Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 5. april 2017
Mødested: Ekstraordinært møde, Engbjergskolen, lærerværelset, Engbjerg 21, Snejbjerg

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.06.00-P21-6-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om kapacitetstilpasning Højgårdområdet, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde den 8. juni 2016 på baggrund af ansøgning fra Højgård Børnehus og Højgårdskolen, at der skulle arbejdes videre med arealoptimering og kapacitetstilpasning i Højgårdområdet. Efterfølgende er det besluttet at det skulle udarbejdes programoplæg, som hermed fremsendes til Børne- og Familieudvalget.

 

Højgård Børnehus oplever et øget pres på pladser i daginstitutionen. Der er allerede i dag ikke pladskapacitet nok til de børn, som bor i skoledistriktet.

 

Højgård Børnehus og Højgårdskolen samarbejder allerede i dag om fælleslokaler til de fleste fritidshjemsbørn. Højgård Børnehus' førskolegruppe er i dag i lokaler på skolen. Dette er dog ikke en optimal og holdbar løsning.

 

Sagsfremstilling

Der har været nedsat et programudvalg bestående af lederne fra henholdsvis Højgård Børnehus og Højgårdskolen, fra forvaltningen i Børn og Unge og fra Kommunale Ejendomme til udarbejdelse af vedlagte programoplæg.

 

Ifølge Børnetalsprognosen 2017 - 2027 vil der de kommende år ske en stigning i antal børnehavebørn på godt 10 %. Højgård Børnehus har allerede i dag ikke pladskapacitet til de børn, som bor i skoledistriktet.

 

De 2 institutioner Højgård Børnehus og Højgårdskolen har i dag et godt samarbejde. Dette samarbejde ønsker de udbygget i fremtiden. Der er dog udfordringer i den bygningsmæssige kapacitet. Både i forhold til den øgede søgning til Højgård Børnehus, hvor de allerede i dag ikke har børnehavekapacitet til de børn, som bor i skoledistriktet. Og i forhold til Højgårdskolenes manglende faglokaler i forhold til at kunne leve op til kravene i folkeskolereformen. Højgård Børnehus' førskolegruppe er i dag i lokaler på skolen. Her har de gruppelokale i skolens håndværk- og designlokale. Dette er ikke en optimal udnyttelse af faglokalet for hverken daginstitution eller skole.

 

Herudover vil ledelsen ved både Højgård Børnehus og Højgårdskolen gerne udbygge deres samarbejde gennem etablering af fælles administration og arbejdspladser for lærere og pædagoger.

 

Der er i programoplægget udarbejdet 3 scenarier. Gældende for alle scenarier er:

 • at der arbejdes på en udvidelse af pladskapaciteten i Højgård Børnehus til at kunne rumme det fremtidige behov på 170 børnehavebørn og 120 fritidshjemsbørn, jævnfør Børnetalsprognosen 2017 - 2027
 • at alle fritidshjemsbørn samles på Højgårdskolen, og der foretages arealtoptimering af fællesområder for institution og skole
 • at der etableres nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til erstatning for nuværende uopvarmede glasgange
 • at Højgårdskolens tag renoveres og overdækkes.

  

De 3 scenarier adskiller sig i graden af nybygning og ombygning, faglokaler samt øvrige faciliteter.

 

Der er endvidere udarbejdet forslag til faseopdeling af renovering og kapacitetstilpasningen.

 

Programoplægget er under udarbejdelse og vil blive afleveret på udvalgsmødet.

 

Anne Marie Muff Grønkjær, Kommunale Ejendomme deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orientering om programoplægget til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-5-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om kapacitetstilpasning Engbjergområdet, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde den 8. juni 2016 på baggrund af ansøgning fra den selvejende daginsituion Kernehuset-Engblommen, at der skulle arbejdes videre med kapacitetstilpasning og arealoptimering i Engbjerg-området. Efterfølgende er det besluttet, at det skulle udarbejdes programoplæg, som hermed fremsendes til Børne- og Familieudvalget.

 

Både Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen oplever et stigende børnetal, og der er behov for tilbygning samt lokaleoptimering af eksisterende bygninger. Børnetalsprognosen for 2017 - 2027 og Elevtalsprognosen 2016/17 - 2029/30 viser en stigning på ca. 50% for både børnehave- og fritidshjemsbørn samt skolebørn.

 

De fleste fritidshjemsbørn i afdeling Engblommen er allerede i dag i fælleslokaler med skolen. Der er dog behov for optimering af yderligere fælleslokaler for at kunne flytte de sidste fritidshjemsbørn fra delelokaler i børnehaveafdelingen til fælleslokaler på skolen.

 

Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen ønsker også via nye fælles kontorer, pædagogisk læringscenter (PLC) og lærerforberedelser at styrke deres samarbejde på tværs af daginstitution og skole.

 

Sagsfremstilling

Der har været nedsat et programudvalg bestående af lederne fra hhv. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen, repræsentanter fra forvaltningen, Børn og Unge og Kommunale Ejendomme til udarbejdelse af vedlagte programoplæg.

 

De 2 institutioner Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen deler allerede i dag lokaler til de fleste fritidshjemsbørn. De ønsker at udbygge dette samarbejde i fremtiden ved bl.a. fælles administration, PLC, multirum og faglokaler.

 

Ifølge børnetalsprognose 2017-2027 vil der de kommende år ske en stigning i antal børn på ca. 50%.

 

Institutionerne er udfordret på den bygningsmæssigekapacitet. Kernehuset-Engblommen, afdeling Engblommen, oplever en øget søgning til afdelingen. Ifølge Børnetalsprognosen vil der de kommende år ske en yderligere øgning af efterspørgslen.

 

Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen gør opmærksom på, at uanset hvilket af nedenstående scenarier, der vælges, skal der ske ombygning/renovering af de nuværende fællesarealer til fritidshjemsbørn/skolebørn. De 2 institutioner har fået udarbejdet forslag til ombygning/renovering. De bidrager selv med en del af udgiften, og resten vil blive søgt finansieret via centrale midler. Dette er således udenfor programoplægget.

 

Der er i programoplægget udarbejdet 4 scenarier. Gældende for alle scenarier er:

 • at der arbejdes på udvidelse af pladskapaciteteten i Kernehuset-Engblommen, afdeling Engblommen, til 100 børnehavebørn, jævnfør Børnetalsprognosen 2017 - 2027
 • at alle fritidshjemsbørn samles i fælleslokaler på skolen, og der foretages arealoptimering
 • at der etableres ny adgangsvej, nye parkeringspladser og ny legeplads
 • at der etableres nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til erstatning for nuværende uopvarmede glasgange
 • at Engbjergskolens tag renoveres og overdækkes

 

De 4 scenarier adskiller sig i graden af nybygning og ombygning, faglokaler samt øvrige faciliteter.  

 

Der er endvidere udarbejdet forslag til faseopdeling af renoveringen og kapacitetstilpasningen.

 

Programoplægget er under udarbejdelse og vil blive afleveret på udvalgsmødet.

 

Anne Marie Muff Grønkjær, Kommunale Ejendomme deltager under punktet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orientering om programoplægget til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-S49-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Programoplæg Skalmejeområdet, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Mira Søballe Paul

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde den 15. juni 2015 på baggrund af ansøgning fra bestyrelsen for den selvejende daginstitution, Skalmejegården, at der skulle arbejdes videre med arealoptimering og kapacitetstilpasning i Skalmejeområdet.

 

Skalmejegården ønsker at samle institutionens forskellige afdelinger på én matrikel i forbindelse med Skalmejeskolen for at udnytte og optimere både arealmæssigt og fagligt.

 

I dag har institutionen afdelinger på 4 forskellige adresser i Sunds: Skalmejevej 33, Skalmejevej 50 (Sunds Idrætsforening - SIF), Vibevej 33 samt Øster Søvej 2. Man har allerede i dag et tæt samarbejde mellem institutionen og skolen og ønsker at udvikle dette yderligere i fremtiden, så det udover at omfatte administration også bliver muligt at optimere arealer og lokaleudnyttelse. For at dette bliver muligt, kræves optimering af bygningsmassen, da forholdene, som de er i dag, ikke tillader dette.

 

Det er besluttet, at det udarbejde programoplæg med ialt 4 modeller fremsendes til Børne- og Familieudvalget til orientering. 

Sagsfremstilling

Der har været nedsat et programudvalg bestående af lederne fra henholdsvis Skalmejegården og Skalmejeskolen, fra forvaltningen Børn og Unge og fra Kommunale Ejendomme til udarbejdelse af vedlagte programoplæg.

 

De to institutioner Skalmejegården og Skalmejeskolen har allerede i dag et rigtig godt samarbejde og har udover et fælles pædagogisk grundlag også udviklet en fælles samarbejdsaftale, som man arbejder ud fra. Dette unikke samarbejde ønskes yderligere styrket og udbygget i fremtiden ved at samle bl.a. administration og personale, således at Skalmejegården og Skalmejeskolen bliver til ét samlet "Skalmeje".

 

Ved at samle vuggestue under samme tag som børnehave, fritidshjem og skole skabes et naturligt flow, fra børnene er helt små, til de forlader skolen efter mellemtrinnet.

 

Ud over at give børnene en naturlig og tryg overgang fra vuggestue til børnehave til skole, giver det også øget mulighed for pædagogisk sparring og faglig vidensdeling for medarbejderne i dagligdagen. Ved fysisk at samle enhederne i forbindelse med skolen opnås synergi og øget fleksibilitet bl.a. i forhold til pædagogiske, praktiske og - ikke mindst - økonomiske ressourcer.

 

Dette ønske udfordres dog meget af den nuværende bygningsmæssige sammensætning og kapacitet, idét Skalmejegården i dag er placeret på 4 forskellige matrikler i Sunds.

 

Det er fritidshjems-afdelingen på Skalmejevej 50 i lejede lokaler samt vuggestuen på Vibevej 33, man ønsker at samle i henholdsvis skolen og daginstitutionen på Skalmejevej 33. Dette forudsætter opførelsen af en ny daginstitution som erstatning. Den nye bygning skal indeholde vuggestue og børnehave. Derudover påtænker man at flytte fritidshjemmet ind i eksisterende lokaler på skolen samt at ombygge og renovere eksisterende lokaler til en samlet administration og personalefaciliteter for både daginstitution og skole for på denne måde at udnytte skolens/daginstitutionens arealer optimalt både i og udenfor skoletiden.

Den nuværende pavillon, som i dag rummer fritidshjem tænkes nedrevet. Byggeriet vil desuden medføre krav om flere parkeringspladser tilknyttet institutionen. Derudover er der også ønske om en udvidelse af den eksisterende sal, så den kan anvendes af flere grupper samtidig.

 

Der er i programoplægget udarbejdet 4 modeller. Gældende for alle modeller er:

 • Vibevej 33 afhændes (huser i dag vuggestue)
 • Forholdene omkring lejemålet hos SIF på Skalmejevej 50 undersøges nærmere (huser i dag fritidshjem)
 • Pavillonen, der i dag huser fritidshjem, fjernes
 • Ny tilbyning opføres, hvor pavillonen ligger i dag (skal rumme vuggestue og børnehave)
 • En del af Skalmejeskolens/Skalmejegårdens eksisterende lokaler renoveres/ombygges og skal rumme fritidshjem, fælles administration og personalefaciliteter
 • Udvidelse af Skalmejeskolens sal
 • Den tidligere investeringsanmodning om et Multihus indgår som en del af det samlede projekt

 

Specielt for model 1

 • Antallet af børn i ny bygning: 95 børnehavebørn samt 24 vuggestuebørn
 • Bevarelse af Søstjernen ved Sunds Sø med 25 børnehavebørn
 • Etablering af produktionskøkken til vuggestue

 

Specielt for model 2

 • Antallet af børn i ny bygning: 120 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn
 • Søstjernen nedlægges
 • Etablering af produktionskøkken til vuggestue

 

Specielt for model 3

 • Antallet af børn i ny bygning: 120 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn
 • Søstjernen nedlægges

 

Specielt for model 4

 • Antallet af børn i ny bygning: 95 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn
 • Søstjernen bevares med 25 børnehavebørn

 

Ledelsen for Skalmejegården og Skalmejeskolen anser Model 1 for at være den mest optimale, da daginstitution og fritidshjem integreres i skolen og man derudover samtidig har et helt særligt tilbud og muligheder for både store og små i Søstjernen ved Sunds Sø, som også i dag fungerer rigtig godt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter de forskellige programoplæg, med henblik på om der skal arbejdes videre med et af forslagene.

Beslutning

Udvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med oplægget, hvor de forskellige delelementer tydeliggøres.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.30-P00-1-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Etablering af nyt køkken på Tjørringhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Levnedsmiddelkontrollen har over flere tilsynsbesøg påtalt fejl og mangler ved de tre køkkener på Tjørringhus. Køkkenerne er slidte og utidssvarende i forhold til gældende krav til køkkener på døgntilbud. Forvaltningen foreslår, at der etableres et nyt køkken til erstatning for de tre udtjente køkkener.

Sagsfremstilling

Tjørringhus er en døgnafdeling af Handicapcenter Herning med plads til 24 børn og unge med massive multiple funktionsnedsættelser. Der er tre afdelinger med et åbent køkken i hver afdeling. Maden leveres fra køkkenet på afdeling Agerbo, Hauge, men opvarmning, anretning og tilberedning af lettere måltider sker på Tjørringhus.

 

Levnedsmiddelstyrelsens krav til hygiejne, nedkøling, tilberedning mv er blevet skærpet, siden køkkenerne blev etableret, og det er ikke længere muligt at efterkomme levnedsmiddelstyrelsens krav. Der skal derfor hurtigst mulig findes en løsning. Forvaltningen foreslår, at problemet løses ved at etablere et helt nyt køkken som erstatning for de tre gamle. Herved kan der laves optimale forhold for madlavning, opbevaring osv. Herunder også afskærmning, ventilation, adskillelse af arbejdsprocesser mv., sådan som loven foreskriver.

Økonomi

På baggrund af erfaringerne fra etablering af køkkenet på Agerbo i Hauge, anslås etableringsomkostningerne til at være 900.000 kr.   

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at etablering af nyt køkken på Tjørringhus indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2018.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole om anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum-Hodsager Skoles bestyrelse ansøger om en anlægsbevilling til ombygning af den nuværende gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum, depot og badefaciliteter.

Sagsfremstilling

 Aulum-Hodsager skoles afdeling i Aulum er på alle sider omgivet af andre kommunale bygninger eller offentlig vej. Derfor har skolen ikke mulighed for at udbygge for at skabe de læringsrum, der er brug for med skolereformens krav til  undervisning og læring.

 

Skolens gymnastiksal er ikke mere i brug, da Aulum har fået en ny hal. I gymnastiksalen vil skolen få ca. 500 m2 efter endt renovering. De kan benyttes til læringsrum for eleverne samt være ramme om et pædagogisk læringscenter, der opfylder fremtidens behov. 

Økonomi

Kommunale Ejendomme har i samarbejde med skolen anslået ombygningens pris.

 

Beløbet, der ansøges om, er 3.300.000 kr., hvoraf skolen selv kan afholde 800.000 kr. inden for eget budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Aulum-Hodsager Skoles ansøgning om anlægsbevilling indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om nyt kraftcenter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelserne for Gullestruphallen, Gullestrup Skole og Børnecenter Nord ønsker at samle de tre institutioners bygningsmasse omkring hallen i forbindelse med den påtænkte udvidelse af Gullestruphallen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af ansøgningen til udvidelse af Gullestruphallen ønsker bestyrelserne for Gullestruphallen, Gullestrup Skole og Børnecenter Nord at arbejde videre med den foreløbige godkendelse, der ligger på dette projekt med det formål at skabe et fælles kraftcenter i midten af Gullestrup, der kan styrke fællesskabet og børnenes fritid. Bestyrelserne foreslår derfor at videreudvikle tankerne omkring hallens udvidelse, således at der også bygges en længe på til dagtilbud. Samling af bygningsmassen giver mulighed for fælles personale- og forberedelsesrum og for nemmere at udnytte fælles personaleressourcer. Udbygningen vil også løse de bygningsmæssige udfordringer for specialklasserne, der fremover vil kunne være i den gamle skolebygning på Gullestrup Skole.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forslaget fra bestyrelserne om at samle de tre institutioners bygningsmasse omkring hallen skal tages med i arbejdet med investeringsoversigten 2018-2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-9-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Lokaleoptimering Solstrålen, Lundgårdskolen og SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard

Sagsresume

Daginstitutionen Solstrålen er i dag beliggende på 3 adresser, og Lundgårdskolens SFO er beliggende på 2 adresser. Forvaltningen har i samarbejde med Kommunale Ejendomme og ledelserne på Lundgårdskolen og Solstrålen udarbejdet Ideoplæg, hvor aktiviteterne samles omkring Lundgårdskolen og samtidig lokaleoptimeres.

Sagsfremstilling

Børnehuset Solstrålen er en integreret institution med vuggestue og børnehave.

 

Institutionen er fordelt på tre adresser:

 • Bakken - Bytoften 69 - 71 (Vuggestue og børnehave)
 • Skoven - Fenrisvej 22 (Børnehave)
 • Engen - Frijsenborgvej 14 (Børnehave)

 

Lundgårdskolen er beliggende på Tjelevej 35. Skolen har en SFO afdeling med ca. 180 børn - SFO-afdelingen er beliggende på 2 adresser:

 • Lundgårdskolens kælder
 • Spøttrupvej 50 (lejemål)

 

Ideoplægget indeholder følgende elementer:

 

Lokaleoptimering

 • Opsigelse af lejemålet Bytoften 69 - 71
 • Afhændelse af Frijsenborgvej 14
 • Opsigelse af lejemål på Spøttrupvej 50
 • SFO’en i kælderen på Lundgårdskolen lukkes

 

Ny- og ombygning

 • Renovering af Fenrisvej 22
 • Nybygning af daginstitution, som sammenbygges med Lundgårdskolens Indskoling
 • SFO’en etableres i Lundgårdskolens nuværende bygninger med basislokaler og fællesanvendelse skole/SFO

 

Antallet af adresser reduceres herved fra 5 til 2. Der vil være ikke ubetydelige driftsbesparelser herved.

 

Ideoplægget er under udarbejdelse og vil blive udleveret på udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Ideoplæg om lokaleoptimering i Lundgårdskolens distrikt indgår i arbejdet med investeringsoversigten 2018-2021.

Beslutning

Godkendt. Udvalget vil gerne se et programoplæg inden sommerferie, hvor projektet beskrives nærmere.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Rammeaftale 2018 - Bemærkninger til vision og pejlemærker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jane Sønderskov, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Forslag til ny vision og pejlemærker til Rammeaftale 2018 forelægges til drøftelse i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region laver hvert år en samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud, der bliver anvendt af flere kommuner. Der er fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet og behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen. Rammeaftalen indeholder derudover aftaler om udviklingen i taksterne og prisstrukturen for tilbud omfattet af rammeaftalen.

 

Rammeaftalens formål er uændret i 2018. Men KKR Midtjylland, som er sammensat af borgmestre og andre politikere fra de 19 kommuner i Region Midtjylland, har besluttet, at rammeaftalen skal ændre form, så den får mere fokus på det strategiske indhold og det politiske og lokale ejerskab. Derfor har KKR inviteret til lokale politiske drøftelser af en ny fælles vision for, hvad vi gerne vil opnå for borgerne i rammeaftalesamarbejdet, og et forslag til konkrete pejlemærker for Rammeaftale 2018.

 

Forslag til en ny vision

De 19 kommuner og Region Midtjylland står sammen om rammeaftalen. Den skaber et fælles udgangspunkt for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland om indsatsen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen bygger på en fælles vision, der danner rammen om de fælles indsatser og om kommunernes og Region Midtjyllands udmøntning heraf.

 

KKRs forslag til fælles mål og visioner for borgerne:

 

"Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne. Vi arbejder sammen på tværs af kommuner og region for:

 

 • at borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse
 • at indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele vejen rundt
 • at borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
 • at alle er en del af et fællesskab".

 

Forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2018

Rammeaftalens udviklingsstrategi og en styringsaftale skal sikre fælles principper for koordinering, styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud.

 

Hvert år udstikker KKR politiske pejlemærker for den kommende rammeaftale. KKRs forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2018:

 

 • "Voksenhandicap - implementering af rammepapir

KKR foreslår, at voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med særligt fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med Rammeaftale 2017. Link til rammepapiret: http://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/Voksenhandicap

 

Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområdet. KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og Region Midtjylland med henblik på, at rammepapirets fælles overordnede målsætninger indtænkes og forankres lokalt.

 

Arbejdet med at fastsætte og implementere de lokale politiske mål og indsatser anbefales at fortsætte i 2018.

 

 • Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

KKR foreslår, at der sættes fokus på videns- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og Region Midtjylland i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på progression og udvikling. KKR ønsker herigennem, at der arbejdes med andre tilgange til styring end den traditionelle økonomiske styring.

 

Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med henblik på at sikre, at indsatsen giver størst muligt udbytte for den enkelte borger.

 

 • Fortsat udgiftsstyring med fokus på særligt dyre enkeltsager

I styringsaftalen, som sammen med udviklingsstrategien udgør rammeaftalen, har det de seneste år været aftalt, at kommunerne og Region Midtjylland skal leve op til en takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018. Den aftalte takstreduktion videreføres i og afsluttes med Rammeaftale 2018.

 

KKR foreslår, at der udover den aftalte takstreduktion arbejdes med metoder og værktøjer til udgiftsstyring med fokus på dyre enkeltsager".

  

Forslaget til ny vision og pejlemærker til Rammeaftale 2018 er i høring i Handicaprådet med frist for høringssvar 12. april 2017. Høringssvaret eftersendes til Børne- og Familieudvalget, når det foreligger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter forslaget til ny vision og pejlemærker med henblik på bemærkninger.

Beslutning

Sagen blev drøftet, og det giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Rejsegilde Vildbjerg Skole den 30. maj 2017 kl. 15.00
 • Første spadestik Klatretræet/Kibæk Skole den 12. juni kl. 10.30

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer