Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. november 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.20.00-P00-3-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af programoplæg for ny Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Programoplæg for Ny Herningsholmskolen fremsendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Programoplæg for den nye Herningsholmskolen foreligger nu til politisk godkendelse. Oplægget er blevet til i et tæt samarbejde mellem administrationen, skolens ledere og medarbejdere og er vedlagt sagen.


Fokus i arbejdet har været på det pædagogiske indhold og organisering af den nye skole som en erstatning for den eksisterende Herningsholmskolen med afsæt i en økonomisk ramme på 196 mio. kr.


Skolen skal bygges med en fleksibilitet, der kan rumme både almenområdet og specialområdet. Målet er at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring og trivsel - og samtidig sikre optimal udnyttelse af lokaler og udearealer. Synergieffekter i og omkring skolen og dennes betydning for lokalområdet har også været prioriteret højt i arbejdet. Det har samtidig været naturligt at inddrage FN's Verdensmål i rammesætningen af projektet.


Resultatet forventes at være en fremtidssikret skole, som både indholds- og funktionsmæssigt er visionær og varierende i forhold til de fysiske læringsmiljøer, så de pædagogiske krav bliver tilgodeset.


Programoplægget vil blive præsenteret nærmere på mødet.


Der vil blive tale om en kompakt skole i flere etager i størrelse og med en beliggenhed, som lokalplanmæssigt er behandlet i udkast på Byplanudvalgets møde d. 2. november 2020. Skolen er overordnet organiseret med afsæt i det pædagogiske-arkitektoniske program, der er vedlagt sagen. Skolen skal som minimum integreres med den eksisterende hal og indskolingshus. Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, ønskes dele af den eksisterende skole integreret. Hvis dele af skolen integreres i et nyt projekt, skal der indregnes erstatningsarealer, således skolen kan fungere under byggeriet.

Økonomi

I investeringsoversigten for budget 2021-2022 er afsat rådighedsbeløb på 12,380 mio. kr. i 2021, 30,380 mio. kr. i 2022, 60,988 mio. kr. i 2023, 54,000 mio. kr. i 2024 og 40,000 mio. kr. i 2025. Alle beløb er pristalsreguleret siden projektopstart og kan derfor summeres til 197,748 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at programoplægget vedrørende Ny Herningsholmskolen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-27-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om budgetforlig 2021-22

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om Herning Kommunes budgetforlig 2021-22 og forligets betydning for udvalget.

Sagsfremstilling

Onsdag den 23. september 2020 indgik forligskredsen et toårigt budgetforlig. Budgetforslaget, som fremsat af forligskredsen, blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2020.


Budget 2021 har betydning for en række af Børne- og Familieudvalgets områder:


Serviceområde 10 - Folkeskole og STU:

 • I forhold til STU ønskes samarbejdet mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse styrket og borgerrettet.
 • Der afsættes 6,5 millioner kroner ekstra om året til et permanent løft af folkeskolerne i Herning Kommune.
 • Regeringens finanslovsforslag for 2021 har afsat 400 millioner kroner til kvalitetsløft af folkeskolen. Vedtages det, betyder det, at Herning Kommune tilføres cirka seks millioner kroner. Forligspartierne er enige om, at pengene til folkeskolen i finanslovsvedtagelsen krone-til-krone tilføres folkeskolen.
 • ”Erhvervsmuligheden” er et tilbud under UngHerning. Antallet af pladser øges med seks, og der afsættes 670.000 kroner til formålet.
 • Der afsættes cirka 40 millioner kroner i 2021-2025 til en række skolerenoveringer og -projekter samt forbedringer af klimaskærme.
 • Tjørring Skole udvides med et ekstra spor. Forligskredsen afsætter penge til dette byggeri i 2024 og 2025.
 • På forårskonferencen i 2021 fremlægges en evaluering og status på elevfravær og skoleudsættere.


Serviceområde 10 - Dagtilbud:

 • I Lind ønskes opført en ny daginstitution på Kollundvej med plads til cirka 170 børn, både vuggestue- og børnehavepladser. Til formålet afsættes i alt 40 millioner kroner i 2021, 2022 og 2023.
 • Der afsættes i alt 30 millioner kroner i 2023 og 2024 til et kommende institutionsbyggeri i Snejbjerg.
 • Regeringens finanslovsforslag til 2021 har afsat 600 millioner kroner til minimumsnormeringer. Vedtages det, betyder det, at Herning Kommune tilføres cirka ni millioner kroner. Forligspartierne er enige om, at pengene til daginstitutioner i finanslovsvedtagelsen krone-til-krone tilføres daginstitutionerne.
 • Der er budgetmæssige udfordringer i Dagplejen. Forligspartierne afsætter penge til over de kommende fem år at løfte opgaverne, ligesom der også sættes midler af til efteruddannelsen af dagplejerne.


Serviceområde 16 - Børn og Familie:

 • Der afsættes 2,5 millioner kroner årligt til foranstaltningsområdet, hvilket sikrer uændret budgetniveau i forhold til budget 2020.
 • Sundhedsplejen er tilført 0,470 mio. kr i 2021 og 0,940 mio. kr. i de følgende år til fastholdelse af serviceniveauet.
 • På budgetkonferencen i foråret 2021 præsenteres byrådet for oplæg om, hvordan overgangen fra barn/ung til voksen kan lettes for handicappede borgere.


Udvalget vil på kommende møder få forelagt sager vedrørende udmøntning af de respektive beslutninger. Desuden vil udvalget løbende blive orienteret om status og fremdrift i udmøntningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Fie Salhøj-Abel

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i byrådet den 3. marts 2020 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Børn og unge” og ”Uddannelsesby Herning” til behandling i udvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Sagsfremstilling

Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen. I kommuneplanen fastlægger byrådet politikken for kommunens udvikling og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.


Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i det tidlige forår 2021.


Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde, lægges der op til at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de enkelte afsnit lægges der også op til at udvalget også drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel.


 • Introduktion Herning Kommuneplan 2021-2032
  • I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af hvordan Herning Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
 • Børn og Unge
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af Børn og ungepolitikken (2018), som bygger på det fælles børne- og ungesyn "Her skaber vi venskaber. Herudover bygger afsnittet også på de to underliggende strategier: ”Meningsfulde fællesskaber” og ”Herningmodellen”
 • Uddannelsesby Herning (Behandles også af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget)
  • Nyt afsnit skrevet på baggrund af Uddannelsesstrategien (2019) med fokus på, at Herning skal være en attraktiv uddannelsesby


De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunes gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag.


På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 som Byplanudvalget præsenteres for på et kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgets indstilling fremgå.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Beslutning

Drøftet. Udkastet til afsnit vedrørende børn- og ungeområdet og uddannelsesby Herning blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om økonomistatus på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. I sagen fremlægges status for de første 10 måneder af 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Som en opfølgning på budgetvedtagelsen vedrørende budget 2020 blev det i Børne- og Familieudvalget den 13. november 2019 besluttet at iværksætte korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse i 2020. Forårsbudgetopfølgningen behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020 (punkt 69) viser et forventet merforbrug på ca. -2 mio. kr. samlet set på serviceområde 16, Børn og Familie. Efterårsbudgetopfølgningen behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. oktober (punkt 132) viser et forventet mindreforbrug på ca. +1 mio. kr. samlet set på området.


Forbruget i de første 10 måneder af 2020 er i tråd med det forventede udgiftsniveau i efterårsopfølgningen. Det betyder med andre ord, at det faktiske registrerede forbrug i september og oktober ikke giver anledning til at ændre forventningerne fra efterårsopfølgningen.


Det bemærkes, at foranstaltningsområdet fortsat er et meget bevægeligt område og under pres. Pt. opleves der for eksempel en mærkbar stigning i antallet af unge, som behandles for massive spiseforstyrrelser. Der er derfor behov for vedholdende fokus på implementering af de tiltag, der er besluttet på plejefamilieområdet. Det handler særligt om ændret praksis for vederlagsfastsættelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Udvalget modtager to gange årligt en status på Herningmodellen, senest den 1. april 2020 (punkt 50). Status præsenteres på mødet til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Siden implementering af Herningmodellen har Børne- og Familieudvalget modtaget en halvårlig status for at følge udviklingstendenserne på området.


Positive tendenser:

 • Anbringelsesmønstret fastholdes: en lille andel børn/unge er anbragt på institution, og en stor andel børn/unge er anbragt i plejefamilie. På det seneste ses også en mindre stigning i andelen i slægt- og netværkspleje
 • Der er færre anbragte børn/unge i forhold til 2015.
 • Der ses ikke flere sammenbrud i anbringelserne
 • Der ses færre tvangsanbringelser
 • Der arbejdes tværfagligt og tidligt forebyggende


Opmærksomhedspunkter:

 • Rådgiverne arbejder både i ”gamle” og ”nye” sager – ca. 770 af de nuværende ca. 1700 åbne sager er oprettet før 2016.
 • Det samlede antal af sager er steget i perioden. Ambitionen er at opnå samme mønster som i pilotprojektet. Her sås først stigende sagstal, og herefter et fald i projektets år 3. Dog så det ud til at tage noget længere tid ved udbredelsen til hele kommunen – men i 2020 er sagstallet faldet igen.
 • Fokus på tidlig opsporing og indsats
 • Fornyet fokus på skolegang og uddannelse

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.57.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om tilsynsrapport for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Herning Kommune har en driftsoverenskomst med den selvejende institution Herning Krisecenter. Socialtilsyn Midt fører tilsynet med Herning Krisecenter.


Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på Herning Krisecenter. Tilsynet konkluderer, at Herning Krisecenter lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Seneste tilsynsrapport for Herning Krisecenter blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 11. december 2019 (punkt 148).


Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget er gennemført 6. oktober 2020. Herning Krisecenter er godkendt til 6 pladser efter Lov om Social Service §109. Krisecentrets målgruppe er kvinder i alderen 18-85 år, som er udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb. Kvinderne kan indskrives med medfølgende børn op til 18 år.


Socialtilsyn Midt vurderer, at Herning Krisecenter lever op til kravene jfr. § 6 i lov om socialtilsyn. Socialtilsynet vurderer:


 • at tilbuddets målgruppe, metoder og målsætning er tydeligt defineret, og at tilbuddets faglige metoder og tilgange er relevante i forhold til målgruppen. De faglige metoder og tilgange er kendte for medarbejderne og bidrager til kvindernes udvikling og trivsel.
 • at tilbuddet overordnet opstiller konkrete og individuelle mål, samt at der følges op herpå. Det vurderes det, at der i høringsperioden er iværksat dokumenteret faglige refleksioner og overvejelser i forhold til de valgte metoder og tilgange, til brug for egen læring og heraf justering af indsatsen.
 • at tilbuddet har samarbejde med relevante eksterne aktører.
 • at tilbuddet har fokus på, at støtte kvinderne i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der er fokus på kvindernes og medfølgende børns fysiske og mentale sundhed og trivsel, samt at kvinderne lever et så selvstændigt liv som muligt, under hensyn til sikkerhed og fællesskabsprincippet.
 • at kvinder og børn i tilbuddet bliver hørt, respekteret og anerkendt og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet under hensyntagen til deres aktuelle situation. Det vurderes, at kvinder og børn trives i tilbuddet.
 • at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og har en ledelse, der formår at skabe rammerne om et tilbud, der udgør en reel og positiv forskel for kvinderne og medfølgende børn. Det vurderes, at medarbejdere har relevante faglige uddannelser, der modsvarer kvinder og børns behov og sætter dem i stand til at arbejde efter tilbuddets metoder og tilgange.
 • at der er en økonomisk ramme for så vidt angår budgetterede personaleomkostninger, borgerrelaterede omkostninger samt kompetenceudvikling af personale, som afhængig af tilbuddets økonomiske prioriteringer, giver mulighed for at yde en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende set i forhold til tilbuddets målgruppe og takst.


Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger af Herning Krisecenter således:


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

x
x

x


Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Herning Kommune har fået påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe. Det midlertidige forbud er iværksat på institutionerne Tjørringhus og Agerbo. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 2. november 2020 påbudt kommunalbestyrelsen i en række kommuner, herunder Herning Kommune, omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet. Restriktionerne blev straks sat i værk.


Forbuddet gælder både kommunale og private anbringelsessteder og botilbud m.v. beliggende i kommunen, når der på tilbuddet er borgere, som tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med coronavirus.


Formålet med forbuddet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Besøgsforbuddet er trådt i kraft den 2. november 2020 kl. 14.00, efter at være blevet meddelt samme dag kl. 12.33. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet samt ændringsbekendtgørelse nr. 1551 af 1. november 2020.


Forbuddet mod besøg gælder ikke i kritiske situationer, hvor det vil være muligt at få besøg af en til to faste besøgspersoner. Disse besøg skal som udgangspunkt foregå på tilbuddets udendørs arealer, medmindre tilbuddets ledelse har tilladt, at det kan ske indendørs i den del af de indendørs arealer, som borgeren selv råder over. Besøgene sker efter anvisning fra tilbuddets ledelse.


Besøgsrestriktionerne på sociale tilbud i Herning Kommune vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når det vurderes, at restriktionerne ikke længere er nødvendige.


Det enkelte tilbuds ledelse har kompetencen til at vurdere ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, om der er borgere i en risikogruppe i det konkrete tilbud.


Særligt for børn og ungeområdet er, at besøgforbud ikke omfatter barnets samvær med sine forældre. Forældre må være sammen med deres barn indenfor på tilbuddet, herunder også på tilbuddets fællesarealer. Besøgende er således andre end forældrene. Sådanne besøg afvikles så vidt muligt udendørs. I Center for Børn og Forebyggelse er to botilbud vurderet omfattet af besøgsforbuddet. Det gælder Tjørringhus og Agerbo. For børn og unge på Tjørringhus er der lagt vægt på målgruppens fysiske sårbarhed. For børn og unge på Agerbo er der lagt vægt på målgruppens særlige sårbarhed, idet der er tale om børn og unge, der ikke kan testes for COVID-19 på ordinære vilkår.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.01.00-P24-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund, Maja Krarup Lenger

Sagsresume

Af folkeskolelovens § 41 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 15. september 2020 (punkt 122) at sende den reviderede styrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne. På baggrund af de indkomne høringssvar er styrelsesvedtægten justeret. Børne- og Familieudvalget forelægges de indkomne høringssvar til orientering og den deraf afledte justering af styrelsesvedtægten til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Af folkeskolelovens § 41 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.


Styrelsesvedtægten skal indeholde bestemmelser om:

 1. Skolebestyrelsernes sammensætning
 2. Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4
 3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen
 4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen


Vedtægten skal også indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen. I et bilag til vedtægten fremgår beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.


Styrelsesvedtægten har hidtil bestået af to dokumenter: Selve styrelsesvedtægten og et bilagsmateriale, hvor alle relevante forhold, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelser relevante for skolebestyrelsens arbejde, fremgår. Bilagsmaterialet har hidtil været sammensat af disse mange enkeltdele. Inspireret af Århus Kommune er formen ændret i denne udgave. Her vil bilagene komme til at figurere enkeltvis på kommunens hjemmeside. Dette letter tilgængeligheden og muliggør, at de enkelte bilag løbende kan revideres.


I perioden 23.09.2020 til 29.10.2020 har skolebestyrelserne haft mulighed for at afgive høringssvar til den reviderede styrelsesvedtægt. Der er indkommet høringssvar fra følgende parter (se bilag for indholdet i de konkrete høringssvar):

 • Aulum-Hodsager Skoles bestyrelse
 • Brændgårdskolens bestyrelse
 • Engbjergskolens bestyrelse
 • Haderup Skoles fællesbestyrelse
 • Herningsholmskolens bestyrelse
 • Højgårdskolens bestyrelse
 • Kildebakkeskolens bestyrelse
 • Lind Skoles bestyrelse
 • Læringscenter Syd, fællesbestyrelse
 • Sdr. Felding Skoles fællesbestyrelse
 • Skalmejeskolens bestyrelse
 • Skarrild/Karstoft Landsbycenter, fællesbestyrelse
 • Sørvad-Ørnhøj Skoles fællesbestyrelse
 • Timring Læringscenters fællesbestyrelse
 • Valdemarskolens bestyrelse
 • Vestervangskolens bestyrelse


Generelt er der tilfredshed med den reviderede styrelsesvedtægt, da den opleves mere overskuelig og lettere at læse end den tidligere. Nedenfor fremgår nogle af de gennemgående kommentarer samt hvilke ændringer, der er foretaget i styrelsesvedtægten på baggrund heraf. For det fulde overblik over kommentarer og rettelser henvises til bilag.


Fokus på § 24a:
Flere af fællesbestyrelserne undrer sig over, at fællesbestyrelserne kun i begrænset omfang nævnes i styrelsesvedtægten. Dette er taget til efterretning. Forvaltningen har besluttet at tilføje et bilag til styrelsesvedtægten, som beskriver de særlige retningslinjer, der gælder for § 24a, herunder bestyrelsessammensætning, valgperioder mv. Det er indskrevet i styrelsesvedtægten, så det fremgår, at vedtægten også gælder for fællesbestyrelserne.


Elevrepræsentation i skolebestyrelsen:
Flere bestyrelser udtrykker udfordringer ved at have elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. De efterspørger derfor, at kommunalbestyrelsen gør det muligt at anmode om fravigelse fra bestemmelsen ved skoler/afdelinger til og med 6. klassetrin. Jævnfør folkeskoleloven er det dog kun muligt at fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen ved skoler eller afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin. Derfor kan anmodningerne ikke imødekommes. Forvaltningen vil dog tage initiativ til, hvordan arbejdet kan kvalificeres.


Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af leder og medarbejdere:

Der er et par bestyrelser, som efterspørger bredere deltagelse fra skolebestyrelsen i forbindelse med ansættelse af skolens leder. Det er afgørende, at der sikres opbakning i skolebestyrelsen, når skolens leder ansættes. Praksis i Herning Kommune er, at mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen deltager ved ansættelse af skolens leder. Dette præciseres i styrelsesvedtægten.


Desuden spørger enkelte bestyrelser ind til skolebestyrelsen rolle i forbindelse med ansættelse af pædagoger i SFO’en. Jævnfør folkeskolelovens § 40, stk. 6 skal skolebestyrelsen give udtalelse ved ansættelse af både lærere og pædagoger. Da skolerne nu har fået SFO’er, og disse hører under folkeskoleloven, gælder skolebestyrelsen rolle i ansættelsesproceduren også, når der ansættes pædagoger til SFO’en.


Meningsfulde Fællesskaber:
Der ønskes et større aftryk af ”Meningsfulde Fællesskaber”, særligt barnets stemme i forhold til, hvordan man sikrer og kvalificerer elevrepræsentation i skolebestyrelsens arbejde. Det vurderes yderst relevant at indskrive Meningsfulde Fællesskaber i styrelsesvedtægten, da skolebestyrelsen har et medansvar for at bidrage til opfyldelse af strategien.


Udover disse gennemgående kommentarer er der flere enkeltstående kommentarer, som har ført til mindre ændringer eller præciseringer i styrelsesvedtægten.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar godkender styrelsesvedtægt for skolerne.

Beslutning

Godkendt. De indkomne høringssvar understreger vigtigheden af det igangsatte arbejde med inddragelse af børn og unge, jf. budgetmålet om "Barnets stemme".

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-I02-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om resultater af brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der foreligger resultater af den nationale brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO. Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2020. Børne- og Familieudvalget orienteres om resultaterne, herunder Hernings resultater.

Sagsfremstilling

Der foreligger resultaterne af den første nationale brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen omfatter folkeskolen og SFO og indeholder repræsentative data om brugertilfredshed på landets skoler og SFO’er. Undersøgelsen giver et bredt billede af forældrenes tilfredshed. Spørgsmålene er inddelt i temaerne undervisning, trivsel, skole-hjem-samarbejde, mobning, ledelse og overgang til ungdomsuddannelse. Der er også medtaget baggrundsspørgsmål om blandt andet klassetrin, sprog i hjemmet, og om barnet modtager specialundervisning eller særlig støtte.


l forhold til landsgennemsnittet ligger Herning generelt over landsgennemsnittet på skoleområdet. På SFO-området ligger Herning generelt på eller lige under landsgennemsnittet. I forhold til data på den enkelte SFO er der udfordringer afledt af flytning af fritidshjem til SFO.


Brev om brugertilfredshedsundersøgelsen, landsrapport, Hernings rapport samt pjece om brugertilfredshedsundersøgelsen er vedlagt sagen.


Det foreslås, at ledelse, MED-udvalg, bestyrelsen arbejder med resultatet af undersøgelsen med henblik på at udvikle kvaliteten. Herudover foreslås, at resultatet indgår i kvalitetsdrøftelserne mellem skolelederen og centerlederen – sammen med øvrige data, der siger noget om kvaliteten af tilbuddet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der arbejdes med resultaterne i dialog mellem skoleleder og forvaltning samt lokalt på skolerne.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P05-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Drøftelse og beslutning vedr. opgørelse af normering i daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona

Sagsresume

Af budgetforliget for 2020 fremgår, at der ønskes større gennemsigtighed omkring normeringen i daginstitutioner. Der er udarbejdet forskellige modeller til synliggørelse af normeringen på dagtilbuddenes hjemmesider, som fremlægges til udvalgets drøftelse og efterfølgende godkendelse.

Sagsfremstilling

Af budgetforlig 2020 fremgår, at der ønskes større gennemsigtighed omkring normering i daginstitutioner, hvorfor der ønskes en præsentation af en opgørelse, der på institutionsniveau vil tydeliggøre normeringen - og hvor mange lønkroner, der bruges på hvilke faggrupper. Opgørelsen skal efterfølgende ligge - og løbende opdateres - på hver institutions hjemmeside.


Herning kommune har lønsumsstyring og ikke normeringsstyring. Det betyder, at hvert dagtilbud billedligt talt får en pose penge ud fra den politisk godkendte tildelingsmodel, som de skal drive dagtilbuddet for. Det er dagtilbudslederens ansvar og kompetence – i samråd med bestyrelsen – at beslutte, hvordan midlerne anvendes.


Det er derfor vigtigt at understrege, at udarbejdelse af en opgørelse af normering på daginstitutionerne er kompleks. Kompleksiteten hænger sammenmed flere forskellige forhold. En normeringsopgørelse er et øjebliksbillede ud fra nogle gennemsnitsbetragtninger. Det betyder, at ændret børnetal/ændrede gruppestørrelser, forhold vedrørende medarbejdernes efteruddannelse, sygdom og vikarer, feriepasning, m.v. ændrer sig løbende, og de gennemsnitlige normeringstal kan derfor ikke findes 1:1 i institutionerne. De gennemsnitlige normeringstal påvirkes ligeledes at antallet af matrikler i et dagtilbud og af åbningstiden. Normeringen afhænger desuden af, hvilke faggrupper, der er ansat, det vil sige andelen af pædagoger henholdsvis pædagogmedhjælpere. Endelig og ikke mindst er det forskelligt, hvor mange børn der er i dagtilbuddene hen over dagen, hvilket ligeledes påvirker den reelle normering.


Der har været igangsat en lokal proces, hvor der er arbejdet med, hvordan normeringen i daginstitutioner kan synliggøres. Denne proces har involveret daginstitutionsledere, forældre og faglige organisationer. På baggrund af denne proces er der udarbejdet et udkast til et normeringsskema, som har været under afprøvning på Højgaard Børnehus, Spilophuset og Børnehuset Stjernen. Institutionerne har givet tilbagemeldinger på normeringsskemaet, som er tilrettet herefter. Der er blevet udarbejdet to eksempler, som viser, hvordan normering kan gøres op på to daginstitutioner: Spilophuset og Højgaard Børnehus. I bilaget præsenteres resultaterne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter de forskellige modeller for opgørelse af normering
at Børne- og Familieudvalget beslutter hvilken model, der skal anvendes til de halvårlige opdateringer af normering på dagtilbuddenes hjemmesider.

Beslutning

Udvalget besluttede, at begge modellers data skal fremgå af dagtilbuddenes hjemmesider.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.03.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om Galaxen og Brændgårdskolen ansøger om elevator og ændring af hovedindgang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Brændgårdskolen og daginstitutionen Galaxen ansøger om ny elevator og indgangsparti. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Galaxen blev i 2018 flyttet til Brændgårdskolen. Samarbejdet mellem skole og daginstitution fungerer godt, blandt andet med brug af fælles personalefaciliteter. De søger i fællesskab om ændring af dørene i indgangspartiet samt etablering af en ny elevator. Ændring af dørene i indgangspartiet løses over anlægssagen for byggeri af Galaxen, da indgangspartiet er en del af anlægsprojektet.


Etablering af ny elevator er udenfor anlægsprojektet og den økonomiske ramme til anlæg af Galaxen. Brændgårdskolen har en ældre elevator, som også bruges af Galaxens brugere. Elevatoren er slidt og placeret en stykke vej fra Galaxen. Galaxen og Brændgårdskolen har et fælles ønske om at få en ny elevator placeret uden for bygningen ved det fælles indgangsparti ved Brorsonsvej. Det kan oplyses, at elevatoren fungerer.

Økonomi

Etablering af en ny elevator koster i følge Kommunale Ejendomme anslået 0,95 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til Gullestrup Børnecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen, Tove Mortensen, Pia Colstrup, Maria Kringelholt, Claus Pedersen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevillinger på i alt 9,227 mio. kr. til 2. etape af "Helhed i Gullestrup", som i henhold til investeringsoversigten skal gennemføres i 2021, samt godkendelse af revideret lejeaftale mellem Herning Kommune og Gullestrup Sport og Kultur.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevillinger på i alt 9,227 mio. kr. til gennemførelse af til- og ombygning i forbindelse med kapacitetstilpasning i Gullestrup.


Anlægsprojektet er 2. og sidste etape af realiseringen af "Helhed i Gullestrup", som er præsenteret i Ideoplæg af 19. april 2018.


Siden ideoplægget blev udarbejdet, er Børnecenter Nord blevet kommunaliseret og gået sammen med Gullestrup skole i en §24a-ordning (fælles ledelse og fælles bestyrelse) til det, der nu hedder Gullestrup Børnecenter. Desuden er fritidshjem overgået til SFO. Disse ændringer underbygger visionen i ideoplægget "Helhed i Gullestrup". Samarbejdet mellem daginstitution, skole og kulturhus/hal er nu endnu tættere.


I samarbejde med blandt andre institutionslederen og den nytiltrådte skoleleder, er der udarbejdet et dispositionsforslag.


Ved at ombygge i eksisterende skoleområde og tilbygge en toiletkerne samt en reorganisering af skolens funktioner, gives der plads til det nødvendige antal undervisningslokaler og depoter.


Der bliver bygget vuggestue i tilknytning til eksisterende børnehave. Der etableres produktionskøkken i samarbejde med Gullestrup Sport og Kultur i lokaler, som Herning Kommune i dag lejer af Gullestrup Sport og Kultur. Lejeaftalen skal revideres, da et klasselokale udgår af lejemålet og i stedet indgår leje af et tilsvarende areal til produktionskøkkenet. Størrelsen af lejemålet udgør uændret 210 m2 i den reviderede lejeaftale.


Gullestrup Børnecenter samles på én matrikel og projektet vil arealoptimere aktiviteterne omkring skole, daginstitution og SFO. Det betyder, at Lille Østergård, Trælundvej 5, som i dag huser en specialklasse, og Hedegården, Lyngens Kvarter 225-227, som i dag huser vuggestue, fraflyttes. Disse to adresser undersøges af forvaltningen med henblik på, om de kan overgå til andre formål eller afhændes.

Økonomi

Anlægsudgift til vuggestue inkl. nyt produktionskøkken udgør i alt 5,727 mio. kr. og anlægsudgift til ombygning af skolen udgør 3,5 mio. kr.


Der anmodes således om anlægsudgiftsbevillinger på henholdsvis 5,727 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, nyt stednr. samt 3,5 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr.


Anlægsudgiften på i alt 9,227 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke og Ungdomsskoler, stednr. 301099-03, Gullestrup Skole/Li. Østergård, kapacitetstilpasning i 2021.


Driftsudgifter til de nye og ombyggede lokaler afholdes indenfor driftsbudgettet til Gullestrup Børnecenter på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.


Det samlede areal, som lejes hos den selvejende institution Gullestrup Sport og Kultur, er uændret efter revidering af lejeaftalen, og der skal således ikke ske belastning af lånerammen ved indgåelse af den reviderede lejeaftale, jf. lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der til vuggestue inkl. produktionskøkken meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,727 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr.
at der til ombygning af skolen meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr.
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 9,227 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 03 Gullestrup skole/Li. Østergård
at den reviderede lejeaftale mellem Herning Kommune og Gullestrup Sport og Kultur godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P20-3-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo U Bertelsen, Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der anmodes om godkendelse af og frigivelse af anlægsmidler til etablering af rampe, trappelift og elevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum.

Sagsfremstilling

På Aulum-Hodsager Skole, afd. Aulum går en benamputeret elev, som har vanskeligt ved at færdes på trapper. "Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap" § 5 siger, at "Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap. Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer."


Således er kommunen forpligtiget til at sikre, at alle elever kan færdes på skolen og deltage i undervisningen. Der er ikke elevator på Aulum Byskole, så den bedste løsning vil være at etablere en rampe ved biblioteket, en trappelift ved faglokalerne og elevator til betjening af klasselokalerne i stueplan, 1. sal og 2.sal.


Det nye bygningsreglement betyder, at der skal eksterne rådgivere på opgaven for at sikre brandforhold og statik ved etableringen af en trappeelevator.

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et budget til opgaven på 950.000 kr.

Økonomi

Der anmodes om en anlægsbevilling på 0,95 mio. kr. til etablering af trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.


Udgiften finansieres af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301001 10 Skolerne - fælles udgifter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der etableres rampe, trappelift og elevator på Aulum Byskole
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,95 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr. i 2020
at beløbet finansieres af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301001 01 Skolerne - fælles udgifter i 2020.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.11.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Valdemarskolen, legeplads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til legeplads på Valdemarskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2021.


Forvaltningen har været i dialog med Valdemarskolen om behov og ønsker for renoveringen af Valdemarskolens gårdrum og friarealer. Indretning og renovering af legepladser skal understøtte det pædagogiske og læringsfokuserede arbejde på Valdemarskolen bedst muligt. Bygningerne bliver renoveret, så de passer til børnene, som skal bruge dem. Ved også at indrette legepladserne til målgruppen vil man forbedre rammerne for børnenes trivsel og læring.


Legepladserne skal bruges af de nyankomne elever fra Skolen på Sønderager.


Anlægsprojektet vil omfatte renovering af 7 gårdrum.


Der er i perioden 2020-2021 afsat 2,618 mio. kr. til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 308096, Valdemarskolen, legeplads.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,318 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308096, Valdemarskolen, legeplads i 2021
at beløbet på 1,318 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308096, Valdemarskolen, legeplads.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til Talentskolen ved Sportscenter Herning i Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny talentskole ved Sportscenter Herning i Holing til erstatning for nuværende afdeling på Skolen på Sønderager.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2021.


Talentklasserne, som i dag har hjemme på Skolen på Sønderager, har i øjeblikket cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama og får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing. Talentklasserne er en afdeling af Brændgårdskolen.


I budgetforliget for 2019 understreges vigtigheden af at indtænke forholdene for både idræts- og sang/musik/drama-elever i den videre proces forud for byggeriets realisering. Byggeriet står klar til skolestart i august 2021.


Anlægsprojektet omfatter opførelse af bygning, som blandt andet skal indeholde:

 • 9 klasselokaler i 7., 8. og 9. årgang
 • fysiklokale
 • mødelokaler
 • lærerforberedelse
 • kontor
 • toiletter
 • garderober
 • opholdsarealer


Der er i perioden 2019-2021 afsat 46,044 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 20,569 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing i 2021
at beløbet på 20,569 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-3-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Ny Herningsholmskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af en ny Herningsholmskole til delvis erstatning for den nuværende skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2021.


Byrådet har besluttet byggeri af en ny 3-sporet skole, som en delvis erstatning for den eksisterende Herningsholmskolen med afsæt i en økonomisk ramme på 196 mio. kr.


Den eksisterende idrætshal og bygninger til indskolingshus bevares og derudover nybygges ca. 9.600 m2. Der blev også afsat midler til veje og stier for, at skolen kan blive en trafiksikker skole.


Skolen skal bygges med en fleksibilitet, der kan rumme både almenområdet og specialområdet. Skolen tænkes organiseret i tre dele – indskoling, mellemtrin og udskoling med hver deres pædagogiske måde at organiser sig på. Indretningen skal være fleksibel, så den kan rumme forskellige pædagogiske tiltag, herunder specialpædagogiske tiltag og vekslende gruppestørrelser.


Der er i perioden 2021-2025 afsat 196 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301099 04, Ny Herningsholmskole.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 12,665 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. Ny Herningsholmskole i 2021
at beløbet på 12,665 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301099 04 Ny Herningsholmskole.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på håndtering af Covid-19 i Børn og Unge
 • Orientering om svar på ansøgning vedrørende skiltning på Lindbjergskolen
 • Orientering om arbejdstidsaftale for lærerne
 • Orientering om ændret lovgivning om midlertidig overnatning på skoler mv.
 • Datoer for Samrådsmøder i 2021:

Mandag 12. april 2021: skoler

Mandag 26. april 2021: dagtilbud

Torsdag 26. august 2021: fælles for skoler og dagtilbud

Torsdag 18. november 2021: skoler

Torsdag 25. november 2021: dagtilbud

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer