Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 5. februar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Vuggestuepladser i pasningsdistrikt 3 - genoptagelse af sag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
      X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard    

Sagsresume

Fornyet drøftelse i Børne- og Familieudvalget om etablering af vuggestuepladser i pasningsdistrikt 3. Der er udarbejdet overslag på udvidelse af Vinding Børnehave med en vuggestuegruppe. I forbindelse med politisk behandling af strukturanalysen 3. oktober 2011 var en del af beslutningen omkring etablering af vuggestuepladser, "Børne- og Familieudvalget vil søge vuggestuepladser oprettet i Sørvad, når den bygningsmæssige kapacitet tillader det."

Sagsfremstilling

Sagen har tidligere været drøftet på Børne- og Familieudvalgets møde den 15. maj under punkt 74. Sagen genoptages til fornyet drøftelse i Børne- og Familieudvalget med baggrund i resultatet af nye undersøgelser i sagen omkring etablering af vuggestuepladser i pasningsdistrikt 3, Vinding Børnehave.

 

Kommunale Ejendomme har vurderet på, hvorledes der kan skaffes plads til en vuggestuegruppe i Vinding Børnehaves lokaler. Det er ikke muligt at rumme en sådan gruppe indenfor den bestående bygningsmasse, og det vil være nødvendigt at opføre en tilbygning til institutionen.

Kommunale Ejendommes overslag på projektet beløber sig til 3.100.000 kr., heri er ikke indregnet udgifter til løst inventar. Notatet er medsendt som bilag.

 

Center for Børn og Læring har tidligere undersøgt muligheden for etablering af en vuggestuegruppe i Børnehøjen, afd. Børnehaven, beliggende i Ørnhøj.

Institutionen har pt. ingen vuggestuepladser. Det vurderes, at institutionen kan rumme op til 12 vuggestuebørn i den bestående bygningsmasse, idet de har mulighed for at ændre anvendelse af et grupperum fra børnehavebørn til vuggestuebørn. Der tages udgangspunkt i, at der oprettes 4 pladser. Hvilket antal, der er reserveret indenfor rammen til vuggestuepladser i Herning Kommune, jfr. andet pkt. på dagsordenen om omfordeling af vuggestuepladser.

 

I samarbejde med institutionen har Center for Børn og Læring vurderet på udgifterne til etablering af en vuggestuegruppe i Børnehøjen, afd. Børnehaven, og det vil anslået beløbe sig til:

 

Inventar/legeredskaber
35.000 kr. ekskl. moms
Mindre bygningsmæssige ændringer
62.000 kr. ekskl. moms
I alt:
97.000 kr. ekskl. moms

  

Der gøres opmærksom på, at der ikke er etableret ventilationssystem i hele institutionen, men at ændring af brug af et grupperum ikke skulle kræve, at der etableres ventilation ifølge Kommunale Ejendomme.

 

Etablering af vuggestue i Vinding Børnehave er et anlægsprojekt, som skal indarbejdes i investeringsoversigten og prioriteres i forhold til andre anlægsprojekter.

 

Etablering af vuggestue i Børnehøjen, afd. Børnehøjen vil kunne finansieres af driftskontoen for speciel vedligeholdelse, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn med 97.000 kr. i 2014.

 

Etablering af en vuggestuegruppe i pasningsdistrikt 3 vil have kapacitetsmæssige konsekvenser i den kommunale dagpleje, hvilket dagplejeledelsen er orienteret om.

 

Til belysning af udviklingen i børnetallet hhv. i Vinding og i Ørnhøj skoledistrikter er der udarbejdet en opgørelse herpå, som medsendes sagen som bilag.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter mulighederne for etablering af en vuggestuegruppe i pasningsdistrikt 3.

Beslutning

Der etableres 4 vuggestuepladser i Børnehøjen, afd. Børnehøjen beliggende i Ørnhøj. Etableringen finansieres af driftskontoen for speciel vedligeholdelse, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn med 97.000 kr. i 2014.

 

Børne- og Familieudvalget vil forsat søge vuggestuepladser oprettet i Sørvad når den bygningsmæssige kapacitet tillader det.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.08-G01-1-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Virksomhedsoverdragelse af fritidshjemsbørn fra Galaxen til Brændgård SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Lone Abildskov

Sagsresume

Den selvejende institution Galaxen ansøger om at lukke deres fritidshjems 1 afdeling og virksomhedsoverdrage afdelingen til Brændgård SFO. Ansøgningen begrundes i, at de har en forventning om, at afdelingen bliver forholdsvis lille, som en konsekvens af den nye skolereform. De ansøger om at virksomhedsoverdragelsen skal træde i kraft pr. 1. august 2014.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Galaxen er i dag en integreret institution med vuggestue, børnehave og fritidshjems 1 (FH1). De har kontrakt med Herning Kommune om 60 FH1 børn. Pr. 1. januar 2014 er der indskrevet i alt 23 FH1 børn i Galaxen.

 

Galaxen ansøger om pr. 1. august 2014 at virksomhedsoverdrage deres FH1 afdeling til Brændgård SFO. Institutionen har en forventning om, at FH1 afdelingen, som følge af den nye skolereform, vil blive forholdsvis lille.

 

Overdragelse af FH1 afdelingen til Brændgård SFO vil ikke medfører, at der bliver bygninger i overskud i Galaxen.

 

Brændgård SFO har i dag aftale om i alt 73 FH1 og FH2 børn. De har tilkendegivet, at de har de yderligere m2 til rådighed, således at pladserne fra Galaxen kan overflyttes til Brændgård SFO.

 

Den selvejende institution Galaxen og Brændgård SFO forestår selv virksomhedsoverdragelsen af personalet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgningen om virksomhedsoverdragelse af Fritidshjems 1 pladser fra den selvejende institution Galaxen til Brændgård SFO pr. 1. august 2014
at Den selvejende institution Galaxen og Brændgård SFO bemyndiges til at forestå virksomhedsoverdragelsen af personalet.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Omfordeling af vuggestuepladser i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Omfordeling af eksisterende vuggestuepladser i Herning Kommune, således at pladserne udnyttes mest optimalt. Der flyttes i alt 12 pladser.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring har lavet en analyse af udnyttelsen af  vuggestuepladserne og den kommende venteliste til vuggestuepladserne i de enkelte institutioner i Herning Kommune.

 

Denne analyse har afdækket, at der er mulighed for at nedjustere på antallet af vuggestuepladser i 2 institutioner.

 

På den baggrund anbefales det, at nednormerer Børnecenter Nord i Gullestrup med 2 vuggestuepladser og Natur- og Idrætsinstitutionen Klatretræet i Kibæk med 10 vuggestue pladser. Institutionslederne er orienteret og indforstået med ændringerne.

 

Center for Børn og Læring har lavet en vurdering af ventelisterne til samtlige vuggestuegrupper i Herning Kommune og sammenholdt med antal m2 til rådighed og på den baggrund anbefales det, at der udvides med vuggestuepladser i følgende institutioner.

 

 

Omfordeling af pladser sker pr. 1. april 2014.

 

Dagplejen er orienteret om ovenstående ændringer og de har vurderet, at det ikke umiddelbart vil påvirke dagplejens kapacitet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den ændrede fordeling af vuggestuepladser pr. 1. april 2014
at forvaltningen Børn og Unge fremover er bemyndiget til at fordele det samlede antal vuggestuepladser mellem vuggestuerne.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Indskrivning til 0. klasse skoleåret 2014/15

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Oversigt over elevtal, antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt, ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2014/15, samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt, samt ansøgninger om udsættelse af skolegangen.

 

Der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen herfor er den 1. marts 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af 49 0. klasser i skoleåret 2014/15
at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt
at forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af evt. fremtidige rokeringer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-5-05 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Normering i Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue ønsker at ændre deres normering i institutionen til 26 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn. Dog vil de i perioden 1/4 - 31/7 hvert år have yderligere 22 børn i forbindelse med deres førskolegruppe på Herning Friskole.

Sagsfremstilling

Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue ansøger om at ændre deres normering fra nuværende 24 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn i alt 78 børn til 26 vuggestuebørn og 39 børnhavebørn i alt 65 børn. De vil dog fortsat i perioden 1/4 - 31/7 hvert år have yderligere 22 børnehavebørn i forbindelse med førskolegruppe på Herning Friskole de vil således i denne periode have i alt 87 børn.

 

Institutionen har de nødvendige m2 til rådighed.

Økonomi

Den ønskede udvidelse vil betyde en yderligere garantistillelse på 129.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager udvidelsen af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue til efterretning, såldes at deres normering er 26 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn. Dog i perioden 1/4 - 31/7 hvert år yderligere 22 børnehavebørn
at Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue stiller med en yderligere garanti på 129.000 kr.

 

Beslutning

Indstilling taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.01.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Holtbjergskolens struktur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen og Bo Meldgaard  

Sagsresume

Børne- og Familieudvalgets drøftelser vedrørende Holtbjergskolens særlige omstændigheder genoptages jf. udvalgets beslutning den 17. december 2013, punkt 140.

Sagsfremstilling

På sit møde den 17. december 2014 besluttede Børne- og Familieudvalget i forbindelse med principbeslutningen om den nye børneby i øst, at grundet Holtbjergskolens særlige omstændigheder skulle denne del af principbeslutningen forlægges Børne- og Familieudvalget som en særskilt sag på udvalgets møde den 22. januar 2014.
 
Herning Kommune fremlagde i 2009 en analyse af skolevæsenet i et 12 års perspektiv. På baggrund af denne analyse samt en supplerende Midtbyanalyse blev Skolekabalen iværksat og effektueret i august 2011. I forbindelse med Skolekabalen blev overbygningen – 7. -9. klasse – flyttet fra Holtbjergskolen til Hammerum Skole, hvorefter Holtbjergskolen har været en grundskole med 0.- 6. klasse. Intensionen var at sprede de tosprogede elever ud på flere skoledistrikter.
 
Tabel 1 viser, at der pr. 7. januar 2014 er 227 skolesøgende børn i 0.-6. årgang i Holtbjergskolens distrikt. Af denne gruppe går 87 på Holtbjergskolen, mens 49 elever går på Herningsholmskolen og 91 elever har valgt et andet skoletilbud. Elevfraflytningen er opgjort på årbasis i perioden fra 2009-2010, mens året 2013 er opgjort på månedsbasis, fordi fraflytningen i dette år har været støt stigende. I perioden fra 2009 til 7. januar 2014 er 22 elever fra Holtbjergskolens distrikt flyttet til andre skoler uden for distriktet. Forvaltningen har registeret, at fraflytningen fra Holtbjergskolens distrikt har været størst i 2013, idet 15 elever er fraflyttet distriktet i dette år. 

 

 

                            Tabel 1: Holtbjergskolens distriktsbørn 0. - 6. årgang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt 7/1 2013
2009
2010
2011
2012
Mar- 2013
Apr -2013
Aug -2013
Sep-2013
Anden Kommune
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Bifrost
16
 
 
 
 
 
 
 
 
Brændgårdskolen
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Engbjergskolen
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjellerupskolen
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammerum Friskole
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammerum Skole
3
 
 
 
 
 
 
1
 
Herning Friskole
8
 
 
 
 
1
 
 
 
Herningsholmskolen
49
 
 
5
 
1
3
4
4
Holtbjergskolen
87
 
 
 
 
 
 
 
 
International Skole Ikast/Brande
3
 
 
 
 
 
 
 
 
Midtjyllands Kristne Friskole
9
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkskolen
8
1
 
 
 
 
 
1
 
Studsgård Friskole
2
 
 
1
 
 
 
 
 
Vestervangskolen
9
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenter/specialklasse
19
 
 
 
 
 
 
 
 
Modtageklasse
7
 
 
 
 
 
 
 
 
0.-6. årgang i alt i Holtbjergskolens distrikt
227
1
0
6
0
2
3
6
4

 

 

Tabel 2: Hvilken overbygningsskole søger eleverne fra Holtbjergskolens distrikt efter 6. klasse opgjort på skoleårene 2011-12, 2012-13 og 2013-14 

 
 
 
 
Tabel 2.1: 6. klasse 2010 hvor går de pr. 1/8 2011:
 
 
 
Studsgård Friskole
1
 
Hammerum Skole
8
 
I alt
9
 
 
 
 
Tabel 2.2: 6. klasse 2011 hvor går de pr. 1/8 2012:
 
 
 
Studsgård Friskole
1
 
Hammerum Skole
10
 
Herningsholmskolen
3
 
Anden kommune
1
 
Lind Skole
1
 
I alt
16
 
 
 
 
2.3: 6. klasse 2012 hvor går de pr. 1/8 2013:
 
 
 
Hammerum Skole
7
 
Herningsholmskolen
5
 
I alt
12
 

 

Tabellerne 2.1-2.3 illustrerer, at elevene fra Holtbjergskolens distrikt i stigende grad vælger en anden overbygningsskole end Hammerum. I skoleåret 2013-14 har 5 elever valgt Herningsholmskolen frem for Hammerum Skole, som er overbygningsskole for Holtbjergskolen.
 
Skolebestyrelsen på Holtbjergskolen har den 4. oktober 2013 rettet henvendelse til Børne- og Familieudvalget.
 
Skolebestyrelsen ser helst, at folkeskolen på Holtbjerg bibeholdes, men anerkender samtidig nødvendigheden af en vurdering og omstrukturering af skoleområdet i forhold til økonomi, børnetal, faglighed og den nye skolereform, samtidigt med at der bliver taget højde det enkelte områdes behov for en skole og mulige konsekvenser ved en lukning.

Skolebestyrelsen ønsker, at børnene fra Holtbjerg skal flyttes til Herningsholmsskolen, hvis Holtbjergskolen nedlægges. Der foreslås endvidere, at de nuværende elever i centerklasserne på Herningsholmskolen flyttes til de lokaler på Holtbjergskolen, som bliver ledige ved en eventuel nedlæggelse af skolen. Bestyrelsen konstaterer også, at de to skoler kan sammenlægges, uden de helt store etableringsomkostninger: og at det nuværende personale på Holtbjergskolen, med ansættelse på Herningholmskolen, kunne bidrage til en gnidningsfri og konstruktiv ”indslusning” af eleverne fra Holtbjergskolen. 
I forhold til Holtbjergskolens specialklasserække – 9ér klasserne – understreger skolebestyrelsen vigtigheden af, at disse klasser ved en eventuel nedlæggelse af Holtbjergskolen placeres på en normal folkeskole – for eksempel Hammerum Skole – frem for et socialpædagogisk skoletilbud, fordi nogle af børnene har kompetencer til hel eller delvis inklusion i en normal folkeskole.
 
Tabel 3.1-3.2 viser henholdsvis Holtbjergskolens og Herningholmskolens elevtal og antal klasser/spor pr. 5. september 2013. Tabel 3.3. viser Holtbjergskolens og Herningsholmskolens elevtal og antal klasser/spor pr. 5. september 2013, hvis de to skoler sammenlægges. 

Tabel 3.1: Holtbjergskolens elevtal og antal klasser/spor pr. 5/9 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. årgang
1. årgang
2. årgang
3. årgang
4. årgang
5. årgang
6. årgang
 
 
 
Antal
17
19
15
12
3
14
9
 
 
 
Spor
1
1
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.2: Herningsholmskolens elevtal og antal klasser/spor pr. 5/9 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. årgang
1. årgang
2. årgang
3. årgang
4. årgang
5. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang
9. årgang
Antal
57
50
48
45
48
49
58
49
43
37
Spor
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.3: Holtbjergskolens og Herningsholmskolens elevtal og antal klasser/spor total pr. 5/9 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. årgang
1. årgang
2. årgang
3. årgang
4. årgang
5. årgang
6. årgang
7. årgang
8. årgang
9. årgang
Antal
74
69
63
57
51
63
67
49
43
37
Spor
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2

 

Ved en sammenlægning af Herningsholmskolen og Holtbjergskolen vil der komme 1 ekstra spor på følgende årgange: 1., 2., 3., 5. og 6. årgang.
 
Der er ikke tilstrækkelig fysisk kapacitet på Herningsholmskolen til at rumme eleverne fra Holtbjergskolens distrikt, hvorfor det vil være nødvendigt at udbygge.
 
I forbindelse med Midtbyanalysen / skolekabalen blev bevilget anlægsmidler til en begyndende udvidelse af Herningsholmskolen fra 2 spor til 3 spor. Der blev udbygget med 3 lokaler således, at indskolingen (o. klasse – 2. klasse) var forberedt til 3 spor.
 
Dette indebærer, at hvis Holtbjergskolen tænkes overført til Herningsholmskolen skal der udbygges til et 3. spor på mellemtrinnet. Hvilket betyder, at der skal udbygges med 4 hjemklasselokaler a 80 m² incl. gangarealer etc. Udgiften til anlæg af klasselokaler andrager ca. kr. 15.000,00 pr. m². Udgiften til etablering af 4 klasselokaler på Herningsholmskolen vil andrage 4,8 mio. kr.
 
Hvis overbygningseleverne fra Holtbjergskolens distrikt overflyttes fra Hammerum Skole til Herningsholmskolen vil det ikke afstedkomme et behov for etablering af klasselokaler.
 
Hvis Holdtbjergskolen besluttes nedlagt som selvstændig skole pr. 1. august 2015 kræver det iagttagelse af bekendtgørelsen om proceduren i forbindelse med lukning af skoler, som indbefatter en høringsperiode på 8 uger med bl.a. inddragelse af skolebestyrelsen og skolens personale.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen tages op til politisk stillingtagen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anerkender de særlige problemstillinger på Holtbjergskolen.

Sagen indgår i drøftelserne omkring fremtidig skolestruktur i Herning kommune på budgetkonferencen i primo april 2014.

 

På grund af regler vedr. høring i forbindelse skolestrukturændringer/lukninger mv. kan eventuelle strukturændringer under alle omstændigheder tidligst træde i kraft ved skoleår 2015/2016.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P19-818-11 Sagsbehandler: Birgitte Andersen  

Erhvervsklasser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 afsat 500.000 kr. til Erhvervsklasser. Erhvervsklasserne skal oprettes som en inkluderet del af folkeskoler med overbygning.

Sagen kan ses sammen med tidligere initiativer, der giver mulighed for at etablere skoletilbud for unge, der er uafklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Tidligere initiativer har været drøftet på Børne- og Familieudvalgets møder i april 2013 samt juni og august 2011. Der har været forsøg med udvidet kontaktlærerordning på Skolen på Bjergvej i 2012-13, mens der i skoleåret 2013-14 er 5 projekter i gang som evalueres ved skoleårets afslutning maj, juni 2014.

Sagsfremstilling

Den politiske målsætning i 2020 planen for national uddannelse og Herning Kommunes mål for 2015 er, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Samtidig er der et ønske om at øge antallet af unge, der vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

En indsats for at nå målsætningen kan være at lave forsøg med erhvervsklasser.
Indsatsen skal rettes mod elever i 7.-10. årg. i almenklasser, der er motiverede for et undervisningsforløb, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen.

For at sikre, at erhvervsklasserne bliver en integreret del af folkeskoler med overbygning, skal eleverne bevare deres tilknytning til egen skole.
Erhvervsklasserne skal derfor oprettes i partnerskaber, der omfatter/inddrager flere skoler/UngHerning, UU og/eller Herningsholms Erhvervskole.
 
Der etableres et antal projekter i skoleåret 2014-2015.
Ansøgningsfristen er 6.marts 2014.
Ansøgningerne behandles i Børne- og Familieudvalget i april 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der i skoleåret 14-15 iværksættes en række projekter med erhvervsklasser.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om anlægsmidler til ombygning af Sdr. Felding Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Sønder Felding Skole har fremsendt anmodning om fremrykning af renovering af bygningerne, som rummer skolens mellemtrin og overbygning.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har den 21. september 2011 behandlet en ansøgning fra skolebestyrelsen ved Sdr. Felding Skole. I 12 års investeringsoversigten er der afsat 18 mio. kr til formålet placeret i år 2018 og 2019.
 
Skolebestyrelsen fremhæver i sin ansøgning, at sagen er yderligere aktualiseret i forbindelse med folkeskolereformen, herunder etablering af lærerarbejdspladser
 
Stillingtagen til en eventuel fremrykning i investeringsoversigten vil tidligst kunne ske i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 i oktober 2014.
 
Lærerarbejdspladserne i forbindelse med folkeskolereformen og lærernes øgede tilstedeværelsestid gælder fra 1. august 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at etablering af lærerarbejdspladser indgår i den igangsatte proces for alle folkeskoler i Herning Kommune
at forvaltningen og Kommunale Ejendomme i samarbejde med Sdr. Felding Skole udarbejder programoplæg for renovering af mellemtrin og overbygning 
at programoplægget forelægges Børne- og Familieudvalget 
at en eventuel fremrykning af renoveringen indgår i det videre arbejde med investeringsoversigten for 2015-2018.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-212-11 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Klassestørrelse på Tjørring Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen genoptages fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 17. december 2013, punkt. 141.

 

Tjørring Skole har på grund af stigende elevtal i eget skoledistrikt og søgning fra andre distrikter til skolens børnehaveklasser udfordringer vedrørende klassestørrelsen og skolens fysiske kapacitet. Skolebestyrelsen anmoder derfor om, at ordningen med et max elevtal på 24 elever i hver klasse fortsættes.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole gør i deres anmodning fra den 30. oktober 2013 opmærksom på, at klassestørrelsen og skolens fysiske rammer udfordres af stigende elevtal i eget skoledistrikt og søgning af elever fra andre skoledistrikter.

 

Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at integrationen af elever fra skolens modtageklasserække bliver yderst begrænsede, når der i forvejen er op til 28 elever i klasserne.

 

Endvidere gøres der opmærksom på, at skolen bygningsmæssigt ikke er disponeret til tre spor.  

 

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole anbefaler derfor at ordningen med et max. elevtal på 24 elever, som har været gældende i skoleårene 2012-13 og 2013-14, fortsættes. Formålet er at imødekomme muligheden for integration af eleverne fra modtagerklasserne og sikre plads til tilflyttere til eget skoledistrikt.

 

Efter dialog med skoleledelsen fra Tjørring Skole ændres max. elevtallet fra 24 elever til max. 26 elever i hver klasse ved indskrivningen til børnehaveklassen. Der argumenteres for at der skal være plads i klasserne til at integrere modtagereleverne, samt skolen har erfaring med at der kommer tilflyttere i løbet af skoleåret. Hvis skoleåret starter med 28 elever i hver klasse vil der ikke være mulighed for at integrere modtagereleverne samt skolen har ikke kapacitet til et 3. spor.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der sættes et max. elevtal i hver klasse på 26 elever ved indskrivningen til børnehaveklassen

 

at godkendelsen af denne ordning gælder for skoleårene 2014-15 og 2015-16

 

at ordningen evalueres i marts 2016 med henblik på en afklaring af ordningen skal fortsætte eller bortfalde.

Beslutning

Der meddeles afslag på anmodningen med henvising til nuværende indskrivninger. Behovet følges løbende og sagen kan eventuelt genoptages på et senere tidspunkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Valg til skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg

Sagsresume

Skolereformen giver nye muligheder for at få eksterne medlemmer i skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Det er samtidig også op til kommunalbestyrelsen at udarbejde regler for valg til skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I året efter afholdelse af kommunalvalget skal der afholdes et ordinært valg til skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Med indførelse af den nye skolereform gives der kommunerne større frihed i forhold til afholdelse af bestyrelsesvalg. Det er nu op til Kommunalbestyrelsen at sørge for, at der vælges forældrerepræsentanter til bestyrelserne ved kommunale folkeskoler, efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen med efterfølgende godkendelse i skolebestyrelserne.

 

Reglerne skal fremgå af vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Reglerne skal blandt andet vedrøre:

 • hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget

 • valgtidspunktet

 • afstemningen herunder muligheden for elektronisk afstemning

 • muligheden for fredsvalg

 • klager over valget

 • bestyrelsens konstituering og tiltræden

 • suppleringsvalg

 • bekendtgørelse af valgets resultater

 

De ændrede regler giver også mulighed for at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de daglige ledere af afdelinger på skolen og af skolens skolefritidsordning samt ledere af institutioner, som har fælles ledelse med skolen kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

Ændringerne giver også mulighed for at det besluttes, at indtil to pladser i bestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

 

Temaet om repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger har været behandlet på samrådsmødet den 20. januar 2014. Her var tilbagemeldingen, at det ønskes, at det var op til den enkelte skolebestyrelse at beslutte, hvordan samarbejdet skal være med det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner samt lokale foreninger.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ændringerne i styrelsvedtægten herunder ledelsens og erhvervs- og foreningslives repræsentation i skolebestyrelsen godkendes

 

at ændringerne i styrelsesvedtægten sendes til godkendelse i skolebestyrelserne

 

at tidsplanen for valget til skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Peter Villadsen (SF) kan ikke tilslutte sig § 2 (udvidelse af skolebestyrelsen med 2 pladser), idet man herved svækker medarbejdernes indflydelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-1-14 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v. - Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Dissing

Sagsresume

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 på det sociale område m.v. for Børn og Unge foreligger til godkendelse.

Inputtet har været i høring blandt Handicaprådet, Udsatterådet og lokale brugerorganisationer. Høringssvar med administrationens bemærkninger foreligger til orientering. Inden for Børne- og Familieudvalgets ressortområde er det tilbud til børn og unge efter serviceloven samt kvindekrisecentre, der ligger inden for det rammeaftalebelagte område.

Sagsfremstilling

Fra marts 2011 har kommunerne fået ansvaret for koordineringen på det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelse af rammeaftaler mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

Der er i lovgivningen udstukket nogle indholdsmæssige retningslinjer, som blandt andet betyder, at der i Udviklingsstrategien skal være et samlet skøn over behovet for at oprette nye pladser med videre. Det betyder også, at der skal indhentes kommunale vurderinger/skøn af behov for pladser samt oplysninger om kommunale/regionale overvejelser om tilbudsviften som driftsherre.

 

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler af 20. august 2013 skal kommunalbestyrelserne og regionsrådene i forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsstrategien sikre indbyrdes koordinering om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Til det formål er der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater og KL lavet et fælles koncept for, hvordan koordinationen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger skal udmøntes i praksis – herunder ensretning af oplysninger, der indhentes.
 
Som følge heraf indeholder bilag 1 et skema, hvor kommunen på baggrund af skøn og vurdering beskriver sit forventede behov for hvert af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger.
 
Specialundervisningsområdet er inddraget i skema 1, da der i lighed med tidligere år fortsat skal være én aftale på hele det specialiserede socialområde. Der indhentes derfor ikke særskilt kommunale redegørelser på specialundervisningsområdet.
 
I skemamaterialet fremgår tilbuddene på Børn og Unges område af felterne 4. Personer med stofmisbrug, 6. Voldsramte kvinder, 7.b. Børn med behov for tilbud på høre-, tale-, syns- og hjælpemiddelområdet, 8. Børn med nedsat fysisk funktionsevne og 9. Børn med nedsat psykisk funktionsevne.

 
Som det fremgår af skemaet, er det vurderingen, at det samlede forventede behov for dag- og døgntilbudspladser i 2015 vil være uændret i forhold til 2014. Ligeledes forventes forbruget af pladser udenfor Herning Kommune at være uændret. Dog forventes et stigende samlet behov for dagtilbudspladser til børn og unge med ADHD.

 

Høring
Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015 er sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og lokale brugerorganisationer:

 • Handicaprådet

 • Udsatterådet  

 • DH Herning

 • Landsforeningen Autisme, Kredsforening MidtVest

 • LEV Herning

 • SIND - Ringkøbing Kreds

 • Hjerneskadeforeningen, lokalforening Midt/Vest

 • ADHD - lokalafdeling Midt/Vest

 
Herning Kommune har modtaget høringssvar fra:

 • Handicaprådet

 • ADHD-foreningen Midt-Vestjylland

 • SIND, Ringkøbing Kreds

 
hvoraf de to første er relevante for Børn og Unge. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Administrationens bemærkninger til høringssvarene:

 

Handicaprådet

"Vi kan af afkrydsningsskema 1 se, at kommunen forventer et uændret behov på stort set alle områder undtagen for børn og unge med ADHD, hvor man forventer et stigende behov.

 

Vi konstaterer, at kommunen på både børn/unge og voksenområdet forventer at have behov for færre pladser udenfor kommunen.

 

Vi går ud fra, at dette mindre behov udelukkende skyldes, at der er lavet flere nye tiltag på flere områder for nye ”brugere” og ikke, at kommunen ønsker at hjemtage velplacerede personer fra andre kommuner! ...

 

Handicaprådet har intet at indvende mod de planlagte sammenlægninger af bl.a. Børne- og Ungecentret Toften og Familiebehandlingen til Børne- og Familiecenter Herning, så længe der ikke sker en nedskæring af behandlingstilbud og pladser. Det  samme gør sig gældende for Agerbo og Tjørringhus til Handicap Center Herning."

 

Børn og Unge forventer ikke at have behov for færre pladser udenfor kommunen i 2015 i forhold til 2014. Det er ikke en strategi som sådan at tage velplacerede børn/unge hjem fra tilbud udenfor Herning Kommune, men nyvisiterede visiteres til tilbud så tæt på deres familier som muligt. Der forventes ikke nedskæring i behandlingstilbud og pladser på Børne- og Familiecenter Herning eller på Handicapcenter Herning.

 

ADHD foreningen Midt-Vestjylland

"Vedr. input fra Børn og Unge, Herning Kommune bemærker vi, at Herning Kommune vurderer, at tilbudsviften til børn samt unge med forskellige lidelser og diagnoser er overvejende uændret. Dette giver os grund til at have tillid til at Herning Kommunes Børne- og Ungeafdeling har fokus på at rigtig mange børn og unge har brug for dels dagtilbud men ligeledes døgntilbud.

ADHD er et handicap som er alvorligt at have tæt inde på livet. Dels for mennesker der selv har diagnosen og dels for pårørende. Og da forskning peger på en stor grad af arvelighed er der for mange familier meget indgribende i deres hverdag. Det er endvidere et handicap som omverden har svært ved at vurderer og forstå.

Men da Herning Kommune peger på et stigende behov for dagtilbudsplader er det vores vurdering, at Herning Kommune har et godt og klart billede af behovet inden for ADHD-området ikke i dag er tilstrækkeligt.

Forskning viser, at miljøet mennesker med en ADHD diagnose vokser op i er ret afgørende for barnet mulighed for trivsel og udvikling. At blive mødt og forstået i det daglige er med til at skabe et godt grundlag for læring, hvilket er særdeles vigtigt for at også børn og unge med ADHD får uddannelser og dermed på den lange bane mulighed for at klare sig selv samt være integreret i samfundet på lige fod med andre unge.

 

ADHD-foreningen Midt-Vestjylland ser således positivt på input fra Børn og Unge, Herning Kommune."

 

Administrationen har ingen bemærkninger.

 

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring af Børn og Unges input til Udviklingsstrategien.
 
Deadline for at sende Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015 til Sekretariatet for Rammeaftaler er 9. januar 2014. Vedlagte skema er sendt til Sekretariatet for Rammeaftaler inden deadline med forbehold for fagudvalgenes bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at høringssvarene tages til efterretning, hvilket indebærer, at de ikke giver anledning til ændringer i Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2015
at bilag 1 godkendes.

Beslutning

Høringssvar taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Børnetalsprognose 2014 - 2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børnetalsprognosen for 2014 - 2024 er udarbejdet på baggrund af den godkendte befolkningsprognose for 2014 - 2026.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for Herning Kommune for 2014 - 2026.


Der er i børnetalsprognosen korrigeret på en række områder for at kunne vise udviklingen i børnetallet på dagtilbudsområdet.


Der er blandt andet korrigeret for, at alder og pasningstype ikke altid hænger sammen, samt at der er forskel på pasningsprocenten for de enkelte aldersgrupper i de 13 pasningsdistrikter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager Børnetalsprognosen 2014 - 2024 til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Orientering: Elev- og klassetalsprognose 2013/2014 til 2023/2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Lone Abildskov

Sagsresume

Elevtals- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er udarbejdet for perioden
2013/2014 - 2023/2024 med udgangspunkt i udtræk fra elevadministrationssystemet
og i befolkningsprognosen for Herning Kommune, som blev taget til efterretning af Byrådet den 17. december 2013.

Sagsfremstilling

Elevtals- og klassetalsprognosen er udarbejdet med udgangspunkt i forventningerne til
befolkningsudviklingen i Herning Kommune og de elevsøgemønstre, der har været i
skoleårene fra 2010/2011til 2012/2013 suppleret med et udtræk pr. 5. september 2013 for skoleåret 2013/2014. 

 

Grunden til, at kommunen ikke alene kan anvende befolkningsprognosens børnetal som grundlag for elevtalsprognosen, er, at udviklingen i børnetallet ikke nødvendigvis er den samme som udviklingen i elevtallet. Årsagerne er, at:

 • Nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en privat-/friskole eller efterskole.

 • Andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i.

 • Nogle elever går i skole i en anden kommune.

 • Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner.

 
For at kunne sige noget om udviklingen i elevtallet er det derfor nødvendigt at foretage en række korrektioner på børnetallet. Disse korrektioner samt nogle principper for selve klassedannelsen udgør forudsætningerne for beregningerne.


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager Elevtals- og klasseprognosen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Britta Andersen og Pia Elgetti

Sagsresume

Orientering om status på implementeringen af skolereformen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014. Regeringen har fastsat tre overordnede mål for reformen: 

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social ulighed i forhold til faglige resultater

 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 17. december 2013 gav forvaltningen den første orientering om status på implementeringen af folkeskolereformen i Herning Kommune. Denne anden statusorientering er en opfølgning.
 
Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi, som skitserer rammerne for dialogen om implementeringen af skolereformen. På Herning Kommunes hjemmeside findes der nu informationer om skolereformen, som er målrettet personale, elever og forældre. Der vil løbende blive suppleret med faktaoplysninger og stemningsbilleder fra skolernes arbejde med skolereformen. Skolernes egne hjemmesider er den primære informationskilde i forhold til de konkrete forandringer, som skolereformen afstedkommer lokalt på skolerne.
 
Tirsdag den 14. januar 2014 har der været afholdt en vidensdag for skoleledelserne for at rammesætte og kvalificere skolernes implementering af lov nr. 409 om lærernes arbejdstid. Forvaltningen har udarbejdet en guideline, som understøtter skolernes arbejde med de nye rammer for lærernes arbejdstid. Guidelinen opdateres løbende, når der foreligger nye oplysninger fra centralt hold.
 
Forvaltningen er i gang med en afdækning af skolernes behov for støtte i forbindelse med den lokale implementering af skolereformen. Der arbejdes med forskellige modeller for forvaltningsmæssig support, som tager udgangspunkt i skolernes ønsker og behov. 

 

Forvaltningen har været i dialog med de to provster, som har det ledelsesmæssige ansvar for de 36 pastorater i Herningområdet. Formålet med dialogen har været at udarbejde et mulighedskatalog med forskellige forslag til placering af konfirmationsundervisningen. Dette mulighedskatalog skal danne fundamentet for den lokale dialog mellem skole og præster om konfirmationsundervisningens placering.
 
I skolernes arbejde med skolereformen dukker løbende spørgsmål op, som kræver afklaring enten i Undervisningsministeriet eller i KL. Forvaltningen er i gang med at opsamle spørgsmål af almen interesse og påtænker løbende at udsende samlede tilbagemeldinger med svar til skolerne, når der foreligger en afklaring.
 
De 8 arbejdsgrupper, som er nedsat for at udarbejde inspirationsmaterialer til skolernes arbejde med skolereformen, har alle afholdt de første møder. Arbejdsgrupperne laver en samlet afrapportering til Børne- og Familieudvalget primo marts 2014.
 
Skolereformen medfører også ændringer i fagrækken og fagenes placering. Således skal eleverne efter 1. august 2014 allerede have tysk i 5. klasse modsat i dag, hvor undervisningen i tysk påbegyndes i 7. klasse. Grundskolerne med 0.- 6. klasse har ikke alle linjefagsuddannede tysklærere, hvorfor der nu er taget initiativ til oprettelse af et linjefagshold i tysk. 10 lærere får en linjefagsuddannelse i tysk fra jan.-juni 2014, således de er klar til at undervise i tysk august 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.02.17-P16-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Orientering: En ny skole/institution i øst

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Bo Meldgaard, Britta Andersen

Sagsresume

Jf. beslutning den 17. december 2013 i Børne- og Familieudvalget fremlægges sagen for det nytiltrådte Børne- og Familiudvalg. 

 

Hermed fremsættes forslag til principbeslutning i Børne og Familieudvalget vedr. placering og struktur for skoler og daginstitutioner i øst.

Sagsfremstilling

I forlængelse af 12 års analysen på skoleområdet i 2009 blev der efterfølgende afsat anlægsmidler til en ny skole til erstatning for nuværende Gjellerupskolen. Dette skete i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010.
 
I forbindelse med vedtagelse af kommuneplanen i 2012 udvidedes omfanget til ud over Gjellerupskolen også at omfatte Hammerum Skole, Holtbjergskolen og Kølkær Skole.
 
I kommuneplanen var i samarbejde med By Erhverv og Kultur opridset 4 placeringsmuligheder.
 
Disse 4 placeringsscenarier er på Børne og Familieudvalget møde d. 19. december 2012 reduceret til to: 

 

 • Ved Hammerum Hallen og

 • På Gjellerupskolens nuværende matrikel

 

I løbet af 2013 har været afholdt en række dialogmøder med følgende bestyrelser:
 

 • Skolebestyrelsen for Gjellerupskolen

 • Skolebestyrelsen for Hammerum Skole

 • Skolebestyrelsen for Holtbjergskolen

 • Fællesbestyrelsen Kølkær Skole og Kløverhuset

 • Den selvejende daginstitution Hurlumhejhuset

 • Den selvejende daginstitution Barnets Hus

 • Den selvejende daginstitution Tangsøgaard

 • Den selvejende daginstitution Holtbjerg Børnehus

 • Den selvejende daginstitution Holtbjerg Fritidscenter

 • En række foreninger fra de berørte områder

 
Dialogmøderne har vekslet mellem individuelle møder og fællesmøder. Desuden har der på baggrund af henvendelser fra henholdsvis Holtbjergskolens og Herningsholmskolens bestyrelser været afholdt et dialogmøde med skolebestyrelsen for Herningholmskolen.
 
Kort beskrivelse af de nuværende daginstitutioner og skolers omfang samt børne- og elevtalsprognose:
 
Gjellerupskolen:

[image]

 

Hurlumhejhuset:
Institutionen er beliggende på 3 adresser i Gjellerup (Skolebakken 2, Nørretorp 138, Klokkekildevej 52)
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Hurlumhejhuset

Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
146
177
86

 
Børnetalsprognose for Gjellerup skoledistrikt (fra Børnetalsprognosen 2013 – 2023)

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Børnehave - FH2
500
481
467
453
444
438
435
438
444
450
455
Indekstal
100,00
96,05
93,23
90,58
88,72
87,55
86,94
87,50
88,65
89,86
90,97

 
  
Hammerum Skole:

[image]

 

Barnets Hus:
Institutionen er beliggende på 3 adresser i Hammerum (Frølundvej 49, Palle Fløesvej 31, L. V. Birks Vej 13)
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Barnets Hus

Vuggestue
Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
35
108
75
17

 
Tangsøgaard:
Institutionen er beliggende på 2 adresser i Hammerum (Bjødstrupvej 60, Jagtvej 37)
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Tangsøgaard

Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
61
74
23

Børnetalsprognose for Hammerum
Børnetalsprognose for Hammerum skoledistrikt (fra Børnetalsprognosen 2013 – 2023)

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Børnehave - FH2
450
458
468
481
489
490
488
485
484
483
483
Indekstal
100,00
101,87
104,14
107,06
108,77
108,99
108,53
107,92
107,59
107,44
107,37

 
 
Holtbjergskolen:

[image]

 

Holtbjerg fritidscenter:
Institutionen er beliggende på 3 adresser (Thyrasvej 9, Valdemarsvej 339, Valdemarsvej 30)
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Holtbjerg Fritidscenter:

Vuggestue
Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
21
41
38
17

 
Holtbjerg Børnehus:
Institutionen er beliggende på 2 adresser (Valdemarsvej 20 og Valdemarsvej 32)
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Holtbjerg Børnehus:

Vuggestue
Børnehave
Fritidshjem 1
65
79
10

 
Børnetalsprognose for Holtbjerg
Børnetalsprognose for Holtbjerg soledistrikt (fra Børnetalsprognosen 2013 – 2023)

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Børnehave - FH2
243
241
244
247
245
242
240
237
234
232
230
Indekstal
100,00
99,47
100,60
101,64
101,06
99,75
98,71
97,66
96,41
95,45
94,73

 
 
Kølkær Skole:

[image]

 

Kløverhuset:
Institutionen er beliggende Søbysøvej 7a
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Holtbjerg Fritidscenter:

Vuggestue
Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
7
33
27
16

 
Børnetalsprognose for Kølkær skoledistrikt (fra Børnetalsprognosen 2013 – 2023)

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Børnehave - FH2
83
84
86
89
91
92
92
91
91
91
91
Indekstal
100,00
101,71
103,42
107,00
109,37
110,86
110,60
110,14
109,71
109,71
109,95

 
  

Med skolereformen indføres understøttende undervisning i alle folkeskolens klasser, hvor lærere og pædagoger i et tæt samarbejde skal sikre elevernes læring og faglige fordybelse med blandt andet lektiecaféer og bevægelse i 45 minutter om dagen.
 
Folkeskolereformen understøtter således tankerne om at integrere områdets skoler og daginstitutioner i nye fælles fysiske rammer. Den længere skoledag afstedkommer et mindre behov for pasning i fritidshjem og SFO´er og den afledte konsekvens er et faldende børnetal i fritidsdelen. Derfor bliver det naturligt at udforske mulighederne for dobbeltudnyttelse af undervisnings- og fritidsdelens lokaliteter. Skolereformen giver også i langt højere grad mulighed for at åbne skolen for omverdenen og dermed integrere fritidsaktiviteterne i børnenes skoledag. En placeringen af den nye skole og institution ved Hammerum Hallen gør det oplagt at medtænke sports- og idrætsforeningernes tilbud i den understøttende undervisning.  
 
 
Forvaltningen foreslår, at der tages en principbeslutning ud fra følgende indhold:
 

 • Placering af ny skole og ny institution er ved Hammerum Hallen

 • Den nye skole / institution benævnes indtil videre Børnebyen i Øst

 • Børnebyen omfatter nuværende Gjellerupskolen, Hammerum Skole samt specialklasser. I samme område placeres daginstitution med vuggestue.

 • Der tages politisk stillingtagen til om fritidshjem omdannes til skolefritidsordninger.

 • Der tages politisk stillingtagen til selvejende / kommunal organisationsform for dagtilbud.

 • En ny skole / institution kan stå færdig i 2018 eller 2019.

 • Endvidere overvejes antal daginstitutioner i områderne Hammerum og Gjellerup.

 • Kølkær Skole og Kløverhuset, Holtbjergskolen, herunder specialklasserækken "Nieren", Holtbjerg Børnehus og Holtbjerg Fritidscenter indgår i strukturanalysen til Byrådets budgetkonference i april 2014.

 • I ovenstående strukturrokeringer medtænkes serviceniveauet for skolebustransport.

 • Halkapacitet skal nøje vurderes i samarbejde med By, Erhverv og Kultur, herunder også om evt. øvrige kulturelle institutioner kan indgå

  
Ovenstående principbeslutninger returneres herefter til forvaltningen med henblik på at udarbejde endelig indstilling til videre politisk behandling.

 

Proces:

- behandling i BFU 17/12 2013

- behandling i BFU februar/marts 2014

- fremlæggelse på Byrådets budgetkonference 7.-8. april 2014

- herefter behandling i Økonomiudvalg og Byråd

- høring i h.t. folkeskolelovens bestemmelser

- endelig behandling i BFU, ØKE og Byråd efterår 2014

 Direktøren for Børn og Unge indstiller, 17. december 2013, pkt. 140:

at ovenstående principbeslutnings elementer godkendes.Børne- og Familieudvalget, 17. december 2013, pkt. 140:

Principbeslutninger godkendes således:

 • Placering af ny skole og ny institution er ved Hammerum Hallen

 • Den nye skole/institution benævnes indtil videre Børnebyen i Øst

 • Børnebyen omfatter nuværende Gjellerupskolen, Hammerum Skole samt specialklasser. I samme område placeres en kommunal daginstitution med vuggestue og SFO

 • Der igangsættes en proces, hvor antallet af daginstitutioner i Hammerum/Gjellerup, herunder ejerform og placering vurderes nærmere

 • En ny skole/institution kan stå færdig i 2018 eller 2019

 • Kølkær Skole og Kløverhuset, Holtbjergskolen, herunder specialklasserækken "Nieren", Holtbjerg Børnehus og Holtbjerg Fritidscenter indgår i strukturanalysen til Byrådets budgetkonference i april 2014

 • I ovenstående strukturrokeringer medtænkes serviceniveauet for skolebustransport

 • Idrætsfaciliteter, herunder udearealer skal nøje vurderes i samarbejde med By, Erhverv og Kultur, herunder også om evt. øvrige kulturelle institutioner kan indgå.

 
Børne- og Familieudvalget lægger vægt på en involverende proces med inddragelse af forældre, lærere, ledelsen og repræsentanter fra hallen.

Børne- og Familieudvalget lægger vægt på sikker skolevej herunder skolestier, skolebuskørsel og fodgængerfelter mv.

Børne- og Familieudvalget lægger vægt på at Børnebyen i sin udformning tilgodeser elevernes behov for tryghed og overskuelighed.
 
Det skal bemærkes, at der grundet særlige omstændigheder omkring Holtbjergskolen forelægges særskilt sag på Børne- og Familieudvalgsmødet den 22. januar 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen fremlægges til orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer