Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 7. september 2016
Mødested: Skolen på Sønderager, Tjaikofskisvej 3, Herning, lokale 213

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.00.00-P23-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Udeskoleprofil på Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard og Minna Vindbjerg

Sagsresume

Det sidste års tid har Gullestrup Skole arbejdet med udeskole i deres specialklasser. Dette har de gode erfaringer med. Et af målene med udeskole er at styrke eleverne sociale kompetencer. Denne målsætning har god sammenhæng med deres arbejde med PALS.

 

Gullestrup Skoles mål er at udvikle en pædagogisk arbejdsmetode, hvor undervisningen udendørs integreres i den almindelige undervisning i klasserne. Gennem brug af flere sanser skal undervisningen udenfor støtte og styrke undervisningen i klasselokalet.

 

Udeskoleaktiviteter er helt i tråd med folkeskolereformen. Udeskole tilfredsstiller i høj grad ønsket om en mere varieret og praksisnær undervisning, der udfordrer og motiverer både de fagligt stærke og de fagligt svage elever. Udeskole tilfredsstiller kravene til mere bevægelse og til den åbne skole.

Sagsfremstilling

Udeskole som undervisningspraksis har en række potentialer til både at styrke den faglige læring og understøtte elevernes alsidige udvikling og kreativitet.

 

Målsætningen er:

·         At styrke faglighed og læring.

·         At øge motivation og glæde ved at gå i skole.

·         At opleve glæde ved bevægelse og fysisk udfoldelse.

·         At styrke de sociale kompetencer.

Økonomi

Finansiering

2016

2017

2018

2019

2020

Centralt

0

30.000

25.000

0

0

Decentralt

0

30.000

25.000

25.000

25.000

 

Yderligere beskrivelse:

Skoelåret 2016/17: Finansering går til bl.a. materialeindkøb og kompetenceudviklingsforløb for lærerne i 0.-3. klasse.

Skoleåret 2017/18: Finansering til kompetenceudviklingsforløb for lærerne i 4.-6. klasse. Den centrale financiering består af de midler som Herning Kommune har fået tildelt fra Undervisningsministeriet til kompetenceudvikling af lærerne i forbindelse med skolereformen.

Fra august 2018 og frem indgår udgiften af udeskole i skolens almindelige drift.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Center for Børn og Læring sammen med Gullestrup Skole arbejder på at realisere Udeskoleprofilen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.16-P21-2-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Puljeordning ved Midtjyllands Kristne Friskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Som følge af opløsning af Puljeordningen ved Midtjyllands kristne Friskole sender friskolen en redegørelse om anvendelse af oparbejdet egenkapital til godkendelse.  

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde den 11. maj 2016 oprettelse af privat daginstitution ved Midtjyllands Kristne Friskole pr. 1/11-16, som erstatning for den nuværende puljeordning.

 

Ifølge "Aftale mellem Puljeordningen på Midtjyllands kristne Friskole og Herning Kommune" §10 skal en eventuel formue ved puljeordningens ophør anvendes til et lignende socialt formål, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Center for Børn og Læring har modtaget opgørelse fra Midtjyllands Kristne Friskole, hvor de redegør for deres oparbejdede egenkapital og hvordan midlerne ønskes anvendt. Opgørelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Midtjyllands kristne Friskoles forslag til anvendelse af oparbejdet egenkapital.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-3-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af budget for Herningmodel skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte N Andersen og Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsens ansøgningspulje "Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge" om tilskud til projektet "Herningmodel Skole". Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. orienteringerne på Børne- og Familieudvalgsmøderne den 16. marts og 8. juni 2016 er formålet med Herningmodel Skole at styrke den sammenhængende, tidligt

forebyggende, opsporende og inkluderende indsats overfor børn i socialt udsatte positioner, eller de som er i risiko for at komme det.

 

Herningmodel Skole skal således bidrage til:

 • At nedbringe elevfraværet, da alle elever inkluderes og dermed forventes at trives bedre.
 • En tættere opfølgning på det enkelte barns udvikling.
 • At flere børn i socialt udsatte positioner, eller som er i risiko for at komme det, får mulighed for at deltage i den almene skoleklasse.
 • At interaktionen mellem lærer og elev er positiv, således at eksklusion fra almenområdet forebygges.
 • At lærerne oplever øget mestringskompetence.
 • At forældrene oplever, at alle børn trives i skolen.
 • At børnene oplever, at de selv og deres klassekammerater trives i skolen.

 

Efter endt undervisningsforløb i Herningmodel Skole vurderes det, at nedenstående effekter vil kunne aflæses i praksis på skolerne:

 • At skolerne skaber en forebyggende, inkluderende og vidensbaseret kultur, der bygger på veldokumenterede og effektive forebyggende indsatser.
 • At flere børn inkluderes kvalitativt, hvorved de opbygger et godt og nyttigt netværk samt at fagligheden forbedres.
 • At der arbejdes vidensbaseret på almenområdet, hvormed en tidlig forebyggende, opspring og indsats sikres.

 

Igennem ovenstående forventes endvidere at bidrage til at:

 • At alle børn og unge bliver så dygtige, de kan.
 • At alle børn og unge er en del af fællesskabet.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektåret 01.08.2016 - 31.07.2019 i alt 1.996.258 kr. Herning havde oprindeligt ansøgt om 4,2 mio. kr. Nedenfor ses budget revideret i forhold til det bevilgede beløb fordelt på skoleår (se også vedhæftede bilag):

 

 

Socialstyrelsen ønsker beløbene fordelt på skoleår, som angivet i skemaet. Til brug for den kommunale sagsfremstilling er beløbene dog omregnet til kalenderår, svarende til 184.234 kr. i 2016, 559.894 kr. i 2017, 768.326 kr. i 2018 og 483.802 kr. i 2019 ialt 1.996.258 kr.

 

Der tages forbehold for Socialstyrelsens godkendelse af det endelige reviderede budget.

 

Til projektet er der et krav om en medfinansiering på 50 %. Medfinansieringen afholdes af den enkelte skole i form af medgået medarbejdertid. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende projektet Herningmodel Skole meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12 på 184.234 kr. i 2016, 559.894 kr. i 2017, 768.326 kr. i 2018 og 483.802 kr. i 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.11.00-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning om atletikfaciliteter på Aulum-Hodsager Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Aulum-Hodsager Skole ansøger om anlægsbevilling til genetablering af atletikfaciliteter på de kommunale arealer ved Aulum Station. Det indstilles at projektet godkendes, og finansieringen findes inden for skolens egen driftsramme.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager Skole har anvendt faciliteterne til atletik gennem årene på kommunens areal ved Aulum Station, men disse er nu nedlagt.

 

Med indførsel af prøvefaget idræt til udtræk fra skoleåret 2014/15, hvor atletik er en del af prøven, er behovet for atletikfaciliteterne tilstede igen.

 

Med en genetablering af tidligere atletikfaciliteter, eller opførsel af nye på området ved Aulum Station, bliver Aulum-Hodsager Skole i stand til at gennemføre kravet til folkeskolernes prøveudtræk i faget idræt.

 

Behovet for faciliteterne udmønter sig i følgende:

 • en 100 meter løbebane
 • et anlæg til kuglestød bestående af sandpude, kuglestødbjælke mm
 • et anlæg til længdespring med tilløbsbane samt sandgrav

Økonomi

Aulum-Hodsager Skole ansøger om en anlægsbevilling på 150.000 kr.

I samarbejde med Herning Kommune Drift, Park & Vej er der hjemtaget et overslag på entreprisen primo 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projektet godkendes,
at udgiften til projektet skal findes indenfor skolens egen driftsramme.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.12.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Oprettelse af ungdomsklub i Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Hansen, Annette Bredkjær

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget ønskede på sit møde den 8. juni 2016 at få belyst behovet og mulighederne for etablering af ungdomsklubber i hhv. Aulum, Haderup og Kibæk. På mødet i Børne- og Familieudvalget  d. 17. august 2016 (sag nr. 125) besluttede Børne- og Familieudvalget at forvaltningen udarbejder oplæg til etablering af en ungdomsklub med én ugentlig åbningsaften i Haderup indenfor eksisterende budget til ungdomsklub.

 

Center for Børn og Læring præsenterer sammen med UngHerning et oplæg til etablering af ungdomsklub i Haderup. Oplægget indeholder også et bud på etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af en ungdomsklub på Haderup Skole samt et bud på hvordan ungdomsklubben kan oprettes indenfor det eksisterende budget.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring, Haderup Skole samt UngHerning har gennemført en undersøgelse (survey) blandt forældrene til eleverne i de kommende 7., 8. og 9. klasser for at afdække behovet for en ungdomsklub i Haderup samt hvilken påvirkning en mindre egenbetaling vil have. Samtidig er der udarbejdet et forslag til etablering af klublokale på Haderup Skole samt et estimat på etableringsomkostningerne. Mulighederne for brug af frivillige i ungdomsklubben er undersøgt i samarbejde med borgerforeningen i Haderup. Slutteligt præsenteres UngHernings forslag til grundlag for ungdomsklubberne, samt nøgletal for de eksisterende klubber. Økonomien for drift af en klub i Haderup indeholdes i UngHernings eksisterende økonomi på ungdomsklubområdet.

 Forslag til ungdomsklub i Haderup:

 

Frivillige i forbindelse med ungdomsklubben

På Børne- og Familieudvalgsmødet d. 8. juni 2016 blev der stillet forslag om brug af frivillige til at dække dele af bemandingen i ungdomsklubben. UngHerning har efterfølgende haft kontakt til borgerforeningen, og har på baggrund af dette opstillet to former for brug af frivillige.

 

UngHerning foreslår, at der benyttes unge frivillige i forbindelse med de faste vagter (UFO-projektet), mens frivillige fra lokalområdet benyttes i forbindelse med aktiviteter, både på aftener og i weekender samt ferieaktiviteter.

 

Unge Frivillige Ordning (UFO)

UngHerning har gode erfaringer med unge frivillige, der har fungeret som hjælpere i ungdomsklubberne. De unge der har været frivillige i klubberne, har været mellem ca. 16-18 år. Derudover har UngHerning også haft unge med som frivillige til flere events med vores mobile klub - og dette med stor succes.

 

Oplevelsen med de frivillige unge er, at de vokser med ansvaret og tager fat, hvor der er behov. De frivillige unge tilknyttes en mentor, som hjælper og guider - både i forhold til aktiviteter og i forhold til samværet med klubbens brugere. De frivillige unge modtager derudover en ”uddannelse”, hvor de undervises i bl.a. førstehjælp, konflikthåndtering, projektkoordinering, tavshedspligt, underretningspligt mv.

 

Lokale frivillige til aktiviteter

Efter kontakt til borgerforeningen foreslås det at benytte lokale frivillige kræfter til at arrangere forskellige aktiviteter for / i klubben. Aktiviteterne skal bygge på de frivilliges interesser, således de unge præsenteres for fritidslivets mange muligheder i deres lokalområde. Målet med de lokale frivillige må være, at fungere som brobyggere mellem unge og fritidslivet - herunder foreningslivet. Borgerforeningen har efterlyst frivillige via deres Facebook-side, og der er allerede kommet et par henvendelser med spændende aktiviteter.

 

Grundlag for ungdomsklubber i UngHerning

Finder Børne- og Familieudvalget grundlag for etablering af ungdomsklub i Haderup, vil UngHerning gerne tilbyde at oprette ungdomsklubben på samme grundlag som de øvrige ungdomsklubber i UngHerning - beskrevet nedenfor.

 

Ungdomsskoleklubbernes tilbud er for alle kommunens unge. De unge kan benytte klubtilbuddet fra 7. årgang til 18 år. Ungdomsskoleklubberne tilbyder en lang række aktiviteter fordelt over hele året. Fra midten af september til udgangen af april har alle klubber åbent på faste ugentlige aftener, hvor der tilbydes en række faste aktiviteter samt aktiviteter planlagt efter de unges ønsker på stormøderne. Derudover tilbydes en lang række arrangementer, projekter, events, camps, ture mv. i weekender og ferier. UngHerning søger altid at tilpasse tilbuddet til de unges ønsker og behov, og derfor varierer tilbuddet fra sæson til sæson.

 

Den mobile klub i UngHerning består af en campingvogn, som er indrettet til formålet og pakket med aktivitetsgrej og forebyggelsesmaterialer. Den mobile klub turnerer sommeren igennem rundt i kommunen med særlig fokus på områder, hvor behovet er størst.

 

Lovgrundlag for ungdomsskoleklubber i UngHerning:

I henhold til lov om ungdomsskoler § 3 stk. 3 er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte, at ungdomsskoletilbuddet i Herning kommune skal omfatte klub-virksomhed.

 

Pædagogisk grundlag:

”Ungdomsskoleklubberne arbejder ud fra en systemisk anerkendende relationspædagogik.”

 

Værdigrundlag:

"Ungdomsskoleklubberne bygger på et troværdigt og engageret fællesskab. ”

Overordnet målsætning for ungdomsskoleklubberne:

Ungdomsskoleklubbernes vision er at være en integreret og fuldgyldig brobygger i perioden fra barn til ungdoms-/voksen liv. Ønsket er at sikre glidende overgange mellem ungdomstilbuddene - både internt og eksternt - således at ingen unge bliver tabt undervejs med risiko for social isolation.

 

Ungdomsskoleklubberne vil udbyde et varieret og engageret fritidstilbud til alle unge i Herning kommune, herunder forsøge at integrere de unge i fritidslivets fællesskaber, således at alle unge får et sjovt og udviklende fritidsliv. UngHerning søger altid at facilitere de unge og deres ønsker, for derigennem at motivere til entreprenørskab og aktiv deltagelse i samfundet. Dette er med til at understøtte de unges muligheder for at blive så livskompetente som muligt.

 

Ungdomsskoleklubberne har særlig fokus på den forebyggende indsats, og vil gennem en opsøgende indsats og et stærkt samarbejde med de øvrige aktører på området, være en central medspiller i indsatsen for unge i udsatte positioner. Klubberne er typisk bemandet med 3 medarbejdere pr. åbningsaften, hvoraf den ene har et særligt opsøgende fokus - både i og udenfor klubbens lokaler.

 

Personalets faglige udvikling sikres under dertil tilrettelagte pædagogiske dage, og gennem kompetenceudviklingsprofiler samt løbende videreuddannelse af alle medarbejdere. Ungdomsskoleklubberne vil være et højkvalitets-fritidstilbud, dvs. udvikle målrettede, strukturerede, pædagogiske indsatser med evidens og systematisk sikring af kvaliteten.

 

Strategiske indsatser i ungdomsskoleklubberne:

Ungdomsskoleklubberne arbejder med de til enhver tid gældende indsatsområder for Børn og Unge i Herning Kommune. Det betyder ikke, at der ikke arbejdes med andet, men at disse indsatser vil få særlig udviklingsmæssig bevågenhed. Det er samtidigt vigtigt, at der arbejdes på en sådan måde med disse indsatser, at de også understøtter UngHernings vision og kerneopgave.

 

Indsatsområderne for 2015 -> er:

· Alle skal blive så dygtige som de kan – 95% målsætningen

· Flere inkluderes i almenområdet – 96% målsætningen

 

 

Økonomi

Økonomien for drift af en klub i Haderup indeholdes i UngHernings eksisterende økonomi på ungdomsklubområdet.

Etableringsomkostninger for en ungdomsklub placeret i et klasselokale på Haderup Skole, vil beløbe sig til ca. kr. 90.000 som finansieres af Børne- og Familieudvalgets 1 mio. kr.s-pulje.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at UngHerning i dialog med Haderup Skole og øvrige lokale aktører arbejder videre med planerne om etablering af en ungdomsklub i Haderup,
at driftsudgiften til en klub i Haderup indeholdes i det eksisterende budget for klubdrift i UngHerning,
at der afsættes 90.000 kr. til etablering af klublokalet på Haderup Skole som finansieres af Børne- og Familieudvalgets 1 mio. kr.s-pulje.

 

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jane Sønderskov, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde. Parterne indstiller forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

 

Derudover indstilles afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser til godkendelse.

 

Der foreligger høringssvar fra Handicaprådet til udkast til Rammeaftale 2017.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

 

Udkast til Rammeaftale 2017 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet. Rammeaftalen skal være indgået senest 15. oktober.

 

1.    Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at vurdere sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.

 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.

 

1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:

 

 • Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)
 • Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)
 • Fælles metodeudvikling og -anvendelse

 

Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.

 

  

1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen indarbejdes efter godkendelse som bilag til Rammeaftalen.

 

Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Flere kommuner har fokus på at håndtere dette.

 

I Herning Kommune har vi i kraft af Skiftesporet et solidt tilbud på området. Administrationen vurderer, at vi kan godkende afrapporteringen.

 

 

1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner

Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

 

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

 

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner

2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner

3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

 

 

2.    Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med Styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

Styringsaftalen er i alt væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015–2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015. Dog er der sket ændringer med hensyn til opgørelse af over- og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.

 

For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.

 

Rammeaftale 2017 og afrapportering vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser beror på sagen.

 

Bilag til Rammeaftalen kan findes på hjemmesiden http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017. Styringsaftalens bilag 1 (tilbudsviften) og bilag 3 (oversigt over pladsantal) udarbejdes efterfølgende og er først tilgængelige på Rammeaftale-sekretariatets hjemmeside primo 2017.  

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2017 har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Handicaprådets høringssvar drøftes,
at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde,
at Børne- og Familieudvalget godkender afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-54-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Orientering om status på projektet Sårbare unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august 2015 det tværorganisatoriske udviklingsprojekt: Sårbare unge.

 

Formålet med projektet er, at Herning Kommune gennem investering i de sårbare unge skal forebygge marginalisering og afhængighed af sociale tilbud. Vi skal arbejde målrettet mod fastholdelse af tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

 

Projektet blev præsenteret og drøftet på en minikonference for politikere fra de tre udvalg 15. juni 2016. Konklusionen på minikonferencen var, at forvaltningerne forpligtede sig til at fremlægge konkrete forslag til handlinger, som kan iværksættes fra 2017.

 

På Byrådets budgetkonference 29. august 2016 var der en kort præsentation af fire konkrete projekter. Disse forslag bliver nærmere uddybet nedenfor, men det skal understreges, at der stadig er tale om skitser, som hver især skal undersøges og kvalificeres nærmere. Hvis udvalgene kan tilslutte sig forslagene, sættes arbejdet i gang med henblik på, at de respektive fagudvalg på møder i december vil få præsenteret konkrete beslutningsforslag.

Sagsfremstilling

De fire projekter, som foreslås igangsat under ’paraplyen’ sårbare unge, har vidt forskelligt afsæt, indhold og retter sig mod forskellige dele af målgruppen.

 

 

 Bo – Uddannelse - Job

- Ny organisering af den specialiserede ungeindsats.

 

Projektet sigter imod, at Herning Kommune samler de kommunale hovedindsatser til unge, som har behov for en særlig uddannelses- og beskæftigelsesmæssig indsats, i en ny organisatorisk enhed med selvstændig ledelse. Enheden forankres under Beskæftigelsesudvalget for at sikre det uddannelses- og beskæftigelsesmæssige fokus.

 

Målgruppen er unge 18-29 årige, der på grund af diagnoser og funktionsniveau og på trods af aktuel social- og beskæftigelsesmæssig indsats, næppe vil blive selvforsørgende. Med en ny organisering bliver der én indgang til uddannelse, arbejde, bolig og fritid for målgruppen.

 

Indsatsen er i dag forankret i tre forskellige udvalg, to forvaltninger og tre afdelinger, herunder Center for Børn og Læring, Beskæftigelsesafdelingen og Handicap og Psykiatri, og opgaven udføres af blandt andet Knudmoseskolen, CEB’s ungeindsats, Next job, Bostøtten, Mentorstøtte og beskyttede værksteder med flere.

 

Målet er at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor rådgivning/myndighed, uddannelses-/beskæftigelsesindsats samt socialstøtte på hjemmefronten og botræning/mentorstøtte for denne afgrænsede ungegruppe forenes i én organisation, der fungerer som et samlet resultatcenter.

 

Der er ikke på forhånd fastlagt indhold i den nye organisatoriske enhed, men kun overordnede rammer for organisering og den målgruppe, som den nye enhed skal tage sig af. Omorganisering er udgangspunktet for et større tværgående udviklingsprojekt, hvor der skal udvikles nye tilgange til opgaveløsningen. Der skal etableres en projektorganisering med tværgående styregruppe på chefniveau. Fordele og ulemper ved ændret organisering vurderes frem mod fremlæggelse af beslutningsforslag. Det sker gennem inddragelse af bestyrelser, MED-udvalg med videre.

 

Projektgennemførelsen forankres under Beskæftigelsesafdelingen.

 

Unge på kanten

- En styrket og koordineret indsats i forhold til utilpassede unge.

 

En mindre gruppe unge marginaliseres i samfundet. Af mange forskellige årsager har de unge ingen mulighed for eller interesse i at integrere sig i uddannelse eller arbejde. De lever et eget liv, enten alene eller isoleret i grupper præget af kriminalitet, misbrug og i konfrontation med samfundets fremherskende normer og værdier. Der er gennem opvæksten typisk iværksat en række hjælpe- og støtteforanstaltninger i skoleregi og socialt regi, men uden den ønskede effekt. Tværtimod trækkes de unge længere og længere ind i subkulturer, nogle i bander og nogle radikaliseres.

 

Der skal i en koordineret indsats mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse nedsættes en taskforce, som skal arbejde med exitstrategier for en mindre gruppe af udvalgte unge. Det sker i samarbejde med Politiet, Kriminalforsorg med flere.

 

Ud over hjælpen til de unge skal projektet have fokus på organisatorisk læring og anvise mulige nye samarbejdsformer mellem aktørerne.

 

Projektet forankres i Børn og Unge.

 

Pinpointe 25 familier

- En koordineret indsats omkring 25 udvalgte familier.

 

Inspirationen til projektet kommer fra det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram (SEP) iværksat af KL i efteråret 2015. En række kommuner har på forskellig vis igangsat projekter, hvor der arbejdes med tværgående sammenhæng i kommunens ydelser og indsatser på tværs af beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet og uddannelsesområdet.

 

Projektet har ikke specifikt fokus på de sårbare unge som målgruppe, men mere fokus på kompleksiteten i det tværorganisatoriske samarbejde, som har været et centralt omdrejningspunkt for sårbare unge-projektet.

 

Konkret skal der på baggrund af en grundig dataanalyse af de mest omkostningstunge sager foretages en identifikation af de familier, hvor der i kraft af mangeartede belastningsfaktorer er iværksat en række forskellige kommunale indsatser. Indsatsen leveres typisk fra flere afdelinger og forskellige faggrupper. Det sker ud fra mange forskellige kriterier, men indsatsen er ofte ukoordineret. Borgernes ydelsesmønster skal afdækkes, og der skal på baggrund af en tværfaglig vurdering foretages en udvælgelse af 25 familier. Familierne udgør det segment, hvor indsatsen koordineres gennem bevidste valg af metoder og fælles indsatser.

 

Det er ikke nødvendigvis de dyreste sager, der er interessante, men de familier, hvor en potentialevurdering viser, at der gennem en koordineret indsats kan gives et bedre tilbud.

 

Projektet forankres i Staben for Social, Sundhed og Beskæftigelse og afvikles i samarbejde med Børn og Unge.

 

Sociale partnerskaber

- Samarbejde mellem private organisationer, frivillige, kommunale og andre offentlige aktører.

 

Løsningen af samfundets velfærdsopgaver i forhold til sårbare unge skal ikke alene betragtes som en kommunal opgave. Det er et samfundsmæssigt anliggende, som involverer mange aktører. Det er ikke kun kommunen, der sætter velfærdsdagsordenen, men vi skal være med til at understøtte borgere, borgergrupper, frivillige og private organisationer og se disse aktører som et aktiv, der indgår i et samspil omkring løsningen af den kommunale myndighedsopgave. Det vil udfordre den kommunale organisation, vores søjleopdeling, ansvarsfordelinger, styringstænkning og kræve en mere fleksibel tilpasning og understøtning af den mangfoldighed og idérigdom, der udfoldes blandt de mange aktører, som støtter op omkring de sårbare unge.

 

Der arbejdes aktuelt med to konkrete projekter, hvor der er involveret frivillige aktører og en privat fond.

 

Projekterne forankres i Handicap og Psykiatri.

 

Beslutningsforslag

I det omfang fagudvalgene tilslutter sig forslagene, vil der i forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete beslutningsforslag ske inddragelse af MED-udvalg, bestyrelser og relevante eksterne parter.

Indstilling

Direktørerne for Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de konkrete projekter drøftes, og der tages stilling til igangsætning med henblik på udarbejdelse af beslutningsforslag.

 

Beslutning

Udvalget drøftede projekterne, og tilslutter sig at der arbejdes videre med projekterne.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Feldborg Frie Børneunivers udvider pr. 1/11-16 deres børnetal fra 7 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn til 7 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn. Dette medfører, at de skal stille med en driftsgaranti på i alt 778.000 kr.
 • Med udgangspunkt i Brenda Taggarts besøg i Herning den 18. maj er der udarbejdet 11 mails med henblik på, at inspirere og minde dagtilbuddene om de mest væsentlige forskningsfund og pointer fra Brenda Taggarts forskning omkring højkvalitetsdagtilbuds bedtydning
 • Invitation Lind skoles 100 års jubilæum (vedlagt som bilag)
 • Godkendelse af mødedatoer Børne- og Familieudvalg 2017 (vedlagt som bilag)

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Mødedatoer 2017 godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-3-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Licitation

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer