Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 10. februar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.01.00-P19-1-21 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Godkendelse af håndtering af COVID-19-testning på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger, Steen Dahl Petersen

Sagsresume

I forbindelse med, at skolerne genåbner SFO og 0.-4. klasse, skal personalet tilbydes COVID-test. Det er en kommunal opgave at foretage testningen. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender, at lederen af den kommunale sundhedstjeneste bemyndiges til opgaven. Det indstilles, at der gives bemyndigelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Sagsfremstilling

For at understøtte en sikker genåbning af grundskolernes 0.-4. klassetrin og skolefritidsordninger skal kommunerne varetage opgaven med COVID-19 test af personalet på skolerne. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse godkende, at kommunalt ansatte sygeplejersker midlertidigt kan udføre lægevirksomhed, for eksempel i form af udførelse antigen-test af mennesker for coronavirussygdom. Det følger af bekendtgørelse af 5. februar 2021: ”Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommuner til at udøve udvalgte former for læge-virksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”.


Bekendtgørelsen fastslår samtidig, at den bemyndigede ansvarlige kan delegere udførelsen af test/podningen til en eller flere medhjælpere. Der er ikke krav om, at medhjælperne er sundhedsmæssigt uddannede. Kommunen skal stå inde for, at de pågældende medhjælpere er tilstrækkeligt oplærte og instruerede, samt at hele test set-uppet er fagligt og patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Desuden skal der føres tilsyn med medhjælpernes udførelse af test/podning.


Der gøres opmærksom på, at bekendtgørelsen gælder indtil den 1. marts 2021. Der tages forbehold for eventuel forlængelse af reglerne, hvorfor det indstilles, at bemyndigelsen gælder så længe, det er lovgivningsmæssigt muligt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget giver midlertidig tilladelse til, at lederen af den kommunale sundhedstjeneste må udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af COVID-19, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.