Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 5. maj 2021
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Beslutning om anvendelse af midler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet besluttede den 20. april 2021 (punkt 52: "Samlede overførsler 2020-2021"), at der tilføres Børne- og Familieudvalget 5,0 mio. kr. i 2021. Børne- og Familieudvalget beslutter anvendelsen af de 5 mio. kr. Sagen fremlægges til udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. april 2021, at der tilføres Børne- og Familieudvalget 5,0 mio. kr. (punkt 52: "Samlede overførsler 2020-2021") i 2021. Børne- og Familieudvalget har til opgave at træffe beslutning om den konkrete anvendelse af de tilførte midler inden for Børne- og Familieudvalgets serviceområder.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om anvendelse af de tilførte 5 mio. kr.

Beslutning

Midlerne anvendes til et fagligt pædagogisk løft på dagtilbudsområdet og tildeles daginstitutionerne og Dagplejen efter børnetal. Daginstitutionerne (Børnehaver og Vuggestuer) tildeles 4,3 mio. kr. og Dagplejen 0,7 mio. kr. Den konkrete anvendelse af midlerne besluttes lokalt.
 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-21 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Godkendelse af udgiftsbevilling vedr. midler til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber, Jytte Grønkjær Jensen, Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Midlernes fordeling og anvendelse fremlægges til godkendelse. Udgiftsbevilling på 2,518 mio. kr. vedrørende midler til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Se bilagene "Brev til kommunalbestyrelser", "Bilag 1 fordeling af tilskud pr. kommune" og "Endelig aftaletekst".


Den politiske aftale blev indgået den 18. februar 2021. Børne- og undervisningsministeriets udmelding om aftalens vilkår blev udsendt den 25. marts.


Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Fordelingen af midler og Hernings andel heraf fremgår af tabellen nedenfor.


Aktiviteter

Mio. kr. på landsplan

Mio. kr. Herning

Kommunal ramme

164,5

2,518

Heraf fagligt løft

100,6

1,540

Heraf indsatser i regi af PPR

44

0,673

Heraf indsatser i regi af klubber

15

0,230

Heraf elevråd

4,9

0,075


Midlerne fordeles og anvendes til:

 • Fagligt løft:
  • Midlerne anvendes til to-lærer-ordninger.
  • Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10 klasse. Folkeskoler uden overbygning (dvs. 7. til 10. kl.) tilgodeses ved at der gives et tilskud pr. elev i højeste klassetrin på skolen, som modsvarer halvdelen af tilskuddet pr. elev i kommunens 9. og 10. klasser. Fordelingen kan ses i bilaget "Fordeling af midler til skolerne".
 • Indsatser i regi af PPR:
  • Midlerne anvendes til "elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge".
   Der etableres to indsatser: en psykologbemandet telefonrådgivning (hotline) samt gruppeforløb for elever i folkeskolerne. Se bilaget "Styrket indsats i regi af PPR målrettet børn og unge i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel" for beskrivelse.
 • Klubtilbud:
  • Midlerne anvendes til ”…indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.”
  • Midlerne tildeles UngHerning. Se bilaget "Beskrivelse fra UngHerning vedr. indsatser i regi af klubber" for beskrivelse af indsats.
 • Elevråd:
  • Midlerne anvendes til ”…understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.”
  • Midlerne fordeles ligeligt mellem elevråd på folkeskoler, Valdemarskolen og Herningsholm Erhvervsskole. Fordelingen kan ses i bilaget "Fordeling af midler til skolerne".


Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Overførsel af de afsatte midler til kommunerne forudsætter, at der senest den 7. maj 2021 redegøres for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til fagligt løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Kommunerne skal desuden redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.Tilbagemeldingerne til Børne- og Undervisningsministeriet foretages af forvaltningen.

Økonomi

Eftersom anvendelse af puljemidlerne til fagligt løft, indsatser i regi af PPR, klubtilbud og elevråd skal ske inden udgangen af juli 2021, fordeles beløbene umiddelbart efter Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen. Finansiering sker inden for rammen af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.


Samtidig anmodes i forbindelse med sagen om en udgiftsbevilling på 2,518 mio. kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021 til dækning af udgifterne under henvisning til, at puljemidlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Herning Kommunes andel af puljebeløbet på 2,518 mio. kr. fordeles og anvendes til fagligt løft, indsatser i regi af PPR, klubtilbud og elevråd som beskrevet i sagen
at der meddeles udgiftsbevilling på 2,518 mio.kr. til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler i 2021 til afholdelse af udgifterne til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel
at udgiftsbevillingen finansieres af de likvide midler, indtil midlerne tilgår kommunen via midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Janni Kjær Pedersen, Peter Jonsen

Sagsresume

Som en del af Byrådets strategi for arbejdet med bæredygtighed skal de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende arbejde med bæredygtighed, herunder kvartalsvis behandle sag herom. Børne- og Familieudvalget blev sidst den 28. januar 2021 (punkt 1) orienteret om igangværende tiltag i Børn og Unge. Børne- og Familieudvalget orienteres om udviklingen i igangværende tiltag og om nye tiltag med relevans for Børn og Unge.


Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Film om affaldssortering til børn og unge

Som et led i den grønne omstilling og øget fokus på FN’s Verdensmål er Herning Kommune begyndt at affaldssortere. For at mindske tvivlsspørgsmål i forbindelse sorteringen er der udarbejdet en video, der skal informere børn og unge om, hvordan de skal sortere deres affald. Vejledningsvideoen er henvendt til alle skoleelever i Herning Kommune. Den kan ses på følgende link samt på Genbrug og Affalds hjemmeside.


Materiale til dagplejen om affaldssortering

I forbindelse med implementeringen af den nye måde at sortere affald på er der ligeledes udarbejdet et materiale til dagplejerne, der lægger op til en dialog med børnene omkring affald og affaldssortering. Materialet indeholder en bog, der hedder Viktor finder skrald, et inspirationsmateriale til aktiviteter, der handler om affaldssortering, 6 store piktogrammer med de 6 fraktioner og et vendespil med forskellige typer af affald, der ligeledes kan give anledning til en dialog med børnene. Det samlede materiale bliver fordelt til alle dagplejere inden sommerferien.


Lærere fra to skoler i et udviklingssamarbejde med fokus på Verdensmål

Projektlederen bag Aktion Verdensmål er gået sammen med flere kommuner om et tværkommunalt samarbejde med lærere, der sammen skal udvikle og tilrettelægge læringsforløb for andre lærere. Et læringsforløb, der har stort fokus på didaktikken ind i arbejdet med FN’s Verdensmål. Skarrild Skole og Lindbjergskolen har valgt at gå ind i projektet. De bidrager derfor med deres input ind i det tværkommunale samarbejde.


Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger om Verdensmål

Kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger med fokus på verdensmål. Undervisningen er spredt over to dage. Den første dag indeholder en præsentation af FN’s Verdensmål, adfærdsændring, kulturforandring og læring, samt hvordan man kan arbejde med det sammen med børn og unge. Dag nummer to tager udgangspunkt i Verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) og 10 (Mindre ulighed) og hedder Køn, ligestilling og ulighed.


Kompetenceudviklingen skal ses som en optakt til Børnefolkemødet i uge 41. Der er i år særligt fokus på Verdensmål nr. 5 og 10.


Bæredygtig ledelse

Børn og Unge arbejder med bæredygtig ledelse. Det betyder, at borgeren er i fokus for prioriteringerne. Forvaltningen ses om en omvendt pyramide, hvor de vigtigste i organisationen er medarbejderne og lederne, der leder medarbejderne. Et aktuelt eksempel herpå er, at vi har igangsat tiltag til understøttelse af økonomistyringen på skoleområdet. Konkret har 4 repræsentanter fra skoleledelsen givet forvaltningsledelsen sparring på, hvordan de udfordringer/problemer, de oplever på området, kan håndteres. Fokus er på, hvad der er mest hjælpsomt at igangsætte af nye tiltag til understøttelse af, at skolen bruger budgettet til børnenes bedste med afsæt i det lokale set up.


Inddragelse af børnene i forbindelse udarbejdelse af det pædagogiske idéoplæg v. nybyggeri

Ved udarbejdelse af det pædagogiske idégrundlag til den nye afdeling af dagtilbuddet Børneoasen er der lavet en systematisk inddragelse af vuggestue- og børnehavebørn samt af medarbejdere og forældre. Børn i vuggestuealderen er ligesom børnehavebørn blevet interviewet om, hvad der er vigtigt for dem i forhold til at have en god vuggestue/børnehave. Dette er et resultat af fokus på 'barnets stemme', og et eksempel på understøttelse af Verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-2-21 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet at følge udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie. I sagen fremlægges status for de første måneder af 2021 til orientering.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts er under udarbejdelse og fremlægges i sin helhed for Børne- og Familieudvalget den 2. juni. Den aktuelle nuværende status for serviceområde 16, Børn- og Familie fremlægges til orientering.


Flere modsatrettede indikatorer vanskeliggør fremskrivningen til årets forventede forbrug. Dette skyldes, at årets første tre måneder været præget af COVID-19 ligesom størstedelen af 2020. Desuden er der overordnet set ikke en umiddelbar sammenhæng mellem de økonomiske forbrugsdata i de første tre måneder og de socialfaglige forventninger.


På myndighedsområdet er der særlig opmærksomhed på plejefamilieområdet. Her tegner der sig et mindreforbrug i forhold til det afsatte budget. Hovedårsagen er, at den forventede tilgang af nye plejebørn er rykket længere frem på året end forudsat i forbindelse med budgetlægningen. Det ser desuden ud til, at der i årets første måneder har været et nedsat forbrug på følgeudgifter til plejebørn. Udviklingen pr. 31. marts og den forventede udvikling i 2021 ses af nedenstående figur:På trods af vigende udgifter på plejefamilieområdet er den samlede vurdering på nuværende tidspunkt, at myndighedsområdet kan blive udfordret i løbet af 2021. Dette kan virke paradoksalt, da fremskrevne forbrugstal for 1. kvartal beregner et større mindreforbrug i 2021. Der ses flere tegn på kommende udfordringer. Det bemærkes endvidere, at beregningen af særligt dyre enkeltsager i 2021 baserer sig på nye og udvidende beregningsprincipper.


På udførerområdet er der opmærksomhed på Olufsgade. Her er der i øjeblikket 5 indskrevne unge. For at opnå balance i tilbuddet i 2021 vil det være nødvendigt med højere indtægter/flere indskrevne unge senere på året. Der forventes højere gennemsnitlig antal indskrevne på årsbasis. Det er vanskeligt at forudsige udviklingen, da Olufsgade bliver brugt til korttidsanbringelser. Der kan dermed hurtigt ske ændringer i antallet af indskrevne.


I forlængelse arbejdet med budgetoverholdelse på Tjørringhus i 2020 lavede Revisionsfirmaet BDO en rapport, hvori det blev anbefalet at igangsætte et arbejde vedrørende budgetopbygning, budgetlægning samt budgetopfølgning. Denne proces igangsættes med BDO's bistand i foråret 2021. Formålet med dette arbejde er, at Herning Kommune fremadrettet kan sikre en sikker og præcis drift af tilbuddet samt sammenhæng mellem faglighed og økonomi.


Konklusionen er, at der efter tilførsel af genbevilling fra 2020 forventes et mindre overskud på serviceområde 16, Børn og Familie i 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

Sagsresume

Udvalget modtager to gange årligt en status på Herningmodellen, senest den 11. november 2020 (punkt 151). Status præsenteres på mødet til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Siden implementering af Herningmodellen har Børne- og Familieudvalget modtaget en halvårlig status for at følge udviklingstendenserne på området.


Positive tendenser:

 • Anbringelsesmønstret fastholdes: en lille andel børn/unge er anbragt på institution, og en stor andel børn/unge er anbragt i plejefamilie
 • I 2020 ses også stigning i andel anbringelser i netværkspleje
 • Der er færre anbragte børn/unge i forhold til 2015
 • Der ses ikke flere sammenbrud i anbringelserne
 • Der ses færre tvangsanbringelser
 • Der arbejdes tværfagligt og tidligt forebyggende


Opmærksomhedspunkter:

 • Rådgiverne arbejder både i ”gamle” og ”nye” sager – mere end en tredjedel af de nuværende åbne sager er oprettet før 2016
 • Fortsat fokus på sagstal
 • Fortsat fokus på kvalitet i sagsbehandling og myndighedsarbejde
 • Fokus på tidlig opsporing og indsats
 • Fornyet fokus på skolegang og uddannelse

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-21 Sagsbehandler: Shahram Khorami  

Orientering om status på tandsundhed 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Tandsundheden på børne- og ungeområdet følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2020 viser, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er på niveau med eller over landsgennemsnittet og Region Midt for 3-10 årige (mælketænder) og over landsgennemsnittet og Region Midt for de 6 til 18-årige (blivende tænder). Tandsundheden på børne- og ungeområde afspejler de lokalpolitiske målsætninger i Tandplejens Sundhedsplan 2017-2022.


Børne- og Familieudvalget blev på møde den 16. september 2020 orienteret om status på tandsundhed 2019.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen. Det gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau.


10.745 børn og unge (3-18 år) i Herning Kommune danner grundlag for sundhedstallene i 2020. Der har i 2020 været en indberetningsprocent på 57,4 % på de lovpligtige årgange.


Bilag 1 viser tabeller og kurver over tandsundheden i Herning Kommune sammenlignet med landet og Region Midt. Hertil skal særligt bemærkes:

 • For de 3 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune for 2020 på niveau med eller over landsgennemsnittet og Region Midt.
 • For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der i 2020 fortsat en fin tandsundhedsfremgang. Herning Kommunes tandsundhedstal for 2020 er over landsgennemsnittet og Region Midt.
 • I 2020 forlod 69 % af de 18-årige tandplejen uden huller.
 • Gennemsnits cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er fortsat lav i 2020, og er på 0,12 %.
 • Antallet af risikopatienter i alderen 10 til 17 år (DMFS>8) er faldet yderligere i 2020 til 61 børn- og unge. I 2019 var antallet 80.
 • Gruppen af risikobørn i alderen 10 til 17 år er er reduceret markant siden 2012. Fra 276 i 2012 til 61 børn og unge i 2020.


Der er fortsat fokus på at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.


Der ses igen i 2020 variationer i sundhedstallene mellem de enkelte distrikter/klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i bilag 2.


I december 2016 godkendte Børne- og Familieudvalget Tandplejens Sundhedsplan 2017-2022 med følgende mål for børne- og ungeområdet:


Målsætning:

Status pr. 2020:

Tandsundheden for 0 til 18-årige børn og unge skal fastholdes og forbedres.

Det arbejdes der kontinuerligt på

For alle aldersgrupper 0-18 år skal tandsundheden være på niveau og gerne højere end landsgennemsnittet.

Målet er nået. Børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er på niveau med landsgennemsnittet og Region Midt for 3-10-årige (mælketænder) og over landsgennemsnittet og Region Midt for de 6 til 18-årige (blivende tænder).

Slutmålet er, at 55 % af de18-årige, der forlader tandplejen i 2022, skal være sunde og uden fyldninger.

Målet er nået. I 2020 forlod 69 % af de 18-årige tandplejen uden huller.

Gruppen af børn og unge med mange huller i tænderne (risikogruppen) søges fortsat nedbragt.

Totalt er der sket et fald i antallet af børn og unge i risikogruppen fra 276 i 2012 til 61 i 2020.

Fra 2019 til 2020 er det totale fald fra 80 til 61, svarende til et fald på 23 %. Der er fra 2019 til 2020 særligt sket fald for de 11, 14, 16 og 17-årige.


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.20.05-G01-1-21 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Ansøgning om navneændring af Sdr. Felding Skole, SFO og Solsikken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Fællesbestyrelsen ved Sdr. Felding Skole, SFO og dagtilbud Solsikken ansøger Børne- og Familieudvalget om ændring af navn. Sagen fremlægges til udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Sdr. Felding Skole og dagtilbud Solsikken har siden marts 2017 været en del af Undervisningsministeriets rammeforsøg med fælles ledelse og bestyrelse for skoler med over 300 elever. Efter fald i skolens elevtal til under 300 elever godkendte Børne- og Familieudvalget på møde den 3. juni 2020 (punkt 75), at der fortsættes med fælles ledelse og bestyrelse efter folkeskolelovens § 24a og 55.


Skole og dagtilbud har lagt et stort arbejde i den røde tråd fra vuggestue til 9. klasse. Bestyrelsen har udarbejdet principper, der er blevet arbejdet med overgange og samarbejdet omkring fælles interesser.


Det ligger fællesbestyrelsen meget på sinde at få en fælles betegnelse, som vil være med til at synliggøre den røde tråd, som prioriteres højt. Fællesbestyrelsen vil gerne synliggøre og promovere i lokalsamfundet, at de er en fælles institution, gennem en navneændring.


Fællesbestyrelsen har haft udarbejdet en konkurrence, hvor børn og forældre i dagtilbud, SFO og skole kunne komme med forslag til nyt fælles navn. Fællesbestyrelsen udvalgte via afstemning ud fra de indkomne forslag navnet "Liv, leg og læring - Sdr. Felding Skole og Børneunivers".


Det indkomne forslag vandt en klassefest sponsoreret af en lokal erhvervsdrivende.


Fællesinstitutionen ønsker at markere navneændringen i uge 41, hvor der planlægges fælles emneuge på tværs med udsmykning og promovering af det nye navn. Dette skal kulminere i et event for lokalsamfundet fredag i uge 41 i forbindelse med skolernes motionsdag.


Fællesbestyrelsen ved Sdr. Felding Skole, SFO og dagtilbud Solsikken ansøger Børne- og Familieudvalget om ændring af navn til Liv, leg og læring - Sdr. Felding Skole og Børneunivers.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at fællesbestyrelsens ansøgning om ændring af navn til Liv, leg og læring - Sdr. Felding Skole og Børneunivers godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.02-Ø00-1-21 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om procesplan for revidering af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Maja Krarup Lenger

Sagsresume

I løbet af 2021 skal der udarbejdes en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet, således at ressourcerne tildeles efter en model, der er baseret på aktuelle vilkår, rammer og økonomi. I 2022 forventes den nye tildelingsmodel at træde i kraft på dagtilbudsområdet, herunder almenområdet og specialområdet. Børne- og Familieudvalget orienteres om tids- og procesplan for udarbejdelse af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet tildeler hvert år Børne- og Familieudvalget midler til drift af dagtilbudsområdet. Børne- og Familieudvalget har ansvar for at fordele disse midler til løsning af den samlede opgaveportefølje på dagtilbudsområdet. Det sker via godkendte tildelingsmodeller.


I 2022 forventes en ny tildelingsmodel at træde i kraft på dagtilbudsområdet. Herunder tildelingsmodeller for almenområdet og specialområdet. Arbejdet med ny tildelingsmodel omfatter ikke dagplejen, da den fungerende er relativt ny.


Baggrunden for, at der er behov for at udarbejde af en ny tildelingsmodel, er, at der sket mange ændringer på dagtilbudsområdet, siden den nuværende tildelingsmodel blev godkendt tilbage i 2012 (godkendt under punkt 28 på Børne- og Familieudvalgsmødet den 29.02.2012). Efterfølgende er tildelingsmodellen videreudviklet og revideret af flere omgange. Seneste ’knopskud’ er fra 2018, hvor ressourcetildelingsmodellen blev reguleret i forbindelse med omlægningen fra fritidshjem til SFO (godkendt på Børne- og Familieudvalgsmødet den 12.12.2018, punkt 169). Herudover er der sket ændringer i forhold til enhedernes størrelser, fusioner dagtilbud imellem, sammenlægninger til § 24-a-institutioner og ejerform.


Overordnet set skal tildelingsmodellen tildele midler, så den tager højde for dagtilbudsloven og lever op til lov om minimumsnormeringer. Modellen skal være enkel, gennemsigtig og retfærdig i forhold til den kerneopgave, der skal løses. Modellen skal tage højde for strukturelle forskelle, jf. at Herning Kommune drifter såvel meget små som større institutioner. Desuden skal tildelingsmodellen være let at håndtere i daglig drift for både daginstitutioner og forvaltningen i forhold til det kontinuerlige overblik herunder udarbejdelsen af budgetopfølgninger.


Den nye tildelingsmodel skal – som den nuværende – tage afsæt i Herning Kommunes styringsprincipper baseret på rammestyring og ”én pose penge-princippet". Udgangspunktet for tildelingsmodellen er, at pengene skal følge barnet i driften.


Organisering

For at kvalificere den kommende tildelingsmodel nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde konkret oplæg til ny tildelingsmodel. Arbejdsgruppen vil have repræsentanter af daginstitutionsledere, medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra forvaltningen, herunder både centerleder for dagtilbudsområdet, økonomikonsulenter og fagleder for økonomi. Revisionsfirmaet BDO inddrages i arbejdsgruppens arbejde. Desuden nedsættes en sparringsgruppe. Den skal give sparring på et strategisk niveau og sikre sammenhæng med demografimodellen. Der nedsættes en styregruppe, som skal træffe beslutning om ny tildelingsmodel til indstilling til Børne- og Familieudvalget.


Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for udarbejdelse af ny tildelingsmodel. Denne fremgår af bilag 1. Tidsplan for udarbejdelse af tildelingsmodellen kan ses i bilag 2.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om kapaciteten i dagtilbud for 0-2,8 årige maj 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Lauritsen og Ulla Sandgaard

Sagsresume

Kvartalsrapporten for maj 2021 fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbud og efterspørgsel af de kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.


Rapporten skal ses som et øjebliksbillede den pågældende måned og et halvt år frem. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende. Rapporten viser udbud og efterspørgsel til dagpleje- og vuggestuepladser. Børn, der allerede har et alderssvarende dagtilbud, men ønsker overflytning til andet dagtilbud, tæller dog ikke med på venteliste til det ønskede dagtilbud. Børnene tæller udelukkende med som indmeldt i det dagtilbud, hvor de allerede har plads. Hvis børnene tæller med både på venteliste og som indmeldt, vil det give et forkert overblik over kapaciteten i det enkelte distrikt.


Der er taget udgangspunkt i, at børnene starter i børnehave, når de fylder 2 år og 9 måneder.


Rapporten for maj 2021 viser:

 • I flere distrikter løses manglen på pladser med 5 børn i dagplejen. Kapaciteten i dagplejen i Herning/Gullestrup, Aulum/Hodsager, Haderup/Feldborg er under tilpasning. Efterspørgslen til vuggestue i Børnehuset Stjernen, Spilophuset og BørneOasen Lind er væsentligt større end kapaciteten


Tiltag i forhold til at imødekomme efterspørgslen (inden for de givne rammer):

 • Der er løbende fokus på de enkelte dagtilbudsdistrikter, således forældrenes ønsker så vidt muligt kan efterkommes.
 • Antallet af dagpleje- og vuggestuepladser tilpasses løbende for at sikre pasningsgarantien og imødekomme forældrenes ønsker og behov. Dette gøres, så vidt det er muligt, under hensyntagen til dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene. Det betyder for eksempel, at hvis der er ledige dagplejepladser, forsøges disse besat, inden der tilbydes plads i vuggestuen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten for maj 2021 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P05-2-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om håndtering af kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger, Bo Bertelsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget er tidligere blevet informeret om kapacitetsmæssige udfordringer på dagtilbudsområdet i Hammerum/Gjellerup. Der er udfordringer på både kort og langt sigt. Udvalget orienteres om forslag til håndtering af udfordringen på kort sigt. Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er kapacitets- og bygningsmæssige udfordringer på dagtilbudsområdet i Hammerum/Gjellerup. Udfordringerne består i, at flere af bygningerne på Spilophusets matrikler er gamle og nedslidte, og der er større efterspørgsel, end der kan efterkommes i "Spilophuset".


Bygningsmæssige udfordringer

"Spilophuset" er beliggende på fem matrikler. Heraf er matriklerne "Gården" og "Brønsgård" begge nedlagte landbrugsejendomme. De er ikke opført til at være daginstitutioner men er senere blevet omlagt til formålet. Bygningerne på disse matrikler er gamle og slidte og kræver meget vedligeholdelse. Vurderingen fra Kommunale Ejendomme er, at bygningernes konstruktion og indretning ikke er egnet til opdatering til en tidssvarende daginstitution. Der er lavt til loftet, dårlig isolering og uhensigtsmæssig indretning. Se desuden bilag 1.


Stigende børnetal – kortsigtet udfordring

Der er allerede på nuværende tidspunkt pladsmangel i flere af Spilophusets afdelinger. Både vuggestue- og børnehaveafdelingerne i Gjellerup (Klokkekilde og Lindbjerg) er fyldt op eller overbelagte. I Hammerum er vuggestuen (Blomsterhaven) overbelagt, mens der er plads i børnehaveafdelingerne (Gården og Brønsgård).


Med udgangspunkt i børnetalsprognosen fra 2020 ses der et stigende børnetal og en kapacitetsudfordring på kort sigt. Ifølge behovet i børnetalsprognosen vil der i 2022 mangle plads til 34 børn i alderen 0-2,9 år og tilsvarende mangle 29 pladser til børnehavebørn. Udfordringen er primært pladser i Gjellerup. Se tabel 1 og 2 nedenfor samt bilag 1.


Tabel 1: Kortsigtet udfordring jævnfør børnetalsprognosen - børn på 0-2,9 år:


Behov 2022

Dagpleje-pladser

Pladsaftale, Spilophuset

Forskel 2022

Hammerum/Gjellerup

186

80

72

-34

Hammerum

98

60

37

-1

Gjellerup

88

20

35

-33


Tabel 2: Kortsigtet udfordring jævnfør børnetalsprognosen – børnehavebørn:


Behov 2022

Pladsaftale, Spilophuset

Forskel 2022

Hammerum/Gjellerup

373

344

-29

Hammerum

176

180

+4

Gjellerup

197

164

-33


Midlertidig løsning på den kortsigtede udfordring

Som løsning på den kortsigtede kapacitetsudfordring her-og-nu arbejder forvaltningen på en totrinsplan.


Første del:

 • Flytning af pavillon fra Højgårdskolen til asfaltareal ved Spilophusets afdeling Gården, beliggende på Frølundvej i Hammerum. Pavillonen skal opgraderes til gældende bygningsreglement. Desuden skal der installeres toiletter i pavillonen. Efter opgradering forventes pavillonen at kunne rumme ca. 60 børnehavebørn. Ved at flytte et antal eksisterende børnehavepladser til pavillonen vil der kunne etableres ekstra vuggestuepladser i nogle af de eksisterende afdelinger.
 • Pavillonløsningen vil betyde flere børn på legepladsen ved Gården. Derfor skal der etableres yderligere legeplads på arealet umiddelbart vest for Gårdens nuværende legeplads. Der er desuden en gennemgående cykelsti mellem Gården og Blomsterhaven. Derfor skal der etableres en sluse, således børnene sikkert kan krydse stien, som adskiller Gården og den nye legeplads.
 • Der vil blive en udfordring med parkeringspladser nær Gården. Derfor laves der flere p-pladser ved at udvide eksisterende p-plads ved Gården og optimere parkeringen ved Blomsterhaven.


Anden del:

Fra 2022 vil der være yderligere behov for især vuggestuepladser. Derfor undersøger forvaltningen muligheder for at leje lokaler eller andet i Gjellerup som anden del af den kortsigtede løsning.


Stigende børnetal – langsigtet udfordring:

Ifølge børnetalsprognosen vil der på længere sigt fortsat være stigende børnetal i Hammerum/Gjellerup, og kapacitetsudfordringen vil blive endnu større. Ifølge prognosen vil der i 2031 mangle plads til 62 børn i alderen 0-2,9 år og til 121 børnehavebørn. Derudover skal der tages højde for de nedslidte bygninger, Gården og Brønsgård, hvor der bør etableres erstatningsbyggeri. Det vil betyde, at der samlet skal bygges plads til 301 børnehavebørn og de nævnte 62 børn på 0-2,9 år. Se desuden bilag 1. Forvaltningen arbejder på et forslag til en langsigtet løsning for kapacitetsudfordringen og de bygningsmæssige udfordringer i Hammerum/Gjellerup.

Økonomi

Forvaltningen arbejder på at beregne første del af her-og-nu løsningen bestående af flytning og opgradering af pavillonen fra Højgårdskolen til Hammerum, etablering af legeplads og etablering af ekstra p-pladser. Forvaltningen har en anlægsbevilling til etablering af nye pladser på 1,581 mio. kr. samt en central pulje til særlig vedligeholdelse af daginstitutioner på nogenlunde tilsvarende beløb. Når det endelige budget for etablering af pavillon ved Gården foreligger, vil der blive fremlagt en ansøgning om en anlægsbevilling. Forvaltningen forventer, at finansieringen kan findes af allerede afsatte midler.


Samtidig igangsættes arbejdet med at undersøge anden del af den her-og-nu løsningen i forhold til håndtering af den kortsigtede løsning med leje af lokaler i Gjellerup m.v. Denne løsning forventes at koste 2-3 mio. kr. i etablering og hertil kommer driftsudgifter. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet finansiering til løsningen.


De midlertidige løsninger såvel første som andel del vil kunne indgå i en genhusningsplan for et eventuelt nybyggeri i forhold til at håndtere den langsigtede udfordring.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om håndteringen af den kortsigtede kapacitetsudfordring til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om Natur- og Idrætsinstitutionen Klatretræets ansøgning om renovering af pavillon

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Natur- og Idrætsinstitutionen Klatretræet i Kibæk ansøger om midler til renovering af pavillon i forbindelse med institutionen.

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution Natur- og Idrætsinstitutionen Klatretræet ansøger om midler til renovering af pavillon. Pavillonen ligger i forbindelse med daginstitutionen og har tidligere været delt mellem dagtilbud og skolen. Med ansøgningen ønsker Klatretræet at lovliggøre pavillonen, således den fremadrettet kan benyttes om grupperum.


Der igangsættes en kortlægning af behovet for flere m2. Denne kortlægning vil blive fremlagt for Børne- og Familieudvalget på et senere møde.


Ansøgning fra Klatretræet er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager ansøgningen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på COVID-19
 • Oplæg givet af Børnerådet om Barnets perspektiv fra Tour de bestyrelse (vedhæftet)
 • Orientering om løsning på kapacitetsudfordringen på 0-6 års-området i Lind
 • Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt tilsynsbesøg på Agerbo 6. juni 2021
 • Orientering om håndtering af ændret lovgivning ved overnatning på skoler og institutioner
 • Orientering om befordring specialklasser
 • Der er den 25. marts indgået en politisk aftale om udmøntning af den del af puljen til stimulering af oplevelsesindustrien, som udmøntes til kommuner og regioner. Med aftalen udmøntes 171,7 mio. kr. til kommunerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer