Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 4. juni 2014
Mødested: C3.40 Fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.20.00-P20-10-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Om- og tilbygning på Lind Skole og Alpi-Hallerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ingelise Thune Laursen, Hanne Østergaard Rasmussen, Morten Koppelhus, Ole Thorn Madsen

 

Punktet behandles i Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget på et fælles udvalgsmøde den 4. juni 2014.

Sagsresume

Herning Byråd besluttede ved budgetforliget for 2014, at der udarbejdes et projekt for Lind Skole, der sikrer sammenbygning af skole og multihal, nord for tennisanlægget i Lind.


Programoplægget for det samlede projekt med helhedsplan inkl. Alpi-Hallernes byggeprogram, fremsendes til godkendelse nu, idet skolebyggeriet forventes påbegyndt sidst på efteråret 2014.

Sagsfremstilling

Lind Skole fremsendte 4. september 2012 en kortlægning af skolens lokalesituation. Børne- og Familieudvalget ser skolen ved udvalgsmødet d. 19. september 2012, og skolen indsender 28. januar 2013 en redegørelse for akutte lokaleproblemer.

 

På udvalgsmødet d. 6. marts 2013  beslutter Børne- og Familieudvalget, at beløbene i investeringsoversigten, til om- og tilbygning rykkes frem til 2014 og 2015 i forbindelse med budget 2014. Man ønsker i den forbindelse udarbejdet et oplæg, der tilgodeser Lind Skoles lokalemangel.
 
Byggeudvalget havde første møde i juni 2013, og bestod af Lind Skoles ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, en repræsentant fra Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring. Der udarbejdes en skitse for en mulig udbygning af skolen.
 
Ved budgetforlig 2014 beslutter Byrådet, at man ønsker at optimere udnyttelse og synergi i forbindelse med byggeri af den nye multihal i Lind. Byrådet ønsker derfor, at der udarbejdes et nyt projekt for skolebyggeriet, der sikrer sammenbygning af skole og multihal nord for tennisanlægget i Lind.
 
Der nedsættes en styregruppe for det samlede byggeri, der er sammensat af repræsentanter fra Lind Skole, Alpi-hallerne, Center for Børn og Læring, Kultur- og Fritidsafdelingen, bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme samt Alpi-hallernes bygherrerådgiver som bisidder.
 
Programoplægget er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe, efter forarbejde i byggeudvalget for Lind Skole og i Alpi-hallernes bestyrelse.
 
Arbejdsgruppen har deltagelse fra skolens ledelse og bestyrelse, hallens bestyrelse og halinspektør, Kultur- og Fritidsafdelingen, Center for Børn og Læring, bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme samt Alpi-hallernes bygherrerådgiver. Der har været anvendt eksternt aktitektfirma til at udarbejde en helhedsplan på baggrund af programoplæggene.
 
Arbejdsgruppens oplæg er behandlet i styregruppen for det samlede byggeri.

 

Lind Skole er opført i 1960 og 1967 med om- og tilbygninger i 1977 og 2011. Senest er fritidshjemmets og indskolingens lokaler samt en klassefløj renoveret. Der er opført en læge- og tandlægeklinik på skolens grund, i 1978.

 

På en kommunal grund mellem skolen og hallerne er der i 1987 etableret et tennisanlæg med 4 baner.

 

Alpi-hallerne er opført i 1980 med om- og tilbygning i 1996. Byggeriet består af to haller, cafeteria samt omklædning, enkelte møde- og klublokaler.

 

Fra Alpi-hallernes side er der ønske om at tilbygge en multihal, samt ønske om at kunne bruge egnede lokaler til kurser, møde-, klub- og holdaktiviteter samt fitness.

Borgernes forventninger til motions- og samværsmuligheder er steget, og Alpi-hallerne ønsker at imødekomme dette behov.

 

Lind skole har pr. 10. maj 2014, 748 elever i 33 klasser og 2 specialklasser. Skolens primære behov er at forøge antallet af klasselokaler, så man kan rumme nuværende og kommende elever i egnede klasselokaler.

 

Antallet af elever er steget, og vil stige yderligere pga. forøget udstykning i skolens distrikt, ligesom der nu udstykkes i fødeskolen, Højgaardskolens distrikt.

 

Man ønsker derfor mindst 36 klasselokaler og plads til 2 specialklasser.

Faglokalerne ønskes optimeret, og man ønsker mulighed for at kunne anvende et moderne musiklokale i forbindelse med en stor samlingssal i multihallen.

 

Samtidig ønsker man at forbedre børnenes mulighed for at mødes i gode fællesarealer samt forbedre miljøet i arbejdsområder og opholdsarealer for de pædagogiske medarbejdere.

 

Fra skolens side har man ønsket at ændre lokaledisponeringen.

 

Fritidshjemmet Galaxen og indskolingen flyttes over i bygningen langs Kollundvej og i den nyrenoverede elevfløj ved indgang B. Overbygningen etableres med 3 årgange i 5 spor i den nordligste del af skolen i eksisterende og nyt byggeri. Mellemgruppen placeres i de mellemliggende lokaler og elevfløje.

 

Når de yngste elever og fritidshjemmet flyttes væk fra den befærdede passage mellem skole og hal, opnår man at skærme både de yngste børn og fritidshjemmets daglige funktioner.

 

I bygningen ved Kollundvej kommer de yngste skolebørn og fritidshjemmets børn tæt på en nyopført legeplads, der er placeret mellem skolebygningen og Kollundvej.
På den anden side er en asfalteret skolegård, med kun én adgangsvej. På et mindre areal i skolegården kan der indrettes alderssvarende legeredskaber.
 
Aflevering af de yngste børn, vil kunne ske ved passagen ind til skolegården ved indgang B. I dette område, har Herning Kommune (Lind Skole) anskaffet sig et vejareal syd for Skolevængets P-plads, til ekstra parkeringspladser, og passage med mulighed for aflæsning af børn fra bus og personvogn. Samtidig er der sikker, kort og ubesværet adgang fra cykelparkeringen til og fra fritidshjem og indskoling.

 

Denne omdisponering giver gode muligheder for at bruge hinandens lokaler, da der nu bliver kort afstand imellem skole og hal. Hallen får også let adgang til skolens gymnastiksal samt billedkunst og rummelige fællesarealer.

 

Møblerne i de store elevers klasser og fællesarealer kan umiddelbart anvendes til voksne, når hallen har hold og arrangementer på skolen.

 

Skolen får let adgang til de store arealer i de gamle haller og den nye multihal og musiklokale. Der bliver ligeledes kun kort vej til hallens cafeteria.

 

Den korte sammenbygning på ca. 12 meter, betyder, at man let, og uden markante ekstraudgifter, kan opfylde reglerne om brandsektionering/brandadskillelse ved byggeri over skel.

 

For at sikre en smidig byggeproces er det aftalt, at hallens byggeri kommer til at stå for bygningen af skolens musiklokale og depotandel.

 

På samme måde står skolens byggeri for sammenbygningen mellem skole og hal, samt geoundersøgelser og rematrikulering.

 

De opgaver man løser for hinanden, vil senere blive opgjort, og der vil blive søgt om en omplacering mellem de to serviceområder. En omplacering man hver især skal tage højde for i projekteringen og byggeriernes budgetter.

 

En repræsentant fra Kommunale Ejendomme deltager under sagens behandling.

Økonomi

Den samlede beløbsramme for Lind Skoles om- og tilbygning udgør 18 mio.kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2014 og 8 mio. kr. i 2015. Byrådet har frigivet de 10 mio. kr. på mødet d. 28. januar 2014, pkt. 78. Frigivelse af rådighedsbeløb for 2015, sker primo 2015.

 

 
2014
2015
Stednr.: 301060: Lind Skole, BFU
10.000 tkr.
8.000 tkr.
 
 
 

 

Den samlede beløbsramme for Alpi-hallernes om- og tilbygning udgør 14.278 tkr.
Når der foreligger et samlet budget for Alpi-hallernes byggeprojekt, søges Herning Kommunes andel på 10.278 tkr. frigivet.

Sagen vil efter tidsplanen, blive fremstillet over for Kultur- og Fritidsudvalget sidst på efteråret 2014.

 

 
2014
 
Stednr.:318099 01: Lind-hallen, KFU
10.278 tkr.
 

 
Alpi-Hallerne (Lind Hallen) er bygherre på dette projekt, og hallens bestyrelse supplerer selv kommunes tilskud med en indsamling på forventet 4 mio. kr. Der er pr. 15. maj 2014 indsamlet 3,8 mio. kr. De sidste 200.000 kr. forventes indsamlet ved byfesten i oktober 2014.

 

Programoplægget indeholder en helhedsplan for sammenbygning af Lind Skoles byggeri og af Alpi-Hallernes byggeri, men budgetmæssigt fungerer byggeriet som to særskilte projekter med et skolebyggeri på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskole, stednr. 301060 Lind Skole, og halbyggeriet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 01 Lind Hallen.
 
Alpi-Hallerne forpligtes til at opføre et 110 m2 stort musiklokale med adgang til og i forbindelse med multihallen/forsamlingssalen. Dertil lægges 10 m2 til andel af depotrum. I alt 120 m2. Udgiften betales af Lind Skoles byggeri.

 

Skole- og halprojektet deles om udgifterne til sammenbygning, geoundersøgelser og rematrikulering.

 

Udgifterne til musiklokale, depotandel, sammenbygning og rematrikulering, vil være kendte sidst på efteråret 2014, hvor der så fremsendes en ny sag om budgetomplacering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at programoplægget for om- og tilbygning på Lind Skole og Alpi-Hallerne med den skitserede helhedsplan, godkendes

 

at Alpi-hallernes og Lind Skoles byggeprojekter skal respektere helhedsplanens placering af skolens og hallens sammenbygning og nybygninger

 

at Alpi-Hallerne forpligtes til at opføre et 110 m2 stort musiklokale i tilknytning til samlingssal/multihal, samt 10 m2 depotandel, betalt af Lind Skoles byggeri

 

at udgiften til sammenbygningen mellem skole og hal samt geoundersøgelser og rematrikulering ligedeles mellem skole og hal; men forestås af Lind Skoles byggeri

 

at der fremsendes sag om budgetomplacering mellem de to serviceområder, når udgifterne til musiklokale, depotandel, sammenbygning og rematrikulering er kendt

 

at Lind Skole og Alpi-hallerne udarbejder aftaler om, hvordan låne- og deleforhold administreres. Herunder, hvordan man afregner slid og skader på inventar 

 

at Lind Skole og Alpi-hallerne sammen udarbejder en beskrivelse, af de anvendelsesmuligheder det frie fællesareal nord for sammenbygningen kan få

 

at der i videst muligt omfang, anvendes bæredygtige byggematerialer

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Indsats mod dropout

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet 12.juni 2013, at iværksætte 5 projekter, der skulle mindske antallet af unge, der er i risiko for at droppe ud eller ikke komme i gang med en ungdomsuddannelse.
Samlet blev projekterne støttet med 250.000 kroner.
 
Projekterne skulle opfylde kriterierne:
Målgruppen er elever i 7.-10. klasse eller elever i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne
Projektet er rettet mod unge, der er uafklarede eller har urealistiske ønsker til ungdomsuddannelse
Projektet skal være konkret med inddragelse af de unge
Evalueringen skal forelægges Børne- og Familieudvalget sommeren 2014

Sagsfremstilling

De fem projekter:

 

 • Gjellerupskolen, der ønsker at videreudvikle deres praktik for eleverne i specialklassen. Dette ønskes gjort ved at påbegynde praktik i 8. klasse, at opstille konkrete mål for praktikopholdene og skabe et længerevarende samarbejde med virksomhederne. Projektet har fået tildelt 50.000 kr.

 • Ungdomsskolen og Vildbjerg skole, der ønsker at lave et pilotprojekt omkring en anderledes skoledag på baggrund af ’Plan B-lignende’ undervisningsformer. Projektet har fået tildelt 50.000 kr.

 • Ungherning, der ønsker at fortsætte mentorordningen på Skolen på Bjergvej. Skolen på Bjergvej fik sidste år bevilget midler til at oprette en mentorordning, som har haft gode resultater. Projektet har fået tildelt 50.000 kr.

 • UUHerning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og Haderup Skole, der ønsker at lave et vejledningsforløb for piger. Projektet har til formål at give pigerne en positiv selvidentitet i forhold til fremtidige erhverv. UU og Haderup har fået tildelt 16.000 kroner.

 • Skolen på Sønderager, der ønsker at lave et trivselsprojekt for eleverne i 10. klasse. Projektet har fået tildelt 34.000 kroner.

 

Dokumentation og evaluering
Projektet dokumenteres via udarbejdelse af en film af 3-5 minutters varighed. Filmen viser, hvordan hverdagen ser ud under projektet. Filmen må gerne ledsages af en kort beskrivende tekst, men må også gerne laves således, så den kan stå alene.

Desuden udarbejder hver skole et kortfattet evalueringsskema. Dette skema er vedlagt som sammenskrevet bilag til dette punkt. Klip fra de 5 film vises på udvalgsmødet.

 

Evalueringen viser:

 • Det økonomiske tilskud er hovedsageligt anvendt til lønninger

 • Der er skabt tættere relationer mellem elev - lærer

 • Eleverne oplever øget engagement, øget selvtillid og bedre faglige resultater

 • Alle vil arbejde videre med erfaringerne fra projekterne

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Evaluering taget til efterretning.

 

De gode erfaringer kan føres videre i "Erhvervsmuligheden", som er et projekt, der har til formål at tage vare på unge, som skal rustes til at påbegynde en ungdomsuddannelse mv. Projektet koordineres af UngHerning mf..

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-2-14 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Udviklingsplaner for folkeskoler 2014-2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
     X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Binderup

Sagsresume

Folkeskolerne i Herning Kommune udarbejder hvert år udviklingsplaner for det kommende skoleår 2014-2015. Planerne beskriver, hvordan de enkelte skoler vil arbejde med de kommunale målsætninger for 2013-2017, samt følge op på Kvalitetsrapporten 2012-2013.

Sagsfremstilling

Den enkelte skoles udviklingsplan er udarbejdet dels som en opfølgning på skolens kvalitetsrapport, dels som en indsats i forhold til de kommunale årsmål.

Det betyder, at hver skoler som minimum arbejder med 2 indsatser.

 

Af oversigten over de enkelte skolers indsatsområder fremgår det, at de fleste skoler har valgt mere end to indsatsområder.

 

Alle skoler har fokuseret på elementerne i skolereformen, hvilket kommer til udtryk med forskellige indsatser:

En mere varieret skoledag, faglig fordybelse/lektiehjælp, valgfag, åben skole, understøttende undervisning, elevplan, dokumentation og feedback, inddragelse af trivselsmålinger, undervisningsdifferentiering og høje forventninger til eleverne m.m.

 

Desuden er øvrige indsatser på dagsordenen:

Implementeringen af sprog og læsestrategien

Implementeringen af IT og mediestrategien

Entreprenørskab

Inddragelse af resursepersoner og resursecenteret i forhold til øget inklusion

Implementering og udvikling af LP (læringsmiljø og pædagogisk analyse) og PALS (positiv adfærd i læring og samvær).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Udviklingsplanen og opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2012-2013 for Herning Kommunes folkeskoler 2014-2015 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Placering af konfirmationsundervisning på Snejbjerg Skole i skoleåret 2014/15

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Snejbjerg Skole har været i dialog med præsterne i Snejbjerg om placeringen af konfirmationsundervisningen i skoleåret 2014-15. Drøftelserne har ikke ført til et konkret resultat, hvorfor Børne- og Familieudvalget inddrages med henblik på at finde en løsning.

Sagsfremstilling

Ledelsen på Snejbjerg Skole har drøftet placeringen af konfirmationsundervisningen i skoleåret 2014-15 med de lokale præster. Forskellige løsningsmodeller har været i spil, uden at man har nået frem til en brugbar løsning. Børne- og Familieudvalget inddrages nu med henblik på at få placeret konfirmationsundervisningen.
 
Snejbjerg Skole og præsterne i Snejbjerg har udformet en beskrivelse af dialogen vedrørende placeringen af konfirmationsundervisningen. Beskrivelsen er vedhæftet som bilag.
 
Der har været afholdt 3 møder mellem parterne den 8. januar, 25. april og 13. maj 2014. Skolebestyrelsen på Snejbjerg Skole har også drøftet placeringen af konfirmationsundervisningen på sit møde den 30. april 2014. Da parterne havde konstateret, at man ikke selv kunne nå frem til en brugbar løsning, så var der enighed om at inddrage det politiske niveau.
 
Parterne har ladet sig inspirere af placeringen af konfirmationsundervisningen i Ikast-Brande Kommune. Her planlægger man med konfirmationsundervisning i den del af skoledagen, som er afsat til understøttende undervisning. Der er så søgt dispensation, så man har to voksne på i nogle lektioner, så der bliver frigjort tid til konfirmationsundervisningen,
 
I Byrådets aftale om implementeringen af den nye skolereform i Herning Kommune blev det besluttet, at konfirmationsundervisningen ikke er en del af den understøttende undervisning. Den skitserede løsning fra Ikast-Brande kan derfor ikke finde anvendelse.
 
Forvaltningen foreslår derfor følgende ordning: Konfirmationsundervisningen placeres på en ugedag i tidsrummet fra kl 14.30-16.00 med 10 uger i efteråret og 10 uger i foråret samt en hel skoledag med 8 lektioner i løbet af skoleåret 2014-15. Det giver 48 lektioner til konfirmationsforberedelse.
Den tid hvor eleverne skulle have almindelig undervisning og i stedet har konfirmationsforberedelse skal placeres på andre skoledage i løbet af skoleåret 2014-15.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender at konfirmationsundervisningen på Snejbjerg Skole placeres på en ugedag i 10 uger i efteråret og 10 uger i foråret i tidsrummet fra kl. 14.30-16.00 samt på en hel skoledag med 8 lektioner i løbet af skoleåret 2014-15.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at det forventes at parterne finder en lokal løsning fremadrettet.

 

Kasper Ravn Fredensborg (DF) stemte imod.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Pia Elgetti, Britta Andersen

Sagsresume

Forvaltningens fjerde orientering til Børne- og Familieudvalget om status på implementeringen af folkeskolereformen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Lærings fjerde orientering om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune baseres hovedsageligt på en temperaturmåling på de decentrale implementeringsprocesser på skolerne.
 
Generelt skrider arbejdet med implementeringen reformen planmæssigt frem på skolerne. I løbet af foråret er de centrale rammer for arbejdet med skolereformen kommet på plads, og på skolerne fokuseres kræfterne derfor nu på den konkrete planlægning af det kommende skoleår.
 
Centralt som decentralt på skolerne arbejdes der med kommunikationen om skolere-formen til alle interessenter. På Herning Kommunes hjemmeside har elever og forældre nu fået mulighed for at stille spørgsmål direkte til Center for Børn og Læring. Svarene offentliggøres efterfølgende på hjemmesiden, så alle i fællesskab har mulighed for at blive klogere på skolereformen. På skolerne afholdes forskellige former for informationsmøder for forældrene.
 
Center for Børn og Læring understøtter skolernes implementering af skolereformen ved at invitere skolelederne til en sparring med repræsentanter for centerets ledelse.
 
Med henblik på at skabe et overblik over den lokale implementering af skolereformen har forvaltningen primo maj lavet en rundspørge blandt skolerne om følgende reformtemaer:  

 1. Tilstedeværelsestid for lærere og børnehaveklasseledere på skolen pr. 1. august 2014

 2. Pædagoger i den understøttende undervisning

 3. Åben skole

 4. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen

 5. Håndværk og design

 6. Konfirmationsundervisning

 7. Fordelingen af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning

 8. Lektielæsning/fagligfordybelse/studietid

 9. Antal undervisningslektioner pr. lærer i snit pr. uge

 10. Pædagogisk råd

 11. Afvikling af skolehjemsamtaler i skoleåret 2014/15

 12. Forældrekontakt til lærerne

 13. Personalearbejdspladser.

Skolernes samlede tilbagemeldinger er medtaget som bilag. 


Ad 1) Tilstedeværelsestid for lærere og børnehaveklasseledere på skolen pr. 1. august 2014: 


Den overvejende del af skolerne planlægger med 42 ugers tilstedeværelsestid på skolen. Lærerene skal være tilstede på skolen mellem 35 og 40 timer om ugen. Hovedparten af skolerne planlægger dog med 40 klokketimers tilstedeværelse for lærerne pr. uge. På nogle skoler har lærerene også mulighed for at løse opgaver hjemme. Tiden til dette varierer fra 2 til 8 timer pr. uge. Nogle skoler har valgt, at det ikke er muligt for lærerene at løse opgaver hjemme, og for andre beror det på en individuel aftale med skolens ledelse.
 
Ad 2) Pædagoger i den understøttende undervisning pr. 1. august 2014:
 
Det varierer meget fra skole til skole, hvor mange ugentlige klokketimer pædagogerne er med i den understøttende undervisning. Det spænder lige fra 4 til 90 ugentlige klokketimer. Den store variation skyldes blandt andet forskelle i skolestørrelser, og om skolen har specialklasser eller centerklasser. Den overvejende del af timerne bruges i indskolingen og derefter på mellemtrinnet, mens der stort set ikke er pædagoger i den understøttende undervisning i overbygningen.
 
Ad 3) Åben skole: 

De fleste skoler påtænker et samarbejde med eksterne aktører som det lokale forenings- eller erhvervsliv eller andre uddannelsesinstitutioner. Det er især de lokale foreninger og erhvervslivet, som skolerne påtænker at indlede samarbejdet med. Mange skoler ønsker ligeledes et samarbejde med billedskolen samt musikskolen.
 
Ad 4) Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen:

For nogle skolers vedkommende afventer beslutningen om at få en til to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutionerne eller lokale foreninger i bestyrelsen til den nyvalgte skole-/fællesbestyrelse tiltræder den 1. august 2014. En stor del af skolerne planlægger ikke med at få eksterne repræsentanter i bestyrelsen, mens andre vil indkalde repræsentanter fra det det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelses-institutionerne og de lokale foreninger ad hoc. Det er få skoler, som ønsker ekstern repræsentation i skole-/fællesbestyrelsen.
 
Ad 5) Håndværk og design: 

Med skolereformen kommer det nye fag håndværk og design på skoleskemaet. Håndværk og design bygger på fagene håndarbejde og sløjd. Skolerne skal senest i skoleåret 2016/17 have håndværk og design på skemaet. Langt den overvejende del af skolerne starter dog med håndværk og design allerede i skoleårene 2014/15 og 2015/16. 11 skoler venter med opstart af faget til skoleåret 2016/17.
 
Ad 6) Konfirmationsundervisning:
 
Der er vidt forskelligt fra skole til skole, hvordan konfirmationsundervisningen tænkes placeret i 7. klasse. Udgangspunktet for den lokale dialog har været et inspirationskatalog, som er udviklet i en dialog mellem forvaltningen og provsterne. Skolerne og præsterne har aftalt, at konfirmationsundervisningen både kan være i hele lektioner, halve dage, tema- dage, konfirmandlejr osv.
 
Ad 7) Fordelingen af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning
 
Procentfordelingen af lærere i den understøttende undervisning varierer mellem 40 – 80%, mens procentfordelingen af pædagoger i den understøttende undervisning varierer mellem 20 – 60%. Variationen i tallene skyldes blandt andet skolernes størrelse, om der er tale om en grund- eller en overbygningsskole, muligheden for at lave en aftale med den lokale institution om ”udlån” af pædagogressourcer m.m.
 
Ad 8) Lektielæsning/fagligfordybelse/studietid:
 
Tiden til lektielæsning er fordelt forskelligt mellem lærere og pædagoger på skolerne. Det er både lærere og pædagoger, som tænkes at forestå lektielæsningen i indskolingen. Det samme er gældende på mellemtrinnet, men med en overvægt af lærer der skal forestå lektielæsningen, mens det fortrinsvis er lærerene, som skal forestå lektielæsningen i udskolingen.
 
Ad 9) Antal undervisningslektioner pr. lærer i snit pr. uge:
 
Ikke alle skoler er færdige med fagfordelingen for det kommende skoleår. Det tegner til, at lærerene får 2 – 3 undervisningslektioner mere i skoleåret 2014-15 end i indeværende skoleår. Hovedparten af skolerne planlægger med et gennemsnit på ca. 25 – 26 ugentlige undervisningslektioner pr. lærer.
 
Ad 10) Pædagogisk råd:
 
Cirka halvdelen af skolerne planlægger med at have et pædagogisk råd i skoleåret 2014-15. De skoler, som ikke regner med at have et pædagogisk råd i det kommende skoleår, holder blandt andet personalemøder, teammøder og informationsmøder.
 
Ad 11) Afvikling af skolehjemsamtaler i skoleåret 2014/15:
 
De fleste skoler planlægger med at afholde skolehjemsamtalerne inden for lærernes tilstedeværelsestid på skolen – det vil sige inden kl. 16.00 eller kl 17.00 – dog er der lokalt mulighed for fleksibilitet. På nogle få skoler planlægges skolehjemsamtalerne afholdt som nu – det vil sige også efter kl. 17.00.
 
Ad 12) Forældrekontakt til lærerne:
 
Det er ikke alle skole-/fællesbestyrelser, som endnu har vedtaget en politik for i hvilket tidsrum forældrene kan kontakte lærerne. På de skoler – hvor der er vedtaget en politik – kan lærerne kontaktes inden for lærernes arbejdstid på skolen enten telefonisk eller via mail - SkoleIntra. Ved akutte henvendelser kan ledelsen kontaktes. 

 

Ad 13) Personalearbejdspladser:
 
Alle skoler forventer at være klar med personalearbejdspladser til det kommende skoleår. 

 

Der har været nedsat arbejdsgrupper for at udarbejde inspirationsmateriale til skolernes arbejde med skolereformen.

Arbejdsgrupperne har arbejder med:

 • Håndværk og design

 • Lærere og pædagog samarbejde

 • Understøttende undervisning

 • Åben skole

 
Arbejdsgrupperne har lavet en samlet afrapportering til Børne og Familieudvalget. Se bilag.
 
Det generelle indtryk er, at der på skolerne, er stigende opbakning til og forståelse for skolereformens indholdsside, men at der er nogle frustrationer over forandringshastigheden.
Udfordringerne kan for øjeblikket især siges at være: Kompleksiteten i opgaverne i forbindelse med den lokale implementering af skolereformen samt forventningerne til gennemtænkte løsninger medfører et øget arbejdspres på skoleledelserne. Diskussioner om hvordan arbejdet med læringsmål konkret vil og skal forandre skolehverdagen fylder også i skolernes arbejde med skolereformen. Endvidere debatteres den understøttende undervisning, og der er især fokus på indhold, form, placering og arbejdsdelingen mellem lærere og pædagoger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning, idet det bemærkes at der ønskes en årlig orientering om status af realisering af folkeskolereformen til udvalget. Børne- og Familieudvalget anerkender den gode arbejdsindsats på skolerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-2-14 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Orientering: Ansøgninger til A.P.Møllerfonden m.m.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

10. oktober 2013 donerede A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal en milliard kroner til en endnu bedre folkeskole. Donationen skal gå til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i den danske folkeskole samt udvikling af undervisningsmetoder. Denne sag orienterer om de initiativer, der er iværksat i Herning Kommune i forbindelse med ansøgning til Fonden.

Ligeledes er der en orientering om en ansøgning Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed. Herning Kommune indgår i et  partnerskab med Red Barnet, Fredensborg og Esbjerg Kommuner i en ansøgning om en opkvalificering af mobbestrategierne i folkeskolen

Sagsfremstilling

A.P.Møllerfonden uddeles over 4-6 år. Der forventes 2 ansøgningsrunder pr. år. Første ansøgningsrunde var 2.maj 2014 og fokuserede på opkvalificeringen og efteruddannelse. Næste dato for ansøgningsrunde forventes i efteråret.

Ansøgningskriterier

Velbegrundede længerevarende kompetenceudviklingsforløb

Praksisnærhed med udgangspunkt i skolens virkelighed

At teori omsættes til praksis

Kollektiv/teambaseret kompetenceudvikling

Forløb, der baserer sig på evidens og anerkendte erfaringer

 

Fonden lægger vægt på, at projekterne skaber varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen

 

Projekter med volumen bliver prioriteret. Det ansøgte beløb skal som udgangspunkt være minimum 250.000kr og op til 5 mio.kr. Fonden ser gerne, at flere skoler, kommuner eller andre aktører på folkeskoleområdet går sammen i udarbejdelse af fælles projektansøgninger.

 

Herning Kommunes kriterier for ansøgninger.

Ovennævnte kriterier har betydet, at Herning Kommune har fået en række henvendelse fra firmaer og organisationer, der har ønsket, at Herning Kommune skal anbefale deres ansøgninger. Se vedhæftede bilag.

For at sikre, at de ansøgninger, vi som kommune anbefaler, skaber varige forbedringer har det været et krav, at én eller flere skoler, eller forvaltning har committet sig til at arbejde med projektet.

 

Sendte ansøgninger

1. Find din stemme, praksisnær sangfaglig opkvalificering af lærere og pædagoger i folkeskolen. - Vi har som Kommune anbefalet, at projektet får støtte, da de erfaringer, Herning Kommune har med projektet (de foregående tre år) er meget positive. 44 mio kr. over 4 år for hele landet

2. Industrien som karrierevej i et internationalt perspektiv - 690.000 kr.

 

Ansøgninger på vej

Skolerne har været samlet to gange for at afdække, hvilke mulige ansøgninger, vi kan sende til kommende ansøgningsrunder. Følgende temaer arbejdes der videre med. Ved flere ansøgninger afdækkes muligheden for flere partnere, blandt andre partnere blandt de henvendelser, der kom i forbindelse med ansøgningsfristen 2. maj.

1. Dialogbaseret skoleudvikling

2. Målstyring

3. Entreprenørskab

4. Læringsrummet og de virtuelle muligheder

5. Lederaspirant uddannelse

 

Ansøgning til Ministeriet for forebyggelse og Sundhed

I et partnerskab med Red Barnet, Fredensborg og Esbjerg Kommune indgår Herning Kommune i en ansøgning om opkvalificering af mobbestrategierne i Folkeskolen.

Ansøgningen vægter forældreinddragelse i arbejdet med børns trivsel højt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om anlægsmidler til ombygning af Sdr. Felding Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra Børne og Familieudvalgsmødet den 5. februar 2014 pkt. 12, hvor det blev besluttet

 

"at forvaltningen og Kommunale Ejendomme i samarbejde med Sdr. Felding Skole  udarbejder programoplæg for renovering af mellemtrin og overbygning

at programoplægget forelægges Børne- og Familieudvalget"

  

Herved fremlægges programoplæg for renovering af mellemtrin og udskoling på Sdr. Felding Skole.

Sagsfremstilling

I 12 års investeringsoversigten er der afsat 18 mio. kr. til formålet placeret i år 2018 og 2019.

 

Programoplægget omfatter såvel total renovering af eksisterende lokaler som udvidelse af klassernes hjemmeområder m² - mæssigt.


Der vil ikke være behov for genhusning i byggeperioden.


Der nedsættes byggeudvalg efter gældende bestemmelser.


Skolens leder oplyser, at antallet af lokaler efter renovering fortsat vil kunne rumme 2 spor i grundskolen og 3 spor i udskolingen.


Forvaltningen kan anbefale, at renoveringen søges fremrykket. En eventuel fremrykning i investeringsoversigten vil tidligst kunne ske i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 i oktober 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender det udarbejdede programoplæg
at en eventuel fremrykning af renoveringen indgår i det videre arbejde med investeringsoversigten for 2015 og overslagsår.

Beslutning

Godkendes, med følgende bemærkninger:

 

at det forudsættes at arbejdstilsynets påbud går forud for renoverings- og ombygningsbehovet som fremgår af programoplægget

 

at det på baggrund af påbudet anbefales, at der skal ske en fremrykning i investeringsoversigten.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-8-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Decentral struktur folkeskoler og daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Britta Andersen, Bo Meldgaard

Sagsresume

På Byrådets budgetkonference 7. – 8. april 2014 blev ”Strukturanalyse – skoler og dagtilbud” fremlagt.
Efterfølgende er der indgået forlig d. 20. maj 2014 om den fremtidige struktur.
Med henvisning til forliget om den fremtidige struktur fremlægges sagen herved til 1. behandling i Børne og Familieudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommissoriet for sagen blev vedtaget i forbindelse med Budgetforliget for 2013 indgået okt. 2012: 

”Kvalitetsudvikling af folkeskolen

Der er i de senere år taget væsentlige initiativer for at forbedre vilkårene i folkeskolen. Dette budgetforlig fortsætter den udvikling med fokus på både bygningsmassen og antallet af undervisningstimer.

 
For at sikre en fortsat kvalitetsudvikling af folkeskolen, ønsker budgetforligspartierne en opdateret skolestruktur-analyse. Opdateringen skal blandt andet indeholde følgende elementer:

 • Kvalitativ udvikling

 • Økonomiske og faglige bæredygtige enheder

 • Geografisk sammenhængskraft

 • Forholdet mellem specialtilbud og inklusion

 • Ledelsesorganisering, herunder strategisk og faglig ledelse

 

Opdateringen skal præsenteres på budgetkonferencen foråret 2013, så partierne har mulighed for at forholde sig til eventuelle ændringer forud for kommunalvalget. ”  


Set i lyset af Folkeskolereformen besluttede forligskredsen imidlertid i foråret 2013, at analysen blev udsat til foråret 2014.
 
Supplerende indgår følgende i tekst i budgetforliget for 2014 – indgået oktober 2013:
 
”Med hensyn til skolestrukturen i Herning Kommune er budgetforligspartierne enige om at afvente budgetkonferencen i foråret 2014 - med skyldig respekt for den kommende analyse på området.
 
Folkeskolereformen betyder, at børnene skal tilbringe længere tid i skolen. Lærerne skal undervise flere timer.
 
Det betyder, at der skal ske en tilpasning i skolefritidsordningerne og dagtilbuddene. Pædagoger vil i et vist omfang få nye opgaver i folkeskolen, for eksempel i forbindelse med understøttende undervisning. ”
 
Strukturanalysen blev fremlagt ved Byrådets budgetkonference d. 7. – 8. april 2014. Analysen med 3 tilhørende bilag vedlægges sagsfremstillingen.
 
Strukturanalysen blev endvidere fremlagt på et ekstraordinært fælles ledermøde – skoler og dagtilbud 9. april 2014 og et fælles Samrådsmøde – for skoler og dagtilbud ligeledes d. 9. april 2014.
 
Derudover har materialet været på dagsordenen på skolernes samrådsmøde 5. maj 2014 og daginstitutionernes samrådsmøde d. 8. maj 2014.
 
En række bestyrelser har indsendt høringssvar til strukturrapportens scenarier. Disse er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.
 
Den 20. maj 2014 blev der indgået forlig om den fremtidige skolestruktur – forliget er ligeledes vedlagt som bilag.
 
Skolereformen har 3 overordnede mål:
 
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.
Tilliden til trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
 
Formålet med forliget om den fremtidige skolestruktur er at optimere rammerne for målene i skolereformen. Dette omfatter både skabelsen af større enheder og anvendelsen af provenuet ved skolelukningerne.
 
Der er i forliget fokuseret på en række bindende initiativer i forhold til ledere og medarbejdere. Derudover initiativer for elever, der er udsatte i forhold til at nå de faglige mål.
 
Der er desuden skabt rammer for at sammenhængen – den røde tråd i barnets liv styrkes. Idet det er besluttet at Børne og Familieudvalget i samarbejde med Center for Børn og Læring igangsætter en proces på Dagtilbudsområdet, der skal tilgodese denne sammenhæng.
 
Skoler. 
Forliget forholder sig til den fremtidige skolestruktur. Forliget indebærer følgende:
 

 1. Feldborg Skole lukkes, og skolebørnene flyttes til Haderup Skole med virkning fra 1. august 2015.

 

 1. Nøvling Skole lukkes, og skolebørnene flyttes til Sinding med virkning fra 1. august 2015.

Eleverne fra den sammenlagte skole fortsætter herefter i 7.-9. klasse på Vildbjerg Skole.

 

 1. Holtbjergskolen lukkes, og skolebørnene flyttes med virkning fra 1. august 2015 til Herningsholmskolen.

Forligspartierne forpligter sig til at finde otte millioner kroner til anlæg i forbindelse med budgetlægningen for 2015.
Specialklasserækken ”Nieren” på Holtbjergskolen, som er for børn med ADHD, placerer forvaltningen på andre skoler i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2015/2016.

 

 1. Kølkær Skole og Arnborg Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015. (Et skoledistrikt – Arnborg/Kølkær Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). I 7.-9. klasse fortsætter børnene på Lind Skole.

 

 1. Hodsager Skole og Aulum Byskole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 (Èt skoledistrikt – Aulum/Hodsager Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). Den nye, fælles skole ledes fra Aulum.

 

 1. Ilskov Skole og Sunds Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 (Èt skoledistrikt – Sunds/Ilskov Skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler). Den nye, fælles skole ledes fra Sunds.

  
På alle skoler, berørt af dette forlig, igangsætter ledelsen en fælles proces for eleverne, forældrene/skolebestyrelsen og personalet med henblik på at skabe en frugtbar, fælles kultur.
 
Det forudsættes, at den decentrale ledelse på skolerne tilstræber, at lærernes arbejdstid tilrettelægges således, at den enkelte lærer har sin fulde daglige arbejdstid på en enkelt matrikel.  

 

Lokale skoleudviklingsfællesskaber:

Sdr. Felding og Skarrild, samt Vinding og Ørnhøj, forpligtes på yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.
Det indgåede forlig om skolestrukturen frigør et nettoprovenu på 4,023 mio. kr. helårligt.

Forligskredsen har endvidere aftalt nedenstående anvendelse af nettoprovenuet: 

 • Der afsættes 1,8 millioner kroner pr. år fra 1. august 2015 til indsatsen ”dansk som andetsprog”

 • 2 millioner kroner pr. år fra 1. august 2015 til inklusionsprojekter.

 • Der afsættes pr. 1. august 2015 yderligere 250.000 kroner pr. år til det af Børne og Familieudvalget igangsatte projekt: Erhvervsklasser.

 

Dagtilbud: 

Strukturelle ændringer på dagtilbudsområdet afventer, idet forligskredsen har aftalt:
 
”Forliget om skolestrukturen i Herning Kommune har også indvirkning på dagtilbudsområdet. I flere lokalområder opstår nye situationer omkring de eksisterende dagtilbud. Som princip signalerer forligspartierne, at tilbuddet til de 0-6 årige børn forbliver i lokalområdet.
 
Der igangsættes en proces, som forankres i Børne- og Familieudvalget, hvor forældre, berørte institutioner og idrætsforeninger inddrages. Målet er at få mere viden om, hvilke ønsker de berørte parter har til fremtidens løsninger og behov omkring dagtilbud, foreningsaktiviteter med videre uden for skoletid. Dette sker i forlængelse af de ændringer, der nu sker i skolestrukturen.


Drøftelserne skal være tilendebragt inden udgangen af 2014 med henblik på implementering 1. august 2015.”

Center for Børn og Læring igangsætter ovenstående proces for Dagtilbud via Børne og Familieudvalget. 


Tidsplan: 
 
I henhold til bekendtgørelsen fra Undervisningsministeriet om proceduren ved skolenedlæggelser gælder – også ved sammenlægninger af skoler:
 

 • 8 ugers frist til fremsættelse af indsigelser

 • Hvis der kommer indsigelser, kan vedtagelse tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen

 
Høringen omfatter offentliggørelse i Herning Folkeblad og samtidig hermed sendes forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne, involverede dagtilbudsbestyrelser, skolelederforeningen, Herningegnens Lærerforening, BUPL og FOA.

1. behandling BFU
 
4. juni
 
1. behandling ekst.ordin. byråd
 
23. juni
 
 
Høring (8 uger)
 
24/6 – 19/8
 
Hvis indsigelser (4 uger)
 
19/8 – 16/9
 
 
2. behandling ekst.ordin. BFU
 
2. sept.
 
2. behandling Byråd
 
16. sept.
 

Økonomi

Forligspartierne forpligter sig til at finde otte millioner kroner til anlæg i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget anbefaler Byrådet

 

at Forligsteksten af 20. maj 2014 udsendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser

 

at Forvaltningen ihverksætter en proces om eventuelle strukturændringer på daginstitutionsområdet.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Kasper Ravn Fredensborg (DF) og Lone Nielsen (S) stemte imod.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Decentral struktur daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

I forlængelse af forlig af 20. maj 2014 vedrørende fremtidig skolestruktur fremlægges herved opstart af proces angående struktur på daginstitutionsområdet.

Sagsfremstilling

I det indgåede forlig på skolestrukturen den 20. maj 2014 hedder det:
 
”Forliget om skolestrukturen i Herning Kommune har også indvirkning på dagtilbudsområdet. I flere lokalområder opstår nye situationer omkring de eksisterende dagtilbud. Som princip signalerer forligspartierne, at tilbuddet til de 0-6 årige børn forbliver i lokalområdet.
 
Der igangsættes en proces, som forankres i Børne- og Familieudvalget, hvor forældre, berørte institutioner og idrætsforeninger inddrages. Målet er at få mere viden om, hvilke ønsker de berørte parter har til fremtidens løsninger og behov omkring dagtilbud, foreningsaktiviteter med videre uden for skoletid. Dette sker i forlængelse af de ændringer, der nu sker i skolestrukturen.
Drøftelserne skal være tilendebragt inden udgangen af 2014 med henblik på implementering 1. august 2015.”
Center for Børn og Læring igangsætter processen, der omfatter tids og handleplan, nedsættelser af arbejdsgruppe med bred repræsentation. Tids og handleplanen vil bl.a. omfatte dialog med hver af de berørte områder, hvor Børne og Familieudvalget deltager.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget bemyndiger forvaltningen til at iværksætte proces på daginstitutionsområdet.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Nedsættelse af analysegruppe - økonomisk omfordeling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard, Britta Andersen

Sagsresume

I forlængelse af orienteringen på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj 2014 om Herning Kommunes strategier i forhold til at styrke inklusionen på almen området nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for en fremtidig økonomisk decentralisering af midlerne til specialundervisning. Endvidere præsenteres gruppens kommissorium og en køreplan for arbejdet med økonomisk omfordeling.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2007 iværksat forskellige initiativer med henblik på dels at imødegå stigningen i antallet af børn, som visiteres til specialpædagogiske tilbud og dels at bryde stigningen i udgifterne til det specialpædagogiske område. I daglig tale omtales udfordringen: ”Knæk kurven".

 

En indsats i ”Knæk kurven” omfatter følgende delelementer, som løbende er i gangsat siden 2007:

 1. Holddelingstimer styrkelse af indskolingen

 2. Differentierede tilbud

 3. PPR´s konsultative indsats styrkes

 4. Enkelt integration

 5. Visitation og revisitation

 6. Kompetenceudvikling

 7. PALS

 8. LP

 9. Økonomisk decentralisering

Anden del af ”Knæk kurven” består i en ændret fordeling af de økonomiske ressourcer til specialpædagogiske tiltag mellem forvaltning og skoler.
Med henblik på at analysere og beskrive forskellige scenarier for en fremtidig økonomisk decentralisering af midlerne til specialundervisning nedsættes en analysegruppe, som skal analysere mulighederne for at styrke realiseringen af målsætningen om større inklusion i skolerne ved en yderligere økonomisk decentralisering, sådan at skolernes ressourcetildeling øges, mens den centrale pulje til specialpædagogiske tiltag, som er placeret i Center for Børn og Læring, reduceres tilsvarende.


Analysen skal omfatte en oplistning af forskellige decentraliseringsmodeller med en vurdering for hver model af følgende:

 • Mulighederne for at børn med særlige behov kan tilgodeses så tæt på nærmiljøet som muligt

 • Sikringen af at børn med særlige behov får et skoletilbud, som modsvarer deres pædagogiske behov

 • Mulighederne for at skoler og forvaltning kan have en økonomistyring af området, som hele tiden er med til at skabe overblik og dermed skabe det bedst mulige pædagogiske og økonomiske beslutningsgrundlag

 • Mulighederne for at samspillet på det pædagogiske område mellem skoler, institutioner og Center for Børn og Læring bliver så optimalt som muligt. Herunder hvilken organisering visitationsproceduren, skolernes specialcentre, ressourcepersonerne skal have for at understøtte målsætningen om en større inklusion i skolerne bedst muligt

 • Styrkelse af de pædagogiske medarbejderes kompetencer for at kunne løfte opgaven

 • Den administrative håndtering af en yderligere økonomisk decentralisering.

 • Skolernes mulighed for at lave inkluderende tilbud og samtidig ikke belaste de mindste skolers økonomi for hårdt

Køreplan for arbejdet med økonomisk decentralisering:

 • 4. juni 2014: Børne- og Familieudvalget godkender analysegruppens kommissorium

 • 17. september 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for modeller og tager principbeslutning vedr. valg af modeller

 • September-oktober 2014: Udvikling og tilpasning af modeller og økonomiske kørsler

 • 29. oktober 2014:Børne- og Familieudvalget iværksætter høring i skolebestyrelser m.fl.

 • Oktober-november 2014: Høring i skolebestyrelser m.fl.

 • 26. november 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for høringssvar

 • 17. december 2014: Børne- og Familieudvalget træffer endelig beslutning

 • 1. august 2015: Ikrafttræden

Analysegruppen har repræsentation fra forvaltning, skoler m.fl. og tager afsæt i de øvrige tiltag som er iværksat i forbindelse med de øvrige ”Knæk Kurven” indsatser. De analyser og rapporter, som allerede foreligger på området er en del af fundamentet for gruppens arbejde.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der nedsættes en analysegruppe som skal afdække forskellige scenarier for en fremtidig økonomisk decentralisering af midlerne til specialundervisning

 

at Børne- og Familieudvalget godkender analysegruppens kommissorium og køreplanen for arbejdet med økonomisk decentralisering

 

at analysegruppen har repræsentation fra forvaltning, skoler m.fl.

Beslutning

Godkendt, idet det præciseres, at analysegruppen blandt andet består af repræsentanter fra relevante faglige organisationer.

 

Sagsnr.: 28.00.00-G10-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Afhændelse af ejendom ved Vestkysten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
      X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Den selvejende institution Børnegården ønsker at afhænde ejendom beliggende ved Vestkysten. Institutionen søger om at måtte anvende salgsprovenuet til diverse udbedringer i institutionen.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Børnegården, Herning har i mange år ejet en bygning Klitreden beliggende ved Søndervig. Bygningen er blevet anvendt til feriekoloni for institutionens egne børn samt lejet ud til andre institutioner og brugere.

 

Bestyrelsen for Børnegården har besluttet at afhænde feriekolonien. Ejendomsværdien på bygningen er ved seneste vurdering 690.000 kr. Grundværdien er 463.000 kr.

 

Jævnfør vedtægten for Børnegården skal Herning Kommune godkende salg af institutionens bygning. Dette for at sikre, at kommunens driftsoverenskomst fortsat opfyldes efter salget.

 

Børnegården har ansøgt om at måtte anvende salgsprovenuet på følgende udbedringer i institutionen:

 • etablering af forbedrede puslefaciliteter til vuggestuegruppen.

 • udskiftning af vinduer og yderdør i afdelingen Parkvej efter vurdering af slitage og energibesparelse

 • renovering af tumlerum i vuggestuen, herunder også renovering af udeterrasse


Det har ikke været muligt for institutionen at afholde disse udgifter indenfor driftsbudgettet.

Ved afhændelse af en anden selvejende institutions bygning tidligere er provenuet fra salget til orientering tilgået Herning Kommunes kasse efter aftale herom indgået med bestyrelsen for institutionen.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen drøftes.  

Beslutning

Sagen genoptages på kommende Børne- og Familieudvalgsmøde.

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fusion af Barnets Hus og Tangsøgård, Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

De to selvejende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård, Hammerum, ansøger om at fusionere pr. 1.8.2014.

 

I den sammenhæng skal aftalegrundlaget i form af vedtægt og kontrakt for drift af en ny fusioneret daginstitution være på plads pr. 1.8.2014, ligesom der skal ske overførelse af de to institutioners formue,aktiver, passiver og bygninger til den nye fusionerede daginstitution. Endelig skal den fremtidige ledelsesstruktur være aftalt med BUPL, og Civilstyrelsen skal godkende opløsning af de selvejende institutioner med henblik på fusion.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget ansøgning fra bestyrelserne for hhv. Barnets Hus og Tangsøgård om fusion af de to selvejende daginstitutioner pr. 1.8.2014.

 

Til at forestå den videre proces er der nedsat en interimbestyrelse bestående af repræsentanter fra begge selvejende daginstitutioner.

 

Interimbestyrelsen har fremsendt udkast til vedtægtsgrundlag for den nye fusionerede daginstitution til godkendelse (bilag). Begge daginstitutioners bestyrelser har enstemmigt tiltrådt ønsket om fusion af de to institutioner pr. 1.8.2014.

 

Baggrunden for fusionen er dels faldende børnetal, dels Folkeskolereformens betydning for institutionernes hverdag. Herudover et det første skridt til at leve op til målsætningen om én skole og én daginstitution i området. En fusion vil yderligere sikre institutionerne en økonomisk og faglig bæredygtighed fremadrettet.

 

Yderligere er der ved at blive etableret fælles fritidshjemsfaciliteter på Hammerum skole fra 1.8.2014 samtidigt med ikrafttræden af Folkeskolereformen. Det betyder, at de to institutioner samles orgainsatorisk i én enhed i skolens lokaler, hvilket igen er med til at danne baggrund for fusion.

 

Endelig vil en fusion være et godt fundament at arbejde videre fra i forbindelse med planerne i Hammerum, Gjellerup skoledistrikt, således der på sigt vil være én institution og én skole i området.  

 

Som udgangspunkt forventes fusionen at medføre uændret regnskabsmæssig udgift til ledelsespersonale i den fusionerede institution, men at der på sigt i forbindelse med naturlig afgang vil blive arbejdet hen mod en fremtidig ledelsesstruktur med mere tværgående opgaver end tilfældet er i dag.

 

I forlængelse af fusionen vil der ske en tilpasning af de fysiske rammer for den fusionerede institution, idet Tangsøgård ønsker at afhænde bygningen Agerskov, og Barnets Hus ønsker at udfase en del af kapaciteten i institutionen, hvilket betyder, at afd. "Idrætsbørnehaven" udfases 1.9.2014 og sættes til salg. For begge bygningers vedkommende ejes de af en selvejende institution.

Et eventuelt provenu ved afhænding af omtalte bygninger ønskes anvendt i forbindelse med forbedring af de fysiske rammer i den resterende bygningsmasse i den fusionerede institution.  

 

I henhold til begge institutioners vedtægter skal salg af fast ejendom godkendes af Herning Kommune, ligesom det af vedtægternes opløsningsparagraffer fremgår, at provenuerne fra salg af fast ejendom skal anvendes til et tilsvarende pædagogisk, socialt eller sundhedsmæssigt formål. Formålet skal godkendes af Herning Kommune.

 

I forbindelse med fusionen af de to selvejende daginstitutioner skal der tages stilling til følgende forhold:

 1. Godkendelse af vedtægt som vedtægtsmæssigt grundlag for fusion af de nuværende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård, som begge er beliggende i Hammerum skoledistrikt og i pasningsdistrikt 9.

 2. Herning Kommune bemyndiges til efter gennemført fusion  at iværksætte overførelse af formue, aktiver og bygninger, samt indgåelse af lejemål til den nye selvejende daginstitution i Hammerum.

 3. Kontraktindgåelse om drift mellem Herning Kommune og bestyrelsen for den selvejende daginstitution i Hammerum.

 4. Godkendelse af den fremtidige ledelsesstruktur på baggrund af aftale mellem Herning Kommune og BUPL, MidtVestjylland.

 5. Civilstyrelsen søges om godkendelse af fusion af de to selvejende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård.

Ad pkt. 1:

Vedtægten for den nye selvejende daginstitution i Hammerum er udarbejdet af interimbestyrelsen og godkendt af de to bestyrelser. Vedtægten er indenholdsmæssigt indenfor rammerne af en standardvedtægt for selvejende daginstitutioner.

 

Den fusionerede instititution vil blive drevet i de eksisterende daginstitutioners bygninger, dog med fritidshjemsdelen placeret i lokaler på Hammerum skole fra 1.8.2014. Der er redegjort for afvikling af bygninger ovenfor, og anvendelse af provenu fra salget.

 

Ad punkt 2:

Forud for fusion af de to daginstitutioner skal bestyrelserne for hhv. Barnets Hus og Tangsøgård jfr. de gældende vedtægter tage stilling til, at man ønsker en fusion. Beslutningen om fusion er ensstemmigt vedtaget i begge bestyrelser.

 

Institutionernes formue og aktiver og passiver opgøres i forbindelse med fusionsdatoen og der aflægges 2 separate regnskaber i forbindelse hermed.

 

Ved fusion af de to institutioner overdrages forannævnte formue og aktiver og passiver til den nye fusionerede daginstitution i Hammerum. I den forbondelse gøres der opmærksom på, at begge institutioner har overført et merforbrug fra 2013 til 2014, som de selv skal stå for at indhente i den fusionerede institution.

 

Ejerforholdet til de to selvejende daginstitutioners bygninger er således:

 

Barnets Hus:

Barnets Hus (vuggestueafd.), Tolstedvej 20
Kommunal bygning
 
Nørgaard, L. V. Birchsvej 13

S/K= institutionen ejer noget af institutionen,
kommunen noget
 
Fritidsgården, Frølundvej 49

Kommunalt ejet bygning
 
Idrætsbørnehaven, Palle Fløesvej 31

S=institutionen ejer selv bygningen - sættes til salg 1.9.2014
 

Tangsøgård:

Brønsgård, Bjødstrupvej 60

Kommunal bygning

 
Agerskov, Jagtvej 37
S=institutionen ejer selv bygningen - sat til salg

Ved fusion af de to selvejende daginstitutioner overdrages bygninger og grunde pr. 1.8.2014 til den nye fusionerede daginstitution i Hammerum. Lejeforhold skal ændres til at være lejeforhold mellem den nye daginstitution og Herning Kommune pr. 1.8.2014.

 

Endelig skal der oprettes nyt stednummer til den fusionerede institution.

 

Ad punkt 3:

Der skal mellem bestyrelsen for den nye selvejende daginstitution i Hammerum og Herning Kommune indgåes kontrakt om drift af daginstitution for børn og unge.Kontrakten vil være gældende fra 1.8.2014 og indgås som den af Børne- og Familieudvalget senest godkendte standardkontrakt med tilhørende pladsaftaler og tillæg. Ressourcetildeling til den fusionerede institution vil ske i overensstemmelse med det godkendte Administrationsgrundlag på daginstitutionsområdet.  

 

Den fusionerede daginstitution vil modtage børn i samme aldersgrupper som de to nuværende daginstitutioner, hvilket vil sige børn fra vuggestue til udgangen af 4. klasse samt juniorklub.

 

Kontraktindgåelsen vil ikke medføre en merudgift for Herning Kommune, idet driftsudgifterne finansieres indenfor den nuværende budgetmæssige ramme for Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn.  

 

Ad punkt 4:

Der er indgået aftale med BUPL, MidtVestjylland om den fremtidige ledelsesstruktur for den nye fusionerede daginstitutions ledelsesstruktur, samt at der vil ske en løbende tilpasning af strukturen i forbindelse med naturlig afgang af ledelsespersonalet.

Det betyder i praksis, at der i første fase af fusionen vil være to sidestillede instituitonsledere og tre pædagogiske ledere. I første omgang vil de pædagogiske ledere relatere til de enkelte fysiske afdelinger, men på sigt vil der arbejdes hen mod en pædagogisk ledelse, der relaterer til aldersopdeling på tværs af de fysiske enheder.

 

Personalet fra Barnets Hus og Tangsøgård er i forbindelse med fusionen omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, hvilket medfører at ansættelsesforholdene overføres til den nye selvejende daginstitution i Hammerum. Fusionen forventes at være udgiftsneutral for Herning Kommune.

 

Ad punkt 5:

I henhold til gældende regler for fusion af de to selvejende institutioner skal Civilstyrelsen ansøges om godkendelse heraf efter politisk godkendelse af fusionen.

 

Det er vurderingen, at den nye fusionerede daginstitution vil være både økonomisk og fagligt bæredygtig, idet der i den fusionerede institution vil være:

Vuggestue:37 børn, Børnehave: 170 børn og Fritidshjem 1 og 2: 150 børn.

Det er tidligere i forbindelse med strukturanalysen beskrevet, at en en faglig og økonomisk bæredygtig institution består af 135 børnehavebørn, hvilket den fusionerede institution lever mere end op til.

 

Der vil efter en godkendt fusion blive igangsat en proces med henblik på at skabe fælles værdier i den fusionerede institution. Værdigrundlaget bør sammensættes ud fra de nuværende værdier i de to institutioner, men skal samtidigt sigte mod en fælles fremtid i forbindelse med evt.etablering af "Børneby Øst".

 

Der gøres opmærksom på, at der i tidligere fusionssag via forhandlinger med de selvejende bestyrelser er blevet enighed om, at provenu ved salg overgår til Herning Kommune.


 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at vedtægten for den nye fusionerede institution i Hammerum godkendes
at de selvejende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård fusionerer pr.1.8.2014 i overensstemmelse med bestyrelsernes beslutning om fusion
at formue og aktiver og passiver samt bygninger overføres til den nye fusionerede institution, nyt stednummer pr. 1.8.2014
at lejeforhold indgået mellem Barnets Hus, Tangsøgård og Herning kommune overgår uden ændringer til lejeforhold mellem  den nye fusionerede daginstitution i Hammerum og Herning Kommune pr. 1.8.2014
at der pr. 1.8.2014 indgås kontrakt om drift af den fusionerede daginstitution med tilhørende pladsaftaler og tillæg mellem institutionen og Herning Kommune,
at forvaltningen bemyndiges til at forestå arbejdet med overdragelse af formuer og aktiver og passiver, bygninger, ledelsestruktur mv.
at provenuet fra salg af hhv. Idrætsbørnehaven og Agerskov tilgår den fusionerede institution og anvendes til forbedring af de fysiske rammer i den resterende bygningsmasse
at forvaltningen bemyndiges til at søge Civilstyrelsen om endelig godkendelsse af fusion af de to selvejende daginstitutioner Barnets Hus og Tangsøgård pr 1.8.2014
at driftsudgiften til den fusionerede daginstitution som hidtil kan finansieres indenfor den budgetmæssige ramme for Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn.

Beslutning

Indstillinger godkendt med følgende tilføjelse:

at anvendelse af provenuet fra salget af henholdsvis, idrætsbørnehaven og Agerskov afventer  kommende strukturanalyse på dagtilbud samt endelig beslutning om ny skole i Hammerum -Gjellerup.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-P21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Projekt med Meyers Madhus omkring unges madvaner samt undervisning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Center for Børn og Læring har pr. 1. august 2014 indgået i et samarbejde med Meyers Madhus om projektet: Danmarks maddannelse for børn, et train--the--trainer kursus, et digitalt undervisningsværktøj og konkrete handlinger skabt af børn til børn.


Konceptet er et nationalt undervisningskoncept, der med frivillige kræfter skal gøre det til den naturligste ting for børn at gå i køkkenet og lave sund mad til sig selv og deres familie. Herigennem får børnene en stolthed over at kunne noget med mad, som påvirker madvanerne i nutidige og fremtidige generationer.

Sagsfremstilling

Med opstart i Herning Kommune fra august 2014 skabes der endvidere erfaringer med, hvordan løsningen kan integreres i den nye folkeskolereform. Projektet startes op i Herning Kommunes fritidstilbud, som består af både skolernes SFOer og fritidshjem, og vil herefter ved en glidende overgang indgå i den understøttende undervisning på skolerne. Desuden vil enkelte dagplejer blive tilbudt deltagelse i projektet.


Det er ambitionen, at der i Herning Kommune kommer ca. 1.500 børn der går i Herning Kommmunes fritidstilbud, igennem Madakademiet i løbet af 3 år, og at der i de efterfølgende år runder 10.000 børn på landsplan.

Konceptet tager afsæt i Kulinarisk Fritidsordning, som er et enkelt og veldefineret
undervisningskoncept, der er udviklet af Claus Meyer og hjemkundskabslærer Ole Poulsen.
Konceptet har siden 1999 eksisteret i Meyers Madhus på Nørrebro i København, hvor mere end 1.500 børn allerede har været igennem.
Kendetegnende for konceptet er, at drivkraften i undervisningen er glæde, nysgerrighed og kammeratskab – børnene lærer gennem det, de gør, og gennem samtalen over gryderne og omkring bordet.

 

Med Herning kommunes fokusområder:

 • flere inkluderes i almenområdet

 • flere gennemfører en ungdomsuddannelse

 • alle børn skal blive så dygtige, de kan

 

Her er projektet en af de veje til, at nå de politiske mål og Dagtilbudslovens 6 læreplanstemaer.

 

Der kan deltage ca.7 daginstitutioner og enkelte dagplejedistrikter. De interesserede dagtilbud kan tilmelde sig projektet. Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe på projektet.

 

Forankringen sker ved at der udarbejdes en forankringsplan for hver af de deltagne dagtilbud, med henblik på at få projektet implementeret i den daglige pædagogiske praksis. Der skal være lokale kokke ambasadør - både børn og voksne, og disse skal hvert år lave et mini kokkeprojekt samt en årlig maddag for forældrene. Lokale aktører inviteres ind i projektet og generelt tænkes projektet ind i entreprenørskabet.

 

Der udarbejdes dokumentation og evaluering på projektet, her anvendes den kendte SMTTE model ( sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering ).

Økonomi

Økonomien udgør 1,5 mio. kr. over 3 år som financieres på SO 10 - Dagtilbuds rammen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Et flertal i udvalget (V og SF) tager orienteringen til efterretning, idet det forudsættes, at Herning Kommunes andel udgør de anførte 1,5 mio. kr.

 

Lone Nielsen (S) og Kasper Ravn Fredensborg (DF) begærer sagen i Byrådet og ønsker, at det føres til protokols, at økonomien ikke er ordentlig belyst, samt at der sættes spørgsmålstegn ved bevillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-A21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Evaluering af Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune - Bæredygtige dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg, Britta Andersen

Sagsresume

På budgetkonferencen den 22.-23. august 2011 blev administrationen anmodet om, at udarbejde forslag til en ny struktur for dagtilbudsområdet med udgangspunkt i etablering af nye vuggestuer og med fokus på styrkelse af den forebyggende sundhedsindsats.

 

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2011 at foretage en gennemgribende analyse af strukturen på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen var at skabe grundlag for en fremtidig udvikling på området, hvor serviceniveauet fastholdes. Det skulle ske ved en strukturomlægning, som sikrede økonomiske og faglige robuste daginstitutioner. Robusthed som skulle give bestyrelser, ledere og medarbejdere mulighed for at møde de fremtidige krav til økonomisk styring og faglig udvikling.

 

Børne og Familieudvalget besluttede den 5. september 2011, at sende forslag til en ny daginstitutionsstruktur til høring i daginstitutionsbestyrelserne, de implicerede skolebestyrelser, Sektor MED og de faglige organisationer.

 

I 2011 gennemførtes strukturanalysen på dagtilbudsområdet, hvilket har ført til beslutninger om strukturelle forandringer. Disse forandringer trådte i kraft den 1. august 2012 og har betydet, at de 13 pasningsdistrikter nu består af følgende institutionstyper:

 

21 selvejende dagtilbud
15 kommunale dagtilbud, heraf 11 med fælles ledelse
6 private dagtilbud
260 dagplejere
8 SFO’er

1 puljeordning

 

Evalueringen er foretaget i foråret 2014 og fremlægges hermed til orientering og efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i foråret 2014 foretaget en evaluering af Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune (Bæredygtige dagtilbud), der effektueredes pr. 1. august 2012. Evalueringen er en opfølgning på, om målene med strukturændringen er nået, samt en undersøgelse af de processuelle oplevelser.


Strukturændringen er overordnet set forløbet på god og tilfredsstillende vis med opnåelse af de fremlagte mål. Der er bl.a. sket en markant positiv ændring i antallet af økonomisk og fagligt bæredygtige dagtilbud i forbindelse med strukturændringen. Ligeledes er målet med at sikre et varieret udbud af pladstyper i alle pasningsdistrikterne nået. I forhold til lettelsen af ledernes administrative opgaver, viser undersøgelsen, at nogle har oplevet en positiv fremgang. Det tyder på, at der med strukturændringen er sket en styrkelse af både den pædagogiske og ledelsesmæssige faglighed.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at evalueringen tages til orientering.

Beslutning

Evaluering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-P21-24-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Dagplejens kostpolitik 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen genoptages fra mødet den 14. maj 2014 punkt 63.

Ved budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at 1,6 mio. kr. prioriteres til et udvidet inklusions- og rummelighedstiltag i form af tidlig indsats. Hvortil der sammen med midler fra rummelighedspuljen i alt prioriteres 4,9 mio. kr. i 2013 og 3. mio. kr. fremover.
 
Børne- og Familiudvalget besluttede på deres møde den 21. november 2013 at igangsætte projektet: Tidlig indsats / inklusion i Dagplejen for 600.000 kr. udaf ovenstående midler. Projektet skulle indeholde følgende: Samarbejde med Sundhedsplejen om tidlig indsats vedr. opmærksomhed på børn med særlige behov. Der skal være specielt fokus på den motoriske udvikling og stimuli. Samling af nuværende projekter, og arbejde videre med Knæk kurven i dagplejen/inklusion og samarbejde med forældre, daginstitutioner og tværfaglige samarbejdsparter. Ansættelse af en pædagogisk konsulent i dagplejen, til at få dette implementeret, således at dagplejerne fremadrettet har kompetencerne.
 
Arbejdsopgaverne i funktionsbeskrivelsen for pædagogisk konsulent er bla.:

 • indgå i projektet forebyggende og sundhedsfremme til dagplejerne og børn i dagplejen. Projektet indeholder mad og måltidspolitik i Dagplejen, samt implementering heraf. Sikre opstart af side med mad og måltid på NemBørn

 • ajourføre tilsynsskemaerne, så de svarer til de opgaver der ligger, herunder mad og måltidspolitik

 
Udfra ovennævnte har Dagplejen udarbejdet den konkrete projektbeskrivelse for forebyggelse og sundhedsfremme til dagplejere og børn i Dagplejen. Denne er vedlagt som bilag.
 
På Børne- og Familieudvalgets møde den 9. oktober 2013 fremgår det af bilaget til sagen Dagplejens organisering: et andet fokus på forebyggelse i dagplejen manifesteres ved, at der i 2013 har været et projekt omkring sundhedsfremme herunder kost. Dette projekt afsluttes med udgangen af 2013. projektet sikre en klar implementering af sundhedsfremmende tiltag i Dagplejen

Sagsfremstilling

Dagplejen har på baggrund af budgetforliget arbejdet med kvalitetsudvikling og tidlig indsats, herunder kostpolitik i Dagplejen.
 
Den nedsatte arbejdsgruppe vedr. kostpolitikken har bestået af personer fra Dagplejen, Sundhedsplejen, forebyggelsesafdelingen samt dagplejernernes TR. Kostpolitikken er bygget op på fødevarestyrelsens anbefalinger.
 
Kostpolitikken og det gode måltid har været på dagsordenen til 2 af dagplejernes personalemøder, hvor emnet blev præsenteret af medlemmer fra arbejdsgruppen med efterfølgende dialog om kostpolitikken. Desuden har Fødevarestyrelsen og sundhedskonsulenter deltaget på personalemøderne.
 
Ledelsen af Dagplejen har ved præsentationen af kostpolitikken udtrykt, at det forventes af dagplejerne, at de lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger og de skulle lade sig inspirere af indholdet i kostpolitikken.
Dagplejens MEDudvalget har under udarbejdelse af kostpolitikken været orienteret om forløbet og indholdet i kostpolitikken.
Dagplejens bestyrelse har på deres møde fået forelagt kostpolitikken til orientering.
Efterfølgende har kostpolitikken været drøftet i dagplejens bestyrelse og MED udvalg.


Generelt er det således at, såfremt dagplejere ikke ser sig i stand til at følge anbefalinger og politikker, må de rette henvendelse til dagplejeledelsen om muligheden for en særaftale.
 
Såfremt forældre i særlige tilfælde ønsker at dagplejeren afviger fra kostpolitikken, er dette muligt. Forældrene skal henvende sig til dagplejeren for at få dette aftalt. 
Forældrene i Dagplejen er endnu ikke blevet orienteret om kostpolitikken, dette vil foregå via NemBørn efter Børne- og Familieudvalgets møde i juni måned.
 

Arbejdsgruppens oplæg til kostpolitikken er efterfølgende  blevet tilpasset efter de politiske ønsker. 
 

Økonomi

Der er ikke nogen særskilt økonomi.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning, med følgende bemærkninger:

at Kostpolitikken tjener til inspiration

at der foretages redaktionelle ændringer

at udvalget har tillid til, at dagplejere udviser god dømmekraft i at anvende kostpolitikken.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1964-09 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Opfølgende tilsyn med Børnehuset Lindely

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har den 29.april 2014 gennemført tilsyn i Børnehuset Lindely. Tilsynet havde til formål, at sikre at handleplanen udarbejdet af bestyrelse og ledelse, på baggrund af det skærpede tilsyn i januar 2014, er blevet iværksat og at børnene oplever en tryg hverdag.
Børne- og Familieudvalget har ønsket at få en status inden sommerferien, derfor er tilsynet gennemført inden handleplanen er gennemført.

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden har den 29.april 2014 gennemført tilsyn i Børnehuset Lindely. Tilsynet havde til formål, at sikre at handleplanen, udarbejdet af bestyrelse og ledelse på baggrund af det skærpede tilsyn i januar 2014, er blevet iværksat og at børnene oplever en tryg hverdag. Tilsynet har haft udgangspunkt i Børnehuset Lindelys egen handleplan hvorefter det er sammenholdt med de henstillinger, der er givet ved tilsynet i januar 2014.

 
Metode
Det opfølgende tilsyn er gennemført som et uanmeldt tilsyn den 29. april 2014 i tidsrummet 9.30 til 14.00 og ved en samtale den 6. maj 2014 kl 13.30-15.00.  
Deltagere i tilsynet:
Under tilsynet har vi talt med 7 af de 8 personaler, der var på arbejde den dag. Da konst. leder Linna Moesgaard Hansen ikke var tilstede på selve tilsynsdagen, blev der arrangeret et efterfølgende møde.
Tilsynet har desuden talt med 6 børn
Der var kun en forældre på institutionen under tilsynet, denne ønskede ikke at tale med tilsynet.  
Materialer gennemgået:
Der er gennemgået

6 journaler på børn fra børnehaven og 5 fra vuggestuen
Retningslinjer under udarbejdelse: Akuthandleplan og Opsynspligt
Meddelelsesmappe på personalekontoret,
Referater fra Personalemøder, MED møder, bestyrelsesreferat fra 25. marts 2014, referat fra pædagogmøde den 9. april 2014
Mappe med SMTTER (dokumentationsredskab)
Opslagstavler og spiralkalendere på stuerne
Bogen med meddelelser om dagens aktiviteter til forældrene ved indgangen.
 
Observation:
Tilsynet observerede børnenes leg på legepladsen, personalets opsyn med børnene, organisering og afvikling af indtil flere gåture ud af huset med forskellige grupper af børn samt de voksnes leg med børnene på legepladsen.
 
Følgende indgik ikke i tilsynet:
Vi har valgt ikke at kontakte forældrene pr. telefon eller på anden vis, da tilsynet her alene har haft til formål at kontrollere, at handleplanen er iværksat og at børnene oplever en tryg hverdag.
Bestyrelsen er heller ikke blevet kontaktet, da vi ligeledes har ønsket at konstatere via observation og gennemgang af dokumenter om handleplanen er iværksat. 

Konklusion 

Det kan konstateres at ledelse og bestyrelse er i gang med at gennemføre handlingerne i handleplanen. Resultatet af handleplanen kan endnu ikke vurderes, da flere af processerne fortsat er i gang. Udarbejdelsen af retningslinjer og metoder er ikke gennemført endnu, men der arbejdes med det. Tilsynet kan konstatere at hele personalegruppen er involveret på forskellig vis i processen. I forhold til dokumentation vurderes det, at der er brug for at der skabes en større forståelse og indsigt i hvordan kravene skal omsættes til praksis i Børnehuset Lindely. Det er klart tilsynets vurdering, at børnene i børnehuset Lindely er trygge og der er igen ro omkring dem.

 

Af bilaget fremgår observationer og konklusioner for hver af de henstillinger der er givet under tilsynet i januar 2014.

 

Tilsynsenheden vil i efteråret 2014 foretage endnu et tilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-5-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Grønt regnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Thastum, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af Grønt Overblik, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.
 
Temarapporterne vil være offentligt tilgængelige efter Byrådets behandling af sagen, d. 23. juni 2014. 
 
Grønt Overblik er 24. april 2014 gennemgået i Direktionen, som står for ledelsens evaluering af grønt regnskab.
 
Grønt Overblik indstilles til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 23. juni 2014.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål som byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at vi lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.

Endelig er det en af vores forpligtelser som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 

Væsentlige overordnede temaer fra Grønt Regnskab 2013: 
Klima og energi

CO2-udledningen falder både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Det sker, fordi andelen af vedvarende energi stiger samtidig med energibesparelser. Skal vi nå Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015, skal udledningen dog falde hurtigere. Når det ikke går hurtigere, skyldes det blandt andet øget udledning fra transporten. Her ses den samme tendens i kommunen som geografisk område og i kommunen som virksomhed.

Økologi

Herning Kommune har kunnet fastholde sin procent på 21 i 2013 ved indkøb af økologiske fødevarer. Over 50% af indkøbene af økologiske fødevarer ligger inden for Børn og Unge området.

Grafen viser fordelingen; men især integrerede institutioner og børnehaver, har forøget procentdelen af økologiske fødevarerindkøb.

[image]

 

Kommunalt byggeri

Kommunen er bygherre for store byggerier. Ved at stille miljøkrav når vi bygger, kan vi sikre sundhed, miljø, klima og kvalitet, og dermed en langsigtet god økonomi og holdbarhed. Miljømærkede byggeprodukter stiller nemlig krav til alle disse områder, og energieffektivt byggeri sparer ressourcer på den lange bane.

 

I 2013 brugte vi bæredygtige materialer i den indvendige skolerenovering. Det har givet erfaringer, som kan udbredes til andre kommunale byggeprojekter. Samtidig bidrager det til at opfylde målet fra Partnerskab for offentlige grønne indkøb.

 

På skoleområdet, er der igangsat byggeri af Snejbjerg ny Skole. Skolen tages i brug i efteråret 2015. Den nye skole har et større areal end den gamle skole, men det forventes at skolen trods det, vil bidrage positivt til det grønne regnskab fra 2016 og frem.

 

Næsten alle energirenoveringer på skoleområdet blev afsluttet i 4. kvt. 2013. Resultatet af disse renoveringer vil først kunne ses i det grønne regnskab for 2014.

Energirenoveringen af skolerne er lånefinancieret, og det ventes at besparelserne kan betale udgiften til afdrag af lånebeløbet.

 

De foreløbige resultater ser lovende ud. På Kildebakkeskolen i Vildbjerg kan man allerede nu, både glæde sig over en bedre belysning, og et reduceret elforbrug, efter udskiftning til LED-belysning.

 

Energispareprojekt

Daginstitutionsområdet igangsætter et projekt, hvor især børnenes og de voksnes forbrug af energi sættes i fokus. Dette projekt vil stille forslag, vise eksempler og vejlede daginstitutionerne om, hvordan dette langsigtede projekt kan gribes an i den enkelte institution.

 

Grønt flag
Grønt flag er en ordning under Friluftsrådet, der sætter fokus på at inddrage børnene i miljø og natur-aktiviteter i skoler og daginstitutioner. I Herning Kommune er der mange daginstitutioner der har fået tildelt grønt spireflag for afholdelse af grønne aktiviteter.


Borger- og erhvervssamarbejde

Alene kan kommunen ikke skabe en grøn udvikling; samarbejde og initiativer fra borgere og erhvervsliv er helt nødvendige og viser vejen frem. Derfor uddeler kommunen hvert år anerkendelser for en aktiv klima- og miljøindsats til lokale ildsjæle.

 

Vi afholder også en årlig grøn uge, hvor mange lokale aktører bidrager til at sætte miljø, energi og sundhed på dagsordenen, ligesom vi har en borgerrettet cykelindsats gennem ”Herning Cykler”, og flere grønne erhvervssamarbejder.

 

Fremadrettet er det målet at tænke grønne aspekter med i flere aktiviteter for borgere og virksomheder på tværs af kommunale fagområder og få fordele af at koble miljø, sundhed, livskvalitet og økonomisk sund fornuft!

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Grønt Overblik 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2015- 2018, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Punktet er genoptagelse af punkt 56 ved møde den 14. maj med drøftelse af budgetrammer og håndtering af budgetudfordringer

 

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på mødet den 14. maj drøftet budgetrammerne for 2015
- 2018. Det blev besluttet, at drøftelserne skulle genoptages på nærværende møde.
Børne- og Familieudvalget skal drøfte håndtering af forventede budgetudfordringer samt eventuelle forslag til budgetudvidelser.

 

På mødet skal der endvidere ske godkendelse af udkast til budgetbemærkninger 2015-2018. - vedlagt som bilag

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetrammer og udfordringer drøftes
at udkast til budgetbemærkninger SO 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det samlede budgetmateriale.

Beslutning

Udfordringer og budgetrammer drøftet og der er fortaget omprioriteringer indenfor Børne- og Familiudvalgets område med i alt 7 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i følgende år. ekskl. udvalgets andel af besparelsen på konkurrenceudsættelse.

Omprioriteringerne i 2015 er besluttet finansieret af restmidler fra genbevillinger dagtilbud fra 2013 med i alt 5 mio. kr., samt en generel reduktion af puljer mv. på dagtilbud med 2 mio. kr.

Midlerne er prioriteret til inklusionsindsatser 0-18 år, Videreførelse af forbyggelsespakker, oprettelse af en særlig innovationspulje samt diverse konkrete økonomiske budgetudfordringer

Omprioriteringerne i 2016-2018 finansieres dels af en generel reduktion af puljer mv. dagtilbud, men forudsætter her ud over en netto besparelse på konkurrenceudsættelse. Omprioriteringerne 2016-2018 vurderes nærmere i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Udkast til budgetbemærkninger indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Energirenoveringsprojekt, status

 • Skolebestyrelsen ved Aulum Byskole ønsker fortsat midlertidig lukning (skoleåret 2014/15) af aftenklubben ved SFO'en, Krudthuset. Der vil i løbet af skoleåret blive undersøgt behovet for en aftenklub

 • Klage fra skolebestyrelsen ved Aulum Byskole over skolebusplan

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer