Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: Rådhuset, indgang C

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P16-2-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Fagudvalgsbehandling af indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplan 2013-24

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

De indkomne høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013 -2024 fremsendes til behandling i de respektive fagudvalg. Fagudvalgenes indstillinger vil ligge til grund for den endelige behandling af Forslag til kommuneplan 2013-2024 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
 
Der er i alt indkommet 103 høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Heraf er to ledsaget af underskriftsindsamlinger vedrørende ny skole i øst.

Sagsfremstilling

Høringssvarene er nummererede og opdelt på emner eller geografi.
 
Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger fra fagudvalg er samlet i bilag 1, ” Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2.
 
Af sammenfatningen fremgår at Børne- og Familieudvalget skal indstille til punkterne 1-66, 102, 73c, 74, og (0v).
 
Punktet i parentes mærket med 0 er til orientering og eventuelle bemærkninger. Punkterne er forhandlet på teknisk plan med Naturstyrelsen, hvor relevante forvaltninger har været inddraget i de enkelte punkter. Naturstyrelsens veto hæves, hvis indstillingerne følges, ellers forestår en ny forhandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget fremsender indstillinger til forslag til Herning Kommuneplan 2013-2014 vedrørende punkterne 1-66, 102, 73c, 74, og (0v) i bilag 1, til endelig vedtagelse.

 

Beslutning

For så vidt angår punkterne 1-66 og 102 anbefales det, at placeringsmulighederne for en ny skole i Herning Øst omfatter en placering ved Hallen (Vest for Hammerum Hallen) og Gjellerup Skoles nuværende grund incl. boldbaner, jf. udvalgets beslutning af 19. december 2012.
 
For så vidt angår punkt 73c anbefales det, at der placeres en ny daginstitution i Kibæk tæt på Kibæk Skole og Kibæk Krydsfelt.
 
For så vidt angår punkt 74 vedrørende Kølkær Skole anbefales det, at bemærkningerne indgår i sagens videre forløb.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ændringer i vedtægter for Herning Krisecenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ændrede vedtægter for Herning Krisecenter fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenter ønsker at ændre i deres vedtægter. Det drejer sig om mindre præciseringer. Der er følgende ændringer - begrundelsen er beskrevet ved hver ændring:

 

 • §4, stk. 2: "...i mindst tre måneder har været medlem af en vagtgruppe" ændres til "...i mindst tre måneder har været aktiv medlem af en vagtgruppe". Det præciseres således, at man skal være aktivt medlem for at have stemmeret på generalforsamlingen.

 • § 4, stk. 2: "Der henvises til pkt. 2 i vedtægterne for Støtteforeningen “Kvinder i Herning” ændres til "Der henvises til § 8, stk. 2 i vedtægterne for Støtteforeningen “Kvinder i Herning”". At det er § 8, var ikke nævnt før.

 • § 6, stk. 1: Efter sætningen "Suppleanter er de, der har fået flest stemmer efter de valgte bestyrelsesmedlemmer" er tilføjet "Der vælges én suppleant i lige år og én i ulige år". Her er tale om en præcisering.

 • § 6, stk. 4: "Der føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen" ændres til "Der føres beslutningsreferat ved bestyrelsesmøderne", da det er mere dækkende for praksis.

 • § 8, stk. 1: Efter sidste sætning tilføjes "– det ene møde kan lægges i forbindelse med generalforsamlingen!!" Her er tale om en præcisering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de ændrede vedtægter for Herning Krisecenter godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Regnskab 2012, SO 10 dagtilbud for Børn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

I forbindelse med strukturanalysen på dagtilbud var udvalgets ønske, at en del af provenuet skulle anvendes til at udligne større underskud i de nye fusionerede institutioner.  

Børne- og Familieudvalget behandlede d. 19. december budgetopfølgning på SO 10, herunder indstilling vedr. principper og beløb til fordeling af 2 mio. kr. til fusionerede institutioner med større underskud. De opgjorte underskud var baseret på 2011 genbevillinger og det blev besluttet, at sagen skulle udsættes indtil, at regnskabsresultatet for 2012 var kendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal på mødet således beslutte hvorvidt der skal fordeles 2 mio. kr.  til de fusionerede institutioner og videre beslutte hvilket princip midlerne i givet fald skal fordeles efter.

 

Der foreslås 4 alternative fordelingsprincipper:

 

1.) Der fordeles forholdsmæssigt 2 mio. kr. til de fusionerede institutioner, hvor det samlede underskud fra 2011 overstiger 5 % af den nye institutions budget.

 

2.) Der fordeles forholdsmæssigt 2 mio. kr. til de fusionerede institutioner, hvor det samlede underskud fra 2012 overstiger 5 % af den nye institutions budget.

 

3.) Der fordeles forholdsmæssigt 2 mio. kr. til de fusionerede instituioner, hvor de  enkelte gamle institutioners underskud fra 2011 overstiger 5 % af den gamle institutions budget.

 

4.) Der fordeles forholdsmæssigt 2 mio. kr. til alle fusionerede institutioner upåagtet under/overskud. Fordelingen af de 2. mio. bliver vægtet efter størrelsen af institutionens budget.  

 

Alternativerne med institutioner og beløb fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der anvendes 2 mio. kr. til fordeling til fusionerede institutioner
at der tages stilling til hvilket alternativ der skal anvendes til fordelingen.

Beslutning

Det besluttes, at der anvendes 2 mio. kr. til fordeling til fusionerede enheder. Fordelingen foretages efter de fordelingsprincipper som er beskrevet under model 3 hvoraf det bl.a. fremgår, at det er den enkelte gamle fusionerede institutions underskud fra 2011 som overstiger 5% der ligger til grund for tildelingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-2-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Aften/døgnåbent dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Forvaltningen Børn og Unge har undersøgt hvordan aften/døgn åbne daginstitutioner kunne fungere i Herning kommune. På baggrund af dette har Center for Børn og Læring udarbejdet en projektindstilling til drøftelse. Projektet etableres som et 3 årigt forsøgsprojekt med start i 2014.

Sagsfremstilling

Centrer for Børn og Læring har arbejdet med projektbeskrivelse af et aften/døgntilbud i en daginstitution for de forældre, der har arbejdstid udover den nuværende åbningstid i Herning kommunes daginstitutioner.

 

Center for Børn og Læring har afdækket, at 4 kommuner tilbyder noget lignende, og har aflagt besøg på 2 institutioner i Ålborg Kommune. Det viser sig, at Børnehuset Fuglsang er etableret i sygeplejeboliger ved Ålborg Sygehus, og er medtænkt i etableringen af nyt regionssygehus som en del af byggeriet. Det er læger og sygeplejersker med skiftende arbejdstider, der benytter dette tilbud, både læger der arbejder i Ålborg og læger, der f.eks. arbejder i Herning eller Silkeborg gør brug heraf.

 

Børnehuset Sdr. Skovvej er etableret i et gammelt hittebarnshjem og der er et mindre antal døgnåbne pladser. Det er fortrinsvis fængselsbetjente, skuespillere, plejehjemspersonale, enlige forsørgere med skiftende arbejdstider, der gør brug af tilbuddet om udvidet åbningstid.

 

Fra 1.8.2013 vil der kun være ét tilbud i Ålborg kommune med døgnåbent, og det vil være Børnehuset Fuglsang.

 

Center for Børn og Læring har fået adgang til budgettet for institutionerne i Ålborg, og det viser sig, at forældrene ikke betaler, hvad det reelt koster for en døgnplads. Det vil blive så dyrt, at det er vurderet, at ingen ville betale herfor.

 

Center for Børn og Læring har ligeledes haft kontakt med Herning Erhversråd som udtrykker følgende:

Umiddelbart er man ikke bekendt med en egentlig efterspørgsel på denne type pladstilbud. Man har virksomheder, der arbejder i 2 eller 3 skift. Man kan, hvis Herning Kommune ønsker det, evt. gå ud og spørge erhvervsvirksomhederne i kommunen, om der er et behov for et sådant pasningstilbud.  

 

HK Service og Dansk Erhverv har efterspurgt aften-/døgnåbent i daginstitutionerne. 

Formålet med en aften/døgn daginstitution er at udvide daginstitutionstilbuddet i Herning Kommune, således at det matcher arbejdsmarkedet og dermed forældrenes behov for længere åbningstider.

 

Kommunens mål er at sikre et dagtilbud til borgerne, i henhold til deres arbejdstid.

 

Der er forslag til et af følgende moduler, som forældrene kunne tilkøbe sig:

1. Forslag for tilkøb kl. 17 - 20

2. Forslag for tilkøb kl. 17 - 24

3. Forslag for tilkøb kl. 17- 06

 

De to første forslag er i perioden mandag til og med fredag, 3. forslag er fra mandag til fredag kl. 20.

 

Aldersgruppen i et sådant tilbud skulle være børn i alderen 1 år til og med 4. klasse.

 

Der vil kunne gives mulighed for at tilkøbe døgnåben plads for søskende.

 

Mål for aften/døgn daginstitutionen skulle være følgende: 

 • det enkelte barns behov og følelser bliver set og taget alvorligt

 • børnenes venskaber respekteres og støttes

 • samarbejde med forældrene prioriteres højt

 • der skabes omsorg og tryghed for det enkelte barn

 • der skabes plads til fordybelse

 

I en døgnåben institution vil det kræve, at forældrene 14 dage forud for barnets pasning udover normal åbningstid kan give skriftlig besked herom via udfyldelse af et "behovsskema", således personalet har overblik over antal børn løbende i den udvidede åbningstid.  
 

Børneuniverset i Snejbjerg vil gerne indgå i projektet som en 3 årig forsøgsordning med opstart i 2014 med 5 vuggestuepladser og 5 børnehavepladeser. Børneuniverset rummer i dag vuggestue, børnehave og fritidshjem 1. og 2.

Økonomi

Der er kalkuleret følgende økonomi i forhold til de skitserede løsningsforslag:

 

Beregningen tager udgangspunkt i 10 børn. Såfremt der er indskrevet færre børn kan den forventede indtægt fra forældrebetaling falde.

 

Forældrebetaling udgør følgende pr. år:

  Takst pr. md. (11 mdr.):

 

Forslag 1.: 139.139 kr. 1.265 kr./md.
Forslag 2.: 348.933 kr. 3.172 kr./md.
Forslag 3.: 503.017 kr.  4.573 kr./md.

 

Forældrebetalingen er beregnet ud fra den faktiske bruttoudgift beregnet til det nye tilbud, med en forældrebetalingsandel på 25 % modsvarende prisen på almindelige dagtilbud 0-6 år.


Bruttoudgiften udgør pr.år:
Forslag 1:    533.909 kr.
Forslag 2: 1.414.854 kr.
Forslag 3: 2.093.838 kr.  

 

Udgifter til økonomisk friplads og søskenderabat samt systemmæssige følgeudgifter er ikke medregnet.

 

Hertil skal tillægges en engangsudgift i forbindelse med etablering af det døgnåbne tilbud til et ABL brandalarmanlæg (krav fra Brandmyndigheden), inventar mv. på: 80.000 kr.

Yderligere skal der forventes en tillægs lønudgift i forbindelse med overlapning fra øvrige medarbejdere i institutionen ved sygdom og ferie i det døgnåbne afsnit.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om Center for Børn og Læring skal arbejde videre med etablering af et døgnåbent dagtilbud i Herning Kommune i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Beslutning

Det besluttes, at der arbejdes videre med etablering af et døgnåbent dagtilbud.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P19-818-11 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Status på udvidet kontaktlærerordning på Skolen på Bjergevej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børn og Familieudvalget vedtog på mødet 21. september 2011 at anvende midler fra ”ungepakken” 89.000 kr. i 2011 og 180.000 kr. i 2012 til en udvidet kontaktlærerordning, således at eleverne, der har gået på Bjergevej i det efterfølgende år fortsat understøttes af deres lærere fra Skolen på Bjergevej, til at fortsætte i den uddannelse de er gået i gang med.

Sagsfremstilling

I 2011 og 2012 har 7 elever afsluttet skolegangen på Bjergevej. Disse elever er alle omfattet af projektet. I evalueringen er såvel elever som forældre blevet inddraget.


Kontaktlærerne skaber kontakt til den unges nye kontaktperson på uddannelsesstedet og har jævnlig kontakt med den unge for at høre, hvordan det går. Kontaktlæreren er til stede for den unge ud fra dennes behov. Af vedhæftede oversigt over eksempel på tidsregistrering fremgår også hvilket behov for støtte, den unge søger.
Alle elever er i gang med uddannelse på nuværende tidspunkt
 
Eleverne vurderer, at støtten er god og kunne slet ikke forestille sig at være uden. Et par nævner, at det var overraskende for dem, at de stadig fik kontakt fra lærerne på Bjergevej, efter de var gået ud, men at det havde stor betydning for dem.
 
Forældrene har også taget kontakt til lærerne, når de vurderede deres barn havde behov for hjælp.
 
På baggrund af de positive erfaringer ønsker Skolen på Bjergevej, at ordningen gøres permanent.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at evalueringen tages til orientering
at stillingtagen til fortsættelse af projektet sker sammen med prioritering af forsøg med erhvervsklasser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.15.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om oprettelse af modtagelsesklasse ved Sinding Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra fællesbestyrelsen ved Sinding Ørre Midtpunkt er modtaget ansøgning om oprettelse af modtagelsesklasse ved Sinding Skole med virkning fra 1. august 2013.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Midtbyanalysen / Skolekabalen oprettedes efter overflytning 2 modtagelsescentre for nytilkomne tosprogede elever.
 
Med virkning fra 1. august 2011 oprettedes (efter overflytning fra tidligere Sønderagerskolen) et center ved Lundgaardskolen for elever tilhørende 7. – 10. årgang.
 
Med virkning fra 1. august 2012 oprettedes (efter overflytning fra Gullestrup Skole) et center ved Stjernen, Tjørring Skole for elever tilhørende 0. – 6. årgang.
 
Efter forvaltningens vurdering er der ikke behov for yderligere modtagelsesklasser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget meddeler afslag på ansøgningen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-S55-1-13 Sagsbehandler: Ole Thorn Madsen  

Lokalesituationen på Lind Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Lind Skole fremsendte 4. september 2012 en kortlægning af skolens lokaleproblemer samt løsningsforslag. Børne- og Familieudvalget afholdt udvalgsmøde d. 19. september 2012 på Lind Skole, hvor udvalget blev vist rundt på skolen.

 

Skolen fremsender d. 28. januar 2013 en skrivelse, hvor man påny redegør for akutte lokaleproblemer.

Sagsfremstilling

Der er dd. indskrevet 726 elever på Lind Skole. Eleverne er formeret i 33 klasser inkl. 2 specialklasser. Skolen har 31 klasseværelser til rådighed, samt enkelte birum, hvor specialklasserne har til huse.

 

Af indskrivningen 2013 fremgår det, at skolen kan danne 3 børnehaveklasser, med indtil 65 elever. På de yngste klassetrin er der 10 klasseværelser til rådighed for 12 elevklasser. Det betyder, at en 1. klasse har hjemklasse i et faglokale, og en 3. klasse har hjemklasse i udskolingen, blandt de ældste elever.

 

Der afgår ganske vist 3 klasser på 9. årgang; men fra sommerferien 2013 kan man stå i det problem, at der mangler klasseværelser til kommende 7. årgang, hvor skolen forventer 5 klasser. Udskolingen vil således også mangle klasseværelser.

 

Trods det, at elevprognoserne for skolen har vist en svag nedgang, er elevtallet steget gennem en årrække. For det kommende skoleår har 6 elever udenfor skolens distrikt søgt skolen.

I forhold til faglokaler, mangler Lind Skole et Natur og Teknik lokale, og billedkunst for 15 klasser, gennemføres i skolens aula.

 

I investeringsoversigten er der til skoletilpasning og tilbygning til skolerne i Lind, i hvert af årene 2019 og 2020 afsat 8.782.000,- kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at beløbene, der er afsat i investeringoversigten i 2019 og 2020, søges fremrykket til 2014 og 2015 i forbindelse med budget 2014
at Kommunale Ejendomme udarbejder et oplæg, der tilgodeser Lind Skoles lokalemangel.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Samråd på skole- og dagtilbudsområdet fremadrettet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forlængelse af de organisatoriske omlægninger i Børn og Unge, hvor 3 centre er oprettet har været afholdt fælles samrådsmøde i Center for Børn og Læring med deltagelse af Samrådet for Dagtilbud og Folkeskolernes Samråd ang. den fremadrettede organisering af Samrådene.

Sagsfremstilling

Forslag om fremtidig mødevirksomhed: 

 • Der bibeholdes 2 separate samråd for henholdsvis Dagtilbud og Folkeskoler

 • Hvert Samråd afholder 4 årlige møder, hvoraf 1 er fælles (Eksempelvis budgetter)

 • På såvel Dagtilbuds som Folkeskolernes Samråd deltager de respektive daginstitutionsledere og skoleledere 1 gang årligt i et tematisk møde om kvalitetsrapporterne.

 • Herudover kan indkaldes til ekstraordinære møder

 
Forslag til deltagere i Samrådsmøder for henholdsvis skole og dagtilbud: 

 • Børne- og Familieudvalget

 • Bestyrelsesformændene

 • 7 ledere fra respektive forretningsudvalg

 • 3 medarbejderrepræsentanter

 • Repræsentanter fra forvaltningen

 
Forslag til deltagere i Samråds FU for henholdsvis skole og dagtilbud:
 

 • 4 betyrelsesformænd

 • 2 ledere udpeget af respektive forretningsudvalg

 • 2 medarbejderrepræsentanter

 • Repræsentanter fra forvaltningen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forvaltningens forslag til organisering af henholdsvis Samråd til Dagtilbudsområdet og Folkeskolernes Samråd
at Børne- og Familieudvalget godkender forvaltningens forslag til organisering af de 2 respektive Samråds forretningsudvalg
at forvaltningen efterfølgende konsekvensretter respektive vedtægter.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Arnborg skole - forbedring af indeklima/ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Arnborg skole.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, oghos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokusere og forbedre indeklimaet på Arnborg Skole for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere. 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, samt aula.

 2. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation som grundventilation i fysik & kemi, natur & teknik, billedkunst, gymnastiksal, håndgerning samt hjemmekundskab.

 3. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk udsugning på toiletter.

 4. Nyt og forbedret belysning i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum og aula hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.

 5. Forbedret akustik i klasselokaler og kontorlokaler ved etablering af nye troldtekt lofter hvor der ikke i forvejen er akustik lofter.

 6. Minimering af trækgener ved etablering af vindfang.

 7. Minimering af trækgener ved udskiftning af udvalgte vinduer, døre og ovenlysvinduer.

 8. Minimering af overtemperatur og blænding ved etablering af solafskærmning på udvalgte klasselokaler.

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 3.230.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,230 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Arnborg skole
at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Aulum Byskole - forbedring af indeklima/ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, oghos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokuser og forbedre indeklimaet på Aulum Byskole for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere. 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, læreværelse, samt storrum/festsal.

 2. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation som grundventilation i fysik & kemi, natur & teknik, billedkunst 2, gymnastiksal, håndgerning samt hjemmekundskab.

 3. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk udsugning på toiletter.

 4. Nyt og forbedret belysning i klasselokaler og kontorlokaler hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.

 5. Nyt og forbedret belysning på læreværelset.

 6. Forbedret akustik i klasselokaler og kontorlokaler ved etablering af nye troldtekt lofter hvor der ikke i forvejen er akustik lofter.

 7. Minimering af trækgener ved efterisolering af loftkonstruktion over administrationskontorerne.

 8. Minimering af trækgener ved udskiftning af udvalgte vinduer, døre og ovenlysvinduer.

 9. Minimering af overtemperatur og blænding ved etablering af solafskærmning på udvalgte klasselokaler mod øst.

 10. Minimering af lugtgener ved udskiftning af gulvbelægning i edb.-lokale.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 7.450.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 7,450 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Aulum Byskole
 
at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Brændgårdskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Brændgårdskolen.

Sagsfremstilling

De eksisterende lokaler til sløjd og billedkunst er slidte og uinspirerende.
Effekten ved renovering af lokalerne, er at det opnås mere inspiration for såvel elever som lærere i forbindelse med undervisning, samt at materialer og inventar bliver tidssvarende.
 
Ved at lægge lokalerne sammen opnås desuden den store effekt, at muligheden for tværfagligheden øges. Så sløjd og billedkunst får mere udtryk af kreativitets- og innovationsfag. Bl.a. ved at eleverne kan inspirere hinanden på tværs af fagene og derved opnå en øget fagforståelse.
 
Den påtænkte nye skolereform lægger desuden op til flere aktivitetstimer på tværs af fagene, så generelt set vil en forbedring og opdatering til tidssvarende kreative lokaler, være et must.  
Hjemkundskabslokalet trænger også til et løft. Renovering af lokalet medfører et mere tidssvarende undervisningsmiljø og letter oprydning og rengøring.
 
Undervisningslokalerne er mange steder slidte og fagligt uinspirerende. Nye gulve og lofter skal give skolen et tidssvarende løft. Desuden skal nye lofter være med til at sænke lydniveauet i klasserne. Nyt lys i loftet skal bidrage til at højne elevernes arbejdsmiljø.
Den pædagogiske effekt er, at skolen signalere, at vi passer på vores skole og eleverne skal være med til at tage ansvar for skolen.
 
Behovsstyret lys er på sigt nødvendigt, da skolens tekniske personale ved hjælp af analoge systemer justere lyset i morgen og aftentimer. En metode som forbruger mere strøm end nødvendigt. Udskiftning af døre og låse, er et generelt behov, da disse er meget nedslidte.  

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Renovering af nuværende sløjd- og billedkunstslokaler: Mindre bygningsjusterer så som åbninger i murværk. Udskiftning af gulvbelægning og loftspaneler Maler istandsættelse af vægge Udskiftning af inventar. Høvlbænke m.m.

 • I standsættelse af hjemmekundskabslokale: Malerbehandling af inventar og vægge Udskiftning af hyller og supplement af skabe

 • Istandsættelse af læreværelse

 • Istandsættelse af undervisningslokaler: Udskiftning af gulvbelægning og loftspaneler Maler istandsættelse af vægge Udskiftning af almen loftsbelysning med behovstyring. Udskiftning af låsekasser, dørgreb og lås i døre til undervisningslokalerne

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 3.499.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,499 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Brændgårdskolen
at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-4-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Engbjergskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Engbjergskolen.

Sagsfremstilling

Skolen vil fysisk være parat til at tage de udfordringer op, som en kommende skolereform kræver.
Efter en renovering vil alle værksteder blive opdateret til nutidens krav om nye måder at undervise på, hvor der lægges vægt på bevægelse, aktivitet og fleksibilitet.
Der vil også være gode muligheder for lave de aktivitetstimer, som er varslet i forbindelse med den nye skolereform.
 
Hjemkundskabslokalet er nedslidt efter de mange års brug. Lokalet benyttes af 5. og 6. årgang, hvor kost og madlavningsteknikker er på skemaet, men bruges også af skolens øvrige elever i forbindelse med emnearbejde m.m.

 

Der er i tidens løb blevet udskiftet belysning i alle værkstedslokaler, så belysningen er blevet mere energivenlig.  

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Renovering af nuværende hjemkundskabslokale. Malerbehandling af vinduer og døre.

 • Renovering af nuværende værkstedslokaler. Malerbehandling af vinduer og døre.

 • Udskiftning af gulvbelægninger i klasselokaler.

 • Maler istandsættelse af klasselokaler.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 1.069.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,069 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Engbjergskolen

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-5-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Haderup skole - forbedring af indeklima/ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Haderup skole.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, og hos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokusere og forbedre indeklimaet på Haderup Skole for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere.

  

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, samt aula.

 2. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation som grundventilation i fysik & kemi, natur & teknik, billedkunst, gymnastiksal, håndgerning samt hjemmekundskab.

 3. Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk udsugning på toiletter.

 4. Nyt og forbedret belysning i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum og aula hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.

 5. Forbedret akustik i klasselokaler og kontorlokaler ved etablering af nye troldtekt lofter hvor der ikke i forvejen er akustik lofter.

 6. Minimering af temperatursvingninger ved etablering af zonestyring på varmeanlægget.

 7. Minimering af trækgener ved etablering af vindfang til aula.

 8. Minimering af trækgener ved udskiftning af udvalgte vinduer, døre og ovenlysvinduer.

 9. Minimering af overtemperatur og blænding ved etablering af solafskærmning på udvalgte klasselokaler.

 10. Minimering af trækgener ved efterisolering af loftet.

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 5.100.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Haderup skole  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-6-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Herningsholmskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Herningsholmskolen.

Sagsfremstilling

Herningsholmskolen ønsker at bruge det afsatte beløb til følgende:

 

 • nyt og flot hjemkundskabslokale, hvor vi kan have en hel klasse samtidig, hvilket også betyder besparelse på lærertime forbruget

 • rullegardiner og interaktive projektorer med tavler i alle lokaler, så vi kan bruge alle muligheder for digitalundervisning samtidig med, at vi får computere til alle elever

 • et være/læreområde i overbygningen som vil forbedre miljøet væsentligt der, da vi nu kun har en gang (og Kiwi) til eleverne

 • pænere og mere indbydende gange med nyt loftbeklædning i trappeopgange, nyt maling på væggene og nye lamper

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Rullegardiner og interaktive projektorer med tavler i alle lokaler

 • Renovering af hjemkundskabslokale

 • Indrette ”væreområde” for overbygningen i eksisterende klasselokale

 • Male gange samt nye lamper og ny loftbeklædning i trappeopgange

 • Male klasselokalerne

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på 1.487.000 kr. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,487 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Herningsholmskolen  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-7-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Kibæk skolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Kibæk skole.

Sagsfremstilling

Anvendelsen af de tildelte midler vil føre til en markant højnelse af såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø i de områder, hvor renoveringsopgaverne udføres.
Afdeling A’s ventilationsystem er i Arbejdstilsynets søgelys, idet indeklimaet vurderes at være uacceptabelt.

Gulve, døre og gerigter, malede overflader samt fællestoiletter i afdeling A fremstår som nedslidte. Det samme er gældende for gulvbelægningen i lærerværelse og IT-lokale.
Belysningen i afdeling A vil kunne gøres væsentlig bedre, samtidig med at der skabes markante fremtidige besparelser på el.
Udskiftning til rullegardiner vil gøre brugen af de interaktive tavler væsentlig bedre. 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Modernisering / renovering af ventilationsanlæg i afdeling A

 • Udskiftning af stofgardiner til rullegardiner i afdeling A

 • Udskiftning af gulvbelægninger i lærerværelse, it-lokaler mm

 • Modernisering af fælles elevtoiletter i afdeling A

 • Udskiftning af belysning på elevtoilet i afdeling A, samt flytning af kontakt

 • Udskiftning af døre og gerigter, inkl. greb og låsekasse i afdeling A

 • Diverse malerarbejder af forskellige områder på skolen iværksat efter behov. Bl.a. ”gul” malede døre og vinduer.

 • Modernisering af belysning i undervisningslokalerne.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 2.050.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,050 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Kibæk skole

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Kildebakkenskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Kildebakkeskolen.

Sagsfremstilling

Skolen ønsker at modernisere indgangene hvorved helhedsindtrykket af skolen højnes og således fremstår som en ny, pæn og velholdt skole.

Det er også et ønske at få udskiftet gardiner til rullegardiner, da gardinerne er ved at være grimme og slidte, og de skærmer ikke for sollyset, hvilket er et problem, idet vi har interaktive tavler i alle klasser.

Maling af fodlister, udskiftning af køkkenelementer og afhøvling af gulve er tiltrængt, og det vil også højne helhedsindtrykket af skolen. Montering af bevægelsesfølere i klasselokalerne vil få vores strømforbrug til at falde. ABDL-anlæg mangler vi at få monteret i nogle af vores lokaler.

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Modernisering af indgange / ankomst områder, herunder udskiftning af adgangsdører

 • Maling af fodlister.

 • Udskiftning af gardiner til rullegardiner med sol dæmpende effekt.

 • Afhøvling af gulv og høvlbænke i sløjd.

 • Montering af bevægelsesføler til styring af almen belysning i undervisningslokalerne

 • Renovering/moderniserning af køkkener ved lærerværelse og SFO.

 • Montering af ABDl-anlæg på indvendige branddøre.

 • Udskiftning af gulvklinik i elevtoiletter.

 • Montering af ny energi rigtig belysning med behovstyring i undervisningslokaler

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 421.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 421.000 kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Kildebakkeskolen

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-9-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Lind skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Lind skole.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen vedr. Lind skole ønskes anvendt til følgende:

 

Toiletter ved udskolingsklasserne.
Det har længe været et ønske fra de ældste elever, at toiletterne bliver renoveret at væggene mellem toiletterne går fra gulv til loft og at der beklædes med fliser, så der kan gøres ordentligt rent. Dette vil samtidigt bevirke, at toiletterne ikke lugter grimt.

Renovering af toiletterne ved ældste trin får stor betydning for eleverne. Dels bliver væggen ændret så de går fra loft til gulv (man kan ikke kigge), der sættes fliser op så der kan gøres ordentligt rent og inventar samt det æstetiske look bliver ændret, så toiletterne bliver pæne.
 
Hjemkundskabslokalet. 
Ved renovering af hjemkundskabslokalet vil flg. opnås:

 • Lokalet bliver indrettet så det er funktionelt, rengøringsvenligt og indbydende.

 • Indretningen af lokalet bliver tilrettelagt, så det tilgodeser den nødvendige fleksibilitet i undervisningen.

 • Det bliver muligt at lave et ”langbord”, så lokalet kan bruges i forbindelse med klassearrangement og i sammenhænge hvor man vil pleje og tilgodese fællesskabet.

 
Gymnastiksal og omklædningsrum

 • Udskiftning af gulvet i gymnastiksalen vil medføre, at det ikke knirker og larmer.

 • Renovering af omklædningsfaciliteterne vil gøre lokalet pænt og indbydende.

 • Desuden vil udskiftning af døre og gulvbelægning betyde, at der kan gøres rent, så faciliteterne fremstår indbydende og hygiejniske. Mange brugere både i skole, dagtilbud og fritidsbrugere vil opleve en helt anden glæde ved at færdes i lokalerne.


Malerarbejde på yngste og på ældste trin.

 • Det vil give et pænt løft i alle klasselokaler og gangarealer på yngste - og ældste trin at der bliver malet.

 • Desuden vil renovering af vaske, armaturer, karme m.m. i klasselokalerne på ældste trin ændre klasselokalets status fra ”grimt” til ”pænt”.

 • Samtidigt vil området omkring vaske/vandhane blive mere funktionelt og mere rengøringsvenligt.

  

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Renovering af elevtoiletter – Nye skillevægge, nye overflader, nyt inventar, nyt VVS samt nye døre

 • Totalrenovering af hjemkundskabslokale inkl. inddragelse af tidligere depotrum til fremtidig storlokale

 • Nyt gulvbelægning i gymnastiksalen

 • Udskiftning af inventar og overflader i omklædningsrummet til gymnastiksalen.

 • Malerarbejde i klasselokaler samt gangområder og udskiftning af hyldeplads langs vinduer i klasselokaler

 • Male kælder samt nye lys-spots

 • Renovere indvendig rampe

 • Renovere grupperum på yngste trin

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på 2.042.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,042 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Lind skole  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-10-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Lundgårdskolen - forbedring af indeklima/ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Lundgårdskolen.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, og hos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokusere og forbedre indeklimaet på Lundgårdskolen for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere. 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet i bygning C og D ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, toiletter samt fælles multirum imellem klasselokalerne.

 2. Forbedret belysning i bygning C og D ved installering af nyt belysningsarmaturer i klasselokaler, toiletter samt fælles multirum imellem klasselokalerne.

 3. Forbedret akustik i bygning C og D ved etablering af nye troldtekt lofter i klasselokaler og toiletter.

 4. Minimering af temperatursvingninger i bygning C og D ved etablering af zonestyring til varmeanlægget.

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 3.500.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Lundgårdskolen  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-11-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Skalmejeskolen - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Skalmejeskolen.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen vedr. Skalmejeskolen ønskes anvendt til følgende: 

 • Udskiftning af gulvbeklædning: Skalmejeskolen har hovedsageligt gulvtæpper som gulvbeklædning. Tæpperne er lagt i forbindelse med, at skolen blev bygget i 1980. De er med andre ord 33 år gamle. På alle trafikknudepunkter er de tyndslidte og vi har nogle steder måtte udskifte enkelte stykker. Da man ikke længere kan skaffe originalfarven har det været nødvendigt at lappe i en anden farve. Æstetisk sætter 33 års brug sine tydelige spor. Det ser lurvet og slidt ud. I forbindelse med et besøg fra arbejdstilsynet fokuserede den tilsynsførende meget på skolens tæpper. Skolen undgik påbud i denne omgang, men han anbefalede, at man tænkte en udskiftning ind i skolens kommende budgetter. Det er med andre ord nødvendigt og presserende af få skiftet gulvtæppet. Resultat ved gennemførsel af projektet: Skolen ønsker at lægge slidstærke og rengøringsvenlige gulvtæpper igen, hvilket er muligt med de moderne tæppetyper. Da skolen er en åbenplan skole, er det nødvendigt, at tænke i lyddæmpende tiltag. I forhold til astma og allergi anbefales tæpper frem for hårde og glatte overflader. Visuelt vil tæpper løfte skolen til et moderne niveau, og det vil give et stort æstetisk løft til glæde for alle vores brugere: skolebørnene, forældrene, børnehaven, fritidshjemmet, klubben, gymnastikforeningen og de mange andre foreninger der anvender skolen. Æstetikken er tæt forbundet til et godt undervisningsmiljø.

 

 • Renovering af toiletter: Når man spørger eleverne til deres undervisningsmiljø dukker toiletterne op som et tilbagevendende problem. Sanitetsvarerne er gamle og slidte, væggene er mørke mursten og da der er fuger mellem gulvklinkerne, er der ofte lugtproblemer. Vores rengøringspersonale gør en god indsats, men kan ikke længere løse problemet. Ind i mellem får skolen reaktioner fra forældre, der fortæller, at deres barn nægter at bruge toiletterne på skolen og derfor kommer hjem med ondt i maven. Resultat ved gennemførsel af projektet: En udskiftning vil for alle vores brugere give et stort komfortmæssigt og æstetisk løft. Det vil ligeledes give børnene et bedre undervisningsmiljø.

 

 • Te køkken (ved lærerværelset): Skalmejeskolens te køkken anvendes meget i forbindelse med arrangementer på skolen (forældremøder, klassearrangementer, osv.), udlån til foreninger uden for skoletiden og til hverdag af medarbejderne. Te køkkenet er det oprindelige fra 1980 og bærer tydeligt præg af de mange års brug. Der er brug for en udskiftning af hele køkkenet. Resultat ved gennemførsel af projektet: En udskiftning vil til alle vores brugere sende et positivt signal om en pæn skole frem for et signal om en nedslidt skole.

 

 • Hjemkundskab: Skalmejeskolens hjemkundskabslokale anvendes både i skoletiden, om eftermiddagen af institutionen Skalmejegården og om aftenen af forskellige madlavningshold. Selv om skolen løbende har vedligeholdt og skiftet ud, er køkkenet nu grundlæggende så slidt, at det kræver en udskiftning. Resultat ved gennemførsel af projektet: En udskiftning vil til alle vores brugere sende et positivt signal om en pæn skole frem for et signal om en nedslidt skole.

 

 • Låsesystemet: Låsesystemet på skolen er efter 33 års brug slidt. Låsecylindrene på de mest anvendte døre kan være vanskelige at få op, nøgler er begyndt at knække og pedellen oplever oftere og oftere problemer med systemet. Der vil derfor inden for en kort tidshorisont være behov for en udskiftning af systemet. Hvis der er økonomi til det ønsker skolen et låsesystem med adgangskontrol på de to hoveddøre, således at risikoen for mistede nøgler mindskes. Resultat ved gennemførsel af projektet: En udskiftning af låsesystemet vil give interne og eksterne brugere en positiv oplevelse, frem for de frustrationer de nu kan løbe ind i.

 

 Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Fjernelse af gammelt gulvtæppe samt lægning af nye tæppefliser samt linoleum

 • Elev-/lærertoiletter renoveres med nye overflader og nyt VVS

 • Tekøkken totalrenoveres

 • Hjemkundskab istandsættes med nyt inventar inkl. hårde hvide varer og ny gulvbelægning

 • Låsesystemet udskiftes

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på 1.701.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,701 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af indvendig vedligeholdelse på Skalmejeskolen  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-12-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Skarrild skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Skarrild skole.

Sagsfremstilling

Elevråd, personale og bestyrelse i Skarrild ønsker en opdatering af skolens ældre del fra 1965 med en ansigtsløftning og forandring af indvendige rammer til læringsmiljøet anno 2013.

Der etableres fleksible lyse klasselokaler og aula - inkl. udvidelse af mindre toilet og klasselokale - med tidssvarende fast inventar til IT, indesko m.m. (Der er i 2012 opsat mekaniske friskluft udskiftere og IT-tavler) 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Renovering af 4 klasselokaler med malerarbejde og udskiftning af gulvbelægning, depotskabe, opslagstavler m.m.

 • Renovering af aula med malerarbejde og udskiftning af opslagstavler og lamper

 • Udvidelse af klasselokale ved inddragelse af depot og gangareal

 • Renovering af toiletrum ved aula

 • Udskiftning af gulvbelægning i aula og gangareal (hel eller delvis)

 • Slibning og omlakering af lamelgulv i sløjd/billedkunst

 • Udskiftning af inventar til hjemmesko og tøj i aula

 • Opsætning af 1 IT-tavle i klasselokale og projektor i aula (evt. skolens egne midler)

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 631.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 631.000 kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Skarrild skole  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-13-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Sunds skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Sunds skole.

Sagsfremstilling

De tilførte ekstra midler til indvendig vedligehold vil give skolen et væsentligt æstetisk løft, som skolen ellers ikke havde fået indenfor den normale budgetramme.
 
Alle klasselokaler, som ikke har været malet siden 1970`erne er planlagt malet.
 
Alle gamle lofter fra 1970`erne og - 80`erne er planlagt udskiftet sammen med nye armaturer.
 
Udskiftning af de gamle toiletkummer i aula fra 1961 vil give et synligt løft, og dertil kommer maling af gamle dørpartier, samt udskiftning af et gammelt gulvparti.
 
Med de planlagte forbedringer vil alle skolens interessenter kunne få en mærkbar positiv " fra før til nu"- oplevelse 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Nye nedhængte lofter med tilhørende nye lysarmaturer. Som udgangspunkt ønskes dette i:

 1. Alle klasselokaler samt gange i nord fløjens stueetage og 1. sal.

 2. Vestfløj – mellemgang ved fysik, nr. 31, nr. 33 og styrkelokalet

 3. I trappeopgange

 

 • Malerarbejde:

 1. Nordfløj: alle klasselokaler i stueetagen

 2. Nr. 24, 1. sal (nordfløj)

 3. Male i fysik 2

 4. Nr. 24, 1. sal (nordfløj)

 5. Male i fysik 2

 6. Male gangen ved nr. 6

 7. Male nr. 33

 8. Male trappeopgange

 

 • Toiletkummer d/p i aula udskiftes inkl. teknik

 • Håndvaske i nr. 10 og nr. 17

 • Ny gulvbelægning i styrkelokalet

 • 2 nye døre til toiletter ved lærerværelset

 • 2 nye døre til lærerværelset og pædagogisk værksted

 • Udskiftning af belægning på gelændere på indvendige trapper

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på 1.234.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,234 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Sunds skole  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-18-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Sdr. Felding skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere:  Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Sdr. Felding skole.

Sagsfremstilling

Skolen ønsker en renovering af det nuværende hjemkundskabslokale da det både vil tilgodese et stærkt tiltrængt behov for modernisering af lokalet, og medfører en mulighed for at arbejde med større holdstørrelser op til 26 elever, da der indtænkes en hel arbejdsgruppe mere i renoveringen.
I forbindelse med indretning af depot og rengøringsrum, samt renovering af gårdtoiletbygningen, vil man kunne opfylde et stort behov for plads til såvel rengøringsartikler samt depotplads til maskiner etc. i forbindelse med rengøring. Ligeledes vil en renovering af de gamle tressertoiletter opfylde et længe næret og berettiget ønske fra eleverne om ordnede toiletforhold også uden for.
Der er ligeledes et ønske om udskiftning af lofter og belysning på skolen, der vil skabe et helt ændret gangmiljø på skolen specielt i den mørke tid.
Der er indkommet langt flere forslag til forbedringer på hele skolen, og alt efter hvilke priser, der kommer ind, vil de forskellige forslag indgå i en prioritering 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Renovering af nuværende hjemkundskabslokale

 • Renovering af gårdtoiletter.

 • Indretning af depot-og rengøringsrum i del af gårdtoiletbygning.

 • Udskiftning af lofter og belysning på skolen.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.

 

Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 1.021.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,021 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Sdr. Felding skole  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-14-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Timring skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Timring skole.

Sagsfremstilling

Skolen ønsker at anvender midlerne til dels at sætte decentrale ventilationsagregater op i klasselokalerne i vores gamle bygning og dels til at renovere elevtoiletterne.

Det forventes at opnå et bedre indeklima (lavere CO2 indhold) i lokalerne, hvilket samtidig forventes at få betydning for elevernes koncentrationsevne.

På toiletterne forventes en generel forbedring af forholdene (hygiejne, lugtgener mm.). 

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • Montering af decentral ventilationsenhed undervisningslokalerne i den gamle undervisningsfløj

 • Modernisering af pige- og drengetoilet

  

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 773.000

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 773.000 kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Timring skole  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-15-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Vestervangskolen - forbedring af indeklima/ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Vestervangskolen.

Sagsfremstilling

I Danmark tilbringer børn og voksne meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds- og arbejdsmiljø.
Et dårligt indeklima mærkes på både trivsel og sundhed, oghos uddannelsesinstitutioner kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende indlæringsevne.
De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer, trækgener, ophobning af bioeffluenter, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.
Tre uafhængige undersøgelser har dokumenteret, at et forbedret indeklima øger arbejdseffektiviteten hos kontoransatte. Det er ikke svært at forestille sig, at de samme fordele kan opnås på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor projektets formål at fokusere og forbedre indeklimaet på Vestervangskolen for derved at opnå et forbedret arbejdsmiljø for både elever og lærere.

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 1. Forbedret luftkvalitet i bygning 75 ved installering af mekanisk balanceret ventilation.

 2. Minimering af temperatursvingninger i bygning 75 ved etablering af zonestyring på varmeanlægget.

 3. Forbedret luftkvalitet i Gl. Hovedbygning og bygning 53 ved installering af mekanisk balanceret ventilation.

 4. Forbedret belysning i bygning 75 ved installering af nye belysningsarmaturer.

 5. Forbedret akustik i bygning 75 ved etablering af nye troldtekt lofter.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 8.250.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 8,250 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af forbedring af indeklima/ventilation på Vestervangskolen  

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-16-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Vinding skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Vinding skole.

Sagsfremstilling

Vinding Skole ønsker:

- få udskiftet alle resterende asbest-lofter på 1. sal. Der opsættes nye lofter, der fremmer akustikken, ny forbedret belysning og der kan fremover bores og sættes noget i loftet på forsvarlig arbejdsmiljømæssig vis.
- skolens ældste faglokale: sløjdlokalet istandsættes.
- samtlige klasser vil fremstå nymalede (dels grundet nedenstående projekter, dels grundet istandsættelse skolen selv har gennemført efteråret 2012)

- alle gulve vil fremstå uden huller og ødelæggelser.
- nogle af de ældste elevtoiletter vil blive lysere og mere nutidige.
- et gammel ”auditorium” vil blive gjort til at brugbart klasselokale / evt. faglokale matematik.

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 • 1974 fløjen på første sal. Udskiftning af loft og ny belysning med behovstyring. Det medføre at der skal udføres asbest sanering.

 • Modernisering af sløjdlokalet. Udskiftning af inventar og trægulv. Maler istandsættelse af lokalet.

 • Gulvbelægninger: Udskiftning af gulvbelægning i klasselokaler og lærerværelse, samt trappe med tilhørende gang.

 • Malerarbejder. 2 stk undervisningslokaler med tilhørende gange. Diverse malerarbejder på skole. Radiatorer, gelænder, dørgerigter, inddækningers, mm.

 • Elevtoiletter. Udskiftning af Gulvbelægning. Malerbehandling af vægge og træværk.Udskiftning af håndvaske inkl armatur, berøringsfrit.

 • Gl auditorium Fjernelse af fast inventar. Udskiftning af gulvbelægning. Malerbehandling af vægge og lofter.

 • Håndarbejdslokalet. Maling af vægge. Udskiftning af gulvbelægning i depotrum

 • SFO Maling af vægge

 • Indvendige dør Udskiftning af slidte døre.

 • Indgangen Modernisering af hovedindgang / ankomstområder herunder indgangspartier.

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 1.132.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,132 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Vinding skole

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-17-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsbevilling vedr. Ørnhøj skole - indvendig vedligeholdelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Med henvisning til budgetforliget af 20. november 2012 vedr. budget 2013, hvor Byrådet afsatte 45 mio. kr. til vedligeholdelse og forbedring af indeklimaet på 18 folkeskoler fremsendes hermed sag vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Ørnhøj skole.

Sagsfremstilling

Der vil med den forestående renovering af Ørnhøj Skole blandt andet blive skabt følgende positive elementer: 

 • Der vil blive skabt en skole der vil fremstå yderst vedligeholdt.

 • En skole der vil være indbydende for dens brugere.

 • Renoveringen vil være medskabende til en hyggelig atmosfære og et rart sted at være.

 • Et større ejerskab fra elevers og ansattes side. Når tingene fremstår vedligeholdte, passer vi i fællesskab bedre på dem.

 • Der er i vores valg af renoveringsopgaver lagt vægt på at få istandsat skolens mest nedslidte områder, men der er også i vores udvælgelse lagt vægt på pædagogiske tiltag for at styrke undervisningsmiljøet. Her tænkes specielt på åbningen mellem to klasseværelser. Hvilket skaber et unikt undervisningsmiljø med mulighed for at arbejde på tværs af klasser.

 

Anlægsarbejdet vil omfatte:

 

 • Renovering / modernisering af sløjdlokale – gulv, vægge og lofter.

 • Renovering af pige- og drengetoiletter.

 • Renovering af personalefaciliteter herunder udskiftning dårligt isoleret facadeparti.

 • Nye lofter i 2 klasseværelser og gang i parterer, samt nødvendig belysning

 • Renovering af div. tekniske installationer – ventilationsriste, el-kontakter og lysstyring.

 • Udskiftning af nedslidte gulvbelægninger

 • Maling af vægge i gangarealer og indgangspartier, herunder udskiftning af dårligt fungerende adgangsdøre.

 • Udskiftning af indvendige døre

 • Modernisering af undervisningsafsnit for 5 – 6 klaserne – nye lofter, udskiftning af gulvbelægning, maling af vægge, samt etablering af åbning mellem lokalerne. Åbningen lukkes med foldedør.

 • Mordernisering af indgangsparti til 62 fløjen, herunder udskiftning af facadeparti

 • Lakering af gulv i gymnastilsal

 • Renovering af forgang samt to garderober i den tidligere inspektørbolig (benyttes i dag af fritidshjemmet).

 

Opgaverne ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge.


Det forventes at alle opgaver kan løses indenfor anlægsbevillingen på kr. 725.000.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 725.000 kr. i 2013 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr. til gennemførelse af renovering og indvendig vedligeholdelse på Ørnhøj skole

 

at anlægsudgiften i 2013 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til budgetforliget af den 20. november 2012.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1115-07 Sagsbehandler: Anja Børsen  

Orientering: Status for sprogscreening af de 3 årige

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Larsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at der vedrørende sprogvurdering af de 3 årige skulle ske en status hvert år.

Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudslovens §11 skal alle børn i alderen 2,10 år til 3,4 år tilbydes en sprogvurdering. Til registrering af sprogvurderinger benyttes det elektroniske indberetningssystem Sprogvurdering.dk, hvilket har været anvendt af daginstitutionerne siden 2009.

 

Statistikmaterialet for vurderingerne af sprogvurderingen i 2012 vises i nedenstående bilag.

 

Viser sprogvurderingen, at der er behov for en fokuseret eller særlig indsats, tilgår der PPR automatisk en mail herom og PPR kan derefter i samarbejde med institutionen og forældrene drage omsorg for barnets sproglige udvikling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

 

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer