HEART har taget initiativ til beskrivelse af et pilotprojekt med det formål at alle Herning Kommunes folkeskoleelever får mulighed for at møde kulturen på kulturinstitutionerne. Derfor anmodes Herning Kommune om støtte til projektet på ialt 100.000 kr. over to år.

Sagsfremstilling

HEART har kontaktet Kultur og Fritid for at undersøge mulighederne for at lave en ordning, hvor alle folkeskoleelever i Herning Kommune kunne få mulighed for at besøge kommunens kulturinstitioner.

 

Ordningen skal indeholde: transport af skolebørn, formidlingsmateriale, bookingmulighed og informationsmateriale.

 

Transporten foretages af ekstern leverandør (busselskab) og udføres to dage om ugen i to måneder per modul (ialt tre moduler afvikles i perioden).

Bookingen sker i Conventus, hvor der udvikles et modul netop til denne transport.

Hver kulturinstitution udvikler formidlingsmateriale, så f.eks. den medfølgende lærer kan starte formidlingen allerede i bussen. Materialet skal være målrettet elevernes alder og kompetencer.

HEART udarbejder informationsmateriale om ordningen.

 

Det har været vigtigt, at der ikke blot var tale om en "busordning", men at også tiden i bussen blev udnyttet fornuftigt til formidling. Den formidling, der skal foretages i bussen kan enten være specifik i forhold til den kulturinstitution, som klassen skal besøge, eller dreje sig om noget mere generelt, som f.eks. kulturens betydning for menneskers sundhed, hvorfor overhovedet kultur eller noget helt andet.

 

Perioden for afvikling af pilotprojektet bliver ialt tre gange to måneder i henholdsvis efterår 2014, forår 2015 og efterår 2015.

Når der foreligger evaluering af de første to perioder skal det vurderes, hvorvidt ordningen skal fremsendes til budgetforhandlingerne mhp drif i 2016 og frem.

 

I første periode kan bookes transport til CHPEA-Museum og HEART, mens ordningen bredes ud til øvrige kulturinstitutioner, når modul 2 starter.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 20. januar 2014, pkt. 6:

at der bevilliges 50.000 kr. til pilotprojektet, som løber over 2014 og 2015.

at midlerne udbetales med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015 (på grund af opstartsomkostninger).

at ialt 50.000 kr. afholdes af Kultur- og Fritidsudvalget - Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per. 1. januar resterer 599.145 kr.

at sagen oversendes til Børn og Familie Udvalget, som ansøges om det resterende beløb ialt 50.000 kr., fordelt med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015.  

at tilskuddet udbetales under forudsætning af, at der opnås ekstern finansiering for minimum yderligere 100.000 kr.Kultur- og Fritidsudvalget, 20. januar 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådt.

Økonomi

Pilotprojektet har et totalbudget på 350.000 kr., hvoraf de 150.000 kr. er til udstyr og filmproduktion. Disse tiltage effektueres kun i tilfælde af, at der opnås yderligere ekstern finansiering.

Der er afsat 50.000 kr. til udvikling af et modul til Conventus (Herning Kommunes bookingsystem), 30.000 kr. til informationsmateriale/markedsføring og 120.000 kr. til bus/chauffør.

De enkelte kulturinstitutioner afholder omkostninger til udarbejdelse og produktion af formidlingsmateriale specifikt for deres instution. Det er et krav for at være med.

 

HEART har søgt Oticon Fonden om et beløb på 100.000 kr., ligesom der ansøges Herning Kommune om 100.000 kr.

HEART søger endvidere andre fonde mv. om yderligere midler til formidlingsdelen.

 

Børne og Familieforvaltningen og Kultur og Fritid anbefaler, at der bevilliges 100.000 kr., som afholdes med halvdelen i hver forvaltning.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 6. januar 2014 bevilget i alt 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der bevilliges 50.000 kr. til pilotprojektet, som løber over 2014 og 2015. Beløbet  finansieres indenfor driftsrammen på serviceområde 12, folke- og ungdomsskoler
at midlerne udbetales med halvdelen i 2014 og halvdelen i 2015 (på grund af opstartsomkostninger)
at tilskuddet udbetales under forudsætning af, at der opnås ekstern finansiering for minimum yderligere 100.000 kr.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-363-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Evaluering af ny svømmeordning i folkeskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at den nye svømmeordning skulle afprøves på forsøgsbasis på en række skoler i skoleåret 2013-14 med evaluering af erfaringerne efter et år. 12 skoler har afprøvet ordningen og er nu fremkommet med deres evaluering.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede efter et forsøg i efteråret 2012, hvor to skoler – Brændgårdskolen og Sunds Skole – afprøvede den nye svømmeordning, at svømmeordningen skulle afprøves på et større antal skoler i skoleåret 2013-14, hvor efter de indhøstede erfaringer skulle evalueres.
 
12 skoler har deltaget i den afprøvningen af den nye svømmeordning. Konklusionen på skolernes tilbagemeldinger er, at det har været et godt forløb med passende faglige udfordringer til eleverne. Den nye svømmeordning indebærer intensiv undervisning 8 gange over en periode på 14 dage, mens eleverne i 4. klasse efter den gamle ordning har 16-17 timers svømmeundervisning fordelt med en time om ugen over et halvt år.
 
Skolerne fremhæver for de flestes vedkommende, at elevernes faglige udbytte af svømmeundervisningen i den nye ordning er større end i den gamle. Endvidere har eleverne fået mere bassintid. De 12 skolers evalueringer vedlægges som bilag.
 
Herning Svømmeklub har også evalueret svømmeordningen. Det fremhæves, at den nye svømmeordning også har givet skolernes svømmelærere et fagligt løft. Herning Svømmeklubs evaluering vedlægges som bilag.
 
Center for Børn og Læring har drøftet evalueringerne med Herning Svømmeklub, og med afsæt i de indhøstede erfaringer kan forvaltningen anbefale, at den nye svømmeordning gøres permanent for alle folkeskoler i Herning Kommune med virkning fra 1. august 2014.
Læreplanen for skolesvømningen i Herning Kommune vedlægges som bilag.

 

Nogle skoler har lokale svømmeordninger, som fungerer hensigtigtmæssigt. Disse ordninger søges bibeholdt fremadrettet.

Økonomi

Udgifterne vil kunne holdes inden for de eksisterende budgetter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender at forslaget til ny svømmeordning gøres permanent med ikrafttræden pr. 1. august 2014
at lokalt aftalte svømmeordninger opretholdes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen, Pia Elgetti og Bo Meldgaard

Sagsresume

Forvaltningens tredje orientering til Børne- og Familieudvalget om status på implementeringen af skolereformen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I Center for Børn og Læring arbejdes der med at få de overordnede rammer for skolereformen på plads, og lokalt på skolerne fokuseres der især på reformens indholdsdel. Torsdag den 20. februar 2014 blev der taget hul på skoleårets planlægning på et skoleledermøde. Skolerne har nu fået en første udmelding vedrørende ressourcetildelingen til skoleåret 2014-15. På skoleledermødet blev de overordnede principper, som skal lægge til grund for udviklingen af skolevæsnet i Herning Kommune gennemgået. Udmøntningen af ressourcerne til skoleåret 2014-15 og udmeldingen af de overordnede principper er centrale for skolerne i forbindelse med skoleårets planlægning.
 
Konkret centrerer arbejdet med realiseringen af folkeskolereformen sig i Herning Kommune pt. om følgende temaer:
 
Konkret organisering af skoledagen, herunder placering af understøttende undervisning, fagopdelt undervisning, pauser og skemablokke. Udfordringerne handler bl.a. om mulighederne for at sikre sammenhængende arbejdsdage for såvel lærere som pædagoger i skole- og fritidsdelen og samtidig samtænke fagopdelt og understøttende undervisning.
 
Information til og kommunikation med skoleledere, medarbejdere, forældre, elever om skolereformens elementer, og om hvordan skolehverdagen vil tage sig ud efter 1. august 2014. På kommunens hjemmeside findes der informationer om skolereformen, som er målrettet personale, elever og forældre. Der er udarbejdet et virtuelt katalog til elever og forældre med titlen ”Den bedste skole for vores børn”. Kataloget giver indsigt i, hvad skolereformen kommer til at betyde for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014. På herning.dk får elever, forældre og andre som interesserer sig for folkeskolen mulighed for at stille spørgsmål direkte til Center for Børn og Læring. Svarene offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden, så alle har mulighed for sammen at blive klogere på skolereformen.
 
Skolereformen åbner skolerne for omverdenen, og giver den enkelte skole mulighed for at lave konkrete samarbejdsaftaler. Lokalt på skolerne i Herning er der mange gode ideer til, hvordan især foreningslivet og ressourcepersoner i skolens nærområde kan bidrage til målsætningen om et øget fokus på elevernes læring og trivsel. Center for Børn og Læring har blandt andet gennem vidensdelingsprocesser og oplæg på efterårets ”Mandags Møder” for skoleledelserne om reformen skabt fundamentet for skolernes lokale aftaler med især idrætsforeninger, musik- og billedskolen. 

Kompetenceudviklingsplanerne for skoleledere, lærere, pædagoger set i lyset af reformens indholdselementer – især arbejdet med målsætning, evaluering, respons, varierede undervisnings- og arbejdsformer, understøttende undervisning og teamsamarbejdet – og kravet om undervisningskompetence svarende til linjefag eller tilsvarende. Kompetenceudviklingen er en stor mundfuld, fordi en del af det tidligere kendte ressourcefundament – Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU´en) – til efter- og videreuddannelse af skolernes pædagogiske personale er forsvundet. Herning Kommune har indledt et samarbejde med Ikast-Brande Kommune, VIA og de faglige organisationer med henblik på at nå endnu tættere på målet om, at alle undervisere i folkeskolen skal være linjefagsuddannede i 2020.
 
Rammesætningen af de nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger. Center for Børn og Læring har tidligere lavet en guideline, som understøtter skolernes arbejde med de nye rammer for lærernes arbejdstid. Denne guideline suppleres nu med forvaltningens løbende respons på de spørgsmål, som opstår hos skolerne i arbejdet med lærernes nye arbejdstidsregler.
 
Center for Børn og Læring opsamler ligeledes spørgsmål fra skolerne om den understøttende undervisning og den åbne skole og udsender løbende tilbagemeldinger, når der foreligger en afklaring. Spørgsmål og svar om den understøttende undervisning formidles ligeledes af forvaltningen til skolerne efter behov. 
Det generelle indtryk er, at arbejdet med realiseringen af skolereformen er godt i gang i Herning Kommune. Mange af de centrale rammeforhold er så småt ved at være på plads, og det er nu ude lokalt på skolerne, at arbejdet pågår med at live klar til næste skoleår.
 
I forhold til skolernes medarbejdere er det indtrykket, at der bliver taget godt imod de pædagogiske elementer i skolereformen, men at der også her i den indledende planlægningsfase er nogen usikkerhed omkring den fremtidige organisering af skoledage, arbejdsopgavernes fordeling og de gensidige forventninger mellem skoleledelse, lærere og pædagoger. Center for Børn og Læring understøtter det lokale arbejde med reformen på skolerne. Skolelederne inviteres i løbet af foråret til en individuel sparring med ledelsen i Center for Børn og Læring om de lokale implementeringsprocesser. Der arrangeres lignende møder mellem skolernes ledelse og forvaltningen om ressourceudmeldingen til skoleåret 2014-15.
 
Det er vigtigt, at huske på, at skolereformen ikke er fuldt færdig implementeret fra den 1. august 2014. Det er først fra august, vi begynder at vide, hvad vi ikke ved i dag, og hvor vi skal være særligt opmærksomme. Der skal være plads til, at skolerne kan gøre sig erfaringer, som de efterfølgende kan anvende til at justere praksis og blive endnu klogere og dygtigere af.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.06.08-P21-2-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Skærpet tilsyn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden Herning kommune har haft skærpet anmeldt tilsyn på den private daginstyitution Børnehuset Lindely i januar 2014.

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden har haft et skærpet anmeldt tilsyn på den private daginstitution Børnehuset Lindely her i januar måned.

 

Det skærpede tilsyn har til formål at sikre, at Børnehuset Lindely lever op til godkendelsen af private daginstitutioner i Herning kommune. Det vil sige Herning kommunes godkendelseskriterier for private leverandør af dagtilbud for børn og retningslinier for drift af privat daginstitution i Herning kommune.

 

Rapporten fra tilsynet indholder div. henstillinger til Børnehuset Lindely. På bagrund af disse henstillinger har Børnehuset Lindely udarbejdet en handlingsplan.

 

Tidsrammen for handlingsplanen er iværksættelse af handleplaner på baggrund af henstillingerne, som vil ske i perioden fra februar 2014 indtil sommerferien 2014.

 

Disse handleplaner skal herefter tilsendes Forvaltningen Børn og Unge, som vil tage en overordnet vurdering af sagen.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalges igen ser sagen når der er foretaget en overordnet vurdering af sagen.

Beslutning

Indstilling godkendt med bemærkning om, at sagen genoptages inden sommerferien.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-329-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Ændring af børnetallet for den private institution Børnehaven Asylet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den private institution Børnehaven Asylet anmoder om udvidelse af deres børnetal med 10 børnehavebørn pr. 1. april 2014.

Sagsfremstilling

Den private institution Børnehaven Asylet er pt. godkendt til at modtage 12 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. De anmoder om udvidelse af deres børnegruppe med 10 børnehavebørn pr. 1. april 2014. Deres børnetal vil herefter være 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 

Institutionen er ved at renoverer deres 1. sal, således den bl.a. opfylder ventilationskravene. Institutionen forventer arbejdet med 1. salen er færdig medio marts 2014. Center for Børn og Læring har anmodet om at modtage kopi af ibrugtagningstilladelse, når denne foreligger. Institutionen har således de nødvendige m2 til rådighed.

Økonomi

Udvidelsen af børnegruppen med 10 børnehavebørn vil betyde, at Børnehaven Asylet skal stille med en yderligere garantistillelse på 121.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om udvidelse af den private daginstitution Børnehaven Asylet med 10 børnehavebørn pr. 1. april 2014 til efterretning
at den private daginstitution Børnehaven Asylet stiller med en yderligere garantistillelse på 121.000 kr.
at godkendelsen af anmodningen om udvidelse af børnetallet er under forudsætning af, at Center for Børn og Læring snarest modtager en ibrugtagningstilladelse af institutionens 1. sal.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1470-09 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Personalenormering i Børne- og Familierådgivningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Majbritt Bak, Signe Eggers-Weber, Karin Karlsen

Sagsresume

Genoptagelse af pkt. 143 på mødet 17. december 2013 vedr. personalenormering i Børne- og Familierådgivningen.

 

Børne- og Familieudvalget anmodede på mødet  12. juni 2013 om en plan for opnormering af antallet af socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen, Center for Børn og Forebyggelse med henblik på overholdelse af frister for sagsbehandling. På mødet den 17. december 2013 blev det foreslået at opnormere med 6½ stilling i 2014 og 5½ stilling fra 2015 og frem.

 

Til delvis finansiering heraf søges en rammeændring fra Serviceområde 16, Børn og Familie på 1,244 mio. kr. i 2014 og 1,544 mio. kr. årligt fra 2015 til Serviceområdet 20, Administration.

Sagsfremstilling

Antallet af underretninger er steget fra 33,6 i gennemsnit pr. md. i 2012 til 107 i gennemsnit pr. md. i 2013. Nedenstående tabel viser antal, samt hvor underretningerne kommer fra:
 

 
2012
2013 (pr. 27.11.)
I alt
495
1224
Fx fra
 
 
Skoler
63
223
Børnehaver
24
90
Familie
23
99
Borger/anonym
17
72
Region Midtjylland
58
143
Tværkommunale
40
103

 
 
Der er ligeledes sket en stigning i tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Antallet af aktive tvangsanbringelser er steget fra 25 ultimo 2011 til 41 ultimo 2012. Tvangsanbringelser medfører øget sagsbehandling i forhold til frivillige anbringelser.
 
Børne- og Familierådgivningen er således udfordret på at overholde lovbestemte frister for sagsbehandlingen samt de politisk besluttede sagsbehandlingsfrister. Derfor ønskes Børne- og Familierådgivningen opnormeret med 5½ stilling + 1 stilling i 2014, fordelt med:

 • 2,5 stilling i Børneteamet

 • 1 stilling i Ungeteamet

 • 1,5 stilling i Handicapteamet

 • 0,5 stilling i Sverigesteamet

 • Samt 1 stilling tidsbegrænset til 2014

Økonomi

Lønudgift mv. til 5½ stilling er beregnet til 2,5 mio. kr.
 
Der er i budgetforliget afsat 800.000 kroner i 2014 til formålet. De øvrige udgifter finanseres således:

 • DUT-midler (overgrebspakken)

 • En omorganisering af modtagelsen af sager, således at der sker en grundigere og mere målrettet visitation ved indkomne sager i et modtageteam, bestående af det nuværende Front-team samt administrationen. Hvert team får tilknyttet 1-2 medarbejdere i Modtageteamet.

 • Tættere opfølgning på sager, muliggjort af det øgede antal sagsbehandlere, giver bedre mulighed for at arbejde forebyggende og for hurtigere afslutning af ikke længere hensigtsmæssige foranstaltninger.

 • Gevinst ved brug af sagsbehandlingssystemet DUBU: Systemet giver varsel ift. opfølgninger på igangsatte foranstaltninger, hvilket muliggør tættere opfølgning. Systemet giver desuden bedre muligheder for sammenligninger af priser på foranstaltninger.

 • Gevinst ved øget brug af tidsbegrænsede anbringelsesforløb.

 

Se tabel nedenfor.  

 

I 1.000 kr.

 
2014
2015
2016
2017
Udgifter
 
 
 
 
5½ ansatte
- 2.500
- 2.500 
- 2.500 
- 2.500 
1 ansat
- 500
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
DUT
956
956
956
956
Budgetforlig 2014
800
0
0
0
SO 16
1244
1544
1544
1544
 
 
 
 
 
I alt
0
0
0
0
Budgetompl. fra SO16 til SO20
1244
1544
1544
1544

 
Da området er økonomisk presset i såvel 2013 som 2014, vil der yderligere ske:

 • Opstramning af kompetenceregler.

 • Særlig fokus på udgifter efter § 41 i serviceloven (merudgifter til børn med handicap).

 • Økonomisk gennemgang af samtlige sager med henblik på at finde eventuelt besparelsespotentiale.

 
Da udgifterne til de 5½ + 1 stilling i 2014 afholdes på Serviceområde 20 Administration, kræver det en budgetomplacering fra Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der opnormeres med 6,5 stillinger i 2014 og 5,5 stillinger fra 2015 i Børne- og Familierådgivningen, Serviceområde 20, Administration
at merudgiften til stillingerne på 3 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2015 finansieres som foreslået af modtagne DUTmidler på årligt 0,956 mio. kr. fra 2014, afsat bevilling ved budgetforliget på 800.000 kr. i 2014 og restbeløbet på hhv. 1,244 mio. kr. i 2014 og 1,544 mio. kr. finansieres af besparelser på anbringelsesområdet, funktion 05.28.23, Servicområde 16, Børn og Familie
at der som følge af den foreslåede finansiering godkendes en rammeændring fra Serviceområde 16, Børn og Familie, Børne- og Familieudvalget på 1,244 mio. kr. i 2014 og 1,544 mio. kr. årligt fra 2015 til Serviceområdet 20, Administration, Økonomiudvalget
at 1,244 mio. kr. i 2014 og 1,544 mio. kr. i 2015 og årene frem omplaceres fra Serviceområde 16 Børn og Familie til Serviceområde 20 Administration.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Kasper Ravn Fredensborg (DF) tager forbehold.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2015 - perspektivnotater Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren 2015-2018 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat. Perspektivnotaterne indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

I følge budgetproceduren for 2015-2018 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod første budgetkonference afslutte det forgangne år og indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2015.

 

En del af dette arbejde er at få afdækket og udnyttet de potentialer, der måtte være for effektiviseringer samt at få håndteret væsentlige budgetproblemstillinger.  
 
Arbejdet er opsamlet i såkaldte perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektivnotatet har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2015 og indgår i materialet til første budgetkonference. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotaterne for serviceområderne 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder i budgetmaterialet til budgetkonference.

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Opfølgning mål 2013 og udkast til mål 2015-2018

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal inden den 2. juni fremsende forslag til budget 2015-2018. Som del af budgetmaterialet for 2015 skal indgå forslag til mål og indsatsområder for budget 2015 - 2018. Børne- og Familieudvalget skal i den forbindelse have en orientering omkring målopfølgningen for 2013 samt tage stilling til målformulering for budget 2015.

Sagsfremstilling

Jf. Regnskabsvejledningen for 2013 samt budgetvejledningen for 2015-2018 skal målopfølgningen for 2013 behandles i de enkelte udvalg og sagen skal indgå i forårsbudgetkonferencen. Børne- og Familieudvalget skal endvidere indlede drøftelser omkring mål og indsatsområder for kommende budgetår.

 

 Som afsæt for drøftelserne omkring udkast til mål for 2015-2018, vedlægges endvidere de gældende mål for 2014. Det foreslås at de udarbejdede mål for 2014, som planlagt løber videre i 2015. I forbindelse med vedtagelse af målene for 2014 blev det ligeledes besluttet, at målarbejdet i hele Børn og Unge i de kommende år skal have sit fokus i 2 målspor: 

 • 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse

 • Flere skal inkluderes i normalmiljøet

 

Vedlagt: Målopfølgning 2013, Mål 2014 samt Udkast til mål 2015

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at målopfølgning for 2013 tages til efteretning
at udkast til mål 2015 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde.

Beslutning

Målopfølgning 2013 taget til efteretning og udkast til mål 2015 godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Ny forslag til møde i maj er den 14. maj 2014, formøde 6. maj 2014

 • Den årlige statistik for tosprogede elever for skoleåret 2013/14 til orientering

 • Indvielse af Børnehuset, Toften

 

På mødet blev der udleveret bilag til følgende punkter:

 • Breve fra skolebestyrelsen på Herningsholmskolen

 • Brev fra Sinding-Ørre Midtpunkts fællesbestyrelse

 • Brev fra skolebestyrelsen ved Skolen på Sønderager

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer