Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 6. marts 2019
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Regnskab, genbevillinger og målopfølgning vedrørende 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

   

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen og Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Regnskab 2018 er nu afsluttet. Det samlede resultat for Børne- og Familieudvalgets område inklusive overførselsindkomster udviser et merforbrug på 32 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på knap 17 mio. kr. på anlæg. Jævnfør Herning Kommunes styringsprincipper søges overført - 32 mio. kr. og genbevilliget med -46 mio. kr. til 2019 og 14 mio. kr. til 2020.

 

På anlæg søges knap 17 mio. kr. overført til 2019.

 

Regnskabet fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse. Målopfølgningen 2018 for Børne- og Familieudvalgets område er ligeledes vedlagt til godkendelse.

Sagsfremstilling

Mål 2018

I henhold til regnskabsvejledningen skal der følges op på, om de politiske mål for 2018 er opfyldt. Målopfølgningen sker på tværs af de tre serviceområder og i forhold til de to målspor "Alle børn skal være en del af fællesskabet " og "Alle børn skal blive så dygtige, de kan".

Målopfølgningerne, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.

 

Driftsresultat 2018

 

Hovedtallene for året fremgår af den nedenstående oversigt:

 

 

Som det fremgår af ovennævnte udviser regnskab 2018 et samlet merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Serviceområde 10 (Dagtilbud for børn) og 12 (Folke- og ungdomsskoler) har et samlet mindreforbrug på henholdsvis 3,1 og 8,6 mio. kr.  På serviceområde 16 er der et merforbrug på 43,7 mio.kr. Heraf udgør den negative genbevilling fra 2017 til 2018 19,6 mio.kr.

 

Samlet set giver regnskabsresultatet anledning til to bemærkninger:

- Merforbruget er 7 mio. kr. mindre end det forventede resultat, som udvalget blev præsenteret på budgetopfølgning i efterår (punkt 127 på dagsorden den 24. oktober 2018).

- Difference mellem det vedtagne budget og regnskabsresultatet er på -1,8 mio. kr. hvilket er en afvigelse på -0,1 % af det samlet budget på området.

 

SO10 Dagtilbud for børn

 

Driftsresultatet 2018 for SO10 Dagtilbud for børn fremgår af nedenstående skema:

 

 

Som det fremgår af ovennævnte slutter regnskabsåret 2018 med et mindreforbrug på 3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 4,0 mio. kr. på selvforvaltning, 0,150 mio. kr. på rammestyring og -1,0 mio. kr. på projekter, hvilket uddybes nedenfor.

 

I det samlede budget for 2018 skal det bemærkes, at der blev overført en negativ genbevilling fra 2017 på -4,5 mio. kr. Den negative genbevilling vedrørte primært et merforbrug på dagplejen.

 

Decentrale konti - Selvforvaltning

 

Selvforvaltningsområdet dækker over udgifter til daginstitutioner, skolefritidhjem og sfo samt dagpleje. Her har udgifterne fordelt sig meget forskelligt på områderne. Daginstitutioner og skolefritidsordninger kom i 2018 ud med et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., hvorimod den kommunale dagpleje udviser en merforbrug på -5,3 mio. kr. I 2017 udgjorde udfordringen på den kommunale dagpleje -3,8 mio. kr. Isoleret set er dagplejen dermed kommet ud af regnskab 2018 med et merforbrug på -1,5 mio. kr. Med andre ord er den tidligere ubalance på området blevet forbedret med 2 mio. kr. i 2018. Lukning af Gæsteplejehuset den 1. juni 2019 vil medvirke til yderligere nedbringelse af merforbruget på området i 2019.

 

Centrale konti - rammestyring og projekter

 

På de centrale konti registreres blandt andet udgifter til søskendetilskud og friplads, indbetalinger fra forældre og centrale puljer som bl.a. indeholder indtægter fra forældre i andre kommuner og demografi reguleringen. I regnskab 2018 har disse konti samlet set givet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.  

På centrale konti registreres også udgifter til private institutioner. Her er et merforbrug på knap 1 mio. kr. Udgiften er steget i forhold til 2017 med 1,8 mio. kr. I budgetforliget for 2019 er Dagtilbudsområdet tildelt 1,5 mio. kr. til dækning af de stigende udgifter til private institutioner.

 

Merforbruget på projekter er af teknisk karakter, da midlerne til finansiering af projektet ikke er modtaget inden lukning af regnskabet.

  

SO12 Folke- og Ungdomsskoler

 

Driftsresultatet 2018 for SO12 Folke- og ungdomsskoler fremgår af nedenstående skema.

 

 

Som det fremgår af ovennævnte slutter serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler med et mindreforbrug på 8,6 mio.kr. Det skyldes hovedsageligt de decentrale konti (selvforvaltningsaftale), som afslutter regnskabsåret 2018 med et mindreforbrug på 7,6 mio.kr. Dertil kommer et mindreforbrug på projekter på i alt 3,5 mio.kr. I modsat retning trækker de centrale konti (rammestyring), som ender i et merforbrug på -2,5 mio.kr.

 

Decentrale konti - selvforvaltningsaftale

 

På decentrale konti findes driftsudgifterne til folkeskoler, special-skolefritidsordninger, specialskoler, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (Knudmoseskolen) og ungdomsskole (UngHerning).

Resultatet på decentrale konti viser et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Folkeskolerne står for 4,7 mio.kr. af mindreforbruget, men der er stor variation skolerne imellem. De kommunale specialskoler har et samlet mindreforbrug på 1,7 mio.kr., og Knudmosen og UngHerning har tilsammen et mindreforbrug på 1 mio.kr.

Det samlede mindreforbrug på de decentrale enheder udgør 1,09 % af det samlede budget, som enhederne er blevet tildelt, med den nævnte variation enhederne imellem. Årsagen til en stor del af mindreforbruget er en bevidst prioritering med henblik på at kunne håndtere de forventede udgifter i de kommende år.

 

Centrale konti (rammestyring) og projekter.

 

På centrale konti bogføres udgifter vedrørende fælles puljer, udgifter/indtægter for køb/salg af pladser på specialundervisningsområdet og "grænsekrydsere", udgifter til fri- og privatskoler og efterskoler, samt udgifter til befordring af elever i grundskolen.

 

Resultatet på centrale konti viser et merforbrug på -2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt det specialiserede skoleområde jf. den øgede henvisning til specialundervisning.

 

Derudover er der tale om projekter, som ikke er blevet afsluttet i 2018 og som fortsætter i 2019. Derfor er der brug for at overføre midlerne til 2019.

 

SO16 Børn og Familie

 

 Driftsresultatet 2018 for SO16 Børn og Familie fremgår af nedenstående skema:

 

 

Som det fremgår af ovennævnte udviser serviceområde 16, Børn og Familie, et merforbrug på -43,7 mio.kr, hvor knap -20 mio. kr var genbevilling fra regnskab 2017. Regnskabsresultatet indholder en række engangsudgifter som følge af de omstillinger og tilpasninger, som blev effektueret sidst i 2017. Disse udgør ca. 5,5 mio. kr. i 2018. Udover engangsudgifterne skyldes merforbruget på området først og fremmest større udgifter på plejefamilieområdet og på støtte-kontaktpersonordninger end budgetlagt. Som beskrevet i forbindelse med efterårsbudgetopfølgningen er der iværksat en række korrigerende handlinger blandt andet omlægning af støtte-kontaktperson-området, gennemgang og vurdering af plejefamiliers aflønningsform og –niveau, gennemgang af dyre anbringelsessager i forhold til perifere ydelser og dobbeltydelser mv.

 

Det er vigtigt at fremhæve to vigtige pointer:

 

1. Rengskabsresultatet for 2018 ligger under regnskabniveau for 2017. Dette er på trods af, det kan konstateres en stigning i aktivitet på området: i 2018 er der blevet bogført udgifter for 9 % flere unikke cpr.nr. end i 2017. Siden 2015 er stigningen på 15 %.

 

2. Regnskabsresultatet giver ikke anledningen til at ændre forventningerne for de kommende år i forhold til tidligere beslutninger. Det vurderes, at der kan opnås budgetbalance i 2020 jf. beslutningerne truffet ved vedtagelse af budget 2019. Det forudsætter dog, at aktivitetsstigningen på området ikke fortsætter i 2019.

   

Anlæg 

 

Anlægsresultatet 2018 for udvalget fremgår af nedenstående skema.

  

 

Regnskab 2018 udviser et samlet mindreforbrug på knap 17 mio. kr. Det ønskes overført til 2019 16,6 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskab 2018 godkendes med samlet merforbrug på 32 mio. kr.
at målopfølgning 2018 godkendes
at overførsler drift fra 2018 til 2019 med i alt -46,9 mio. kr. godkendes jævnfør vedlagte bilag
at resterende overførsler på drift vedrørende selvforvaltning ialt 14 mio.kr. indstilles overført fra 2018 til 2020. I det omfang der kan findes plads i budgetrammen 2020 for hele Herning Kommune, er det målet at få midlerne indarbejdet i det vedtagne budget for 2020. Midlerne vil i givet fald kunne anvendes i 2020 til drift, anskaffelser mv. af de pågældende skoler og institutioner, uden hensyntagen til sanktionslovgivningen
at overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler på 16,6 mio. kr. indstilles godkendt videreført til 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Budget 2020 Perspektivnotat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2020-2023, skal der for hvert seviceområde udarbejdes perspektivnotat. Notatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference. Notatet fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2020-2023 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod den første budgetkonference drøfte indsatsområder for det kommende budgetår 2020.

 

En del af dette arbejde er at få afdækket potentialer, der måtte være i effektiviseringer, samt at få adresseret væsentlige budgetproblemstillinger. Arbejdet er opsamlet i perspektivnotatet, som har til formål at uddrage de centrale budskaber og at underbygge disse budskaber med faktaoplysninger og økonomi.

 

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2020 og indgår i materialet til første budgetkonference. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotatet for serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder som budgetmateriale til budgetkonferencen.

 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.24.00-G01-14-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af beredskabsplan vedr. overgreb mod børn og unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia H. Andersen

Sagsresume

Ifølge servicelovens § 19, stk. 4 skal kommunen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

 

Et opdateret beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge forelægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Servicelovens afsnit IV om børn og unge indledes med ”Generelle bestemmelser”, og her står der blandt andet i § 19 stk. 4, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval".

 

Arbejdsgange og retningslinjer, som skal understøtte Beredskabsplanen, er løbende blevet opdateret i dialog med Politi og Børnehus Midt. Erfaringerne herfra er indarbejdet i beredskabsplanen. Den nye beredskabsplan er enklere og mere handlingsorienteret i den tidligere.

 

Beredskabsplanen lægges på Herning kommunes hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.13.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Forældrebetalingstakster skolefritidsordning pr. 1. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Som følge af omlægningen fra fritidshjem til skolefritidsordning, som sker med virkning fra den 1. august 2019, fremlægges der nye takster for forældres betaling for pasning i skolefritidsordninger. Taksterne træder i kraft den 1. august 2019.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 er det besluttet, at der skal ske en opdeling af de integrerede institutioner, således at alle 0-6 årige fremadrettet tilbydes pasning i Dagtilbud for 0-6 årige under dagtilbudsloven. De 6+ årige børn tilbydes pasning i skolefritidsordninger, organiseret under folkeskoleloven. Hermed sikres et entydigt ansvar hos skolelederne i for skolebarnets samlede hverdag, helt i tråd med intentionerne i folkeskolereformen. Jævnfør budgetforligsparterne skal ændringerne gennemføres senest den 1. januar 2020. Da det er muligt at gennemføre tilretningen af forældrebetalingen pr 1. august 2019, fremlægges de nye takster til godkendelse.

 

Omlægningen til skolefritidsordninger giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opkræve en forældrebetalingstakst, som overstiger 30% af bruttodriftsudgiften ved drift af skolefritidsordning. Denne praksis benyttes af langt de fleste af landets øvrige kommuner. Den forbedrede økonomi ved at omlægge forældrebetalingen pr. 1/8 2019 forbliver i Børne- og Familieudvalget.

 

De nye takster fremgår af det vedlagte bilag.

Økonomi

De øgede indtægter forbliver på Børne- og Familieudvalgets område jvf beslutninger truffet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at de nye takster godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Janni Kjær Pedersen & Gitte Hæsum

Sagsresume

En oversigt over, hvilke tiltag der er i gang i forbindelse med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, forelægges Børne- og Familieudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2018 trådte de nye lovændringer i Dagtilbudsloven i kraft, som blandt andet stiller nye krav til den pædagogiske læreplan og det pædagogiske arbejde. Den styrkede pædagogiske læreplan har en implementeringsperiode frem til den 1. juli 2020.

 

I forbindelse med afrapportering af institutionernes pædagogiske arbejde er Rambølls dokumentationsværktøj ”Den pædagogiske læreplan” blevet tilrettet, således at den lever op til kravene og temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan.  

 

For at understøtte institutionerne i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan har vi fra forvaltningen side igangsat en række pædagogiske temadage, hvor der indtil nu har været fokus på følgende temaer: Kickoff af den styrkede pædagogiske læreplan, Kommunikation og Sprog, læringspraksis samt Læringsbegrebet. Fremadrettet arbejdes der blandt andet med den pædagogiske læringsfestival samt kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere, som alt sammen taler ind i den styrkede pædagogiske læreplan og understøtter institutionernes konkrete arbejde med implementeringen af denne.  

 

Status på implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan i de enkelte institutioner drøftes på de igangværende kontraktmøder, hvor materialet fra den første af de tre evalueringer ligeledes inddrages.

 

Til at dokumentere det pædagogiske arbejde anvendes de moduler, Herning Kommune på nuværende tidspunkt har adgangs til i Rambølls dokumentationsværktøjer. Derudover er det besluttet, at modulet Forløbsbyggeren bliver tilkøbt, som kan anvendes som dokumentation for det pædagogiske arbejde. Forløbsbyggeren er særligt målrettet arbejdet med den pædagogiske læreplan, hvor det blandt andet er muligt at tilrettelægge forløb med afsæt i enkelte børn og hele børnegruppens profil.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om den styrkede pædagogiske lærepan tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • Orientering om status på implementering af beslutning fra budget 2019
  • Orientering om status på forberedelse til budgetkonferencen
  • Den private daginstitution Feldborg Frie Børneunivers ændrer deres normering pr. 1/4 2019 fra 10 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Samtidig ændres deres driftsgaranti til 1½ måneders drift på i alt 513.000 kr.
  • Den private daginstitution Prærien - Aulum Kristne Daginstitution ændrer deres normering pr. 1/4 2019 fra 12 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn (heraf 15 børnehavebørn i perioden april til juli hvert år) til 15 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn hele året. Samtidig ændres deres driftsgaranti til 1½ måneders drift på i alt 615.000 kr.
  • Orientering om ændringer i Folkeskoleloven
  • Fælles møde med Kultur- og Fritidsudvalget planlagt til den 6. maj 2019

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer