Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 7. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Efterårsopfølgning pr. 30. september 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Preben Siggaard, Pia Elgetti

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug
pr. 30. september 2012 (Efterårsopfølgning).
Sammenfattende viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på driften med i alt 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september incl. genbevillinger.

Det skal som ved budgetopfølgningen pr. 31. marts og igen ved halvårsregnskabet pr. 30. juni påpeges, at strukturanalysen på dagtilbud er implementeret 1. august 2012. Det er således på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at forudsige det samlede økonomiske resultat for året. Alle institutioner der fusionerer og institutioner der lukker skal aflægge regnskab pr. 31. juli. Tidsplanen for denne regnskabsafslutning er sat med frist til 1. nov. 2012 og en samlet/ endelig opfølgning på årets økonomi kan således første ventes ultimo november til behandling i BFU på møde d. 19. december. De enkelte institutioners økonomi vil dog følges tæt hele efteråret og der vil løbende ske orientering til Børne- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

DRIFT:
Der forventes pr. 30. september 2012 samlet for Børne- og Familieudvalgets område et mindreforbrug på 12,3 mio. kr.

I nedenstående tabel er de enkelte serviceområder listet med budget, forventet forbrug
og forventet afvigelse.

 

 

(i 1.000 kr.)
Korr. budget 2012
Forventet forbrug 2012
Afvigelse
Selvfor-
valtnings-
aftaler
Projekter og takstfin. puljer
Øvrige områder
Genbevil linger fra 2011
Dagtilbud
  468.414
   465.414
    3.000
      3.000
            0
           0
    3.816
Folkeskoler
  737.907
   735.820
    2.087
      6.156
     1.900
   -5.969
  13.622
Børn og Familie
  269.234
   261.979
    7.255
      7.825
     5.930
   -6.500
  16.470
I alt
1.475.555
1.463.213
  12.342
    16.981
     7.830
 -12.469
  33.908

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 12,3 mio.kr. i forventet mindreforbrug. Heri indregnet genbevillinger fra 2011 med 33,9 mio. kr. Der er således tale om et merforbrug eksl. genbevillinger med i alt 21,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

  • På selvforvaltningsområder (Institutioner, skoler m.v.) er der meldt ind med et samlet forventet forbrug på 3,8 mio. kr. af overførte midler incl. 2,4 mio. kr. tilbageført til skolerne

  • Likviditetsforskydning på projekter med ekstern finansiering med et merforbrug på i alt 3,4 mio. kr.

  • Likviditetsforskydning på takstfinansierede puljer med et forbrug på i alt 4 mio. kr.i forhold til overførslen fra 2011.  

  • Forventet merforbrug SO 12 på kørsel med 3,7 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. vedrørende det takstfinansierede område. Hertil kommer, at der ikke er opnået den budgetterede besparelse på kørsel 2011 og 2012 med i alt netto 3 mio. kr.

  • Et forventet merforbrug på Anbringelsesområdet på 6,5 mio. kr.

 

Kompenserende handlinger:
Det er i henhold til de økonomiske styringsprincipper fagudvalgenes ansvar at overholde budgettet, og herunder at iværksætte kompenserende handlinger.

 

Behovet for iværksættelse af korrigerende handlinger drøftes på mødet.

 

 

De enkelte områder er nærmere beskrevet i nedenstående og der henvises endvidere
til bemærkninger vedlagt som bilag.

 

 

SO 10, Dagtilbud
På serviceområde 10 forventes samlet et netto mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Genbevillinger fra 2011 udgør netto 3,8 mio. kr.

Mindreforbruget er forventede overførsler vedr. selvforvaltningsaftaler. Strukturanalysen er implementeret pr. 1. august, men budgetterne for den resterende del af 2012 er endnu ikke fuldt ud på plads. Dette betyder, at det er vanskeligt at opgøre det forventede regnskab på nuværende tidspunkt såvel centralt som decentralt. En konkret budgetopfølgning på institutionsniveau samt på udvidelse og tilpasning af kapacitet for 2012 forventes først muligt ultimo november.SO 12, Folke- og ungdomsskoler
På serviceområde 12 forventes samlet et netto mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til
det korrigerede budget. Genbevillinger fra 2011 udgør 13,6 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 6,2 mio. kr. , overførsel af midler projekter på 0,4 mio. kr., videreførelse af pulje til mindreindtægter 2013 på det takstfinansierede område med i alt 1,5 mio. kr. samt et merforbrug netto på de centrale konti på 6 mio. kr.

 

Netto merforbruget på de centrale konti består af flere afvigelser både merforbrug og mindreforbrug under de enkelte funktioner, men kan hovedsageligt forklares med et merforbrug på kørsel med 3,7 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. vedrørende det takstfinansierede område specialskoler og special SFO. Hertil kommer, at der ikke er opnået den budgetterede besparelse på kørsel 2011 og 2012 med i alt netto 3 mio. kr.  


SO 16, Børn og Familie
På serviceområde 16 forventes samlet et netto mindre forbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2012. Mindre forbruget er fordelt med 12,5  mio. kr. på specialtilbud og et merforbrug på -6,5 mio. kr. på Børn og Familieafdelingen. På tandplejeområdet forventes p.t. et mindre forbrug på ca. 1,2  mio. kr.
Genbevillinger fra 2011 udgør 16,5 mio. kr.

 

Mindreforbruget på udførerdelen (specialtilbud) fordeler sig med

  • 6,6 mio. kr. forventet mindreforbrug inkl. overførsler fra 2011 på selvforvaltningsområdet,

  • 3,1 mio. kr. er overført merindtægt fra 2011 til imødegåelse af takstregulering i 2013,

  • 2,2 mio. kr. er overført mindreforbrug vedr. udgiftsneutrale projekter med statstilskud samt

  • 0,6 mio. kr.  forventet netto merindtægt ved salg af pladser, som indgår i den løbende regulering af over-/underskud på det takstbelagte område

 

Det forventede merforbrug i Børne- og Familieafdelingen begrundes i dels en forskydning i anbringelsestyper i forhold til de budgetterede måltal og dels øgede udgifter til det forebyggende område, specielt på områderne overvåget samvær, kontaktpersoner og økonomisk støtte for at undgå anbringelse. 

 

 

Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør,
om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet
regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse
med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.

 

 


Anlæg:
Der er samlet et korrigeret budget pr. 30. september på 95,2 mio. kr. på anlæg. Heraf forventes 12,2 mio. kr. overført til 2013

 

Den forventede overførsel vedrører væsentligst 2,5 mio. kr. på strukturanalysen på dagtilbud,  2 mio. kr. vedrørende arbejdstilsynets påbudUd samt 4 mio. kr. vedrørende Ny Snejbjerg Skole.

 

Herudover overføres 4,4 mio. kr. vedr. Tjørring skole, midlerne afventer den endelige anlægsregnskab ultimo 2013 efter 1. års gennemgang af byggeriet.

 

Budgetomplaceringer:
Der er ingen tekniske budgetomplaceringer ved denne budgetopfølgning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 og i Byrådet den 20. november 2012.
at behovet for iværksættelse af korrigerende handlinger drøftes

Beslutning

Indstilles godkendt og der iværksættes korrigerende handlinger her og nu med henblik på at nedbringe det konstaterede merforbrug på anbringelses og kørselsområdet jf. vedlagte handleplan

 

Børn og Unge udarbejder forslag til håndtering af resterende merforbrug og forslagene behandles på Børne- og Familieudvalgets møde den 19. december sammen med det samlede resultat for ny struktur på dagtilbud samt opfølgning på budgetudfordringer 2013-2016

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer