Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 3. juni 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Torben Kjær

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på Børne- og Familieudvalgets område.

Samlet set forventes et mindreforbrug på knap 11 mio. kr. vedrørende drift før tekniske korrektioner. Efter tekniske korrektioner vedrørende demografiregulering af fri- og efterskoler forventes et mindreforbrug på 14 mio. kr. Angående anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 40 mio. kr.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

 

Det bemærkes, at på budgetopfølgningstidspunktet pr. 31. marts var områdets økonomi upåvirket af Covid-19. I de efterfølgende måneder har først nedlukning og siden delvis genåbning medført meget store ændringer i driften i Børn og Unge og betydet en ny hverdag for blandt andet skoler, dagtilbud og ambulante og specialiserede tilbud. Hvordan disse ændringer vil påvirke økonomien på både kort og længere sigt, er der ikke overblik over, og det er derfor ikke muligt at opgøre på nuværende tidspunkt. Omfanget af Covid-19 relaterede udgifter og indtægter vil derfor først slå igennem i den kommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Indledning

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

I de nedenstående tabeller bliver afvigelser generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020. Afvigelser, som fremgår med positive beløb, er mindreforbrug, mens merforbrug fremgår som negative beløb.

 

Driftsudgifter

Tabel 1. Forventet regnskab, drift, pr. 31/3 2020

 

Af tabel 1 fremgår, at der forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på +10,7 mio. kr. (kolonne F). Det bemærkes, at genbevillingen vedrørende 2020 udgør +24,7 mio.kr., hvilket betyder, at der anvendes 14 mio. kr. af de genbevilligede midler i 2020.

 

Afvigelsen dækker både over områder med selvforvaltning, projekter og rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2 nedenfor, idet der bemærkes følgende:

 • Under "selvforvaltning" hører decentrale enheder, som for eksempel daginstitutioner, dagpleje, skoler, døgntilbud, tandpleje mv.
 • "Projekterne" indeholder midler afsat til konkrete projekter, som skal returneres, hvis de ikke bliver brugt.
 • "Rammestyring" indeholder midler afsat på centrale konti, som indeholder udgifter til friplads og søskendetilskud, indtægter fra forældrebetalinger, mellemkommunale afregninger, demografireguleringer, udgifter til fri-, privat- og efterskoler, udgifter til elevbefordring, udgifter til foranstaltninger, udgifter til overførselsindkomster mm.

 

Tabel 2. Forventet regnskab, afvigelse drift, pr. 31/3 2020

 

Som det fremgår af tabel 2, udviser selvforvaltningsområdet en afvigelse på +8,1 mio. kr., mens der på det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på knap +0,5 mio. kr. Nedenfor gennemgås hvert serviceområde i detaljer.

 

Det bemærkes, at der er behov for at foretage en række budgetkorrektioner/omplaceringer mellem serviceområder, som i sagens natur kommer til at påvirke det korrigerede budget og dermed afvigelsen pr. serviceområde. Af tabel 3 fremgår, at afvigelsen efter budgetkorrektioner, herunder demografi, forventes at blive 14,3 mio. kr. Tabel 4 viser tilsvarende, hvordan afvigelser fordeler sig efter budgetkorrektioner. Der redegøres for korrektionerne i den følgende tekst.

 

Tabel 3. Forventet regnskab efter budgetkorrektioner, afvigelse drift, pr. 31/3 2020

 

Tabel 4. Forventet regnskab, afvigelse efter budgetkorrektioner pr. 31/3 2020

 

SO10 Dagtilbud

 

Tabel 5. Forventet regnskab 2020, pr 31/3.

 

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Serviceområde 10, Dagtilbud viser en samlet forventet afvigelse på 10,7 mio. kr. (se tabel 5). Den fordeler sig med et mindreforbrug på rammestyringsområdet på +8,4 mio. kr. og et mindreforbrug på +2,3 mio. kr. på selvforvaltningsområdet. Der vil i de kommende måneder foretages en systematisk dialog med de decentrale ledere med henblik på at drøfte præmisserne for deres indmeldinger om det forventede resultat i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Afvigelsen på området vil påvirkes af flytninger af midler mellem serviceområder under Børne- og Familieudvalget. Fra rammestyringen på SO10 anmodes der i forbindelse med denne budgetopfølgning om en flytning af i alt -7,8 mio. kr. fra serviceområde 10 Dagtilbud til serviceområde 12 Folkeskole mv. Budgetkorrektionen vedrører omlægning af huslejeopkrævning på 3,8 mio. kr. samt 4,0 mio. kr., som vedrører overgangen fra fritidshjem til SFO, hvor midler vedrørende førskolebørn flyttes fra Dagtilbud til skoleområdet. Mindreforbruget på det rammestyrede område udgør herefter +0,6 mio. kr., mens den samlede afvigelse på serviceområde 10 Dagtilbud udgør 3,0 mio. kr. (se tabel 3).

 

Der er fortsat opmærksomhed på udviklingen af udgifter til privat pasning i vuggestuer og børnehaver. Der er stigning i antal passede børn på især 4 institutioner, hvor udgiften i 2020 er steget med 2,8 mio. kr. i forhold til 2019. Udgifter til andre private institutioner forventes at stige med yderligere 0,850 mio. kr. i forhold til sidste år. Endvidere kan der konstateres et fortsat faldende antal børn i dagplejen, hvilken medfører behov for en fortsat løbende kapacitetstilpasning.

 

SO12 Folke- og Ungdomsskoler

 

Tabel 6. Forventet regnskab 2020, pr. 31/3.

 

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. (se tabel 6). Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på rammestyringsområdet på -8,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på selvforvaltningsområdet. Merforbruget på rammestyringsområdet skyldes, at der mangler den budgettilførsel, som beskrevet under serviceområde 10 Dagtilbud, hvor der anmodes om en varig overflytning på +7,8 mio. kr. Derudover anmodes der i forbindelse med denne sag om tillægsbevilling vedrørende demografiregulering på fri- og efterskoler på +3,5 mio. kr. i 2020 og frem jf. gældende retningslinjer. Herefter udgør mindreforbruget på rammestyring +2,7 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på serviceområde 12 Folkeskoler mv. udgør herefter +13,4 mio. kr. (se tabel 3).

 

Det samlede mindreforbrug på selvforvaltningsområdet fordeler sig lidt forskellige blandt skolerne. Ca. 2/3 af skolerne har indmeldt et mindreforbrug eller balance, mens den resterende tredjedel af skolerne har indmeldt en merforbrug. Der vil i de kommende måneder foretages en systematisk dialog med de decentrale ledere med henblik på at drøfte præmisserne for deres indmeldinger om det forventede resultat i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Endvidere skal det nævnes, at 2020 er det første år med den nye tildelingsmodel for skolerne, og hvor 10. klasse er flyttet til Herningsholms Erhvervsskolen. Dette giver en vis usikkerhed.

 

SO16 Børn og Familie

 

Tabel 7. Forventet regnskab 2020, pr. 31/3.

 

 

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Serviceområde 16, Børn- og Familie viser en samlet forventet afvigelse på -2,1 mio. kr. (se tabel 7). Mindreforbruget på det rammestyrede område udgør 0,6 mio. kr., og merforbruget på selvforvaltning udgør -2,7 mio. kr.

 

På selvforvaltningsområdet afviger blandt andet Døgn og Familiestøtte Herning negativt i forhold til budgettet. Der ses derfor nu på sammenhængen mellem takstniveauer og udgiftsstruktur for de specialiserede døgntilbud. Det gælder især driften på Tjørringhus, hvor der konstateres en ubalance mellem budget og forbrug. Det igangsættes en proces med blandt andet inddragelse af MED-udvalget med henblik på håndtering af ubalancen til senere behandling i Børne- og Familieudvalget.

 

På det rammestyrede område findes udgifter og indtægter vedrørende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Området er nogenlunde i balance, der ses dog en øgning af udgifterne til hjemmebaserede indsatser på handicapområdet. Samtidigt ses et fald i udgifterne til anbringelser udenfor hjemmet, hvilket primært skyldes mindre brug end budgetteret af Herning Kommunes døgntilbud. Det er forudsat, at nye anbringelser i plejefamilier i de kommende måneder gennemsnitligt kan realiseres på 5 vederlag. Dette er den budgetforudsætning, som afspejler Byrådets beslutninger fra december 2019 (punkt 273). Det bemærkes, at beslutningerne om antal vederlag træffes efter en konkret, individuel vurdering af hver sag.

 

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 40,158 mio. kr. på anlægsområdet, hvilket især skyldes følgende projekter:

 

Projekter, hvor der er forskydninger mellem årene:

 • Et mindreforbrug på Talentskolen ved Holing Sportscenter på 20 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Højgårdområdet - Højgård Børnehus på 4,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Engblommen, Snejbjerg på 12,0 mio. kr.

 

Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelle mer- eller mindreforbrug:

 • Et mindreforbrug på Skolefonden på 1,083 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Tre nye børnehaver på 1,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Lindbjergskolen på 2,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Opgradering af de fire midtbyskoler på 0,075 mio. kr.

 

Det store mindreforbrug på Talentskolen i Holing og Engblommen i Snejbjerg skyldes en tidsmæssig forskydning mellem projektets tidsplan og bevilling. Derfor forventes den største del af mindreforbruget på det samlede anlægsområde overført til 2021.

Økonomi

I forbindelse med denne budgetopfølgning korrigeres budgetterne på serviceområderne. Budgetkorrektionerne sker på grund af opgaveflytning mellem serviceområderne og er varige, dvs. fra 2020 og frem. Endvidere indgår demografiregulering vedrørende fri- og efterskoler fra 2020 og frem i denne opfølgning.

 

 

 

Fra SO10 Dagtilbud anmodes der om en flytning af i alt -7,683 mio. kr. Budgetkorrektionen vedrører omlægning af huslejeopkrævning på 3,731 mio. kr. samt 4,1 mio. kr. vedrørende førskolebørn i SFO. Endvidere anmodes om tilførsel på 74.000 kr. vedrørende diverse rettelser mellem serviceområde 10 Dagtilbud og serviceområde 12 Folkeskoler mv. samt tilførsel af 74.000 kr. fra serviceområde 16 Børn og Familie vedrørende bygningsdrift af Munkgaard.

 

Til SO12 Folke- og Ungdomsskoler anmodes om en samlet tilførsel på 11,286 mio. kr. Udover de ovennævnte korrektioner vedrørende flytning af SFO-midler og huslejebudgetter fra SO10 Dagtilbud anmodes om en tillægsbevilling på 3,529 mio. kr. vedrørende demografiregulering for fri- og efterskoler i 2020 og frem, jf. gældende praksis, og som beskrevet i sagsfremstilling. Budgetbeløbet reguleres ud fra elevtallet pr. 5/9 2019 og de godkendte takster fra december 2019.

 

Fra SO16 Børn og Familie anmodes om flytning af budget til drift af Munkgaard 74.000 kr. til serviceområde 10 Dagtilbud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstilling, som består af dels en række omplaceringer mellem serviceområder i 2020 og frem og dels en anmodning om tillægsbevilling på 3,529 mio. kr. i 2020 og frem vedrørende demografiregulering for fri- og efterskoler til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler
atbudgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-27-20 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Materiale til budget 2021: Mål, driftsbemærkninger og ændringsskemaer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2021 - 2024 aflevere budgetforslag i juni 2020.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2021 på Børne- og Familieudvalgets område for serviceområder 10, Dagtilbud til børn, 12, Folke- og ungdomsskoler og 16, Børn og Familie. Budgetforslaget til den kommende budgetkonference består af udkast til mål, budgetbemærkninger og ændringsskemaer for serviceområderne.

 

Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet indenfor Børne- og Familieudvalgets udmeldte budgetramme for 2021. Budgetbemærkninger 2021, udkast til mål 2021 og ændringsskemaer er vedlagt som bilag.

 

I udkast til budgetmål for 2021 er beskrevet to mål for alle tre serviceområder i perioden 2021-2024, der omhandler:

 

1. Elevfraværet i skolerne.

2. Inddragelse og involvering af børn og unge i beslutninger i de fællesskaber, de er en del af.

 

Begge mål tager afsæt i Børne- og Ungepolitikken og Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor.

 

Det bemærkes, at demografireguleringen for serviceområde 10, dagtilbud vil blive foretaget i forbindelse med 1. behandling af budget.

 

Der er følgende bilag til dagsordenen:

 • Mål for budget 2021-2024
 • Budgetbemærkninger for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget
 • Ændringsskemaer for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget. Bilagene viser i detaljer, hvordan budgetterne for det enkelte serviceområde ændrer sig mellem 2020 og 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetbemærkninger, udkast til mål samt ændringsskemaer fra serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger. Forvaltningen beskriver desuden et mål vedrørende læsning, herunder ordblindeindsatser.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-A26-1-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om status på håndtering af COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der gives en orientering på status på håndteringen af COVID-19 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene (vuggestuer, børnehaver og dagplejen) kører nærmest normal drift med fuld åbningstid, og stort set alle børn benytter igen tilbuddene. Hygiejnekravene er nu på et niveau, der giver institutionerne og dagplejen mulighed for at lave en hverdag, der ligner almindelig pædagogisk praksis.

 

Alle eleverne er tilbage i skolerne, og alle børn får en god og varieret skoledag. Undervisningen foregår stadig under bekendtgørelsen om nødundervisning, da det af hygiejnemæssige grunde endnu ikke er muligt at benytte faglokaler som håndværk og design, fysik mv. som normalt. Det betyder, at skolerne endnu ikke har mulighed for at leve op til alle fagmål, men på trods herfor undervises der målrettet i fagene.

 

COVID-19 nedlukningen har medført, at en række opgaver på det specialiserede børneområde er udsat.

 

Mest markant er udfordringen i Tandplejen, der har udsat mere end 9.000 tandeftersyn og forebyggende behandlinger. Opgaveophobning svarer til to fuldtidstandlægers og to klinikassistenters arbejde i et år. Sundhedsplejen har ikke afviklet tilbud til skolebørn og dagtilbud. Der udestår sundhedssamtaler og undersøgelser i 0., 4. og 7. klasse, undervisningsforløb i 5. og 8. klasser samt konsulentbesøg i dagtilbud.

 

Døgn og Familiestøtte Herning har aflyst alle gruppeforløb, for eksempel netværksgrupper for plejefamilier, søskendegrupper, gruppeforløb for forældre med børn med funktionsnedsættelser og kursusdage for plejefamilier. Tilsvarende for Ambulante familiebehandlingstilbud. Der er pt. øgede ventelister på en række forebyggende vejledningsforløb.

 

Der foregår løbende evaluering af erfaringerne fra Coronakrisen på de respektive driftsområder, og der er yderligere evaluering under planlægning.

 

Med hensyn til økonomien har vi på nuværende tidspunkt ikke overblik over den samlede bundlinje, ligesom det også er uafklaret, hvordan Herning kommune bliver kompenseret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne.

 

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. marts 2020 (punkt 40) godkendte udvalget måltallene for søgningen i 2021. På daværende tidspunkt var de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne for 2020 endnu ikke offentliggjorte. Derfor præsenteres Børne- og Familieudvalget nu for de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne for 2020. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne.

 

I nedenstående tabel 1 fremgår de officielle søgetal for henholdsvis 2019 og 2020. Derudover fremgår de godkendte måltal for søgningen i 2021.

 

I tabel 2 efterfølgende fremgår det faktiske antal elever, som søgte i de forskellige kategorier i henholdsvis 2019 og 2020. Dette kan bidrage til uddybende forklaringer på søgetallene i tabel 1. Kommentarer til søgetallene fremgår under tabellerne.

 

Tabel 1: Søgetal og måltal (procentvis fordeling af elever)

 

Tabel 2: Søgning (antal elever)

  

Kommentarer til søgetallene for 2020:

 

Søgning til erhvervsuddannelserne:
Som det fremgår af søgetallene for 2020 (tabel 1), er der sket et fald i andelen af elever fra både 9. og 10. klasse, som søger ind på erhvervsuddannelserne. Denne tendens gør sig ligeledes gældende samlet set for Region Midtjylland samt i mange af de kommuner, vi normalvist sammenligner os med (se notat fra Styrelsen for IT og Læring, Børne- og Undervisningsministeriet, bilag 2).

 

Det bør dog pointeres, at selvom der i Herning Kommune andelsmæssigt er færre, som har søgt ind på en erhvervsuddannelse, er der sket en stigning set i antal faktiske elever. Dette fremgår i tabel 2. I 2019 var der 229 elever, som søgte en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, mens der i 2020 er 240 elever fra 9. og 10. klasse, som har søgt ind på en erhvervsuddannelse.

 

Derudover kan det nævnes, at optagelseskriterierne på erhvervsuddannelserne kan have betydning for, at andelsmæssigt færre søger en erhvervsuddannelse, da mange elever ikke opnår et to-tal i dansk og matematik ved afgangsprøverne. Hertil ses der en stigning i antallet af elever, som søger 10. klasse, hvilket kan være for at forbedre sine afgangskarakterer, inden der søges ind på en erhvervsuddannelse.

 

Søgning til de gymnasiale uddannelser:
Der ses i søgetallene for 2020 (tabel 1) et fald i andelen af elever, som søger de gymnasiale uddannelser direkte efter 9. klasse, mens der ses en stigning i andelen af elever, som søger gymnasiale uddannelser efter 10. klasse. I tabel 2 fremgår det, at der er en stigning i antallet af elever, som søger 10. klasse, hvorfor søgemønstret til de gymnasiale uddannelser kan være et udtryk for, at flere elever vælger at tage 10. klasse, inden de søger ind på en gymnasial uddannelse.

 

Opgjort i antal faktiske elever (tabel 2) er der tale om en samlet stigning i antallet af elever, som søger ind på de gymnasiale uddannelser i 2020. I 2019 var der 690 elever og i 2020 er der 754 elever, som søgte ind på de gymnasiale uddannelser. De gymnasiale uddannelser er dog stadig ikke på niveau med, hvor de var i 2018.

 

Øvrigt (FGU, STU mv.):
Som det fremgår af søgetallene (tabel 1), er andelen af 9. klasseelever i kategorien ”øvrigt” steget. Hertil er det vigtigt at pointere, at kategorien indeholder flere forskellige ting og ofte inddeles i FGU (Forberedende Grunduddannelse), STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og ”Andet” (højskoleophold, udlandsrejser, arbejde mv.). Det giver derfor bedst mening at se på den opdelt. Som det fremgår af tabel 2, er der 69 elever registreret under ”Andet” (højskoleophold, udlandsrejser, arbejde mv.). Der er dog heriblandt 30 fejlregistreringer (det er forældrene, som selv registrerer ind, og der kan derfor ske fejl). De 30 fejlplaceringer skulle have været placeret således: STU (6), FGU (4), 10.klasses efterskole (8), 10.klasses specialtilbud (11) og Mesterlære (1).

 

Når de 19 elever, som reelt tilhører 10. klassetilbud, men er fejlplacerede i kategorien ”andet”, trækkes fra, er der reelt kun 71 elever i den samlede kategori ”øvrigt”. Således er der ikke tale om en stigning i antallet af elever i denne kategori, som det ellers ser ud til på søgetallenes udvikling fra 2019 til 2020 (tabel 1 og tabel 2).

 

Efter præsentation af søgetallene for Børne- og Familieudvalget offentliggøres søgetal og måltal jf. lovgivningen på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Offentliggørelsen af søgetal og måltal for søgning til ungdomsuddannelserne har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Ved førstkommende møde i Børne- og Familieudvalget tilrettelægges en temadrøftelse om de igangværende tiltag i forhold til at lykkes med implementering af erhvervsskolereformen.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning om fremtidige indsatser vedrørende ordblinde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Grindsted og Sara Majgård Kjær

Sagsresume

På sit møde den 5. februar 2020 (punkt 25) blev Børne- og Familieudvalget orienteret om de nuværende initiativer målrettet ordblinde børn og unge i Herning Kommune. Her besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til fremtidige indsatser med fokus på styrkelse af ordblindeområdet.

 

Mulige fremtidige indsatser på ordblindeområdet fremlægges til Børne- og Familieudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

I 2015 godkendte Børne- og Familieudvalget ”Strategi og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune”, som tjener som inspiration og vejledning til den generelle indsats vedrørende ordblinde elever på skolerne.

 

Siden skoleåret 2017/18 har overbygningsskolerne i Herning Kommune arbejdet med udviklingsprojektet ”Læsecenter Herning”, hvis formål er at understøtte kommunens skoler i at løfte den faglige kvalitet i forhold til undervisning af ordblinde elever.

 

Etableringen af ”Læsecenter Herning” er sket faseopdelt, og ved afslutningen af skoleåret 2021/22 vil de sidste overbygningsskoler have etableret ”Læsecenter Herning” lokalt. Den faseopdelte etablering betyder også, at den fulde økonomiske ramme på 1,4 mio. kr., der blev etableret med iværksættelsen af ”Læsecenter Herning” som en central medfinansiering, langsomt vil blive udfaset allerede fra skoleåret 2020/21 (se økonomiafsnittet).

 

Mange børn og unge i Herning Kommune bliver diagnosticeret med ordblindhed. Børn og unge med ordblindhed skal også blive så dygtige, som de kan, og blive en del af fællesskabet. Derfor er et fortsat fokus på området relevant allerede fra skoleåret 2020/21, hvor den gradvise etablering af ”Læsecenter Herning” påbegynder sin afslutning.

 

Nogle af de mulige fremtidige initiativer kunne være følgende:

 • Kursus med Christian Bock
 • Uddannelse af ordblindelærere
 • Timetildeling til skolerne
 • Licensaftale med Vitec – SubReader School

 

I bilaget beskrives indholdet og økonomien i de fem initiativer.

 

Supplerende initiativer:

Ovenstående initiativer har samlet en økonomisk ramme, der svarer til det årlige budget, der er afsat til ”Læsecenter Herning”. De fire ovenstående initiativer kan dog suppleres med yderligere to initiativer:

 • Kursus til elever med ordblindhed
 • Efteruddannelse af dansklærere med fokus på elever med ordblindhed

 

Indholdet og økonomien i disse initiativer ses ligeledes i bilaget

 

Det skal desuden nævnes, at Undervisningsministeriet har lanceret portalen Ordblindhed.dk, som gennem tekst og film skal give fagpersoner og andre borgere et hurtigt overblik over mulighederne for at få den nødvendige støtte til ordblindhed. Find portalen her.

Økonomi

Til ”Læsecenter Herning” blev der afsat 0,6 mio. kr. i skoleåret 2016/17 og derefter 1,4 mio. kr. årligt fra skoleåret 2017/18 fra den centrale konto på Serviceområde 12.  

 

I nedenstående tabel ses den økonomiske ramme for hver af de fire mulige initiativer separat, som samlet har en økonomisk ramme svarende til budgettet for ”Læsecenter Herning”. Derudover fremgår den økonomiske ramme for de supplerende initiativer. Økonomien omkring efteruddannelse af dansklærere omfatter både foredragsholdere, kursusafgift og vikardækning.

 

Skoleåret 2020/21

Skoleåret 2021/22

Skoleåret 2022/23

Økonomisk ramme for "Læsecenter Herning"

1.400.000 kr.

1.400.000 kr.

1.400.000 kr.

”Læsecenter Herning”

625.000 kr.

300.000 kr.

0 kr.

Beløb til rådighed

775.000 kr.

1.100.000 kr.

1.400.000 kr.

Forslag til initiativer

 

 

 

    Kursus Christian Bock

10.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

    Uddannelse af ordblindelærere

91.000 kr.

91.000 kr.

91.000 kr.

    Timetildeling til skolerne

629.000 kr.

954.000 kr.

1.254.000 kr.

    Subreader School

45.000 kr.

45.000 kr.

45.000 kr.

 

 

 

 

Supplerende initiativer

 

 

 

    Kursus til elever med ordblindhed

200.000 kr.

200.000 kr.

200.000 kr.

    Efteruddannelse af dansklærere

-

800.000 kr.

400.000 kr.

Økonomisk difference

200.000 kr.

1.000.000 kr.

600.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget beslutter, om der fremadrettet skal arbejdes videre med de opstillede initiativer.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med de 4 skitserede forslag.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning vedrørende oprettelse af ungdomsklub i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Bjørnskov Hansen og Sara Majgård Kjær

Sagsresume

På sit møde den 10. april 2019 (punkt 38) godkendte Børne- og Familieudvalget en ny struktur for junior- og ungdomsklubber i Herning Kommune. Her var en ungdomsklub i Aulum ikke foreslået. UngHerning og Aulum-Hodsager Skole har dog efterfølgende oplevet et behov for et klubtilbud til de unge i Aulum. På baggrund heraf foreslås strukturen tilpasset.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af ungdomsklub i Aulum.

Sagsfremstilling

UngHerning og Aulum-Hodsager Skole oplever, at de unge i Aulum løbende udtrykker et ønske om et sted, de kan være sammen i trygge rammer. Dette beror på udtalelser fra de unge samt den store tilslutning, der er til juniorklubben i Aulum. Her er 21 ud af 70 registrerede medlemmer fra 6. årgang. Disse elever vil fra næste skoleår være for gamle til at benytte juniorklubtilbuddet, hvis målgruppe er elever i 4.-6. årgang.

 

Aulum-Hodsager Skole og UngHerning har indledt et samarbejde omkring en lektiecafé. Til dette formål har skolen indrettet et lokale, som de gerne vil stille til rådighed for UngHerning til fremtidig ungdomsklub. Ungdomsklubben i Aulum vil blive oprettet på samme grundlag som de øvrige ungdomsklubber, der drives af UngHerning.

 

Se bilag for en oversigt over de juniorklubber og ungdomsklubber, som drives af UngHerning.

Økonomi

Udgifterne til oprettelse af ungdomsklub i Aulum fordeles mellem Aulum-Hodsager Skole og UngHerning og indeholdes i de nuværende budgetter. Fordelingen er som følger.

 

Forbrugsudgifter (el, vand, varme og renovation) afholdes af Aulum-Hodsager Skole.

Driftsudgifter (lønninger og aktivitetsmidler) afholdes af UngHerning.

Etableringsomkostninger omkring lokaleindretning afholdes af Aulum-Hodsager Skole.

Etableringsomkostninger omkring aktivitetsudstyr afholdes af UngHerning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender justeringen i klubstrukturen i forbindelse med etableringen af en ungdomsklub i Aulum.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-7-16 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Godkendelse af fortsat fællesledelse ved Solsikken og Sdr. Felding Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Rotbøl, Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte den 15. marts 2017 fælles ledelse og bestyrelse mellem daginstitutionen Solsikken og Sdr. Felding Skole. Godkendelsen var en del af Undervisningsministeriets rammeforsøg med fælles ledelse og bestyrelse for skoler med over 300 elever. Børne- og Familieudvalget besluttede samtidigt, at udvalget skal tage stilling til, om fælles ledelse og bestyrelse ved Solsikken og Sdr. Felding Skole skal fortsætte, alt efter resultatet af ministeriets evaluering.

 

Solsikken og Sdr. Felding Skole ønsker at fortsætte med fælles ledelse og bestyrelse og søger godkendelse ved Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Solsikken og Sdr. Felding Skole har siden 1. august 2017 haft fælles ledelse og bestyrelse efter folkeskolelovens § 24a og § 55.

 

Da Sdr. Felding Skole på det tidspunkt havde over 300 elever, blev de en del af Undervisningsministeriets rammeforsøg med fælles ledelse og bestyrelse for skoler med over 300 elever. Rammeforsøget var gældende for perioden 1. januar 2017 til 1. januar 2020, men blev senere forlænget til 1. august 2020.

 

Undervisningsministeriet har evalueret rammeforsøget med blandt andet følgende resultat:

 • Alle kommuner oplever, at etablering af fælles ledelse og bestyrelse via rammeforsøget har bidraget til øget fleksibilitet, effektiviseringsgevinster og en styrket overgang på tværs af dagtilbud og skole
 • Af fordele kan fremhæves smidige overgange, en styrket pædagogisk praksis og økonomiske effektiviseringsgevinster.
 • Af ulemper kan særligt fremhæves kompleksiteten ved fælles ledelse samt risikoen for uligevægt mellem skole og dagtilbud.

 

Elevtallet ved Sdr. Felding Skole er siden 2017 faldet fra 335 elever til 285 elever. Elev- og Klassetalsprognose 2018/19 - 2031/32 viser heller ikke over 300 elever i de kommende år. Da folkeskolelovens § 24a og § 55 giver mulighed for fælles ledelse og bestyrelse mellem dagtilbud og skoler, med normalt ikke over 300 elever, er det nu muligt at fortsætte fælles ledelse og bestyrelse for Solsikken og Sdr. Felding Skole under Folkeskolelovens normale bestemmelser.

 

Fællesbestyrelsen ved Solsikken og Sdr. Felding Skole har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte med fælles ledelse og bestyrelse.

 

Den nuværende ledelsesstruktur, hvor skoleleder er øverste leder, og der er ansat pædagogisk leder i dagtilbuddet, fortsætter.

Økonomi

Ordningen vil ikke have nogle økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Solsikken og Sdr. Felding Skole fortsætter med fælles ledelse og bestyrelse efter folkeskolelovens § 24a og 55.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Udskydelse af implementering af den styrkede pædagogiske læreplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan blev igangsat ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018. Det fremgår af dagtilbudsloven, at den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i kommunerne senest to år efter lovens ikrafttræden. Det vil sige den 1. juli 2020.

 

På baggrund af Coronakrisen har Børne- og Undervisningsministeriet givet mulighed for at udskyde implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Ny dato for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af Coronakrisen har Børne- og Undervisningsministeriet præciseret, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med den gradvise genåbning af dagtilbudsområdet kan udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

 

Center for Børn og Læring foreslår, at den styrkede pædagogiske læreplan skal være fuldt implementeret og offentliggjort den 1. oktober 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at 1. oktober 2020 er deadline for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 84.10.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Ansøgning om dispensation for valg til fællesbestyrelse til Sørvad-Ørnhøj Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Fælleslederen ved Sørvad-Ørnhøj Skole ansøger om dispensation for valg af ny bestyrelse på Sørvad-Ørnhøj Skole, således at der kan afholdes fysisk valgmøde straks efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Sørvad-Ørnhøj Skole er en sammenlægning af 2 skoler og en børnehave pr. 1. august 2020. Skolelederen er fælles leder, og skolen vil have undervisning på 2 afdelinger.

 

Lederen anser valghandlingen til ny fællesbestyrelse som meget vigtig og ønsker derfor at udsætte valget, så der kan afholdes valgmøde med muligt fysisk fremmøde straks efter starten af det nye skoleår.

 

I sammenlægningsfasen er der nedsat en interimbestyrelse, som vil fortsætte, indtil den nye fællesbestyrelse er valgt.

 

Fælleslederen ansøger om dispensation for, at valg til fællesbestyrelse i ovenstående tilfælde gennemføres efter sommerferien.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgning om udsættelse af valg til fællesbestyrelse på Sørvad-Ørnhøj Skole til efter sommerferien.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-4-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab vedr. Engbjerg Multisal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Engbjerg Multisal. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 19. december 2017 og 13. november 2018 på henholdsvis 1.600.000 og 308.000 kr., i alt 1.908.000 kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Engbjerg Multisal, sted nr. 301082.

 

Anlægsprojektet har omfattet etablering af ny multisal med separat indgang og garderobe ved eksisterende gymnastiksal.

 

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Revideret tidsplan for valg til skolebestyrelser (se bilag)
 • Danske Regioner sætter på årets konference Sundhed for Alle fokus på børn og unges sundhed og trivsel. Konferencen afholdes torsdag den 5. november 2020 (Se bilag). Afhængig af den aktuelle situation forventes åbnet for tilmelding til konferencen på den anden side af sommerferien.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer