Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. april 2019
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.20.00-A26-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering og drøftelse af elevfraværs-problematikker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Der er nationalt meget fokus på elevfravær og skolevægring i medierne. Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet med hensyn til fraværsproblematikker, men også her oplever vi en stigning i antal. Børn og Unge ønsker at forebygge fraværsproblematikker samt sikre tidlig og rettidig indsats, så mindre problematikker ikke vokser sig store. Derfor er vi i gang med at udvikle en kommunal fraværssystematik, som sikrer ensartethed i håndtering af elevfravær. Sagen fremlægges til orientering og drøftelse med henblik på kunne følge udviklingen fra skoleåret 2019-2020.

Sagsfremstilling

Elevfravær fylder meget i medierne. De store byer oplever en stigning i fraværsproblematikker. Herning kommune er med de seneste tal med i denne statistik. Nedenstående tabel baseret på tal fra uddannelsesstatistik.dk viser en lille stigning i fravær i procent i Herning kommune efter flere år med status quo.

 

Årstal

Fravær i procent

Herning Kommune

Fravær i procent

Landsgennemsnit

2011/12

4,0

5,4

2012/13

4,5

5,7

2013/14

4,0

5,3

2014/15

3,9

5,4

2015/16

4,1

5,6

2016/17

4,0

5,7

2017/18

4,3

6,0

 

Disse data dækker over 3 typer fravær: "fravær på grund af sygdom eller lignende", "fravær med skolelederens tilladelse" (ekstraordinær frihed) og "ulovligt fravær". Fravær med skolelederens tilladelse er for eksempel, når en elev har fri til ferie udenfor skoleferierne. Ved ulovligt fravær er eleven derimod fraværende uden, at skolen er blevet orienteret. Når man kigger mere ind i tallene på uddannelsesstatistik.dk, er det værd at bemærke, at andelen af ulovligt fravær ikke er steget i Herning kommune, men det er til gengæld andelen af fravær med skolelederens tilladelse.

 

Skolerne har meget forskellig praksis for registrering og håndtering af fraværsproblematikker. Derfor blev arbejdet med at udarbejde en systematik for fravær i kommunen igangsat ultimo september 2018. Undervisningsministeriet forventer inden sommerferien, at udsende en ny bekendtgørelse om registrering af fravær, som systematikken vil blive justeret efter før implementering. Ensartet registreringspraksis er vigtig, med de nye regler om, at mere end 15% ulovligt fravær indenfor et kvartal kan medføre, at børne- og ungeydelsen fjernes i et kvartal (Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse - LOV nr 278 af 26/03/2019). Forventeligt vil der i den ny bekendtgørelse blive krav om registrering en gang om dagen i indskolingen og 2 gange om dagen for de ældre elever (ved skoledagens start og afslutning).

 

Formålet med systematikken er at skabe en ensartethed i registrering og håndteringen af bekymrende fravær på skolerne i Herning kommune, samt rette fokus på håndtering og registrering af elever på reduceret skema. Systematikken skal desuden give inspiration til og være praktisk handleanvisende i forhold til indsatser. Udover systematikken er der lavet en baseline-undersøgelse af fraværshåndteringen på kommunens skoler - se bilag. Også her er der blandt andet fokus på elever på reduceret skema. 26 ud af 30 skoler har besvaret undersøgelsen.

 

Systematikken indeholder følgende delelementer:

 • Definition af bekymrende fravær i Herning kommune
 • Retningslinier for registrering
 • Beskrivelse af konsekvenser af fravær
 • Beskrivelse af den vigtige tidlige indsats (herunder beskyttende faktorer, risikofaktorer og indikatorer)
 • Handleplan
 • Udfoldning af faserne i handleplanen – hvem gør hvad
 • Beskrivelse af særlige forhold vedr. elevgrupper
 • Retningslinjer for brug af reduceret skema
 • Skolevægring – et udviklingsprojekt ved Center for Børn og Forebyggelse
 • Ideer til forebyggende og indgribende indsatser med henblik på at nedbringe fravær
 • Afsnit fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Lovgivning og særlige aftaler

 

Børn og Unge har i 2018 igangsat et projekt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen omkring Skolevægring, hvorfor det har været vigtigt at koordinere indsatsen, så fraværssystematikken og den kommende strategi for skolevægring supplerer hinanden mest hensigtsmæssigt.

 

Fraværssystematikken er fortsat under udarbejdelse. Skolelederne har været inddraget på fagopdelt ledermøde i en workshop, hvor de bød ind til definition af bekymrende fravær samt tiltag i handleplanen. Skolebestyrelserne har også været inddraget i forbindelse med en workshop til arrangementet ”Tour de bestyrelse”. Senest er nedsat en sparringsgruppe med en leder fra hvert netværk, som giver sparring på systematikkens endelige udformning. De løse ender er de endelige retningslinjer for registrering af fravær og elever på reduceret skema samt en mulig fase 4 i handleplanen.

 

Systematikken bliver til ud fra et ønske om, at vi som kommune i højere grad lykkes med at forebygge fravær og sætte tidligt ind med den rette indsats.

Fraværssystematikken forventes færdig ultimo maj 2019. Når den ny bekendtgørelse for registrering af fravær udkommer vil systematikken bliver samstemt hermed inden denne implementeres i dialog med skolelederne i det nye skoleår.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter fraværsproblematikker med henblik på at kunne følge udviklingen fra skoleåret 2019-2020 og tager orienteringen om udarbejdelsen af en fraværssystematik i Herning Kommune til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Fremadrettet indtænkes fravær i forbindelse med reduceret skema i skolernes arbejde med elevfravær.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om justering af skolereformen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Regeringen har indgået aftale med en række partier om justering af folkeskolereformen. Aftalen indeholder 13 initiativer med fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om justering af skolereformen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik den 30. januar 2019 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolereformen.

 

Aftalen har titlen ”Aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole” og har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.

 

Mange af ændringerne i aftalen om justering af folkeskolen kræver lovændring. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i april 2019. Erfaringsmæssigt tager det 2-3 måneder at behandle et lovforslag og først herefter udsendes nødvendige bekendtgørelser og vejledninger. Indtil loven er vedtaget endeligt, vil undervisningen skulle indrettes efter de hidtil gældende regler.

 

Aftalen rummer 13 initiativer:

 

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

1. Kortere skoleuge i indskolingen

2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b

 

Øget faglighed og kvalitet

3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

4. Prioritering af udvalgte fag

5. Styrket læseindsats

6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen

7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

 

Øget frihed

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

11. Forenkling af elevplanen

12. Evaluering af de nationale test

13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

 

De 13 initiativer træder ikke alle i kraft på samme tid. Initiativ nr. 1-3 træder således i kraft fra skoleåret 2019/20, mens for eksempel initiativ nr. 4 først træder i kraft fra skoleåret 2020/21.

 

Afkortning af skoleugen i indskolingen (børnehaveklassen til og med 3. klasse) er en væsentlig ændring, som træder i kraft allerede fra næste skoleår. Skoleugen afkortes med 2,25 klokketime ugentligt inkl. pauser. De frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen. Når skoleugen bliver kortere, forudsættes det at medføre en øget aktivitet i fritidstilbud.

 

På mellemtrinnet og i udskolingen giver aftalen mulighed for at konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser pr. klassetrin pr. uge til andre aktiviteter, der udløser tilsvarende personaleforbrug. Den nye aftale betyder, at alle klasser på mellemtrin og i udskolingen vil have mulighed for denne konvertering og ikke som tidligere kun i "helt særlige tilfælde". I praksis betyder det, at der ikke længere skal foreligge en konkret og individuel vurdering for hver enkelt klasse, men Børne og Familieudvalget vil dog fortsat 1 gang årligt skulle godkende konvertering af understøttende undervisning.

 

Skoleaftalen rummer desuden en justering i prioriteringen af udvalgte fag fra 20/21. Der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie. Den nye prioritering af fag ændrer ikke på skoledagens længde, men timerne tages fra den understøttende undervisning.

 

Aftalepartierne er desuden enige om at udskyde tidspunktet for, hvornår målsætningen om fuld kompetencedækning skal være opfyldt fra 2020 til 2025 og at udskyde delmålet om 90 pct. fra 2019 til 2021. Det skal være med til at sikre, at de kommuner og skoler, der har de største udfordringer, får bedre tid, og dermed bedre forudsætninger, for at øge kompetencedækningen frem mod 2025.

Økonomi

Følgende fremgår af aftalen vedrørende finansiering:

Aftalen finansieres ved et provenu fra afkortning af skoleugen i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2,25 klokketimer ugentligt inkl. pauser, der tilvejebringer et provenu på 127 mio. kr. i 2019 og 305 mio. kr. i 2020 og frem. Hertil tilføres 79 mio. kr. i 2019 fra regeringsreserven. Aftalepartierne er endvidere enige om, at kvalitetsrammen til øget kvalitet i den understøttende undervisning finansieres på finanslovforslaget for 2020 enten via konkret anvist finansiering eller som en negativ budgetregulering med henblik på udmøntning i efteråret 2019. Den samlede finansiering vil indgå som led i den samlede aftale om finansloven for 2020 med den kreds af partier, der indgår finanslovaftalen.

 

Aftalen rummer dog samtidig tvetydige meldinger om finansiering. Det skal derfor afklares nærmere, hvilke økonomiske konsekvenser aftalen får for skolerne i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om justering af skolereformen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om kortere skoledage i indskolingen på almenområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b ansøger 2 skoler Børne- og Familieudvalget om  mulighed for kortere skoledage i indskolingen i skoleåret 2019-2020. Ansøgningerne fremlægges til Børne- og Familieudvalgets stillingtagen, da det er uvist hvornår de fremlagte ændringer til folkeskoleloven vedtages.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet fire kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning.

 

De fire kriterier der ligger til grund for ansøgningerne er:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter
 • Gives til tolærerordning

 

Det er et vigtigt element i § 16 b, at der gives en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.

 

Begrundelsen for hver enkelt klassetrin er udarbejdet lokalt på skolen, og skolen har fremsendt en kort faglig begrundelse.

 

2 skoler ansøger om nedenstående i forhold til kortere skoledage i indskolingen.

 

Skole

 

Klassetrin/årgang

Timereduktion

Pr. uge

Anvendes til

Brændgårdskolen

0. – 3. klasse

2 timer

To-lærerordning. Øget kvalitet med sprogbaseret undervisning

 

Gullestrup Skole

0. – 3. klasse

2,25 time

To-lærerordning med fokus på holddeling og relationsarbejde samt undervisningsdifferentiering på 1. – 3. klassetrin

 

 

Aftalen om justering af folkeskolereformen, indgået af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, jf. punkt 31, betyder, at der skal være kortere skoledage i indskolingen, hvilket forventes at træde i kraft fra skoleåret 2019/2020. Lovgivningen er endnu ikke vedtaget, hvilket er årsag til skolernes ansøgninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til skolernes ansøgning om kortere skoledage i skoleåret 2019-2020.

Beslutning

Ansøgningerne godkendes.

 

Hvis de fremlagte ændringer til folkeskoleloven vedtages, træder den ændrede folkeskolelov i stedet for nærværende godkendelse.

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om kortere skoledage for almenområdet - mellemtrin og udskoling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b ansøger 25 skoler Børne- og Familieudvalget om mulighed for kortere skoledage på almenrådet i skoleåret 2019-2020.

Ansøgningerne fremlægges til Børne- og Familieudvalgets stillingtagen, da det er uvist hvornår de fremlagte ændringer til folkeskoleloven vedtages.

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af folkeskolereformen.

 

Et af initiativerne er en forenkling og klare rammer for anvendelse af § 16 b, således at alle klasser på mellemtrinnet og udskolingen vil få mulighed for at afkorte med op til to ugentlige undervisningstimer inkl. pauser med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug.

 

Da loven ikke er vedtaget, har skolerne foretaget en konkret og pædagogisk vurdering af den enkelte klasses behov efter de gældende regler. Begrundelse for hver enkelt klassetrin er udarbejdet lokalt på skolen, og skolen har fremsendt en kort faglig begrundelse.

 

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet fire kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning.

 

De fire kriterier, der ligger til grund for ansøgningerne, er:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifgter
 • Gives til to-lærerordninger

 

25 skoler ansøger om nedenstående i forhold til kortere skoledage på almenområdet:

 

Skole

 

Klassetrin/årgang

Timereduktion

Pr. uge

Anvendes til

Aulum-Hodsager

Skole

4. – 9. årgang

2 timer

To-voksenundervisning. Øget kvalitet i elev-feed-back og opfølgning på trivsel samt større mulighed for niveaudelt holddannelse i den fagdelte undervisning

 

Brændgårdskolen

4. – 9. årgang

1 time

To-lærerordning, øget kvalitet med sprogbaseret undervisning, dansk som andet sprog, opfølgning på elever i udsat position, feedback i faglig progression, elevsamtaler

 

Engbjergskolen

4. – 6. årgang

2 timer

Holddeling og læringssamtaler med den enkelte elev om progression i det faglige og det trivselsmæssige

 

Gullestrup Skole

4. – 6. klasse

2 timer

To-lærerordning med fokus på holddeling, undervisningsdifferentiering og relationsarbejde.

Anvendes til faglige forløb i dansk og matematik, hvor der vil være særligt fokus på eleverne i udsatte positioner. Hyppige læringssamtaler med alle elever

 

Haderup Skole

4. – 9. klasse

2 lektioner

To-lærerordning. Mulighed for elevsamtaler og coaching af elever, holddeling ved konkrete faglige eller sociale problemstillinger. Mulighed for at arbejde mere i dybden med trivsel

 

Herningsholmskolen

4. og 5. årgang

2 timer

To-lærerordning. Skolen har mange elever i klasserne og der er både mange tosprogede elever og elever med faglige vanskeligheder

 

Højgårdskolen

4. – 6. årgang

2 timer

To-lærerordning hvor skolen ønsker at sætte øget fokus på trivsel og læring for alle elever. Løbende lærings- samt trivselssamtaler, specifikke indsatser og holddannelse

 

Kibæk Skole

4. – 9. årgang

2 timer

To-lærerordning på anderledes dage, til fagligt udfordrede elever og håndværk og design samt den nye praksisfagsordning på 7. og 8. årgang og projektopgaven på 9. årgang

 

Kildebakkeskolen

4. – 6. klasse

2 timer

To-lærerordning i dansk/matematik samt til læringssamtaler og formativ evaluering i studietid. Mere kvalitet og fordybelse i samtalerne med den enkelte elev

 

Lind Skole

4. – 9. årgang

2 timer

To-voksenundervisning. Undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin, særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever. Endvidere aktiviteter i forbindelse med åben skole, bevægelse m.m.

 

Lindbjergskolen/Gjellerupskolen-Hammerum Skole

4. – 9. årgang

2 timer

To-lærerordninger med henblik på at støtte op omkring elevernes trivsel i en overgangsperiode hvor Hammerum Skole og Gjellerupskolen bliver til Lindbjergskolen.

Samtidig skal to-lærerordning være med til at øge fagligheden i primært dansk og matematik

 

Lundgårdskolen

4. – 6. årgang

2 * 45 min.

To-voksenordning på mellemtrinnet ønskes brugt på ekstra lærer til holddeling og på skolens trivselspædagoger til understøttelse af den sociale trivsel i klasserne.

Klasserne niveau og eller holddeles årgangsvis i dansk og matematik

 

7. årgang

2 * 45 min.

Holdene niveaudeles og differentieres generelt.

Delehold i fagene dansk, matematik og engelsk. Holdene niveaudeles og differentieres generelt

 

8. årgang

2 * 45 min.

Holdene niveaudeles og differentieres generelt.

Holddeling i fagene dansk, fælles naturfag (biologi, geografi, fysik/kemi) og engelsk

 

9. årgang

2 * 45 min

Årgangen deles i 4 hold til lektioner i tysk.

Der ønskes et stort fokus på, at tysk prioriteres op, og eleverne får mulighed for at udtrykke sig mundtligt i mindre fora og at der kan arbejdes med kurser/hold i det skriftlige arbejde

 

Modtageklasse A (B) 7. – 9. årgang

2 * 45 min.

To-lærerordning. Modtage eleverne er i høj grad på overarbejde i at skulle lære nyt sprog og kultur og evalueringer viser, at det er meget givtigt for eleverne at lære på mindre hold fremfor med længere dage

 

Læringscenter Syd

4. – 6. årgang

2 timer

To-lærerordning med mulighed for at tilgodese klassens og den enkeltes trivsel såvel fagligt som socialt bl.a. via kontinuerlige og målrettede læringssamtaler

 

Sinding Skole

4. – 6. klasse

2 timer

To-lærerordning primært i matematik, læringssamtaler med den enkelte elev og Åben Skole samt i tysk for 5. og 6. klasse. Undervisningsdifferentiering samt turboforløb

 

Skalmejeskolen

4. – 6. årgang

2 timer

To-lærerordning til bl.a. at kunne støtte op om, både de særligt dygtige og de udfordrede elever

 

Skarrild Skole

4. – 6. klasse

2 timer

To-lærerordning med henblik på mere faglighed og fokus på det enkelte barn med dagligt/fagligt læsebånd samt bibeholde små praktisk musiske valghold

 

Snejbjerg Skole

4. – 9. årgang

2 timer

Læringsdialog og faglig understøttelse. Løbende evaluerende elevsamtaler, klassetrivsel, studietid. Holddeling, niveaudeling, små faglige kurser på mindre hold

 

Sunds-Ilskov Skole

4. – 9. årgang

2 timer

Elevsamtaler, holddeling og øget praksisfaglighed

 

Sønder Felding Skole

4. – 9. årgang

2 timer

To-lærerordning til at understøtte den faglige progression og trivsel

 

Timring Læringscenter

4. – 6. klasse

2 timer

To-lærerordning i fagene matematik, natur/teknologi samt dansk. Udeskole og praksisfaglighed samt undervisningsdifferentiering og turboforløb

 

Tjørring Skole

4. – 6. årgang

2 timer

To-lærerordning til løbende elevsamtaler og holddeling. Øge elevernes læringsudbytte ved at give et kvantitativt bedre skoletilbud

 

Modtageklasse 4. – 6. årgang

 

2 timer

To-lærerordning til løbende elevsamtaler (læringsdialoger) med fokus på den enkelte elevs faglige mål og faglige udvikling. Holddeling med fokus på at skabe fordybelse i fagene og udfordre den enkelte elev

 

Vestervangskolen

4. årgang

1 * 45 min. pr. kl.

Årgangen laver holddeling i to ugentlige lektioner, hvor årgangen i de to lektioner har tre lærer, som deler klasserne i hold på forskellige måder henover skoleåret

 

7. – 9. årgang

2 * 45 min. pr. kl.

Dansk- og matematiklærere er holddelingslærere i egen klasse. De to lektioner med holddelingslærere bruges til at dele klassen i to hold i to lektioner om ugen, således at det ene hold har matematik, når det andet har dansk og omvendt. Herved kan lærerne arbejde differentieret med stoffet og nå de elever, som har særlige behov bedre. Både elever der har det fagligt svært og elever, der er fagligt stærke

 

Vildbjerg Skole

4. – 9. årgang

2 timer

To-voksenundervisning til styrkelse af faglighed og mulighed for holddannelse. Mulighed for at lave individuelle trivselssamtaler med eleverne

 

Vinding Skole

4. – 7. årgang

2 timer

Ekstra faglærer i én time dansk og én time matematik. Styrke arbejdet med den faglige progression samt styrke muligheden for effektiv implementering af indsatsområdet med Herning Model Skole

 

8. – 9. årgang

2 timer

To-lærerordning i 2 naturfagstimer (fysik/geografi/biologi) for at højne fagligheden og sparring med elever og kollega omkring prøveformerne

 

Ørnhøj Skole

4. – 6. klasse

2 timer

To-lærerordning i hhv. dansk og matematik. At styrke arbejdet med den faglige progression for den enkelte elev via udvidede læringssamtaler og interaktionsmodeller for læring

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til skolernes ansøgninger om kortere skoledage på almenområdet i skoleåret 2019-2020.

Beslutning

Ansøgningerne blev godkendt.

 

Hvis de fremlagte ændringer til folkeskoleloven vedtages, træder den ændrede folkeskolelov i stedet for nærværende godkendelse.

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgninger om kortere skoledag for specialklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Antonio Barahona

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b ansøger 7 skoler Børne- og Familieudvalget om mulighed for kortere skoledage for deres specialklasser i skoleåret 2019-2020. Ansøgningerne fremlægges til Børne- og Familieudvalgets stillingtagen, da det er uvist hvornår de fremlagte ændringer til folkeskoleloven vedtages.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet fire kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning.

 

De fire kriterier der ligger til grund for ansøgningerne er:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter
 • Gives til to-lærerordninger

 

Det er et vigtigt element i § 16 b, at der gives en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Begrundelse for hver enkelt klassetrin er udarbejdet lokalt på skolen, og skolen har fremsendt en kort faglig begrundelse.

 

7 skoler ansøger om nedenstående i forhold til kortere skoledage for specialklasserne:

 

Skole

 

Klassetrin/årgang

Timereduktion

Pr. uge

Anvendes til

Gjellerupskolen/Lindbjergskolen

SPB og SPC

3 timer

To-lærerordning med henblik på at øge fagligheden i primært dansk og matematik.

Med baggrund i elevernes diagnoser er energien og koncentrationen ved at være opbrugt efter en lang skoledag, hvilket medfører øget koncentrationsbesvær og efterfølgende konflikter.

Omlægning af ressourcerne giver mulighed for at give en særlig faglig og pædagogisk indsats til gruppen. Samtidig giver to-lærerordning mulighed for at imødekomme elevgruppens behov for tætte relationer og konsekvent støtte og opfølgning på aftaler.

 

Gullestrup Skole

SP2 og SP3

2 timer

To-lærerordning. Eleverne er udfordret i forhold til skoledagens længde i kraft af deres diagnoser. Eleverne har brug for meget støtte for at kunne gennemføre selv en forkortet skoledag med så stort fagligt indhold som muligt.

 

Sinding Skole

Huset og Bussen

2 timer

To-lærerordning. Fagligt løft i den fagfaglige undervisning, øge motivation for læring gennem tolærerindsats. Åben skole hvor eleverne får mulighed for i højere grad at koble teori og praksis.

 

Sunds-Ilskov Skole

SPA og SPB

3 timer

Reduktionen anvendes til at bemande klasserne yderligere, så mulighed for holddeling øges. Det faglige og aldersmæssige spænd i klasserne er stort, hvorfor holddeling og særtilrettelagt undervisning er nødvendig.

En reduktion af skoledagen vil give mulighed for flere lektioner med to-lærerordning.

 

Sønder Felding Skole

Spec. D

2 timer

Flere-lærerordning. Faglig progression og social trivsel.

 

Vestervangskolen

SPB og SPC

3 timer

To-lærerordning. Godt med genkendelige voksne fra SFO inde i undervisningen. Giver mulighed for at målrette undervisningen til den enkelte elev. En del elever har behov for en-til-en undervisning så meget som muligt for fagligt udbytte og nogle har brug for mange aktivitetsskift i løbet af dagen.

 

SPD, SPE, SPF, SPG

3 timer

To-lærerordning. Eleverne har store faglige udfordringer og modtager individuelt tilrettelagt undervisning. Det giver mere personale på samme tid bedre mulighed for.

 

Vildbjerg Skole

5.e og 9.e

2 timer

To-voksenundervisning. Styrkelse af faglighed og mulighed for holddannelse. Mulighed for at lave individuelle trivselssamtaler med eleverne.

 

 

Evaluering af sidste års dispensationer viser, at elevernes faglige niveau bliver højnet af to-lærerordningen, idet lærerne i højere grad har mulighed for at differentiere, og samtidig profiterer eleverne koncentrationsmæssigt af at blive undervist i små grupper. Erfaringen er, at de kortere skoledage øger elevernes trivsel. De problematikker eleverne har, er ikke længere så tydelige sidst på skoledagen som tidligere. Den fagfaglige undervisning er mere kvalificeret og mere målrettet den enkelte elev, fordi der er flere timer med to voksne på.

Økonomi

Det bemærkes, at en kortere skoledag kan medføre et øget pasningsbehov i special SFO, hvilket vil generere yderligere udgifter, medmindre administrationsgrundlaget for dagtilbud ændres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til skolernes ansøgninger om kortere skoledage i skoleåret 2019-2020.

Beslutning

Ansøgningerne blev godkendt.

 

Hvis de fremlagte ændringer til folkeskoleloven vedtages, træder den ændrede folkeskolelov i stedet for nærværende godkendelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om kortere skoledage for Børneskolen Skærgården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b ansøger Børneskolen Skærgården om mulighed for kortere skoledage i skoleåret 2019-2020. Ansøgningen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse, da det er uvist hvornår de fremlagte ændringer til folkeskoleloven vedtages.

Sagsfremstilling

Børneskolen Skærgården er et tilbud under Herning Kommune for børn med særlige behov. Eleverne bliver visiteret af Herning Kommune til skolen, og Herning Kommune fører tilsyn.

 

Børneskolen Skærgården søger om at anvende 2 timers understøttende undervisning til to-lærerordning i 6. til 9. klasse.

 

Skolen har på alle årgange elever, der profiterer af én til én undervisning, hvilket muliggøres af en to-lærerordning. Hensigten er at støtte de elever, der er særligt udfordrede og samtidig have tid til dem, der er særligt dygtige.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Børneskolen Skærgårdens ansøgning om kortere skoledage i skoleåret 2019-2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Hvis de fremlagte ændringer til folkeskoleloven vedtages, træder den ændrede folkeskolelov i stedet for nærværende godkendelse.

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Konvertering af understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Forlængelse af skolernes mulighed for at konvertere timer fra understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I skoleårene 2015/16 til 2018/19 har der været gennemført en forsøgsordning, hvor der har været mulighed for at afkorte den understøttende undervisning for at gøre plads til tiden til konfirmationsforberedelse. En forsøgsordning, som Herning Kommune også har deltaget i.

 

Ordningen tænkes permanentgjort, men lovændringen er endnu ikke vedtaget, derfor anbefaler forvaltningen at vi fortsætter som hidtil, selvom der kan være en minimal risiko for ændringer af lovforslaget.

 

Undervisningstiden vil kunne afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, svarende til i gennemsnit to lektioner om ugen.

 

Når undervisningtiden nedsættes, vil skolerne være forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget giver skolerne mulighed for at konvertere understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse i skoleåret 2019-2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning om nye skoledistrikter i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af kapacitetsudfordringen på Tjørring Skole er der udarbejdet 3 scenarier vedrørende ændring af skoledistrikterne i Tjørring. Det indstilles, at scenarierne drøftes og sendes til udtalelse hos de omfattede skolers bestyrelser. Sagen genoptages efter høring.

Sagsfremstilling

 

Lundgårdskolens afgav i forbindelse med budget 2019 høringssvar, hvor bestyrelsen gav udtryk for ønske om tilpasning af skoledistriktern i Tjørring, så de matcher den geografiske placering af skolerne. På baggrund heraf fremlægges forslag til ændring af skoledistriktsgrænserne.

 

Tendensen de seneste år er, at flere forældre med bopæl i Tjørring vælger daginstitutionen Stjernen og herefter Tjørring Skole. Dette har resulteret i, at der er lang venteliste til Stjernen, mens daginstitutionen Solstrålen ikke er fyldt helt op. Førskolearbejdet i Solstrålen laves i samarbejde med Lundgårdskolen. Førskolearbejdet i Stjernen laves i samarbejde med Tjørring Skole. Det ses, at elevtallet på Tjørring Skole derfor også er stigende, mens det er faldende på Lundgårdskolen. Dette er et problem, da hverken Stjernen eller Tjørring Skole har bygningskapacitet til at følge med børne- og elevtalsudviklingen. Samtidigt er det et problem, at Lundgårdskolens elevtal er faldende, da skolen har stor bygningskapacitet.

 

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet 3 scenarier, der muligvis kan løse kapacitetsudfordringen på skoleområdet i Tjørring.

Scenarierne er udarbejdet ud fra nedenstående præmisser:

 • Skoledistrikterne skal være mere naturlige, det vil sige, at skolerne i højere grad skal placeres tilnærmelsesvis i midten af skoledistriktet.
 • Scenarierne er samtidigt laves ud fra den nuværende bygningskapacitet. Det betyder, at skolerne ikke lige præcis kan placeres i midten af distrikterne. Det betyder også, at Tjørring Hovedgade ikke kan benyttes stringent som afgrænsning af de to skoledistrikter, da dette vil tilføre for mange elever til Tjørring Skole. Tjørring Skole kan rumme 2 spor pr. årgang, hvilket er 392 elever (ekskl. modtageklasser). Lundgårdskolen kan rumme 2-3 spor fra 0.-6. klasse og 4 spor fra 7.-9. klasse, hvilket er ca. 800 elever (ekskl. modtageklasser og specialklasser).
 • Der er taget hensyn til den sikre skolevej i samtlige scenarier - både i forhold til afstand og trafikfarlige veje.
 • Kastanjebakken skal tilhøre Tjørring Skoles distrikt i samtlige scenarier. Området tilhører i dag Gullestrup Skole, men i den seneste elevtalsprognose fra 2018 er området allerede lagt sammen med Tjørring Skoles distrikt, da man ved en fejl troede, at området tilhørte Tjørring Skoles distrikt. Elevtalsprognosen for Gullestrup Skole ændres derfor ikke ved at lægge Kastanjebakken til Tjørring Skole i scenarierne. I forhold til Tjørring Skoles bygningskapacitet er det ikke muligt at tilføje flere af de kommende boligområder ud mod Gullestrup til Tjørring Skoles distrikt. Hvis flere af de kommende boligområder ønskes tilføjet til Tjørring Skole, vil det enten kræve, at flere af boligområderne omkring Tjørring Skole lægges til Lundgårdskolen, eller at Tjørring Skoles udbygges.
 • Elevtalsprognoserne skal laves ud fra elevernes søgemønstre de sidste 3 år. Derudover er søgemønstrene tilpassede de steder, hvor der enten ikke er historiske data, eller hvor de nye skoledistrikter forventes at ændre elevernes søgemønstre (dette gør sig gældende for Rosenholmkvarteret og for Gødstrup).
 • Dagtilbudsdistrikterne skal ikke indgå i scenarierne, da andre regler gør sig gældende for indskrivning i dagtilbud end reglerne for indskrivning til skole. Man har for eksempelvis ikke fortrinsret til et dagtilbud, selvom man bor i det skoledistrikt, som daginstitutionen er tilknyttet. Det er blandt andet derfor, at flere i Tjørring vælger daginstitutionen Stjernen og herefter forventer at få plads til barnet på Tjørring Skole - på trods af, at eleven bor udenfor skoledistriktet. Derfor anses det som væsentligt, at både Pladsanvisningen og den enkelte daginstitution fremover i højere grad gør forældre opmærksomme på reglerne, når de indskriver deres børn i et dagtilbud udenfor skoledistriktet.

 

Udover de 3 scenarier er der udarbejdet en ekstra tilføjelse, der kan tilføre yderligere elever til Lundgårdskolen. Tilføjelsen indebærer, at Gødstrup lægges til Lundgårdskolens distrikt. Tilføjelsen kan lægges til samtlige 3 scenarier. Gødstrup tilhører i dag Engbjergskolen. Der er endnu ikke bygget nye boliger i området, hvorfor det først vil have betydning på sigt.

 

Ulempen ved at tilfører Gødstrup til Lundgårdskolens distrikt er, at der i byplanlægningen allerede er taget højde for, at Gødstrup tilhører Engbjergskolen. Der er derfor ikke planer om en sikker skolevej fra Gødstrup til Lundgårdskolen. En stor del af eleverne vil derfor være berettigede til skolebuskort, såfremt Gødstrup lægges til Lundgårdskolens distrikt.

 

Jf. det faktiske elevtal på Engbjergskolen kan Engbjergskolen rumme de kommende elever fra Gødstrup. Der er dog risiko for, at Engbjergsskolen på et tidspunkt vil blive 3-sporet - alt afhængig af udviklingen i Gødstrup. Engbjergskolen har ikke bygningskapacitet til at være 3-sporet. Snejbjerg Skole er "aftager" skole for Engbjergskolens elever, derfor vil det også have konsekvenser for Snejbjerg Skole, hvis Gødstrup lægges til Lundgårdskolen. Det forventes ikke at have konsekvenser for Tjørring Skole, at Gødstrup lægges til Lundgårdskolen.

 

Nedenfor ses en oversigt over det samlede elevtal i de 3 scenarier. De røde tal viser, hvor mange der jf. elevtalsprognosen skal lægges til Lundgårdskolens elevtal, hvis Gødstrup lægges til Lundgårdskolens distrikt. Beskrivelsen af de enkelte scenarier fremgår af den vedhæftede rapport.

 

Obs: Lundgårdskolens og Snejbjergskolens elevtal dækker 0.-9. klasse, og Tjørring Skoles og Engbjergskolens elevtal dækker 0.-6. klasse. Den øverste kolonne viser det samlede forventede elevtal ved de nuværende skoledistrikter. Elevtallene er ekskl. modtageklasser og specialklasser. Hertil er det væsentligt at nævne, at der forventes at være behov for færre modtageklasser på sigt. Dette vil frigive kapacitet på både Tjørring Skole og Lundgårdskolen.

 

Tabel 1: elevtalsprognoser på Lundgårdskolen (0.-9. klasse)

 

Scenarier/skoleår

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2031/32

Lundgårdskolen nu

531 + 1

527 + 8

511 + 13

490 + 21

472 + 123

Lundgårdskolen 1)

532 + 1

527 + 8

515 + 13

498 + 21

504 + 123

Lundgårdskolen 2)

534 + 1

530 + 8

518 + 13

502 + 21

504 + 123

Lundgårdskolen 3)

536 + 1

533 + 8

522 + 13

507 + 21

517 + 123

 

 

Tabel 2: Elevtalsprognoser på Tjørring Skole (0.-6. klasse)

 

Scenarier/skoleår

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2031/32

Tjørring Skole nu

362

376

384

383

408

Tjørring Skole 1)

349

356

357

351

352

Tjørring Skole 2)

348

355

356

349

360

Tjørring Skole 3)

345

351

350

342

342

 

 

Tabel 3: elevtalsprognoser på Engbjergskolen (0.-6. klasse)

 

Scenarier/skoleår

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2031/32

Engbjergskolen inkl. kommende elever fra Gødstrup

247

254

263

260

360

Engbjergskolen ekskl. kommende elever fra Gødstrup

247

249

255

247

280

 

 

Tabel 4: elevtalsprognoser på Snejbjerg Skole (0.-9. klasse)

 

Scenarier/skoleår

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2031/32

Snejbjerg Skole inkl. kommende elever fra Gødstrup

469

476

485

509

574

Snejbjerg Skole ekskl. kommende elever fra Gødstrup

468

473

480

501

531

 

  

Scenarie 3 (tabel 1 og 2) er det scenarie, der placerer skolerne mest i midten af skoledistrikterne. Scenarie 3 er tilmed det scenarie, der mindsker elevtallet mest på Tjørring Skole og hæver det mest på Lundgårdskolen (endnu mere såfremt Gødstrup lægges til Lundgårdskolen). Dermed er der størst sandsynlighed for, at Tjørring Skole forbliver 2-sproret ved scenarie 3.

 

Ingen af de 3 scenarier resulterer i, at eleverne skal krydse trafikfarlige veje. I samtlige af scenarierne er Tjørring Vænget tilføjet til Lundgårdskolens distrikt. På Tjørring Vænget er der ét hus, der har lige præcis 2,6 km. til Lundgårdskolen. Elever i 0.-3. klasse er berettigede til et skolebuskort, hvis de har mere end 2,5 km. i skole. Der vil derfor muligvis være enkelte elever, der vil være berettigede til et skolebuskort i indskolingen.

 

Obs. som nævnt tidligere vil eleverne i Gødstrup formentligt være berettigede til skolebuskort, såfremt området lægges til Lundgårdskolens distrikt (både på grund af afstand og muligvis på grund af trafikfarlig vej).

 

Implementering af de nye skoledistrikter

Det vurderes som hensigtsmæssigt, at retningslinjerne i forbindelse med indførelse af nye skoledistrikter implementeres glidende, således de gælder for kommende børnehaveklasseelever fra skoleåret 2020/2021. Ændringerne vil ikke gælde nuværende elever på skolerne.

 

Udtalelse hos de berørte skolebestyrelser

Jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3 sendes forslag til ændring af skoledistrikterne til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser. Beslutningen træffes blandt andet på baggrund af udtalelserne.

Økonomi

Scenarierne er udarbejdet ud fra den nuværende bygningskapcitet. Det er dog væsentligt at pointere, at uanset hvordan skoledsitrikterne struktureres, kan børnetalsudviklingen betyde, at det på sigt er nødvendigt at bygge til på nogle af de berørte skoler.

 

Såfremt Gødstrup lægges til Lundgårdskolens distrikt, vil det kræve revidering af byplanlægningen, og det vil formentligt betyde, at en stor del elever bliver berettigede til skolebuskort.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter scenarierne
at Børne- og Familieudvalget beslutter hvilke scenarier, der skal sendes til udtalelse hos de implicerede skolebestyrelser med høringsfrist den 7. maj.

Beslutning

På baggrund af rapporten sendes scenarie 3 til udtalelse hos de berørte bestyrelser. Scenarie 3 tilrettes, sådan at det nordvestlige område af Tjørring mod Vildbjerg tilføres Lundgårdskolens distrikt.

 

Udvalget besluttede desuden, at dagtilbudsdistriktet efterfølgende bør tilrettes i forhold til en eventuel ændring af skoledistriktet.

 

Udvalget betoner vigtigheden af sikre skoleveje.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af ny struktur for juniorklubber og ungdomsklubber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Den 22. januar 2019 besluttede Herning Byråd, at driften af junior- og ungdomsklubber fra den 1. august 2019 skal varetages af UngHerning. Børne- og Familieudvalget besluttede den 6. februar 2019 at sende den nye struktur for junior- og ungdomsklubberne i høring hos de berørte skole- og daginstitutionsbestyrelser, hvor der oprettes eller nedlægges enten en juniorklub eller ungdomsklub.

 

Børne- og Familieudvalget præsenteres for de indkomne høringssvar med henblik på godkendelse af strukturen for juniorklubber og ungdomsklubber fra 1. august 2019.

Sagsfremstilling

Oplægget vedrørende strukturændringen for juniorklubberne, som blev sendt i høring, indebærer, at 11 af de nuværende klubber bevares, mens der oprettes tre nye. To aftenklubber fusioneres til én juniorklub (Lindbjergskolen). Dette betyder, at to klubber lukker på deres nuværende matrikel. Fordelingen ses af nedenstående tabel.

Klubber der bevares

Forventet fremmøde

Brændgård

13-15

Gullestrup

13-15

Herningsholm

30-40

Lind - Højgård: 4.-5. årg.

80-100

Lind: 6. årg.

30-50

Lindbjergskolen

25-30

Læringscenter Syd, Arnborg

15-25

Snejbjerg - Engbjerg

25-30

Sunds - Ilskov

30-40

Vestervang: 4.-5. årg.

40-60

Vestervang: 6. årg.

20-30

Tjørring (Stjernen): 4.-5. årg.

40-60

Tjørring (Stjernen): 6. årg.

20-30

Vildbjerg - Timring

15-25

 

Oprettelse af ny klubber

 

Aulum - Hodsager

 15-25

Kibæk

 20-30

Haderup

 10-15

Lukning af klubber

 

Skovmyren, Ilskov

 5-10

Læringscenter Syd, Kølkær

 8-12

 

Strukturændringen, som var i høring, medfører endvidere et forslag om, at der oprettes to nye ungdomsklubber på henholdsvis Kibæk Skole og Lundgårdskolen.

 

Der er indkommet høringssvar fra følgende parter:

 • Fællesbestyrelsen på Læringscenter Syd
 • Bestyrelsen på Kibæk Skole
 • Fællesbestyrelsen på Haderup Skole & Børnehus
 • Bestyrelsen på Sunds-Ilskov Skole
 • Bestyrelsen på Aulum-Hodsager Skole
 • Bestyrelsen på Lundgårdskolen
 • Bestyrelsen i Børneliv.

 

Høringssvarene er generelt positive vedrørende beslutningen om strukturændring af juniorklubberne. Særligt bestyrelserne på de skoler, hvor der oprettes en juniorklub fra 1. august 2019, er positive omkring dette. Bestyrelsen på Kibæk Skole udtrykker desuden stor opbakning til oprettelse af såvel juniorklub som ungdomsklub i deres område.

 

Af de positive tilbagemeldinger er der dog enkelte opmærksomhedspunkter. Disse nævnes nedenfor:

 • Bestyrelsen på Sunds-Ilskov Skole næver, at ved lukning af en klub skal børnene have mulighed for at benytte tilbuddet i en nærliggende klub.
 • Fællesbestyrelsen på Haderup Skole og Børnehus ønsker, at juniorklubben tager hensyn til de eksisterende tilbud i lokalområdet. Derudover ønskes en opdeling i brugen af faciliteter, således at ungdomsklub og juniorklub ikke afholdes på samme dage, da det potentielt kan gøre ungdomsklubben mindre attraktiv.
 • Bestyrelsen på Lundgårdskolen gør opmærksom på lokaletildeling til juniorklubben med afsæt i ressourcer til rengøring. 
 • Flere af parterne gør opmærksom på, at transport skal medtænkes ved lukning af tilbud.

 

Høringssvarene vedrørende to af stederne har givet anledning til bemærkninger. Dette vedrører lukningen af klubben i henholdsvis Kølkær og Ilskov.

 

Fællesbestyrelsen på Læringscenter Syd sætter spørgsmålstegn ved det estimerede fremmødetal. Det skal dog nævnes, at disse tal er fremkommet ved en behovsundersøgelse hos forældre til elever i nuværende 3.-5. klasse, som bliver målgruppen for juniorklubberne fra 1. august 2019 (4.-6. klasse) samt besøg i de nuværende klubber. Dette er blevet sammenholdt med kontingentbetalingerne for 2018. Ud fra disse er det gennemsnitlige fuldtidsfremmøde stort set identiske for klubberne i Arnborg og Kølkær (8-10 fuldtidsfremmødte).

 

Vedrørende lukningen af juniorklubben i Ilskov skriver bestyrelsen på Sunds-Ilskov Skole, at de erkender, at lukningen er en nødvendighed, når man ser på forventede fremmøde. Børneliv skriver derimod, at de ikke kan kende det forventede fremmødetal. Det skal imidlertid påpeges, at der ud fra kontingentbetalingerne i 2018 gennemsnitligt har været 10 fuldtidsfremmødte i juniorklubben i Ilskov, hvilket stemmer overens med estimatet i bilaget udsendt til høring, som forventer et fremmøde på 5-10.

 

Med afsæt i de indkomne høringssvar understreges det hermed, at eleverne har mulighed for at anvende en anden juniorklub, såfremt der ikke er en i den by, hvor de går i skole. Dernæst opfordres forældrene til at lave samkørsel, da juniorklubberne er et aftentilbud.

 

UngHerning påtænker, at juniorklubben og ungdomsklubben i Haderup afholdes samme aften men i forskellige lokaler, hvilket gør ressourceudnyttelsen optimal.

 

Det understreges endvidere, at juniorklubben i Tjørringsområdet er på Stjernen, mens ungdomsklubben vil være på Lundgårdskolen.

 

Da beliggenheden af en juniorklub i Arnborg geografisk er mere central set i forhold til de steder, hvor der ikke er en juniorklub, foreslås det, juniorklubben i Arnborg bevares, mens juniorklubben i Kølkær lukkes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender lukningen af juniorklubberne i Ilskov og Kølkær fra 1. august 2019
at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelsen af juniorklubber ved Aulum-Hodsager Skole, Kibæk Skole og Haderup Skole fra 1. august 2019
at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelsen af ungdomsklubber ved Kibæk Skole og Lundgårdskolen.

Beslutning

Oprettelse af juniorklubber ved Aulum-Hodsager Skole, Kibæk Skole og Haderup skole fra 1. august 2019 blev godkendt.

Oprettelse af ungdomsklubber ved Kibæk Skole og Lundgårdskolen blev godkendt.

Klubben i henholdsvis Ilskov og ved LæringsCenter Syd bevares. Det koster cirka 165.000 kr. årligt, hvilket finansieres indenfor skoleområdets samlede budget.

Klubberne skal fremover registrere fremmøde. Strukturen evalueres efter 1 år.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af frigivelse af midler til kompetenceudvikling i sang, bevægelse og læring i folkeskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

A.P. Møller Fonden har bevilliget godt 4 mio. kr. til det nye udvidet projekt ”Sang, bevægelse og læring opfølgning og udbredelse”. Projektet er en videreførelse af det nuværende projekt "Sang, bevægelse og læring". Sangens Hus (c/o Den jyske Sangskole) er projektleder og faglig konsulent på begge projekter. Det indstilles, at udbetalingsplanen for fondsbevillingen for perioden 2019-2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Det nuværende projekt

Herning Kommune er ejer af det nuværende projekt ”Sang, bevægelse og læring” og sangens Hus (c/o Den jyske Sangskole) er projektleder og faglig konsulent på projektet.

 

Projektet startede i skoleåret 2016/17 og afsluttes i 2020. Projektet har allerede opkvalificeret musiklærere og pædagoger i 21 kommuner over hele landet – herunder Herning Kommune.

 

Formålet med projektet er at udnytte potentialet i målrettet brug af sang og bevægelse til at understøtte Fælles Mål både i og udenfor musiklokalet.

Derudover har Sangens Hus kørt et pilotprojekt, hvor de har uddannet 20 sang- og musikvejledere. I Herning Kommune er der uddannet 5 sang- og musikvejledere.

 

Projektet er finansieret af A.P. Møller Fonden med i alt 7,30 mio. kr. De deltagende kommuner har samlet finansieret 0,62 mio. kr. gennem medlemskontingent.

 

Evalueringen viser en stor tilfredshed blandt deltagerne. Derfor har Sangens Hus i nært samspil med Herning Kommune og en del af de øvrige deltagende kommuner designet et udvidet projekt, som skal forankre og videreudvikle den faglige opdatering i forhold til sang og bevægelse i folkeskolen.

 

Det nye projekt

Det nye projekt kaldes for ”Sang, bevægelse og læring opfølgning og udbredelse”.

10 af de deltagende kommuner i det nuværende projekt er også med i det nye projekt. Derudover er der kommet 8 nye kommuner til.

 

I det nye udvidet projekt vil deltagerne få en endnu bedre forståelse af musikfagets muligheder og betydning for skolernes kultur og hverdag gennem målrettet materiale og formidling. Derudover vil deltagerne få praktiske anvisninger til, hvordan man ledelsesmæssigt og organisatorisk kan understøtte såvel musikfaget som musik og sang i skolens kultur og hverdag.

 

Desuden vil de konkrete metoder og resultater fra projektet udbredes til endnu flere gennem udgivelsen af en håndbog, hvis titel indkapsler projektets resultat og ambition: Sang, bevægelse og læring - Glade stemmer i grundskolen.

Økonomi

Budgettet for det nye projekt er på godt 7 mio. kr. Heraf har A.P. Møller Fonden bevilliget 4.045.000 kr.

De kommuner, der også har deltaget i det første projekt, betaler et årskontingent på 8.000 kr., mens de nye kommuner betaler 12.000 kr. i årskontingent.

Kontingentet betales direkte til Sangens Hus/Den Jyske Sangskole.

 

Momsfritagelsen på skoleområdet er forlænget til og med regnskabsåret 2020. Det forventes, at fritagelsen forlænges yderligere til 2021. Hvis dette ikke bliver tilfældet, er det aftalt med Sangens Hus, at de nedskalerer projektet, således at midlerne ekskl. moms kan dække de iværksatte aktiviteter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til serviceområde 12 med 2.000.000 kr. i 2019 og 2.045.000 kr. i 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Bevilling af tilskud til prøvehandling med Levende Musik i Skolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jeanette Lauridsen, Antonio Barahona

Sagsresume

Kultur- og Fritidsforvaltningen har sammen med Center for Børn og Læring arbejdet med muligheden for at implementere forløbet Levende Musik i Skolen, og anbefaler, at der afsættes midler til en prøvehandling med forløbet. Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen, som nu fremsendes til behandling i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningerne har henover 2018 været i løbende dialog med Levende Musik i Skolen (LMS) omkring muligheden for at afprøve deres koncept i Herning Kommune.

 

LMS er et nationalt kompetencecenter, der arbejder med kultur, kunst og læring gennem et udbud af skolekoncerter. De har til formål at sørge for, at børn og unge i hele landet får mulighed for at opleve levende musik af høj kunstnerisk kvalitet i løbet af deres skolegang. LMS har pr. 1. januar 2018 indgået en ny 4-årig aftale med Statens Kunstråd. Den statslige støtte er blandt andet med til at finansiere over halvdelen af skolekoncerternes endelige omkostninger, så prisen pr. enkelt elev kan holdes så lav som muligt.

 

Når en kommune køber ind i konceptet, da sikres kommunen et udbud af skolekoncerter med kvalitetsgaranti, og der medfølger tilhørende undervisningsmateriale til samtlige koncerter. Kataloget for koncerter spænder bredt indenfor musikgenrer, og det er muligt for skolerne at udvælge efter genrer, orkestre og bands med specifikke målgrupper eller koncertformer. Alle tilknyttede orkestre og bands har gennemgået en ansøgningsproces hos LMS. Derudover har de haft en producent tilknyttet, der har sørget for at optimere koncertproduktionen, og som har udviklet undervisningsmateriale baseret på den enkelte koncert.

 

Hvert år afholdes en musikfestival eller showcase, hvor kommunale repræsentanter samt kontaktlærere får mulighed for at opleve de forskellige bands og orkestre på forhånd. Der udbydes konferencer og kurser under festivalen, der kan være relevant i forhold til netværk og udvikling af kompetencer inden for arbejdet med det musiske felt. Dermed sikres, at forløbet ikke blot giver eleverne en god oplevelse. Det bidrager også til en opkvalificering af lærerne.

 

Ved indgåelse af en aftale med LMS forpligtiger kommunen sig til at udpege en kontaktlærer på hver skole samt en eller flere kommunale repræsentanter. De kommunale repræsentanter har til ansvar at koordinere og informere skolerne i samarbejde med LMS, sikre udvælgelsen af kontaktlærere på skolerne samt understøtte kontaktlærerne i deres arbejde med LMS.

 

Administrativt er konceptet forsøgt sammensat, så den enkelte kontaktlærer på hver skole har et minimum af administrativt arbejde. En kontaktlærer fungerer som bindeled mellem skole og LMS. Kontaktlæreren indgiver skolens koncertønske, indgår i kommunens netværk for kontaktlærere, har kontakt til skolens valgte band eller orkester omkring forplejning, parkering og afklaring angående opsætning, booker et egnet lokale på skolen og sørger for, at der bliver taget godt imod band eller orkester på dagen for koncerten. Derudover sørger kontaktlæreren for, at koncerten efterfølgende evalueres, hvilket gøres gennem LMS' hjemmeside.

 

Alle resterende opgaver som eventuel overnatning, koordinering af turnéplan, transport og formidling af materialer er LMS' opgave.

 

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 18. marts 2019, pkt. 19:

at der bevilliges et tilskud på 100.000 kr. til en et-årig prøvehandling med Levende Musik i Skolen under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget bevilliger et tilsvarende beløb

 

at den et-årige prøvehandling efter afholdelse evalueres og resultaterne præsenteres for udvalgene

 

at udgiften finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 18. marts 2019, pkt. 19:

Indstillingen tiltrådt

 

Økonomi

I skoleåret 2019/2020 koster det 33 kr. plus moms og KODA pr. elev for en kommune at være med i skolekoncertordningen. En del af landets skoler har allerede KODA-aftaler på plads. Ved indgåelse af en aftale, vil antallet af skoler i Herning Kommune med eksisterende aftaler skulle afklares, da skoler uden aftale vil udgøre en mindre merudgift på 6,38 kr. pr. elev pr. koncert.

 

Der udbydes én koncert pr. 120 elever. Det nøjagtige antal forhandles mellem kommune og LMS, og planlægges herefter ud fra de enkelte skolers elevtal.

 

LMS har udarbejdet tre eksempler angivet ud fra elevtallene i skoleåret 2017/2018 på de 30 regulære kommunale folkeskoler i Herning Kommune. Priserne er udregnet ud fra pris pr. elev fra 2019/2020:

 

Eksempler

Samlet udgift

Antal koncerter i alt

 

 

 

1) Koncert for alle elever i indskoling, mellemtrin og udskoling

295.020 kr.

75 koncerter

 

 

 

2) Koncert for alle elever i indskoling og mellemtrin

212.091 kr.

54 koncerter

 

 

 

3) Koncert for alle elever i indskolingen

118.701 kr.

30 koncerter

 

 

 

 

Forvaltningerne anbefaler, at der afsættes 100.000 kr. fra både Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, så der samlet er 200.000 kr. til en et-årig prøvehandling.

 

For så vidt angår Børn og Unges andel findes midlerne på centrale konti under "Fælles udgifter på skoleområdet - fælles arrangementer".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 100.000 kr. til en et-årig prøvehandling med Levende Musik i Skolen
at den et-årige prøvehandling efter afholdelse evalueres og resultaterne præsenteres for udvalgene.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P00-1-19 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Orientering om implementeringsplan for styrket praksisfaglighed i folkeskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af den politiske aftale ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” har Skolernes Uddannelse- og Erhvervsudvalg (SUE) nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at udarbejde en implementeringsplan. Implementeringsplanen er udarbejdet og fremlægges for Børne- og Familieudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har bestået af en repræsentant fra hvert netværk samt en UU-vejleder og konsulent fra Center for Børn og Læring. Implementeringsplanen er godkendt i Skolernes Uddannelse- og Erhvervsudvalg (SUE) og er drøftet i Q-udvalget, på et fagopdelt ledermøde for skolelederne og i kommunens uddannelsesråd.

 

Aftalen om styrket praksisfaglighed er indgået den 12. juni 2018 mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen gælder fra kommende skoleår 2019/20. Aftalen indeholder følgende fem initiativer:

 

 1. Obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse. Prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse
 2. Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
 3. Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
 4. Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen

 

Implementeringsplanen er vedlagt som bilag til sagen. De centrale tiltag for implementeringen af de 5 initiativer er:

 • Der udbydes en formel uddannelse i Håndværk og Design. VIA står for uddannelsen. Målgruppen er udskolingslærere, der skal undervise i valgfaget Håndværk og Design.
 • Der udbydes 3-4 Faglige Eftermiddage med indhold om blandt andet prøveform, praksisfaglighed i de øvrige fag og i den obligatoriske projektopgave samt vedrørende erhvervsvejledning. De faglige eftermiddage udbydes af VIA. Målgruppen er alle lærere.  
 • Der laves samarbejdsaftaler om valgfagsforløb i Håndværk og Design med Herningsholm Erhvervsskole. Forløbet bliver efter ’mesterlære-princippet’, hvor erhvervslæreren og skolelæreren underviser sammen i ca. 25-50 % af valgfagsforløbet. Skolelæreren underviser alene den resterende tid.
 • Der laves samarbejdsaftale om valgfag i billedkunst med Billedskolen. Forløbet består delvist af "mesterlæring" ude i undervisningen samt af kompetenceudvikling på Billedskolen af lærerne.
 • Der laves samarbejdsaftale om valgfag i musik med Herning Gymnasium. Forløbet er efter "mesterlære-princippet".
 • Der laves samarbejdsaftale om valgfag i madkundskab med SOSU skolen og Agroskolen. Forløbet er efter  "mesterlære-princippet".
 • Der laves en temadag om praksisfaglighed i udskolingen i samarbejde med læreringskonsulenter fra Undervisningsministeriet den 10. maj i Herning. Derudover er skolerne informeret om Undervisningsministeriets øvrige temadage om praksisfaglighed rundt om i landet.
 • Der er afsat midler til, at en lærer fra hver skole kan tage maskinsikkerhedskursus på Herningsholm Erhvervsskole i uge 8 2020.
 • I skoleåret 2020/21 vil der arbejdes på et eventuelt samarbejde med Musikskolen vedrørende valgfaget musik.
 • I skoleåret 2020/21 vil der arbejdes på et eventuelt samarbejde med kokkeskoler i forhold til valgfaget madkundskab.
 • Der laves muligvis en koordineringsplan i forhold til skolernes placering af erhvervspraktik.
 • I Skolernes uddannelse- og erhvervsudvalg arbejdes der på en strategi for et stærkere samarbejde med virksomhederne i forhold til erhvervspraktik samt øvrige samarbejdsmuligheder.
 • Der er ansøgt om deltagelse i Udviklingsprojektet (det 5. initiativ i aftalen). Sunds-Ilskov skole og Herningsholm Erhvervsskole er udvalgt og har allerede haft to møder. Forløbet kører i nuværende skoleår samt næste skoleår.

 

Obs. de praktiske/musiske valgfag skal udbydes indenfor skolernes bygningsmæssige rammer. Valgfagene må dog også udbydes helt eller delvist på ungdomsuddannelserne.

 

Økonomi

Skolerne står som udgangspunkt for finansieringen. Hvis der resterer midler i den centrale vikarpulje, anvendes disse til formålet i 2020. Herudover er der kompetencemidler centralt, der indgår i finansieringen.

 

Kompetenceforløbene finansieres delvist af Center for Børn og Læring gennem kompetencemidlerne samt af skolerne selv. Skolerne står, som udgangspunkt, for finansiering af vikardækningen. Dog prioriteres kompetenceforløbene i praksisfaglighed højt i forhold til dækningen af vikar. Vikardækningen finansieres derfor centralt, hvis der er vikarmidler hertil. Dette opgøres primo januar 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om implementeringsplanen for styrket praksisfaglighed i folkeskolen til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-G01-13-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Tilsagn om puljemidler til førstehjælp i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Janni Kjær Pedersen, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har ansøgt Socialstyrelsen om puljemidler til afholdelse af førstehjælpskurser for ansatte i dagtilbud i Herning Kommune. Midlerne er blevet bevilliget.

 

Børne- og Familieudvalget orienteres om puljens omfang og indhold i projektet. Det indstilles, at indtægts- og udgiftsbevilling 2019-2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud til projektet ’Hvis uheldet er ude’. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. janur 2019 til 31. december 2021 i alt 435.120 kr.


Førstehjælpskurserne henvender sig til personale i dagtilbud, der ikke har deltaget i et førstehjælpskursus inden for de sidste 24 måneder. Førstehjælpskurserne forventes at blive påbegyndt i marts 2019. Der vil både blive udbudt begynderkurser og opfølgningskurser i hele projektperioden, tilpasset den konkrete efterspørgsel. Kurserne henvender sig ligeledes til de private institutioner.

 

Som afslutning på hvert projektår skal der aflægges elektronisk afrapportering, som indsendes årligt senest den 12. april 2020, 2021 og 2022.

Økonomi

Som følge af tilskudsbevillingen forpligter Herning Kommune sig på medfinansiering på 25 % af de samlede udgifter til afholdelsen af førstehjælpskurserne, svarende til 145.000 kr. Af disse afholdes et beløb på 50.000 kr. af de centrale konti på serviceområde 10. De resterende udgifter dækkes af et mindre deltagergebyr.

 

De private institutioner finansierer selv de 25 % af udgifterne ved deltagelse i førstehjælpskurserne.

 

Midlerne frigives løbende i projektperioden, med start i april 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til serviceområde 10 Dagtilbud på 216.000 kr. i 2019, 178.000 kr. i 2020 og 187.000 kr. i 2021.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Nedlæggelse af den selvejende institution Bakkegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget henvendelse fra bestyrelsen af den selvejende institution Bakkegården, at de ønsker at afhænde deres institution. Bakkegården har til huse i lejede lokaler, som ejes af Herning Kommune.

 

Børne- og Familieudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende dag- og døgninstitutioner, herunder selvejende institutioner, som Herning Kommune har driftsoverenskomst med. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Bakkegården har til huse i lejede lokaler på Løvbakkevej 30, Gullestrup. Lokalerne ejes af Herning Kommune. Deres formål er at give alle daginstitutioner i Herning Kommune alternative muligheder for at udvikle fælles aktiviteter. Dette har i praksis betydet, at enkelte daginstitutioner har besøgt Bakkegården og benyttet sig af deres aktiviteter og dyrehold.

 

Bakkegården har i samarbejde med Børnecenter Nord haft en specialgruppe for børn i alderen 5. klasse til 16/18 år tilknyttet. Fra 1. august 2019 vil der kun være 1 barn visiteret til Bakkegården, og der forventes ikke at komme flere. Visitationsudvalget løser opgaven med at finde anden plads til dette barn.

 

Den selvejende institution Bakkegården anmoder om opløsning af institutionen pr. 31. juli 2019. Begrundelsen for opløsningen er, at der fra august 2019 ikke er en fast børnegruppe tilknyttet institutionen.

 

Følgende er ifølge institutionens vedtægter gældende ved ophør: "I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen med tilslutning fra samtlige bestyrelsesrepræsentanter og med godkendelse fra Herning Kommune anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål". Bestyrelsen tilkendegiver, at en eventuelt kapital skal overgå til den kommunale daginstitution Børnecenter Nord (selvejende indtil 31/7-19), hvilket er i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Der er ikke noget personale ansat under Bakkegården.

Økonomi

De årlige driftsudgifter til forbrug har været ca. 50.000 kr. om året. Disse udgifter vil blive finansieret af dagtilbuds centrale konto til tomgangsdrift, indtil der findes en ny anvendelse for bygningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den selvejende institution Bakkegården lukkes pr. 31. juli 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-K07-1-19 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om tilsynsrapport på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Resultaterne af tilsynene med de kommunale, selvejende og private daginstitutioner i 2018 fremlægges for Børne- og Familieudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynskoncept

Der foretages hvert år fire typer af tilsyn i de kommunale og selvejende daginstitutioner. Det indebærer kontraktmøder, pædagogiske tilsyn, økonomiske tilsyn samt tilsynsbesøg. De tre første typer af tilsyn udføres af Center for Børn og Læring, mens den Kommunale Tilsynsenhed står for den fjerde type af tilsyn, tilsynsbesøgene.

 

Indholdet af tilsynene:

 

 1. Kontraktmøder: Faglig refleksion/evaluering og drøftelse af fremtidige tiltag. Der besluttes et tema for hvert år. I 2018 var temaet ”Sprog”.
 2. Pædagogiske tilsyn: Faglig drøftelse og sparring vedr. det pædagogiske arbejde i daginstitutionen. Fokus er blandt andet på læringsmiljøet – herunder de fysiske rum i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan.
 3. Økonomiske tilsyn: Budgetopfølgning og forventet regnskab. Hvis der er udfordringer med regnskabet i henhold til budgettet foretages en opfølgende samtale.
 4. Tilsynsbesøg: Hver 3. år beslutter Børne- og Familieudvalget, Tilsynsenheden og Center for Børn og Læring et tema for tilsynene. Temaet for 2017-2018 var ”Sprog” og ”Forældreinddragelse”.

 

I 2018 har Tilsynsenheden udført tilsyn med to udvalgte private daginstitutioner. På Børne- og Familieudvalgsmødet den 22. august 2018 blev det besluttet, at Tilsynsenheden i 2019-2020 skal føre tilsyn med alle de private dagtilbud fordelt over to år samt stikprøvekontrol med 2 kommunale/selvejende dagtilbud. Derudover kan der laves reaktive tilsyn på baggrund af en hændelse eller en bekymring. Tilsynsenheden har genereret en selvstændig rapport over tilsynene i 2018 med de to udvalgte private daginstitutioner.

 

Tilsynsrapporten for de kommunale- og selvejende daginstitutionerne samt tilsynsrapporten for de private daginstitutioner er vedlagt sagen.

 

Samlede resultater af tilsynene med de kommunale- og selvejende daginstitutioner

Det vurderes, at samtlige selvejende- og kommunale daginstitutioner lever op til deres forpligtelser.

Sprogvurderingsresultaterne vurderes som tilfredsstillende. Der ses en lille positiv udvikling i børnenes sprogformåen samlet for daginstitutionerne.

Forældresamarbejdet i daginstitutionerne vurderes ligeledes som tilfredsstillende. Forældresamarbejdet vil fortsat drøftes (blandt andet på de fagopdelte ledermøder) for at sikre et stadig godt samarbejde, hvor børnenes læring er i fokus. Generelt er alle daginstitutioner godt i gang med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Der er særligt fokus på bevægelsen fra aktivitetsmål til læringsmål, således børnene kan lege, lære, udforske, skabe og udvikle sig hele dagen.

 

Samlede resultater af tilsynene med de to private daginstitutioner

Overordnet set vurderes de to private daginstitutioner at leve op til deres forpligtelser.

Privatinstitutionerne er meget bevidste om vigtigheden af sprogarbejdet. Derudover vurderes forældresamarbejdet som meget tilfredsstillende. Daginstitutionerne er blandt andet opmærksomme på vigtigheden i at informere og inddrage forældrene i børnenes hverdag og det arbejde, der pågår i daginstitutionen. I spørgeskemaet til de udvalgte forældre ses det endvidere, at forældrene i overvejende grad er meget tilfredse med samarbejdet med de pågældende to daginstitutioner. Det bemærkes, at de private daginstitutioner ikke i samme grad som de kommunale- og selvejende daginstitutioner, benytter IT i dagligdagen. Det vurderes dog ikke at have negative konsekvenser for børnenes læring. De private daginstitutioner oplyser, at det er et bevidst fravalg.

 

Det samlede regnskab 2018 for de kommunale og selvejende daginstitutioner endte med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Det forventes, at der er balance i budget 2019. Der vil dog fortsat laves budgetopfølgninger og forventede regnskab 4 gange i løbet af året, og der vil afholdes opfølgningsmøder med daginstitutioner.

 

I 2019 overdrages de nuværende fritidshjem til SFO, og det betyder en opdeling af budgettet mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet. Selve overdragelsen sker 1. august 2019. Hvilke økonomiske konsekvenser, denne overdragelse medfører, vides endnu ikke, hvorfor der fra forvaltningen er stort fokus herpå.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om tilsyn med daginstitutioner i 2018 til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af frikommunevedtægt om forsøg med teknologi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Nielsen, Charlotte Jensen

Sagsresume

Frikommunevedtægt for teknologiforsøg på børne- og ungeområdet fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse er en del af frikommuneneværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, der i Herning Kommune er forankret i Handicap og Psykiatri. Frikommunenetværket kører i perioden 2017-2021. I frikommunenetværket sker der afprøvning af forskellige forsøg, som overordnet skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.

 

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 26. september 2018 deltagelse i forsøg med:

 • Særlige døråbnere på aflastning (forsøget er igangsat)
 • Teknologiske hjælpemidler på aflastning og døgntilbud

 

En længere korrespondance med Børne- og Socialministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring lovparagraffen til forsøget om teknologiske hjælpemidler er nu afsluttet. Døgn og Familiestøtte Herning er derfor klar til at opstarte forsøget omkring teknologiske hjælpemidler nu.

 

Forud for at forsøget kan igangsættes, er der krav om en politisk godkendelse af en forsøgsvedtægt (se bilaget med vedtægten), som efterfølgende skal indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og uploades på kommunens hjemmeside.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender frikommunevedtægten for teknologiforsøget på børne- og ungeområdet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Samtidig oversendes sagen til orientering i Handicaprådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 • Pr. 1. april 2019 skifter den selvejende daginstitution Brændgård navn til Børnehuset Brændgård. Institutionen er beliggende Brændgårdvej 12-16, Herning
 • Status på "fra Fritidshjem til SFO"
 • Forslag om Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget og Uddannelsesrådet den 11. november 2019 kl. 11-13.30
 • Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. november 2019 foreslås flyttet fra kl. 8 til kl. 13.30
 • Social pejling 2019 - notat vedlagt
 • Orientering om udrulning af kompetenceudviklingsplanen for pædagogmedhjælpere i dagtilbud. Medio marts er der afholdt det første arrangement. Der var 25 pædagogmedhjælpere der deltog, og arrangementet vil blive efterfulgt af flere eftermiddage med pædagogiske temaer, der kan udvikle pædagogmedhjælpernes indsigt og kompetencer i den pædagogiske praksis.
 • Skoleskibet Marilyn Anne inviterer på sejltur med skoleskibet mandag den 6. maj 2019 kl. 18.00 (invitation er vedhæftet).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer