Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 11. maj 2016
Mødested: Tjørring Skole, Gilmosevej 20

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning 31. marts 2016, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Vestergaard

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2016. Sammenfattende viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driften med i alt 5,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2016.

 

I forhold til sanktionslovgivningen forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2016. ekskl. genbevillinger. Der er ansøgt om genbevilling af 19,6 mio. kr. fra 2015 til 2016.

 

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2016 ekskl. ansøgt genbevilling af mindreforbrug fra 2015 på 43,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægskontiene på grundlag af konstateret forbrug pr. 31. marts 2016. Det bemærkes at såvel de centrale som decentrale enheder for første gang udelukkende har anvendt budgetopfølgningsværktøjet "Forventet Regnskab", som er en nyere del af Økonomisysemet. Den generelle brug af et nyt værktøj tilføjer en vis usikkerhed til opfølgningen, men også en usikkerhed, som vil være væsentligt reduceret allerede ved næste budgetopfølgning.

 

Drift:

 

Det forventede regnskab for 2016 er her målt i forhold til korrigeret budget 2016 for serviceområderne under Børne- og familieudvalget.

 

 

N.B. I afvigelseskolonnerne yderst til højre er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

  

Tabellen viser at der samlet forventes et merforbrug på driften på 5,8 mio. kr. pr. 31 marts 2016. De væsentligste forskydninger på områderne er følgende:

 

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

 

Selvforvaltning:

De decentrale enheder forventer et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. for 2016. Den decentrale budgetramme er dog fortsat meget usikker, hvilket skyldes at anvisning af pladser til kommende skoleår, først sker senere på foråret. Dagplejen udgør ligeledes et usikkerhedsmoment, da antallet af børn, der passes igennem tilskud til privat pasning, er steget betydeligt igennem de seneste par år. Der ses samtidig en tendens til, at søgningen mod dagplejen er faldende i forhold til søgningen mod vuggestuer, hvor efterspørgslen er mere konstant. Dette har medført, at dagplejens børnetal er stadigt faldende, hvorfor der løbende sker kapacitetsmæssige tilpasninger for området, hvilket kan aflede øgede udgifter.

 

Rammestyring:

Mindreforbruget på de centrale konti omfattet af rammestyring forventes at udgøre 2,7 mio. kr. Heri er indeholdt estimeret mindreforbrug på områdets centrale rådighedspulje. Dette mindreforbrug forventes at skulle dække de stigende udgifter til lovgivningsbestemte tilskud (søskendepladser og fripladser), samt øgede tilskud til pulje- og privatinstitutioner. De øgede udgifter til tilskud forventes at udgøre 8 mio. kr., mens mindreforbruget på den centrale rådighedspulje udgør 9,5 mio. kr., hvorefter der udstår 1,5 mio. kr. på den centrale rådighedskonto.

 

Serviceområdet er udfordret af følgende usikkerhedspunkter:

 • Den kommende reform af Dagtilbud
 • Implementeringen af Herning-modellen/Sverigesprogram på dagtilbudsområdet
 • Mulighedskatalogets budgetreduktioner i 2017, som stiger frem med 2018 og 2019. Her kan der opstå nødvendige etablerings- og engangsudgifter, når der foretages investeringer.

 

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

 

Selvforvaltning:

Skolerne forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2016.

 

Rammestyring:

På de centrale konti, som er omfattet af rammestyring forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mulighedskataloget indeholder budgetreduktioner i 2017, som stiger frem mod 2018 og 2019. De kommende års budgetreduktioner skal indarbejdes i løbet af 2016, og der kan i den forbindelse opstå nødvendige ekstraudgifter som skal finansieres indenfor rammen.

 

Serviceområde 16 Børn og Familie

 

Selvforvaltning:

Selvforvaltningsområdet viser et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. , heraf vedrører 1,5 mio. kr. merforbrug på specialinstitutionerne og 2,5 mio. kr. i mindreforbrug på myndighedsområdet. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med merforbruget under rammestyring, da Center for Børn og Forebyggelse fra januar 2016 er organiseret tværfaglig i forbindelse med udrulning af Herning-modellen, hvilket indebærer at selvforvaltningsområdet på rådhuset (tidligere PPR og Sundhedsplejen) skal ses i sammenhæng med myndighedsområdet (tidligere BOF), og at budgetfordelingen mellem de to områder ikke er endelig på plads.

Under specialtilbuddene er Børne- og Familiecenter Herning og Hedebocentret udfordret af ændret efterspørgselsmønster på deres tilbudsvifte. Der forventes således et underskud i 2016 på visse ydelser.

  

Rammestyring:

Der forventes merudgifter for 13,3 mio. kr. i 2016. Specialtilbuddene forventer dog merindtægter på 2,1 mio. kr. mens myndighedsområdet forudser merforbrug på ca. 15,4 mio. kr. Det forventede merforbrug på myndighedsområdet vedrører hovedsagelig udgifter til familiebehandling, plejefamilier og rådgivning og afledte ydelser jvf. § 11 omfattende bl.a. lettere famililebehandling, FFT  (Functional Family Therapy) og PMTO (Parent Managemennt Training - Oregon). Til imødegåelse af de udfordringer serviceområdet har, arbejdes der p.t. med en indsatsplan, nærmere en balanceplan, hvori der vil ske tilpasning af tilbuddene i forhold til den nye Herning-model med henblik på at matche de nye foranstaltningsmønstre. Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt en forventning om færre udgifter til institutionsanbringelser og øget brug af plejefamilier og forebyggende foranstaltninger, hvilket er i tråd med udrulningen af Herning-modellen.

 

Sanktionslovgivning

Sanktionslovgivningen gør, at kommunerne ikke kan bruge af genbevillingerne, da der så er risiko for, at blive ramt af sanktioner.

I Herning Kommune styres det via Kollegiemodellen, hvor den enkelte direktør har det styringsmæssige ansvar for at fagudvalget overholder deres ramme for servicedriftsudgifterne.

 

Rammen opgøres som korrigeret budget uden genbevillinger. Under Børne- og Familieudvalget kan forskellen mellem driftsrammen og servicedriftsrammen, nu hvor der ingen genbevillinger er  medtaget, forklares med at områderne 'Indtægter fra den centrale refusionsordning' og udgifter vedrørende 'Sociale formål' ikke medtages i servicedriftsudgifterne.

 

Det forventede regnskab for 2016 på 1.448,7 mio. kr. afviger 5,7 mio. kr. i forhold til rammen for servicedriftsudgifter, som er på 1.443 mio. kr. Merforbruget søges såvidt muligt løst ved brug af kollegiemodellen indenfor Børne- og Familieudvalgets ramme.

 

Anlæg

Under anlægsområdet forventes samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 ekskl. genbevillinger.

Økonomi

 

Tekniske omplaceringer vedrørende driften:

 

 • Central administration af PC indkøb: Børn og Unges andel i 2016 med 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr. 2017-2019 flyttes til central indkøb af PC`ere SO 20. Beløbet 2017-2019 er fordelt med 0,1 mio. kr. fra Børn og Unge (SO 20) samt 0,2 mio.kr. fra hvert af de øvrige serviceområder SO10, SO12 og SO16
 • Der søges om permanent flytning af 1,9 mio. kr. fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 16 Børn og Familie fra 2016. Flytningen vedrører 75% af udgifterne til kørsel til/fra specialskolernes og Åmoseskolens SFO-er. Udgifterne har tidligere været afholdt af skoleområdet. I kraft af at udgifterne nu afholdes på serviceområde 16, kan der opnåes 50% statsrefusion, hvilket nedbringer de faktiske udgifter til ca. 1,3 mio. kr.
 • Med udgangspunkt i BFU's beslutning den 16/3 vedrørende pædagogstuderende i skolen, flyttes varigt 0,147 mio. kr. fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 10 Dagtilbud for børn. Midlerne tilføres den nuværende pulje i Dagtilbud, hvorfra lønudgifterne til pædagogstuderende afholdes. Med start fra 1/6 2016, hvor der kommer et nyt hold studerende, etableres samtidigt en administrativ praksis som sikrer, at de skoler som har pædagogstuderende tilknyttet, fremadrettet betaler deres andel af udgifterne hertil.
 • Anmodning om tilførsel af 5,64 mio. kr. i 2016 til serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vedrørende demografiregulering for fri- og efterskoler. Demografireguleringen vedrører skoleåret 2015/16, da taksterne fastlægges i finansloven og dermed ikke kunne nå at blive indregnet i budgettet for 2016.
 • At der af hensyn til takstberegningen vedrørende ophold på Herning Krisecenter afsættes driftsbudget til intern huslejeindtægt på serviceområde 16 Børn og Familie på 0,216 mio. kr. for 11 måneder i 2017 samt 0,236 mio. kr. årligt fra og med 2018, svarende til nettooverskudet ved forrentning og afskrivning af renoveringsudgiften på 6,087 mio. kr. af lejemålet. De 0,216 mio. kr. i 2017 og 0,236 mio. kr. årligt fra og med 2018 tilskrives de likvide midler.
 • Der anmodes om flytning af bevilling vedrørende familieguiderne fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 16 Børn og Familie fra 2016 og frem. Udgifterne til familieguiderne er p.t. 100% dækket af refusion fra staten. Der forventes udgifter og indtægter for ca. +/- 2 mio. kr. årligt, så bevillingen er udgiftsneutral.

 

Tekniske bevillinger vedrørende anlæg:

 • Der søges om anlægsudgiftbevilling samt rådighedsbeløb på 0,112 mio. kr. i 2016 til serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, sted nr. 513090. Beløbet finansieres af afsat rådgihedsbeløb på 1,487 mio. kr. under samme serviceområde , sted nr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2016.
 • I forbindelse med byggeriget af Snejbjerg ny skole søges om anlægsindtægtsbevilling på 4 mio. kr. i 2016 til egenfinansiering, som vedrører Snejbjerg Hallens indsamling jf. budgetforligsaftale. Anlægsbevillingen gives til sted nr. 301071.
 • Der søges om anlægsudgiftsbevilling samt rådgihedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til sted nr. 301096 Sdr. Felding skole om- og tilbygning. Beløbet finansieres af serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Sdr. Felding skoles drift.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetopfølgningen for Børn og Unge tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgnng, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2016 og i Byrådet den 21. juni 2016
at de bevillingsmæssige ændringer, som er beskrevet under punktet Økonomi godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2017-2020, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomiudvalget godkendte på møde den 25. april budgetrammerne for 2017 - 2020.

Budgetrammerne består af vedtaget budget for 2016 korrigeret med demografi, tidligere byrådsbeslutninger samt eventuelle tekniske justeringer.

Børne- og familieudvalget skal på baggrund af udmeldte rammer udarbejde et samlet budgetforslag, herunder behandle eventuelle omprioriteringer.

På Børne- og Familieudvalgsmøde den 16. marts blev 1. udkast til mål 2017-2020 behandlet og indgik i materialet til budgetkonference den 25. april. Sagen genoptages med en nærmere drøftelse af mål og indsatser.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets samlede udmeldte budgetramme i 2017 udgør 1.400.991 kr. (1.000 kr.) Budgetrammen er på nuværende tidspunkt ekskl. pris- og lønfremskrivninger.

 

Budgetrammen for 2017 er 12 mio. kr. højere end budgetoverslaget for 2017.

 

Af væsentligste ændringer kan nævnes:

 • Demografiregulering med 2,4 mio. kr. reduktion dagtilbud
 • Barselsudligningspuljen med en forøgelse af budgetterne på 10,4 mio. kr. (der bogføres en tilsvarende udgift)
 • Direkte overført fra 2015 til 2017 i alt 4,2 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at de udmeldte budgetrammer kun er første oplæg, hvor der senere skal følges op på de konkrete økonomiske konsekvenser af, KL`s aftale med regeringen, herunder økonomi i lov- og cirkulæreprogrammet

Børne- og Familievalget skal på nærværende mødet drøfte budgetrammerne samt eventuelle forslag til omprioriteringer med udvidelsesforslag/besparelsesforslag.

Forvaltningen vil herefter kvalificere fremkomne budgetforslag og sagen genoptages på juni mødet, hvor også 1. udkast til budgetbemærkninger skal behandles.

Børne- og Familieudvalget får endvidere mulighed for nærmere drøftelse af mål og indsatser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetrammer og udfordringer drøftes
at mål og indsatser 2015-2018 drøftes.

Beslutning

Drøftet og sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 8. juni.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-6-16 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til ændringer i landdistriktspolitikken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet reviderede i 2011 den gældende landdistriktspolitik. Landsbykontaktudvalget har med udgangen af 2015 gennemgået politikken og den tilhørende handlingsplan med henblik på revision i forhold til den kommende revision af kommuneplanen. Landsbykontaktudvalgets forslag til rettelser fremsendes hermed til høring i fagudvalgene, med henblik på kommentarer til de for fagudvalget relevante afsnit. Fagudvalgenes kommentarer vil indgå i det samlede forslag til landdistriktspolitik, der fremsendes til byrådet.

Sagsfremstilling

Landsbykontaktudvalget har gennemgået den eksisterende landdistriktspolitik og fremsender forslag til rettelser. Forslag til rettelser er markeret med rød og grøn tekst. Rød tekst er tekst, der foreslås fjernet og grøn tekst er forslag til ny tekst.

For Børne- og Familieudvalgets område er der ændringsforslag til forslaget til politik til side 7 vedrørende børnepasning og handlingsplanen side 5 om stier til nye skoler ved skolenedlæggelser.

Side 2 og side 13 retter sig mod alle fagudvalg, da det handler om forudgående høringer samt ønske om større bevågenhed i den kommunale administration.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til de foreslåede ændringsforslag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.16-P21-2-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Midtjyllands Kristne Friskole søger om oprette af privat institution

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Midtjyllands Kristene Friskole (MKF) søger om oprettelse af privat daginsitution pr. 1. november 2016 med op til 25 vuggestuebørn og 125 børnehavebørn, hvoraf 48 børnehavebørn er førskolebørn i perioden 1. marts til 31. juli hvert år.

 

Formalier er opfyldt i henhold til indbetaling af depositum. Der er desuden udarbejdet vedtægt.

Sagsfremstilling

MKF søger om oprettelse af privat daginstitution efter friskolelovens §36a og dagtilbudslovens §20. De ønsker en institution med 25 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn samt en førskolegruppe fra 1. marts til 31. juli hvert år med 48 børnehavebørn - i alt 25 vuggestuebørn og 118 børnehavebørn. MKF ønsker opstart pr. 1. november 2016.

 

MKF driver i dag en puljeordning efter dagtilbudslovens § 101 og 102 med 42 børnehavebørn og 40 børnehavebørn i førskolegruppe fra 1. marts til 31. juli hvert år. Der kan ifølge Dagtilbudsloven ikke mere indgås nye aftaler om puljeordninger. Og det vil ikke være muligt at udvide puljeordningen til det ønskede børnetal inden for Dagtilbudslovens rammer.

 

Institutionen begrunder deres ansøgning med stigende efterspørgsel til vuggestue- og børnehavepladser i forbindelse med skolen. Samtidig giver det institutionen fleksibilitet omkring optagelsen henover året.

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indbetalt 30.000 kr. i depositum til Herning Kommune, jfr. Herning Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

 

Ved ønske om udvidelse af det anførte børnetal, skal der ske fornyet henvendelse til forvaltningen, idet Center for Børn og Læring formelt skal sikre, at der er tilstrækkelig m2 til rådighed til at rumme det ønskede børnetal. Desuden skal det sikres, at størrelsen af garantistillelsen tilpasses børnetallet.

 

Der er udarbejdet vedtægter fo MKFs Børnehave og vuggestue, som Center for Børn og Læring ikke har yderligere bemærkninger til. Herning Kommunes kriterier for private leverandører af dagtilbud for børn opfyldes samlet set i det fremsendte materiale.

 

Den nuværende afdelingsleder og souschef i puljeordningen er begge pædagogisk uddannet og fortsætter i den private institution.

 

MKF er pt. i gang med en større renovering og tilbygning. Og vuggestue og børnehave flyttes i nye lokaler. Institutionen skal inden opstart indsende ibrugtagningstilladelse til Center for Børn og Læring. Ligesom Center for Børn og Læring vil besigtige lokalerne i den private institution inden godkendelsen.

 

Herudover vil Herning Kommune føre tilsyn med den private institution i henhold til kriterierne for private leverandører. 

 

MKF har via tegninger dokumenteret, at de har de nødvendige m2 til rådighed.

 

Dispensationer

I henhold til godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune, skal ansøgning om oprettelse af privat institution afleveres senest 1. marts forud for det år, hvor driften påbegyndes. MKF vil ifølge dette kriterium tidligst kunne starte op pr. 1/1 2017. MKF søger om dispensation for dette kriterium, da de ønsker opstart pr. 1. november 2016.  

 

Ifølge godkendelseskriterierne skal der stilles en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift.

 

MKF har i første gang ansøgt om at fortsætte med puljeordningen og oprette de ekstra pladser som privat institution. Center for Børn og Læring har haft forespørgsel hos KL vedr. problematikken omkring en puljeordning i samme bygninger og med samme personale m.v som en privat institution. KL sætter spørgsmålstegn ved, hvordan sådan to ordninger lovligt kan drives adskilt, da der skal være vandtætte skodder imellem de to ordninger. Center for Børn og Læring kan derfor ikke anbefale at puljeordningen og den private institution drives samtidig.

 

Alternativt søger MKF dispensation om fritagelse for driftsgarantien for den del, der allerede drives som puljeordning i dag. Således der kun stilles driftsgaranti for 25 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. MKF bemærker, at det kun er i månederne marts til juli, der vil være 143 børn, resten af året er der kun 95 børn.

 

Center for Børn og Læring vurderer, at med så stor en privat institution er der behov for en sikring mod den private institutions konkurs og derfor skal der stilles en driftsgaranti omfattende alle børn. Med baggrund i den specielle situation, med omdannelse af en puljeordning til en privat daginstitution, foreslår Center for Børn og Læring, at den private institution kun stiller med en driftsgaranti svarende til 1½ måneds drift, men omfattende alle 143 børn.

 

Hvis der gives dispensation i forhold til driftsgarantien, vil dette ikke danne præcedens ved evt. fremtidige ansøgninger om oprettelse af private institutioner. Ligesom den private institution ved MKF ved evt. fremtidige udvidelser skal stille med 3 måneders driftsgaranti på det antal børn, der udvides med.

Økonomi

MKF skal inden opstart af privat institution stille med en driftsgaranti for 25 vuggestuebørn og 118 børnehavebørn.

 

Jævnfør ovenstående anbefaling er der følgende drifsgaranti ved hhv. 1½ og 3 måneders drift:

1½ månedes driftsgarnti: 1.056.000 kr.

3 måneders driftsgarnti: 2.113.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender opstart af privat institution med 25 vuggestuebørn og 118 børnehavebørn under Midtjyllands Kristne Friskole i henhold til Dagtilbudlovens § 20
at der gives dispensation til opstart pr. 1. november 2016
at Børne- og Familieudvalget giver dispensation i forhold til de 3 måneders driftsgaranti og den private institution skal stille med driftsgaranti på 1½ måneds drift svarende til 1.056.000 kr.
at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt.

Beslutning

Godkendt med forudsætning af, at der stilles med 3 måneders driftsgaranti.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-2-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om weekend åbent i daginstitution Galaxens special afdeling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den selvejende daginstitution Galaxen, beliggende i Brændgård skoledistrikt i Herning søger om udvidelse af deres åbningstid i deres specialgruppe, således de kan holde åbent ca. 22 weekender om året.

Sagsfremstilling

Galaxen er en selvejende institution beliggende i Brændgård skoledistrikt i Herning. De er normeret til at modtage vuggestue- og børnehavebørn samt en specialgruppe på op til 21 børn i alderen 0 - 6 år.

 

De søger om udvidelse af deres åbningstid for børnene i specialgruppen gældende fra 1. august 2016 og foreløbig som et 2 årigt projekt frem til 30. juni 2018. De ønsker åben i ca. 22 weekender om året, med en åbningstid fra kl. 9 - 16 lørdag og søndag. De vil kunne rumme 4 - 6 børn pr. dag.

 

Institutionen ser ikke mulighed for at børn og personale kan overnatte i deres nuværende lokaler. De håber dette kan blive tilgodeset i den fremtidige bygning til Galaxen.

 

Institutionen begrunder bl.a. deres ansøgning med følgende:

 • Der kan opstå udfordringer om forældrerollen i forhold til barnet med særlige behov - men også i forhold til forældrerollen for søskende m.v.
 • Skabe øget trivsel os de enkelte familier. Det giver mulighed for at skabe rum til at lade op eller deltage i aktiviteter, hvor barnet med særlige behov ikke synes at kunne deltage.
 • De ønsker at skabe et weekend tilbud, som er trygt for både forældre og børn. Personalet kender barnet og forældrene og barnet kender personalet. Og de vil kunne skabe en struktur som udspringer i den pædagogik barnet trives med i hverdagen.
 • De vil skabe hjemmelig hygge og andre aktiviteter end i hverdagen, således weekenden bliver anderledes end dagtilbuddet.

 

Institutionen lægger op til en midtvejsevaluering i efteråret 2017 - f.eks. i form af brugerundersøgelser/fokusgruppeundersøgelse e.l. Ligesom ordningen skal evalueres til slut med henblik på at afdække, om det er en brugbar model, der bl.a. sikrer tilfredshed hos brugerne.

 

Center for Børn og Læring har haft Galaxens ansøgning til udtalelse hos Center for Børn og Forebyggelse, da det er dette center der bevilliger og betaler for aflastningstilbud.

 

Center for Børn og Forebyggelse vurderer, at de ikke har behov for sådan et tilbud. Dette skal også ses i lyset af de store omlægninger centret er i gang med lige nu, og der er ikke de økonomiske muligheder på nuværende tidspunkt.

 

Økonomi

Galaxen har opstillet følgende udgifter for ordningen:

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen, da det vurderes, at der ikke er behov og økonomisk mulighed for et sådan tilbud på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Indstilling godkendt, idet det bemærkes at området undersøges nærmere i forhold til alternative aflastningsformer.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af midler til kompetenceudvikling - Sang, bevægelse og læring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune er ejer af projekt Sang, bevægelse og læring finansieret af A. P. Møller Fonden. Sangens Hus (c/o Den Jyske Sangskole) er projektleder og faglig konsulent.
Til godkendelse: Udbetalingsplan for fondsbevilling på 7,3 mio. kr. for perioden 2016–2019

Sagsfremstilling

I løbet af tre skoleår opkvalificerer Sangens Hus 320 musiklærere og pædagoger i 18-20 kommuner over hele landet. Formålet er at udnytte potentialet i målrettet brug af sang og bevægelse til at understøtte Fælles Mål både i og uden for musiklokalet. Opkvalificeringen har vægt på konsulentstøtte på skolerne kombineret med kursusdage og sangundervisning.

 

Desuden gennemføres et pilotforløb, hvor fire kommuner uddanner i alt 20 sang- og musikvejledere (Herning og Ikast-Brande uddanner hver 5 vejledere).

Økonomi

Samlet budget: 7,92 mio. kr.
Bevilling fra A. P. Møller Fonden: 7,30 mio. kr.
Medfinansiering fra kommuner: 0,62 mio. kr.

Fondsmidler og medfinansiering fra kommunerne udbetales til Herning Kommune, som viderefører midlerne i henhold til aftale med Sangens Hus/Den Jyske Sangskole.

Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017 på folkeskoleområdet er momsfritaget, og det forventes, at fritagelsen forlænges. Indtægtsbevillingen i 2018 og 2019 afventer forlængelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 med 3.000.000 kr. i 2016

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Lundgårdskolen om kortere skoledag for modtageklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Lundgårdskolen om mulighed for kortere skoledage i skolens 3 modtageklasser.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Lundgårdskolen ansøger om, at modtageklasseelevernes ugentlige mødetid for skoleåret 2016/17 nedsættes med 4 af lektionerne mellem kl. 14.00 - 15.00, og i stedet etablere mulighed for at undervisningsdifferentiere og holddele i de øvrige lektioner. Den sidste understøttende undervisningslektion vil fortsat blive brugt til projekttimer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Lundgårdskolens bestyrelse ikke imødekommes
at organiseringen af modtageklassernes undervisning på Lundgårdskolen afdækkes i den igangsatte analyse af det fremtidige undervisningstilbud til fleresprogede børn i Herning Kommune
at Lundgårdskolen i skoleåret 2016-17 tilføres ressourcer til holddeling således at mulighederne for at udsluse modtageklasseeleverne i distriktskolen øges.

Beslutning

Dispensationsansøgningen kan imødekommes med nedsættelse af timetallet med 2 timer svarende til øvrige klasser i udskolingen.

Øvrige indstillingspunkter godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra fællesbestyrelsen på Haderup Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger fællesbestyrelsen ved Haderup Skole om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Haderup Skole ansøger om at nedsætte elevernes ugentlige mødetid med 2 lektioner i 0. - 9. årgang.

Økonomi

Skolen er opmærksom på at omlægningen ikke må medføre et øget pasningsbehov, ikke må betyde omlægning af buskørsel og ikke må påføre forældrene udgifter.

 

Skolen er på grund af beliggenhed udfordret på bustransporten og erkender, at en godkendelse af ovennævnte vil betyde ændringer i bustiderne på 2 afgange og det vil også betyde behov for åbent i fritidsdelen 2 x 45 minutter mere ugentlig.

 

TIl trods for dette vælger Haderup Skole at ansøge, da skolen mener, at også eleverne på Haderup Skole skal have mulighed for omlægning af undervisningstiden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på dispensationsansøgningen fra Haderup Skole og Børnehus med henvisning til, at omlægningen vil påføre øgede udgifter for forældrene og omlægning af buskørsel
at det pædagogiske indhold i dispensationsansøgningen indgår i en generel drøftelse mellem Haderup Skole og Børnehus og Center for Børn og Læring med henblik på at udarbejde en samlet udviklingsplan for skolen.

Beslutning

Dispensationsansøgningen godkendt på baggrund af indsendte præcisering af ansøgningen. Vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Tjørring Skole om kortere skoledag for modtageklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger Tjørring Skole om mulighed for kortere skoledage i skolens modtageklasser.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Tjørring Skole ansøger om at afkorte skoledagen i skolens modtageklasser på mellemtrinnet (4.-6. klasse) med 3 timer ugentligt, så modtageelevernes skoledag bliver 30 timer ugentligt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Tjørring Skole ikke imødekommes
at organiseringen af modtageklassernes undervisning på Tjørring Skole afdækkes i den igangsatte analyse af det fremtidige undervisningstilbud til fleresprogede børn i Herning Kommune
at Tjørring Skole i skoleåret 2016-17 tilføres ressourcer til ekstra pædagogisk personale i modtageklasserne således at muligheden for udslusning af modtageklasseeleverne i distrikdsskolen øges.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Brændgårdskolen om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Brændgårdskolen om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Brændgårdskolen ansøger om at afkorte undervisningstiden for 7.-9.klasse, hvor den understøttende undervisning, der svarer til 1 time i ugen, konverteres til en tolærerordning i den fagopdelte undervisning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra skolebestyrelsen ved Brændgårdskolen imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

 

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Skalmejeskolen om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Skalmejeskolen om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Skalmejeskolen ansøger om at omlægge 1 ugentlig time med understøttende undervisning til1 ugentlig time med flere lærere på 5. og 6. årgang.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra skolebestyrelsen ved Skalmejeskolen imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Hammerum Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Hammerum Skole om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Hammerum Skole ansøger om at nedsætte den ugentlige skoletid for 4.- 9. årgang med 1 time i skoleåret 2016-17.

 

Den fler-lærerordning skolen kan etablere med en nedsættelse af elevernes samlede skoletid vil tilgodese elever med dysleksi.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra bestyrelsen ved Hammerum Skole imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

Beslutning

Indstilling godkendt, idet det forudsættes at alle ressourcer anvendes på årgangen.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Kibæk Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger Kibæk Skole om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Kibæk Skole ansøger om at forkorte skoledagen for mellemtrinet og udskolingen (4.- 9. årgang) med en enkelt lektion pr uge og i stedet bruge timerne til tolærerordninger i den understøttende undervisning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgning fra Kibæk Skole imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Vinding Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Vinding Skole om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Bestyrelsen ved Vinding Skole søger om at konvertere USU-timer til to-lærer-ordning, med den efterfølgende konsekvens, at skoleugen bliver tilsvarende kortere.

Som udgangspunkt skal ordningen gælde for 4. – 6. klasse og 7. – 9. klasse fra skoleåret 2016/17 efter nedenstående model:

 

I 8. og 9. klasse ønskes skoleugen nedsat med 3 timer, der herefter anvendes til timer med dobbeltlærer og i 4. - 7 klasse ønskes 2 USU timer anvendt til timer med 2 lærere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra skolebestyrelsen ved Vinding Skole imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

 

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Højgårdskolen om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger Højgårdskolen om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Højgårdskolen ansøger om at nedsætte mødetiden for eleverne i 5. og 6. årgang med 2 ugentlige timer i skoleåret 2016-2017.

 

Tiden anvendes i stedet til 2-lærerordning i 5. og 6. årgang. Det er skolens hensigt at nedsætte 3 ugentlige lektiehjælpstimer til 1 ugentlig time.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Højgårdskolen imødekommes i skoleåret 2016/17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Lundgårdskolen om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Lundgårdskolen om mulighed for kortere skoledage. 

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Lundgårdskolen ansøger om, at den ugentlige mødetid på 7., 8., og 9. årgang nedsættes med to lektioner og i stedet etablere mulighed for at undervisningsdifferentiere og holddele i de fagfaglige lektioner.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Lundgårdskolens bestyrelse imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Sdr. Felding Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger skolebestyrelsen ved Sdr. Felding Skole om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Sdr. Felding Skole ansøger om at nedsætte elevernes ugentlige mødetid med en lektion i 4. - 9. årgang. Eleverne i de pågældende årgange tilbydes i skoleåret 2015/16 2½ times understøttende undervisning. Skolen ønsker at konvertere dette til en tolærerordning med en lektion á 60 minutter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Sdr. Felding Skoles bestyrelse imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Herningsholmskolen om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger bestyrelsen ved Herningsholmskolen om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

Herningsholmskolen ansøger om at mødetiden på 5. og 6. årgang i skoleåret 2016-17 nedsættes med 1 lektion, der konverteres til to-lærerordning

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Herningsholmskolens bestyrelse imødekommes i skoleåret 2016-17
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Det skal bemærkes, at dispensationen gives for skoleåret 2016/2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om projektansøgning til tidlig opsporing i dagplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch

Sagsresume

Herning Kommunes dagpleje har ansøgt Socialstyrelsen som Partnerskabskommune i Socialstyrelsens Projekt Partnerskabskommuner om deltagelse i et projekt, der skal kvalificere medarbjederne i dagplejen til at arbejde med tidlig opsporing.

 

Projektet løber fra ultimo 2016 til 2019.

 

Projektet indbærer, at alle medarbejdere - såfremt ansøgningen imødekommes - skal gennem en AMU-uddannelse i tidlig opsporing. Samlet vil det betyde, at Herning Kommunes dagpleje på ca 3 år får et samlet kompetenceløft på 10 uddannelsesdage pr. medarbejder, da dagplejerne for øjeblikket er i gang med AMU-uddannelsen i "Samspil og relationer".

Sagsfremstilling

Formålet med ”Tidlig Opsporing i Dagplejen” er, at dagplejen i Herning Kommune opkvalificeres med henblik på at forbedre opsporingen af og indsatsen overfor børn i en socialt udsat position eller i risiko for at komme det. Dagplejen gennemgår et opkvalificeringsforløb og efterfølgende tages viden og metoder i brug i samarbejdsrelationer på tværs af det specialiserede og det almene område. Der er tale om en videreudvikling af Herningmodellen på området for udsatte børn og unge, som efter succesfuld pilotafprøvning, aktuelt er under implementering og videreudvikling i hele kommunen.

 

Efter endt uddannelse vurderes det, at nedenstående effekter ville kunne aflæses i praksis i dagplejen:

 • Dagplejerne bliver bedre til at opspore børn, som er i en socialt udsat position eller i risiko, således, at der kan iværksættes en tidligere forebyggende indsats.
 • Dagplejerne begynder at anvende viden og vidensbaserede metoder og redskaber til opsporing af børn, som er i en socialt udsat position eller i risiko for at komme det.
 • Dagplejerne bliver bedre til at observere det enkelte barn og videregive og handle på relevante observerede signaler i forhold til hhv. forældre, dagplejepædagoger og de tværfaglige samarbejdspartnerne i Center for Børn og Forebyggelse.
 • Dagplejerne bliver bedre til at støtte børn, som er i en udsat position eller i risiko, men kender også grænsen for understøttelse og kompensation, så den ikke slører problemudviklingen og behovet for intervention. 
 • Efter sparring og i koordination med faggrupper i CBFs tværfaglige områdeteams – inddrager Dagplejen i højere grad forældrene i forbindelse med eventuelle indsatser.
 • Dagplejen oplever øget mestringskompetence i forhold til opspore og håndtere børn, som er i socialt udsatte positioner eller i risiko – og deres forældre.
 • Dagplejen indgår aktivt i det tværfaglige samarbejde, der etableres i takt med implementeringen af Herningmodellen i hele kommunen således at Dagplejen får et tættere samarbejde med de tværfaglige teams i Center for Børn og Forebyggelse, bestående af myndighedssagsbehandlere, sundhedsplejersker og medarbejdere med PPR-funktioner

 

Igennem ovenstående forventes ”Tidlig Opsporing i Dagplejen” endvidere at bidrage til, at følgende to målspor i Børn og Unge, Herning Kommune, opnås:

 • At alle børn og unge bliver så dygtige, de kan
 • At alle børn og unge er en del af fællesskabet

 

Herunder ikke mindst de børn, der er i en socialt udsat position, eller i risiko for at komme det.

Økonomi

Til projektet er der et krav om en medfinansiering på 50%. Medfinansieringen afholdes inden for dagplejens og dagtilbuds ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteting om projekt til tidlig opsporing i Dagplejen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Opfølgning på mødet 16. marts 2016 hvor Helen Sørensen, Herningegnens Lærerforening deltog, og hvor udvikling af sygefravær blev drøftet. Drøftelse og status ved HR-afdelingen. Michael Hjorth Poulsen, HR, deltager under punktet
 • Til orientering skifter Vinding børnehave i forbindelse med at de får en vuggestuegruppe, deres navn til: Vinding Børnehus. Ændringen vil ske i forbindelse med gruppens opstart - senest 1. august 2016
 • Kørselsudbud

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om overgang fra helhedstilbud

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer