Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: Timring Læringscenter

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.01-P19-1-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om organisatorisk ændring for døgntilbuddet Olufsgade 15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det differentierede døgntilbud Olufsgade 15, 7400 Herning bliver fremover en del af organisationen Døgn og Familiestøtte Herning i Center for Børn og Forebyggelse. Med denne ændring samles alle døgntilbud i Døgn og Familiestøtte Herning. Ændringen har virkning fra 1. marts 2020.

 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I dag er Olufsgade, som det eneste døgntilbud i Børn og Unge, organisatorisk placeret i samme afdeling som myndighedsafdelingen og de socialfaglige og ambulante tilbud. Tilbuddet er godkendt til 8 unge i alderen 15-22 år. Målgruppen er unge med socioemotionelle vanskeligheder. Tilbuddet supplerer de øvrige døgntilbud, idet målgruppen for tilbuddet i Olufsgade adskiller sig fra de øvrige målgrupper i Døgn og Familiestøtte Herning.

 

Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Midt uden nattevagt, men der har i en periode været etableret sovende nattevagt. Af hensyn til fastholdelse af nattevagtsordningen genberegnes taksten med virkning for 2020.

 

Forud for beslutningen om den organisatoriske ændring er sagen drøftet i MED-systemet.

 

Ændringen af det organisatoriske tilhørsforhold sker med virkning fra 1. marts 2020 med overlevering frem til 1. april 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.24.00-G01-5-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om brug af fritidsfamilier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Alice Eijgendaal

Sagsresume

I relation til behandlingen af sag om budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie besluttede Børne- og Familieudvalget den 13. november 2019 at give forvaltningen "i opdrag at belyse, hvordan brug af 'fritidsfamilier' kan bidrage til forebyggelse af anbringelser". Sagen blev behandlet på byrådsmødet den 17. december 2019.

 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

En fritidsfamilie er en form for aflastningsordning. Barnet bor og sover hjemme hos sine forældre men tilbringer et antal timer på hverdage og i ferier hos sin fritidsfamilie. Ophold hos fritidsfamilien er typisk efter skoletid frem til først på aftenen på hverdage, hvorefter fritidsfamilien afleverer barnet igen hos de biologiske forældre. Fritidsfamilien får funktioner som:

 • at hente barnet fra skole
 • at hjælpe og støtte barnet med lektier
 • at igangsætte aktiviteter og eventuelt understøtte barnets fritidsaktiviteter
 • eventuelt at tilbyde barnet aftensmad
 • at aflevere barnet hos forældrene igen til aftalt tid
 • at samarbejde med den kommunale forvaltning, skole, fritidsaktiviteter, børnenes øvrige netværk, osv.

 

Målgruppen for fritidsfamilier er børn, hvis forældre på mange områder kan tilgodese barnets behov i en sådan grad, at barnet fortsat kan blive boende i hjemmet, men hvor forældrene eller barnet har brug for et mindre aflastningstilbud.

 

Herning Kommune har pt. ikke fritidsfamilier ansat, men har i enkelte aktuelle sager et ønske at etablere ordningen. Der er igennem flere år annonceret efter fritidsfamilier på herning.dk, og tilbuddet regnes som en del af kommunens forebyggende tilbud, dog uden at der er høstet væsentlige erfaringer. Der har været dialog med andre kommuner om erfaringer på området. Arbejdet fortsætter. En rekrutteringsplatform kan være barnets eller den unges netværk.

 

Derimod har Herning Kommune erfaringer med såkaldte ressourcefamilier. En ressourcefamilie er generel godkendt af Socialtilsyn Midt og har, udover en støttende funktion i barnets hjem, en aflastningsopgave i weekenderne, hvor barnet overnatter i ressourcefamilien. En fritidsfamilie har således fokus på barnet alene, hvor ressourcefamilien har fokus på barnet i hjemmet. Fælles for begge tilbud er, at familien understøttes af en familieplejekonsulent, der giver supervision, støtter og vejleder i forhold til de opgaver, familien løser.

 

For fritidsfamiliers vedkommende skal der tages hensyn til en rimelig geografisk afstand til barnets skole, fritidstilbud m.v. Dette er reelt den største udfordring, idet det sætter visse begrænsninger dels i udbuddet af fritidsfamilier til det enkelte barn, dels ved kontinuerlig brug af en kontraktansat fritidsfamilie.

 

Såvel fritidsfamilier som ressourcefamilier rekrutteres af Center for Børn og Forebyggelse og ansættes på kontrakt. En ressourcefamilie er oftest ansat til maksimalt antal aflastningsdøgn, altså tre døgn om ugen eller 180 døgn årligt, hvorved der skabes et stabilt indstægtsgrundlag. En fritidsfamilie er oftest ansat 5-10 timer om ugen, og hvervet skal derfor suppleres med anden lønindtægt. Dette forhold kan have betydning for rekrutteringsmulighederne.

Økonomi

Kontrakter aftales med vederlagsfastsættelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-9-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om projekt "Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Siig Wemmelund, Helle Aarø-Hansen

Sagsresume

Ved Børne- og Familieudvalgets møde den 13. januar 2020 behandledes punkt vedrørende fremdriften i skolefraværsprojekterne, jf. punkt 4. I forlængelse heraf orienteres udvalget om satspuljeprojektet ”Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring.” Projektet omhandler afprøvning af en fremskudt regional funktion og fokuserer på en systematisk indsats i sager med problematisk skolefravær.

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Satspuljeprojektet ”Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring” er én af Herning Kommunes store fraværsindsatser. Projektet er i tråd med Børne- og Familieudvalgets budgetmål for 2020-2023 om at nedbringe elevfraværet i skolerne. I forlængelse af udvalgets beslutning jf. Børne- og Familieudvalgsmødet den 13. januar 2020, punkt 4, fremlægges her en orientering om projektet.

 

Projektets ramme: Afprøvning af en fremskudt regional funktion

I samarbejde med Region Midtjylland og 13 andre kommuner deltager Herning Kommune i statspuljeprojektet ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion”. ”Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring” er et delprojekt heri.

 

Børn og unge med tegn på mistrivsel og psykisk lidelse kan have vanskeligt ved at få den rette hjælp i samspillet mellem regionale og kommunale instanser. Derfor er fokus rettet på at understøtte, styrke og udvikle det tværsektorielle samarbejde omkring børn og unge i mistrivsel.

 

Særligt er der fokus på at styrke indsatsen for de børn og unge, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men har behov for en intensiv indsats i deres nærmiljø.

 

Delprojekt: ”Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring”
”Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring” består af et samarbejde mellem 9 kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien. Projektperioden løber fra 2018-2021 og implementeres i skoleårene 2019-2020 og 2020-2021, hvorefter det evalueres.

 

I Herning Kommune deltager følgende 12 projektskoler: Vinding, Ørnhøj, Aulum, Skalmeje, Gullestrup, Lundgård, Herningsholm, Snejbjerg, Lind, Kibæk, Læringscenter Syd, Vildbjerg.


Projektet henvender sig til følgende målgruppe:

 • Folkeskoleelever i alderen 6-18 år.
 • Almenområdet (ikke specialskoler)
 • Nedre fraværsgrænse: Fravær, der giver anledning til bekymring, og hvor skolerne har gjort, hvad de kan, i henhold til den fælles systematik og handleplan for bekymrende fravær.
 • Øvre fraværsgrænse: To måneders 100% fravær.

 

Kerneelementer i indsatsen

I projektets første fase er der udviklet en systematisk vidensbaseret indsats- og samarbejdsmodel for tidligere opsporende og forbyggende arbejde i forbindelse med børn og unge, der udviser problematisk skolefravær eller begyndende skolevægring.


I udviklingen af modellen har der været et stærkt fokus på at understøtte det tidligere og opsporende arbejde. En tidlig indsats vil nemlig kunne virke forebyggende i forhold til den begyndende problemudvikling. Derfor arbejdes der inden for korte tidsfrister, således der hurtigt igangsættes en systematisk indsats.

 

Forskning viser, at et systematiseret samarbejde omkring en fraværsproblematik kan have afgørende betydning. Derfor fokuserer projektet på øget netværksinddragelse, tæt kontakt samt opfølgning på de iværksatte initiativer. Dette sikres via modellens kerneelementer.

Endeligt bygger fraværsproblematikker ofte på vidt forskellige årsager, hvorfor der er behov for en model der muliggør forskelligartede indsatser.

 

Målet med ovenstående er, at det problematiske skolefravær ikke udvikler sig til langvarige forløb med decideret vægring mod skolen, psykisk lidelse og/eller inddragelse af Børne- og Ungdomspsykiatrien.

 

Indsats- og samarbejdsmodellen består af følgende kerneelementer:

 

 • Gennemgående tovholder: Modellen tager udgangspunkt i, at en projektmedarbejder (PPR-psykolog) er tovholder gennem hele barnets forløb – fra visitation til opstart, indsats, opfølgning og afslutning. Dette skal øge barnets og familiens oplevelse af et sammenhængende forløb. I forlængelse heraf er der et stærkt fokus på barnets perspektiv i alle dele af forløbet.
 • Visitation: Visitation til projektet sker ud fra målgruppeafgrænsningen samt individuel konkret vurdering.
 • Hjemmebesøg: Tovholderen besøger barnet og familien i hjemmet for at skabe et refleksivt rum, hvor de kan formidle vigtige erfaringer og skabe rum for fordybelse i problematikken. Hjemmebesøget skal ligeledes være med til at sikre barnet tryghed på fællesmøderne.
 • Opstartsmøde: Opstartsmøde med udarbejdelse af fælles caseformulering. Formålet med dette er at etablere en arbejdsalliance og sikre alle deltagerne ejerskab til løsningen af fraværsproblematikken.
 • Igangsættelse af indsats: I et tæt samarbejde med barn, familie og skole igangsætter tovholderen en indsats, der skal forbedre barnets situation.
 • Opfølgende møder: Der afholdes opfølgende møder for at fastholde og understøtte en positiv udvikling i relation til fraværsproblematikken. Derudover giver møderne mulighed for at justere indsatsen ved manglende eller negativ udvikling.
 • Afslutningsmøde: Ved afslutning af et forløb overleveres tovholderfunktionen til én i barnets primære netværk, således indsatsen ikke stopper, når projektforløbet afsluttes. Dette skal bidrage til at integrere den gode udvikling.
 • Løbende fokus på brugertilfredshed: Som et fast redskab på møderne anvendes redskabet Feedback Informed Treatment. Dette anvendes løbende til at evaluere effekten af indsatsen. Dette betyder, at der systematisk gennem forløbet arbejdes med brugeroplevede kvalitet og tilfredshed med indsatsen.
 • Løbende sparring med Børne- og Ungdomspsykiatrien: Tovholderne har på ugentlig basis mulighed for at sparre med børne- og ungdomspsykiatrien. På den måde skabes en direkte indgang til psykiatrien, hvor sparring og et styrket samarbejde skal sikre, at flere børn hurtigere opnår rette indsats.

 

I kraft af ovenstående kerneelementer er der snitflader mellem projektet og det nationale fokus på sammenhæng i den offentlige sektor. Dette gør sig gældende ved, at projektet har fokus på at styrke kvaliteten i opgaveløsningen samt styrke det tværsektorielle samarbejde mellem psykiatri og kommune.


Projektstatus i Herning Kommune  

Status på projektet i Herning Kommune:  

 • Siden 1. september 2019 har der været åben for visitationer ind i projektet.
 • Pr. 21. januar 2020 er der 19 igangværende sager og 2 yderligere på visitation.
 • Implementeringen foregår som forventet, og skolerne har hurtigt benyttet sig af tilbuddet.
 • De 6 kommunale tovholdere (PPR-psykologer) samarbejder bredt med de resterende faggrupper.
 • De igangværende sager viser som forventet et meget bredt spektrum af bagvedliggende problematikker (for eksempel autisme, angst, tristhed, generel belastning, besværet skole-hjem-samarbejde m.m.).


De indledende erfaringer viser, at sagerne kan afsluttes med god effekt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om projektet ”Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring” tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-2-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om KL's nøgletal på børne- og ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Jytte Grønkjær Jensen og Antonio M. Barahona

Sagsresume

 Med afsæt i KL's årlige nøgletalsrapport "Kend din kommune" orienteres Børne- og Familieudvalget om udvalgte nøgletal fra den seneste rapport: "Kend din kommune - brug nøgletal i styringen 2020". De udvalgte nøgletal omhandler områderne dagtilbud, skole og udsatte børn og unge.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Rapporten "Kend din kommune - brug nøgletal i styringen 2020" samler de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder. For hvert område kan man se, hvordan Herning Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Børne- og Familieudvalget forelægges nøgletal for Herning Kommune på henholdsvis dagtilbud-, skole- og udsatte børn- og ungeområdet.

 

Nøgletallene vil blive sammenlignet med "Kend din kommune - brug nøgletal i styringen 2019" samt andre kommuner, som der tidligere er blevet sammenlignet med. Tallene har en historisk karakter og går et år tilbage. Det betyder, at KL's rapport for 2020 baserer sig på regnskabstal fra 2018.

 

Af bilaget fremgår sammenligningstallene for de to år samt tal fra kommuner, som Herning Kommune minder om i forhold til socioøkonomi, og som tidligere er blevet brugt i lignende sammenligninger. De væsentligste observationer fremhæves i nedenstående sagsfremstilling.

 

På dagtilbudsområdet ses, at normeringen for 0-2 årige er uændret fra 2017 til 2018. I forhold til normering fra 3-5 årige i Herning Kommune er der et fald i antal børn pr. voksen fra 2017 til 2018. Der ses også et fald i andelen af børn, som fylder 7 år eller mere, i det år de starter i 0. klasse. Herning Kommune har plads nr. 66 ud af 98 kommuner og befinder sig dermed over middel, når der sammenlignes med nettoudgifter pr. barn i andre kommuner. (Plads nr. 1 er den kommune, der bruger færrest midler). Sammenligningen skal tages med et forbehold, da Herning kommunes udgifter til fritidshjem også er medtaget her. I langt de fleste af de andre kommuner har der ikke været fritidshjem i samme omfang.

 

På skoleområdet giver nøgletallene indtryk af, at Herning Kommune har et fald i segregeringsgraden. Endvidere ses en forøgelse i andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik. Der ses også et faldende sygefravær hos lærerne. Herning Kommune har, sammenlignet med andre kommuner, relativt lave udgifter pr. elev. Her befinder Herning Kommune sig på en 6. plads, når der sammenlignes med alle andre kommuner (plads nr. 1 er den kommune som bruger færrest midler pr. elev i folkeskolen).

 

Nettodriftsudgifterne til udsatte børn og unge er fra 2017 til 2018 faldet med -5,3 %. Fra 2016 til 2017 faldt nettodriftsudgifterne ligeledes i Herning Kommune. Dette står i modsætning til sammenligningskommunerne, hvor udgifterne er steget fra 2017 til 2018. Herning Kommune ligger, sammenlignet med landets øvrige kommuner på plads nr. 30 i forhold udgifter til anbringelser pr. 0-22 årig (plads nr. 1 er den kommune som bruger færrest midler pr. 0-22 årig). De sammenlignelige kommuner ligger placeret mellem plads nr. 19 og plads nr. 32. Når der ses på anbringelsesprocenten i institutionstilbud har Herning Kommune en andel på 11,2 % og er, når der sammenlignes med landets øvrige kommuner, den kommune som har den 3. laveste procent. På det forebyggende område placerer Herning Kommune sig ca. på midten, når der sammenlignes med alle landets øvrige kommuner.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Behandling af bæredygtighed i fagudvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets drøftelse i forhold til, hvordan udvalget vil arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på en meningsfuld måde.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Herning Kommune er allerede i gang med en lang række initiativer, der understøtter verdensmålene. Ligesom såvel civilsamfundet som erhvervslivet i Herning Kommune arbejder både dygtigt og ambitiøst med bæredygtighed.

 

Forligspartierne bag Budgetforlig 2020 er enige om, at Herning Kommune skal arbejde målrettet videre med bæredygtighed i en kommunal kontekst. Det fremgår af forligsteksten, at de politiske fagudvalg konkret får til opgave minimum én gang i kvartalet at forholde sig til verdensmålene for på den måde at sikre videreudvikling og bevidstgørelse i arbejdet med bæredygtighed - både politisk og administrativt.

 

Til at følge det løbende arbejde med verdensmålene i kommunen er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen foreslår, at de enkelte udvalg skal arbejde med verdensmål og bæredygtighed på en måde, der giver mening for det respektive udvalg og fagområde af hensyntagen til disses forskelligheder.

 

Fagudvalget bedes drøfte:

 • På hvilke områder og hvilken måde, Verdensmålene kan inddrages i fagudvalgets arbejdsområde, f.eks. om man ønsker at arbejde med udvalgte mål eller alle mål som ligeværdige.
 • Hvilken proces, fagudvalget ønsker for arbejdet med bæredygtighed
 • På hvilken måde, der løbende kan følges op på arbejdet med Verdensmålene inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

Følgegruppen lægger op til en løbende dialog mellem fagudvalgsformændene og følgegruppen for på den måde at kunne inspirere hinanden på tværs af fagudvalgene og søge synergier, hvor de måtte være.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at fagudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde
at fagudvalget drøfter, hvorledes der løbende følges op på arbejdet med Verdensmålene.

Beslutning

Drøftet som indstillet.

 

Udvalget genoptager sagen ved de kommende møder med henblik på at fortsætte drøftelserne og hente inspiration samt beslutte, hvilke verdensmål udvalget vil fokusere på.

 

Udvalget besluttede, at dagtilbud, institutioner og skoler skal arbejde fokuseret med FN's verdensmål i 2020. Til udvalgsmødet den 11. marts vil der foreligge den første orientering om, hvordan arbejdet hermed tilrettelægges.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af sorggruppe ved UngHerning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

På halvdelen af Herning Kommunes folkeskoler er der uddannet sorggruppeledere, men antallet af elever i sorg på den enkelte skole gør det svært at oprette en sorggruppe, fordi der ofte er for få elever til at danne en gruppe. Derfor tilbyder UngHerning at hjælpe folkeskolerne ved at etablere en sorggruppe, der samler elever i sorg fra flere folkeskoler.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

UngHerning vil gennem deres sorggruppetilbud hjælpe folkeskolerne, der kan have svært ved at danne lokale sorggrupper. UngHernings tilbud er yderst relevant. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er der 6-7 elever på hver skole, der lever med tabet af en far eller en mor. Derudover er der 12-16 elever på hver skole der hvert år oplever, at en far eller en mor bliver indlagt med en livstruende sygdom. Tilbuddet er et supplement til øvrige tilbud.

 

UngHernings tilbud:

 • For at sikre, at unge i sorg kan få hjælp, ønsker UngHerning at etablere en sorggruppe, hvor udskolingselever fra flere folkeskoler samles.
 • UngHerning forventer, at gruppens størrelse kommer til at ligge på 12-16 elever.
 • Sorggruppen vil ligge i tidsrummet fra kl. 16:30-18:30 og er primært for udskolingselever, men hvis der er ledige pladser, er det ønsket, at elever fra mellemtrinnet kan blive tilbudt plads i sorggruppen. Det vil i givet fald ske efter en konkret vurdering med hensyntagen til elevernes alder og funktionsniveau.

 

Ungdomsskoleloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen jf. § 2, stk. 2 kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen, hvormed UngHerning kan være ansvarlig for et tilbud for elever i 4. klasse. I forbindelse med strukturændring af aftenklubber har byrådet den 22. januar 2019 godkendt at børn ned til 4. klasse må deltage i UngHernings aftenklubber.

 

UngHernings tilbud om at oprette en sorggruppe finder sin hjemmel i Ungdomsskolelovens § 3. 3) Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

Økonomi

Sorggruppen afholdes inden for UngHernings eget budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender UngHernings igangsættelse af sorggrupper
at Børne- og Familieudvalget godkender, at elever fra mellemtrinnet kan optages i gruppen efter en konkret individuel vurdering, hvis der er ledige pladser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.01-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning om tilskud til forlængelse af "Levende Musik i Skolen"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonas Søgård Nielsen og Sara Majgård Kjær

Sagsresume

På sit møde den 10. april 2019 (punkt 40) godkendte Børne- og Familieudvalget at afsætte 100.000 kr. til en etårig prøvehandling omhandlende Levende Musik i Skolen. Dette skete i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget, som også afsatte 100.000 kr. til formålet.

 

Børne- og Familieudvalget forelægges den foreløbige evaluering af prøvehandlingen til orientering samt forslag om forlængelse af ordningen med endnu et år.

Sagsfremstilling

Levende Musik i Skolen er et nationalt kompetencecenter, der arbejder med kultur, kunst og læring gennem et udbud af skolekoncerter. Formålet er, at børn og unge i hele landet får mulighed for at opleve levende musik af høj kunstnerisk kvalitet i løbet af deres skolegang (se bilag for en beskrivelse af Levende Musik i Skolen).

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen fungerer som kommunens tovholder på ordningen.

 

I foråret 2019 blev Levende Musik i Skolen udbudt til indskoling og mellemtrin på alle skoler i Herning Kommune, hvor 14 skoler tilmeldte sig. Herefter blev ordningen udvidet til også at omfatte udskolingen på de samme skoler. Følgende 14 skoler er med i ordningen for skoleåret 2019/20:

 • Aulum-Hodsager Skole (begge afdelinger)
 • Engbjergskolen
 • Gullestrup Skole
 • Haderup Skole
 • Herningsholmskolen (begge afdelinger)
 • Kibæk Skole
 • Kildebakkeskolen
 • Lind Skole
 • Lindbjergskolen
 • Sinding-Ørre Midtpunkt
 • Skalmejeskolen
 • Snejbjerg Skole
 • Tjørring Skole
 • Vildbjerg Skole

 

Pr. ultimo januar 2020 har der været afviklet 31 skolekoncerter ud af de ca. 50, der skal afvikles i skoleåret 2019/20.

 

I forbindelse med afviklingen af koncerterne har skolerne foretaget en evaluering på Levende Musik i Skolens hjemmeside. Skolerne samlede vurderer på de fire parametre ses i nedenstående tabel.

Gruppens musikalske præstation

5 ud af 5

Gruppens formidling og evne til at nå eleverne

4,6 ud af 5

Elevernes oplevelse

4,5 ud af 5

Kvaliteten af undervisningsmaterialet

2,3 ud af 5

 

Skolernes samlede vurdering af koncerterne er 4,8 ud af 5. En skole skriver blandt andet følgende i deres evaluering: "En fantastisk koncert med god formidling af faglig viden og med god kontakt til eleverne". Derudover er skolerne positive omkring inddragelsen af eleverne i koncerterne. En skole har skrevet følgende i deres evaluering: "De var rigtig gode til at få eleverne med i deres fortælling. F.eks. at man bad eleverne holde en pose med pølser, fik dem til at føle, at de var med i koncerten frem for at være publikum". Det bemærkes, at med hensyn til brugen af materialer og antallet af deltagende skoler i 2019, at planlægningstiden var kort.

 

Med afsæt i evalueringen af koncerterne ønskes en forlængelse af ordningen for skoleåret 2020/21, hvor Levende Musik i Skolen igen vil blive udbudt til indskoling og mellemtrin på alle skoler i Herning Kommune. Herefter vil det igen blive vurderet, om der er kapacitet til nogle udskolingskoncerter på de tilmeldte skoler, idet der i alt er 50 koncerter til rådighed for et skoleår.

Økonomi

I skoleåret 2019/2020 koster det 33 kr. plus moms og KODA pr. elev for en kommune at være med i skolekoncertordningen.

 

Der udbydes én koncert pr. 120 elever. Det nøjagtige antal koncerter forhandles mellem kommunen og Levende Musik i Skolen med afsæt i de enkelte skolers elevtal. Dette betyder, at der for skoleåret 2020/21 ligeledes vil kunne udbydes ca. 50 koncerter til skolerne i Herning Kommune, såfremt både Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget hver bevilliger 100.000 kr. til ordningen.

 

For så vidt angår Børn og Unge Forvaltningens andel findes midlerne på centrale konti under Fælles udgifter på skoleområdet - fælles arrangementer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 100.000 kr. til en et-årig forlængelse med Levende Musik i Skolen under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger et tilsvarende beløb 
at den et-årige forlængelse efter afholdelse evalueres, og resultaterne præsenteres for udvalgene.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet, idet der ønskes fokus på at øge kvaliteten af undervisningsmaterialet.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.18.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af indtægtsbevilling til projekt om bedre overgang fra STU

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe

Sagsresume

Herning Kommune har søgt og fået bevilliget penge fra puljen: ”Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)". Ansøgningen er sket i et samarbejde mellem Knudmoseskolen/Center for Børn og Læring/Børn og Unge og Ungevejledningen/Beskæftigelsesafdelingen/Social, Sundhed og Beskæftigelse. Tilskud til ansættelse af kontaktpersoner og sagsbehandlere udgør i projektperioden 2019 til 2022 i alt 3.435.104 kr.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen søges godkendt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af ansøgning fra Herning Kommune, Center for Børn og Læring, og Herning Kommune, Beskæftigelsesafdelingen, bevilliget i alt 3.435.104 kr. fra puljen: "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)".

 

Projektejer er Ungdomscenter Knudmosen, der er Herning Kommunes STU-skole. Ungdomscenter Knudmosen hører under Børn og Unge i Herning Kommune. Samarbejdspartner er Ungevejledningen der står for Herning Kommunes UU og beskæftigelsesindsats for alle unge under 25 år. Ungevejledningen hører under Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

 

Projektets formål

Projektet bygger videre på tidligere anbefalinger fra udviklingsindsatsen kaldet ”Sårbare unge”, som er afsluttet juni 2018. ”Sårbare unge” skulle motivere til tættere tværfagligt samarbejde omkring job, bolig og uddannelse for sårbare unge, i forventning om sammen at skabe en bedre overgang fra barn til voksen. Anbefalingerne fra den tidligere udviklingsindsats er, at vi skal søge at fremme en glidende overgang fra STU-forløb til arbejdsmarkedet, hvor vejen oftest går via beskæftigelsesindsats. Overgang skal fremmes ved en tidlig koordineret indsats imellem fagpersoner fra STU-forløb og fagpersoner fra beskæftigelsesområdet på det sidste år i elevernes STU-forløb. Formålet med dette projekt bliver derfor at sikre energi og fornyet styrke til området, så anbefalinger fra tidligere kan implementeres og sættes i drift.

 

Der skal implementeres tre kerneelementer, som er:

 • Etablering af tværgående formaliserede netværksmøder.
 • Ansættelse af to kontaktpersoner til øget beskæftigelsesrettet indsats på sidste år i STU-forløb.
 • Samarbejde med sagsbehandler omkring øget fokus på tidlig afklaring i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsesgrad og dialog herom med den unge og forældrene.

 

Finansiering

Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt de kommende finanslove for 2020-2022. Det betyder, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen. Hvis finanslovene for 2020, 2021 og 2022 vedtages med de forventede beløb, vil nedenstående beløb kunne tildeles Herning Kommune:

 

Grundet det sene tidspunkt for modtagelse af tilsagn om tilskud er projektets opstart forsinket, og der søges derfor om forlængelse af bevillingen ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det totale tilskudsbeløb i projektperioden, i alt 3.345.104 kr., forventes anvendt således:

 

Midlerne anvendes til aflønning af 0,5 medarbejder pt. ansat på Knudmoseskolen og 1,5 medarbejdere pt. ansat i Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Økonomi

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør i alt 3.435.104 kr. og fordeles mellem årene som angivet i skemaet. Bevillingen tilgår Børne- og Familieudvalgets område, hvor de tilsammen 2 projektmedarbejderes lønudgifter afholdes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt "Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 12 Børn og Familie på 1.000.000 kr. i 2020.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-2-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Ansøgning om nyt navn til fusion af Vinding Skole, Ørnhøj Skole og Børnehøjen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Bestyrelserne for Vinding Skole samt Ørnhøj Skole og Børnehøjen søger i forbindelse med fusionen den 1. august 2020 om godkendelse af navnet Sørvad-Ørnhøj Skole.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets beslutning den 21. januar 2020 punkt 10, hvor det blev godkendt, at Vinding Skole og Ørnhøj Skole bliver én selvstændig skole pr. 1. august 2020, søger bestyrelserne om godkendelse af nyt navn.

 

De nuværende bestyrelser og den nedsatte interim-bestyrelse ønsker fremover, at det fælles navn vil være Sørvad-Ørnhøj Skole. Børnehøjen bevarer sit navn, men vil være under den fælles ledelse.

 

Man vil gerne bruge anledningen til at få bynavnet Sørvad bragt ind i skolens navn. 

 

Ansøgning fra bestyrelserne er vedlagt sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen, om at skolerne i forbindelse med sammenlægningen 1. august 2020 får navnet Sørvad-Ørnhøj Skole, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om og drøftelse af status på ordblindeindsatser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Jørn Thomsen, Kristina Grindsted

Sagsresume

I 2015 blev der udviklet en ordblindetest, som har til formål at diagnosticere elever for ordblindhed fra 3. klasse. På baggrund heraf blev der udviklet materiale og igangsat indsatser herunder udviklingsprojektet "Læsecenter Herning". Der er gjort en foreløbig status på området, som fremlægges til udvalgets orientering. På baggrund heraf indstilles, at udvalget drøfter eventuelle fremtidige indsatser på området. 

Sagsfremstilling

I februar 2015 udsendte Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som er med til at diagnosticere elever for ordblindhed fra marts måned i 3. klasse. Med afsæt i mulighederne for at teste børn med dysleksi blev der udarbejdet et materiale, som blev godkendt af Børne- og Familieudvalget i september 2015. I forlængelse af de tiltag, som er skitseret i materialet, blev der sat udviklingsprojekter i værk omkring dysleksi, blandt andet udviklingsprojektet "Læsecenter Herning".

 

Formålet med "Læsecenter Herning" er at optimere dysleksiundervisningen på alle skoler og derigennem afprøve forskellige tiltag under hensyntagen til ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune” samt vejledningen fra Undervisningsministeriet. Udviklingsprojekterne for dysleksi understøtter i høj grad fællesskabsstrategiens mindset, der sætter fokus på, at det er de voksnes ansvar at tilpasse læringsmiljøet til børnene –  ikke omvendt. Det er således et mål i projektet at sikre, at alle børn er en del af fællesskabet.

 

Status efter de første år i "Læsecenter Herning" viser, at mange forskellige tiltag bliver afprøvet. En del af disse tiltag har skolerne videreudviklet og dermed kommet i gang med nye tiltag på deres skoler.

 

Det ses desuden, at skoler, som endnu ikke er med i projekt "Læsecenter Herning" går i gang med tiltag, som ikke tidligere har været praktiseret.

 

Af tiltag kan nævnes:

 • Forældrenetværk for ordblinde er kommet i gang på Kibæk Skole, Hammerum  (Lindbjergskolen), Sunds-Ilskov Skole, Aulum-Hodsager Skole, Herningsholmskolen, Haderup Skole og Vestervangskolen
 • Ordpatruljen, hvor ældre elever hjælper elever og lærere, findes på Sunds-Ilskov skole, Lundgårdskolen, Kibæk Skole, Herningsholmskolen, Aulum Hodsager Skole og Vestervangskolen
 • Et samarbejde med Selvhjælp Herning er i gang på Lundgårdskolen, her er målet at styrke de ordblindes selvværd

 

Evaluering fra Undervisningsministeriet november 2019 viser, at Herning Kommunes folkeskoler har diagnosticeret flere ordblinde end landsgennemsnittet.

 

Etableringen af "Læsecenter Herning" er foregået faseopdelt for at sikre en mere intensiv understøttelse af de involverede skoler. Der laves erfaringsopsamling og justeringer af projektet som en del af udbredelsen til nye skoler.

 

Det er en forudsætning, at Læsecenter Herning-skolerne i det andet år som projektskole udvider indsatsen til også at gælde fødeskolerne, så et samarbejde om testapparat og læseindsatser bliver koordineret skolerne imellem. Der er vedhæftet et notat vedrørende ordblindeindsatsen i Herning Kommune.

 

Mange kommuner er i lighed med Herning kommune igang med at udvikle indsatserne på området. Forvaltningen er i gang med at indhente inspiration. Konkret vedlæggges notat vedrørende indsatserne i Esbjerg kommune til inspiration for eventuelt kommende indsatser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om status på ordblindeindsatserne herunder "Læsecenter Herning" tages til efterretning
at udvalget drøfter hvilke indsatser, der ønskes yderligere belyst med henblik på eventuel iværksættelse.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Forvaltningen udarbejder forslag til fremtidige indsatser, som behandles på udvalgets møde i maj 2020.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Anlægsregnskab vedrørende ombygning af Hurlumhejhuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende ombygning af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 22. januar 2019 på 1.300.000 kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende ombygning af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde, sted nr. 513083.

 

Anlægsprojektet har omfattet ombygning og renovering af Hurlumhejhusets afdeling Klokkekilde til at kunne rumme 15 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Den eksisterende bygning er blevet renoveret, og der er etableret et barnevognsskur.

 

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-5-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Anlægsregnskab vedrørende nyt køkken på Tjørringhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende nyt køkken på Tjørringhus. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 18. december 2018 på 1.326.000 kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende nyt køkken på Tjørringhus, sted nr. 523092.

 

Anlægsarbejdet har omfattet etablering af et nyt køkken, som erstatning for de tre gamle køkkener, som Levnedsmiddelkontrollen flere gange har påtalt fejl og mangler på, når de har været på tilsyn.

 

Der er nu lavet et nyt køkken, som lever op til kravene med hensyn til afskærning, ventilation, adskillelse af arbejdsprocesser mv., som loven foreskriver.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 192.773, hvilket skyldes bedre licitation end forventet.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Status på økonomien på serviceområde 16.
 • Orientering om kapacitetsudfordringer og løsninger ved de 0-3 årige i distrikt 13 (Kibæk).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer