Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 4. oktober 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om status på Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om status på implementering af Herningmodellen.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget orienteres på mødet om status på implementering af Herningmodellen i Børn og Unge. Der orienteres om udviklingen i forhold til udvalgte indikatorer. Det går på mange punkter fremad med implementeringen:

 

 • Anbringelsesmønstret bevæger sig i retning af en mindre andel børn/unge, der er anbragt på institution, og en større andel børn/unge, der er anbragt i plejefamilie
 • Der er færre anbragte børn/unge
 • Der er flere, der modtager forebyggende foranstaltninger
 • Der ses ikke flere sammenbrud i anbringelserne
 • Der ses færre tvangsanbringelser
 • Der ses ingen ændring i andelen anbragt i slægt og netværk

 

Der gennemgås oplæg på mødet.

 

Trine Nanfeldt deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Den gennemgåede præsentation vedhæftes referatet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-10-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgning pr 31.08.2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender budgetopfølgning pr. 31. august 2017 til behandling i Børne- og Familieudvalget. Opfølgningen baseres på forbruget pr. 31 august 2017 og viser det forventede regnskab for 2017. Opfølgningen på driftsområderne viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,4 mio. kr. Hertil kommer en forventet budgettilførsel på 2,1 mio.kr som vil forbedre årets resultat tilsvarende. En særskilt vurdering af servicedriftsudgifterne op imod det korrigeret budget excl. genbevillinger viser et forventet merforbrug på -18,4 mio. kr.

Anlægsområdet viser et forventet mindreforbrug på 47,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet set forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. inklusive overførte midler fra 2016. Resultatet vil blive forbedret yderligere med tilførsler fra andre udvalg på ialt 2,1 mio.kr.

I tabellen er det forventede regnskab for 2017 sammenholdt med det nuværende korrigerede budget 2017 for serviceområderne under Børne- og Familieudvalget.

 

 

 

 Det bemærkes vedrørende afvigelseskolonnen yderst til højre, at positive tal er mindreudgifter og negative tal er merudgifter.

 

Sanktionslovgivning:

Ved vurderingen af kommunens overholdelse af budgettet i relation til sanktionslovgivningen tages udgangspunkt i servicedriftsudgifterne. Budgettet adskiller sig fra det samlede driftsbudget, idet indtægtsområder som den centrale refusionsordning og sociale formål ikke indgår.

Det forventede regnskab for servicedriftsudgifterne, målt i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, udgør følgende:

 

 

 

Merforbrugtet på -18,4 mio kr. skyldes i hovedparten stigning af udgifterne på serviceområde 16. De resterende godt 6 mio. kr. skyldes, at de decentrale enheder bruger mere af de opsparede midler end tilsvarende mindrebruget på centrale konti.

 

Fordelt på serviceområder giver budgetopfølgningen anledning til følgende bemærkninger:

 

Serviceområde 10 Dagtilbud

I alt udviser området et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Det bemærkes, at genbevillingen fra 2016 var 13 mio. kr.

 

Trods et samlet mindreforbrug er der stadig områder på dagtilbudsområdet, som har brug for særlig opmærksomhed:

 

 • Det er ikke lykkes i indeværende år at finde optimeringsmuligheder til at finansiere besparelsen vedrørende kvadratmeteroptimering. Det udgår -0,8 mio. kr.
 • Den demografiske udvikling med stigende fødselstal betyder et ekstra træk på centrale konti på -2 mio. kr. I 2017 kan det på nuværende tidspunkt konstateres, at der er ca. 40 børn i 0 til 2 års alderen mere i denne gruppe, end der er indeholdt midler til i rammen.
 • Det bemærkes, at der er anvendt ca. 2,0 mio.kr til forbedringer af bygninger og anlæg, hvor forbruget i denne opfølgning er flyttet til anlægsområdet, men budgettet indgår fortsat i opgørelsen. Dette vil håndteres inden regnskabsafslutningen.
 • Det samlede positive resultat opstår fordi der stadigvæk er et mindreforbrug på de centrale konti, selv om ovenstående udfordringer reducerer det. Dette forklarer, at mindreforbruget på centralekonti ikke helt kan neutralisere forbruget af genbevilligede midler på decentrale konti, som var forventningen i forårsbudgetopfølgningen.

 

 

 Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

 

I alt udviser området et mindreforbrug på 14,4 mio.kr. Det bemærkes, at genbevillingen fra 2016 var 15,7 mio.kr.

 

Der kan til dette resultat knyttes følgede bemærkninger:

 

 • Ud af mindreforbruget reserveres 7,6 mio. kr. til 2018 til hensættelser på det takstfinansierede område.
 • En del af mindreforbruget vedrører de overførte midler i skolefonden, hvor 1,4 mio. kr ønskes overflyttet til efter- og videreuddannelse i 2018.
 • I det forventede regnskab er der indeholdt et mindreforbrug på kørselsområdet på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af både et færre antal kørte børn og en lavere afregning pr barn, hvilket blandt andet er en følge af kørselsudbuddet.
 • Det er ikke lykkes i indeværende år at finde optimeringsmuligheder til at finansiere besparelsen vedrørende kvadratmeteroptimering. Det udgør -0,9 mio. kr.
 • Den øgede tilstrømning af flygtninge i 2015 har betydet øgede udgifter til to-sprogs undervisningen i Herning Kommune. Udgifterne blev i 2016 dækket af et ekstraordinært tilskud fra staten. Ved regnskabsafslutningen i 2016 var der et samlet ubrugt beløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskole og serviceområde 10 Dagtilbud på i alt 1,97 mio.kr, som blev overført til serviceområde 20 Administration. På serviceområde 12 har der i 2017 været fortsættende udgifter til to-sprogsområdet. Udviklingen på området er vanskelig at forudsige, da børn fortsat bliver familiesammenført. Ved skolestart i august 2017 er elev- og klasseantal dog tæt på niveauet før 2015. På Serviceområde 10 Dagtilbud kan der ikke konstateres fortsættende merudgifter i 2017. Ekstraudgifterne på skoleområdet er med de aktuelle elevtal beregnet til at udgøre 1,987 mio.kr. I 2017. Midlerne som henstår på serviceområde 20 Administration søges derfor overført til serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til dækning af merudgifter i 2017, hvilket vil forbedre årsresultatet tilsvarende.
 • Som en følge af den delte anvendelse af Holtbjerg, overføres der 0,270 mio.kr. til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, til dækning af driftsudgifter Holtbjerg. Dette vil påvirke årets forventede resultat tilsvarende negativt. 
 • På specialiserede skoletilbud forventes en merforbrug på -1,5 mio. kr. Merforbruget er ikke større, da det anvendes 5,6 mio. kr. fra opsparede takstmidler (taksthensættelse) til at finansiere det. Udgiftspresset skyldes, at der er et stigende antal børn, som visiteres til specialiserede skoletilbud. Dette øgede pres kan ses i stigningen i udgifter på området siden 2014, som vedhæftede tabel viser:

 

 

 

Serviceområde 16 Børn og Familie

Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget fik på udvalgsmøder i august en orientering om halvårsregnskabet. Her blev udvalgene orienteret om, at det forventedes en stigning i nettoudgifterne på Serviceområde 16 Børn og Familie. Efterårsopfølgningen bekræfter dette. Området udviser i alt et merforbrug på 13,3 mio. kr.

Det bemærkes, at det samlede forbrug på området forventes at ligge på niveau med regnskab 2016. Det skyldes, at der forventes et større forbrug på decentrale konti end sidste år, mens udgiften fortsat falder på myndighedsområdet.

 

Som en del af DUT-reguleringen i 2016 er kommunerne tilført midler til initiativer til kronikere og til lungeindsatsen. En del af disse midler vedrører Sundhedsstyrelsens astmaprogram for børn. Midlerne vedrørende børneområdet overføres fra Sundhed og Ældre serviceområde 18 til serviceområde 16 Børn og Familie. Beløbene udgør 417.000 kr. i 2017, 564.000 kr. i 2018 og 686.000 kr. i 2019 og overslagsår. Dette vil forbedre resultatet tilsvarende i 2017.

  

Der er forskellige elementer, som medvirker til årsresultatet, som ridses op i det nedenstående:

 

Tekniske forklaringer

Det samlede bundlinje på området består af en række bruttoudgifter og bruttoindtægter. Som nedenstående figur viser, kan der konstateres et fortsat fald i bruttoudgifterne siden 2015.

 

 

At den samlede bundlinje ikke udviser tilsvarende tendens forklares med en større fald i indtægterne. Det handler både om indtægter for salg af ydelser i decentrale enheder og statsrefusioner.

 

Balanceplan

Ifølge balanceplanen skulle forbruget i 2017 reduceres med 7,5 mio.kr. ved hjælp en række tiltag, herunder omlægning og tilpasning af tilbud, samt anvendelsen af nye mindre indgribende tilbud.

Generelt kan det konstateres at der er nedlagt og omlagt en række tilbud og ydelser men ikke i tilstrækkelig omfang og med den forudsatte hastighed. Implementering af den fulde Balanceplan intensiveres.

 

Antallet af børn der modtager ydelser stiger

Der kan konstateres en aktivitetsstigning i forhold til 2016 niveau. I de første 8 måneder i 2017 er der afholdt udgifter for 156 flere børn end i tilsvarende periode i 2016. Det er en stigning på 11%. Samtidigt er gennemsnitlig udgift pr. barn i samme periode faldet med knap 12%.
 

Herningmodel

Implementering af Herningmodellen har været i fuld gang i 1½ år. Udvikling i forbrugstal viser, at der er en ændring i foranstaltningsmønster i forhold til tidligere år. Dette er i overensstemmelse med Herningmodellen. For eksempel ses et fald i udgifter til anbringelser i forhold til 2016.

Der er ligeledes et samlet fald i forbrug af ydelser i forhold til 2016 niveau. Dette er også en indikator på, at Herningmodellen fungerer. Faldet er dog ikke så stort som det, der forventedes, da budgettet blev fastlagt i starten af året. Det skyldes en stigning i aktivitet, hvilket også presser udgiftsniveauet og begrænser mulighederne for at opnå et større fald i udgifterne. Der er desuden nye dyre sager, som presser udgifterne opad.

 

I punkt 122 orienteres om Herningmodellen.

 

 Anlæg

 

Der forventes et mindre forbrug på 47,5 mio.kr. på anlægsområdet i Børn og Unge.

 

Følgende har især påvirkning på det store mindre forbrug:

 • Tre nye børnehaver, hvor man forventer et mindre forbrug på ca. 20,7 mio. kr.
 • Snejbjerg skole har et mindre forbrug på 2,7 mio. kr.
 • Et mindre forbrug på Opgradering af de fire midtbyskoler på 8 mio. kr.
 • Renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen med et mindre forbrug på 5 mio. kr.
 • Skolefonden med et mindre forbrug på 3,5 mio. kr.

 

Vedrørende Sdr. Felding Skole er der pt. to anlægsprojekter, sted nr. 301094 og 301096, den ene vedrører ombygning og den anden ventilation. Da de to projekter hænger meget sammen og det er samme entreprenør som udfører arbejdet sammenlægges de to anlægsbevillinger på det ene sted nr. 301096.

 

Budgetomplaceringer

Der er behov for følgende budgetomplaceringer / tillægsbevillinger:

 

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre tilføres 270.000 fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vedrørende samdrift af Holtbjerg.

 

I fobindelse med nybyggeri på Vildbjerg skole og i tilknytning til skolen, skal der flyttes midler fra Vildbjerg Skole til henholdsvis institutionen Himmelblå og kommunale ejendomme. Dette betyder at serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Himmelblå tilføres 667.000 kr. årligt fra 2018 og frem, at serviceområde 03 Kommunale ejendomme tilføres 183.000 årligt fra 2018 og frem, samt at serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Vildbjerg Skole reduceres med 850.000 kr. årligt fra 2018 og frem.

 

Vedrørende tag/fag på skoler meddeles anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 1,568 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og Fag på skoler. Beløbet på 1,568 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløb på serviceområder 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted. nr. 301095 Tag/fag skoler. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,568 mio. kr.

 

Vedrørende Lundgårdskolen meddeles der en anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,340 mio. kr. i 2017 Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301083 Lundgårdskolen. Beløbet finansieres med 0,240 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053 Skolefond i 2017.  Anlægsudgiftsbevillingen på sted nr. 301053 nedskrives tilsvarende med 0,240 mio. kr. i 2017. Beløbet finansieres endvidere med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Lundgårdsskolens SFOs drift i 2017

 

Vedrørende Motoriksal Haderup Børnehus meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,064 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513092 Motoriksal - Haderup Børnehus. Beløbet på 0,064 mio. kr. finansieres af Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, Haderup Børnehus' drift i 2017.

 

Vedrørende Brændgårdskolens SFO/Galaxen meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,448 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 514094 01 Galaxen. Beløbet på 0,448 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløb på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305098 Renovering af Brændgårdskolens SFO i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,448 mio. kr.

 

Vedørende Sdr. Felding Skole meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 4,35 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301096 Sdr. Felding Skole. Beløbet finansieres med 1 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301053 Skolefond i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1 mio. kr. Beløbet finansieres endvidere med 3,35 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301094 Sdr. Felding skole i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 3,35 mio. kr.

 

Vedrørende midler til projekt på Idrætsvej meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 95.000 kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 Forskønnelse i center- og omegnsbyer. Anlægsudgiften finansieres med 70.000 kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke og Ungdomsskoler, stednr. 301085 03 Pulje til Projekter. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 70.000 kr. på samme stednr. Anlægsudgiften finansieres endvidere med 25.000 kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301044, Sunds-Ilskov Skole.

 

Opgradering af de 4 midtbyskoler

Vedrørende Vestervangskolen meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 03 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Vestervangskolen. Beløbet finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Vestervangskolens drift i 2017, med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Børnehuset Molevittens samt med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Vestervangskolens SFOs drift i 2017.

 

Vedørende Lundgårdskolen meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,015 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 02 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Lundgårdskolen. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på en central pulje i 2017.

 

Vedrørende Herningsholmskolen meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 01 Opgradering af de 4 midtbyskoler - Herningsholmskolen. Beløbet finansieres delvist med 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Herningholmskolens SFOs drift i 2017 SO og med 0,1 mio. kr fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, pulje på driften i 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen
at Børne- og Familieudvalget tager til efterretning at administrationen intensiverer arbejdet med implementering af tiltag beskrevet i den godkendte balanceplan på området.
at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal tages yderligere initiativ til korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det forventede merforbrug på Serviceområde 16, Børn og Familie.
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som efterfølgende skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. De i foråret besluttede initiativer intensiveres.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Afslutning af byggeprogram for Snejbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Anne Marie Muff Grønkjær.

Sagsresume

I forbindelse med afslutningen af byggeregnskabet for Snejbjerg Skole er der en række hængepartier, der ikke har været en del af byggeprogrammet, men som er opstået som en konsekvens af byggeriet af Snejbjerg Skole.

 

Det handler om støvlevask ved hallen, beach volley-bane, manglende beplantning, ekstra belægning på cykelstien samt tilkørselsforhold til i alt 1.486.000 kr.

 

Børne- og Familieudvalget forelægges projekterne til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutning af byggeregnskabet for Snejbjerg Skole er der en række hængepartier, der ikke var en del af byggeprogrammet, men som er opstået som en konsekvens af byggeriet. Det handler om:

 

Støvlevask

Snejbjerg Hallen har en udfordring med, at fodboldspillerne ikke ledes naturligt gennem støvlevasken i forbindelse med brug af idrætsanlæg. Dette medfører, at der slæbes en del jord med ind i hallen.

Denne udfordring kan afhjælpes ved at placere en "skilt væg" vinkelret på gavlen af den nye hal ud mod støvlevasken. Budgetterede udgifter udgør anslået 20.000 kr. til "skilt væg" samt flise- og betonarbejde til indstøbning.

 

Beach Volley

Snejbjerg SGI Volleyball har selv etableret og spillet på en sandbane ved svømmehallen på den gamle skolegrund i Snejbjerg. Banen blev ikke genetableret efter salget af skolegrunden. Da klubben er i vækst, er der et stort ønske om at få anlagt to nye sammenhængende sandbaner, der også kan bruges til strandhåndbold, som er et ønske fra Snejbjerg Håndbold. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed udgør anslået 175.000 kr. inkl. moms. Klubberne bidrager selv med anlæggelse af banerne. Der søges om et tilskud på 141.000 kr. inkl. moms til hvid sand, ærtesand, drænrør og fiberdug. Placering og tilladelse til etablering af banerne er afklaret.

 

Beplantning v/Snejbjerg Svømmehal og Snejbjerg ny skole

Manglende beplantning omkring Snejbjerg Svømmehal, herunder skellinjen til de byggegrunde, der er placeret på den tidligere skolegrund. Herudover færdiggørelse af den sidste læbeplantning ved den nye Snejbjerg Skole. Samlet udgift 600.000 kr.

 

Ekstra belægning på cykelsti

For at minimere risikoen for oversvømmelse af dele af cykelstien omkring den nye Snejbjerg Skole i regnfulde perioder skal der lægges et ekstra lag asfaltbelægning på stien. Cykelstien hæves dermed nogle centimeter over det nuværende. Samlet udgift 300.000 kr.

 

Tilkørselsforhold

Belysning ved indkørslen fra Snejbjerg Hovedgade er ikke optimal, hvorfor der er ønske om en gadelygte mere imellem vej og cykelsti/fortov (skøn 25.000 kr). Belysning på begge fortove af p-pladsen fra Nørretanderupvej til skole og hal mangler (skøn 125.000 kr.) Der ønskes en bedre skiltning, som tydeliggør p-forbud ved busholdeplads (skøn 5.000 kr.) Endeligt ønskes fortov fra Nørretanderupvej til skole og hal renoveret (skøn 270.000 kr.).

Økonomi

Den samlede økonomi ses i nedenstående skema.

Støvlevask

20.000 kr.

Beach Volley

141.000 kr.

Beplantning

600.000 kr.

Belægning på cykelsti

300.000 kr.

Tilkørselsforhold

425.000 kr.

I alt

1.486.000 kr.

 

Der er 4.538.852 kr. tilbage på byggebudgettet. Hertil skal fratrækkes udgifter for ca. 850.000 kr, der endnu ikke er afregnet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ovenstående projekt færdiggøres
at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at projekterne betales af byggebudgettet, og at regnskabet herefter afsluttes
at sagen sendes til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-30-11 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Ændring af dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering af børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Hæsum

Sagsresume

En ændring af dagtilbudsloven betyder, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at fremrykke sprogvurderingen af børn i 3-års-alderen til børn i 2-års-alderen. Desuden betyder lovændringen, at alle tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke er optaget i et dagtilbud, skal optages i et sprogstimuleringstilbud, i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

 

Det indstilles, at børn i Herning kommune fortsat sprogvurderes i 3-års-alderen.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2016 (sag nr. 153) blev det besluttet, at alle tre-årige i dagtilbud tilbydes sprogvurdering fremover, samt at det skal ske indenfor den nuværende økonomiske ramme.

 

Fra 1. juli 2017 er der sket en ændring af dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af/til børn. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at fremrykke sprogvurderingen af børn i 3-års-alderen til børn i 2-års-alderen.

 

Desuden betyder lovændringen, at alle tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke er optaget i et dagtilbud, skal optages i et sprogstimuleringstilbud, i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

 

Såfremt Børne- og Familieudvalget beslutter at fremrykke sprogvurderingen til 2-års-alderen, omfatter det alle børn, både i og udenfor dagtilbud.

 

Hvis sprogvurderingen af barnet i 2-års-alderen viser, at barnet har behov for sprogstimulering, har kommunen pligt til at iværksætte sprogstimulering til barnet efter de regler, som er gældende for børn i 3-års-alderen.

 

Sprogstimuleringstilbuddet i form af et dagtilbud 30 timer om ugen skal opretholdes, indtil formålet er opnået, det vil sige indtil barnet behersker dansk på niveau med jævnaldrende børn med dansk baggrund, så de kan få det samme ud af undervisningen som øvrige børn, når de begynder i skole.

 

I forbindelse med at Sundhedsplejen fra 2018 får tilført 300.000 kr. pr. år, under forudsætning af at budget 2018 vedtages, vil der blandt andet være ekstra fokus på børns sproglige udvikling omkring 2 års alderen, hvilket taler for, at fastholde sprogvurderingen af 3-årige.

Økonomi

Såfremt sprogvurderingen fremrykkes fra 3-års-alderen til 2-års-alderen, vil det betyde en ekstraudgift til sprogstimulering for de børn, der ikke er optaget i dagtilbud.

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at lave et estimat over ekstraudgifterne, da vi ikke har en oversigt over, hvor mange tosprogede børn mellem 2 og 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, samt hvor mange af disse der har behov for sprogstimulering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at børn i Herning Kommune fortsat sprogvurderes i 3-års-alderen.

 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P08-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Tilkendegivelse af støtte til deltagelse i pilotprojekt om vidensmobilisering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget anmodes om tilkendegivelse af støtte til ansøgningen om pilotprojekt om vidensmobilisering og Herning Kommunes deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er i færd med at søge midler til "Pilotprojekt om vidensmobilisering." Børn og Unge ønsker at deltage i projektet. Børne- og Familieudvalget anmodes om tilkendegivelse af støtte til deltagelse i projektet.

 

Projektet har til formål at skabe en mere struktureret vidensbase om, hvordan kvalitet og effektivitet i det velfærdsfaglige arbejde kan styrkes gennem øget brug af forskningsviden. Projektet er planlagt til at løbe fra 2. halvår 2018 til og med 1. halvår 2020.

 

Projektet tænkes som et pilotprojekt bestående af tre delprojekter: Del 1 er en afdækning af nogle case-kommuners arbejde med vidensmobilisering. Del 2 er et pilotudviklingsforløb, der skal kvalificere måder at organisere arbejdet mere konkret omkring personer med ’vidensmægler-roller’. Og del 3 er en afprøvning af nye formidlingsformer, herunder særligt et fagligt videoformat ’Social Talks’, som er velredigerede ca. 15-minutters videoer af en diskussion mellem forskere og praktikere om et givet emne.

 

En del af de ansøgte midler planlægges afsat til frikøb af medarbejdere i hver af de deltagende kommuner.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tilkendegiver støtte til kommunens deltagelse i Pilotprojekt om vidensmobilisering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.01.05-P20-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Tilkendegivelse af støtte til ansøgning vedrørende investering i PPR

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget anmodes om tilkendegivelse af støtte til ansøgning til pulje vedrørende investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) målrettet psykisk sårbare og udsatte børn og unge, der mistrives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017 og den efterfølgende Aftale om investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare unge er afsat 123,1 millioner kr. i alt til en ansøgningspulje i 2017 til en investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR målrettet psykisk sårbare og udsatte børn og unge, der mistrives. Børne- og Familieudvalget anmodes om tilkendegivelse af støtte til, at Børn og Unge ansøger om midler fra puljen.

 

Ambitionen med initiativet er, at flere børn og unge i en udsat position eller i risiko for at komme i en udsat position:

 • oplever mindre ventetid på vurdering og indsatser i PPR (de tidlige og forebyggende indsatse, de nederste trin på indsatstrappen)
 • modtager kvalificerede indsatser i PPR
 • får en tværfaglig koordineret, målrettet og samstemt løsning ift deres behov
 • opspores tidligt og modtager forebyggende indsatser.
 • har i mindre grad brug for en specialiseret indsats
 • øger deres deltagelse i skolelivet og opnår bedre resultater
 • i mindre grad udvikler psykiske og sociale vanskeligheder, der fx kan føre til en henvisning til psykiatrien

 

Det forventes, at 10 kommuner modtager økonomisk støtte til investering i en tidligere og mere forebyggende indsats i PPR, i form af medarbejderressourcer til PPR-funktionen. Gennem denne ansættelse af ekstra medarbejdere styrkes og opprioriteres muligheden for at arbejde direkte videre med indsatser, der matcher Herningmodellens mindset og indsatstrappe.

 

De kommuner der kommer med, skal indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen om udviklingen af kvaliteten i kommunernes indsats i PPR. De deltagende kommuner skal løbende deltage i netværksaktiviteter, der vil blive arrangeret i initiativet.

 

Dette er områder, der kunne arbejdes med i Herning Kommune:

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tilkendegiver støtte til Børn og Unges ansøgning til puljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Rejsegilde ved Klatretræet
 • Skoleidræt - orientering
 • Samling af SFO på Lundgaardskolen. Programoplæg for Solstrålen og Lundgaardskolen/SFO blev fremlagt for BFU 23. august 2017 punkt 101.

SFO-delen udtages af programoplægget, og fremadrettet er denne grundlag for den videre byggeproces jf. budgetforliget for 2018 - 2021. Dette under forbehold for budgettets vedtagelse medio oktober 2017.

 • Etablering af multisal ved Engbjergskolen. Programoplæg for Engbjergområdet blev fremlagt for BFU 5. april 2017 punkt 36 under punktet Kapacitetstilpasning Engbjergområdet, Snejbjerg. Multisalen udtages af programoplægget, og fremadrettet er denne grundlag for den videre byggeproces jf. budgetforliget for 2018 - 2021. Dette under forbehold for budgettets vedtagelse medio oktober 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Status på Balanceplan

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer