Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 6. december 2017
Mødested: B0.44

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Pladskapacitet til de 0 - 2,9 årige i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 29. november 2017 blev det besluttet, at der skal igangsættes en intensiv rekrutteringskampagne med henblik på ansættelse af yderligere dagplejere samt at Børne- og Familieudvalget genoptager sagen den 6. december med henblik på yderligere kvalificering af udfordringer og løsninger.

 

Sagen fremlægges for Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 26. april 2017, at der skulle igangsættes en rekrutteringsindsats for at sikre velkvalificerede dagplejere i fremtiden. Dagplejen har sat gang i denne proces.

 • Der har været afholdt fokusgruppe-interview med dagplejere, og på den baggrund er blandt andet stillingsopslagene blevet ændret. Ligesom alle dagplejere i det pågældende distrikt opfordres til at gøre opmærksom på stillingsopslaget via deres netværk.
 • I samarbejde med kommunikationsafdelingen er der udarbejdet rammer og drejebog til 2 film. Der er et generelt ønske om, at filmene bliver anderledes end det, man normalt ser fra kommunen. Ved at lave en lidt skæv vinkel, er håbet at få flere til at kigge mod Dagplejen.

 

Efter Børne- og Familieudvalgsmødet den 29. november 2017 har forvaltningen arbejdet med:

 • To kortfilm, der bliver indspillet den 6. december. Disse kortfilm skal anvendes på Herning.dk samt på de sociale medier. Den ene er målrettet rekrutteringen af dagplejere, og den anden er målrettet forældrene med et fokus på hvorfor man skal vælge dagplejen.
 • FOA, der tilbyder et samarbejde fra starten af 2018, hvor de vil være medvirkende til indspilning af endnu en film, som vil indgå som en del af FOAs landsdækkende rekrutterings- og profileringsindsats.
 • To annoncer, der kommer i Herning Folkeblad og Sunds/Gjellerup avisen i uge 49. Annoncerne har fokus på at få skabt opmærksomhed på dagplejejobbet.
 • Flyers vil efter annoncernes offentliggørelse blive uddelt i uge 50 til hver husstand i Hammerum/Gjellerup og har også fokus på at få skabt opmærksomhed på dagplejejobbet. Selve tidspunktet for annonceringen af annoncer og flyers er afstemt i samråd med mediehuset.
 • Der er ansat en tovholder (pædagogisk leder fra Østbyens Børnehuse), der sammen med arbejdsgruppen (se projektbeskrivelsen) skal arbejde med rekrutteringsprojektet.

 

Forældreønsker til dagpleje- og vuggestuepladser:

Ud fra ventelistetal trukket i pladsanvisningen den 1. december 2017 på forældrenes dagpleje- og vuggestueønsker fremgår følgende:

 

 

I skemaerne kan man se, at der er behov for yderligere kapacitet i området både i forhold til dagpleje- og vuggestuepladser, da der er 34 ønsker efter dagplejepladser fra januar-juni 2018 (her kan vi tilbyde 25 pladser) og 24 ønsker efter vuggestuepladser fra januar-juni i 2018 (her kan vi tilbyde 10 pladser).

 

Der skal således findes en løsning, der tilgodeser forældrenes ønsker, således at der både oprettes dagpleje- og vuggestuepladser i Hammerum/Gjellerup.

Økonomi

Løsningsforslag i forhold til oprettelse af pladser til de 0-2,9 årige i Hammerum/Gjellerup:

 • Fortsat rekruttering af dagplejere. Pt. er der nyansat 1 dagplejer, der starter 1. januar 2018. Ovenstående indsatser skal være med til yderligere at rekruttere endnu 1 dagplejer med opstart pr. 1. januar, og yderligere 2 dagplejere pr. 1. februar. Driftsomkostningen pr. barn pr. år i dagplejen er 85.000 kr., såfremt dagplejen har 4 børn.
 • Oprettelse af vuggestuegruppe med plads til 10 børn i Hurlumhejhuset. Kan evt. tildeles som midlertidige pladser. Driftsomkostninger pr. barn pr. år i vuggestue er 103.300 kr. ved 10 børn.
 • Oprettelse af stordagplejer. Hvis oprettelse af stordagplejer er midliertidig vil det betyde, at barnet kommer til at opleve et skift fra at have gået i stordagpleje med en omsorgsperson til at gå i dagpleje med en anden omsorgsperson. Dette skift vil have betydning for barnet og forældrene. Driftsomkostninger pr. barn pr. år i stordagpleje er 109.300 kr., såfremt der er 10 børn. Erfaringsvis er det svært at drive.

Se desuden økonomibilag.

 

Desuden ser økonomien sådan her ud efter fradrag af forældrebetalingen:

 

Opsamling på reel driftsomkostninger efter fradrag af forældrebetaling

 

Pr. barn

Vuggestue ved 10 børn

70.700

Stordagpleje ved 10 børn

82.905

Dagplejer ved 11 børn

66.001

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der oprettes 10 vuggestuepladser i Hurlumhejhuset
at projektbeskrivelsen og procesplan for rekruttering af dagplejere godkendes
at såfremt der ikke kan rekrutteres de nødvendige dagplejere, tilbydes forældrene enten en dagplejeplads uden for distriktet eller en vuggestueplads inden for distriktet (som dermed oprettes).

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Reduktion af pladser på Handicapcenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På baggrund af vigende efterspørgsel anbefaler forvaltningen at pladsantallet og pladstyperne i Handicapcenter Herning tilpasses, jf. pkt. 129 på Børne- og Familieudvalgets møde 4. oktober 2017. Pladserne er omfattet af DASSOS's forsyningsplanlægning. Ændringerne skal derfor godkendes hos DASSOS. Forslaget har været til høring i Handicaprådet. Handicaprådet ønskede ikke at afgive høringssvar, men rådet tog orienteringen til efterretning.

 

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler en nedjustering af pladsantallet i Handicapcenter Herning fra 1. januar 2018. Justeringen begrundes med vigende efterspørgsel: dels er der færre børn, der bliver anbragt i Herning Kommune, dels køber andre kommuner færre pladser.

 

Der forslås følgende ændringer i pladsantallet på Handicapcenter Hernings afdelinger:

 

Tjørringhus, 0-18 år. Multiple funktionsnedsættelser

 • I dag 24 døgnpladser – planlagt ændret pr. 1.1.2018 til 18 døgnpladser og 6 aflastningspladser

 

Agerbo, 0-18 år. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

 • I dag 19 døgnpladser – planlagt ændret pr. 1.1.2018 til 15 døgnpladser og 4 aflastningspladser

 

Tjørnebo, 0-18 år. Aflastningstilbud. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

 • I dag 19 aflastningspladser – planlagt ændret pr. 1.1.2018 til 9 aflastningspladser

 

Der vil således være færre døgnpladser, men det samme antal aflastningspladser. Aflastningspladserne tilknyttes døgnafdelingerne for at skabe bedre ressourceudnyttelse i forhold til bygninger og personale.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forvaltningen ansøger DASSOS om tilpasning af sammensætninger af pladser på Handicapcenter Herning på følgende måde: Tjørringhus til 18 døgn- og 6 aflastningspladser, Agerbo til 15 døgn- og 4 aflastningspladser og Tjørnebo til 9 aflastningspladser.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Organisationstilpasninger i Center for Børn og Forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Overgangen til at arbejde efter Herningmodellens mindset har haft hurtigere og større betydning for Center for Børn og Forebyggelses arbejdsform end først antaget. I forlængelse af Balanceplanen har Center for Børn og Forebyggelse reduceret med ca. 35 stillinger (medarbejdere) og i konsekvens heraf er der brug for at tilpasse ledelsen med 7 leder- og mellemlederstillinger.

Der er derfor behov for at justere styringsformen og organiseringen af Center for Børn og Forebyggelse.

 

Forvaltningen foreslår, at Center for Børn og Forebyggelse går fra 7 til 5 centre, og at centrene samarbejder endnu tættere tværprofessionelt og endnu tættere på børn, unge og familierne. For at skærpe økonomistyringen foreslås det, at der laves ramme- og aktivitetsstyring for alle områder, undtaget anbringelse på døgninstitutioner og anbringelse i plejefamilie. Der har været en tæt dialog med MED-systemet omkring udarbejdelse af forslag til organisationstilpasningerne.

 

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om den planlagte organisationstilpasning påvirker udmøntningen af Herningmodellen i en ønsket retning. Den nye organisering vil binde Center for Børn og Forebyggelse tættere sammen og styrke fælles kurs og koordinering.

Sagsfremstilling

Herningmodellen

Den 1. december 2016 overgik Center for Børn og Forebyggelse til at arbejde efter Herningmodellens mindset. Mindsettet har fokus på tættere samarbejde med barnet, familien, dagtilbud, skoler og andre fagfolk omkring barnet eller den unge. Herningmodellen medførte også ændringer i indsatsmønstrene med blandt andet færre anbringelser på døgninstitutioner og en anden måde at yde hurtigere og smidigere ambulante ydelser på. For at understøtte den måde at arbejde på, blev den daværende Børne- og Familieafdeling, Sundhedspleje og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning den 1. januar 2016 omorganiseret i 4 tværfaglige områder. Den 1. januar 2017 blev det daværende Hedebocentret og Børne- og Familiecentret sammenlagt.

 

Betydningen af at arbejde efter Herningmodellens mindset har vist rigtig gode resultater for børn, unge og familier i udsatte positioner. Ankestyrelsen har netop tjekket rådgivernes sagsarbejde, og Ankestyrelsens undersøgelse viser, at sagsbehandlingen er bedre end det niveau, vi opnåede i ”Sverigesprogrammet” – som i parentes bemærket også var rigtig tilfredsstillende. Ankestyrelsens tilbagemelding er vedlagt som bilag. En intern ”stop-op”-undersøgelse i Børn og Unge viser, at dagtilbud og skoler oplever en nemmere adgang til socialrådgiverne, og medarbejderne tilkendegiver, at det tværprofessionelle samarbejde er givende. Men undersøgelsen viser også, at rammerne for medarbejdernes arbejde kan blive bedre.

 

Der er absolut fortsat forbedringspunkter i Center for Børn og Forebyggelse, så som fortsat udvikling af fælles mindset, bedre samarbejde mv. Vi kan i dag konstatere, at overgangen til at arbejde efter Herningmodellens mindset har haft hurtigere og større betydning for Center for Børn og Forebyggelses organisering og ledelse end først antaget. Der har vist sig strukturelle og styringsmæssige barrierer, som ikke er hensigtsmæssige – for eksempel Center for Børn og Forebyggelses Bestiller-udfører-modtager-styringsmodel (BUM model).

 

Balanceplanen

Herningmodellens mindset er den tilgang, Center for Børn og Forebyggelse bruger i beslutningen om, hvilke tiltag der skal gøres for at skabe balance mellem budget og omkostninger. Disse tiltag er samlet i Balanceplanen, som Byrådet vedtog 7. marts 2017. I forlængelse af Balanceplanen har Center for Børn og Forebyggelse reduceret med ca. 35 stillinger (medarbejdere) siden august 2017, og i konsekvens heraf er der brug for at reducere med 7 leder- eller mellemlederstillinger. I tilpasningen af organisationen er der lagt vægt på at minimere bureaukrati, øge tiden med borgerne og skærpe effektiv drift. Personalereduktionen betyder også, at der er behov for en reorganisering. 

 

Organisationstilpasning

På oventående baggrund er servicetjekket af Center for Børn og Forebyggelse sat i gang. Det er sket i dialog med medarbejderne og Arbejdsplads-MED-udvalgene. Sektor-MED for Center for Børn og Forebyggelse er det formelle samarbejdsorgan for drøftelser af den foreslåede organisationstilpasning. Her har der været afholdt 4 møder, hvor principperne og udfordringerne har været drøftet. Center for Børn og Læring og Center for Udvikling og Økonomi har deltaget i udarbejdelsen af organisationstilpasningen med henblik på den fælles indsats for børn og unge.

 

Organisationstilpasningen har følgende hovedpunkter:

 • Vi indsnævrer centerledergruppen fra 7 til 5
 • Vi reducerer med 5 mellemlederstillinger
 • Vi styrker tværprofessionelt samarbejde
 • Ændringerne forstyrrer dagtilbud og skoler mindst muligt
 • Vi tror ikke anbringelsesområdet har fundet sit endelige leje. For bedst muligt at håndtere udfordringerne og udvikle anbringelsesområdet, samler vi anbringelsesområdet ved samme centerleder.

Ambulante indsatser:

 • Vi styrker samarbejdet mellem pædagogiske indsatser til dagtilbud, skoler og pædagogiske indsatser i familien

Sundhed og PPR:

 • Sundhed og sygdomsforebyggelse styrkes i Center for Børn og Forebyggelse
 • PPR-funktionerne styrkes

 

Der vil være 5 centre i Center for Børn og Forebyggelse. Centrene har to fokusområder:

 1. Sikre helhedsorienteret tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i familien, barnet eller den unge
 2. Hovedansvar for forskellige funktionsområder eller opgaveområder

 

De enkelte fagområder træder tydeligere frem. Det betyder, at samarbejdet mellem det PPR-faglige, sundhedsfaglige og socialfaglige i endnu højere grad kan koordineres i forhold børn og unges gang i dagtilbud og skole og hverdagsliv i det hele taget. Men også koordineringen til andre forvaltningsområder som fx Ungdommens Uddannelsesvejledning og Beskæftigelse. 

 

 

Økonomi- og aktivitetsstyring

Økonomi- og aktivitetsstyringen ændres til i højere grad at understøtte et styrket tværprofessionelt samarbejde og en helhedsorienteret indsats til barnet, den unge og familien. Konkret betyder det, at Kontraktstyrring bortfalder og erstattes af fælles mål og rammestyring. Rammestyringen vil også styrke udgiftsstyringen. Fremover vil økonomi- og aktivitetsstyringen ske efter følgende principper:

 

Styringsprincipperne ligger inden for Herning kommunes overordnede styringsprincipper.   

 

Tilpasningen af organiseringen og styringen af Center for Børn og Forebyggelse vil styrke fremdriften af Herningmodellens mindset og understøtte udviklngen på dagtilbuds- og skoleområdet i Herning kommune.

 

Børne- og Familieudvalget er ansvarlig for Center for Børn og Forebyggelses tilbud til borgerne. Derfor forelægges sagen for udvalget med henblik på, at udvalget skal tage stilling til, om den påtænkte organisationstilpasning understøtter udmøntningen af Herningmodellen i en ønsket retning. 

 

Sektor MED har behandlet ledelsensforslag på møde den 4. december 2017. Sektor MED finder intentionerne i organisationstilpasningen gode, men anbefaler nogle justeringer i forhold til det fremlagte forslag. Blandt andet en justering af områdeopdelingen, således at fødeskoler og overbygningsskoler er i samme center. Disse anbefalinger er enten indarbejdet i det fremsendte forslag eller vil blive arbejdet videre med efterfølgende. Desuden er der en del bemærkninger om information og inddragelse af medarbejderne i forbindelse med implementeringen af organisationstilpasningerne. Disse forslag arbejder Sektor MED videre med og nedsætter blandt andet arbejdsgrupper med medarbejdere og ledere med henblik på realiseringen. Referat fra Sektor MED er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at organisations- og styringstilpasningerne af Center for Børn og Forebyggelse godkendes.

Beslutning

For forvaltningens indstilling stemte Dorte West, Anne Mette Bang Rasmussen, Ulrik Hyldgaard, Søren Peder Jensen, Peter Villadsen og Kasper Ravn Fredensborg. Organisations- og styringstilpasningerne tilsikrer, at opgaveløsningen kan ske inden for den afsatte økonomiske ramme. Lone Nielsen (A) stemte imod forvaltningens indstilling, idet konsekvenserne af organisations- og styringstilpasningerne ikke er ordentligt belyst for såvidt angår økonomien.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Ingen punkter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Døgntilbud

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer