Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 6. juni 2017
Mødested: B1.01 - Estraordinært møde, fællesmøde med BFU/KFU

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Lindbjergskolen, ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter - endelig kontraktindgåelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efter udbud og konkurrence blev KPC Herning A/S på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling godkendt som totalentreprenør til byggeriet af Lindbjergskolen, ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter på et fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 22. februar 2017.

 

Sagen forelægges nu for godkendelse af indholdet i den endelige kontrakt.

Sagsfremstilling

Siden fællesmødet den 22. februar 2017 har forskellige arbejdsgrupper med både bruger- og forvaltningsrepræsentanter gennem en række workshops arbejdet med at kvalificere og finjustere projektforslaget i samarbejde med totalentreprenøren KPC Herning A/S med henblik på udarbejdelse af endelig kontrakt. Arbejdet er løbende afstemt i styregruppen.

Der lægges således op til indgåelse af kontrakt med KPC Herning A/S om opførelse af Lindbjergskolen med tilhørende idrætsfaciliteter med en kontraktsum jfr. konkurrencen samt tilkøb af følgende optioner:

  • Rumlighed 3
  • Kultursal til 200 personer
  • Elektronisk oversigt over lukkefunktioner på døre og vinduer i stueplan


I forbindelse med kontraktindgåelsen, herunder tilkøb af optioner, er forudsat, at der tilføres i alt 3 mio. kr. brutto fra indsamling i lokalområdet - 2 mio. kr. til rumlighed 3 og 1 mio. kr. til udeanlæg. Der er i projektet taget højde for finansiering af gavemoms af det indsamlede beløb.

Lokalområdet indsamler herudover 1 mio. kr. til inventar m.v., som forudsættes indkøbt direkte af foreningslivet.

På fællesmødet vil de indarbejdede ændringer og tilpasninger af projektet blive gennemgået nærmere ligesom den samlede projektøkonomi præsenteres.


Endelig kontrakt er under udarbejdelse og forventes underskrevet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af sagen den 20. juni 2017.

Første spadestik er under planlægning og forventes foretaget medio august 2017.

 

 

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø samt afdelingsleder Anne Marie Muff og projektleder Ingelise Thune, begge Kommunale Ejendomme, deltager på fællesmødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender indholdet i den endelige kontrakt med KPC Herning A/S som forelagt på fællesmødet,

 

at Børne- og Familieudvalget bemyndiger direktøren for Børn og Unge til at indgå endelig kontrakt efter Byrådets godkendelse af sagen den 20. juni 2017.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at godkende den endelige kontraktindgåelse, idet udvalget ifølge Styrelsesvedtægten har kompetencen hertil.

Bilag