Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 8. juni 2016
Mødested: UngHerning, Valdemarsvej 343, Herning - Fællesmøde med KFU

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.25.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Strategi for SSP-organiseringen i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard, Annette Bredkjær, Allan Bjørnskov Hansen

Sagsresume

SSP- og forebyggelsesområdet er under stadig udvikling med stigende kompleksitet i de områder der skal dækkes. I dag breder området sig over emner som færdsel, kriminalitet, misbrug, seksualitet, social pejling, sundhed, radikalisering og trivsel – både på og uden for de sociale medier.

Samtidigt er de involverede parter på SSP-området under forandring. Folkeskolen står midt i en implementering af en skolereform, politiet er under pres fra nye opgaver og Center for Børn og Forebyggelse omstrukturerer efter Herning-modellen.

Ovenstående præger naturligvis SSP-samarbejdet og lægger et øget pres på SSP-funktionen, som har til opgave at koordinere og facilitere samarbejdet, der skal sikre den forebyggende indsats i kommunen. Dette er afsæt for, at tage området op til behandling, både i forhold til organisering og ressourcetildeling.

Forslaget til ny strategi for SSP og SSP-samarbejdet i Herning Kommune er behandlet i Q-udvalget.

Sagsfremstilling

SSP-samarbejdet i Herning Kommune er hovedsageligt målrettet gruppen af børn og unge under 18 år. Hovedparten af arbejdet foregår hos de unge i alderen 10-18 år, hvor der sker en hastig udvikling mod voksenalderen, og en forebyggende indsats er derfor særlig relevant her.

 

Igennem samarbejdet med ungdomsuddannelserne er målgruppen bredere og dækker også de 18-25 årige. (+teamet)

 

SSP-indsatserne opdeles i tre niveauer, der kræver hver sine metoder i udførelsen:

 
Den generelle indsats
På dette niveau dækker indsatsen alle børn og unge. Indsatsen er kendetegnet ved at være generel, vidensoverførende og holdningspåvirkende via dialog, kommunikation og debat.


Eksempler på dette kan være den obligatoriske undervisning og specielle temaforløb i skolerne i emner som sundhed, kriminalitet, alkohol, misbrug, mobning m.v.
Den generelle indsats gennemføres af skolerne, politiet, sundhedsplejen og SSP-konsulenten.


Den specifikke indsats
Den specifikke indsats retter sig mod de grupper af børn eller unge, hvis adfærd og handlingsmønstre er bekymrende. Herunder når det vurderes at deres opvækst og livskvalitet bliver truet af kriminalitet og misbrug.


Den specifikke indsats er oftest et samarbejde mellem forskellige fagpersoner og forældre med det formål at ændre de unges adfærd i gruppen, og hjælpe den enkelte til at udvikle en identitet og socialisering.


Denne indsats vil typisk kunne involvere SSP-organisationen, lærere, pædagoger, politiet, sundhedsplejersker, opsøgende medarbejdere og/eller medarbejdere i boligsociale projekter.

 
Den individorienterede indsats
Det tredje niveau har de individer, som har udvist kriminel, selvskadende eller misbrugstruende adfærd eller anden lignende meget bekymrende handlemønstre som kræver støtte.

 
Indsatsen der benyttes her er normalvis forankret i Center for Børn og Forebyggelse og politiet i tilfælde af en straffelovsovertrædelse. SSP-samarbejdet kan dog støtte op om indsatser med baggrund i form af indsamlet viden og generel forebyggelse inden for risikoområdet.

 

Organisering af SSP i Herning Kommune

På nuværende tidspunkt er det sociale område under SSP organiseret ved to stillinger under Center for Børn og Læring, én stilling som SSP- og forebyggelseskonsulent og én stilling til Det Opsøgende Team (DOT). Den seneste tids udvikling på SSP- og forebyggelsesområdet har lagt pres på denne organisering og den nuværende ressource.

 

Center for Børn og Læring har derfor arbejdet med en reorganisering af området, se vedhæftet bilag "Organisering af SSP-samarbejdet i Herning Kommune". Reorganiseringen har til formål, at styrke den præventive indsats og samtidigt sikre, en tydelig definition og forventningsafklaring i forhold til de enkelte funktioner og samarbejdsfora under SSP. Samtidigt ønskes en udvidelse af ressourcen til området, for at imødekomme de mange nye opgaver og funktioner under SSP- og forebyggelsesfunktionen, se bilag "Opgaveoversigt for SSP- og forebyggelsesfunktionen".

 

I den nye organisering foreslås SSP lagt under UngHerning. Dette begrundes i UngHernings øvrige funktioner i det forebyggende arbejde, og med tanke på, at udnytte UngHernings brede geografiske forankring med ansatte med lokalt kendskab til de unge og deres kultur. Dette giver gunstige muligheder for vidensdeling samt handlemuligheder for indsatser lokalt, hvor det måtte være nødvendigt.

 

Udviklingspotentialer

I forbindelse med arbejdet omkring reorganisering, er der udarbejdet en oversigt over mulige udviklingspotentialer indenfor SSP- og forebyggelsesområdet.

 

SSP-læseplan

En SSP-læseplan har til formål at sikre en ensartet forebyggende indsats, hvor både obligatoriske og aktuelle emner indgår. SSP-læseplanen skal udarbejdes i et samarbejde mellem de involverede parter, dvs. skoler, politi, sundhedsplejen, playmaker, UU mv.

 

SSP-læseplanen lægger op til, at der arbejdes med samme tema på samme årgang i hele kommunen. Dette giver mulighed for at indsamle erfaringer og udvikle målrettet undervisningsmateriale til den forebyggende undervisning. På de enkelte årgange fremgår det, om det er skolen/lærerne der forestår undervisningen eller om der indgår gæsteundervisere på emnet. Se eksempel på læseplan i bilaget: SSP læseplan – Herning Kommune.

 

Formidlerteam

I forlængelse af SSP-læseplanen vil det være hensigtsmæssigt at etablere et SSP-formidlerteam. Teamet har til formål at være eksperter på udvalgte områder såvel i forhold til elever som deres forældre. Her tænkes særligt på de mest komplekse områder, hvor det kan være svært for en SSP-vejleder / skole at holde sig ajour med udviklingen. Dette kan være emner som social pejling, sociale medier samt større projekter som det pilot projekt der er afviklet omkring trivsel på 8. årgang.

 

Formidlerteamet skal derfor bestå af specialister, der dels kan varetage planlagte undervisningsforløb i forhold til SSP-læseplanen og samtidigt skal teamet kunne rekvireres i tilfælde med behov for øjeblikkelig indsats. Det kunne eksempelvis være klasse-trivsel, chat, ”nøgen på nettet” mv.

 

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt elever på 7., 8. og 9. årgang. Undersøgelsen beskæftigelser sig med områderne trivsel, sundhed, kriminalitet, rusmidler, uddannelses-/arbejdsliv og fritidsliv.

 

Det er muligt at udvide undersøgelsen, så den også medtager 10. klasse og ungdomsuddannelserne eller generelt medtager alle kommunens unge mellem 15 og 25 år. Ud fra den viden, som undersøgelsen giver kommunerne, kan der laves målrettede indsatser, hvor der er behov. Netop denne mulighed kan udnyttes i det forebyggende arbejde, hvor viden om tendenser i ungdomskulturen er vigtig information, for at kunne indsætte rette indsats på rette tid og sted.

Handleplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Siden 1. juli 2010 er alle landets kommuner forpligtet til at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet som tillæg til deres sammenhængende børnepolitik (jf. servicelovens § 19 stk. 3).

 

Planen har til mål at afklare, målsætte, implementere og evaluere kommunens kriminalpræventive indsats.

 

Fokus på radikalisering

Radikalisering blandt unge er en stigende tendens. Aktuelt er der kun registreret få tilfælde i Herning Kommune, hvor unge har udvist tegn på radikalisering. Problemets omfang vurderes derfor ikke som stort, men det vil være hensigtsmæssigt at begynde de indledende forebyggende tiltag. Politiet anbefaler et tillæg om radikalisering til handleplanen for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Der foreslås oprettet et team bestående af 2 medarbejdere – en fra Center for Børn og Forebyggelse og en fra Center for Børn og Læring. Teamet skal:

 • uddannes/opkvalificeres bl.a. i forhold til ”Mentor- og forældrecoachuddannelse for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” (Se videre om uddannelsen i bilag)
 • videreformidle viden på område til kolleger og samarbejdspartnere fx UU og ungdomsuddannelserne
 • forestå specifikke forebyggende indsatser
 • være tovholdere for at styrke det forebyggende tværfaglige samarbejde på området fx politiet og ungdomsuddannelserne.

 

Etablering af SSP-lærere på fødeskoler

SSP-lærerens ansvarsområde er centreret omkring det forebyggende arbejde i forhold til mistrivsel, de sociale medier og børns digitale dannelse. SSP-læreren skal ligeledes være med til at opbygge et godt forældresamarbejde i klasserne.

 

SSP-lærerene indgår i lokale SSP-møder med SSP-vejlederen i samme skoledistrikt. Derudover indgår SSP-lærerene i et fælleskommunalt netværk og opkvalificeres løbende med viden og kompetencer omkring emner som f.eks. tværfagligt samarbejde og forebyggelse af risikoadfærd, herunder mistrivsel, kriminalitet, sociale medier mv. bl.a. af SSP og forebyggelseskonsulenten.

Nogle fødeskoler har allerede i dag valgt en SSP-lærer, men andre har ikke kunnet finde midler til opgaven.

 

Besøg af formidlerteam i 10. årgang

Formidlerteamet kunne med fordel komme på besøg i 10. årgang, hvor mange unge er på vej ud i ungdomslivet. Relevante emner for formidlerteamet kunne være EXIT, misbrug, pligter & rettigheder, ”at flytte hjemmefra” mv. Resultater fra ”ungeprofilundersøgelsen” vil være et naturligt afsæt for valg af emne(r).

 

SSP-dage

SSP-området er under stadig forandring, hvor kulturer og problematikker løbende ændrer sig. Som SSP-vejleder / lærer er det vigtigt at være opdateret på tidens tendenser og de aktuelle risici i ungdomskulturen. Det anbefales, at der afholdes en årlig SSP-dag, hvor SSP-vejledere / lærere opdateres på ny viden på området og får de fornødne kompetencer til at handle på nye tiltag.

 

Winie Bjerre, Annette Bredkjær og Allan Bjørnskov Hansen deltog under punktet.

Økonomi

Den nuværende økonomi for SSP fordeler sig på én fuldtidsstilling til SSP- og forebyggelseskonsulent. Derudover er der afsat kr. 284.000 i driftsmidler, der fordeles på bl.a. opretholdelse af fælles SSP-kriminalpræventiv sekretariat for Midt- og Vestjyllands politikreds, skolepatruljeuddannelse, forebyggelsesdage på ungdomsuddannelserne og SSP-aktiviteter i uge 7 og uge 42.

Jf. ovenstående ligger der en række udviklingspotentialer indenfor SSP-området.

I nedenstående tabel er der oplistet merudgifter for de enkelte elementer i udviklingspotentialet.

Formidlerteam – trivselsseminar, 8. årgang

(Alle overbygningsskoler – 2 dage + forældremøde)

Der er allerede afsat midler hertil i skoleåret 2016/17

Se evaluering i bilag.

183.400,-

 

Formidlerteam – Digital dannelse, 4. årgang

(Alle skoler – 1 dag + forældremøde)

Der er allerede afsat midler hertil på 6 skoler i skoleåret 2016/17.

Se evaluering i bilag.

114.400,-

(For alle skoler)

 

Formidlerteam – Social pejling, 6. årgang

(Alle skoler – 1 dag + forældremøde)

146.600,-

Formidlerteam, 10. årgang

20.240,-

Formidlerteam – Ad hoc kurser/oplæg (klassetrivsel, medier mv.)

61.100,-

Etablering af SSP-lærere på fødeskoler

Nogle fødeskoler har allerede i dag valgt en SSP-lærer, men andre har ikke kunnet finde midler til opgaven.

85.500,-

Udvidelse af Ungeprofilundersøgelsen

10.545,-

SSP- dag hvert andet år

45.750,-

Fokus på radikalisering

200.000,-

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender ny strategi for SSP-området i Herning Kommune samt en organisering af SSP i UngHerning
at Børne- og Familieudvalget godkender, at der efterfølgende udarbejdes en SSP-læseplan i samarbejde med relevante aktører på området
at Børne- og Familieudvalget godkender at anførte udviklingspotentialer indgår i budgetlægning for 2017.

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Finansiering af ny SSP organisering og tiltag i 2016 sker fra Børne- og Familieudvalgets 1 mio. kr. pulje med i alt 252.300 kr.

Finansiering til SSP fokus på radikalisering (200.000 kr.) søges indarbejdet i budgetlægningen for 2017 og frem.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.25.00-P07-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Lokaleoptimering på skoler og dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Lone Abildskov

Sagsresume

På baggrund af det besluttede mulighedskatalog og forespørgsel fra Børne- og Familieudvalget kommer hermed en orientering om lokaleoptimering på skoler og dagtilbud.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med beslutningen om areal optimering gives der her en orientering omkring hvilke projekter Center for Børn og Læring har iværksat og hvor der er nogle muligheder for arealoptimering.

 

Der arbejdes konkret med følgende projekter lige nu (der er beskrivelse og status på de enkelte projekter nedenfor):

· Lundgårdskolens SFO

· Skalmejegården

· Hammerum/Gjellerup

 

Ifølge Mulighedskataloget skal der findes følgende besparelser ved optimering af m2.

Udover ovennævnte projekter er planlægningsarbejdet med byggeri af 3 nye daginstitutioner i fuld gang. Når de er taget i brug, forventes det, at der vil være arealoptimering. Hvilket medfører en årlig driftsbesparelse på de 3 institutioner og skoler.

 

Lundgårdskolens SFO:

 

Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møde den 25. november 2015 en ansøgning om bygningsmæssige forandringer ved Lundgårdskolens SFO. De ønsker at SFO’en samles i lokaler i forbindelse med skolen. Udvalget besluttede at der arbejdes videre med sagen, med henblik på udarbejdelse af et programoplæg samt en skønnet økonomi herpå.

 

Det kan oplyses, at Kommunale Ejendomme senere på måneden starter op på udarbejdelse af programoplæg.

 

Børnetalsprognose for Lundgårdskoledistrikt

Pr. 1/4 2016 er der indskrevet 106 SFO1 og 52 SFO2 i alt 158 SFO børn. Prognosen viser i alt ca. 190 børn.

 

Ifølge Børnetalsprognosen, vil der være et fald i aldersgruppen 6 - 10 år.

 

Elevtalsprognose for Lundgårdskoledistrikt

Der er i skoleåret 2015/2016 indskrevet følgende elever på de enkelte årgange (5/9 tal):

Ifølge Elevtalsprognosen, vil der være det samme antal klasser henover årene.

Skalmejegården

 

Børne- og Familieudvalget har på deres møde den 15. juni 2015 behandlet en ansøgning om opførelse af erstatningsbyggeri hos Skalmejegården. Den selvejende institution har indsendt investeringsansøgning til samling af institutionen Skalmejegården. Udvalget besluttede, at ansøgningen indgår i budgetlægningen med henblik på at få afklaret, om der er økonomi til projektet.

 

Forvaltningen har på den ”ikke politiske prioriterede investeringsoversigt” i 2026 afsat 3.462 mio. kr. til etablering af et mulitihus til både skole og dagtilbud. Denne investering vil skulle indgå i forhold til erstatningsbyggerier.

 

Det kan oplyses, at sagen er sendt videre til Kommunale Ejendomme for udarbejdelse af beskrivelse og beregning af omkostninger.  

 

Børnetalsprognosen:

Pr. 1/4 2016 er der indskrevet 102 FH1 og 48 FH2 i alt 150 FH børn. Prognosen viser i alt ca. 140 FH børn.

 

Ifølge Børnetalsprognosen vil børnetallet for de 6 - 10 årige være stagnerende.

 

Elevtalsprognosen:

Der er i skoleåret 2015/2016 indskrevet følgende elever på de enkelte årgange (5/9 tal):

følge Elevtalsprognosen, vil der være det samme antal klasser henover årene.

Hammerum-Gjellerup

I forlængelse af beslutningen om byggeri af ny skole med SFO, som skal dække både Hammerum og Gjellerup, skal det afklares om der skal være 1 eller 2 daginstitutioner i Hammerum – Gjellerup området.

 

Børne- og Familieudvalget foretog den 17. december 2013 en principbeslutning om, at der skal placeres en kommunal daginstitution med vuggestue i samme område som den nye skole. Der tilknyttes SFO til den nye skole.

Samtidig blev det besluttet, at der skulle igangsættes en proces, hvor anstallet af daginstitutioner i Hammerum/Gjellerup, herunder ejerforhold og placering skulle vurderes nærmere.    

 

I forbindelse med Byrådskonference den 7. og 8. april 2014 blev besluttet, at der skal være 1 kommunal institution fordelt på 4 matrikler. Samtidig blev der peget på, at følgende bygninger skulle afhændes:

• Gjellerupskolen (kommunal)

• Hammerum Skole (kommunal)

• Hammerum Fritidscenter

• Nørgaard, L V Bircksvej (delvist kommunalt ejet)

• Agerskov (er solgt)

• (Fritidsgaarden) (kommunal)

 

Da det endelige budget for 2015 blev vedtaget, var det samlede budget for skole/daginstitutionsbyggeri beskåret. På baggrund af dette, var der ikke mere budget til byggeri af ny vuggestue/børnehave i forbindelse med skolen.

 

Herning Kommune har besluttet på baggrund af forlig om skolestrukturen og folkeskolereformen at gennemføre diverse ændringer i form af fusioner - herunder etablering af CENTER-model. Samtidigt har det været et mål at etablere ét dagtilbud og én skole i hvert skoledistrikt.

For at en sådan proces kan lykkes på bedste vis, er det nødvendigt at alle parter bidrager. Det kræver engagerede bestyrelser, professionel ledelse af institutioner, kompetente pædagogiske ledere samt fagligt kompetente og nærværende pædagoger og pædagogmedhjælpere.

 

I henhold til beslutningen om, at der skulle igangsættes en proces, hvor antallet af daginstitutioner i Hammerum/Gjellerup, herunder ejerforhold og placering skulle vurderes nærmere, er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af de to leder fra Børneby Øst, leder og 1 pædagogisk leder fra Hurlumhejhuset samt 2 repræsentanter fra Center for Børn og Læring til udarbejdelse af denne rapport.

 

Rapporten er sendt i høring hos de to selvejende daginstitutioner og det forventes, at den bliver fremlagt Børne- og Familieudvalget i efteråret 2016.

 

_____________________________________________________ 

 

Andre steder det evt. kunne være muligt at lokaleoptimeres

 

Der vil efter sommerferien blive fremsendt ny Elevtalsprognose og Børnetalsprognose til godkendelse.

 

Når den nye Elevtalsprognose og Børnetalsprognose er godkendt, vil Center for Børn og Læring iværksætte et arbejde omkring arealoptimering på skoler og dagtilbud.

 

Der er herudover kommet ansøgning om tilbygning til Højgård Børnehus i Lind og Kernehuset-Engblommen i Snejbjerg. Der er fremsendt selvstændige sagsfremstillinger til Børne- og Familieudvalget.

 

Øvrige principbeslutninger:

 

· SFO/Fritidshjemsbørn principielt skal gå så tæt på skoletilbuddet som muligt.

· Det er et politisk ønske i Herning Kommune, at der er tilknyttet ét dagtilbud til én skole.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen med henblik på om der er områder, der skal undersøges nærmere.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget drøftede sagen, og udvalgets bemærkninger tages med i det videre arbejde med arealoptimering.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2017-2020, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Punktet er genoptagelse af punkt 77 ved møde den 11. maj 2016 med drøftelse af budgetrammerne for budget 2017-2020.

Børne- og Familieudvalget skal endvidere, som del af budgetmaterialet til budgetkonferencen i august aflevere udkast til mål 2017 og udkast til Budgetbemærkninger 2017 for serviceområderne 10, 12 og 16

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på mødet den 11. maj 2016 drøftet budgetrammerne for 2017-2020 og drøftet mulighederne for omprioriteringer, nye tiltag mv. Det blev besluttet, at drøftelserne skulle genoptages på nærværende møde.

 

Opsamling på budgetdrøftelserne:

 

 • SSP indsats.
 • Fritidsguide.
 • Art Træning.
 • Det 3. spor Tjørring Skole.
 • Teenager i skolen.
 • Evaluering af fritidsklubber.
 • Kampagne: Energidrik.
 • En prioritering af tag/fag behovene.

 

På mødet skal de fremsatte emner drøftes nærmere.

 

Udkast til budgetbemærkninger 2017 og Udkast til mål 2017 - vedlagt som bilag.

 

I udkast til budgetmål for 2017 er målene for de tre serviceområder ligesom sidste år samlet i to overordnede, fælles mål. De to overordnede mål svarer til Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor for 2014-17 om øget inklusion, og at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Processen der reviderer "vejene til målene" , dvs. de konkrete indsatser for at nå målene, er endnu ikke helt afsluttet. Der vil således inden 2. budgetbehandling være enkelte revideringer til disse.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udkast til Budgetbemærkninger og Mål SO 10, 12 og 16 og godkendes og indgår i det videre budgetarbejde
at emner budget 2017-2020 drøftes.

Beslutning

Udkast til budgetbemærkninger og mål godkendt.

Emner budget 2017-2020 drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-G20-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Brenda Taggart i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 18. maj kom Brenda Taggart til Herning og fortalte 500 ansatte om undersøgelsen Effective Preschool, Primary and Secondary Edjucation Project (EPPSE).

 

Undersøgelsen sætter fokus på betydningen af dagtilbud i forhold til børnenes trivsels- og læringsmuligheder helt op til det 16. år.

Sagsfremstilling

Undersøgelsesmæssige fund:

 

 • Dagtilbud er vigtige i forhold til børnenes trivsels- og læringsmuligheder, hvis de er af høj kvalitet
 • Der er signifikant forskel på indskolingsbørns kognitive evner alt efter om de har gået i dagtilbud eller ej.
 • Kvaliteten af dagtilbud har større eller samme betydning som børns socioøkonomisk baggrund, hvilket kan måles op til 16. år.
 • Lav fødselsvægt har stor betydning for børnenes læringsmuligheder

 

 

Kendetegnene for et højkvalitetsdagtilbud er:

 • Det er vigtigt at der er en ligelig fordeling mellem børne- og vokseninitierede aktiviteter
 • Forældresamarbejdet er centralt i højkvalitetsdagtilbud
 • Voksen-barn relationen bør være baseret på "Sustained Shared Thinking" - hvor børnenes holdninger og tanker i høj grad inddrages
 • Højkvalitetsdagtilbud indeholder godt uddannet personale

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Brenda Taggarts oplæg lægger op til drøftelse af eventuelle tiltag.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-5-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om tilbygning til Kernehuset-Engblommen i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Bestyrelsen for Kernehuset-Engblommen har indsendt ansøgning om udvidelse af den nuværende kapacitet med vuggestue og flere børnehavepladser i afdeling Engblommen.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Kernehuset-Engblommen har i dag afdelinger i både Studsgård (Kernehuset) og Snejbjerg (Engblommen). Bestyrelsen for den selvejende institution søger om udvidelse af afdeling Engblommen i Snejbjerg. Afdeling Engblommen har i dag både børnehave og fritidshjemsbørn. De har til huse i selvstændige lokaler på Engbjerg Skolen.

 

Institutionen oplever et stigende efterspørgsel på plads i afdeling Engblommen.

 

Institutionen har i dag kontrakt på følgende børnetal og indmeldte børn pr. 1/6 2016:

 

Der er i deres kontrakt ikke en fordeling af pladser mellem de 2 afdelinger i forhold til normerede børn. Nedenstående tabel viser en anslået fordeling af pladserne.

 

Institutionen ønsker udvidelse af de eksisterende bygninger. De foreslår en multifunktionel udvidelse med både vuggestue- og børnehavepladser, hvor der skal veksles mellem børnegrupperne alt efter behov og efterspørgsel. Bestyrelsens vurdering er, at udvidelsen bør være på mellem 40 og 60 pladser.

 

Bestyrelsen påpeger i deres ansøgning, at der efter deres vurdering vil komme yderligere efterspørgsel efter pladser, bl.a. set i lyset af det nye sygehus i Gødstrup. En udvidelse med 40 - 60 pladser vil, efter bestyrelsens opfattelse, fremtidssikre institutionen.

 

Center for Børn og Læring kan oplyse, at 50 pladser udløser ca. 400 m2 tilbygning.

 

Børnetalsprognosen for 2014 - 2024 viser følgende udvikling i Engbjerg skoledistrikt:

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der arbejdes videre med problemstillingen - herunder lokaleoptimering i området.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-6-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om tilbygning til Højgård Børnehus i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Bestyrelserne for Højgård Børnehus og Højgård Skolen søger om tilbygning til Højgård Børnehus i forbindelse med skolen.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Højgård Børnehus er i dag placeret på 3 matrikler. Anne Maries Vej 12, Ingridsvej 4 og Ingridsvej 2 (Højgård Skolen). På skolen har de indtil nu haft dels eget lokale og lokaler fælles med skolen. I deres eget lokale er en gruppe førskolebørn hele dagen. Højgård Skolen har imidlertid opsagt lejemålet af førskolegruppens lokale, da de selv skal bruge det fra skoleåret 2016/2017 til faget "Håndværk og Design". Der er dog lavet en midlertidigt aftale om, at førskolegruppen, fortsat kan benytte lokalet, når skolen ikke skal bruge det.

 

Konkret søger bestyrelserne om til tilbygning til førskolegruppen til Højgård Børnehus, Ingridsvej 4. De foreslår en tilbygning på i alt 160 m2 bygget sammen med eksisterende bygning.

 

Bestyrelserne påpeger i deres ansøgning, at institutionen og skolen har et glimrende samarbejde og de står sammen om denne ansøgning. De peger på, at med en tilbygning vil lokalet til "Håndværk og Design", kunne udnyttes meres optimalt af skolen. Samtidig vil førskolegruppen kunne opnå større fordybelse i dagligdagen, når der ikke er behov for at skulle være ude af lokalet de timer, der er undervisning.

 

Institutionen forventer ligeledes en stigende efterspørgsel på daginstitutionspladser i skoledistriktet, da der er udstykket nye grunde.

 

Højgård Børnehus har følgende normering:

 

Ifølge Børnetalsprognosen 2014-2024 er der følgende behov for pladser i Højgård skoledistrikt:

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der arbejdes videre med problemstillingen - herunder lokaleoptimering i området.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-G01-12-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Strategi og Handleplan for Matematik og Natur 0-18 år

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Isager-Nielsen

Sagsresume

Strategi og Handleplan for Matematik og Natur 0-18 år har været behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøde henholdsvis den 29. oktober 2014 (punkt 140) og 26. november 2014 (punkt 166). Strategien er godkendt, dog således at de lokale tiltag ikke skal udarbejdes i særskilte dokumenter, og at afrapportering/opfølgning skal ske i forbindelse med kvalitetsrapporterne i 2016.

Sagsfremstilling

Grundlæggende er ideen med Strategi og Handleplan for Matematik og Natur 0-18 år, at skoler og dagtilbud samarbejder om at tydeliggøre den røde tråd i barnets arbejde med læreplanstemaet Natur og naturfænomener og videre med de naturvidenskabelige fag op igennem skoletiden.

 

Implementeringsstrategien er godkendt til at løbe i 4 år - fra 2013-2017 – hvor skoler og dagtilbud skal beskrive den røde tråd for deres børn, udvælge tiltag samt beslutte sig for, hvordan de vil følge op via Kvalitetsrapporten og Udviklingsplanerne.

 

For at kvalificere arbejdet med matematik og natur i skoler og dagtilbud, har Center for Børn og Læring etableret et fagligt udvalg - Naturuglerne. Formålet med udvalget er at sikre den overordnede koordinering af dagtilbud og skolers arbejde med matematik og natur samt understøtte de igangværende aktiviteter på området.

 

Da arbejdet i skolerne og institutionerne ikke er så langt som forventet i implementeringen af Strategi og Handleplan for Matematik og Natur 0-18 år, anbefaler Naturuglerne at implementeringsstrategiens løbetid forlænges til 2013-2019.

 

Samtidig indstiller Naturuglerne ligeledes, at perioden for afrapportering/opfølgning forlænges og skal ske i forbindelse med kvalitetsrapporterne i 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at implementeringens løbetid forlænges til 2013-2019
at afrapportering/opfølgning forlænges til 2018.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Gullestrup Skole om kortere skoledag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b søger Gullestrup Skole om mulighed for kortere skoledage.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

Gullestrup Skole ansøger om at nedsætte den ugentlige skoletid for 4. - 6. årgang med 2 timer, således at de berørte årgange går i skole 31 timer pr. uge i stedet for 33 timer.

 

Gullestrup Skole har en del elever i udsatte positioner - elever med indlæringsmæssige og sociale problemer og med sproglige og kulturelle problemstillinger.

 

De 2 ugentlige timer skal anvendes til to-lærerordning med fokus på holddeling, undervisningsdifferentiering og målbevidst læring.

 

Nedsættelse af timetallet har været drøftet på skolebestyrelsesmøde og skolebestyrelsen bakker op om ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Gullestrup Skole imødekommes i skoleåret 2016/2017
at forsøget med en kortere skoledag evalueres i skolens kvalitetsrapport.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Udviklingsplaner om dysleksi på Sunds-Ilskov Skole, Hammerum Skole og Lundgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Juelsgaard Nyland

Sagsresume

I februar 2015 udsendte Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som er med til at diagnosticere elever for ordblindhed fra marts måned i 3. klasse til de lange videregående uddannelser.

Med afsæt i mulighederne for at teste børn med dysleksi godkendte Børn og Familieudvalget september 2015 ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune”.

I forlængelse af de tiltag som er skitseret i strategi- og handleplanen for dysleksi iværksættes nu tre udviklingsprojekter om dysleksi på Sunds-Ilskov Skole, Hammerum Skole og Lundgårdskolen. 

Sagsfremstilling

I februar 2015 udsendte Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som er med til at diagnosticere elever for ordblindhed fra marts måned i 3. klasse til de lange videregående uddannelser. Vejledningen til Ordblindetesten vil blive offentliggjort inden sommerferien 2016.

På baggrund af Ordblindetesten godkendte Børn og Familieudvalget september 2015 ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune” udarbejdet af læsekonsulent Jette Julsgaard Nyland, CBL samt skolernes læsevejledere.

Formålet med udviklingsprojekterne for dysleksi på Sunds-Ilskov Skole, Hammerum Skole og Lundgårdskolen er at optimere dysleksiundervisningen på tre udvalgte skoler og derigennem afprøve forskellige tiltag under hensyntagen til ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune” samt vejledningen fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Udviklingsprojekterne for dysleksi understøtter i høj grad Inklusionsstrategiens mindset, der sætter fokus på, at det er de voksnes ansvar at tilpasse læringsmiljøet til børnene - ikke omvendt. Det er således et mål i de tre projekter at sikre, at alle børn er en del af fællesskabet.

Sunds - Ilskov Skole:

14% af eleverne er dyslektikere, hvor landsgennemsnittet ligger på 7-8%.

Skolen vil bl.a. optimere overgangen fra dagtilbud til skole samt fra skolens afdeling i Ilskov til afdelingen i Sunds.

Indsatsområder:

 • Hurtig identifikation af elever i læsevanskeligheder/dyslektikere
 • Udredning af dyslektikernes specifikke behov
 • Optimering af længerevarende kursusforløb for dyslektiske elever
 • Opgradering af lærerkompetencer
 • Større inddragelse af læsevejlederne
 • Ansættelse af ”it- advokat” for dyslektikere
 • Udarbejdelsen af et årshjul for hver årgang, som skal synliggøre, hvem der har ansvar for hvad, hvornår og hvordan, der skal sættes ind teknologisk
 • Øget forældresamarbejde, hvor forældrene ses som en resurse
 • Indførelse af læseklassekonferencer   

Der henvises til Sunds Skoles handleplan for ordblinde (bilag 1) og forandringsmodellen (bilag 2) for det lokale udviklingsprojekt, som er vedhæftet som bilag.

Hammerum Skole:

27% af skolens elever er dyslektikere.

Det centrale for skolen bliver, at eleverne tidligt bliver identificeret, deltager i målrettede indsatser, er fortrolige med IT-teknologien og har tillid til egne evner og sociale kompetencer.

Indsatsområder:

 • Individuelle indsatser på 0.-3. årgang
 • Holdindsatser på 3.-9.årgang (læsekurser og VAKS)
 • Ordblinde-ambassadører, hvor ældre ordblinde elever støtter yngre elever
 • En ordblindeadvokat vil være tilknyttet PLC
 • 1:1 computer fra 3.-9. årgang
 • 2:1 på 0.-2. årgang
 • Læsefaglige årgangskonferencer
 • Sparring med læsevejledere
 • Sparring med læsekonsulent
 • Opfølgningsmøder; leder, konsulent og læsevejledere
 • Forældreinddragelse (møder, kurser)
 • Der henvises til skolens handleplan for ordblinde og forandringsmodellen for det lokale udviklingsprojekt, som er vedhæftet som bilag.

Der henvises til Hammerum Skoles forandringsmodel for det lokale udviklingsprojekt (bilag 3) samt den konkrete indsatsplan (bilag 4), som er vedhæftet som bilag.

Lundgårdskolen:

80 ud af skolens ca. 570 elever, dvs. 14 % af eleverne er dyslektikere.

 

På Lundgårdskolen opleves det som en udfordring, at stort set alle elever med dyslektiske udfordringer også rammes på selvværdet. Medarbejderne mangler viden i forhold til de mange forskellige og sammensatte udfordringer, som elever har.

 

Dette har medført, at skolen vil kombinere et øget fokus på de kompenserende muligheder med en AKT-indsats.  AKT-læreren indgår derfor i projektet på lige fod med medievejleder og læsevejledere.

 

Indsatsområder:

 

 • Der udfærdiges et koncept/handleplan for AKT-indsatsen for de ordblinde med særligt fokus på tidlig indsats, således at eleverne og forældre i 0.-4. klasse får støtte og hjælp til at tackle socio-emotionelle udfordringer
 • Der udfærdiges en handleplan for hvilke tiltag, der sættes i værk, når en elev konstateres ordblind
 • Alle lærere gives et oplæg omkring dysleksi og sammensatte vanskeligheder
 • Læsevejledere er i løbet af efteråret med til teammøder/årgangsmøder i overbygningen for at vejlede og guide på tiltag i alle fag
 • Medievejlederen udvikler en skriveskabelon til alle fag
 • AKT-lærer, medievejleder og læsevejleder er til rådighed på PLC, så elever, forældre og medarbejdere kan få assistance
 • Opgradering af udstyr til de ordblinde ved indkøb af 30 stk. iPads til ordblinde på 3.-6. årgang

 

Der henvises til Lundgårdskolens projektbeskrivelse for det lokale udviklingsprojekt (bilag 5) samt den lokale forandringsmodel (bilag 6), som er vedhæftet som bilag.

Projektperioden er skoleåret 2016-17. De indledende forberedelser er påbegyndt i foråret 2016. Læsekonsulent Jette Nyland, CBL har i samarbejde med skoleledelserne og de lokale læsevejledere udarbejdet projektbeskrivelser og forandringsmodeller. 

Projekterne evalueres i foråret 2017 med henblik på implementering i skolernes almindelige drift.

Økonomi

Økonomien i udviklingsprojekterne på de tre skoler er baseret på skolernes egne ressourcer samt en central medfinansiering.

Den decentrale medfinansiering vedrører bl.a. indkøb at materialer, kompenserende it-værktøjer, styrkelse af indsatserne i skolernes ressourcecentre, øget læsevejledning m.m. 

Den centrale finansiering består bl.a. i afholdelse af kursusudgifter til indkøb af it-værktøjer, kompetenceudvikling af skolernes lærere og læsevejledere - herunder medfinansiering af vikarudgifterne, når skolernes personale er på uddannelse.

 

Projektets økonomi – finansiering kr.

Sunds-Ilskov Skole - skoleåret 2016-17

Hammerum Skole - skoleåret 2016-17

Lundgårdskolen – skoleåret 2016-17

Decentralt

420.000

390.000

410.000

Centralt

200.000

200.000

200.000

I alt

620.000

590.000

610.000

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forandringsmodellerne og projektbeskrivelserne for de tre udviklingsprojekter om dysleksi på henholdsvis Sunds-Ilskov Skole, Hammerum Skole og Lundgårdskolen
at Center for Børn og Læring bemyndiges i samarbejde med Sunds-Ilskov Skole, Hammerum Skole og Lundgårdskolen at arbejde videre med udviklingsprojekterne samt finansieringen
at de tre udviklingsprojekter evalueres i april 2017 og Børne- og Familieudvalget præsenteres for evalueringen på et efterfølgende møde 

Beslutning

Indstilling tiltrådt. Børne- og Familieudvalget ønsker i forbindelse med evalueringen i april 2017 at få et bud på fremtidige tiltag på både Dagtilbud og Skoleområdet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse, fusion af Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Det indstilles til Børne- og Familieudvalget, at Børne- og Familiecenter Herning og Hedebocentret fusionerer pr. 1.1.2017. En fusion vil styrke de faglige miljøer for medarbejderne, give én indgang til de specialiserede indsatser og styrke den økonomiske robusthed i tilbuddene. Forslaget har været til drøftelse blandt medarbejdere og ledere i de to afdelinger, og samlet set er der bred opbakning til en fusionering.

Sagsfremstilling

Herning Byråd besluttede i juni 2015, at Center for Børn og Forebyggelse skulle arbejde efter principperne i Herningmodellen. Det vil blandt andet sige tidlig indsats, hyppige opfølgninger, intensive anbringelser og vedholdende fokus på at bringe barnet og familien nærmere et hverdagsliv.

 

Herningmodellen har fokus på tværfagligt samarbejde, tættere samarbejde med skoler og daginstitutioner og et andet foranstaltningsmønster end tidligere. Derfor er det vigtigt, at tilbudsviften tilpasses det nye foranstaltningsmønster. Både for at sikre faglige sammenhænge, men også for at sikre rentabilitet i tilbudsviften.

 

Fra juni 2015 har Center for Børn og Forebyggelse især haft fokus på omorganisering og tilpasninger for socialrådgivere, PPR-medarbejdere og sundhedsplejersker. Men parallelt hermed har Styregruppen (Sektor MED samt udvalgte ledere og medarbejdere), ledelsen og nøglemedarbejdere arbejdet med nødvendige tilpasninger på tilbudsområdet.

 

På den baggrund foreslås det at fusionere Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning. Begrundelsen er, at der er overlap mellem målgrupper og opgaver, at der ved samdrift kan effektiviseres på administration, bygninger og ledelse, og at de nye intensive indsatser og anbringelsestilbud kræver større volumen for at kunne drives rentabelt. Begge centerledere anbefaler ubetinget fusionen af driftsmæssige grunde.

 

Forslaget har været til drøftelse blandt medarbejdere og ledere i de to afdelinger. Samlet set er der bred opbakning til en fusionering. Der er kommet mange gode og vigtig bemærkninger og opmærksomhedspunkter omkring, hvordan en fusion kan ske og om den fremtidige udvikling af det nye center. En sammenskrivning af bemærkningerne er vedlagt som bilag.

 

Et nyt center vil have ca. 120 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger, som er opdelt i en række tilbudsområder. Lederne vil skulle omplaceres til den nye organisation. Da den ene centerleder går på efterløn, vil centerleder Lise Lester fra Hedebocentret blive ny centerleder. Nuværende afdelingsledere kan søge de tre nye afdelingslederstillinger. De, som ikke får en afdelingslederstilling, kan søge teamlederstillinger på næste niveau. Eventuelle overtallige ledere vil som udgangspunkt blive tilbud et ordinært job. Den nye organisation vil komme til at se sådan ud:

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender at fusionere Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning fra 1.1.2017
at medarbejdernes bemærkninger og opmærksomhedspunkter iagttages i forbindelse med fusionen.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse, lukning af Nordlys og intensivering af ambulante tilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Det indstilles til Børne- og Familieudvalget at lukke tilbuddet Familiecentret Nordlys som døgntilbud pr. 1. august 2016. Årsagen er vigende efterspørgsel til den oprindelige målgruppe, da kommunerne i højere grad laver hjemmebaserede og ambulante tilbud til småbørnsfamilier. Den samme omstilling, som Herning kommune er i gang med. Nordlys' dygtige medarbejdere søges omplaceret til de eksisterende og nye ambulante og hjemmebaserede tilbud.

Sagsfremstilling

Herning Byråd besluttede i juni 2015, at Center for Børn og Forebyggelse skulle arbejde efter principperne i Herningmodellen. Det vil blandt andet sige tidlig indsats, hyppige opfølgninger, intensive anbringelser og vedholdende fokus på at bringe barnet og familien nærmere et hverdagsliv. Det er vigtig, at tilbudsviften tilpasses det nye foranstaltningsmønster. Både for at sikre faglige sammenhænge men også for at sikre rentabilitet i tilbudsviften.

 

Nordlys tilbyder undersøgelser og familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise kan også være inden for målgruppen. Målgruppen af børn er 0-6-årige og evt. søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelser, eller hvor risikoen herfor er til stede. Nordlys har 8 pladser.

 

Socialtilsyn Midt har trukket Nordlys' godkendelse til at behandle borgere med misbrugsproblemer tilbage, fordi de vurderer, at man ikke kan have familiebehandling til småbørnsforældre med og uden misbrugsproblemer i samme tilbud.

 

Ledelsen anbefaler at lukke tilbuddet af tre grunde:

 1. Tilbuddet matcher ikke Herning kommunes (og mange andre kommuners) tankegang og strategi om flere ambulante og hjemmebaserede indsatser til småbørnsfamilier.
 2. Tilbuddet bruges i højere grad til forældre med massive problemer og udrednings- og dokumentationsarbejde i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser og overvejelser om anbringelser uden for hjemmet.
 3. Nordlys må ikke længere tilbyde misbrugsbehandling i forbindelse med døgnanbringelse.

 

DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har blandt andet til opgave at sikre forsyningssikkerheden af tilbud til kommunerne i Region Midt. De har drøftet forslaget om lukning af Nordlys på deres bestyrelsesmøde 18. maj. DASSOS har ikke givet bemærkninger mod forslaget. DASSOS referat er vedlagt som bilag.

 

Medarbejderne i Center for Børn og Forebyggelse har drøftet forslaget. Bredt set er medarbejderne enige om, at efterspørgslen går mod flere ambulante og hjemmebaserede tilbud. Medarbejderne på Nordlys peger på, at der fortsat vil være behov for døgnobservationer af familier med fx misbrug, dårlig begavelse, truende adfærd, personlighedsforstyrrelser og kompleks psykisk sygdom. Det er ledelsen opmærksom på. Håndtering af disse forældregrupper indgår i de kommunale og regionale strategier. Bl.a. er det aftalt med Regionen, at jordemoderen foretager er risikoscreening af alle forældre. De indkalder forældre i risiko sammen med kommunens socialrådgiver og sundhedsplejerske til møde tre måneder før termin med henblik på at iværksætte tiltag før fødslen og aftale, hvad der evt. skal ske umiddelbart efter fødslen. Center for Børn og Forebyggelse vil på baggrund af bl.a. medarbejdernes tilbagemelding foreslå, at man placerer spæd- og småbørnsområdet i Afdelingen for Intensive Anbringelser og Familiepleje for bl.a. udvikle mulighederne for fx observationslejligheder til kortere døgnophold med henblik på observationer af familiens funktion og adfærd.

 

Småbørnsområdet er et meget vigtigt område for tidlig opsporing og tidlig indsats. Ledelsen vurderer, at den måde vi i Herning kommune bedst kan løfte området på, er ved flere og bedre ambulante og hjemmebaserede indsatser. Vi ved fra forskning, at det, de bliver undervist og trænet i, er nemmere for familierne at overføre til hverdagen efterfølgende. Desuden vil vi styrke det tværfaglige samarbejde. En tværfaglig arbejdsgruppe er allerede i gang med at udvikle videre på Nordlys' nuværende ambulante og hjemmebaserede tilbud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget beslutter at lukke Nordlys som døgntilbud pr. 1.8.2016
at forvaltningen styrker de hjemmebaserede og ambulante tilbud til spæd- og småbørnsforældre
at medarbejdernes bemærkninger og opmærksomhedspunkter iagttages i forbindelse med udviklingen af tilbud til spæd- og småbørnsfamilier.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Lone Nielsen (A) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse, lukning af TFCO og udvikling af fleksible tilbud til unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Det indstilles til Børne- og familieudvalget at lukke TFCO (Treatment Foster Care Oregon) som tilbud. Årsagen er efterspørgslen i de sidste år har været vigende og vores tidligere samarbejdskommune Holstebro har trukket sig fra samarbejdet.

Sagsfremstilling

Herning Byråd besluttede i juni 2015, at Center for Børn og Forebyggelse skulle arbejde efter principperne i Herningmodellen. Det vil bl.a. sige tidlig indsats, hyppige opfølgninger, intensive anbringelser og vedholdende fokus på at bringe barnet og familien nærmere et hverdagsliv. Det er vigtigt, at tilbudsviften tilpasses det nye foranstaltningsmønster. Både for at sikre faglige sammenhænge men også for at sikre rentabilitet i tilbudsviften.

 

TFCO er et komplekst og omfattende program til unge med massive problemer. Tilbuddet er normeret til 8 pladser, men de sidste år har der kun været mellem 2-4 årsbørn. Tilbuddet har således givet underskud de sidste år. En af problemerne med at drive TFCO er, at vi skal finde egnede plejefamilier, når en ung ønskes at blive indskrevet. Det er en omstændig proces, som bl.a. kræver, at familien godkendes af Socialtilsynet.

 

Medarbejderne har drøftet forslaget. Medarbejderne er enige i, at den lave efterspørgsel gør det problematisk at drive TFCO. Vi har fået mange gode erfaringer om indsatser til unge med massive problemer, og om hvordan vi kan styrke hele plejefamilieområdet. Disse erfaringer vil vi tage med videre i Center for Børn og Forebyggelses udviklingsarbejde.

 

Lukningen vil ske i forbindelse med, at den sidste ung udskrives.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget beslutter at lukke TFCO som behandlingstilbud.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse, optimering af bygningsmassen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Det indstilles til Børne- og Familieudvalget, at Center for Børn og Forebyggelse igangsætter en proces med henblik på optimering af bygningsmassen til Center for Børn og Forebyggelses aktiviteter og tilbud. Formålet er at reducere omkostninger til bygninger, vedligeholdelse mv. for på den måde at bringe taksterne ned. Desuden vil en samling på færre adresser, som ligger tættere på hinanden understøtte et styrket fagligt samarbejde og øget fleksibilitet tilbuddene imellem.

Sagsfremstilling

Herning Byråd besluttede i juni 2015, at Center for Børn og Forebyggelse skulle arbejde efter principperne i Herningmodellen. Det vil bl.a. sige tidlig indsats, hyppige opfølgninger, intensive anbringelser og vedholden fokus på at bringe barnet og familien nærmere et hverdagsliv. Det er vigtig at tilbudsviften tilpasses det nye foranstaltningsmønster. Både for at sikre faglige sammenhænge men også for at sikre rentabilitet i tilbudsviften.

 

Center for Børn og Forebyggelse har fokus på en styrket faglig indsats på en økonomisk bæredygtig grundlag. I den forbindelse vil Center for Børn og Forebyggelse gerne optimerer de fysiske rammer, således at udgifterne til bygningsdrift reduceres, og de fysiske rammer understøtter tværfagligt samarbejde og indsatserne på tilbudsviften bedst muligt.

 

Bygningsoptimeringen vil ske i samarbejde med kommunale ejendomme og i tæt dialog med berørte medarbejde og Arbejdsplads MED. Et eventuel økonomisk provenu vil i givet fald blive indregnet i og reducere taksterne, hvilket er en del af Balanceplanen, som Børne- og Familieudvalget vedtog på mødet 28. oktober 2015.

 

Medarbejderne har drøftet muligheder for bygningsoptimering. Generelt er medarbejderne enige i, at det er en god måde at få balance i økonomien på. De har en række opmærksomhedspunkter om hensyn til de faglige forhold, som de opfordrer ledelsen til at iagttage.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Center for Børn og Forebyggelse i samarbejde med Kommunale Ejendomme gennemgår bygningsmassen med henblik på optimering af udgifterne og rammerne for det faglige arbejde
at medarbejderens opmærksomhedspunkter indgår i det videre arbejde med bygningsoptimering.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om status på "Projekt indhold i skolereformen" og arbejdet med målbevidst læring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

De seks tovholdere fra projektet ”Indhold i skolereformen” har i skoleåret 2015-16 sammen med ledere og lærere fra de deltagende skoler arbejdet med målbevidst læring og undervisning. Senest har tovholderne sammen med repræsentanter fra Center for Børn og Læring været i Ontario, Canada for at få inspiration til de kommende års arbejde med det faglige indhold i skolereformen. Børne- og Familieudvalget får hermed en statusorientering på ”Projekt indhold i skolereformen” samt en første pejling på det videre arbejde.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2016-2017 har alle skoler deltaget i et pilotprojekt: ”Indhold i skolereformen”. Ca. 150 lærere, 500 elever og 30 pædagogiske ledere har deltaget i projektet.

Projekt ”Indhold i reformen” havde til formål at give alle skoler en vellykket oplevelse med at lede og praktisere målbevidst læring og undervisning.

 

Som led i dette projekt har forvaltningen uddannet seks pædagogiske ledere i teorien bag målbevidst læring og undervisning samt i at kunne være sparringspartnere for de øvrige skoleledere og pædagogiske ledere. Disse pædagogiske ledere omtales som: ”tovholdere”, og er fordelt i hvert af de seks ledelsesnetværk. Tovholderne har især haft til opgave at sikre, at de enkelte skolers arbejde med pilotprojektet gennemfører 4 faser, som sikrer at den enkelte skoles arbejde med målbevidst læring og undervisning er relevant og skrider frem.

 

Som led i tovholdernes kompetenceløft arrangerede forvaltningen i samarbejde med VIA en vidensrejse til Ontario, som er forbilledet for den danske folkeskolereform.

 

I Ontario oplevede tovholderne sammen med repræsentanterne for CBL, hvordan læringsmål, blik for elevernes læring og progression og samarbejde om elevernes læring var sat i system og blev praktiseret. Dette gav inspiration for det pædagogiske arbejde på egen skole og i de respektive netværk. Det gav også et indblik i de værktøjer og teorier, som tovholderne er blevet præsenteret for og har arbejdet med igennem skoleåret 2015-16.

 

Center for Børn og Læring har udarbejdet to notater, som dels giver indsigt i, hvordan inspirationen fra Ontario kan styrke det videre arbejde med skolereformens indhold i Herning Kommune, og dels hvordan målbevidst læring og undervisning kan forstås i den lokale kontekst.

 

Som opfølgning på pkt. 50 om den fortsatte implementering af skolereformen i Herning Kommune fra Børne- og Familieudvalgets møde i marts får udvalget hermed en statusorientering samt en første pejling på det videre arbejde.

 

Thomas Binderup deltog under punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Ulla Høy Henriksen  

Orientering om samarbejdsaftale mellem CBL og UU/BSK om uddannelsesvejledningsopgaverne i skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om den indgåede samarbejdsaftale mellem UU og folkeskoler om udskolingen i Herning Kommune. Aftalen har til formål at sikre både den kollektive vejledning og den målrettede vejledning til ikke- uddannelsesparate unge om valg af ungdomsuddannelse og erhverv således, at eleven kan træffe et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. Vejledningen foretages af UU og sker i samspil med undervisningen i faget Uddannelse og Job, der forestås af skolen. Der sker en løbende dialog og koordinering herom mellem Beskæftigelsesafdelingen og Center for Børn og Læring på administrativt ledelsesniveau, såvel som i det tværgående Skolernes Uddannelses- og Erhvervsnetværk, hvor skolerne er direkte repræsenteret.

 
Samarbejdsaftalen der fremlægges i denne sag dækker skoleåret 2016 – 17, og revurderes som hidtil èn gang årligt i et samarbejde mellem UU og CBL.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning hører organisatorisk til i SSB i Beskæftigelsesafdelingen, mens Skoleområdet hører til i BOU i Center for Børn og Læring.

Det tætte og stærke samspil i beslutning såvel som handling på området reguleres i samarbejdsaftalen, der justeres hvert år, med valg af nye fokusområder.

Skolernes Uddannelses- og erhvervsnetværk i Herning Kommune, et netværk bestående af repræsentanter for Skoleledere, forvaltning, UU/beskæftigelse og Erhvervsrådet, med det formål at arbejde for at eleverne kan begå sig og blive kapable borgere i næste fase af livet. Her omsættes aftalen og netværket ideudvikler og afprøver nye initiativer og projekter, hvor eleverne udfordres og informeres om mulighederne for uddannelse efter endt grundskole, så eleverne kan træffe et oplyst ungdomsuddannelsesvalg. Her arbejdes med problemer og muligheder knyttet til faget Uddannelse og Job, og Børne- og Familieudvalget vil efter sommerferien blive præsenteret for et forslag til strategi for Uddannelse & Job.

 

I den nye samarbejdsaftale for 2016/17 kan særligt fremhæves:

 

 • Pilotforsøg på midtbyskolerne omkring uddannelsesaften i 7. klasse
 • Uddannelse og Job, forslag til fælles strategi, og undervisning af lærerne i de fælles udarbejdede læreplaner for udvalgte temaer i faget
 • Videreudvikling af arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingerne. Vurderingerne skal være begrundede uden at være stemplende, men især skal møderne med familien herom være handlingsorienterede og skabe progression
 • Fastholdelse af fælles uddannelsesdag om brobygning til ungdomsuddannelser for alle elever i 8. årgang og deres forældre. Der er fuld opbakning fra alle interessenter til at fortsætte netop denne lokalt udviklede og afviklede messeform.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1667-08 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om projektansøgning til Herningmodel Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Herning Kommunes Center for Børn og Læring har ansøgt Social Styrelsen som Partnerskabskommune i Socialstyrelsens Projekt Partnerskabskommune om deltagelse i forbindelse med uddannelsesforløbet i Herningmodel Skole.

 

Midlerne fra puljen skal afvikles fra august 2016 til sommeren 2019.

 

Herningmodel Skole indebærer et uddannelsesforløb, der opkvalificerer alle lærerne og pædagogerne i skolen til bedre at kunne inkludere alle børn, herunder også børn i socialt udsatte positioner. Uddannelsesforløbet strækker sig over 11 workshops, der dækker seks temaer. Implementeringen af Herningmodel Skole løber over to skoleår.

Sagsfremstilling

Formålet med Herningmodel Skole er at styrke den sammenhængende, tidligt forebyggende, opsporende og inkluderende indsat overfor børn i socialt udsatte positioner, eller de som er i risiko for at komme det.

Herningmodel Skole skal således bidrage til:

 • At nedbringe elevfraværet, da alle elever inkluderes og dermed forventes at trives bedre.
 • En tættere opfølgning på det enkelte barns udvikling, da lærere og pædagogers samspil med eleverne bliver bedre.
 • At flere børn i socialt udsatte positioner, eller som er i risiko for at komme det, får mulighed for at deltage i den almene skoleklasse.
 • At interaktionen mellem lærer og elev er positiv, således at eksklusion fra almenområdet forebygges.
 • At lærernes oplever øget mestringskompetence.
 • At forældrene oplever, at alle børn trives i skolen.
 • At børnene oplever, at de selv og deres klassekammerater trives i skolen.

 

Efter endt undervisningsforløb i Herningmodel Skole vurderes det, at nedenstående effekter vil kunne aflæses i praksis på skolerne:

 • At skolerne arbejder efter en forebyggende, inkluderende og vidensbaseret kultur, der bygger på veldokumenterede og effektive forebyggende indsatser.
 • At flere børn inkluderes kvalitativt, hvorved de opbygger et godt og nyttigt netværk samt at fagligheden forbedres.
 • At der arbejdes vidensbaseret på almenområdet, hvormed en tidlig forebyggende, opspring og indsats sikres.

 

Igennem ovenstående forventes endvidere at bidrage til at:

 • At alle børn og unge bliver så dygtige, de kan.
 • At alle børn og unge er en del af fællesskabet.  

Økonomi

Til projektet er der et krav om en medfinansiering på 50%. Medfinansieringen afholdes inden for SO12.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om ansøgning i forbindelse med Herningmodel Skole til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Center for Børn og Forebyggelse har modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud til "Projekt Stepping Stones - Kursusforløb for familier med børn med handicap".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af byggeprogram for Lindbjergskolen

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer