Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 9. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.00.00-P21-2-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Tidlig indsats puljen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Center for Børn og Læring har siden 1998 haft en pulje med henblik på at tildele midler til daginstitutionerne i Herning kommune. Denne pulje hed indtil 2013 Rummelighedspuljen, men blev omdøbt til Tidlig indsatspuljen.

 

Puljens størrelse har været varieret over årene, men fra 2014 og årene fremover er den på 3. mio. kr.

Sagsfremstilling

Det er et centralt punkt i Børne og Ungepolitikken, at Herning Kommune kan yde en tidlig indsats, som sikrer at hjælpen sættes ind i tide. For at styrke den understøttende indsats, samt udviklingen af nye praksisser på området afsættes Tidlig indsatspuljen som udgør 3. mio. kr. i 2014 og fremover.
 
Den nuværende Tidlige indsatspulje har været fordelt til større projekter med tildeling af 90 % af midlerne og de resterende 10 % er tildelt til mindre løbende projekter.

 

Den kommende Tidlig indsatspulje foreslåes fordelingen med 80% til en fast pulje og 20% til en udviklingspulje.
 
Centret for Børn og Læring har udarbejdet nye tildelingskriterier, som i højre grad svarer til de erfaringer vi har erhvervet, og den udvikling der har været på området.
 
De nye tildelingskriterier:

Den faste pulje:

 • Daginstitutioner/SFO med en stor koncentration af børn der har et særligt behov for en tidlig indsats som følge af familiemæssige og/eller sociale vanskeligheder

 • Daginstitutioner/SFO med en stor koncentration af børn der har et særligt behov for kulturel og sproglig støtte

 
Kriterier operationaliseres ved at vægte:

 • Andelen/koncentrationen af børn med anden etnisk baggrund

 • Børn hvor der er iværksat hjælpeforanstaltninger i henhold til Servicelovens Kapitel 11 vedr. særlig støtte til børn og unge

 • Andelen af børn, der har økonomisk eller social friplads i henhold til dagtilbudsloven

 • Øvrige objektive forhold som institutionen måtte være særligt udfordret af

 • At de tildelte midler anvendes som understøttelse af målsporene på området

 
Udviklingspuljen:

 • Midlerne tildeles til udviklingsprojekter der har sigte mod udvikling af praksis i forhold til arbejdet med grupper af sårbare børn

 • Har sigte på udvikling og implementering af ny og bedre praksis på området

 
Kriterierne operationaliseres ved at vægte:

 • At der er udfærdiget en projektbeskrivelse med tids- og handleplan

 • At der laves opfølgning på projektet med vurdering af hvordan projektets resultater implementeres i den daglige praksis

 • At projektet omhandler særlige børnegrupper og problematikker og ikke er møntet på enkelte børn

 • At man indgår i et videndelingsnetværk styret fra CBL

  
Procedure: 
Den faste pulje:

 • Center for Børn og Læring tildeler puljen til institutionerne med godkendelse af CBL-ledelsen med virkning fra budgetåret 2014

 • Tildelingen sendes til orientering i BFU

 
Udviklingspuljen:

 • Efter ansøgning fra institutionerne tildeler Center for Børn og Læring løbende igennem året midler fra puljen til udviklingsprojekter der falder inden for tildelingskriterierne

 • Tildelingerne godkendes af CBL-ledelsen

 • Tildelingerne sendes til orientering i BFU

 • Institutionerne forpligter sig gennem tildelingen af ressourcer at lave opfølgning på de iværksatte projekter til evt. videndeling og udbredelse blandt de øvrige institutioner

 

Økonomi

De 3. mio. kr. der er budgetlagt på serviceområdet 10 – dagtilbudsområdet fordeles med 80 % til en fast pulje og de 20 % til en udviklingspulje

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de nye tildelingskriterier godkendes for 2014 og fremover.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

 

At der er tale om større grupper af børn, at alle kan søge samt, at tildelingskriterierne/ tidlig indsatspulje evalueres efter et år.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-5-05 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ændring af retningslinjer for den private daginstitution Prærien, Aulum Kristne Børnehave

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Prærien, Aulum Kristne Børnehave ansøger om ændring af normeringen i den private daginstitution,, således at der i månederne april, maj, juni og juli, hvert år er en normering på 60 børnehavebørn, hvoraf de 20 børn er "førskolebørn".

Sagsfremstilling

Prærien, Aulum Kristne Børnehave har på baggrund af tilsendt samarbejdsaftale mellem institutionen og Herning Kommune henvendt sig med ønske om, at der sker en ændring i aftalen omkring normering i institutionen.

 

Præriens ledelse og bestyrelse ønsker, at normeringen i månederne april, maj, juni og juli md. fremadrettet ændres til at være 60 børnehavebørn, hvoraf de 20 børn er "førskolebørn". Førskolebørnene skal benytte de faciliteter, institutionen tidligere har fået godkendt på Aulum Kristne Friskole.

 

Samarbejdsaftalen, som nu er blevet til retninglinjer jfr. beslutning i Børne- og Familieudvalget vil blive fremsendt til Prærien efter behandling i Børne- og Familieudvalget af den ønskede ændring.

Økonomi

En udvidelse af børnegruppen vil medvirke en yderligere garantistillelse. Herning Kommune har modtaget underskrevet erklæring om garantistillelse på 574.000 kr. på grundlag af den nuværende godkendte børnenormering. Udvidelsen af børneguppen vil betyde, at Præien, Aulum Kristne Børnehave skal stille en yderligere garanti på 277.000 kr., således at de i alt skal stille med en sikkerhed på 851.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at normeringen i Prærien, Midtjyllands Kristne Børnehave udvides til 60 børnehavebørn i april, maj, juni og juli md. hvert år
at Prærien fremadrettet skal stille en driftsgaranti på 851.000 kr.
at Prærien tilsendes reviderede retningslinjer på baggrund af beslutningen.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.06.04-P21-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Opsigelse af kontrakter på dagtilbudsområdet som følge af folkeskolereformen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

På baggrund af konsekvenserne af den kommende skolereform ønsker Center for Børn og Læring at opsige driftsoverenskomster og kontrakter med selvejende og kommunale institutioner i Herning Kommune.

 

Opsigelsen er pr. 31. juli 2014 og er med henblik på revidering således de afspejler konsekvenserne af den kommende skolereform.

Sagsfremstilling

Daginstitutioner i Herning Kommune har alle indgået kontrakt i henhold til Dagtilbudsloven. De selvejende institutioner har ligeledes indgået driftsoverenskomst med Herning Kommune.

 

Pr. 1. august 2014 indføres der ny skolereform, som bl.a. betyder en længere skoledag. Dette får betydning for både fritidshjem1/SFO1 og fritidshjem2/SFO2 i forhold til bl.a. antal årlige åbningstimer.

 

På baggrund af konsekvenserne af den kommende skolereform vil Center for Børn og Læring gerne have bemyndigelse til opsigelse af driftsoverenskomster og kontrakter med de selvejende daginstitutioner og opsigelse af kontrakter med de kommunale daginstitutioner.

 

Opsigelserne er med henblik på revidering af de nuværende aftaler og indgåelse af nye, således de afspejler konsekvenserne af den kommende skolereform.

 

I henhold til driftsoverenskomstens § 21 kan overenskomsten opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af en måned.

 

Center for Børn og Læring ønsker at opsige kontrakterne og driftsoverenskomsterne pr. 31. juli 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Center for Børn og Læring bemyndiges til opsigelse af driftsoverenskomster og kontrakter med selvejende og kommunale institutioner i Herning Kommune.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning fra Børnehuset Lindely om dispensation for indbetaling af driftsgaranti

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børnehuset Lindely anmoder om fritagelse for indbetaling af yderligere driftsgaranti i forlængelse af, at der er sket en udvidelse af pladsantallet i institutionen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Børnehuset Lindely har søgt Herning Kommune om mulighed for at dispensere fra kravet om indbetaling af yderligere driftsgaranti i forbindelse med, at antallet af vuggestuebørn er blevet hævet fra 12 til 15 børn, og antallet af børnehavebørn er blevet hævet fra 28 til 35 børn.

Ændringen medfører en yderligere indbetaling af driftsgaranti på 140.250 kr.

 

I henhold til de i Herning Kommune politisk vedtagne kriterier for etablering af en privat daginstitution skal der ske indbetaling af en driftsgaranti svarende til 3 mdrs. drift.

 

I henhold til Dagtilbudsloven er det op til den enkelte kommune, om der skal stilles en driftsgaranti. Det vil sige, at man godt vil kunne dispensere, men der skal være gode grunde hertil.

 

Bestyrelsen for Børnehuset Lindely angiver, at man har ønsket de ekstra pladser for at få en buffer pladsmæssigt, og at man ikke ønsker at udnytte pladserne fuldt ud for begge aldersgrupper på én gang. Det har hverken bestyrelse eller forældre et ønske om.

 

En dispensation kan danne præcedens i andre sammenhænge, ligesom det skal vurderes, om det på et senere tidspunkt kan give Herning Kommune problemer, at der er givet en dispensation.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget ikke imødekommer anmodning om dispensation fra indbetaling af yderligere driftsgaranti.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 27.30.00-K09-2-12 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af privat opholdssted og botilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden bag Bo-Selv søger om godkendelse til, at modtage unge i alderen 14-18 med mulighed for forlængelse til det 23 år jf servicelovens §76, samt voksne i alderen 18-28 år. Fonden er organiseret som en selvstændig enhed med egne medarbejdere og særskilt økonomi. Der ansøges om plads til 6 unge på ordinære pladser samt 3 unge i special projektpladser til afdæknings- og ventetidsløsninger.


Målgruppen er unge med svære tilpasningsvanskeligheder og/eller diagnoser som ADHD, borderline-personlighed og andre lignende personlighedsforstyrrelser.


Begrundelsen for ansøgning om oprettelse af Fonden Bo-Selv, er at Bo-Selv Aps i takt med løsningen af de nuværende opgaver, har fået en del forespørgsler på, hvorvidt de er i stand til at modtage unge i bofælleskabs lignende forhold. De har ligeledes haft henvendelser fra kommuner, som ikke har ønsket at bruge Bo-Selv Aps, da de ikke er at finde på tilbudsportalen.


Bo-Selv ApS har eksisteret i ca. 2 år og har i dag 7 medarbejdere og 8 unge anbragt i efterværn og i ambulante tilbud. Bo-Selv Aps arbejder i øjeblikket primært med unge i egen bolig, efterværn eller enkeltmandsprojekter.


Stifterne af opholdsstedet er Bent Borg, Jan Oversø og Anders Christiansen.

Sagsfremstilling

Formål

Fondens formål er gennem individuel pædagogisk behandling, skoleundervisning, arbejds- og fritidstræning, at muliggøre, at de unge kan begå sig i et mindre omfattende behandlingstilbud, hjemgives eller udsluses med eventuel efterværn samt at skabe mulighed for at lave et behandlingsmiljø til de unge, som kan profitere af social træning i mindre bo enheder.
 
I forhold til voksenansøgningen (§107) er formålet at støtte beboeren i overgangen fra ung til voksen med det ansvar der følger med dette. Dette for at afklare kommende indsatsbehov og dermed en afklaring af, om borgeren på sigt vil være i stand til at flytte i egen bolig uden støtte eller med minimal støtte samt en afklaring af, om borgeren skal visiteres til et mere vidtgående tilbud (§108)
 
Opholdsstedet godkendes jf Lov om Social service §142 stk.7 jf. § 66, nr. 5,
Botilbuddet godkendes jf Lov om Social service §108
 
Ansøger opfylder servicelovens betingelser for godkendelse og bør derfor godkendes
  
Målgruppe unge i alderen fra 14 til 18 år med mulighed for forlængelse efter §76 til 23 år .
Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder. De unge kan være præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden.
En stor del af de unge de i øjeblikket modtager i Bo-Selv APS har haft en turbulent opvækst med mangelfuld skolegang og forældre der har haft svært ved at varetage den basale omsorg for deres børn.
I sammenhæng med ovenstående ansøges om godkendelse til at indskrive unge der har en eller flere diagnoser.
Der kan være tale om tidlig relations forstyrrelse, border line – personlighed, ADHD vanskeligheder og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Det kan dreje sig om unge, hvor det psykiatriske system har vurderet, at der overvejende er tale om behov for pædagogisk behandling. Disse anbringelser og den efterfølgende behandling foregår i samarbejde med psykiatrisk system, i det omfang det er vurderet hensigtsmæssig.
Ovenstående vanskeligheder kan give sig til udtryk ved kriminalitet, misbrug, asocial adfærd og sociale vanskeligheder som gør at den unge ikke er i stand til at knytte bæredygtige kontakter til det eksisterende samfund. De unge vil ligeledes ofte have vanskeligheder med at klare de daglige gøremål der skal til for at klare en selvstændig tilværelse.
 
Målgruppe for unge i alderen fra 18 til 28 år. (Behandles på Social-og sundhedsudvalgets møde d. 30.11.2013)
Samme problematikker som ovenstående
Opholdet i en midlertidig boform er beregnet til at afhjælpe problemer, der normalt ikke kan løses ved ophold i en almindelig bolig, selvom der er mulighed for støtte efter den sociale lovgivning. Det kan være aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning mv. Ligesom det kan være et ophold med behandlingsstøttende rammer til personer, der for en kortere periode har behov for en behandlingsmæssig støtte og pleje, mens deres situation stabiliseres.
Ydelserne tilbydes efter en individuel vurdering. Det er afgørende at hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte beboers situation. Der skal være fokus på beboerens ressourcer, og at der med udgangspunkt i beboerens ønsker og behov, kræves, at beboer selv deltager aktivt.
 
Pædagogik og målsætning.
Den overordnede pædagogik er relations- og omsorgsarbejde, hvor indsatsen er bygget op omkring en bæredygtig relation/kontakt til den unge.
Pædagogikken er desuden baseret på, at den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning, så vidt det er muligt. Udfordringerne tilføres den unge i et omfang og en hastighed der sikrer, at den unge kan overskue og honorere dem.
Dagligdagen bygges op omkring et meningsfyldt dag- og fritidstilbud. Både dag- og fritidstilbud skal som udgangspunkt være så almindelige som mulige. Således opfordres den unge til i så vid udstrækning som mulig at deltage i lokalområdets almindelige fritidstilbud.
Dette for at den unge ikke skal pakkes ind i for mange specielle løsninger og dermed ikke lærer at begå sig i samfundet. I de tilfælde hvor den unge ikke magter dag- og fritidstilbud på almindelige vilkår, giver vi den unge den støtte de har brug for, for eksempel ved at følge dem. Er dette heller ikke nok, laver BO-Selv specielle tilbud, men er hele tiden opmærksomme på, at tilbuddet udvikler sig i takt med den unge.
Opholdsstedet Bo-Selv møder den unge der, hvor han/hun er. På samme måde er ressourcebaseret pædagogisk arbejde, at tage afsæt i den enkelte unges kompetencer, muligheder og motivation og ud fra dette, i samarbejde med den unge, at opsætte realistiske og målbare mål, som afspejler sig i de unges handleplan og underbygges for den unge i hverdagen med strukturtavler og forudsigelighed.
Der arbejdes med inklusion i fællesskabet, fælles aktiviteter, fælles måltider/ fælles opgaver,
Inklusion i netværk og samfund, familie og venner er hovedoverskrifter i Bo-Selv.
Bo-Selv italesætter følgevirkninger af den unges beslutninger og valg i forhold til sig selv, fællesskabet og det omgivende samfund.
Den unge er inddraget i planlægning af hverdagen i det omfang det findes formålstjenstlig og den unge magter det.
Der afholdes husmøder 1 gang ugentlig, hvor den kommende uge planlægges og de unge trænes i at være en del af en demokratisk proces.
Den unge er inddraget i egen ”behandling” Sådan at forstå, at den unge er en aktiv del af den pædagogik der anvendes i behandlingsarbejdet med den unge.
 
Bo-Selv arbejder med en mentaliseringsbaseret pædagogisk tilgang. Mentalisering er at have fokus på egne og andres mentale tilstande, især i forbindelse med forklaring af adfærd. Mentale tilstande er følelser, tanker, mål og behov mv. Evnen til mentalisering er en forudsætning for, at have vedvarende meningsfulde relationer og et stabilt liv. Ved at mentalisere ser man den andens perspektiv samtidigt med, at man holder fast i sig selv. Gennem mentalisering lærer man egne følelser og tanker at kende og forstår, at de er baggrunden for egen adfærd. Dette giver en fornemmelse af kontrol samt selvbevidsthed. Traumatiserede og omsorgssvigtede børn og unge har ofte en skrøbelig mentaliseringsevne, men mentalisering kan læres. Teori om mentalisering opstiller en teoretisk ramme om børns udvikling samt om konsekvenserne af traumer og omsorgssvigt. Heraf udspringer mentaliseringsbaseret behandling og pædagogik. I mentaliseringsbaseret pædagogik bruges de naturligt udviklingsfremmende processer i forældre-barn samspillet. Det vil sige, at det som fører til udvikling i den naturlige forældre-barn relation, er væsentligt i det pædagogiske arbejde. Der er især fokus på, at tilbyde den unge en tryg tilknytningsrelation, at udvikle den unges evne til at regulere følelser og mentalisering. Den primære behandling i mentaliseringsbaseret pædagogik er den professionelles evne til at mentalisere, og der arbejdes gennem relationen. Den professionelle ser bag om adfærden, og fokus er på de mentale tilstande, der ligger bag adfærden. Den professionelle må bestræbe sig på at have en mentaliserende indstilling præget af et åbent sind både ift. sig selv og den unge.
Medarbejdernes opgave er at sikre, at den unge får den nødvendige ro og de rammer der er nødvendige, for at der skabes et grundlag for at kunne arbejde med den unges vanskeligheder. Samtidig arbejder medarbejderne hen imod, at de unge i høj grad påtager sig ejerskab af eget liv.
Der arbejdes med strukturerede kontinuerlige unge samtaler, hvor den unges trivsel, fælles arbejdsmål og ønsker til fremtiden bearbejdes. Der arbejdes med reflekterende samtaler, hvilket vil sige, at den unge igennem samtalerne bibringes redskaber til forhåbentlig at realisere ønsker og drømme for fremtiden.
Bo-Selv arbejder med tydelige dokumenterbare mål , delmål og metoder som tager udgangspunkt i de aftaler der indgås ved visitationen og den kommunale handleplan for den unge. Bo-Selv definere arbejdet med de unge i forskellige faser, som har forskellige kendetegn og hvor de pædagogiske metoder forandrer sig i processen. Faserne er nærmere beskrevet i ansøgningen og afspejler den tilgang Bo-selv beskriver i deres ansøgning
 
Afdelingerne holder møde hver anden onsdag, hvor de unge drøftes. Den forgangne uges erfaringer udveksles og nye ideer drøftes, ligesom der lægges en detaljeret plan for den uge der kommer. For at sikre ensartethed og faglighed i det daglige arbejde, er der på behandlingsmøderne afsat tid til, at der er grundig gennemgang af den enkelte unge ca. hver 4 uge. Ved disse behandlingsmøder deltager der en psykolog fra Center for Mentalisering, som styrer processen. Dette for at sikre, at medarbejderne får sparring og supervision i forhold til, at anvende en mentaliserende pædagogisk tilgang.
Der udfærdiges hvert halve år en statusrapport samt en udviklingsplan på den unge, hvor der opstilles de mål og delmål samt dertilhørende metoder, der skal arbejdes 3 eller 6 måneder frem, hvilket ligeledes sikrer at effekten af indsatsen kan måles.
Succeskriteriet for det pædagogiske arbejde er, at Bo-Selv, i så høj grad som muligt, er i stand til, at bringe de unge i udvikling på de områder, som er de unges vanskeligheder. Ligeledes at Bo-Selv er i stand til at forstå og beskrive processen overfor den unge og de anbringende myndigheder.
Medarbejderne skal være tydelige og ærlige i deres tilgang til beboerne, og det skaber en atmosfære af stabilitet, tillidsfuldhed og troværdighed.
 
Personale
Det bestræbes at alle medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse. Der kan dispenseres for dette, såfremt den pågældende medarbejder har anden relevant uddannelse eller omfattende erfaring som gør vedkommende særlig egnet til at arbejde med målgruppen.
Alle medarbejdere gennemgår et oplæringsforløb, hvor Bo-Selv`s daglige struktur,rammer og pædagogik implimenteres.
Medarbejdere tilbydes løbende faglig udvikling, supervision og sparring af mentaliseringscentret i Århus V/ Janne Østergård, hvilket danner rammen for relationen til de børn, unge og voksne, der er i kontakt med Bo-Selv.


Skolegang eller beskæftigelse
Opholdsstedet Bo-Selv samarbejder med de relevante PPR myndigheder i forhold til skoleplaceringer og samarbejder med håndværksmestre med henblik på støtte til at mestre og ”smage” på erhvervslivets udfordringer, krav og forventninger. 
Fysiske rammer. 
Gl. Kirkevej 3 er en villa fra 1972 på ca. 150 kwm. Villaen er beliggende i et roligt boligkvarter 10 minutters gang fra gågaden i Herning. Villaen er i et plan med et stort køkken alrum/stue centralt i huset. Der er 2 badeværelser, et vagtværelse og 3 unge værelser i huset. Der er en mindre have med græs og en terrasse.  
Silkeborgvej 30 er en gammel herskabsvilla centralt beliggende i Herning 10 minutters gang fra gågaden. Villaen er delt op i 2 lejemål med et samlet boligareal på 283 kwm. fordelt på 2 etager. Der er en høj og istandsat kælder som er godkendt til beboelse på 156 kwm. Der er 2 badeværelser og 1 toilet i bygningen. Silkeborgvej er også kontor og adm. for Bo-Selv ApS.  
 
  
Økonomi

Se vedhæftede fil.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen om oprettelse af opholdsstedet jf. lov om Social service §142 stk. 7 jf. §66, nr 5 godkendes, som fremlagt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Indtægtsbevilling til fortsættelse af projekt Manderådgivningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Helle Nyholm

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Social- og Integrationsministeriet

til Projekt Manderådgivningen i perioden 1. oktober 2013 - 30. september 2017.

 

Projekt Manderådgivningen er tidligere bevilget støtte i 2007 og 2011, jf. Byrådets behandlinger af den 7. oktober 2008 og den 20. september 2011.

Sagsfremstilling

Formålet med projekt ”Manderådgivningen” er at bringe voldelige mænds fysiske og/eller psykiske vold overfor den kvindelige samlever til ophør. ”Manderådgivningen” skal således ses som et adfærdsforandrende behandlingstilbud.
 
Målgruppen er mænd, som fysisk og/eller psykisk begår overgreb mod deres kvindelige samlever, og som har et potentiale for at ændre adfærd ved hjælp af kognitive behandlingsteknikker.

Økonomi

Social- og Integrationsministeriet har bevilget tilskud til en forsættelse og videreudvikling af projektet i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2017.
 
Bevilgede beløb i 1000 kr.:

1.10.2013 - 30.09.2014
1.10.2014 - 30.09.2015
1.10.2015 - 30.09.2016
1.10.2016 - 30.09.2017
I alt
250
250
250
250
1.000

 

Der var oprindeligt ansøgt om et større beløb end det bevilgede til drift og videreudvikling af projektet. Se bilaget "Ansøgning og budget Manderådgivningen 2013-2017".

 

Projektets budget er revideret i henhold til tilskuddets størrelse. Det reviderede budget på serviceområde 16, Børn og Familie, ses nedenfor.

 

[image]

 

Tilskuddet forventes hjemtaget i takt med afholdelse af udgifterne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedr. projekt Manderådgivningen meddeles udgiftsbevilling til serviceområde 16, Børn og Familie, på 62.500 kr. i 2013, 250.000 kr. i 2014, 250.000 kr. i 2015, 250.000 kr. i 2016 og 187.500kr. i 2017
at der meddeles indtægtsbevilling på serviceområde 16, Børn og Familie, på 62.500 kr. i 2013, 250.000 kr. i 2014, 250.000 kr. i 2015, 250.000 kr. i 2016 og 187.500kr. i 2017.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-469-06 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Analyse af Hedebocentret, afd. Claudisvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Analyse af Afdeling Claudisvej, Hedebocentret med henblik på nye bygningsmæssige forhold fremlægges.

Sagsfremstilling

En analyse af Hedebocentrets Afdeling Claudisvej er udarbejdet med henblik på at identificere behov for nye bygningsmæssige rammer (se bilag: Analyse af Afdeling Claudisvej, Hedebocentret). Afdeling Claudisvej er normeret til 7 unge i alderen14-18 år med psykosociale problemstillinger, ofte med en psykiatrisk overbygning og personlighedsforstyrrelser og af en karakter, der medfører behov for døgnbehandling. Afdelingen råder i dag over et boligareal på 455 m2 samt en kælder på 205 m2, der ikke er godkendt til beboelse eller længerevarende ophold. Ejendommen, der ejes af Herning Kommune, er vurderet til en værdi på 2,1 mio. kr. Endvidere er der til afdelingen for en tidsbegrænset periode (1 år) lejet en nærliggende lejlighed på 76 m² til brug for dels træningslejlighed for unge og dels gruppelokale for forældrearbejde og ART-aktiviteter.

 

Som det fremgår af analysen, er Afdeling Claudisvejs nuværende rammer små og utidsvarende i forhold til behovet. Der identificeres blandt andet følgende problemstillinger:

 • Det er uhensigtsmæssigt, at afdelingen geografisk er beliggende i Ikast. Det giver bl.a. meget kørsel og koordinering for medarbejderer og brugere, der har uddannelsestilbud i Herning.

 • Der er for få badeværelser/toiletter i forhold til antal brugere, personale og gæster.

 • Værelserne er meget små.

 • De trange forhold giver dårligere muligheder for skærmning af brugerne ved behov for dette, hvilket har betydning for konfliktniveauet.

 • Der er ingen fleksibilitet i bygningerne. Der mangler f.eks. et gæsteværelse til brug for både en periodisk overbelægning og forældre-søskende overnatning samt til unge fra anden afdeling i weekendskift, hvor de i dag er henvist til en briks i mødelokalet.

 • Der mangler lokaler til gruppeaktiviteter og familie-netværksarbejdet.

 
En ny afdeling vil have behov for anslået 582 m2 netto (757 m2 brutto). Udgifterne til en nybygget afdeling vil beløbe sig til anslået 10,75 mio. kr. ekskl. grundudgifter. Hvis der kan findes egnede eksisterende lokaler, vil udgifterne til renovering afhænge af hvilke lokaler, der er tale om.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget bemyndiger forvaltningen til at fremlægge et konkret forslag til nye lokaler til Hedebocentrets Afdeling Claudisvej.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering: Udsættelse af opnormering på MultifunC Midtjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Døgninstitutionen MultifunC Midtjylland blev etableret den 1. oktober 2012 med Region Midtjylland som driftsherre. Etableringen skete i et partnerskab med Aarhus og Herning kommuner og i samarbejde med Socialstyrelsen, som kvalitetssikrer metoden og yder tilskud i opstartsperioden. Institutionen tilbyder forskningsbaseret behandling til unge med svære adfærdsvanskeligheder som eksempelvis kriminalitet.

 

Børne- og Familieudvalget godkendte partnerskabsaftalen med Region Midtjylland og Aarhus Kommune den 1. februar 2012. Heraf fremgik det, at MultifunC Midtjylland etablerer fire pladser den 1. oktober 2012 og yderligere fire pladser den 1. oktober 2013.
 
Grundet lav belægning på institutionen er det nødvendigt at udsætte den planlagte opnormering fra 4 til 8 pladser.

Sagsfremstilling

MultifunC Midtjylland er optaget i Rammeaftalen 2013 med otte normerede pladser. Regionsrådet godkendte den 25. januar 2012 en gradvis etablering af tilbuddet med fire døgnpladser fra den 1. oktober 2012 og med fuld etablering af de aftalte otte pladser senest den 1. oktober 2013.  
 
Derfor har MultifunC Midtjylland etableret og ansat personale til fire normerede pladser. Det vurderes dog ikke på nuværende tidspunkt som fordelagtigt at ansætte personale til at kunne etablere otte normerede pladser. Det skyldes, at der er svingende belægning. Belægningen ligger som regel omkring 3-4 unge og indimellem lavere.
 
Med udgangspunkt i erfaringer fra andre etableringsperioder er det forventeligt med lav belægning i de første år af en ny institutions eller afdelings levetid. 
 
Kommunerne i Region Midtjylland udviser interesse for institutionen men forventer med undtagelse af partnerkommunerne pt. ikke at anbringe unge på institutionen. Grundet den specialiserede målgruppe formodes det ikke, at der i partnerkommunerne er et tilstrækkeligt stort optagegrundlag til at holde otte pladser i drift.
 
Der er igangsat flere initiativer, som skal håndtere den lave belægningssituation - både for at håndtere situationen her og nu, men også for at sikre flere indskrivninger på sigt.
 
Administrationen er således i gang med at undersøge mulighederne for tilpasning af MultifunC's budget med udgangspunkt i den nuværende belægning.
 
Der er igangsat adskillige markedsføringsmæssige tiltag for at udbrede kendskabet til MultifunC. Heraf kan nævnes, at administrationen har holdt møder med samtlige kommuner i regionen, hvor bl.a. MultifunC's resultater og økonomien heri er blevet drøftet. Disse møder er fulgt op af møder med institutionen, hvis kommunen har været interesseret heri. Samtidig har der været publiceret adskillige artikler om MultifunC Midtjylland, og institutionen har deltaget i flere konferencer. Der planlægges også afholdelse af egen konference, samt at MultifunC og Socialstyrelsen sammen kan holde oplæg for interesserede kommuner. Der undersøges løbende flere markedsføringsmæssige tiltag.
 
Der udarbejdes en opnormeringsplan i samarbejde med Socialstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-2-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Dagplejens organisering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere ønsket faktuelle oplysninger om den kommunale dagplejes organisering herunder private børnepasser.

Sagsfremstilling

Dagplejen Herning Kommune har udarbejdet et notat på dagplejens organisering vedrørende følgende hovedområder for den kommunale dagpleje:

 • drift og etablering

 • antal dagplejer

 • tilsynet

 • projekter

 • kompetenceløft

 

Samt følgende hovedområder for private børnepasser:

 • drift og etablering

 • antal børnepasser

 • tilsynet

 

Endvidere er egenbetaling for den kommune dagpleje og den private pasning beskrevet.

Økonomi

Økonomien er  indeholdt i den økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.15.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Ændring af juniorklubber til SFO klubber samt ændring af budgettildelingen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Vildbjerg skoles SFO og Krudthuset, Aulum Byskoles SFO har begge en juniorklub tilknyttet. Fra 1. januar 2014 omdannes disse til SFO Klub i stedet for juniorklub. Det vil ikke få nogen mærkbar forskel for klubben. Samtidig vil økonomien til SFO'en og SFO klubben bliver samlet således, at der fremover kun skal udarbejdes én samlet budgetopfølgning og ét samlet regnskab.

Sagsfremstilling

Vi har i dag i Herning Kommune to SFO'er som har juniorklub tilknyttet (Vildbjerg skoles SFO og Krudthuset, Aulum Byskoles SFO). Juniorklubber hører under Dagtilbudsloven mens SFO'er hører under Folkeskoleloven.

 

Pr. 1. januar 2014 bliver disse to juniorklubber lavet om til SFO klubber. Dette får ikke nogen mærkbare konsekvenser for klubberne.

 

Samtidig vil økonomien for SFO klubben og SFO'en blive samlet. Det vil således være en økonomisk enhed og der vil kun skulle udarbejdes én samlet budgetopfølgning og ét samlet regnskab. Begrundelsen herfor er, at man i administrationen oplever den nuværende praksis som ekstra ressourcekrævende.

 

Begge de involverede skoleleder har godkendt ovenstående.

 

Til orientering er klubben i Krudthuset midlertidig lukket, men de forventer at starte op igen til skoleåret 2014/15.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager til efterretning af juniorklubberne under Vildbjerg SFO og Krudthuset pr. 1. januar 2014 er SFO klubber
at økonomien for SFO'en og SFO klubben fra samme dato samles.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Ændring af juniorklubpladser i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børnehuset Stjernen og Børnegården ønsker at udvide deres juniorklubber pga. stor søgning

Sagsfremstilling

Børnehuset Stjernen har pga. stor fremgang i deres medlemstal ønske om at udvide deres juniorklub fra 50 til 75 pladser.

 

Det samme gør sig gældende for Børnegårdens juniorklub, som ønsker at udvide deres pladser fra 55 til 65.

 

Udvidelsen kan gennemføres ved nedjustering af øvrige klubber, således udvidelsen holdes indenfor budgetrammen for junior- og ungdomsklubber.

 

Der er pt. følgende junior- og ungdomsklubber i Herning Kommune:

[image]

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Famileudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.06.00-G01-9-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: To-sprogede i daginstitutioner i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Larsen, Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har bedt om opgørelse over antal tosprogede børn i daginstitutionerne og dagplejen i Herning Kommune. Der er vedlagt opgørelse for perioden 1. august 2012 - 1. september 2013.

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets foresprøgsel, er der udarbejdet opgørelse over antal tosprogede i daginstitutioner og dagpleje i Herning Kommune.

 

Der er taget udgangspunkt i dagtilbudslovens og folkeskolelovens definition af tosprogede:

 

– Ved tosprogede forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk. 

 

Opgørelsen er for daginstitutioner lavet pr. 1. august 2012, 30. september 2012, 1. januar 2013 og 1. september 2013. Der er opdelt på vuggestue, børnehave, FH1/SFO1 og FH2/SFO2.

 

Opgørelsen for dagplejen er lavet pr. 1. september 2013.

 

For begge opgørelser er resultaterne angivet pr. pasningsdistrikt, dog er der for pasningsdistrikt 7 (Herning, Gullestrup) lavet en særlig opgørelse pr. skoledistrikt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager opgørelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.11.04-P20-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Systemskifte på børnepasningsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Mortensen

Sagsresume

Leverandøren af det nuværende institutionssystem skifter til en ny platform i 2014, hvilket sendte Herning Kommune i udbud i 2012/13. Det er besluttet at foretage systemskifte på området, for fremadrettet at sikre en stabil drift, løse nuværende udækkede behov og opnå forbedret datavaliditet. KMD institution er en helhedsløsning, som erstatter alle tidligere systemer fra IST samt ressourcetildelingsmodulet BUSI.

Sagsfremstilling

Omkring processen: Valg af system til understøttelse af børnepasningsområdet. 
Center for Børn og Læring har i 2012/13 afholdt udbud på IT system til børnepasningsområdet. 2 leverandører indgav tilbud; vores nuværende leverandør, IST samt Assemble, som vi i dag har et samarbejde med omkring kommunikationsplatformen NemBørn. Tilbuddet fra IST var ikke konditionsmæssigt og styregruppen valgte herefter at aflyse udbuddet pga. for lidt konkurrence.
 
Efter yderligere at have afsøgt markedet, hvor der ses efter en mere standard løsning, har CBL afholdt workshop med KMD for at afklare, om KMD Institution, på en eksisterende SKI indkøbsaftale, vil kunne leve op til de forudsætninger der blev stillet i udbudsmaterialets kravspecifikation. Resultatet heraf blev fremlagt styregruppen, som havde til opgave at beslutte om man ville forfølge en løsning med KMD eller alternativt revidere udbudsmaterialet og igangsætte et nyt udbud.


Vurderingen blev baseret på udbuddets vægtningskriterier omkring pris, kvalitet og implementering, samt en generel stillingtagen til, hvor vi både på kort og langt sigt ønsker at bevæge os hen på området.
 
Styregruppen fandt til enighed omkring at KMDs løsning er det bedste match på et standardsystem, som løser den ønskede opgave.
 
Forløbet herefter:
Der er indgået kontrakt for en 4-årig periode med mulighed for yderligere forlængelse i 2 år. Den vedlagte tidsplan er baseret på, at et systemskift mest hensigtsmæssigt foregår ved et årsskifte. Implementering af IT- og digitaliseringssystemerne forventes foretaget i 2. halvår af 2013 og videre ind i 2014. Den konkrete tidsplan for implementering og drift af IT- og digitaliseringssystemerne er fastlagt i samarbejde med leverandøren.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering: Rammeaftale 2014 på det sociale område m.v. - Styringsaftale 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
X
X
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere:  Ejnar Tang

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.


Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.


Der er enighed om, at hver af driftsherrerne, det vil sige de 19 kommuner og Regionen, reducerer udgifterne i perioden 2012-2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.


Udkast til Styringsaftale 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.


Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel - Udviklingsstrategien - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

 

Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

KKR Midtjylland har på møde 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet.

 

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.

 

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og Regionen - i perioden 2012-2014 reducerer udgifterne med i alt 4,5 %. I 2012 skulle der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på børneområdet og voksenområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.

 

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

 

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Høring i Handicaprådet
Udkast til Styringsaftale 2014 har været i høring i Handicaprådet.

 

Handicaprådet afgiver ikke høringssvar, da rådet ikke har bemærkninger til udkastet.

 

Styringsaftale 2014 er godkendt ved formandsbeslutning den 29. august 2013

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer