Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 9. december 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.02-A00-10-17 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Valg af ny udvalgsformand for Børne- og Familieudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Den hidtidige udvalgsformand Dorte West er udtrådt af Børne- og Familieudvalget, og Børne- og Familieudvalget skal derfor vælge ny formand for udvalget.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 10. november 2020 punkt 205 tiltrådte Byrådet, at byrådsmedlem og hidtidige formand Dorte West udtræder af Børne- og Familieudvalget med udgangen af november, og at byrådsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen udpeges som nyt medlem af Børne- og Familieudvalget pr. 1. december 2020.


Børne- og Familieudvalget skal derfor vælge ny udvalgsformand. I henhold til den samlede konstitueringsaftale besætter Venstre denne post, og Venstre indstiller Anne Mette Bang Rasmussen som ny formand.


Som følge af, at ny udvalgsformand vælges, vil følgende tillidsposter skulle besættes af ny udvalgsformand:

• Handicaprådet

• Bestyrelsen for Herning Skolemuseum

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Anne Mette Bang Rasmussen (V) vælges til udvalgsformand.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.10-P22-2-16 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om betydningen af venskaber set fra Fælles Elevråds perspektiv

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Sara Understrup Lind Panduro

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte den 29. november 2017 (punkt 135) det fælles Børne- og Ungesyn "Her skaber vi venskaber". Efterfølgende er der i forskellige sammenhænge arbejdet med at udbrede fokus på betydningen af venskaber for børn og unge. I den forbindelse har det Fælles Elevråd arbejdet med deres erfaringer om betydningen af venskaber i forbindelse med nedlukningen af skolerne grundet corona-situationen.


Sammenfatningen af det Fælles Elevråds erfaringer om betydningen af venskaber forelægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Der arbejdes efter to overordnede mål på børne- og ungeområdet: at alle børn skal være en del af fællesskabet, og alle børn skal blive så dygtige, de kan. Hvis det skal lykkes, skal der arbejdes i sammenhæng og helheder, hvorfor det fælles Børne- og Ungesyn "Her skaber vi venskaber" blev udarbejdet i en samskabende proces med unge, forældre, politikere samt professionelle fra den offentlige, private og frivillige sektor. Børne- og Ungesynet blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 29. november 2017 (punkt 135).


Sidenhen er der i forskellige sammenhænge arbejdet med at udbrede fokus på betydningen af venskaber for børn og unge. Her kan nævnes:

 • Fyraftensarrangement for alle ansatte på børne- og ungeområdet med overordnet tema om venskaber
 • Vennespil i bogkuffert
 • Interviews med børn omhandlede, hvad en god ven er
 • Samarbejde med foreningslivet bestående af to "Bevæg Dig For Livet" forløb med venskaber og fællesskaber som overskrift


I overensstemmelse med godkendte budgetmål (den 3. juni 2020 punkt 70) angående inddragelse af børn og unge, og i forlængelse af corona-nedlukningen, har der været en temadrøftelse med det Fælles Elevråd. Temadrøftelsen omhandlede, hvilke erfaringer det Fælles Elevråd gjorde sig i forhold til venskaber under nedlukningen af skolerne, samt hvad de blev bevidste omkring, at venskaber betyder for dem i denne periode. Bilag 1 giver et overblik over drøftelserne med det Fælles Elevråd.


I det Fælles Elevråd var der i forlængelse af ovenstående en drøftelse af, om venskabsambassadører på skolerne kan være en idé til at skabe endnu flere venskaber. Det Fælles Elevråd gav deres input til, hvad en venskabsambassadør skal kunne. I den kommende tid vil arbejdet med venskabsambassadører fortsætte i et samarbejde med elever, skoler, UngHerning og forvaltningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om økonomistatus på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt. I sagen fremlægges status for de første 11 måneder af 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Det kan konstateres, at 2020 er et usædvanligt år. I tidligere budgetopfølgninger er udvalget blevet oplyst om, at der forventedes stort set budgetbalance i 2020 på serviceområde 16, Børn og Familie. Forbrugsniveauet i de første 11 måneder giver anledning til at ændre forventningerne, da der ikke ses den stigning i forbruget, som er blevet indarbejdet i de tidligere prognoser. Derfor kan det oplyses, at der forventes et mindreforbrug på området på ca. 7 mio. kr. svarende til knap 3%.


Erfaringer fra tidligere år er, at man typisk efter sommerferien har set en stigning i aktivitet, som har medført højere udgifter på foranstaltningsområdet, hvilket har presset økonomien på området yderligere. Den forventning gjorde sig således gældende for 2020, ikke mindst på grund af øget usikkerhed som følge af nedlukning af samfundet i foråret 2020. Det kan nu konstateres, at den forventede bevægelse ikke har ikke været så markant i 2020. Det bemærkes også, at det har været muligt at udnytte kapaciteten bedre på Døgn og Familiestøtte Herning, hvilket samlet set ikke forværrer bundlinjen.


Det bemærkes, at foranstaltningsområdet fortsat er et meget bevægeligt område, idet få dyre enkeltsager kan påvirke resultatet væsentligt. Dette bekræftes af den økonomiske udvikling i 2020. Der er fortsat behov for vedholdende fokus på implementering af de tiltag, der er besluttet på plejefamilieområdet, så at Herning kommune er på niveau med sammenlignelige kommuner. Det handler særligt om ændret praksis for vederlagsfastsættelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.24.00-G01-241-20 Sagsbehandler: Mette Siig Wemmelund  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt ”Mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR”

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Mette Siig Wemmelund, Helle Aarø-Hansen, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om tilskud på 4,3 mio. kr. i perioden 2020-2022. Tilskuddet går til et udviklingsprojekt om mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR. Et tilbud, der supplerer den eksisterende tilbudsvifte i Herning Kommune og understøtter børn og unge med følelsesmæssige reguleringsvanskeligheder.

Indtægts- og udgiftsbevillingen på 2.364.000 kr. i 2021 og 1.939.000 kr. i 2022 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra Undervisningsministeriets ansøgningspulje om støtte til implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR). I den forbindelse har PPR udviklet et nyt mentaliseringsbaseret lettere behandlingstilbud, som skal gavne en bred målgruppe af børn og unge, der har brug for hjælp til følelsesmæssig regulering. Projektet udvikles og implementeres i perioden 2020-2022.


I PPR ses i praksis en større gruppe af børn og unge med reguleringsvanskeligheder. Det kan for barnet/den unge have betydelige konsekvenser for barnets trivsel, sociale relationer, mulighed for at deltage i fællesskabet, mestringsevne i hverdagen samt risiko for på længere sigt at udvikle en psykisk lidelse. Derfor afprøves en lettere behandlingsindsats, der arbejder med regulering via mentaliseringsbaserede indsatser.


Formålet med projekt

 • At øge trivsel, læring og reguleringsevne hos det enkelte barn.
 • At barnets familie og/eller det omgivende miljø opnår viden og kompetencer, så de i praksis oplever at kunne understøtte barnets selvregulering.
 • Sikre tidlig indsats på rette tid, sted og niveau.
 • Minimere risiko for at barnet/den unge udvikler en psykisk lidelse.
 • At udvikle et lettere behandlingstilbud, der gavner en bred målgruppe af børn og unge.


Målgruppe
Projektets målgruppe er børn og unge mellem 6-16 år i psykisk mistrivsel, risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse. Der fokuseres på de børn og unge, der har følelsesmæssige reguleringsvanskeligheder. Børn og unge med ADHD, angst, depression, traumer, selvskade og socioemotionelle udfordringer ofte er præget af betydelige reguleringsvanskeligheder, hvilket bidrager negativt til deres trivsel og udvikling. Det er derfor en bred målgruppe af børn og unge, der vil få gavn af indsatsen.


Af nedenstående flowchart fremgår opbygningen af indsatsen.
Økonomi

Tilskuddet udgør i alt 4.302.341 mio. kr. til projekt ”Mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR” i perioden 2020-2022. Der er bevilget midler til følgende poster:Tilskuddet fordeler sig med 652.873 kr. i 2020, 1.710.771 kr. i 2021 og 1.938.697 kr. i 2022 på Serviceområde 16, Børn og Familie. Tilskuddet i 2020 og 2021 er slået sammen til 2021 bevillingsmæssigt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende projekt ”Mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR” meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til serviceområde 16 på 2.364.000 kr. i 2021 og 1.939.000 kr. i 2022.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.


Der udarbejdes en midtvejsstatus ultimo 2021 til Børne- og Familieudvalgets møde i december 2021.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om tredje status vedrørende "Meningsfulde Fællesskaber"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

Strategien "Meningsfulde Fællesskaber" er gældende i perioden 2020 til 2023. Foråret 2020 bar præg af COVID-19, hvorfor understøttelsen af strategien først for alvor blev udfoldet og igangsat i efteråret 2020. Det har dog aldrig været tanken, at alle initiativer skulle igangsættes samtidig. Derfor understøttes strategien i flere tempi.


Børne- og Familieudvalget får hvert kvartal en status på implementeringen af strategien. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I efteråret 2020 har arbejdet med "Meningsfulde Fællesskaber" blandt andet haft fokus på seks forskellige arbejdsgrupper. I Bilag 1 Understøttelse af Meningsfulde Fællesskaber i kapitel 3 ses en overordnet beskrivelse af de seks arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er:

 • En god start for forældre – daginstitution
 • En god start for forældre – skole
 • Fritids- og foreningsliv
 • Kvalitet i specialtilbud (daginstitution og skole)
 • Sang, bevægelse og fællesskaber (dagtilbud)
 • Sang, musik og fællesskaber (skole)

Disse arbejdsgrupper har blandt andet bestået af repræsentanter fra dagtilbud og skoler, Herning Musikskole, samrådenes FU, og repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børn og Unge. Arbejdsgruppernes produkter er primært målrettet de fagprofessionelle i dagtilbud og skoler. Se bilag for hovedpointerne fra hver arbejdsgruppes produkt. Disse produkter vil danne baggrund for planlægningen af det videre forløb omkring arbejdet med de seks områder.


Barnets og den unges perspektiv

Et af temaerne i ”Meningsfulde Fællesskaber” er ”barnets og den unges perspektiv”. Dette hænger desuden sammen med budgetmålet om "inddragelse af børn og unge", som er gældende fra 2021. Se bilag for en beskrivelse af, hvilke initiativer der er igangsat i 2020 og eksempler på initiativer, der påtænkes igangsat i 2021 og 2022.


Til dette møde fortæller børn fra Skalmejegården i Sunds om fællesskaber og venskaber. Forud for mødet får udvalget tilsendt link til videoen, så den kan ses af udvalgsmedlemmerne inden mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Beslutning om ændring af skoledistriktsgrænse i Tjørring og Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Maja Krarup Lenger

Sagsresume

På baggrund af nye udstykninger af boliggrunde mellem Gullestrup og Tjørring blev Børne- og Familieudvalget på deres møde den 21. oktober 2020 (punkt 136) fremlagt forslag til ændring af grænsen for skoledistrikterne. Udvalget sendte forslaget i høring hos de relevante skolebestyrelser.


Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter skoledistriktsændringen med udgangspunkt i de indkomne høringssvar. Sagen fremlægges herefter til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er planlagt udstykninger af nye boliggrunde nær Holing Sø i Tjørring. Området hører til Gullestrup Børnecenters skoledistrikt, men ét af de nye boligområder ligger geografisk tættere på Tjørring Skole. Derfor blev det på Børne- og Familieudvalgsmødet den 21. oktober 2020 (punkt 136) foreslået, at dette område flyttes til Tjørring Skoles skoledistrikt (se bilag 1 for kort). Udvalget sendte forslaget i høring hos de relevante skolebestyrelser.


Der er indkommet høringssvar fra følgende:

 • Gullestrup Børnecenters fællesbestyrelse
 • Gullestrup Menighedsråd
 • Gullestrup Lokalråd
 • Gullestrup Borger- og Idrætsforening
 • Lundgårdskolens bestyrelse
 • Tjørring Skoles bestyrelse


Bilag 2 indeholder høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter skoledistriktsændringen med udgangspunkt i de indkomne høringssvar og sender beslutningen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet
at Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet endeligt godkender beslutningen om distriktsændringen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede skoledistriktsændringen med udgangspunkt i de indkomne høringssvar. Børne- og Familieudvalget vedtog ændring i skoledistriktsgrænsen, som fremgår af bilag 3, "Skoledistriktsgrænser beslutning BFU - 09.12.2020", hvilket sendes videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.08-K09-1-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Indtil 2019 har Herning Kommunes Tilsynsenhed udført det pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne. Fra 2020 er det Center for Børn og Læring, der udfører pædagogisk tilsyn i daginstitutioner.


Tilsynet med daginstitutionerne udføres på baggrund af dagtilbudslovens §5 og §3a, stk. 2.


Børne- og Familieudvalget orienteres om den nye tilsynsmodel på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Pt. foretages hvert år fire typer af tilsyn i de kommunale og selvejende daginstitutioner. Det indebærer kontraktmøder, pædagogiske tilsyn, økonomiske tilsyn samt tilsynsbesøg. De tre første typer af tilsyn udføres af Center for Børn og Læring, mens den Kommunale Tilsynsenhed står for den fjerde type af tilsyn, tilsynsbesøgene. Der har været udført 2 stikprøvetilsyn om året. Se Børne- og Familieudvalgsmøde den 10. april 2019 punkt 44 uddybning.


Fremadrettet er det forvaltningen Børn og Unge, Center for Børn og Læring, der udfører de pædagogiske tilsynsbesøg i de kommunale daginstitutioner. Tilsynsenheden udfører også fremover tilsynet med de private tilbud.


Forvaltningen fører fortsat tilsyn med driften af dagtilbuddene på forskellige måder. Overordnet set kan tilsynene kategoriseres som følger:


 • Kvalitetsdialoger/opfølgningsmøder (tidligere kontraktmøder)
 • Pædagogisk tilsyn v. tilsynsbesøg
 • Økonomisk tilsyn
 • Uformelle tilsyn


Fremadrettet sker der en opprioritering af det pædagogiske tilsyn. Der gennemføres et pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud hvert andet år i ulige år. Tilsynet udvælger pædagogiske temaer, der sættes særligt fokus på i det givne år. Tilsynet har en lærende tilgang i forhold til, at der på baggrund af tilsynets tilsynsrapport sker en faglig drøftelse med ledelsen i forhold til at sikre læring og udvikling. Der følges op på de gennemførte tilsyn.


Se bilaget "Projektbeskrivelse ny tilsynsmodel", hvor tilsynsmodellen beskrives nærmere, herunder de forskellige former for tilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager tilsynsmodellen til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om kapaciteten i dagtilbud for 0-2,8 årige december 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Lauritsen og Ulla Sandgaard

Sagsresume

Kvartalsrapporten for december 2020 fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbud og efterspørgsel af de kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.


Rapporten skal ses som et øjebliksbillede den pågældende måned og et halvt år frem. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende. Rapporten viser udbud og efterspørgsel til dagpleje- og vuggestuepladser. Børn, der allerede har et alderssvarende dagtilbud, men ønsker overflytning til andet dagtilbud, tæller dog ikke med på venteliste til det ønskede dagtilbud. Børnene tæller udelukkende med som indmeldt i det dagtilbud, hvor de allerede har plads. Hvis børnene tæller med både på venteliste og som indmeldt, vil det give et forkert overblik over kapaciteten i det enkelte distrikt.

Der er taget udgangspunkt i, at børnene starter i børnehave, når de fylder 2 år og 9 måneder.


Rapporten for december 2020 viser:

 • I flere distrikter løses manglen på pladser med 5. børn i dagplejen. Det forsøges dog at rekruttere dagplejere til Tjørring, Sørvad og Lind. Kapaciteten i Herning/Gullestrup og Snejbjerg/Studsgård følges tæt. Efterspørgslen til Børnehuset Stjernens vuggestue er væsentligt større end kapaciteten. Solstrålen har oprettet 12 ekstra vuggestuepladser for at imødekomme den store efterspørgsel i distriktet pt.


Tiltag i forhold til at imødekomme efterspørgslen (inden for de givne rammer):

 • Der er løbende fokus på de enkelte dagtilbudsdistrikter, således forældrenes ønsker så vidt muligt kan efterkommes.
 • Antallet af dagpleje- og vuggestuepladser tilpasses løbende for at sikre pasningsgarantien og imødekomme forældrenes ønsker og behov. Dette gøres, så vidt det er muligt, under hensyntagen til dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene. Det betyder for eksempel, at hvis der er ledige dagplejepladser, forsøges disse besat, inden der tilbydes plads i vuggestuen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten for december 2020 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.03.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af renovering af Agerbo for driftsmidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen, Michael Kamp, Maria L.H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Forvaltningen søger om godkendelse af renovering af døgninstitutionen Agerbo samt godkendelse af, at finansieringen sker af opsparede driftsmidler.

Sagsfremstilling

Bostedet Agerbo er en døgninstitution under Døgn og Familiestøtte Herning. Her er 21 pladser til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD samt gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Institutionen bruges til døgnophold samt aflastningstilbud.


Agerbo er bygget med udgangspunkt i en tidligere landbrugsejendom, i Hauge. Bygningerne er i generel god stand, men det gamle stuehus trænger til en renovering. Samtidig med renoveringen vil det være muligt at optimere indretningen af det tidligere stuehus, der er den ældste del af institutionen.


Af hensyn til den pædagogiske opgaveløsning, herunder hensynet til arbejdsmiljøet omkring unge med udadreagerende adfærd, etableres der udsyn gennem rummene. Derved får medarbejderne hurtigere visuel kontakt til hinanden i tilfælde af, at en kollega har brug for hjælp, eller når en kritisk situation er under opsejling. I dag er køkkenet ”en sluse” uden udsyn til tilstødende lokaler. Gennemsynet gennem bygningen skabes ved at flytte køkkenelementerne væk fra vinduet og åbne køkkenet til omkringliggende gangarealer. Den nye indretning vil i højere grad være tryghedsskabende både for de unge brugere og for medarbejderne.


Bostedet har opsparet driftsmidler til renoveringen og tilpasninger af indretningen og ansøger om overflytning af de opsparede driftsmidler til en anlægsbevilling til formålet.

Økonomi

Renoveringen og ændring af bygningens indretning er anslået til 0,760 mio. kr. inkl. inventar.


Der anmodes om en anlægsbevilling på 0,760 mio. kr. til renovering og tilpasning af indretning på Agerbo, Døgn og Familiestøtte Herning på Serviceområde 16, Børn og Familie.


Udgifterne på 0,760 mio. kr. finansieres af opsparede driftsmidler, heraf overførte midler fra 2019 på 0,450 mio. kr., på Agerbo, Døgn- og Familiestøtte Herning, sted nr. 523009.


Agerbo er en del af rammeaftalen på det specialiserede område. Det betyder, at hvis der opstår et mindreforbrug over + 5 %, skal dette refunderes til køberkommuner via takstnedsættelser senest 2 år efter. Tilsvarende skal taksten forhøjes, hvis der opstår et merforbrug over -5 %. Det bemærkes, at over- eller underskud op til 5% er en del af driftsherrens risiko. Derfor skal denne del af over- eller underskud ikke efterreguleres og kan blandt bruges til vedligehold af bygningsmassen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Agerbos ønske om renovering og tilpasning af indretning for opsparede driftsmidler imødekommes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,760 mio. kr. til Serviceområde 16, Børne- og Familieafdeling, nyt sted nr. i 2021
at beløbet finansieres af opsparede driftsmidler på Serviceområde 16, Børne- og Familieafdeling, stednr. 523009 Agerbo, Døgn og Familiestøtte Herning i 2020. Budgettet på 0,760 mio. kr. i 2020 overføres til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Godkendelse af licitationsresultat for Højgård Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Esben Hedegaard, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Licitationsresultat for daginstitutionsbyggeriet ved Børnehuset Højgård/Højgårdskolen fremlægges til godkendelse. Licitationsresultatet for sidste etape af byggeriet viser et forventet merforbrug på 0,929 mio. kr. Det foreslås finansieret af forventet mindreforbrug på 0,700 mio. kr. fra igangværende anlægsprojekter ved Højgård og 0,229 mio. kr. fra anlægsbevillingen til udvidelse/ændring af pladskapacitet i dagtilbud.

Sagsfremstilling

Der er besluttet en række anlægsprojekter for Højgård Børnehus, Ingridsvej 4, og Højgårdskolen, Ingridsvej 2, i Lind. Skole og daginstitution ligger på samme matrikel, og de deler flere fælles funktioner. Anlægsprojekterne er fordelt på 3 anlægssager fordelt over 2019 og 2020 til en samlet anlægssum på 25,75 mio. kr. Der har her i efteråret været afholdt licitation på tredje og sidste anlægsprojekt (sted nr. 514097), som er en tilbygning til Højgård Børnehus med 35 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. Licitationsresultatet var væsentlig højere end forventet. Forvaltningen har generelt oplevet stigende licitationspriser siden foråret 2020. Forvaltningen, rådgiver og lavest bydende entreprenør har efterfølgende optimeret og reduceret byggeriet, hvor det har været muligt, med henblik på at reducere omkostningerne. Sparerunden har optimeret alle rum og konstruktioner, således entreprenøren kan bygge så effektivt som muligt men på en måde, hvor institutionen fortsat får en tilbygning til 35 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn som politisk besluttet i frigivelsessagen.


Men det er ikke lykkedes at nå en pris, som betyder, at forventet regnskab passer med bevillingen på 10,088 mio. kr. Der er fortsat et forventet merforbrug på 0,929 mio. kr.


I det igangværende anlægsprojekt for Højgårdskolen (sted nr. 305096) forventes et mindreforbrug på 0,700 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det forventet mindreforbrug indgår i finansieringen af forventet merforbrug på tilbygningen til Højgård Børnehus. Det resterende forventet merforbrug på 0,229 mio. kr. forslås finansieret af puljen til Udvidelse/omlægning af pladser, Dagtilbud (sted nr. 514099 01).


Forvaltningen forventer ikke, at en ny licitation vil give lavere priser. En ny licitation vil medføre ekstraomkostninger til rådgivere mv.


Byggeriet kan først sættes i gang, når finansieringen er på plads.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det forhandlede tilbud fra lavestbydende godkendes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,929 mio. kr. i 2021 til serviceområde 10, Dagtilbud for børn stednr. 514097 Højgårdområdet – Højgård Børnehus
at beløbet delvist finansieres med 0,229 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 514099 01 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2021
at beløbet delvist finansieres med 0,700 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 305096 Højgårdområdet kapacitetstilpasning på skolens matrikel i 2020. Rådighedsbeløbet på 0,700 mio. kr. i 2020 overføres til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021
at anlægsbevillingen på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 305096 Højgårdområdet kapacitetstilpasning på skolens matrikel nedskrives tilsvarende med 0,700 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nye lokaler til Børneoasen, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen, Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til blandt andet ny daginstitution i Lind.

Sagsfremstilling

I Budgetforliget for 2021-2022 fremgår, at:


"I Lind ønskes opført en helt ny daginstitution på Kollundvej med plads til cirka 170 børn, både vuggestue- og børnehavepladser. Til formålet afsætter forligskredsen i alt 40 millioner kroner i 2021, 2022 og 2023."


De nye bygninger skal indeholde 47 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser. De nye bygninger afløser afdeling Toftegården, som ligger på Mellemtoften i Lind.


Med i projektet er også renovering af SFO-lokalerne på Kollundvej 41 og tilpasninger i Børneoasens afdeling Koustrupgård.


Indtil det nye byggeri står færdig etableres en pavillonløsning ved Koustrupgård.

Økonomi

Der er i perioden 2021-2023 afsat 40 mio. kr. til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn og Unge, sted nr. 514087, Daginstitution på Kollundvej i Lind, heraf 10 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 10 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn og Unge, stednr. 514087, Daginstitution på Kollundvej i Lind i 2021
at beløbet på 10 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn og Unge, stednr. 514087, Daginstitution på Kollundvej i Lind.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om ansøgning fra Lind Skole om ændring af de trafikale forhold

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Lind Skole ansøger om ændring af de trafikale forhold ved Lind Skole. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

De trafikale forhold ved Lind Skole indebærer, at lastbiler, pakketransport, tømning af nedgravede affaldscontainere m.m. foregår ved kørsel gennem skolegården og offentlig cykelsti. Lind Skoles bestyrelse udtrykker i den forbindelse bekymring for skolebørnenes sikkerhed. Se vedhæftede brev fra skolebestyrelsen.


Det er ikke muligt at flytte trafikken, idet der kun er én indgang på Lind skole, hvor adgangsvejen er i niveau. Ved de øvrige indgange er der trapper, og her kan man ikke komme ind med paller, sækkevogne m.m.


Derudover er forholdene ved parkeringspladsen ”skruet” helt forkert sammen. Således bakker bilerne direkte ud i cyklisterne på p-pladsen, og der er ringe oversigtsforhold.


I september 2020 blev der lavet et forslag til ny placering af affaldsplads og vareindlevering ved Lind Skole. Ved at vælge denne løsning kunne man fjerne tung trafik gennem skolegården og kørsel på cykelstien. Prisen for dette androg 1,7 mio. kr.


Lind skole har arbejdet videre med forslaget og kan reducere det oprindelige beløb på 1,7 mio. kr. til 1.040.000 kr. på følgende måde:

 • Der er fundet en kommunal pulje (106.600 kr.) til at etablere 2 nedgravede affaldscontainere. Lind Skole betaler selv for den tredje affaldscontainer (53.333 kr.)
 • Gårdmiljø, fortov og hæk udgår (var i planen estimeret til ½ mio. kr.)
 • Der kan laves en god løsning ved at sætte store plantekasser i corten stål fra fortovet og til indgangspartiet, som skal skærme skolens elever, når de går til og fra skole/grønt område. Lind Skole foreslår selv at betale for denne løsning
 • Der skal etableres en trappe i gårdmiljøet i henhold til brandmyndighedernes krav. Den kommunale driftsafdeling har givet et tilbud på 25.000 kr. Lind Skole foreslår selv at betale for trappen.


Lind Skole søger derfor om beløb til forlængelse af indgangspartiet på 1.040.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Henvendelse fra fællesbestyrelsen i Sinding-Ørre (se bilag)
 • Orientering om Danmarkskortet 2020
 • Ingen områder på Ghettolisten i Herning kommune
 • Orientering om info vedrørende normering på dagtilbuddene på hjemmesiden: start 1. marts 2021 og efterfølgende opdateret pr. 1. marts og 1. oktober.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer