Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 6. maj 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio Mosquera Barahona, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet at følge udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie. I sagen fremlægges status for de første måneder af 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Som en opfølgning på budgetvedtagelsen vedrørende budget 2020 blev det i Børne- og Familieudvalget den 13. november 2019 besluttet at iværksætte korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse i 2020.

 

De korrigerende handlinger drejer sig primært om plejefamilieområdet, hvor fokus er rettet mod at nærme sig niveauet i sammenlignelige kommuner, med hensyn til antal vederlag pr. plejefamilie, brug af netværksplejefamilier samt at reducere følgeudgifterne pr. plejeforhold.

 

I forhold til den samlede økonomi på plejefamilieområdet er udgifterne med udgangen af marts nogenlunde på budgetteret niveau. Dette er under forudsætning af, at det fra maj måned lykkes at holde et gennemsnitligt niveau på 5 vederlag pr. ny plejefamilie. I forhold til følgeudgifter er plejefamiliehåndbogen blevet ajourført, og de reviderede retningslinjer er taget i brug.

 

Antallet af netværksanbragte er uændret siden sidste økonomistatus. Opgaverne på området omorganiseres derfor nu, så der kan ske en yderligere prioritering af opgaven med at opsøge, uddanne og understøtte netværksplejefamilier.

 

Økonomien på Døgn og Familiestøtte Hernings område påkalder sig særlig opmærksomhed. I 2019 blevet der i konsekvens af nedgang i belægningen gennemført kapacitetstilpasninger. Pt. undersøges, hvorvidt der er brug for yderligere tilpasninger, samt om dette er muligt.

 

Det bemærkes, at der som følge af en ministeriel fejl administrativt er iværksat en gennemgang af alle aktive sager vedrørende forældre, som får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. Genberegningen omfatter perioden 2017-2020. Det skønnes for nuværende, at dette vil medføre en nettoudgiftsstigning på 0,5 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsnr.: 00.15.01-P19-1-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på døgntilbud Olufsgade 15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Alice Eijgendaal, Lone Eiersted, Antonio M. Barahona

Sagsresume

På mødet den 2. februar 2020 tog Børne- og Familieudvalget orientering om en organisatorisk flytning af døgntilbuddet Olufsgade til efterretning.

Hermed følger en orientering om status efter organisationsændringen.

Sagsfremstilling

Olufsgade 15 er organisatorisk en del af Døgn og Familiestøtte Herning. Målgruppen er unge i alderen 15-22 år med socioemotionelle vanskeligheder. Tilbuddet er godkendt til 8 unge.

 

Socialtilsyn Midt har med den aktuelle målgruppe godkendt tilbuddet uden nattevagt. Socialtilsyn Midt har også godkendt tilbuddet til og med 14 år, forudsat at der er en nattevagt. I forlængelse af organisationsændringen er der ansat en teamleder og etableret personale i dagtimerne. Der fortsættes med en sovende rådighedsvagt om natten. Det åbner mulighed for at udvide målgruppen aldersmæssigt, i fald det konkret vurderes at være hensigtsmæssigt.

 

Til sammenligning er aldersgruppen på Døgn- og Familiestøtte Hernings tilbud Mejeriet på Brændgårdsvej 99, 14-22 år.  

 

Som følge af COVID-19 har der været behov for at øge bemandingen, idet alle unge i højere grad har været hjemme.  

 

Olufsgade 15 er med sine 8 pladser på størrelse med Døgn- og Familiestøtte Hernings tilbud Mejeriet på Brændgårdvej 99, der er godkendt til 7 unge. Målgrupperne i de to tilbud er forskellige. Olufsgade er målrettet unge med socioemotionelle vanskeligheder. Mejeriet er målrettet unge 14-22 år med psykisk sårbarhed, ofte unge med psykiatriske diagnoser.

 

Tilbudsmæssigt er Olufsgade 15 en korttidsanbringelse for unge, der ikke er i målgruppen for plejefamilie. Der er aktuelt 5 unge indskrevet på døgntilbuddet Olufsgade. Størstedelen af pladserne anvendes pt. af kommunens egne unge.

Økonomi

Opnormering på Olufsgade 15 betyder, at man kommer til at bruge flere midler end oprindeligt budgetteret. Ubalancen ligger dog under det niveau, som er fastlagt i Rammeaftalen på området. Det betyder, at man ikke må lave en genberegning af taksten midt på året. Reglerne siger, at underskud over 5 % efterreguleres i taksten i det kommende år, når regnskabsresultatet foreligger.


Der forsøges at kunne skabe finansiering indenfor serviceområde 16, Børn og Familie, for at kunne opnå samlet balance på området i 2020. Der henvises til punkt 59, hvor den samlede økonomiske situation på området beskrives.

 

Endvidere skal bemærkes, at mindre døgntilbud som Olufsgade og Mejeriet er særligt sårbare overfor udsving i salg af pladser. Der er kort vej til grænsen for mulig kapacitetstilpasning i forhold til større institutioner.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på bosteder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Administrationen orienterer om Sundhedskrisestabens beslutning om besøgsrestriktioner på socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed gav den 18. marts 2020 kommunalbestyrelserne påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private bosteder på socialområdet. Efterfølgende er besøgsrestriktionerne den 5. april reguleret med en bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19. Formålet med forbuddet er at mindske spredning af COVID-19-smitte og at beskytte svage og udsatte borgere mod potentielt livstruende sygdom.

 

På baggrund heraf har Sundhedskrisestaben i Herning Kommune på vegne af det politiske niveau indført besøgsrestriktioner på socialområdet i Herning Kommune. Dette er offentliggjort på Herning.dk.

 

Besøgsrestriktionerne har betydning for alle sociale bosteder i kommunen. På det kommunale voksenområde omfatter det alle plejehjem og bosteder på handicap- og psykiatriområdet. På det kommunale børn- og ungeområde omfatter det tilbuddene i Døgn og Familiestøtte Herning.

 

Forbuddet mod besøg omfatter ikke et besøg i kritiske situationer fra en persons nære pårørende eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende tungtvejende grunde.

 

Hvis en pårørende til en borger på socialområdet i Herning Kommune vurderer, at et besøg er uopsætteligt, skal pågældende kontakte den lokale leder af tilbuddet.

 

Døgn og Familiestøtte Herning har den 18. marts 2020 sendt et orienteringsbrev om besøgsrestriktionerne til alle forældre til børn og unge i døgntilbuddene. Det fremgår af brevet, at der med øjeblikkeligt varsel lukkes midlertidigt for alle besøgende. Der orienteres om, at det fastholdes, at mindreårige børn har behov for at se deres forældre, og at der vil blive etableret gode sundhedsforsvarlige besøg adskilt fra afdelingerne i et dertil indrettet besøgslokale. Døgn og Familiestøtte Herning har samtidig opfordret forældrene til at kontakte institutionen for en drøftelse af alternative muligheder for at holde kontakt mellem børnene og de unge og deres pårørende. Som alternative kontaktmåder er f.eks. brugt udendørs gåture i institutionens nærområde samt videokontakt.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om evaluering af juniorklubber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Bjørnskov Hansen og Sara Majgård Kjær

Sagsresume

På sit møde den 22. januar 2019 (punkt 25) besluttede Herning Byråd, at driften af juniorklubber fra 1. august 2019 skulle varetages af UngHerning. Den 10. april 2019 (punkt 38) godkendte Børne- og Familieudvalget den nye struktur for junior- og ungdomsklubber, som skulle gælde fra 1. august 2019. Det blev besluttede, at strukturen skulle evalueres efter 1 år.

 

Strukturen for juniorklubberne blev justeret på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. november 2019 (punkt 136), hvor ressourcerne fra den ene åbningsaften i juniorklubben i Lind blev flyttet til et nyt juniorklubtilbud i Sdr. Felding.

 

Børne- og Familieudvalget forelægges evalueringen af juniorklubstrukturen med fokus på børnenes fremmøde til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 overtog UngHerning driften af de eksisterende juniorklubber samtidig med, at der blev oprettet tre nye klubber. Den 1. januar 2020 blev der udvidet med en juniorklub i Sdr. Felding.

 

UngHerning har arbejdet for at harmonisere juniorklubtilbuddet på tværs af Herning Kommune samt øget samarbejdet på tværs af klubberne. Flere juniorklubber har derfor besøgt hinanden og lavet fælles aktiviteter sammen. Foruden de almindelige åbningsaftener har der været afholdt to store fælles arrangementer på tværs af alle juniorklubberne i kommunen. Den ene i Herning Svømmehal med 450 deltagere og den anden i Herning Skøjtehal med 250 deltagere.

 

Alle juniorklubberne har én ugentlig åbningsaften. I efteråret 2019 havde juniorklubben i Lind to åbningsaftener, men med Børne- og Familieudvalgets beslutning pr. november 2019 blev ressourcerne fra den ene åbningsaften flyttet til åbning af juniorklubben i Sdr. Felding.

 

Alle juniorklubber laver fremmøderegistrering. Nedenstående skema viser hvor mange børn, der har været tilmeldt de forskellige juniorklubber i henholdsvis efteråret 2019 og foråret 2020. Tabellen viser også, hvor stor en andel af disse medlemmer, der har haft fremmøde i løbet af skoleåret 2019/20 (pr. ultimo april 2020).

 

 Juniorklub

Tilmeldinger, efterår 2019

Tilmeldinger, forår 2020

Fremmøde for hele skoleåret 2019/20 (pct.)

Arnborg

22

23

86

Aulum

67

68

77

Brændgård

9

14

86

Gullestrup

21

23

-

Haderup

22

22

86

Herningsholm

59

63

80

Ilskov

26

26

77

Kibæk

37

39

66

Kølkær

28

29

83

Lind

53

53

64

Lindbjerg

10

23

74

Sdr. Felding

-

42

79

Snejbjerg

55

61

56

Sunds

63

63

57

Tjørring

100

99

71

Vestervang

72

74

63

Vildbjerg

43

42

65

Total

672

747

67

Note: Juniorklubben i Sdr. Felding åbnede den 1. januar 2020, hvorfor der ikke var tilmeldte i efteråret 2019. Juniorklubben i Gullestrup har haft udfordringer med fremmøderegistreringen. Det anslås, at der i gennemsnit har været 12-14 børn pr. aften.

 

I forbindelse med evalueringen af juniorklubberne er der desuden lavet en opgørelse over, hvor mange af børnene i målgruppen (elever i 4.-6. klasse), der anvender et juniorklubtilbud. Dette samt hvor mange elever fra de pågældende skoler, der anvender den nærliggende juniorklub, beskrives i bilaget.

Økonomi

I 2020 har UngHerning fået 1,57 mio. kr. til at drive juniorklubberne. Disse fordeles med 1,4 mio. kr. til driften af alle juniorklubberne samt yderligere 0,17 mio. kr. bevilliget af Børne- og Familieudvalget den 10. april 2019 til driften af klubberne i Kølkær og Ilskov. Derudover er der en brugerbetaling på 558 kr. årligt, der opkræves i to rater for henholdsvis efteråret og foråret, som tilfalder UngHerning til driften af juniorklubberne. Dette gav UngHerning et yderligere tilskud på 203.000 kr. i efteråret 2019 og 183.000 kr. i foråret 2020. UngHerning har desuden i tæt samarbejde med skolen og hjemmet tildelt friplads til 30 elever i efteråret 2019 og 28 elever i foråret 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om kapaciteten i dagtilbuddene for de 0-2,9 årige pr. marts 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Lauritsen og Ulla Sandgaard

Sagsresume

Kvartalsrapporten for marts 2020 fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbud og efterspørgsel af de kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Rapporten skal ses som et øjebliksbillede den pågældende måned og et halvt år frem. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende.

 

Rapporten viser udbud og efterspørgsel til dagpleje- og vuggestuepladser.

 

Der er taget udgangspunkt i, at børn typisk starter i dagpleje eller vuggestue i Herning Kommune, når børnene er 10 måneder. Når børnene fylder 2 år og 9 måneder, starter de i børnehave.

  

Rapporten for marts 2020 viser:

 • Det har været nødvendigt at nedjustere antallet af dagplejepladser i distrikterne 1 Tjørring/Sinding/Skibbild/Nøvling, 4 Aulum/Hodsager, 8 Snejbjerg/Studsgård, 11 Sdr. Felding/Skarrild og 12 Arnborg/Kølkær. Tilpasninger er sket ved både naturlig afgang og ved opsigelser. Samtidig er der opjusteret med pladser i både distrikt 10 Lind og 13 Kibæk.
 • I distrikt 7 Herning/Gullestrup er der efterspørgsel til de vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse, der ligger udenfor Holtbjerg. Der mangler vuggestuepladser i distrikt 10 Lind. Her bliver dagplejen anvendt for at opretholde pasningsgarantien. 

 

Tiltag i forhold til at imødekomme efterspørgslen (inden for de givne rammer):

 • Der er løbende fokus på de enkelte dagtilbudsdistrikter, således forældrenes ønsker så vidt muligt kan efterkommes.
 • Antallet af dagpleje- og vuggestuepladser tilpasses løbende for at sikre pasningsgarantien og imødekomme forældrenes ønsker og behov. Dette gøres, så vidt det er muligt, under hensyntagen til dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene. Det betyder for eksempel, at hvis der er ledige dagplejepladser, forsøges disse besat, inden der tilbydes plads i vuggestuen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten for marts 2020 til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.21-A00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om brugen af erhvervspraktik i 8.- og 9. klasse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

Elever i 8. og 9. klasse har lovgivningsmæssigt krav på udsendelse i praktik i op til en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. Børne- og Familieudvalget orienteres hermed om brugen af erhvervspraktik på overbygningsskolerne i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Elever i 8. og 9. klasse har lovgivningsmæssigt krav på udsendelse i praktik i op til en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse.

 

For at give Børne- og Familieudvalget et indblik i brugen af erhvervspraktik har skolelederne på overbygningsskolerne svaret på følgende to spørgsmål:

1)      Hvor mange elever benytter sig af muligheden for erhvervspraktik i henholdsvis 8. klasse og i 9. klasse?

2)      Hvordan fungerer det på skolen? (i forhold til hjælp med at finde praktikplads og lignende)

 

1) Antal elever, som benytter sig af muligheden for erhvervspraktik i 8.- og 9. klasse

Nedenstående tabel viser for hver overbygningsskole hvor mange elever, der tager i erhvervspraktik. På nogle skoler er det alle elever i både 8. og 9. årgang, mens det på andre skoler er enkelte elever, som benytter sig af muligheden for erhvervspraktik. Hertil er det relevant at pointere, at der er to typer af erhvervspraktik. Først og fremmest kan eleverne komme i praktik gennem den generelle erhvervspraktik, som skolen planlægger - enten i en fastlagt praktikuge eller løbende gennem skoleåret. Desuden er der mulighed for, at elever kan ansøge om individuel praktik som en individuel plan for opfyldelse af undervisningspligten på anden måde end ordinær undervisning – typisk som en del af at øge uddannelsesparatheden. Det er uddannelsesvejledningen, der har ansvaret for denne type praktik. Der kan være forskel på hvilken praktiktype, skolelederne har givet svar på brugen af. Derudover er det forskelligt, hvordan skolerne organiserer den generelle erhvervspraktik (fastlagt uge eller løbende). Dette bør man have in mente, når man læser nedenstående tabel.

 

Skole

8. klasseelever i praktik

9. klasseelever i praktik

Aulum-Hodsager Skole

Alle elever (55)

 

Enkelte elever (ud af 34)

Brændgårdskolen

Alle elever (34)

I Talentklasserne er det få, der benytter sig af det (ud af 78).

Alle elever (35)

I Talentklasserne er det få, der benytter sig af det (ud af 66).

 

Haderup Skole

12 elever (ud af 13)

 

2 elever (ud af 21)

Herningsholmskolen

25 elever (ud af 63)

 

15 elever (ud af 65)

Kibæk Skole

1 elev (ud af 37)

 

2 elever (ud af 28)

Lind Skole

Det har ikke været så mange på grund af Corona. Ellers havde en stor del fra især 8. årgang budt ind på praktik (ud af 105).

 

Det har ikke været så mange på grund af Corona. Ellers havde en stor del fra især 8. årgang budt ind på praktik (ud af 78)

Lindbjergskolen

Alle elever (104)

 

Alle elever (57) var i praktik i efteråret, da de gik på hhv. Hammerum og Gjellerup Skole.

 

Lundgårdskolen

Alle elever (104)

 

Alle elever (78)

Snejbjerg Skole

9 elever (ud af 63)

Alle elever (49)

 

Sunds-Ilskov Skole

2 elever (ud af 70)

 

23 elever (ud af 63)

 

Sdr. Felding Skole

11 elever (ud af 36)

 

13 elever (ud af 16)

 

Vestervangskolen

6 elever (ud af 52)

1 elev (ud af 32)

 

Vildbjerg Skole

Alle elever (85)

 

For specialklassen arrangeres der praktik i det omfang eleverne har gavn af – én, to eller flere dage om ugen.

 

Alle elever (58)

 

For specialklassen arrangeres der praktik i det omfang eleverne har gavn af – én, to eller flere dage om ugen.

 

Vinding Skole

Alle elever (47)

Alle elever (25)

 

 

Flere skoleledere pointerer, at corona-situationen har påvirket især praktik i 8. klasse, som for mange var planlagt som en praktikuge i løbet af foråret, men ikke er blevet til noget. Antallet af elever i praktik i 8. klasse angivet i tabellen ovenfor skal derfor læses som antallet af elever, som havde fundet en praktikplads i 8. klasse, og som var meningen skulle afsted.

 

2) Hvordan fungerer det på skolerne?

Eleverne skal selv finde en praktikplads, men skolelederne beskriver, at skolen og uddannelsesvejlederen gerne vil hjælpe de elever, som har svært ved at finde noget selv.

 

På flere skoler startes processen op ved, at læreren orienterer eleverne om praktikmuligheden og formålet hermed. Nogle skoler sender desuden et forældrebrev med information til forældrene om praktikmuligheden. Herefter er der nogle skoler, hvor lærerne hjælper eleverne med at finde kontakter til virksomheder, eller hvor eleverne får tid og hjælp til at skrive en ansøgning til praktikstedet som en del af den danskfaglige undervisning. Mange skoler beskriver, at lærerne løbende husker eleverne på praktikmuligheden. Hvis det fornemmes, at det er svært for en elev at finde et praktiksted, hjælper læreren og/eller uddannelsesvejlederen til. Desuden beskriver nogle skoler, at forældrene inddrages i forhold til at støtte op omkring elevens søgning.

 

Slutteligt skriver flere skoleledere, at eleverne er rigtig glade for muligheden for at komme i erhvervspraktik.

 

For uddybende beskrivelse fremgår alle skoleledernes besvarelser i bilag 1.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-A26-1-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om status på håndtering af COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der gives en orientering på status på håndteringen af COVID-19 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Administrationen giver en orientering om status på håndteringen af COVID-19 på Børne- og Familieudvalgets område. Generelt set følges de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Ved mødet gives en aktuel status på:

 

 • Opgaver og udfordringer i forbindelse med genåbning af dagtilbud og skoler herunder ændringer i hygiejnekravene på dagtilbudsområdet
 • Opgaver og udfordringer i forhold til sårbare børn og unge herunder markant fald i antal underretninger
 • De langsigtede virkninger af COVID-19

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om status på COVID-19 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsnr.: 00.01.10-A26-1-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger ifm. Corona-krisen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Preben Siggaard

Sagsresume

Onsdag den 22. april 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeren, at der er indgået en politisk aftale om kompensation til kommunerne for ekstraudgifter i konsekvens af Coronakrisen på dagtilbuds- og SFO-området. På baggrund af aftalen fremlægges 5 modeller til lokal udmøntning. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Onsdag den 22. april 2020 blev indgået en politisk aftale om kompensation til kommunerne for ekstraudgifter i konsekvens af Coronakrisen på dagtilbuds- og SFO-området: "Aftale om forældrebetaling i dagtilbud & fritidsordninger”.

 

Aftalen indebærer, at reduktion i forældrebetalingen vil indgå i den kommende forhandling mellem staten og KL om kompensation for COVID-19-udgifter. Det betyder, at økonomien på nuværende tidspunkt er ukendt.

 

Aftalen omhandler perioden fra den 15. april til den 11. maj 2020 (genåbningsperioden). I genåbningsperioden er der ingen krav til minimumsåbningstider, og det er den enkelte kommune, der selv tilrettelægger genåbningen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom. Reduceret åbningstid/tilbudt pasningstid har ikke betydning for forældrebetalingen.

 

Kommunerne opfordredes til at iværksætte hjælp til økonomisk trængte forældre via hurtig behandling af ansøgninger om økonomisk friplads. På baggrund heraf blev der torsdag den 23. april 2020 oplyst om muligheden, som i øvrigt altid er der, for at søge om økonomisk friplads eller genberegning af fripladstilskuddet på herning.dk, Aula og Nembørn.

 

Fra mandag den 27. april 2020 er Dagplejen genåbnet, og alle børn tilbydes pasning. Fra 15. april og cirka en uge frem genåbnede dagtilbud og SFO gradvist. Fra mandag den 5. maj 2020 er vuggestue og børnehaver samt SFO-er på fuld kraft. Dette er udmeldt torsdag den 30. april på Herning kommunes hjemmeside og lokalt.

 

Alle de børn, der siden den 15. april har haft brug for et dagtilbud eller SFO-tilbud, har kunne få det. Hvorvidt de børn, der ikke bruger deres tilbud, er blevet opfordret af personale eller bestyrelse til at holde børnene hjemme, finde en anden løsning, hvis det var muligt eller de af egen drift holder børnene hjemme, er der ikke viden om.

 

Der foreslås 5 forskellige modeller for håndteringen af den politisk indgåede aftale. I model 2-5 vil der blive taget højde for, om forældrene skal kompenseres for en fuldtids- eller deltidsplads. Økonomien i nedenstående modeller kan først endeligt gøres op, når der foreligger data fra hele genåbningsperioden, det vil sige efter den 11. maj 2020.

 

Model 1 (Ingen kompensation – samfundssind)

Herning kommune har hele tiden tilbudt pasning til de forældre, der har brug for det. Der har i varieret omfang været lagt op til, at det ville være fint, at forældre der kunne vente med opstart af deres barn, gjorde det, men at tilbuddet var der, hvis behovet var tilstede.  Vi står midt i en samfundskrise, og der har hele tiden fra Regeringens side været lagt op til, at alle bidrager, så godt man kan. Konkret har der ikke været lagt skjul på, at krisen kommer til at koste noget for alle. Herning kommunes kompensation kan i det omfang, det kan opgøres, anvendes på dagtilbuds-/sfo-området eller tilgå det samlede COVID19-regnskab.

 

Model 2 (Konkret og individuel kompensation)

Hvert enkelt barns anvendelse af tilbuddet opgøres konkret dag for dag, og der tilbagebetales efter konkret anvendelsesgrad. Hvert enkelt barns sag gennemgås og der ’afregnes’ efter indstilling fra dagtilbuds-/SFO-lederen. Der vil være takstreduktioner fra 100 % til 5 %. I den udstrækning det er muligt at få kortlagt den enkeltes fremmøde, vil modellen være kendetegnet af en høj grad af retfærdighed.

 

Model 3 (Specifik kompensation)

De børn, der ikke har anvendt tilbuddet i hele perioden, får en %-andel reduktion i taksten. Opgørelsen af, hvem der ikke har benyttet tilbuddene, er lavet pr. 27. april 2020.

  

Model 4 (Solidarisk kompensation)

Alle får en takstnedsættelse i genåbningsperioden, da forældrene i Herning kommune samlet set har bakket op om nedlukningen og den gradvise genåbning. De, der har haft samfundskritiske funktioner, har hele tiden kunnet få passet deres børn (nedlukningsperioden), og de, der har haft behov i genåbningsperioden, har ligeledes kunnet få et tilbud. Ingen forældre har været nødt til at holde deres børn hjemme i hele genåbningsperioden.

 

Model 5 (Kombination af solidarisk og specifik kompensation)

Genåbningsperioden deles i to, hvor princippet for kompensation i den første periode er den solidariske model i kombination med, at princippet for kompensation i den anden periode er den specifikke model.

 

Forligskredsen har drøftet sagen, og det er forligskredsens opfattelse at model 1 foretrækkes, og i den udstrækning, det kan opgøres, at kompensationen bliver på området. 

 

Se bilag for nærmere beskrivelse af baggrund, aftale og modeller.

Økonomi

I 2020 er den budgetterede økonomi vedrørende forældrebetalingen:

 

 • 164 mio.kr. i forældrebetaling (indtægt)
 • 36 mio. kr. vedr. økonomisk friplads (udgift)
 • 18 mio. kr. vedr. søskenderabat (udgift)

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke forhandlet hvilken kompensation, kommunerne vil modtage i forbindelse med Coronasituationen.

 

Endvidere bemærkes, at Corona-krisen forventes at påvirke forældregruppens indtægtsgrundlag og dermed kommunens udgift til friplads og søskenderabat. Der er således mange usikkerhedsmomenter i forhold til økonomien på dagtilbuds- og SFO-området, da vi hverken kender de samlede udgifter eller den samlede kompensation.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at model 1 i forhold til forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger i genåbningsperioden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Orientering om arbejdet med bæredygtighed.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer