Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 5. oktober 2016
Mødested: Hedebocentret, Børne- og Familiecenter Herning, Markedspladsen 4. 2. sal, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Drøftelse med repræsentanter fra daginstitution- og skoleledelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Drøftelse med 3 daginstitutionsledere og 3 skoleleder

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på et tidligere møde udtrykt ønske om en uformel drøftelse med nogle af kommunens daginstitutionsleder og skoleleder.

 

Drøftelserne vil blandt andet tage udgangspunkt i:

 • Samarbejde mellem politiker og leder af skole og daginstitution
  • Hvordan styrkes mulighederne for kommunikation mellem politiker og ledere
 • At lede efter kerneopgaven (Du har ansvar - vi har tillid)
  • at give ansvar til de ledere, der strå tæt på kerneopgaven
 • Læringsbegrebet
  • hvordan udmøntes begrebet læring i daginstitutioner og skoler, og hvordan kan det understøttes politisk
 • Budget/resurser på 0 - 18 års området
  • hvordan bruges resurserne bedst muligt på børneområdet, og hvordan kan vi (politiker og ledere) fortsat drive og kvalitetsudvikle daginstitutioner og skoler i en resurseknap tid

  

På mødet deltager 3 daginstitutionsleder og 3 skoleleder fra CBL's Koordinations- og udviklingsudvalg (Q-udvalget).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter ovenstående.

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Sdr. Felding Skole - anvendelse af ny bevilling i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard

Sagsresume

Som en del af budgetforliget for 2017 er afsat 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole.


Der søges frigivet 3,1 mio. kr. af beløbet til færdiggørelse af det igangværende projekt, som er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. april 2016. Projektet udvides med tilbygning af to yderligere klasselokaler, således at den oprindelige etape 1 bliver helt færdiggjort.

 

Restbeløbet foreslås anvendt til udskiftning af vinduer og døre på skolen jfr. oversigten med større renoveringsbehov på skoler samt lokaletilpasninger i overtrinsbygningen.

Sagsfremstilling

En om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole er netop igangsat sammen med etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i mellemtrinsbygningen og udskolingsbygningen som følge af AT-påbud.

 

I forhold til den oprindelige plan for om- og tilbygning af mellemtrinnet, som blev drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 (dengang benævnt etape 1), er det aktuelle projekt reduceret med to klasselokaler af økonomiske årsager. Hermed udestår altså to klasselokaler for at etape 1 er fuldført m2-mæssigt.

Projektet er godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. april 2016.

 

Der var licitation på projektet i juli 2016, hvor der med tilbuddet fra lavestbydende kunne konstateres en manko på ca. 1,1 mio. kr. På den baggrund har der været lagt op til væsentlige reduktioner i projektet med konsekvenser både for den pædagogiske og praktiske funktion af lokalerne.

Efter beslutning om tilførsel af yderligere 4,854 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetforliget for 2017 er det muligt at gennemføre det godkendte projekt som planlagt. Herudover kan projektet suppleres med de to sidste klasselokaler, der var en del af den oprindelige etape 1, således at om- og tilbygningen af mellemtrinnet kommer til at fremstå som helt færdig.

 

Ovenstående ændringer i projektet beløber sig til anslået ca. 3,1 mio. kr., som kan finansieres af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af etape 1 på Sdr. Felding Skole.

 

Henset til stadet på det igangværende projekt har det været nødvendigt at lave aftaler med dels den eksterne rådgiver og dels hovedentreprenøren på projektet om gennemførelse af de ovenfor skitserede ændringer i slutningen af uge 38 - alternativt ville muligheden have været forpasset.

 

De indgåede aftaler ligger inden for rammerne af de gældende udbudsregler.

 

Ændringerne i projektet må forventes at ændre lidt på tidsplanen for projektet, hvilket skolelederen er indforstået med.

 

Med ovenstående ændringer til det igangværende projekt, er om- og tilbygning af mellemtrinnet (den oprindelige etape 1), etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i både mellemtrins- og udskolingsbygningerne som følge af AT-påbud helt færdiggjort.

I forhold til det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 4,854 mio. kr. kan således forventes et restbeløb i størrelsesordenen ca. 1,75 mio. kr. Beregningen er med forbehold for den endelige pris for ændringerne, der først kendes eksakt efter projekteringen.

 

En del af restbeløbet foreslås anvendt til dækning af den udskiftning af vinduer og døre på skolen til anslået ca. 0,8 mio. kr., som fremgår af oversigten med presserende behov for renoveringer af tag og fag på skolerne.

 

Udskiftningen vedrører mere specifikt de to skolegårde, hvor der stadig sidder de oprindelige træelementer fra bygningernes opførelse i 1960. Flere af disse er særdeles medtaget af råd, og der ønskes derfor en udskiftning af samtlige vinduer og døre til nye vedligeholdelsesfrie træ/alu-elementer.

 

Siden den oprindelige plan for til- og ombygning af Sdr. Felding Skole blev udfærdiget i 2014, har der vist sig faldende børnetal i området. Om- og tilbygning af overtrinsbygningen i den oprindelige form (etape 2) vurderes derfor ikke længere at være aktuel. I stedet vurderer skolen, at der er behov for mindre lokaletilpasninger i overtrinsbygningen, som forventes at kunne foretages inden for den sidste del af bevillingen.

 

Det foreslås, at skolen i samarbejde med forvaltningen og Kommunale Ejendomme snarest muligt udarbejder en beskrivelse af de ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen, der skal træde i stedet for den oprindeligt ønskede etape 2, og et økonomisk overslag på disse.

 

Revideret projekt og tidsplan samt endelig økonomi for ændringerne i det igangværende projekt vedrørende mellemtrinsbygningen samt plan for ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen vil blive forelagt Børne- og Familieudvalget på novembermødet.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinnet jfr. skitseret i sagsfremstillingen
at beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på i alt 4,854 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole
at Børne- og Familieudvalget forelægges revideret projekt, tidsplan og endelig økonomi vedrørende den igangværende om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen til orientering på novembermødet
at Børne- og Familieudvalget forelægges plan for ønskede lokaletilpasninger i overtrinsbygningen samt økonomisk overslag herpå på novembermødet.

Beslutning

Under forudsætning af vedtagelse af budget 2017, er indstillingn tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Tag og fag skoler 2017 + 2018 - anvendelse af puljemidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

I budgetforliget for 2017 er afsat henholdsvis 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 til tag og fag på skoler.

 

Sagen belyser de aktuelt mest presserende renoveringsbehov vedrørende tag og fag på skolerne, herunder konsekvenserne for oversigten som følge af budgetforliget.

 

Der lægges op til, at Børne- og Familieudvalget på baggrund af sagen foretager en prioritering af puljemidlerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2017 er afsat henholdsvis 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 til tag og fag på skoler.

 

Til samme formål blev der i forbindelse med budget 2015 afsat i alt 9,5 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016. Restbevillingen udgør pr. ultimo september 2016 1,642 mio. kr., der jfr. tidligere prioritering er tiltænkt opstart af tagrenovering på Engbjergskolen.

 

Til budgetforhandlingerne vedrørende budget 2017 har Kommunale Ejendomme udarbejdet følgende oversigt over de aktuelt mest presserende renoveringsbehov vedrørende tag og fag:

 

Sted:

Projekt:

Beløb:

Engbjergskolen (se bemærkning nedenfor)

Restoverdækning af flade tage (efter anvendelse af restbeløbet i 2016)

  

2,3 mio. kr.

Højgårdskolen (se bemærkning nedenfor)

Renovering af skrå tage

1,4 mio. kr.

Højgårdskolen (se bemærkning nedenfor)

Overdækning af flade tage

3,7 mio. kr.

Haderup Skole

Udskiftning af tage

1,4 mio. kr.

Ilskov Skole (se bemærkning nedenfor)

Udskiftning af tag

0,95 mio. kr.

Holtbjergskolen/Åmoseskolen

Udskiftning af vinduer og døre samt renovering af tage og solafskærmning

 

 

4,5 mio. kr.

Lind Skole

Udskiftning af vinduer og døre

 

0,8 mio. kr.

Lind Skole

Tagrenovering

0,5 mio. kr.

Vinding Skole

Udskiftning af vinduer

0,8 mio. kr.

Sunds Skole

Udskiftning af vinduer og facaderenovering

 

3,6 mio. kr.

Skolen på Sønderager

Udskiftning af vinduer og facaderenovering + udskiftning af vandrør

 

 

9,9 mio. kr.

Sdr. Felding Skole (se bemærkning nedenfor)

Udskiftning af vinduer og døre

 

0,8 mio. kr.

Kibæk Skole

Udskiftning af vinduer og døre

 

0,75 mio. kr.

Vestervangskolen

Udskiftning af vinduer

2,5 mio. kr.


Der er følgende supplerende bemærkninger til oversigten: 

 

Budgetforliget 2017:   

I budgetforliget for 2017 er ønsket en nærmere vurdering af behovet for renovering og optimering af lokalerne og tilpasning af kapaciteten i Højgård Børnehus og Højgårdskolen samt Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen, der skal fremlægges på byrådets forårskonference i 2017.

 

I og med denne del af forliget kan der ses bort fra de to øverste punkter på ovenstående oversigt, idet de oplistede behov på henholdsvis Engbjergskolen og Højgårdskolen kommer til at indgå i disse vurderinger.

 

Endvidere har beslutningen den konsekvens, at restpuljen i 2016 på 1,642 mio. kr., der var afsat til at påbegynde tagrenoveringen på Engbjergskolen, vil kunne anvendes til andre formål.

 

Ovenstående dog under den forudsætning, der tilføres nye penge til både Engbjergskolen og Højgårdsskolen som en del af budget 2018. Alene tagrenoveringerne de to steder beløber sig til i alt ca. 9 mio. kr. (de tre øverste punkter på oversigten ovenfor + den planlagte opstart på Engbjergskolen i 2016 finansieret af restpuljen i 2016).

 

Varslet AT-påbud på Engbjergskolen:

Engbjergskolen har den 31. august 2016 haft tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet, og der er efterfølgende i brev af 12. september 2016 varslet et påbud vedrørende sikring mod vandindtrængning i bygning 3.

 

Tagkonstruktionerne på skolen har overskredet levetiden, og flere steder er taget direkte utæt, hvormed der trænger vand ind i bygningerne. De øvrige steder er der stor risiko for, at dette kommer til at ske i nær fremtid.

 

Generelt set er der ikke mulighed for at forlænge levetiden på taget på skolen ud over løbende reparation af konstaterede utætheder, hvilket er en både dyr og uholdbar løsning på længere sigt.

 

Det er dog p.t. i forhold til det varslede AT-påbud under afklaring, hvorvidt den konstaterede vandindtrængning i bygning 3 kan skyldes et utæt tagafløb, som vil kunne repareres og dermed løse problemet indtil en mere langsigtet løsning kan iværksættes. Alternativt vil der være mulighed for at igangsætte tagrenoveringen på bygning 3 for restpuljemidlerne i 2016 som oprindeligt planlagt med henblik på at imødekomme AT-påbuddet.

 

Afklaring på mulighederne forventes at foreligge til mødet.

 

Ilskov Skole:

Det har i løbet af august 2016 været nødvendigt at iværksætte en akut reparation af en del af taget på Ilskov Skole. Som følge af en lavere pris end forventet til denne reparation har det været muligt at igangsætte udskiftning af hele taget inden for det almindelige vedligeholdelsesbudget til skoler i 2016, som ligger under Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Hermed kan Ilskov Skole udgå fra oversigten ovenfor.

 

Sdr. Felding Skole:

På oversigten fremgår 0,8 mio. kr. til udskiftning af vinduer og døre på Sdr. Felding Skole. I budgetforliget for 2017 er afsat ny bevilling på 4,854 mio. kr. til Sdr. Felding Skole i 2017, hvori udgiften til denne renovering vil kunne indeholdes.

 

Sagen er beskrevet under et selvstændigt punkt på nærværende dagsorden. Såfremt det besluttes at lade renoveringen af døre og vinduer indgå i den sammenhæng, kan Sdr. Felding Skole udgå fra oversigten ovenfor.

 

Opdateret oversigt med presserende renoveringsbehov på skolerne:

Den samlede økonomiske ramme til tag og fag på skoler, der kan prioriteres af Børne- og Familieudvalget består af dels ca. 1,6 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 - i alt ca. 7,6 mio. kr.

 

Dette under forudsætning af at tagrenoveringen på Engbjergskolen kan udskydes jfr. ovenfor beskrevet.

 

Opdateret oversigt over presserende renoveringsbehov korrigeret for de forhold, der forudsættes løst på anden vis jfr. ovenfor beskrevet, ser således ud:

 

Sted:

Projekt:

Beløb:

Haderup Skole

Udskiftning af tage

1,4 mio. kr.

Holtbjergskolen/Åmoseskolen

Udskiftning af vinduer og døre samt renovering af tage og solafskærmning

 

 

4,5 mio. kr.

Lind Skole

Udskiftning af vinduer og døre

 

0,8 mio. kr.

Lind Skole

Tagrenovering

0,5 mio. kr.

Vinding Skole

Udskiftning af vinduer

0,8 mio. kr.

Sunds Skole

Udskiftning af vinduer og facaderenovering

 

3,6 mio. kr.

Skolen på Sønderager

Udskiftning af vinduer og facaderenovering + udskiftning af vandrør

 

 

9,9 mio. kr.

Kibæk Skole

Udskiftning af vinduer og døre

 

0,75 mio. kr.

Vestervangskolen

Udskiftning af vinduer

2,5 mio. kr.

 

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevillingerne vil blive fremsendt senere.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget prioriterer anvendelse af de i budgetforliget for 2017 afsatte beløb på henholdsvis 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 til tag og fag på skoler
at Børne- og Familieudvalget herudover prioriterer restpuljemidlerne i 2016 til tag og fag på ca. 1,6 mio. kr., såfremt disse ikke skal bruges til akut udbedring af taget på bygning 3 på Engbjergskolen.

Beslutning

Under forudsætning af vedtagelse af budget 2017 har Børne- og Familieudvalget prioriteret nedenstående midler på 7,6 mio. samtidig også under forudsætning af, at der ikke akut skal bruges 1,3 mio. kr på Engbjergskolen:

Sted:

Projekt:

Beløb:

Haderup Skole

Udskiftning af tage

1,40 mio. kr.

Lind Skole

Udskiftning af vinduer og døre

 

0,80 mio. kr.

Lind Skole

Tagrenovering

0,50 mio. kr.

Vinding Skole

Udskiftning af vinduer

0,80 mio. kr.

Sunds Skole

Udskiftning af vinduer og facaderenovering

 

2,55 mio. kr.

Sdr. Felding Skole

Udskiftning af vinduer og døre

 

0,80 mio. kr.

Kibæk Skole

Udskiftning af vinduer og døre

 

0,75 mio. kr.

Ialt

 

7,60 mio. kr.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-30-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Obligatorisk sprogvurdering af alle 3 årige børn i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Didem Pedersen, Minna Vindbjerg og Gitte Hæsum

Sagsresume

Jvf. Strategi- og handleplan for sprog og læsning 0 - 18 år i Herning Kommune ved vi at: Læsning og sprogforståelse er nøglen til viden, udannelse, job, gode oplevelser, deltagelse i demokratiet og samfundslivet i øvrigt. Gode sprog-, skrive- og læsefærdigheder er centrale og essentielle forudsætninger for barnet og den unges udvikling og læring.

 

I 2007 blev det med dagtilbudsloven gjort obligatorisk for de danske kommuner at tilbyde alle 3- årige børn en sprogvurdering og efterfølgende sprogunderstøttende aktiviteter. Sprogvurderningen af alle børn gav pædagogerne et godt udgangspunkt for at finde de børn, der havde behov for en særlig sprogunderstøttende indsats for at udvikle sproget alderssvarende.

 

Men fra 1. juli 2010 blev dagtilbudsloven ændret, således at børn i børnehaven kun skal sprogvurderes, hvis de formodes at have behov for sprogstimulering. Nogle kommuner valgte at fortsætte med at sprogvurdere alle 3 årige, men i Herning Kommune valgte man at sprogvurdere de børn, som man vurderede have et behov for en sprogunderstøttende indsats.

 

De seneste år kan vi i Herning Kommune se, at flere og flere dagtilbud vælger at sprogvurdere alle 3 årige børn. Denne tendens er blevet særlig synlig i forbindelse med Herning Kommunes deltagelse i forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud (hvor alle børn sprogvurderes) De deltagende dagtilbud gav her udtryk for, at ved at sprogvurdere alle børn - fandt man flere børn i en særlig eller fokuseret indsats, end man ellers ville have gjort.

Sagsfremstilling

Hvis man vil spotte de børn, der har brug for en særlig indsats for at kunne klare sig bedre i livet, er sprogvurdering af 3-årige det rigtige redskab. Sproget er altafgørende hvis man vil sikre børnene de bedste vilkår for at få en uddannelse senere i livet (Bleses, 2015).

 

Helt konkret siger Sprogpakkens forskningskortlægning (Bilag 1), at hvis ikke der sprogvurderes ved tre år, er der en øget risiko for, at:

 

 • børn, der har sproglige problemer tidligt i deres udvikling, har en kraftig forøget risiko for vedvarende sproglige problemer
 • børn, hvor der er konstateret sprogproblemer i familien, har en lille forøget risiko for også selv at få sproglige forsinkelser/sproglige problemer
 • børn med sociale/adfærdsmæssige problemer, har en lille forøget risiko for at få sproglige problemer
 • børn med forældre med lav socioøkonomisk status har en lille forøget risiko for at få sproglige problemer  

 

Pr. september 2016 er der 19 ud af 27 dagtilbud i Herning Kommune, som tilbyder sprogvurdering til alle tre årige børn.

Økonomi

 Sprogvurderingerne afholdes inden for det enkelte dagtilbuds budget/tildelte økonomi.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der træffes beslutning om, at alle tre årige i dagtilbud tilbydes sprogvurdering fremover
at det sker indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Beslutning

Indstilligerne tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-G01-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Daginstitutioner i Hammerum - Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Det er tidligere besluttet, at udarbejde en rapport vedrørende antal daginstitutioner og ejerforhold af disse i forbindelse med byggeri af ny skole i Hammerum-Gjellerup.

 

Rapporten har været sendt til høring i de 2 selvejende daginstitutioner Børneby Øst og Hurlumhejhuset, og de kan begge bakke op om rapportens anbefalinger om, at der pr. 1. januar 2020 er en kommunal daginstitution i Hammerum-Gjellerup oprettet som en center-model, med en fælles leder af daginstitution og SFO.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeri af ny skole i Hammerum-Gjellerup tog Børne- og Familieudvalget den 17. december 2013 en beslutning om, at der skulle være en kommunal daginstitution og SFO i Hammerum-Gjellerup. Samtidig blev det besluttet, at der skulle igangsættes en proces, hvor antallet af daginstitutioner i Hammerum/Gjellerup skulle vurderes nærmere. Der skulle herunder også vurderes på ejerforhold og placering.

 

Det er besluttet, at der skal etableres SFO i forbindelse med den nye skole i Hammerum-Gjellerup.

 

Der er i dag 2 selvejende daginstitutioner i Hammerum-Gjellerup.

Hammerum: Børneby Øst - med vuggestue, børnehave, fritidshjem1 og fritidshjem2.

Gjellerup: Hurlumhejhuset - med børnehave, fritidshjem1 og fritidshjem2.

 

På baggrund af ovenstående har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af de to leder fra Børneby Øst, leder og 1 pædagogiskleder fra Hurlumhejhuset samt 2 repræsentanter fra Center for Børn og Læring. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte rapport. Rapporten har været i høring hos de 2 bestyrelser for de selvejende daginstitutioner. Ligesom rapporten har været sendt til Hammerum Skole og Gjellerup Skole til orientering.

 

Rapporten har været sendt i høring med følgende anbefalinger fra Center for Børn og Læring:

Center for Børn og Læring anbefaler, at der pr. 1. januar 2020 er en kommunal daginstitution oprettet som en center-model, hvor der er en fælles leder af den kommunale daginstitution og SFO'en.

 

Der vil ifølge anbefalingerne fortsat være vuggestue og børnehave i nogle af de nuværende bygninger. Ligesom der vil blive afhændet bygninger. SFO'en vil få lokaler på skolen.

 

Begge bestyrelser har givet positive svar på anbefalingen. De bifalder begge anbefalingen omkring etablering af center-model.

Økonomi

Fusion af de to daginstitutioner samt oprettelse af en center-model med SFO'en vil medføre en mindre årlig driftsbesparelse, der kan bruges til en styrkelse af de pædagogiske indsatser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Center for Børn og Læring kan arbejde videre med at implementere en kommunal daginstitution og SFO i en center-model, som beskrevet i rapporten
at Hurlumhejhuset og Børneby Øst fusionerer til en aldersintegreret daginstitution med vuggestue og børnehave
at der oprettes center-model med den fusionerede daginstitution og SFO'en, hvor der er en fælles leder og et antal pædagogiske leder
at Hurlumhejhuset og Børneby Øst vil blive kommunaliseret pr. 1. januar 2020
at forvaltningen bemyndiges til at gå i gang med processen omkring fusionen og skiftet fra selvejende til kommunal daginstitution.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-P20-3-16 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ansøgning om tilskud til ansættelse af fritidsjobkonsulent

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget behandlede på møde den 15. august 2016 en ansøgning fra Center for Børn og Læring og Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed om økonomisk opbakning til at forlænge ansættelsen af en fritidsjobkonsulent i en 1½ årig videreudviklings- og forankringsperiode.

 

Ungeenheden har ansøgt Forebyggelsesudvalget om 360.000 kr. i 2017 og 210.000 kr. i 2018, i alt 570.000 kr. til forlængelse af ansættelsen af fritidsjobkonsulent i perioden frem til 31. juli 2018.

 

Idet Forebyggelsesudvalget som udgangspunkt ikke finansierer drift, ønskes Børne- og Familieudvalgets stillingtagen til delt finansiering af fritidsjobkonsulenten i perioden 1. januar 2017 til 31. juli 2018, hvor Forebyggelsesudvalget bidrager i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

 

Det foreslås, at projektet i første omgang forlænges til og med 31. december 2017 finansieret af udvalgets 1 mio.kr.'s pulje.

Sagsfremstilling

Via en forebyggende og tidlig indsats skabes der forudsætninger for, at flere unge 15 - 17 årige ansættes i fritidsjob, hvorved særligt unge med et svagt netværk i forhold til arbejdsmarkedet også opnår arbejdsmarkedserfaring.

 

Baggrund

Med baggrund i målsætningen om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse og ungeledigheden i Herning Kommune skal nedbringes, er der brug for forskellige metoder og indsatser til at introducere og motivere unge ind i erhvervslivet. Undersøgelser har vist, at tidlige erhvervserfaringer er afgørende for unges muligheder for at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet senere i livet.

 

I Herning Kommune er der tradition for at unge 15 til 17 årige selv finder et fritidsjob. Der er midlertidigt en gruppe af unge i familier med begrænset arbejdsmarkedstilknytning og hvor netværket omkring den unge er spinkelt. Det betyder, at det er vanskeligere for den unge at få knyttet de kontakter, der kan føre til et fritidsjob.

 

Beskæftigelsesafdelingens Ungeenhed har i 2016, tidsbegrænset til årets udgang, forsøgsvist ansat en fritidsjobkonsulent og løbet en indsats i gang. Der er således udviklet et koncept for etablering af fritidsjob i Herning Kommune, indeholdende en Facebook side, som den primære kontaktflade til den unge, endvidere henviser ungdommens uddannelsesvejledere i deres samtaler med skolebørn med behov herfor, direkte til fritidsjobkonsulenten.

 

Fritidsjobkonsulenten skal være til rådighed, når en ung ønsker et fritidsjob. Det kan være vejledende samtaler, om hvilket fritidsjob den unge ønsker at søge, hvordan søger man, støtte til at skrive ansøgning og træning i at gå til samtale. Fritidsjobkonsulenten kan også fungere som "døråbner" for den unge i målgruppen, som har svært ved at møde op til samtale. Fritidsjobkonsulenten har endvidere ansvaret for Facebook siden i forhold til sikring af hurtig kontakt mellem virksomhed og den unge. 

 

Resultater

De foreløbige resultater har afdækket at vi har ramt et behov:

Fritidsjobformidlingen via Facebook er etableret pr. 1. marts 2016, og har aktuelt 1365 followers/likers. Fritidsjobkonsulenten startede ved årsskiftet, og det opsøgende arbejde i både skoleregi og i erhvervslivet er blevet vel modtaget. Hun har formidlet 92 stillinger - fordelt på 56 virksomheder. 17 unge har selv henvendt sig til Fritidsjobkonsulenten, og opgaverne har spændt over hjælp til at skrive en ansøgning, forberede sig til jobsamtale, sparring omkring muligheder for at finde et fritidsjob til sparring omkring en ansøgning de unge selv har skrevet.  

 

Videreudvikling og forankring
Behovet for en fritidsjobservice understreges af den faktiske efterspørgsel der har været siden starten både fra de unge, og fra virksomhederne. Konsulenten har gjort en forskel.

De trådte stier kan med fordel videreudvikles og konceptualiseres, med henblik på en senere forankring, sandsynligvis i Ungdomsskolens regi, fra 1. august 2018.

 

Ved at inddrage skoler, Børn og Unge rådgivningen, UngMod 24-7, Headspace med flere vil man kunne målrette indsatsen yderligere, så man styrer at servicen i endnu højere grad understøtter de unge, der ikke ville opnå fritidsjob uden denne støtte.

 

Forebyggelsesaspektet i forhold til ulighed i sundhed vil i praksis betyde, at ressourcesvage unge får en bedre chance for at finde plads på arbejdsmarkedet, på trods af at eget netværk måske har manglende eller svage relationer til en arbejdsplads. Konkret planlægges med en systematisk rundtur på samtlige overbygningsskoler.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2017 er der på tværs af børne- og voksenområdet besluttet, at der skal igangsættes yderligere initiativer over for sårbare unge. Det foreslås derfor, at det afklares, hvordan indsatsen kan medtænkes i dette arbejde. På baggrund heraf foreslås, at udviklingsprojektet foreløbigt forlænges frem til og med 31. december 2017 finansieret med 100.000 kr. af udvalgets 1-mio.kr.'s pulje.  

 

Økonomi

Der tiføres Ungeenheden 100.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets disponible pulje til medfiansiering af fritidsjobkonsulenten til og med 31. december 2017. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at fritidsjobformidlingen videreudvikles og forankres ved en forlængelse af fritidsjobkonsulentens ansættelse
at Børne- og Familieudvalget bidrager til forlængelse af fritidsjobkonsulentens ansættelse til og med 31. december 2017 med 100.000 kr. som tilføres Ungeenheden
at ressourserne disponeres fra Børne- og Familieudvalgets 1 mio. kr's pulje med 100.000 kr. i 2017
at der sammen med Ungeenheden arbejdes videre på, hvordan fritidsjobkonsulentens indsatser kan forankres i de initiativer der igangsættes som en del af budgetforlig 2017.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-11-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning om renovering af faglokaler på Brændgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Brændgårdskolen ansøger om ressourcer til renovering af faglokalerne til madkundskab og sløjd/billedkunst/håndarbejdslokale (KREA område).

 

Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme udarbejder i samarbejde med Brændgårdskolen forslag til mulige løsningsmodeller suppleret med økonomiske beregninger.

Sagsfremstilling

Madkundskabslokale

Brændgårdskolens madkundskabslokale er delvis fra 1963. Lokalet har fået en mindre renovering i år 2013. Det er renoveret med højskabe, metalplader i køkkenskabene og maling på væggene.

Madkundskab bruges af skolen elever, SFO børn, projekt Cool Beans, fritidsbrugere og kan understøtte Kraftcenter Brændgård tankegangen. Lokalet er ikke optimalt til skolebrug, da der kun kan undervises i små hold/holddeling - ca. 15 brugere.

Madkundskabslokalet trænger til en gennemgribende renovering og en nytænkning af hele lokalet. Der er mulighed for at øge lokalet med 15 m2 gangareal som kun adskiller de to lokaler med en ikke bærende væg. Madkundskabslokalet har forholdsvis ny udsugning, men en udbygning vil være nødvendigt, da lokalet skal kunne rumme 29 brugere og gerne seks/syv arbejdsstationer.

Kan nævnte renovering ikke imødekommes, ønsker skolen som minimum en udbygning med flere arbejdsstationer, således at der kan være en klasse ad gangen i madkundskabslokalet.

Sløjd/billedkunst/håndarbejde (KREA område)

Brændgårdskolens sløjd/billedkunst/håndarbejdslokale (KREA lokale) er fra 1963.

Lokalerne har gennemgået en stor renovering i år 2013. De er renoveret med højskabe, nye borde, arbejdspladser på gangen, nye lofter og maling på væggene.

KREA området bruges af skolen elever, SFO børn, fritidsbrugere og kan understøtte Kraftcenter Brændgård tankegangen.

Sløjdlokalet er dog ikke indrettet optimalt, da der kun kan undervises i små hold/holddeling – højest 13 brugere. Der ansøges derfor om etablering af flere arbejdsstationer, således at der kan være en klasse i hvert af faglokalerne.

Ligeledes er billedkunstlokalet indrettet til ca. 15 brugere, hvilket også ønskes udbygget med arbejdsstationer til en hel klasse ad gang. Det er formålstjenligt at kunne optimere, således at to klasser kan have billedkunst på samme tid.

Flere arbejdsstationer betyder en optimering af arealer og bedre udnyttelse af lærerressourcer. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme i samarbejde med Brændgårdskolen udarbejder forslag til mulige løsningsmodeller suppleret med økonomiske beregninger.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Balanceplan version 2.0

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det forventes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 beslutter, at Børne- og Familieudvalget skal sikre, at der sættes initiativer i gang der kan fremme øget fremdrift for Balanceplanen. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en tids- og procesplanproces med henblik på at pege på initiativer, som kan øge fremdriften og den økonomiske effekt af balanceplanen.

Sagsfremstilling

Serviceområde 16 har ikke balance mellem omkostninger og budget. Denne problemstilling har været drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017, hvor forligspartierne anerkender, at det specialiserede socialområde er udfordret, men anmoder også Børne- og Familieudvalget om at sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift for balanceplanen.

 

Byrådet besluttede i maj 2015, at Børn og Unge skal implementere Herningmodellen som ny socialfaglig tilgang med henblik på bl.a. dæmme om for noget af det massive pres på området. De forventede besparelser ved Herningmodellen er indregnet i budgettet.

 

Børne- og Familieudvalget besluttede Balanceplanen i september 2015. Det anslåede merforbrug på køb af foranstaltninger til børn og unge med sociale problemer eller funktionsnedsættelser var på daværende tidspunkt ca. 20 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen for 2016 viste merforbruget sig at være 28 mio. kr. Heraf blev der overført et minus på 16 mio. kr. fra 2015 til 2016. Balanceplanen er således ikke ambitiøs nok til at sikre balance mellem udgifter og budget.

 

Forvaltningen foreslår at øge fremdriften og økonomisk effekt ved at forfølge tre spor:

 1. En genberegning af Herningmodellen for at undersøge om den ændrede socialfaglige praksis kan reducere omkostningerne mere end anslået i businesscasen.
 2. En genberegning af Balanceplan 1.0's økonomiske konsekvenser.
 3. Udarbejdelse af en ny og mere omfattende Balanceplan.  (Balanceplan 2.0), hvor der er fokus på at billiggøre driften endnu mere og reducere serviceniveauet. Forvaltningen foreslår en tilgang, hvor det faglige ben er forrest. Det vil sige, at prioriteringen af ydelser som skal nedlægges, ændres eller erstattes, vurderes ud fra hvad der har den bedste effekt på langt sigt for barnet og prioriteres ud fra en omkostning/værditilvækst betragtning.

 

Det er en udfordring på den ene side udvikle og investere i en ny socialfaglig tilgang og på den anden side at skulle reducere serviceniveauet begrundet i økonomisk ubalance. For at sikre en god afbalancering foreslår forvaltningen en hurtig proces bygget op om en styregruppe, en arbejdsgruppe, som afholder workshops med relevante medarbejdere for at få belyst konkrete spørgsmål, temaer eller problemstillinger (planen er vedlagt som bilag).

 

I forbindelse med Balanceplan 1.0 nedsatte udvalget en MED-Styregruppe som sparring omkring udmøntning af balanceplan 1.0. Forvaltningen foreslår, at MED-Styregruppen forsætter som sparring omkring udformningen af Balanceplan 2.0.

 

Processen mod en indstilling til Børne- og Familieudvalgets møde 25. januar: Indstillingen vil beskrive mulige tiltag der kan fremme øget fremdrift for balanceplanen. Styregruppen består af Børn og Unges chefgruppe med direktøren som formand suppleret med repræsentant fra Direktionens Stab. Processen løber sideløbende med den fortsatte udrulning af Herningmodellen og Balanceplan 1.0. og Forvaltningen har således fuld fokus på at skabe balance mellem omkostninger og budget på SO 16.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender procesplan for Balanceplan version 2.0.

Beslutning

For forvaltningens indstilling stemte Dorte West, Peter Villadsen, Anne Mette Bang Rasmussen, Kasper Ravn Fredensborg, Søren Peder Jensen og Ulrik Hyldgaard. Lone Nielsen ( A) stemte imod.

Lone Nielsen ( A) begærede sagen i byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.22-P00-1-16 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering om skolebuskørsel i skoleåret 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Bo Meldgaard

Sagsresume

Den årlige revision af skolebussernes køreplaner er gennemført. Forvaltningen ønsker derfor at redegøre for de ændringer, der er foretaget i forbindelse med revisionen.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I Herning Kommune er der 28 skolebusruter i skoleåret 2016/2017. I det følgende vil ruterne kort blive gennemgået med henblik på at beskrive ændringerne for det nye skoleår. For overblikkets skyld vil den nedenstående gennemgang tage udgangspunkt i de pakker, hvor ruterne har været udbudt i licitation. Pakkerne dækker seks geografiske områder af kommunen.

 

Pakke 1 – Haderup, Aulum og Hodsager

Forvaltningen har som udgangspunkt valgt at fastholde de eksisterende køreplaner, som er tilpassede i foråret 2016. Dette valg er truffet ud fra en vurdering af de henvendelser, kommunen har modtaget fra særligt forældre i Aulum og Hodsager samt Aulum-Hodsager Skole i skoleåret 2015/2016. De fleste henvendelser tager udgangspunkt i ønske om enten at blive hentet tættere på hjemmet eller ønske om en kortere rute.

 

Forvaltningen har derfor foretaget en vurdering af rutens udformning og konkluderet, at vi ved denne udformning får hentet flest mulige elever tættest muligt på hjemmet inden for en relativt kort tidsramme. Da der ikke er lavet de store ændringer i køreplanen, vil der derfor også fortsat være ventetid på særligt Aulum afdelingen af Aulum-Hodsager skole efter eftermiddagstimerne. Dette skyldes primært, at der kun er tre kvarter mellem ringetiderne på henholdsvis skoleafdelingen i Aulum og i Hodsager. På grund af rutens fysiske udformning og elevernes indbyrdes placering er det ikke muligt at nå en runde på ruten på tre kvarter. Forvaltningen forventer derfor, at der kan komme bemærkninger til ruteudformningen og kørselstiderne på særligt rute 144 i det kommende skoleår.

 

Pakke 2 – Sørvad og Vind

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 2, som kører i området ved Sørvad og Vind.

 

Pakke 3 – Ilskov og Sunds

Ruterne i Pakke 3 er stort set fastholdt som tidligere år. Der er dog foretaget en mindre justering af ruter 156 mellem Simmelkær og Sunds. Her er der, på opfordring fra en gruppe forældre i området omkring Simmelkær, indført en ruteændring, som skal sikre en mere hensigtsmæssig opsamling og afsætning af elever.

 

Pakke 4 – Snejbjerg, Timring, Vildbjerg, Sinding og Lundgårdskolen

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 4.

 

Pakke 5 – Lind, Arnborg, Kølkær, Hammerum og Fasterholt

Der er lavet et par enkelte småjusteringer på ruterne i Pakke 5. Særligt rute 151 mellem Fasterholt, Arnborg og Lind har fået en lidt anden ruteføring. Dette er sket som en tilretning af hensyn til at kunne hente nye elever på en hensigtsmæssig måde.

 

I foråret har forvaltningen modtaget flere henvendelser fra forældre i Kølkær/Fasterholt området der har børn på Lind Skole. Som følge af skoleforliget blev der indsat en mindre busrute mellem Lind og Kølkær for at fragte overbygningselever til Lind i stedet for til Hammerum Skole. Denne rute kører indtil skoleåret 2017/2018.

 

Da der stadig er børn fra Kølkær og Fasterholt, som skal til Hammerum Skole, er rute 148 mellem Lind og Kølkær derfor afhængig af rute 153 mellem Hammerum, Kølkær og Fasterholt. Pga. ringetiderne på de forskellige skoler og kørselslængde for to forskellige ruter, er eleverne fra Lind nødsaget til at vente fra de får fri kl. 15.00 til bussen kører til Kølkær kl. 15.26. Dette skyldes, at enkelte elever skal med rute 153 fra Hammerum videre til Fasterholt. Det er mere hensigtsmæssigt at lade eleverne vente i Lind, hvor de kan vente under opsyn på skolen, end i Kølkær, hvor eleverne ikke har mulighed for at vente under opsyn.

 

Forvaltningen har i forbindelse med planlægningen forsøgt at finde en hensigtsmæssig løsning på ventetidsproblematikken. Dette har dog ikke været muligt uden at hæve serviceniveauet og dermed også kørselsomkostningerne på skolebuskørslen i Pakke 5. Ud fra en betragtning om, at der til næste skoleår 2017/2018 opstår en ændret situation, hvor ingen elever længere skal fra Kølkær og Fasterholt til Hammerum, har forvaltningen valgt at fastholde ruterne som de har været i skoleåret 2015/2016. Den endelige gennemførelse af skoleforliget vil med al sandsynlighed medføre bedre muligheder for at opnå en mere ensartet kørsel med mindre ventetid.

 

Pakke 6 – Kibæk, Sdr. Felding og Skarrild

Ruterne i Pakke 6 opretholdes som de tidligere har kørt.

 

Generelt

Flere steder er det en udfordring at planlægge ruterne, sådan at eksempelvis ventetider kan undgås. Dette skyldes ofte, at ruterne betjener flere skoler på samme tid, hvor ringetiderne ikke er synkroniseret optimalt efter, at det skal være muligt for en bus at køre mellem skolerne. Eller at skolernes ringetider ligger med så lille margin, at det ikke er muligt at nå rundt på ruten tidsnok til at hente de næste elever, der har fri.

 

Det ville give bedre køreplaner flere steder, hvis der var mulighed for at ændre skolernes ringetider efter bussernes køreplaner. Denne løsning er implementeret i Ringkjøbing-Skjern Kommune, hvor skolernes ringetider hvert år fastlægges efter, hvordan skolebussernes køreplaner kan lægges. Det vurderes, at en lignende løsning i Herning Kommune flere steder vil kunne medføre en bedre og mere strømlinet kørsel, hvor ventetider nemmere kan minimeres. Det vil muligvis også kunne medføre en økonomisk besparelse enkelte steder. Forvaltningen vil tage initiativ til en nærmere vurdering af mulighederne for ændring af ringetider.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at sagen tages til orientering. 15. august 2016, pkt. 176:

at orienteringen tages til efterretning.Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 176:

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomi

De gennemførte ændringer kan afholdes indenfor rammen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.
Udvalget forelægges ved et senere møde en orienteringssag vedr. regler/lovgivning m.v.

 

Sagsnr.: 17.27.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Orientering om uddannelsesdag for elever i 8. klasse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget får en orientering om uddannelsesdagen for eleverne i 8 .klasse.

 

Herning Kommune har tradition for et tæt samarbejde mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelserne og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) arrangerer igen i år i samarbejde med folkeskolerne i Herning, alle ungdomsuddannelser og Beskæftigelsesafdelingen en uddannelsesdag den 12. oktober i Sportcenter Herning.

Sagsfremstilling

UU afholder i samarbejde med alle skoler og samtlige ungdomsuddannelser i Herning Kommune en fælles uddannelsesdag for alle elever i 8. årgang. Formålet med uddannelsesdagen er at kvalificere forældrenes støtte af eleven i uddannelsesvalget. Dagen indledes med fællesinformation fra UU om uddannelsernes opbygning og struktur, hvilke temaer det er nødvendigt at drøfte med sit barn samt hvilke informationer der er vigtige at indhente fra ungdomsuddannelserne. Dernæst guides forældre og elever ud til standområdet, hvor alle ungdomsuddannelser deltager med en informationsstand, der kan oplyse om uddannelsens indhold og andre relevante temaer om deres uddannelser. Man kan desuden møde 2 uddannelser, som ikke er i Herning - IB (International Baccalaureate, som er en international gymnasial uddannelse) og Fødevarer & Ernæring. Skolerne indkalder og omlægger to undervisningstimer for at sikre fremmøde, og der skal meldes afbud til klasselæreren.

 

Elever møder ungdomsuddannelserne for første gang i deres karrierevalg ved introduktionskurserne, der gennemføres for alle elever i 8. klasse. Det er elev og forældre, der vælger, hvilke introduktionskurserne den unge skal deltage i. Med uddannelsesdag den 12. oktober får forældre og elever mulighed for dialog med ungdomsuddannelserne om hvilke introduktionskurserne der udbydes og hvilke uddannelser de leder frem til.

 

Forældre og elever starter arrangementet med et fælles oplæg ved UU om uddannelsessystemet. Derefter går forældre og elever ud til et område med stande, hvor de frit kan være i dialog med ungdomsuddannelser. Ungdomsuddannelserne har hver en stand.

  

 

Ved Uddannelsesdagen deltager følgende ungdomsuddannelser:

Agroskolen

Herning HF

Herningholm Erhvervsskole

Herningholm Erhvervsgymnasium

Herning Gymnasium

Ikast-Brande Gymnasium (IB)

Social - og Sundhedsskolen

Uddannelsescenter Holstebro (Fødevarer & Ernæring)

VIA Design (TEKO)

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Vinding Børnehave har ændret navn til Vinding Børnehus
 • Regelforenkling - tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget om brug af haller m.v.
 • Notat vedrørende udbud af kommunale byggeopgaver

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-2-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orienteringssag: Tillæg til kontrakt

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Tove Mortensen  

Orientering om licitationsresultat

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer