Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 8. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Halvårsregnskab 30. juni

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Preben Siggaard, Pia Elgetti

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug
pr. 30. juni 2012 (halvårsregnskab).

 

Sammenfattende viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på driften med i alt 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni incl. genbevillinger. Genbevillingerne fra 2011 udgør 33,9 mio.kr.

 

Det skal som ved budgetopfølgningen pr. 31. marts påpeges  at strukturanalysen på dagtilbud  implementeres 1. august 2012. Det er således på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at forudsige det samlede økonomiske resultat for året. Alle institutioner der fusionere og institutioner der lukker skal aflægge regnskab pr. 31. juli. Tidsplanen for denne regnskabsafslutning er sat med frist til 1. nov. 2012 og en samlet/ endelig opfølgning på årets økonomi  kan således første ventes ultimo november til behandling i BFU på møde d. 19. december. De enkelte institutioners økonomi vil dog følges tæt hele efteråret og der vil løbende ske orientering til Børne- og Familieudvalget.


Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

DRIFT:
Der forventes pr. 30. juni 2012 samlet for Børne- og Familieudvalgets område et mindreforbrug på 21,1 mio. kr.


I nedenstående tabel er de enkelte serviceområder listet med budget, forventet forbrug
og forventet afvigelse. 

 

(i 1.000 kr.)
Korr. budget 2012
Forventet forbrug 2012
Afvigelse
Selv-
forvalt-
nings-
aftaler
Projekter og takstfin. puljer
Øvrige områder
Genbevil- linger fra 2011
Dagtilbud
467.969
463.068
4.901
3.000
0
1.901
3.816
Folkeskoler
733.674
725.358
8.316
5.300
616
2.400
13.622
Børn og Familie
269.142
261.273
7.869
6.800
5.569
-4.500
16.470
I alt
1.470.785
1.449.699
21.086
15.100
6.185
-199
33.908

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 21,1 mio. kr. i forventet mindreforbrug. Heri indregnet genbevillinger fra 2011 med 33,9 mio. kr. Der er således tale om et merforbrug eksl. genbevillinger med i alt 12,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

 • likviditetsforskydning på projekter med ekstern finansiering med et merforbrug på i alt 3,9 mio. kr. Det drejer sig om projekter der er videreført fra tidligere med anmodning om overførsel af midler fra 2011. Projekterne afsluttes i 2012 og på enkelte skal restmidler endvidere tilbagebetales i forbindelse med afslutningen.

 • På selvforvaltningsområder (Institutioner, skoler m.v.) er der meldt ind med et samlet forventet merforbrug på 2,4 mio. kr.

 • Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på det takstfinansierede område SO 16. Midlerne skal afsættes til takstnedsættelse i 2014

 • Et forventet merforbrug på Anbringelsesområdet på 4,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en merudgift til socialpædagogiske opholdssteder, hvor både antal og den gennemsnitlige udgift forventes højere end de budgetterede måltal for 2012.

  

Kompenserende handlinger: Det er i henhold til de økonomiske styringsprincipper fagudvalgenes ansvar at overholde budgettet, og herunder at iværksætte kompenserende handlinger. På børne- og familieudvalgets område arbejdes der løbende med at tilpasse aktiviteterme til de tilrådighedsværende budgetrammer. Der iværksættes ikke særskilte/særlige kompenserende handlinger i forbindelse med  halvårsregnskabet.

 

De enkelte områder er nærmere beskrevet i nedenstående og der henvises endvidere til bemærkninger vedlagt som bilag.

  

SO 10, Dagtilbud

På serviceområde 10 forventes samlet et netto mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Genbevillinger fra 2011 udgør 3,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på områder med selvforvaltning på 3,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på centrale konti på 1,9  mio. kr.  

 

Som nævnt ved budgetopfølgningen pr. 31. marts er det vanskeligt at opgøre det forventede regnskab før den endelige implementering af strukturanalysen. Det forventede regnskab skal derfor tages med al mulig forbehold. I sær lukning af institutioner og konverteringen af dagplejepladser til vuggestuepladser udgør usikre faktorer.  

 

På grund af den økonomiske usikkerhed i forbindelse med overgang til nye institutioner/ lukninger er det besluttet at institutionerne ikke skal melde ind med forventninger pr. 30. juni. Det forventede regnskab på serviceområde 10 er således en opgørelse i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni samt forvaltningens forventninger til resten af året.

  

SO 12, Folke- og ungdomsskoler

På serviceområde 12 forventes samlet et netto mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Genbevillinger fra 2011 udgør 13,6 mio. kr.

 

Mindreforbruget skyldes hovedsagligt overførsel af uforbrugte midler fra 2011 og fordeler sig med et forventet mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 5,3 mio. kr., et mindreforbrug på centrale konti på 2,4 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. på projekter og takstfinaniserede puljer.

 

Særligt omkring kørselsudgifter:

Der er usikkerhed omkring udgiftsniveauet til kørsel, hvor der kunne konstateres et merforbrug  2. halvår 2011 og derfor også må forventes stigende udgifter i 2012. Det er dog vanskeligt at gøre op på nuværende tidspunkt, da bogføringen i 2012 ikke er ajourført og konsekvenserne som følge af justeringer i ruterne til nyt skoleår endnu ikke er kendt.

 

Særligt omkring takstfinaniserede puljer

Ved overførselssagen regnskab 2011 har det ikke været muligt i fuldt omfang at afsætte midler til imødegåelse af manglende indtægter ved takstnedsættelserne i 2012 og 2013. Det er endnu uvist om det rummes indenfor det samlede budget.

  

SO 16, Børn og Familie 
På serviceområde 16 forventes samlet et netto mindre forbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget pr. 30. juni 2012. Mindre forbruget er fordelt med 11,6 mio. kr. på specialtilbud og et merforbrug på -4,5 mio. kr. på Børn og Familieafdelingen. På tandplejeområdet forventes p.t. et mindre forbrug på ca. 0,8 mio. kr.  

Genbevillinger fra 2011 udgør 16,5 mio. kr.

  

Børne- og Familieafdelingen (Bestillerenheden)
 
Børne- og Familieafdelingen forventer et merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2012.
 
Det forventede merforbrug skyldes primært en forskydning i anbringelsestyper i forhold til de budgetterede måltal. Det kan endvidere konstateres at den budgetterede gennemsnitspris for socialpædagogiske opholdssteder er ca. 100.000 kr. højere end forventet.
 
Den primære opgave i Børne- og familierådgivningen er fortsat at arbejde på, at nedbringe antallet af unge på dyre opholdssteder og bl.a. gøre brug af kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier.

  

Afdeling for Specialtilbud (udførerenheden)
  
Der forventes et mindreforbrug på samlet 11,6 mio. kr.
 

Mindreforbruget er fordelt således:
-6,0 mio. kr. er forventet mindreforbrug inkl. overførsler fra 2011 på selvforvaltningsområdet
-3,1 mio. kr. er overført merindtægt fra 2011 til imødegåelse af takstregulering i 2013
-1,5 mio. kr. er overført mindreforbrug vedr. udgiftsneutrale projekter med statstilskud
-1,0 mio. kr. er forventet netto merindtægt ved salg af pladser, som indgår i den løbende regulering af over-/underskud på det takstbelagte område.

  

Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.  

  

Anlæg:

Der er samlet et korrigeret budget pr. 30. juni på 99 mio. kr. på anlæg. Der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i 2012, heraf forventes 2,4 mio. kr. overført til 2013 vedrørende strukturanalysen, dagtilbud. De resterende 2,8 mio. kr. vedrører Tjørringhus og sag behandlet d. 13. juni i Børne- og Familieudvalget. Det er besluttet at 520.000 kr. afsættes til renovering af modtagerhuset til uledsagede flygtningebørn og 2,3 mio. kr. skal tilgå likvide aktiver.

  

Budgetomplaceringer:

 

Der er ingen tekniske budgetomplaceringer ved denne budgetopfølgning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10. september 2012 og i Byrådet den 20. september 2012.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-368-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

De strukturelle forhold i dagplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Sagen var på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. juni 2012 pkt. 78, hvor sagen blev udsat til næste møde.

 

I forbindelse med budgetforliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold.
 
På Børne- og Familieudvalgets møde 16. november godkendte udvalget projektbeskrivelsen vedrørende strukturelle forhold i Dagplejen. Nu er projektgruppens arbejde færdig og præsenteres for Børne- og Familieudvalget.
 
Hovedkonklusionen er, at organisationen endnu ikke har fundet sine ben efter besparelsen blandt afdelingsledere og dagplejepædagoger i 2011. Der er fortsat behov for at tilpasse dagplejens mål til de nye rammer og forventningsafstemme og tilpasse opgaver, roller og ansvar hos medarbejderne.

 

Der er et stort engagement og arbejdsomhed hos ledelse og medarbejdere, men nye metoder og værktøjer skal udvikles og gammel praksis skal aflæres og erstattes af de nye måder man politisk og ledelsesmæssigt har besluttet dagplejen skal fungere efter.

 

Projektgruppen anbefaler, at man fortsætter den udvikling, der er sat i gang med at tilpasse Dagplejen til de nye forhold.
 
Projektgruppen har evalueret bæredygtigheden i pasningsdistrikterne. Projektgruppen anbefaler, at de nuværende distrikter fastholdes men, at gæstedagplejen bliver mere dynamisk og tilpasset de givne forhold i de forskellige distrikter. Målet er, at børnene kan passes i gæstedagpleje i eget område og af for dem kendte voksne.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold, herunder dagplejens robusthed og fleksibilitet i forbindelse med efteruddannelse, sygefravær og ferieafvikling.
 
Der blev nedsat en projektgruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Dagplejen og en repræsentant fra FOA. Koncern HR har været projektleder for projektgruppen. Den nærmere beskrivelse af projektgruppens arbejdsform og resultater af arbejdet kan læses i vedlagte bilag ”Vurdering af de strukturelle forhold i Dagplejen”.
Der henvises til bilag vedlagt punktet d. 13. juni.
 
Projektgruppen har evalueret bæredygtigheden i pasningsdistrikterne. Projektgruppen har vurderet om man kunne indrette pasningsdistrikterne for Dagplejen så de er identiske med skoledistrikterne. Analysen viser, at det vil være særdeles dyr løsning pga. den dårligere kapacitetsudnyttelse hos dagplejerne og vanskeligheder med at håndtere gæstedagplejen inden for de enkelte skoledistrikter. Analyser viser, at der skal ansætte ca. 45 dagplejere ekstra for at passe den samme mængde børn. Projektgruppen anbefaler, at de nuværende distrikter fastholdes men, at gæstedagplejen bliver mere dynamisk og tilpasset de givne forhold i de forskellige distrikter. Fx kan man indgå samarbejde med vuggestuer og daginstitutioner om gæstedagpleje i yderområderne. Derved kan børnene i højere grad blive i lokalområderne. Målet er, at børnene kan passes i gæstedagpleje i eget område og af for dem kendte voksne. 
Ved analyser af de interne strukturelle forhold er projektgruppen kommet frem til, at Dagplejen som organisation i dag er kendetegnet ved to forhold:

 • Der er meget stram økonomistyring og resurseallokering. Det er discipliner som fylder meget mere end tidligere og det betyder at faglig udvikling har været sat på hold i perioden. Der er enighed om, at det skal sættes strøm til den faglige udvikling igen og ledelsesmæssigt forsøge at finde den nødvendige tid inden for de nuværende rammer.

 • Dagplejepædagogerne og ledelsen har fået nye opgaver, roller og ansvarsområder. Disse er ikke faldet helt på plads eller overført til daglig praksis. Dagplejepædagogerne har tre forskellige roller i relationen til dagplejerne: 1) faglig sparringspartner og rådgiver 2) kontrollant og 3) rollen som stedfortrædende leder. Denne konklusion er helt i tråd med EVAs rapport om kvalitetsarbejde. Heri konkluderer man, at Dagplejepædagogernes placering af disse roller er af central betydning for kommunens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af dagplejen.

Dagplejerne står med ”sandhedens øjeblik” forstået på den måde, at det er her børnene modtager det pædagogiske tilbud og forældrene oplever kvaliteten af Dagplejens arbejde. Lederne og dagplejepædagogerne skal støtte op om dagplejernes mestring af, at skabe høj kvalitet i ”sandhedens øjeblik”. Til denne opgaver skal ledere og dagplejepædagogerne udvikle nye metoder, værktøjer og forståelser – inden for de givne rammer. Derfor anbefaler projektgruppen, at Dagplejens ledelse koordinerer de fremtidige strategier med de igangværende aktiviteter i en kontinuerlig forandringsproces.
 
Samlet set peger projektgruppen på følgende indsatsområder:  

 1. Dynamiske pasningsdistrikter
  Pasningsdistrikterne bibeholdes i den nuværende størrelse men gæstedagplejeordninger tilpasses fleksibelt, så gæsteplejen sker inder for pasningsdistriktet men efter forskellige modeller ud fra økonomisk og faglig bæredygtighed. Se skemaet på side 17. Det betyder, at der i nogle distrikter skal laves aftaler med vuggestuer, daginstitutioner om gæstedagplejeordninger, andre har gæstehuse eventuelt med flyverfunktioner og andre har faste gæstedagplejere. Modellerne tager afsæt i antallet af dagplejere i distriktet, geografiske afstande og hvad der bedst for børnenes tarv. Arbejdet omkring børnetalsprognose kvalificeres.

  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012. 

 2. Kommunikation
  Dagtilbud indfører pr. august 2012 en ny kommunikationsplatform (NemBørn).
  Nembørn giver dagplejen mulighed for at kommunikere digitalt med forældrene gennem hjemmeside, nyhedsbreve, dagbøger, kalenderoplysninger osv.. Nembørn er også et internt kommunikationsredskab med bookningssystemer, kalendere, feriemoduler og beskedfunktion. Med dette nye redskab kan dagplejen skabe en tydelig kommunikation udadtil og indadtil således at Dagplejen ønskede image understøttes bedst muligt. For medarbejderne vil det betyde en tydeliggørelse af rammer og mål, fordeling af opgaver, roller og ansvar og alt i alt tydeliggøre for den enkelte medarbejder hvordan hun bidrager til opfyldelse af Dagplejens mål.
   
  Dette indsatsområde bør igangsættes august 2012. 

 3. Forebyggelse og sundhedsfremme til børn
  Ledelsen vil tage initiativ til at afstemme samarbejdet med PPR, Sundhedsplejen. Her vil man aftale hvordan Sundhedsplejen kan inddrages i arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Dagplejen.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012. 

 4. Specialtilbud til børn med særlige behov
  Ledelsen vil tage initiativ til at afstemme samarbejdet med PPR, Sundhedsplejen o.a. Herunder vurdere behovet for at udvikle specialistkompetencer hos Dagplejepædagogerne og udvikle ny måder, metoder, møde-/dialogformer, hvor specialfunktionerne i samarbejde med dagplejepædagogerne inddrages i at understøtte dagplejerne i at identificerer børn med særlige behov.
   
  Dette indsatsområde bør igangsættes august 2012. 

 5. Dagplejepædagogernes personlige lederskab
  Der er allerede et projekt i gang om dagplejepædagogernes personlige lederskab, herunder en personlig afklaring af hvad fremtiden krav er til roller, opgaver og ansvar. Forløbet skal styrke dagplejepædagogerne i deres nye ramme som dagplejernes daglige sparringspartner, kontrollant for dagplejerne og stedfortræder for Dagplejelederen.
   
  Dette indsatsområde forventes afsluttet december 2012. 

 6. Udvikling af den pædagogiske kvalitet
  Som opfølgning på de allerede iværksatte indsatser omkring kortlægning af de pædagogiske processer og tiltag i dagplejen, igangsættes en opfølgning med prioritering og implementering af metoder og procedurer til sikring og udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagplejen.
  Tilsynsbesøgene har til formål, at sikre og udvikle den pædagogiske kvalitet og suppleres nu med arbejdet med kvalitetsrapporten med videreudvikling af læreplansarbejdet gennem læringshjulet, samt arbejdet med kommunikationsplatformen Nembørn. På denne baggrund omorganiseres tilsynsbesøgene, så de i stedet for at være temabaserede følger barnets udvikling i den tid barnet går i dagpleje og organiseres så de danner sammenhæng med arbejdet med kvalitetsrapporten og læringshjulet og forankres i Nembørn. Nye og ressourcebesparende teknologier indgår som en del af opgaveløsningen.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2012. 

 7. Tilpasning af mål og rammer
  På baggrund af indsatsområderne 5 + 6 igangsættes et udviklingsforløb for lederne og dagplejepædagogerne. Formålet er at afstemme Dagplejens organisation, opgaver, kompetencer/uddannelse og brug af teknologi ud fra den viden og indsigt medarbejderne har fået fra indsatsområderne 5 og 6. Afklaringen vil sikre, at dagplejerne vil få den bedste og mest kvalificeret støtte fra ledelsen og dagplejepædagogerne inden for de givne rammer.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes januar-marts 2013. 

 8. Strategisk efteruddannelse som sigter mod de fælles mål
  Når indsatsområde 5, 6 og 7 er på plads iværksættes en afdækning af efteruddannelsesbehovet hos ledere, dagplejepædagoger og dagplejere. I det arbejde indgår også afklaring af alternative metoder til uddannelsesforløb (internet, videoklip, sidemandsoplæring osv.). Formålet er at udvikle uddannelsestilbud som er omkostningseffektive set ud fra de særlige forhold dagplejen står i – her tænkes på behov for gæstedagpleje, alene-arbejde m.v. Man skal også være opmærksomme på, at der skal laves særlige tilbud til enkelte grupper af dagplejere.
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2013. 

 9. MUS
  Udviklingsarbejdet skal knyttes op på MUS (Medarbejder UdviklingsSamtale). Der skal struktureres en måde hvorpå der kan holdes MUS en gang om året. I samarbejde med MEDudvalget kan man aftale at MUS erstattes af GRUS (GRuppe Udviklings Samtaler).
   
  Dette indsatsområde kan igangsættes august 2013.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. juni 2012, pkt. 78:

at Projektgruppens rapport tages til efterretning

at Projektgruppens forslag og rækkefølge for indsatsområder godkendes

at Center for Børn og Læring går i gang med at undersøge mulighederne for at etablere samarbejde om gæstedagpleje med vuggestuer og daginstitutioner i yderområderne. En model sendes til politisk behandling i efteråret 2012.

at Center for Børn og Læring igangsætter arbejdsgruppens anbefalinger.

 Børne- og Familieudvalget, 13. juni 2012, pkt. 78:

Punktet udsat

Økonomi

Afholdes indenfor dagplejens økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Projektgruppens rapport tages til efterretning
at Projektgruppens forslag og rækkefølge for indsatsområder godkendes
at Center for Børn og Læring går i gang med at undersøge mulighederne for at etablere samarbejde om gæstedagpleje med vuggestuer og daginstitutioner i yderområderne. En model sendes til politisk behandling i efteråret 2012
at Center for Børn og Læring igangsætter arbejdsgruppens anbefalinger.
 

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-26-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsbevilling - frigivelse af beløb til mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

På daginstitutionsområdet søges om frigivelse af pulje afsat på budget 2012 til mindre anlægsopgaver. De frigivne midler skal anvendes til de nedenfor skitserede projekter.

Sagsfremstilling

 På budget 2012 er der afsat en pulje til anlægsopgaver på daginstitutionsområdet.
Anlægsbevillingen kan henføres til stednr. 514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder 2012 med et beløb på 300.000 kr.

Dagtilbud for Børn har et større akut anlægsprojekt i 2012 på anslået 225.000 kr. til etablering af toiletter (vuggestue) på Puff i Aulum. Herudover foreslås de resterende 75.000 kr. anvendt til etablering af ramper ved Fristedets SFO samt mindre udbedringer på bl.a. Søbørnehaven.

Der er i investeringsoversigten for 2012 sted nr. 514099 under Serviceområde 10, Daginstitutionsområdet, afsat midler hertil, som ønskes frigivet til formålet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2012 på 225.000 til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr., Toiletter til vuggestuebørn i Puff
at beløbet på 225.000 kr. finansieres af det formålet afsatte rådighedsbeløb i 2012 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, sted nr. 514099, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet 2012
at der meddeles anlægsbevilling på 75.000 kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, sted nr. 514099, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet 2012
at beløbet på 75.000 kr. finansieres af det formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. 514099, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet 2012.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-7-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning fra Aulum Kristne Friskole om privat leverance af dagtilbud pr. 1. januar 2013.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Aulum Kristne Friskole ansøger om at blive godkendt som privat leverandør af dagtilbud pr. 1. januar 2013. Ansøgningen sker i henhold til Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Ansøgningen er vedhæftet vedtægt for den private børnehave Aulum Kristne Børnehave.

 

Der er indbetalt et depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgningen, ligesom der skal ske garantistillelse svarende til 3 mdrs. drift.

Sagsfremstilling

Aulum Kristne Friskole søger om godkendelse af etablering af den private børnehave Aulum Kristne Børnehave pr. 1.1.2013. Ansøgningen sker i henhold til Dagtilbudslovens §19. stk 5.

 

Der søges om etablering af 45 børnehavepladser pr. 1.1. 2013. Samtidig angives det i ansøgningen, at man ønsker mulighed for at udvide børnetallet til 60 børnehavebørn senere.

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indbetalt 30.000 kr. i depositum til Herning Kommune, jfr. Herning Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

 

Der vil blive stillet en driftsgaranti for 45 børn svarende til 3 mdrs. drift på 574.500 kr.

 

På sigt ønskes antallet af børnehavebørn udvidet til 60, og garantistillelsen vil derfor på det tidspunkt andrage: 753.750 kr.  

 

Ved ønske om udvidelse fra 45 til 60 børn skal der ske fornyet henvendelse til forvaltningen, idet vi også skal sikre, at der er tilstrækkelige kvadratmetre til rådighed til at rumme 60 børn, ligesom størrelsen af garantistillelsen skal tilpasses børnetallet.  

 

Der er udarbejdet en vedtægt for Aulum Kristne Børnehave, som Herning Kommune ingen bemærkninger har til, ligesom de opfylder Herning Kommmunes kriterier for private leverandører af dagtilbud for børn.

 

Den daglige leder af Aulum Kristne Børnehave er uddannet pædagog.

 

Pladskapaciteten er i forbindelse med lukning af Børnehaven Fredshegn i Aulum nedjusteret i pasningsdistriktet, men vi skal fortsat følge kapaciteten tæt, således der ikke bliver for mange børnehavepladser generelt i pasningsdistriktet.

 

Herning Kommune vil føre tilsyn med den private børnehave i henhold til kriterierne for private leverandører.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af den private børnehave Aulum Kristne Børnehave pr. 1.1.2013 i henhold til Dagtlibudslovens §19, stk. 5
at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt for Aulum Kristne Børnehave.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.07-P08-1-12 Sagsbehandler: Ole Thorn Madsen  

Etablering af et Sansarium ved Arnborg Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Arnborg Skole, har den 29. maj 2012 indsendt ansøgning om økonomisk støtte til udarbejdelse af projektbeskrivelse, tegninger og model for et Sansarium.

Sagsfremstilling

I Arnborg Skoles udviklingsplaner er der beskrevet et nyt undervisningsområde, kaldet Sansarium, syd for skolen.

 

Sansarium kan beskrives således: 1) Et hus til forsøg, forundring og forandring. 2) En forsøgsmark til dyrkning, selvforsyning og praktik. 3) En tværfaglig afdeling integreret i 1 og 2 med elementer fra alle fag.

 

Dermed ønsker skolen at tilbyde undervisning målrettet de krav der stilles til unge i et innovativt samfund. Undervisningsprojektet er tilpasset både børneinstitutionen og Lind Skoles overbygning.

 

Sansariet kan benyttes af såvel lokale borgere som børn fra andre skoler. Skolen tilkendegiver, at man på sigt vil kunne tilbyde udvalgte elever enkeltinklusion. Dette formål mener skolen i høj grad vil kunne tilgodeses.

 

Skolen ønsker at beskrive projektet professionelt, og dermed skabe grundlag for at rette ansøgninger til fonde og EU.

 

Til forberedelse af projektet, herunder udarbejdelse af beskrivelser, tegninger og model ansøges der om 100.000,- kr. ekskl. moms.

 

I forbindelse med etablering, udvikling, planlægningsaktiviteter med samarbejdspartnere og kørsel ansøges der om 59.400,- kr. ekskl. moms.

 

Der ansøges ekstraordinært om fritagelse for byggesagsomkostninger.

Skolen gør opmærksom på at der, når projektet er gennemført, vil ske en forøgelse af skolens driftsomkostninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen ikke kan imødekommes af budgetmæssige årsager
at der indsendes budget til godkendelse ved forvaltningen, såfremt der opnås eksterne tilskud.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.10-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Genoptagelse af punktet om skoledistriktsændringer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen var på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. juni 2012 pkt. 82, hvor sagen blev udsat til næste møde.

 

Sagen genoptages fra tidligere møde.

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra Brændgårdskolen og Herningsholmskolen. De to høringssvar peger i hver deres retning.

 

Endvidere vedlægges afstandskort fra det pågældende område til henholdsvis Brændgårdskolen og Herningsholmskolen, samt fortegnelse over elevernes valg af skole i samme område.

 

Desuden vedlægges notat indeholdende opgørelse over hvor områdets børn passes pr. 1. april 2012.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. juni 2012, pkt. 82:

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til en eventuel skoledistriktsændring.Børne- og Familieudvalget, 13. juni 2012, pkt. 82:

Punktet udsat

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til en eventuel skoledistriktsændring.

Beslutning

Det er besluttet, at sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmødet i november.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.08.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Styrket brug af Erhvervsfaglig uddannelse (EGU) i Herning kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 X
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inger Veng Rasmussen, Carsten Lagoni, Lisbeth Blaabjerg

Sagsresume

Udvalget præsenteres med denne sag for forslag til styrket brug af EGU i Herning Kommune.

 

Sagen forelægges til udvalgets godkendelse for så vidt angår den udvidede indsats på serviceområde 17. Tilsvarende forelægges sagen efterfølgende for Børne- og Familieudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtet til at udbyde Erhvervsgrunduddannelse (EGU) til unge under 30 år, som ikke umiddelbart er i stand til at påbegynde en ordinær uddannelse, men som er i stand til at være på arbejdsmarkedet i en fuldtidsstilling - jf. lov om erhvervsgrunduddannelser. EGU er således et uddannelsesforløb, der skræddersyes til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt job og som heller ikke passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser.


De unge, som kan have gavn af EGU, kan f.eks. være unge med indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk oprindelse end dansk, med svage læse, skrive og stavekompetencer, unge med personlige eller sociale problemer, unge med begrænsninger som f.eks. ordblindhed, fysiske handicaps, manglende opbakning og netværk, unge som er skoletrætte elle unge, der har brug for en håndholdt støtte for at komme i job og uddannelse.


EGU er individuelt tilrettelagt, så uddannelsen er tilpasset den enkelte unges mål, interesser og evner. Praktikdelen fylder mest i uddannelsen, og dermed får den unge gode muligheder for både at udvikle praktiske færdigheder og viden om arbejdsmarkedet. Skoledelen skal give den unge både boglige og praktiske kundskaber og færdigheder. Samtidig skal skoledelen skabe forudsætninger for forsat uddannelse.

 
EGU er kompetencegivende, og uddannelsen kvalificerer til videreuddannelse i det ordinære uddannelsessystem, ligesom uddannelsen berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse: Den unge med EGU får kvalifikationer, som kan bruges i et job. Hvis det ikke lykkes at finde job i direkte forlængelse af uddannelsen, har den unge ret til optagelse i en A-kasse eller overgår til almindelig erhvervsuddannelse. Gennemførelsen af EGU har almindeligvis en varighed af 2 år - for unge over 19 år og med ½ års fuldtidsbeskæftigelse kan en EGU dog gennemføres på 1½ år. 

 

Den kommunale opgave på EGU-området 

De kommunale opgaver på EGU-området knytter sig til 2 faser:
 
Fase 1: Kommunen afklarer og visiterer til EGU  
Før den unge kan påbegynde en EGU-uddannelse skal det afklares hvilken branche en eventuel EGU uddannelse kan gennemføres indenfor, samt om den unge kan varetage arbejdsopgaverne og være på en arbejdsplads i 37 timer. Afklaringen kan tilrettelægges på én af følgende 2 måder:

a. Afklaringsfasen kan tilrettelægges som en del af en aktiveringsperiode

 

b. Afklaringsfasen kan være et led i den almindelige vejledningsforpligtelse jf. lov om vejledning og varetages af UU i et samarbejde med produktionsskolen, erhvervslivet og andre parter.

 
Fase 2: Kommunen yder gennemførelsesvejledning under uddannelsesforløbet
Kommunen er forpligtet til at yde gennemførelsesvejledning for alle unge der påbegynder en EGU uddannelse. Gennemførelsesvejledningen er en selvstændig funktion målrettet de unge der er i gang med en EGU uddannelse og har fokus på, at:

 • Opsøge virksomheder samt etablere praktikpladser

 • Coache og sparre med den unge efter individuelle behov omkring fastholdelse i uddannelse

 • Løse praktiske problemer sammen med den unge

 • Være den gennemgående kontaktperson for den uge gennem hele forløbet

 • Bistå den unge med ansøgning om hjælpemidler

 • Sikre tilmeldinger til forskellige skoleforløb eller kurser

 • Administrere arbejdet i forbindelse med indberetninger til ministeriet

 

Vejledningsopgaven kan organiseres ud fra følgende to modeller.
 

a. Kommunen varetager selv opgaven

 

b. Kommunen indgår aftale med produktionsskolerne om at løse opgaven.

(Det skal særligt bemærkes, at såfremt EGU-vejledningen henlægges til produktionsskolerne, kan denne fra staten få et særligt vejledningstaxameter for hvert påbegyndt og gennemført EGU forløb – der henvises til yderligere beskrivelse i nedenstående afsnit ”Økonomiske konsekvensberegninger”).
 
I Herning Kommune varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) aktuelt den samlede opgave på EGU-området.
 
EGU-økonomien

EGU-eleverne får løn svarende til minimum lærlingeløn på beslægtede områder i praktiktiden og skoleydelse i skoleperioder svarende til kr. 616,00 pr. uge for elever under 18 år og kr. 1.475,00 pr. uge for elever over 18 år (2010-niveau)  

Udgifterne
De samlede udgifter, som er forbundet med EGU består af følgende:

 • Løn til EGU-eleverne i praktikperioden (offentlige./ private virksomheder)  

 • Skoleydelse i skoleperioder  

 • Uddannelsesomkostninger  

 • Supplerende tilskud (ekstra udgifter i forbindelse med ekstra lærerdækning, små holdstørrelser, ekstra mentor/ vejleder under skoleperiode mv).

 

 • Gennemførelsesvejledning

 
Finansieringen af udgifterne

Finansieringsmodellen for EGU blev omlagt pr. 1. juli 2009. Omlægningen betyder, at refusionen nu er baseret på kommunens aktivitetsniveau på området, svarende til kommunens faktiske antal EGU elever og udgifter hertil. De kommunale udgifter, der ikke refunderes, indgår forsat i budgetgarantien. Formålet med omlægningen er at forøge aktiviteten på EGU ved at styrke kommunens økonomiske incitamenter til at igangsætte egu forløb, frem for at lade de unge modtage kontanthjælp.  


Ved finansieringsomlægningen for kommunen med virkning fra 1. juli 2009 ydes der refusion efter følgende satser:

 • Refusion på 65 % af udgifterne til skoleydelse

 • Refusion på 50 % af udgifterne til undervisning op til et beløb pr. årselev – beløbet udgør i 2010 kr. 53.090

 • Refusion på 50 % af udgifterne til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år - beløbet udgør i 2010 kr. 10.400

 

Kommunernes brug af EGU-forløb
Kommunernes brug af EGU-forløb er af meget varierende omfang. I nedenstående oversigt er angivet antallet af igangværende EGU-forløb i de Kommuner, som Herning Kommune almindeligvis sammenligner sig med.
 

Kommune
Igangværende EGU-forløb
Viborg
55
Horsens
37
Randers
35
Skive
25
Silkeborg
30
Holstebro
33
Herning
14

 
Det fremgår af oversigten, at antallet af igangværende EGU-forløb i Herning Kommune er forholdsvist lavt.

 

Erfaringerne med resultaterne af EGU forløbende er først fra 2010 systematisk indsamlet. Gennemførelssprocenter ligger på over 70 %. Målet med EGU i Herning vil være en gennemførelsesprocent på 80. Det vil også være en målsætning, at de unge i videst muligt omfang enten springer over til ordinær uddannelse eller fortsætter i ordinær uddannelse efter EGU forløbet.

 

Der er pt. 14 igangværende EGU forløb i Herning, fordi UU i perioden 1. januar 2012 og frem til d.d. har nedprioriteret en lovbunden opfølgning på 18-25 årige for at kunne frigøre ressourcer til at afdække potentialet i EGU. Antallet af forløb er i perioden steget fra 8 til 14 forløb, men der er ikke ressourcer i UU til at igangsætte yderligere, selvom der er en liste med 15 unge, der er klar til at gå igang. Disse unge er idag enten på produktionskole eller virksomhedspraktikker, men kan ikke påbegynde en ordinær uddannelse endnu. 

 

Udfordringen på EGU-området i Herning Kommune
Kombinationen af Finansieringsomlægningen på EGU-området og det faktum, at der aktuelt er forholdsvis få igangværende EGU-forløb i Herning kommune giver anledning til en revurdering af Kommunens brug af EGU-forløb – konkret står Herning Kommune overfor 2 udfordringer:

1. Det bør vurderes, hvorvidt øget brug af EGU med fordel kan erstatte ordinære vejlednings- og aktiveringsforløb for unge i matchgruppe 2, som er omfattet af målgruppen for EGU – målt på økonomiske og effektmæssige parametre.

 

2. Det bør vurderes, hvorvidt afklarings – og vejledningsopgaven skal forblive hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), eller om opgaven med fordel kan overdrages til Produktionsskolen.

 

EGU vurderes at være et godt redskab til at få en delmængde af de passive indsatsklare unge hjulpet i gang med uddannelse. Det kan således anbefales, at brugen af EGU søges øget til 40 stående pladser - altså at der til enhver tid er 40 unge i Herning kommune i gang med EGU.

 

Hvis omfanget øges til 40 pladser rejses 3 økonomiske udfordringer;

 

 1. skoleydelse og undervisning skal finansieres. Dette er en del af serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Den samlede forventede årlige kommunale nettoudgift til dette vurderes at være 820.000 kr. Dette beløb kan rummes inden for det eksisterende beløb, der i udvalgets budgetramme på serviceområde 17 er afsat til EGU.

 2. øget træk på gennemførelsesvejledning ved 40 elever i stedet for 10 vil kræve ekstra ressourcer for at kunne løfte opgaven. Det vurderes, at gennemførelsesvejledning for 40 EGU'ere vil kræve 2 vejledere, svarende til årlige omkostninger på 1.434.000 kr. inkl. overhead.

  Hvis Produktionsskolen overtager opgaven med gennemførelsesvejledning vil dette udløse et statsligt taxameter på 15.580 kr pr påbegyndt og pr. gennemført EGU elev. Den kommunale udgift til gennemførelsesvejledning vil dermed blive reduceret til 810.000 kr, under forudsætning af at 20 elever starter og 20 elever afslutter hvert år.

  Det anbefales, at opgaven med gennemførelsesvejledning placeres hos Produktionsskolen, idet der på skolen er et godt pædagogisk miljø og skolen har et godt og veludbygget kontaktnetværk til mulige praktikpraktikplads værter / virksomheder  i forvejen.

 3. I det omfang at EGU elever ansættes i den kommunale organisation, vil dette betyde øgede udgifter for kommunen som arbejdsgiver på de respektive serviceområder, hvor eleven ansættes. Ansættelse af EGU elever i kommunen vil være en naturlig opgavefordeling mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. Der er arbejdspladser i det kommunale som ikke findes i det private og som har arbejdsfunktioner der er relevante for EGU.

  Det foreslås, at der afsættes en central pulje, der kan finansiere denne udgift. Hvis 10 ud af de stående 40 elevpladser antages at være kommunale beløber dette sig til 600.000 kr pr år. Finansieringen af denne ramme kan ske helt eller delvist via den besparelse, der må forventes på udgifterne til kontanthjælp, idet alternativet for de fleste EGU-elever ville være kontanthjælp.

  UU-leder Inger Veng Rasmussen deltager på mødet.

  

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 12. juni 2012, pkt. 52:  

at udvalget godkender den udvidede brug af EGU i Herning kommune for så vidt angår konsekvenserne for serviceområde 17
 
at udvalget godkender, at der afsættes en pulje inden for serviceområde 17 til finansiering af den kommunale arbejdsgiverudgift ved de kommunale EGU praktikpladser.

 

Beskæftigelsesudvalget, 12. juni 2012, pkt. 52:


Udvalget tilslutter sig, at der udarbejdes et samlet forslag til styrket brug af EGU, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2013 i Herning Kommune.

 

Udvalget er indstillet på, at der stilles den fornødne økonomi til rådighed på serviceområde 17 til skoleydelse, køb af uddannelse og en pulje til arbejdsgiverudgiften for de kommunale elevpladser.

 

  

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen fremlægges til politisk stillingtagen.

 Beslutning

Udvalget tilslutter sig, at der udarbejdes et samlet forslag til styrket brug af EGU, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2013 i Herning Kommune.

 

Peter Villadsen deltog ikke i sagens behandling.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-453-06 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen var på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. juni 2012 pkt. 80, hvor sagen blev udsat til næste møde.

 

Knudmoseskolen er Herning Kommunes udbyder af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
En uddannelse målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Den daglige undervisningstid er fra kl. 08.30 og ophører kl. 14.00 mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag og fredag ophører undervisningen kl. 12.50.
I forbindelse med etablering af STU på den daværende Lindegårdsskole, var der i en periode oprettet et eftermiddagstilbud for at imødekomme et behov for tilbud til hjemmeboende STU-elever fra undervisningens ophør til forældre kom fra arbejde. Grundet manglende efterspørgsel, blev tilbuddet nedlagt i februar 2009.
 
De elever fra Herning Kommune, der senere har haft behov for et helhedstilbud, er blevet visiteret til Mariebjerg i Holstebro Kommune, hvor eftermiddagstilbuddet er en del af tilbuddet, ligesom kollegietilbud er det.
 
Der er i foråret 2012 rettet forespørgsel til Knudmoseskolen fra sagsbehandlere i Børne- og Familieafdelingen og i Handicap og Psykiatri, fra forældre til kommende elever - med ønske om, at der fra skoleåret 2012-2013 oprettes et eftermiddagstilbud primært for at tilgodese hjemmeboende elever med udearbejdende forældre og for at være et alternativ til visitation til Mariebjerg.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af et eftermiddagstilbud  i henhold til Servicelovens § 36 på Ungdomscenter Knudmosen.
 
Målgruppen er unge, der frekventerer Knudmoseskolen. Tilbuddet er tiltænkt hjemmeboende unge med udearbejdende forældre. Tilbuddet varer fra undervisningstidens ophør til forældre kommer fra arbejde.
 
Tilbuddets formål er at:

 • Give de unge mulighed for at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter i en ”tilrettelagt og beskyttet sammenhæng”.

 • Medvirke til at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede.

 
Takst:
3 modeller er ”i spil”. Beregningerne er forudsat min. 10 elever i ordningen:

 • Model 1: Åbningstid skoledage: Fra skoletids ophør til kl. 16.30 (fredag til kl. 15.30). Takst: kr. 145,- pr. dag.

 • Model 2: Åbent alle hverdage fra skoletids ophør til kl. 16.30 (fredag til kl. 15.30). Uge 7 og 42 samt 3 dage før påske m.v. I alt 15 dage. De dage, der ikke er skoledage, er tilbuddet åbent fra kl. 08.00. Takst: kr. 167,- pr. dag.

 • Model 3: Åbent alle hverdage. De dage, der ikke er skoledage, er tilbuddet åbent fra kl. 08.00. Tilbuddet er lukket 3 uger i sommerferien. Takst: kr. 203,- pr. dag.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. juni 2012, pkt. 80:

at tilbuddet godkendes til etablering pr. 14. august 2012

at administrationen bemyndiges til at vælge model og dermed takst for eftermiddagstilbuddet ud fra den konkrete efterspørgsel.Børne- og Familieudvalget, 13. juni 2012, pkt. 80:

Punktet udsat

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tilbuddet godkendes til etablering pr. 14. august 2012
at administrationen bemyndiges til at vælge model og dermed takst for eftermiddagstilbuddet ud fra den konkrete efterspørgsel.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-6-12 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

TalentTilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er en genoptagelse af orienteringspunktet nr. 73 på BFU-mødet 23.5.12-
Tilbuddet skal give mulighed for de pågældende elever at møde undervisning, der giver faglige udfordringer, samt giver mulighed for at møde ligesindede og skabe et socialt netværk, uden at eleverne tages ud af deres lokalmiljø.
Der laves to pilotprojekter, et for mellemtrin og et for udskolingen, der målrettes ramme- og indholdsmæssigt til de elever, der har særlige læringsforudsætninger.

Sagsfremstilling

Tilbud for elever med særlige læringsforudsætninger i Herning Kommune
Formålet med tilbuddet i er at sikre udfordringer til de elever, der har særlige læringsforudsætninger samt skabe muligheder for at disse elever kan få et socialt netværk omkring deres interesser. For at dette netværk ikke skal træde i stedet for det lokale netværk, får tilbuddet karakter af et eftermiddagstilbud en hverdag efter skoletid.
 
Tilrettelæggelse
Fra skoleåret 2012-2013 iværksættes to pilotprojekter:
Det ene, hvor elever, primært fra 8. og 9. klasserne, tilbydes deltagelse om eftermiddagen 8x4 timer i et naturvidenskabeligt forløb om Mars inklusive to ekskursioner. Undervisningen varetages af lærere fra ungdomsuddannelserne og med deltagelse af lærere fra folkeskolen, der fungerer som koordinatorer og ’klasselærere’.
 
Det andet, hvor elever, primært fra 6. klasserne, tilbydes deltagelse om eftermiddagen 6x4 timer i et humanistisk forløb. Undervisningen varetages af undervisere fra Museum Midtjylland og med deltagelse af lærere fra folkeskolen, der fungerer som koordinatorer og ’klasselærere’.
 
Til pilotprojektet forventer vi at kunne finde cirka 24 elever til hvert hold.
For at finde de rette elever er tænkt en arbejdsgang, hvor læreren identificerer potentielle elever og videregiver denne oplysning til skolelederen. Skolelederen tager dernæst kontakt til eleven og dennes forældre, og tilbyder deltagelse.
Forinden informeres skolelederne om tilbuddet, og der udsendes en folder fra CBL omkring nærmere beskrivelse og kendetegn af de pågældende elever.
 
Undervisningen foregår på hverdage efter skoletid på henholdsvis Sunds Skole og Museum Midtjylland. Forløbets varighed er tænkt til 6/8 gange af 4 timers varighed, inklusive en pause. Tidsmæssigt med start fra efter efterårsferien og 6/8 uger frem. Tirsdage/onsdage fra 16-20.
2 af gangene er for det naturvidenskabelige tilbud afsat til ekskursioner til henholdsvis Steno Museet og AU Herning.
 
Tidspunktet for projektstarten er sat til efter efterårsferien. Dette skyldes hensynet til at skolelederne og lærerne skal have tid til at finde og indstille de rette elever. Eventuelt kommende forløb kunne starte i september.
 
 

Økonomi

Det forudsættes, at driftsudgifterne kan afholdes inden for den økonomiske ramme på SO 12.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at pilotprojekterne for henholdsvis mellemtrin og udskoling godkendes til opstart.

 

Beslutning

Godkendt.

 

 

Sagsnr.: 17.02.04-P10-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Orientering: Elevtalsprognose 2012/2013 - 2022/2023

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Lone Hessellund Abildskov

Sagsresume

Elevtals- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er udarbejdet for perioden 2012/2013 - 2022/2023 med udgangspunkt i udtræk fra elevadministrationssystemet

og i befolkningsprognosen for Herning Kommune, som blev taget til efterretning af Byrådet den 8. maj 2012.

Sagsfremstilling

Elevtals- og klassetalsprognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventningerne til befolkningsudviklingen i Herning Kommune og de elevsøgemønstre, der har været i skoleårene 2010/2011, 2011/2012 og til skolestart i det kommende skoleår 2012/13.

 

Skolestrukturen har været under forandring de seneste 2 år. Det er forventningen, at elevernes søgemønstre finder et nyt leje et par år efter ændringer i skolestrukturen. For at sikre det bedst mulige grundlag for elevtalsprognosen, er søgemønstrene ved skolestart til det kommende skoleår indregnet i søgemønstrene.

 

Herover er der indarbejdet forventninger om, at de inklusionsfremmende tiltag, som iværksættes på Dagtilbudsområdet og Folkeskoleområdet, vil give sig udslag i et faldende antal elever, som segregeres til specialundervisning i prognoseperioden.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Elevtals- og klassetalsprognosen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Børnehuset Lindely ønsker at udvide antallet af børnehavebørn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Hessellund Abildskov

Sagsresume

Bestyrelsen for Børnehuset Lindely har søgt om ændring af deres børnetal, de ønsker en fremtidig børnesammensætning på 12 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn.

 

De søger om udvidelse af antal børnehavebørn med baggrund i om- og tilbygning.

Sagsfremstilling

Børnehuset Lindely starter op som privat daginstitution pr. 1. august 2012. Det er tidligere godkendt af Børne- og Familieudvalget, at de starter op med 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

 

Børnehuset Lindely har pr. 21. juni 2012 indsendt ansøgning om udvidelse af deres børnehavegruppe med 8 børn, således de fremover har 12 vuggestuebørn og 28 børnehavebørn. De vil gerne ændre deres børnetal pr. 1. august 2012 eller hurtigst muligt derefter.

 

Børnehuset Lindely har foretaget om- og tilbygning, således de fremover har i alt 98 m2 til rådighed. Der er således de nødvendige m2 til rådighed i institutionen.

 

Den ændrede børnesammensætning vil medføre, at den 3 mdrs. driftsgaranti, der skal stilles i forbindelse med etablering som privat institution, ændres fra 569.250 kr. til 670.750 kr.

 

Administrations-, bygnings- og driftstilskud skal fortsat finansieres over serviceområde 10 i forhold til det antal børn, der er indskrevet i institutionen.

 

Etablering af yderligere 8 børnehavepladser i pasningsdistrikt 7, kan medføre en tilpasning af den øvrige pladskapacitet.

 

Børne- og Familieudvalget anmodes om at tage udvidelsen af antal børnehavebørn til efterregning gældende fra 1. august 2012.

Økonomi

Ændring taget til efterretning

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager ændringen af børnesammensætningen i Børnehuset Lindely til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-460-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Nordlys - godkendelse til misbrugsbehandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Familiebehandlingsinstitutionen Nordlys har anmodet om godkendelse til udvidelse af institutionens målgruppe til også at omfatte familiebehandling til familier fra eksterne kommuner, hvor én eller begge forældre har misbrugsproblemer.
 
Nordlys har modtaget henvendelse fra ekstern kommune om muligheden for indskrivning til familiebehandling af familier, hvor én eller begge forældre har misbrugsproblemer. For at kunne imødekomme efterspørgslen, kræves, at Nordlys godkendes i henhold til Servicelovens § 101 (behandling af stofmisbrugere) sådan, at Nordlys kan anføres som samarbejdspartner i eksterne kommuners servicestandarder.
 
Familier bosiddende i Herning håndteres som hidtil.
 
 

Sagsfremstilling

Nordlys er godkendt til familiebehandling efter Servicelovens § 52, stk. 3 (familiebehandling/ døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien).
 
Nordlys har udarbejdet en ansøgning, der redegør for baggrunden for ansøgningen (konsolidering af Nordlys’ drift), at det omfatter de familier, der er Nordlys’ sædvanlige målgruppe, suppleret med misbrugsproblemer, og at der udelukkende er tale om familier, visiteret af eksterne kommuner. Desuden indeholder ansøgningen beskrivelse af den faglige indsats i forhold til den/de forældre, der er i misbrug, kompetenceudvikling, samarbejds-relationer samt registrering. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.
 
Administrationen i Center for Børn og Forebyggelse vurderer:

 • at Nordlys besidder faglige kompetencer i forhold til indsatsen til den udvidede målgruppe – herunder at der er medarbejdere med sundhedsfaglig uddannelse.

 • at Nordlys har indgået nødvendige samarbejdsaftaler med andre samarbejdspartnere.

 • at Nordlys kan leve om til gældende krav i forhold til misbrugsbehandlingen.

 
Ansøgningen har været sendt til høring i Misbrugsbehandling Herning og afdeling for Psykiatri, Misbrug og Udsatte.

 

Ansøgningen om godkendelse er sat på dagsordenen til SOS's møde den 15. august 2012 med anmodning om godkendelse.
 
Godkendelsen evalueres i samarbejde med Misbrugsbehandling Herning efter 12 måneder.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.03.04-P19-648-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Status på strukturændringerne - dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Sagen var på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. juni 2012 pkt. 84, hvor sagen blev udsat til næste møde. 

Ved implementering af strukturændringerne på dagtilbudsområdet, er der nedsat en følgegruppe og styregruppe. Disse arbejdsgrupper har løbende haft møder, hvor implementeringsprocessen er drøftet.

Sagsfremstilling

Styregruppen for strukturændringerne på dagtilbudsområdet har løbende på deres møder drøftet og taget beslutninger i henhold til at sikre en god process med implementeringen. Styregruppen har udarbejdet en status på de konkrete opgaveløsninger der er i procesen.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. juni 2012, pkt. 84:

at  udvalget tager orienteringen til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 13. juni 2012, pkt. 84:

Punktet udsat

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at  udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Status og strategi på det evidensbaserede området. Maj 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen var på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. juni 2012 pkt. 83, hvor sagen blev udsat til næste møde. 

I Herning Kommune har man årelang erfaring med at arbejde evidensbaseret, både i form af egentlige evidensbaserede programmer - men der er også opmærksomhed på at indsatser generelt er så evidensbaserede som muligt.

Sagsfremstilling

Notat. Status og strategi på det evidensbaserede område. Maj 2012 er et forsøg på at give en aktuel status i forhold til de evidensbaserede programmer, metoder og indsatser, der benyttes i Herning Kommune samt at sikre, at "evidens" fortsat prioriteres højt fremover.

 Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. juni 2012, pkt. 83:

at notatet tages til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 13. juni 2012, pkt. 83:

Punktet udsat

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at notatet tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2013 - 2016

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-521-06 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Salg af ejendom

 

Sagsnr.: 00.03.04-P19-648-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Udstedelse af gældsbrev

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer