Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. december 2019
Mødested: Herningsholms Erhvervsskole, Lillelundvej 21, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af Fællesskabsstrategien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Ved mødet den 23. oktober 2019 (punkt 115) besluttede Børne- og Familieudvalget at sende Fællesskabsstrategien i høring hos de relevante parter. Børne- og Familieudvalget forelægges de indkomne høringssvar til orientering og den deraf afledte justering af Fællesskabsstrategien til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Fællesskabsstrategien har til formål at anvise en tydelig fælles retning for fællesskaber i dagtilbud, skoler og sociale institutioner. Den har en målsætning om at udvikle fællesskaber med mangfoldighed. Gennem strategien skabes en fælles forståelse og et fælles grundlag for inklusionsarbejdet.

 

Der er indkommet høringssvar fra følgende parter (se bilag for indholdet i de konkrete høringssvar):

 • Aulum-Hodsager Skole
 • BOU MED
 • Brændgårdskolen
 • Børnehuset Brændgård
 • Børnehuset Solstrålen
 • Børneliv
 • Børneoasen Lind
 • Engbjergskolen
 • Gullestrup Børnecenter
 • Haderup Skole og Børnehus
 • Herningegnens Lærerforening
 • Herningsholmskolen
 • Kibæk Skole
 • Kildebakkeskolen
 • Klatretræet
 • Lind Skole
 • Lindbjergskolen
 • Lundgårdskolen
 • SektorMED på dagtilbudsområdet
 • Sinding-Ørre Midtpunkt
 • Skalmejegården
 • Skalmejeskolen
 • Snejbjerg Skole
 • Sunds-Ilskov Skole
 • Timring Læringscenter
 • UngHerning
 • Valdemarskolen
 • Vestervangskolen
 • Vildbjerg Skole
 • Vinding Skole
 • Ørnhøj Skole og Børnehøjen

 

I høringssvarene er der generel opbakning til Fællesskabsstrategiens indhold og vision. Særligt er der stor tilfredshed med, at udarbejdelsen af strategien er foregået i en inddragende proces, hvor mange interessenter er blevet involveret og hørt. Flere nævner desuden en fortsat interesse i at bidrage til implementeringen. Dernæst er en række af høringssvarene desuden positive overfor, at ordet ’fællesskab’ erstatter brugen af ordet ’inklusion’. Slutteligt ser flere af høringssvarene det som positivt, at der er fokus på forældrenes og de voksnes ansvar (se bilag for opsamling af høringssvarenes indhold).

 

Der er dog også nogle opmærksomhedspunkter. Flere af høringssvarene påpeger, at for at indfri intentionerne i Fællesskabsstrategien bør der være opmærksomhed på at afsætte ressourcer, der svarer til opgavernes omfang/ambition, og de nødvendige pædagogiske kompetencer hos de fagprofessionelle. Enkelte af høringssvarene gør opmærksomme på, at der skal være plads til, at de enkelte daginstitutioner og skoler kan tilpasse anbefalingerne lokalt.

 

Nogle af høringssvarene havde konkrete forslag til ændring af formuleringer og opbygning af strategien. Disse er forsøgt imødekommet og har konkret resulteret i følgende større ændringer (se bilag for henholdsvis den oprindelige strategi og den justerede):

 • Titlen på strategien ændres fra Fællesskabsstrategi til Meningsfulde Fællesskaber
 • Et afsnit er flyttet fra De voksnes rolle til Dygtige fagprofessionelle.

Derudover er der ændret i formuleringen af to sætninger i henholdsvis afsnittet om Fællesskaber og afsnittet om Barnets og den unges perspektiv.

 

Sideløbende med udarbejdelsen af den overordnede strategi har der været nedsat 16 forskellige arbejdsgrupper, der hver især har fokuseret på områder, der skal støtte op om strategien. Dette har både omfattet nogle af de tiltag, vi allerede har i dag, samt ideer til nye tiltag. Grupperne har blandt andet været bemandet med relevante repræsentanter fra daginstitutionerne, skolerne, faglige organisationer, forældre, andre forvaltninger samt Børn og Unge-forvaltningen. Resultatet af arbejdsgruppernes anbefalinger er organiseret i fem forskellige bilagsmaterialer (se bilag).

 

Dernæst har de eksisterende faglige netværk (så som for eksempel AKT-netværket, læsevejledernetværket og matematikvejledernetværket) både beskrevet de tiltag/arbejdsopgaver, de har i dag, og samtidig kommet med ideer til nye tiltag/arbejdsopgaver - alle med fokus på at understøtte fællesskaberne. De faglige netværks anbefalinger ses i bilaget.

 

Anbefalingerne fra arbejdsgrupperne og de faglige netværk fremlægges for Udvalget til orientering og vil blive anvendt i det videre arbejde med implementeringen af strategien.Dette arbejde tænkes gennemført på samme måde som tilblivelsen af strategien som en inddragende proces.

 

Børne- og Familieudvalget vil på sit møde i januar 2020 blive præsenteret for en plan angående implementering af strategien.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar godkender indholdet i Fællesskabsstrategien, samt at strategien skifter navn til "Meningsfulde Fællesskaber"
at strategien er gældende fra 2020 til 2023
at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om anbefalingerne fra arbejdsgrupperne og de faglige netværk til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om evaluering af FastNet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev der bevilliget 1,5 millioner kr. årligt til fastholdelse og rekruttering af lærere til Herning Kommunes folkeskoler. På sit møde den 26. april 2017 (punkt 55) godkendte Børne- og Familieudvalget igangsættelse af aktiviteter i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af lærere i Herning Kommune. Projektet har efterfølgende fået navnet FastNet. Med afslutning af projektets første to skoleår forelægges evalueringen af projektets fastholdelsesrate samt projektets fremtidige fokus for Børne- og Familieudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projektet FastNet har de første tre år (skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20) fokuseret på at give nyansatte lærere i Herning Kommune den bedst mulige start på ansættelsen for at sikre fastholdelse af disse.

 

FastNet indeholder en række aktiviteter, som har fokus på det at være ny i lærergerningen og ny i Herning Kommune. Det første år (skoleåret 2017/18) havde projektet alene fokus på nyuddannede nyansatte lærere. Grundet tilbagemeldinger fra skolerne og lærerne er projektet blevet justeret, således nyansatte lærer med erfaring fra andre kommuner også deltager i nogle af aktiviteterne. De to grupper skal dog ikke deltage i alle aktiviteterne sammen (se bilag for beskrivelse af indholdet i projektet).

 

Evaluering af fastholdelsesrate:

Nedenstående figur viser hvor mange lærere, der har været tilknyttet projektet. Det skal dog nævnes, at de tilknyttede lærere i skoleåret 2019/20 ikke er medtaget i opgørelsen over fastholdelsesraten, da vi naturligvis ikke ved, om de fortsat er ansat i Herning Kommune ved skoleårets afslutning.

 

For skoleåret 2017/18 og 2018/19 har der i alt været tilknyttet 79 nyansatte lærere. Af disse er 55 forsat ansat på samme skole. Årsagerne til, at de resterende 24 lærere ikke er fastholdte, kan inddeles i følgende kategorier, som ses i tabellen.

 

Kategorier

Antal lærere

Lærer valgte selv at opsige stilling

11

Lærer valgte en anden ”retning”

5

Blev afskediget/vikariat ophørte

8

 

Se bilag for en uddybende beskrivelse af de tre kategoriers årsager til, at læreren ikke længere er ansat i Herning Kommune.

 

Hvis de 8 lærere, hvis vikariat ophørte, eller som blev afskediget, ikke tælles med i fastholdelsesraten, eftersom læreren ikke selv har haft indflydelse på, om vedkommende kunne fortsætte i stillingen på den pågældende skole, er fastholdelsesraten 79,7 procent. Projektet er derfor lykkes med at fastholde de lærere, som der har været fokuseret på.

 

Projektets fremtidige fokus

FastNet har hovedsageligt fokuseret på at give nyansatte lærere i Herning Kommune en god start i forsøget på at fastholde dem. På baggrund af evalueringen kan det udledes at være lykkedes. Derfor vil FastNet de kommnede år udvide sin målgruppe til også at omfatte den bredere læreregruppe og ikke blot de nyansatte. Initiativerne i dette vil hente inspiration fra anbefalingerne fra arbejdsgruppen om kursus/oplæg fra Fællesskabsstrategien. For nuværende vil dette specielt fokusere på co-teaching. Udviklingen af indholdet vil ske i projektets styregruppe.

 

Derudover vil Herningegnens Lærerforening blive inviteret med som sparringspartner.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager evalueringen af FastNet projektet samt projektets fremtidige fokus til efterretning.

Beslutning

Evaluering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-A50-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning om lokal tilpasning af brugertilfredshedsundersøgelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina M. Madsen

Sagsresume

Primo 2020 gennemfører Danmarks Statistik, for Social og indenrigsministeriet en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO. For at tilpasse brugertilfredshedsundersøgelsen den lokale kontekst får hver enkelt kommune mulighed for at tilføje op til fem ekstra spørgsmål om forældrenes tilfredshed med folkeskolen og SFO i slutningen af spørgeskemaet. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget udformer ekstra spørgsmål vedrørende overgangen fra dagtilbud til skole og vedrørende overgangen fra grundskole til overbygningsskole. Det indstilles dermed, at Børne- og Familieudvalget beslutter, at der skal tilføjes lokale spørgsmål til brugertilfredshedsundersøgelsen vedrørende overgangen fra dagtilbud til skole samt fra grundskole til overbygningsskole.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker som opfølgning på et initiativ i aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

 

De landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service. Samtidig skal resultaterne gøres tilgængelige for borgerne.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt forældre til børn i folkeskole og SFO

Den første brugertilfredshedsundersøgelse bliver foretaget blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO. Danmarks Statistik gennemfører undersøgelsen for Social- og Indenrigsministeriet med opstart primo 2020.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen består af et spørgeskema med 15 spørgsmål om forældrenes tilfredshed med folkeskolen. Derudover indgår 7 spørgsmål om forældretilfredshed med SFO’en, som alene vil blive stillet til forældre med børn i indskolingen. Størstedelen af spørgsmålene er hentet fra Social- og Indenrigsministeriets eksisterende koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (BTU), som er udviklet i samarbejde med KL. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1.

 

Lokal tilpasning af brugertilfredshedsundersøgelsen

For at tilpasse brugertilfredshedsundersøgelsen den lokale kontekst får hver enkelt kommune mulighed for at tilføje op til fem ekstra spørgsmål om forældrenes tilfredshed med folkeskolen og SFO i slutningen af spørgeskemaet. De lokale spørgsmål bliver kun stillet til forældrene i den pågældende kommune. Tilvalgsspørgsmålene er vedlagt som bilag 2.

 

Der er her mulighed for at gøre ét af følgende:

 • Vælge op til fem spørgsmål fra udvalget af kvalitetssikrede tilvalgsspørgsmål
 • Formulere op til fem spørgsmål selv
 • En kombination af de to ovenstående muligheder. Dog stadig max fem spørgsmål.

 

Skemaet for tilføjelsesspørgsmålene skal indsendes til ministeriet senest den 13. december 2019.  

 

Forvaltningens anbefalinger

Forvaltningen anbefaler, at Børne-og Familieudvalget som minimum beslutter at formulere to supplerende spørgsmål: 1) vedrørende overgangen fra dagtilbud til skole og 2) vedrørende overgangen fra grundskole til overbygningsskole. Dette stemmer overens med Byrådets beslutning om særlig fokus på bedre overgange - herunder bevillingen til Herningmodel Skolestart.

 

Offentliggørelse af resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen på folkeskole- og SFO-området forventes at ligge klar medio 2020. Social- og Indenrigsministeriet udsender herefter landsresultater samt kommunespecifikke resultater til de enkelte kommuner. I den forbindelse kommer der også nærmere information om, hvordan kommunen kan tilgå resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for den enkelte skole og SFO med henblik på analyser og det fremadrettede kvalitetsudviklingsarbejde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved udvælgelsen af spørgsmålene eller gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget beslutter, at der som minimum tilføjes to lokale spørgsmål til brugertilfredshedsundersøgelsen i Herning Kommune vedrørende overgangen fra dagtilbud til skole samt overgangen fra grundskole til overbygningsskole.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Der ønskes endvidere, at der tilføjes spørgsmål, som belyser forældreinddragelse i klassefælleskabet, og om forældrene fra 0. klasse har følt sig klædt på til skolestart.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Torben Kjær

Sagsresume

Byrådet har på sit møde den 8. oktober 2019 (punkt 222) besluttet, at sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole sendes i høring.

 

Sammenlægningen har været i høring, og sagen genoptages med henblik på Børne- og Familieudvalgets indstilling om sammenlægning til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

For at lette de administrative arbejdsgange på skolerne indstiller forvaltningen, at der med sammenlægningen sker nedlæggelse af Vinding Skole og Ørnhøj Skole som selvstændige enheder for at genopstå som én selvstændig skole på to matrikler med et institutionsnummer, et skoledistrikt og en bestyrelse.

 

Af Folkeskolelovens § 24 fremgår, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

 

Sammenlægningen vil træde i kraft pr. 1. august 2020 med nuværende skoleleder for Vinding Skole som øverste leder. Regnskabs- og budgetteknisk vil det have virkning fra 1. januar 2021.

 

Bestyrelserne på begge skoler har tidligere bekræftet sammenlægningen.

 

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelser med høringsfrist 4. december 2019.

 

Der er ikke kommet nye høringssvar fra de to bestyrelser.

 

Herningegnens Lærerforening har fremsendt høringssvar. Herningegnens Lærerforening vurderer, at ledelsesopgaven af denne type fusioner kan være overordentlig kompleks, og opfordrer derfor alle led til, i relation til pædagogik og generel placering i lokalområdet, at udvise respekt for de kulturelle værdier, som karakteriserer de enkelte afdelinger i en ny fusion. Lærerforeningen finder det ganske vigtigt, at den identitet, som er karakteristisk for den enkelte institution ikke udviskes ved en fusion, men i stedet får mulighed for at virke positivt ind i fællesskabet. Høringssvar fra Herningegnens Lærerforening er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd anbefaler
at Vinding Skole og Ørnhøj Skole bliver én selvstændig skole på to matrikler med et institutionsnummer, et skoledistrikt og en bestyrelse pr. 1. august 2020, med Regnskabs- og budgetteknisk virkning fra 1. januar 2021.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.57.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af kvalitetsstandard for Herning Krisecenter og orientering om belægning og økonomi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Nyholm

Sagsresume

Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter skal politisk godkendes hvert andet år. Den gældende kvalitetsstandard er godkendt på Børne- og Familieudvalgets møde 24. januar 2018 (punkt 7) for 2018-2019.

 

Der fremsendes en revideret kvalitetsstandard med enkelte rettelser til udvalgets godkendelse. Samtidig orienteres om belægning og økonomi på området.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenter har pladser til 6 kvinder og deres børn.

 

Kvalitetsstandarden indstilles til godkendelse med følgende ændringer:  

 • Kostprisen pr. døgn er nedsat fra 82 kr. til 50 kr. for voksne og fra 43 kr. til 25 kr. for børn. Prisnedsættelsen skyldes, at Krisecentret modtager varer gennem non-profit organisationen FødevareBanken, der arbejder for at bekæmpe madspild. Det har gjort madindkøb billigere. Beboerne betaler selv for deres kost.
 • Krisecentret har ikke længere en fysisk nattevagt. Nattevagtsordningen har tidligere været varetaget af frivillige. Det er dog ikke muligt at opretholde nattevagtsordningen, da der ikke kan rekrutteres frivillige til opgaven. Der er telefonisk bagvagt om natten, så eventuelle nye gæster kan modtages.
 • Klagebestemmelserne er tilrettet. Ny lovgivning giver kvinderne adgang til at klage til Ankestyrelsen over lederens afgørelser om ind- og udskrivning (bortvisning). Kommunen har ingen bemyndigelse i forhold til ind- og udskrivning.

 

Udkast til ny kvalitetsstandard er drøftet med indskrevne gæster på krisecentret. Der var ingen bemærkninger til ændringerne.

 

Som led i revisionen af kvalitetsstandarden er Herning Krisecenters praksis for orienteringer om ophold og underretninger om børns mistrivsel drøftet. Det har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Voldsramte kvinder anvender typisk ikke det lokale krisecenter men søger ophold i en vis geografisk afstand fra boligen. I 2018 var fordelingen af bopælskommuner for de overnattende kvinder på Herning Krisecenters som nedenfor:

 

fra Herning Kommune

16 %

fra andre kommuner i Region Midt

49 %

fra andre kommuner udenfor Region Midt

35 %

 

Herning Krisecenter har fuld belægning. I 2018 blev 120 kvinder afvist. 5 ud af 6 afvisninger sker på grund af pladsmangel. I 2018 var den gennemsnitlige opholdsperiode for en kvinde 42 døgn. Det var højere end normalt, og stigningen betragtes som enkeltstående, fremkaldt af en enkelt personsag.

Økonomi

 

2018

2019 (jf. forventet regnskab)

Herning Krisecenters salg af pladser til andre kommuner

2,6 mio. kr.

3,2 mio. kr.

Herning Krisecenters salg af plads til Herning Kommune

0,5 mio. kr.

1,1 mio. kr.

Herning Kommunes køb af pladser på krisecentre i andre kommuner

0,8 mio. kr.

2,1 mio. kr.

Herning Kommunes nettoudgifter til køb af pladser til kommunens borgere (fratrukket 50 % statsrefusion)

 

0,65 mio. kr.

 

1,6 mio. kr.

 

Stigningen i de kommunale udgifter til køb af pladser skyldes dels takststigninger, dels stigning i antal kvinder og børn, dels stigning i længde af ophold.

 

Takstfastsættelsen er lovbestemt. Herning Krisecenters takst i 2018 var 1.513 kr. pr. døgn. I 2019 er taksten 2.194 kr. pr. døgn.

 

Udgiften angår serviceområde 16. En kommune kan træffe beslutning om egenbetaling for ophold, forudsat at kvinden har en indtægt. Egenbetalingen er beløbsmæssig fastsat ved lov og modsvarer ikke opholdstaksten, der påhviler kommunen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Herning Krisecenters kvalitetsstandard for 2020-2021 godkendes 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.57.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om tilsynsrapport for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune har en driftsoverenskomst med den selvejende institution Herning Krisecenter. Socialtilsyn Midt fører tilsynet med Herning Krisecenter.

 

Krisecentret har i forbindelse med revision af centrets kvalitetsstandard fremsendt seneste tilsynsrapport til orientering. Tilsynsrapporten vurderer, at Herning Krisecenter lever op til kvalitetskravene og giver samtidig to henstillinger til fremadrettet drift.

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget er afviklet ultimo september 2019. Tilsynets samlede vurdering af kvaliteten i krisecentret:

 

 • Målgruppe, metoder og målsætning er tydeligt defineret. Metoder og faglige tilgange er relevante og kendte for personalet.
 • Herning Krisecenter skal i langt højere grad opstille konkrete, individuelle mål, og der skal i langt højere grad ske en løbende og synlig dokumentation og evaluering af disse mål. Socialtilsyn Midt vurderer, at der mangler en tydelig dokumenteret systematik fra ankomst til udflytning, samt dokumenterede faglige refleksioner og overvejelser i forhold til valgte metoder for egen læring og heraf justering af de opstillede mål.
 • Der samarbejdes med relevante eksterne aktører.
 • Der er fokus på at støtte kvinderne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse samt fokus på børns fysiske og mentale sundhed og trivsel.
 • Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt og har indflydelse på beslutninger vedrørende deres egen situation.
 • Kvinder trives overordnet i tilbuddet. Kvindernes trivsel er negativt påvirket af, at der fysisk ikke er en nattevagt på stedet.
 • Tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og har en ledelse, der formår at skabe rammerne om et tilbud, der udgør en reel og positiv forskel for kvinderne.
 • Medarbejderne har relevante faglige uddannelser.
 • Der er en økonomisk ramme for så vidt angår budgetterede personaleomkostninger, borgerrelaterede omkostninger samt kompetenceudvikling af personale, som afhængig af tilbuddets økonomiske prioritering giver mulighed for at yde en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets målgruppe og takst.

 

Tilsynet har i den samlede vurdering fundet anledning til at opstille to opmærksomhedspunktet, idet tilsynet henstiller:

 

 1. at Herning Krisecenter opstiller konkrete og individuelle mål i samarbejde med kvinderne
 2. at der skabes en tydelig dokumenteret systematik fra ankomst til udflytning, herunder at der i forløbet dokumenteres faglige refleksioner og overvejelser i forhold til valgte metoder for egen læring og heraf justering af de opstillede mål.

 

Herning Krisecenter bemærker til tilsynets opmærksomhedspunkter, at centret fra primo november - samtidig med Herning Kommune - tager et nyt journaliseringssystem (CURA) i anvendelse. CURA forventes at gøre en positiv forskel i forhold til krisecentrets journaliserings- og dokumentationspraksis. Der vil samtidig blive arbejdet med mål og delmål.

 

Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt" og 1 er "i meget lav grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger således:

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om proces og tidsplan for eftersyn af Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om indhold, organisering og tidsplan for et eftersyn af strategien "Herningmodellen". Processens arbejdstitel er "kalibrering af Herningmodellen".

 

Et element i processen er et sprogligt og visuelt eftersyn af Herningmodellens kernekomponenter og mindset. Denne delproces betegnes "genfortælling af Herningmodellen".

 

Kalibreringen pågår frem til udgangen af 2020. På Børne- og Familieudvalgets møde den 1. april 2020 fremlægges resultatet af eftersynet af strategien "Herningmodellen". Efter udvalgets godkendelse i april fortsættes arbejdet med kalibreringen i den resterende del af 2020.

Sagsfremstilling

Kalibreringen er en proces, hvor der sættes lys på Herningmodellens praktiske og teoretiske fundament for at afdække behovet for og sikre hensigtsmæssige finjusteringer.

 

Med kalibreringen af Herningmodellen vil vi:

 • Sammen skabe mening, mestring og resultater i vores fælles arbejde med børn og unge gennem et fælles ledelsesmæssigt og ledelsesstrategisk fokus
 • Et tværprofessionelt professionsideal for arbejdet med børn og unge - helhedsforståelse og kreativitet
 • Et eftersyn og en genfortælling af fundamentet - vores vidensbaserede tilgang, fakta og forståelse
 • ForanKre Herningmodellen - ikke foranDre - gennem udvikling, herunder gøre noget nyt.

 

Eftersynet har til formål at stille skarpt på Herningmodellen, som den er tænkt, og skabe en fælles forståelse af Herningmodellens kernekomponenter og mindset anno 2020. Formålet er ikke at ændre på indholdet i Herningmodellen men at skabe fælles forståelse, finjustere og cementere ståstedet.  

 

Arbejdet med kalibreringen af Herningmodellen sker i tre tværfaglige spor som illustreret nedenfor:

 

 • Eftersyn på tværs i Center for Børn og Forebyggelse: Fokus på det interne samspil omkring Herningmodellen i Center for Børn og Forebyggelse
 • Eftersyn på tværs i Børn og Unge: Fokus på samspillet i Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring (dagtilbud, skoler, sundhedspleje, PPR og myndighedsområdet mv.)
 • Eftersyn på tværs af forvaltninger: Fokus på samspillet med Social, Sundhed og Beskæftigelse om overgange fra barn til voksen

 

 

Processen vil være agil (let og bevægelig) og kendetegnes ved at kunne tilpasses til fortrinsvist at foregå i eksisterende mødefora. De øvrige delelementer i kalibreringen og den overordnede organisering af processen præsenteres på mødet.

 

Der vil ske inddragelse af centrale aktører og interessenter afstemt efter de tre 'spor', som er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at proces for kalibrering af Herningmodellen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om at Herning Kommune fortsætter som KEEP-kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I samarbejde med Socialstyrelsen har Herning Kommune siden 2015 implementeret KEEP-programmet i Danmark (KEEP står for "Keeping Foster Parents Trained and Supported"). Socialstyrelsen afvikler efter projektperiodens udløb tovholderfunktionen for KEEP-programmet. Herning Kommune er i dialog med Metodecentret om Metodecentrets eventuelle overtagelse af tovholderfunktionen fra Socialstyrelsen.

 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen søger at overdrage tovholderfunktionen. For en kommende tovholder er Herning Kommunes fortsatte engagement i KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) afgørende. Herning Kommune har på den baggrund været i dialog med Metodecentret om centrets eventuelle overtagelse af tovholderfunktionen fra Socialstyrelsen.

 

Hvad er KEEP-programmet

KEEP er et amerikansk vidensbaseret kursusprogram for plejefamilier. Det er et gruppebaseret træningsprogram målrettet for plejefamilier, der sigter imod, at plejebarnets adfærdsproblemer håndteres hensigtsmæssigt, og at ikke-planlagt sammenbrud i anbringelsen undgås. Forkortelsen står for Keeping Foster Parents Trained and Supported.

 

Plejefamilierne får:

 • sparring og konkrete redskaber til at håndtere de eventuelle udfordringer de oplever, men også for at imødekomme nye udfordringer, der kan opstå.
 • et netværk af andre plejefamilier.
 • et forløb, der tager udgangspunkt i plejebarnets behov og familiens dynamik.

 

KEEP-programmet afvikles som et gruppebaseret kursus med 16 sessioner (á 90 min.) med én ugentlig session i 16 uger. Der kan deltage plejeforældre for op til 6 plejebørn/unge i hvert KEEP-forløb, dvs. 6-12 personer i alt, afhængigt af om begge plejeforældre deltager. De 16 sessioner har et forudbestemt indhold.

 

Socialstyrelsen har i 2017 evalueret KEEP-programmet og konkluderet, at plejeforældre, der har gennemført et KEEP-forløb, oplever børnenes udfordringer som mindre stressende end før forløbet. Derudover fremhæver plejeforældrene, at de med KEEP afværger og afhjælper problemadfærd hos deres plejebørn, således at plejebørnene trives bedre end før, de deltog i projektet.

 

KEEP i Herning Kommune

Herning Kommune er pt. en af 5 kommuner i landet, der anvender KEEP. Herning er central i det nationale programarbejde, da de eneste to medarbejdere, der må uddanne indenfor KEEP, er ansat i Center for Børn og Forebyggelse.

 

Alle familieplejekonsulenter i Familieplejen er uddannet i og har et fælles faglig afsæt i KEEP-programmet. Herning Kommune har indtil nu afviklet 10 KEEP BØRN-forløb og 2 KEEP TEENAGER- forløb.

 

Det er erfaringen, at en stor del af KEEP-grupperne er fortsat som netværksgrupper, hvor gruppelederne af og til deltager med opfølgning af KEEP- værktøjerne.

 

Familieplejen ønsker fortsat i de kommende år at tilbyde KEEP BØRN til plejefamilier, som har plejebørn i alderen 4 -12 år og KEEP TEENAGER for plejefamilier med unge i alderen 12-18 år.

Økonomi

Den årlige udgift til KEEP-uddannelser af Herning Kommunes plejefamilier er 0,1 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om Herning Kommunes tilkendegivelse som fortsat KEEP-aktør tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 82.02.00-A00-10-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af afhændelse af inventar mv. fra Hammerum og Gjellerup skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Byrådet anmodes om at godkende plan for afhændelse af overskydende inventar og materiel fra Hammerum Skole og Gjellerupskolen i forbindelse med flytning til Lindbjergskolen.

Sagsfremstilling

Hammerum skole og Gjellerupskolen flytter den 1. januar 2020 ind i de nye lokaler på Lindbjergskolen. I den forbindelse opstår en del overskydende inventar og materiel, som ønskes afhændet i løbet af januar og februar 2020.

 

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet nedenstående forslag til, hvorledes afhændelsen skal foregå.

 

Målet er, at mest muligt af det overskydende inventar tilbydes andre skoler og institutioner i Herning kommune. Dernæst at undgå resursespild, fremme genbrug og give borgere/virksomheder mulighed for at købe inventar og materiel, som Herning kommune ikke umiddelbart kan bruge. Slutteligt foræres en eventuel rest til humanitære institutioners arbejde for skolebørn i andre lande.

 

Den konkrete plan er afhændelse i nedenstående prioriterede rækkefølge:

1. Hammerum Skole og Gjellerupskolen, som tager inventar og materiel, de skal bruge, med til Lindbjergskolen.

2. Andre kommunale skolers ønsker til inventar og materiel. Forvaltningen vælger hvem, der skal have hvad, hvis flere ønsker det samme.

3. Daginstitutioners/andre kommunale institutioners ønsker til inventar og materiel. Forvaltningen vælger hvem, der skal have hvad, hvis flere ønsker det samme.

4. Det resterende inventar og materiel prissættes til markedspris. Ved offentligt opslag inviteres til "åbent hus", hvor resterende inventar og materiel sælges "som beset".

5. Humanitære organisationer tilbydes en eventuel rest vederlagsfrit, dog på betingelse af, at dette afhentes uden omkostninger for kommunen.

 

Det forventes, at det bedste og mest funktionsdygtige inventar og materiel vil blive afhændet under punkt 1, 2 og 3. Således forventes ikke den store salgsindtægt, men "åbent hus" arrangementet giver mulighed for, at private kan købe effekter.

 

Der er ikke hverken værdifuld kunst eller dyre møbler på de to skoler.

 

Supplerende til sagen kan oplyses, at ovenstående plan er i tråd med det forslag til retningslinjer for afhændelse af overskydende inventar og løsøre i Herning Kommune, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2019.

Økonomi

Det er vanskeligt at forudsige et provenu ved salg af overskudsinventaret, men et skøn er omkring 100.000 kr.

 

Inventaret, der sælges fra de to gamle skoler, erstattes af nyt, som er finansieret af anlægsbevillingen til Lindbjergskolen. Provenuet fra salget vil derfor tilgå denne anlægssag som en indtægt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget videresender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om godkendelse af forvaltningens plan for afhændelse af inventar og materiel fra Hammerum Skole og Gjellerupskolen.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.06.00-A00-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Beslutning om analyse af pladskapacitet i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Der er pres på pladskapaciteten til pasning af børn mellem 0-6 år i Snejbjerg. Derfor anmoder forvaltningen Børne- og Familieudvalget om at godkende, at der igangsættes en analyse af pladsbehov og kapacitet for pasning af børn mellem 0-6 år i Snejbjergområdet.

Sagsfremstilling

Der er pres på pladskapaciteten til pasning af børn mellem 0-6 år i Snejbjerg. For at håndtere efterspørgslen har Børneuniverset etableret udegrupper for 40 børnehavebørn i den tidligere heldagsskole Munkgård. Det har været nødvendigt, fordi bygningsreglementet og brandsikkerhed ikke tillader flere børn på Børneuniversets 2 matrikler: Sydgaden 59 og Asylgade 1. Derudover har Børneuniverset førskolegruppe på Snejbjerg skole.

 

I 2020 påbegyndes en udvidelse af Kernehuset-Engblommen, Engbjerg, med 68 børnehavepladser og 24 fleksible børnehave-/vuggestuepladser. Kernehuset-Engblommen dækker den anden del af Snejbjerg. Byggeriet forventes at kunne tages i brug i 2021. Udvidelsen af Kernehuset- Engblommen vil delvis kunne afhjælpe kapacitetsmanglen i Børneuniversets pasningsdistrikt i perioden 2021-2023, men herefter ser det ud til, at der igen vil være mangel på pladser i Snejbergs to pasningsdistrikter samlet set.

 

Der udstykkes fortsat mange byggegrunde i Snejbjerg, blandt andet ud mod Gødstrup Sygehus. Derfor forventes der forsat pres på pladskapacieten.

 

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at der igangsættes en analyse af scenarier for den nødvendige pladskapaciet i Snejbjerg.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forvaltningen igangsætter en analyse af scenarier for den nødvendige pladskapacitet til børn mellem 0-6 år i Snejbjerg
at udvalget tager til orientering, at Børneuniverset indtil videre anvender Munkgård til børnehavebørn.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Engblommen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Pia Colstrup, Tove Mortensen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 20,890 mio. kr. vedrørende daginstitutionen Kernehuset-Engblommen til nybyggeri og opgradering/arealoptimering af fællesområder med SFO/skole samt nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til garderober.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten for 2020-2023.

 

Projektet omfatter etablering af 100 børnehavepladser på 800 m2 og opgradering/arealoptimering af fællesområder med SFO/skole samt nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til garderober.

 

Bestyrelsen og ledelsen af Kernehuset-Engblommen sender 3. juni 2019 en ansøgning om at ændre 24 af de 100 pladser til fleksible børnehave/vuggestuepladser begrundet med, at institutionen oplever stor efterspørgsel fra forældrene, og at naboinstitutionen Børneuniverset pt. passer 31 børn fra Engbjergskolens skoledistrikt.

 

Prognosen for pasning af 0-2,9-årige børn viser et øget behov i 2021 på 4 børn stigende til 36 børn i 2029. Den udvikling smitter naturligvis af på behovet for børnehavepladser.

 

Her stiger behovet til 68 børn i 2029. Det vil sige, Engblommens ønsker harmonerer med forvaltningens skøn for børnetallets udvikling i Engbjerg skoledistrikt. Børne- og Familieudvalget godkendte institutionens forslag på møde den 21. august 2019 (punkt 96 - vedlagt som bilag).

Økonomi

På investeringsoversigt 2020-2023 er der på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 513099 06 Engblommen afsat et rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2020. Tidligere godkendt programoplæg med tilhørende økonomioverslag på 20,5 mio. kr. tager afsæt i 2018-priser, da det var en del af budgetforliget for 2018.

 

Med baggrund i prisudviklingen i perioden 2018-2020 forventes det samlede anlægsbudget jf. erfaringstal fra Kommunale ejendomme og Danmarks Statistik at blive 0,553 mio. kr. dyrere (2,7%).

 

En tilpasning af anlægsprojektet som følge af stigende priser vil kun kunne ske ved at bygge færre m2 og dermed etablere færre børnehave-/vuggestuepladser. Det er forvaltningens anbefaling ikke at reducere antallet af pladser, da der er stor efterspørgsel på daginstitutionspladser i Snejbjergområdet. Det anbefales, at projektet tilføres 0,390 mio. kr. fra pulje til prisfremskrivning på Serviceområde 20 Administration, stednr. 005077 med henblik på at kunne realisere det oprindelige programoplæg i videst muligt omfang.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at projektet vedrørende Kernehuset-Engblommens udvidelse ændres til 24 fleksible vuggestuepladser og 68 børnehavepladser
at at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 20,890 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. Engblommen
at beløbet delvist finansieres med 20,5 mio. kr. af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 06 Engblommen
atanlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,390 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 005077 pulje til prisfremskrivninger.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-3-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, skolens matrikel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet på skolens matrikel.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Kapaciteten skal øges i Højgård Børnehus i Lind. Det tog budgetforliget for 2018 højde for ved at afsætte henholdsvis fem og seks millioner kroner i 2021 og 2022 til nye tilbygninger til blandt andet førskolebørn og en opgradering af fællesarealer. I løbet af det seneste år er presset på institutionen imidlertid vokset yderligere i takt med den fortsat store tilflytning til Lind-området. Derfor har budgetforligspartierne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 valgt at fremrykke beløbet til 2019 og 2020.

 

Ud over de 11 mio. kr. er der også afsat 3 mio. kr. vedrørende Højgård SFO samt 1,850 mio. kr. til flytning/etablering af p-plads.

 

Anlægsprojektet vil blandt andet omfatte:

 • kapacitetstilpasning og opgradering i forhold til førskolebørnene, som Højgård Børnehus ønsker skal forblive på skolen. Førskolebørnene skal blandt andet have egen indgang, egne toiletter og garderober
 • værksted, som skal være basislokale til SFO1 og SFO2
 • natur/teknik lokale
 • madkundskabslokale
 • depot
 • mødelokaler
 • flytning af p-plads og etablering af 18 ekstra pladser

 

Der er i perioden 2019-2020 afsat 15,850 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel, 513099 05 Højgårdområdet samt 514099 03 Højgård p-plads.

 

Det kan desuden oplyses, at der i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten til budget 2019 og 2020 blev afsat en pulje til prisfremskrivning til projektet på 0,120 mio. kr. i 2019 samt 0,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20. Administration. Tidligere programoplæg er udarbejdet i 2017-priser, så med baggrund i prisudviklingen i perioden 2017-2020 er det modtagne licitiationsmateriale noget dyrere, hvorfor der anmodes om frigivelse af de to afsatte prisfremskrivningsbeløb. Alternativt kan det blive nødvendig at reducere på inventaret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,850 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 513099 05, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,850 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn sted. nr. 514099 03 Højgård p-plads. 
at anlægsudgiften delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,120 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administrationen, stednr. 005077 pulje til premskrivninger.
at anlægsudgiften delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administrationen, stednr. 005077 pulje til premskrivninger.  

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, Højgård Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Højgårdområdet - Højgård Børnehus

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

I løbet af det seneste år er presset på institutionen vokset i takt med den forsat store tilflytning til Lind-området. I den forbindelse er der behov for, at kapaciteten øges i Højgård Børnehus.

 

Projektet vil omfatte en tilbygning til 35 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn med tilhørende legeplads og parkering i forbindelse med den eksisterende daginstitution.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 10,088 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Højgårdområdet - Højgård Børnehus i 2020
at beløbet på 10,088 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 513099 07, Højgårdområdet.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Solstrålen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til Solstrålen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Børnehuset Solstrålens afdeling Skoven er pt. under omdannelse til naturbørnehave med plads til 46 børnehavebørn. Visioner og legepladsideer er indarbejdet i renoveringsbeskrivelsen.

 

Forslag til renovering af Skoven er udarbejdet af repræsentanter fra ledelsen i Solstrålen/Skoven, medarbejdere i Solstrålen/Skoven, Kommunale Ejendomme og Børn og Unge.

 

Renoveringen omfatter følgende hovedområder:

 • Renovering og forbedring af legeplads
 • Nyt ventilationsanlæg med Zoneopdeling
 • Ny belysning
 • Ny varmestyring med zoneopdeling
 • Akustikregulering
 • Renovering af toiletter

 

Der er i perioden 2020-2022 afsat 2,9 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 514099 04, Solstrålen.

 

De 0,600 mio. kr. er allerede afsat i 2020 til renovering og forbedring af legeplads.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,600 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Solstrålen i 2020
at beløbet på 0,600 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 514099 04, Solstrålen.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjegskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny skole, Lindbjergskolen, til erstatning for nuværende Gjellerup- og Hammerum skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Lindbjergskolen er en ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter til erstatning for nuværende Gjellerup og Hammerum skole. Skolen vil modtage cirka 1.000 børn og 100 medarbejdere.

 

Byggeriet rummer, ud over en ny, moderne folkeskole, et nyt bibliotek for hele lokalområdet.

 

Samtidig er Lindbjergskolen bygget sammen med Hammerum-Hallen, der er et nyt kultur- og aktivitetshus.

 

Byggeriet er på ca. 11.500 kvadratmeter netto (ca. 15.000 kvadratmeter brutto), fordelt på omkring 180 forskellige lokaler. Lindbjergskolen er bygget som en "mini-by" med separate bygninger til indskoling, mellemtrin og udskoling. De tre bygninger bindes sammen af fællesrum, og der er etableret et fælles ankomstområde til skole, bibliotek og hal.

 

Udendørsområderne indrettes med et væld af muligheder for aktivitet og motion, der kan bruges hele døgnet.

 

Der er afsat 9,998 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059 01, Lindbjergskolen.

 

Det kan oplyses, at der i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten til budget 2019 blev afsat en pulje til prisfremskrivning til projektet på 0,160 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20, Administration.

 

Når det er afklaret, om der er et konkret behov for prisfremskrivningen, vil der i givet fald blive anmodet om frigivelse af prisfremskrivningen i forbindelse med en af årets budgetopfølgninger i 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9,998 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, Lindbjergskolen i 2020
at beløbet på 9,998 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, Lindbjergskolen.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.11.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads på Valdemarskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til legeplads på Valdemarskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Forvaltningen har været i dialog med Valdemarskolen om behov og ønsker for renoveringen af Valdemarskolens gårdrum og friarealer. Indretning og renovering af legepladser skal understøtte det pædagogiske og læringsfokuserede arbejde på Valdemarskolen bedst muligt. Bygningerne bliver renoveret, så de passer til børnene, som skal bruge dem. Ved også at indrette legepladserne til målgruppen vil man forbedre rammerne for børnenes trivsel og læring.

 

Legepladserne skal bruges af de nyankomne elever fra Skolen på Sønderager.

 

Anlægsprojektet vil omfatte renovering af 7 gårdrum.

 

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 308096, Valdemarskolen, legeplads.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308096, Valdemarskolen, legeplads i 2020
at beløbet på 1,3 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308096, Valdemarskolen, legeplads.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 07.01.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til affaldssortering på skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til affaldssortering på skoler.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

I forbindelse med private husholdninger pr. 1. januar 2021 overgår til en ny affaldssorteringsordning, ønskes det i budgetforliget, at folkeskolerne allerede fra 2020 overgår til den nye ordning.

 

Det er et ønske i budgetforliget for 2020, at folkeskolerne arbejder konkret med at øge elevernes bevidsthed om vigtigheden af at kildesortere affald. Det er derfor besluttet, at samtlige folkeskoler allerede fra 2020 går over til affaldssortering.

 

Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301072, Affaldssortering skoler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301072, Affaldssortering skoler i 2020
at beløbet på 1,0 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301072, Affaldssortering skoler.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til Talentskole ved Sportscenter Herning i Holling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny talentskole ved Sportscenter Herning i Holing til erstatning for nuværende afdeling på Skolen på Sønderager.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Talentklasserne, som i dag har hjemme på Skolen på Sønderager, har i øjeblikket cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama og får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing, som skal ses i sammenhæng med den fortsatte udvikling af Sportscenter Herning.

 

I budgetforliget for 2019 understreges vigtigheden af at indtænke forholdene for både idræts- og sang/musik/drama-elever i den videre proces forud for byggeriets realisering. Talentklasserne skal være et anneks af Brændgårdskolen med forventet opstart 2021.

 

Anlægsprojektet omfatter opførelse af bygning, som blandt andet skal indeholde:

 • 9 klasselokaler i 7., 8. og 9. årgang
 • fysiklokale
 • mødelokaler
 • lærerforberedelse
 • kontor
 • toiletter
 • garderober
 • opholdsarealer

 

Der er i perioden 2019-2021 afsat 45,760 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 20,475 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing i 2020
at beløbet på 20,475 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Anlægsregnskab for ombygning af Østbyens Børnehuse, afd. Holtbjerg Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende ombygning af Østbyens Børnehuse, afdeling Holtbjerg Børnehus. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 16. maj 2017 på kr. 480.000 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende ombygning af Østbyens Børnehuse, afdeling Holtbjerg Børnehus, sted nr. 513087.

 

For at give en bedre udnyttelse af institutionens kvadratmeter og dynamik i huset har der været behov for en ombygning.

 

Ombygningen har omfattet inddragelse af eksisterende gangareal og kontor til eksisterende gruppe-/arbejdsrum. Samt optimering af 1. sal, således kontorene bliver lettere tilgængelige for både forældre og personale.

 

Der er også udført en ombygning/udvidelse af grupperum til institutionens specialgruppe. Specialgruppen er i dag i lokaler på anden adresse, som ikke er optimale. Ved at flytte specialgruppen til Valdemarsvej 32 vil denne gruppe børn få optimale forhold.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 90.267. Mindreforbruget skyldes bedre licitation end først antaget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.06.00-G01-9-16 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Anlægsregnskab for tilbygning ved Østbyens Børnehuse, afd. Holmegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende tilbygning ved Østbyens Børnehuse, afdeling Holmegården. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 16. maj 2017 på kr. 1.350.000 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende tilbygning ved Østbyens Børnehuse, afdeling Holmegården, sted nr. 513086.

 

Østbyens Børnehus er beliggende i den østlige del af Herning by og dækker det tidligere Holtbjerg skoledistrikt og Herningsholm skoledistrikt. De har til huse på i alt 7 forskellige adresser.

 

Daginstitutionen oplevede et øget pres på deres vuggestuepladser beliggende i området omkring Herningsholmskolen. Det var ikke muligt at etablere flere vuggestuepladser indenfor den nuværende bygningsmæssige kapacitet i området omkring Herningsholmskolen. Daginstitutionen ønskede derfor at etablere op til 12 nye vuggestuepladser i ny tilbygning til afdeling Holmegården.

 

Holmegården rummede allerede en vuggestuegruppe på 13 børn, og de havde køkkenfaciliteter til at kunne lave mad til de ekstra vuggestuebørn. Holmegården var også udfordret af manglende personaletoilet. En tilbygning til afdeling Holmegården efterkom den øgede efterspørgsel efter vuggestuepladser.

 

Projektet har omfattet en tilbygning med nyt grupperum, børnetoilet og personaletoilet.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på kr. 18.797.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-5-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for Snejbjerg Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Snejbjerg Svømmehal. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 19. december 2017 på 700.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Snejbjerg Svømmehal, sted nr. 031094.

 

Projeket på Snejbjerg Svømmehal har omfattet følgende:

 • reparation af udligningstank
 • etablering af fald i gulv ved udgang fra bad til hal
 • reparation af promenader med linieafvanding
 • reparation af diverse indvendige vægge
 • fugning ved sokkelklinker m.m.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 169.265, hvilket skyldes bedre tilbud end kalkuleret.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for Snejbjerg ny skole og hal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Anders Bech Andersen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Snejbjerg ny skole og hal. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger som nedenfor fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Snejbjerg ny skole og hal, sted nr. 301071.

 

 

Anlægsarbejdet har omfattet opførelse af en ny skole og hal i Snejbjerg.

 

Snejbjerg Ny Skole er placeret ved Snejbjerg Hallen på Nørretanderupvej i Snejbjerg. Udover de for en skole normale funktioner omfatter byggeriet også SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter.

 

Hal og skole deler enkelte administrative og idrætslige funktioner, har fælles hovedindgang, og fremstår nu som ét samlet byggeri. Der har derfor været indarbejdet forslag til opgradering af Snejbjerg Hallen daværende facader.

 

Overordnet for skoledelens vedkommende har projektet omfattet etablering af centralrum, pædagogiske og administrative faciliteter, undervisningslokaler med tilhørende birum, SFO, ungdomsskole, skoletandpleje, og for Snejbjerg Hallens idrætsfaciliteter har projektet overordnet omfattet ny hal og 2 idræts-/bevægelsessale, springgravsområde samt tilhørende depoter og omklædningsrum.

 

Derudover har Børne- og Familieudvalget på udvalgsmøde den 4. oktober 2017 (punkt 124) behandlet en ny sag, hvor der var opstået en række hængepartier som konsekvens af byggeriet af Snejbjerg Skole. Det handlede om håndtering af problematikker omkring støvlevask, etablering af Beach Volley bane, beplantning ved svømmehal og skolen, hævelse af cykelstien og belysning ved indkørsel. Disse er blevet gennemført.

 

Det skal bemærkes, at der stadigvæk er et hængepart i projektet. Det har endnu ikke været muligt at gennemføre arbejdet omkring udearealerne ved Snejbjerg Svømmehal. Det anslås en pris på 0,2 mio. kr.

 

Desuden viser 5 års-gennemgangen på hal-delen udfordringer angående belysning. Lyskilden har en dårlig kvalitet, hvilket medfører et uforholdsmæssigt højt vedligeholdelsesniveau for belysningen derude, hvilket ikke anses som rimeligt for skole/hal. Dette kan løses ved at investere 0,03 mio. kr. til opsætningen af en ny lyskilde, mens leverandøren selv står for indkøbet af nye lyskilder.

 

Da anlægsprojektet ønskes afsluttet nu, anmodes der om flytning af 0,230 mio. kr. til nyt stednummer til ovennævnte hængepartier.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 2.708.390.

 

Mindreforbruget kan blandt andet henføres til, at der har været færre uforudsete udgifter end budgetteret og et fornuftigt licitationsresultat, der faldt ud til Herning kommunes fordel. Desuden er der kørt en stram økonomistyring.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at investering i lyskilden godkendes
at der overføres 0,23 mio. kr. til nyt stednummer, Færdiggørelse Snejbjerg skole i 2020 med henblik på at færdiggøre det ovenstående beskrevet
at anlægsregnskabet derefter godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for Aulum-Hodsager Skole, afd. Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Aulum-Hodsager Skole, afdeling Aulum. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 19. december 2017 på kr. 3.300.000, heraf en egenfinansiering fra Aulum-Hodsager Skole på kr. 800.000, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Aulum-Hodsager Skolen, afdeling Aulum, sted nr. 301081.

 

Aulum-Hodsager skoles afdeling i Aulum er på alle sider omgivet af andre kommunale bygninger eller offentlig vej. Derfor har skolen ikke mulighed for at udbygge for at skabe de læringsrum, der er brug for med skolereformens krav til undervisning og læring. Skolens gymnastiksal er ikke mere i brug, da Aulum har fået en ny hal.

 

Projektet har omfattet ombygning af gymnastiksalen og dermed har skolen fået ca. 500 m2, der kan benyttes til læringsrum for eleverne samt være ramme om et pædagogisk læringscenter, der opfylder fremtidens behov. 

Økonomi

 

 

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 375.629. Mindreforbruget skyldes bedre licitiation end forventet.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for ventilationsanlæg på Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Stavnsbo Sørensen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende ventilationsanlæg på Gullestrup Skole. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 28. august 2018 på kr. 750.000 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Gullestrup Skole, sted nr. 301077.

 

Gullestrup Skole har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et tilfredsstillende indeklima i skolens 4. og 6. klasse.

 

Arbejdstilsynet har besøgt virksomheden Gullestrup Skole på baggrund at et risikobaseret tilsyn. Under rundgang på skolen blev en række

undervisningslokaler inspiceret, herunder 4. og 6. klasse i "Flad Bygning".

 

Arbejdstilsynet fik oplyst at:

 • Der er lavet indeklimaundersøgelser, der indikere problemer med indeklimaet. Der er målt co2 koncentrationer på op til 2800 ppm. i undervisningstiden.
 • I størstedelen af undervisningstiden er co2 koncentrationen på over 1000 ppm.
 • Der er lavet egenindsats i form af udluftning i pauser mv.
 • Der er 27 elever i 4. klasse og 19 elever i 6. klasse.

 

Arbejdstilsynet kunne konstatere at:

 • Der under besøget var en tung luft i lokalerne.

For at efterleve påbuddet er der på taget etableret et ventilationsanlæg, som ventilerer de 4 klasselokaler inkl. 4 toiletrum og gang.

Økonomi

  

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 21.000.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-9-13 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for renovering og ombygning af Lind skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende renovering samt om- og tilbygning på Lind skole. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 28. januar 2014 og den 27. januar 2015 i alt 18.152.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende renovering og ombygning af Lind skole, sted nr. 301060.

 

Projektet på Lind skole har omfattet renovering samt om- og tilbygning på Lind skole.

 

Skolens elevtilgang har været markant stigende samtidig med, at kapacitet ikke er tilpasset til den betydelige udstykning af parcelhusgrunde og deraf følgende tilvækst i antal skolebørn, der har været i Lindområdet i en årrække, og som forventes at fortsætte med nye kommunale og private udstykningsområder i henhold til den nye kommuneplan.

 

For at udnytte området optimalt har man valgt at sammenbygge hal og skole. Den del af sammenbygningen, som ligger ved skolen, består overordnet af 5 basis-/ klasselokaler, fordelingsgang og toiletter. Sammenbygningen på hallens side består af en multihal med springgrav, musiklokale ( ”et af skolens faglokaler”, som kan fungerer som scene ved større arrangementer), fitnesslokale, 4 x omklædningsrum, depoter samt et foyerområde, som sammenbinder de nye arealer med den eksisterende halbygning.

 

Som følge af en sammenbygning med hallen har der været behov for at nytænke skolens eksisterende organisering. Denne om-organisering samt en øget elevtilgang har medført en række om- og tilbygninger på skolen, som er indarbejdet i helhedsplanen.

 

Helhedsplanen berører nogle af skolens faglokaler, som enten er ombygget eller om-disponeret.

 

Det samlede antal faglokaler består af følgende:

 • 1 x billedkunstlokale (placeret ved udskolingen)
 • 2 x musiklokale (hvoraf det ene placeret i sammenbygningen ved multihallen)
 • 1 x håndværk & design (indrettes i eksisterende sløjdlokale)
 • 1 x hjemkundskab (eksisterende)
 • 1 x fysik / kemi (eksisterende)
 • 1 x natur & teknik (del af et nyt science-område)
 • 1x biologi (del af et nyt science-område)
 • 1 x multi- / ”grov”-værksted

 

Den gamle gymnastiksal er ombygget til et nyt science-område bestående af et natur & teknik- og et biologilokale. De sideliggende omklædningsrum er ombygget i let grad til et ”grovværksted” som blandt andet kan fungere som et multianvendeligt lokale i forbindelse med scienceundervisningen.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 302.697. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været så mange uforudsete udgifter som budgetteret.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-5-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Anlægsregnskab for Sinding-Ørre Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Lise Thune Laursen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Sinding-Ørre Midtpunkt. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 19. december 2017 på 2.300.000 kr. og den 19. juni 2018 på 578.000 kr. samt en indtægtsbevilling den 19. juni 2018 på 578.000 kr. vedrørende indsamlede midler, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Sinding-Ørre Midtpunkt, sted nr. 301079.

 

Projeket på Sinding-Ørre Midtpunkt har omfattet følgende:

 • etablering af et motion/bevægelsescenter
 • et lokale til musikundervisning og kulturelle formål
 • et lokale til kontor og opbevaring for lokalhistorisk arkiv
 • et podie med lydudstyr i kantinen/sportscafeen

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for tag og fag på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende tag og fag på skolerne. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 24. januar 2017 på 3.000.000 kr., den 31. oktober 2017 på kr. 1.568.000 samt den 19. december 2017 på 3.000.000 kr., ialt kr. 7.568.000, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende tag og fag på skolerne, sted nr. 301089.

 

 Anlægsprojektet har omfattet følgende:

 • Haderup skole - Udskiftning af tage
 • Lind skole - Udskiftning af vinduer og døre samt tagrenovering
 • Vinding skole - Udskiftning af vinduer
 • Sunds skole - Udskiftning af vinduer og facaderenovering
 • Kibæk skole - Udskriftning af vinduer og døre
 • Sdr. Felding - Udskriftning af vinduer og døre

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 175.596.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for Vinding Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Stavnsbo, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Vinding Skole. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 6. marts 2018 på 1.700.000 kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Vinding Skole, sted nr. 301078.

 

Vinding skole er fra Arbejdstilsynet blevet påbydt at sikre tilfredsstillende indeklima i i undervisningslokaler, herunder temperatur og luftkvalitet i de 6 klasselokaler på 1. sal, 4 klasselokaler i kælderen samt billedkunstlokalet.

 

Projektet har omfattet etablering af mekanisk ventilation i de 11 lokaler for at opfylde kravet fra Arbejdstilsynet.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 326.785, hvilket skyldes et rigtigt godt tilbud og næsten ingen uforudsete udgifter.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 16. maj 2017 på 9.000.000 kr. og den 15. maj 2018 på kr. 900.000, ialt kr. 9.900.000, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen, sted nr. 301098.

 

Begge skoler er opført i 1976 med delvis flade tage og tage med hældning. Da der med mellemrum oplevedes fugtindtrængning, blev det besluttet at udskifte tagbelægning på de tage med hældning. På de flade tage blev det besluttet at udføre et nyt tag henover ventilationsanlægget.

Økonomi

 

Den samlede udgift til renovering af tag på Højgaardskolen og Engbjergskolen er større end forventet. Merforbruget på den samlede anlægssag er -1.165.882 kr.

 

Merforbruget skyldes primært, at utæthederne i de samme tagbelægninger årene forinden havde udviklet sig til et niveau, der gav fugtskader og skimmelsporer i indeklimaet. Da det ikke var muligt at udbedre dette udefra, er skimmelsaneringen udført indefra, inkl. nye loftskonstruktioner, isolering, belysning m.m.

 

Merforbruget på -1.165.882 kr. finansieres af likvide midler med henvisning til, at der i forbindelse med afslutning af anlægsregnskab på nedenstående sager er opstået følgende mindreforbrug, som vil tilgå kassen:

 

 • 175.597 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Tag og fag på skolerne, stednr. 301089
 • 302.697 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Lind skole renovering/ombygning, stednr. 301060
 • 326.785 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Indeklima Vinding skole, stdnr. 301078
 • 375.629 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Aulum-Hodsager skole, stednr. 301081

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds og Læringscenter Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds samt Læringscenter Syd. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 16. maj 2017 på 5.525.000 kr., den 19. september 2017 på kr. 2.700.000 samt den 6. marts 2018 på 1.920.000 kr., ialt kr. 10.145.000, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds samt Læringscenter Syd, sted nr. 301086.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

Lind Skole:

Der er fundet fugt og skimmelvækst flere steder på skolen, og i mange typer af konstruktioner, blandt andet i konstruktioner, som har medført store omkostninger at sanere og genetablere.

 

Der er udført løbende kvalitetsmålinger i alle opholdsrum på skolen i årene 2017, 2018 og 2019.

 

På baggrund af målingerne er der løbende udført større eller mindre bygningsmæssige indgreb for at nedbringe niveauet af skimmelsporer, således at brugen af skolen har kunnet opretholdes.

 

Sunds-Ilskov Skole, afd, Sunds:

Der er opstået store fugtskader og efterfølgende skimmelvækst i konstruktioner og belægninger i kælderafsnit efter opstuvende regnvand i kloaksystemet.

 

Kloaksystem er ændret, og kælderen er saneret. Kælderafsnit var tiltænkt som erstatning for klasser i midlertidig pavillon, men et revideret bygningsreglement gjorde det ikke længere muligt. Der blev givet en tillægsbevilling til en mindre tilbygning på terræn, samt at kælderen blev reetableret som depot, samt lokaler til begrænset ophold.

 

Læringscenter Syd, afd. Arnborg:

Efter konstatering af skimmelvækst på bagside af gulvbelægninger og fugt bag væv på vægge er disse fjernet, og der er udført sanering. Der er udført nyt gulvvarme-anlæg i to lokaler, som tørholder konstruktionen. Alle vægflader er genbehandlet med åndbare overflader.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på kr. -2.494.577.

 

De primære årsager til merforbruget er:

 • I november 2017 var udskiftningen af terrændækket i Kollundvej-bygningen netop opstartet, og desværre viste det sig, at der var enormt mange følgeudgifter ved at udskifte, som ikke var kendt på forhånd. Blandt andet:
  • Nye vægge skulle opbygges
  • Ny EL og VVS under gulve
  • Understøbning af eksisterende vægge
  • Rensning af ventilationsanlæg
 • Nye konstruktioner ”dukkede op” i to klassefløje med fugtskader og skimmelvækst.
 • Udgifter til prøvetagningen til sikring af, at bygningerne lever op til gældende standarder.

 

Merforbruget på -2.494.577 kr. finansieres af likvide midler med henvisning til, at der i forbindelse med afslutning af anlægsregnskab på nedenstående sager er opstået følgende mindreforbrug, som vil tilgå kassen:

 • 2.408.390 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Snejbjerg Skole, stednr. 301071
 • 169.265 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Snejbjerg Svømmehal, stednr. 031094

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Lukkedage på Valdemarskolen: Det skal præciseres , at Valdemarskolen følger Sønderagers model, hvor der er lukket fra sidste skoledag inden elevernes juleferie – og ikke kun hverdage mellem 24.12. og 31.12. – til første hverdag efter nytår.
 • Overblik over anlægsprojekter i regi af Børne- og Familieudvalget (bilag vedlagt).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.16-P00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af salg af ejendom

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer