Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 2. september 2014
Mødested: B2.01 Ekstraordinært møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-8-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Decentral struktur for folkeskoler og daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Britta Andersen, Bo Meldgaard

 

 

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra 1. behandlingen i Børne- og Familieudvalgets møde d. 4. juni 2014, og efterfølgende behandling i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd d. 23. juni 2014 pkt. 191.
 
Den samlede sagsfremstilling fra 1. behandlingen vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet med høringsfrist d. 19. august 2014.
 
Der er indkommet høringssvar fra:
 

 • Fælles høringssvar fra Arnborgs fællesbestyrelse og Kølkærs fællesbestyrelse

 • Skolebestyrelsen ved Aulum Byskole

 • Skolebestyrelsen ved Brændgaardskolen

 • BUPL MidtVestjylland

 • Skolebestyrelsen for Gjellerupskolen

 • Fællesbrev fra skolebestyrelserne ved Gjellerupskolen og Hammerum Skole

 • Skolebestyrelsen ved Gullestrup Skole

 • Fællesbestyrelsen for Haderup Skole og Børnehuset

 • Skolebestyrelsen ved Hammerum Skole

 • Skolebestyrelsen ved Herningsholmskolen

 • Herningegnens Lærerforening

 • Fællesbestyrelsen for Hodsager Skole og Regnbuen

 • Bestyrelsen for Holtbjerg Børnehus

 • Skolebestyrelsen for Holtbjergskolen

 • Fællesbestyrelsen for Ilskov Skole og Skovmyren

 • Skolebestyrelsen for Kibæk Skole

 • Skolebestyrelsen ved Lind Skole

 • Skolebestyrelsen for Lundgaardskolen

 • Peter Andersen, Vildbjerg

 • Fællesbestyrelsen for Sinding Ørre Midtpunkt

 • Fællesbestyrelsen ved Skarrild Karstoft Landsbycenter

 • Berørte forældregrupper fra Skibbild-Nøvling og Sinding/Ørre

 • Skolelederforeningen

 • Fællesbestyrelsen for SNILD (Nøvling Skole og Midgaarden)

 • Fællesbestyrelsen ved Timring Læringscenter

 • UngHerning

 • Skolebestyrelsen ved Vildbjerg Skole

 • Skolebestyrelsen ved Vinding Skole

 • Fællesbestyrelsen for Ørnhøj Skole og Børnehøjen

Alle høringssvarene er indscannet som ét dokument og vedlægges sagen som bilag.
  
Iværksættelse af proces om eventuelle strukturændringer på dagtilbudsområdet er igangsat af Børne- og Familieudvalget, der godkendte såvel tidsplan som projektbeskrivelse den 20. august 2014. Projektbeskrivelse vedlægges til orientering som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget anbefaler Byrådet

 

at Feldborg Skole med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Haderup Skole. Feldborgs skoledistrikt lægges sammen med Haderup Skoles skoledistrikt,

 

at Nøvling Skole med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Sinding Skole. Nøvlings skoledistrikt lægges sammen med Sinding Skoles skoledistrikt

 

at Eleverne fra den sammenlagte skole i Sinding fremover fortsætter i Vildbjerg Skoles 7. – 9. klasse,

 

at Nuværende elever fra Sinding Skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Lundgaardskolen færdiggør deres skoleforløb på Lundgaardskolen,

 

at Holtbjergskolen med virkning fra 1. august 2015 lukkes og eleverne overføres til Herningsholmskolen. Holtbjergskolens skoledistrikt lægges sammen med Herningsholmskolens skoledistrikt,

 

at Nuværende elever fra Holtbjergskolens skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Hammerum Skole færdiggør deres skoleforløb på Hammerum Skole,

 

at I forbindelse med budgetlægningen for 2015 afsættes 8. mio. kr. til anlæg ved Herningsholmskolen,

 

at Forvaltningen i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2015/16 bemyndiges til at placere specialklasserækken ”Nieren” på andre skoler,

 

at Kølkær Skole og Arnborg Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler,

 

at Eleverne fra den sammenlagte skole Kølkær / Arnborg fremover fortsætter i Lind Skoles 7. – 9. klasse,

 

at Nuværende elever fra Kølkær Skoles skoledistrikt, der går i 7. – 9. klasse på Hammerum Skole færdiggør deres skoleforløb på Hammerum Skole,

 

at Aulum Byskole og Hodsager Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye fælles skole ledes fra Aulum Byskole,

 

at Ilskov Skole og Sunds Skoles skoledistrikter sammenlægges med virkning fra 1. august 2015 til ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye fælles skole ledes fra Sunds Skole,

 

at Sdr. Felding Skole og Skarrild Skole forpligtes på, yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.,

 

at Vinding Skole og Ørnhøj Skole forpligtes på, yderligere at udvikle deres skolefællesskaber, gerne med sigte på senere fælles skoledistrikt. Fællesskabet skal bringe børnene mere sammen og indeholde konkrete samarbejdsprojekter, for eksempel kompetenceudvikling, læseprojekter, naturprojekter og bevægelse mv.,

 

at Frigjorte midler fra 1. august 2015 i henhold til forliget anvendes fremadrettet til indsats ”Dansk som andetsprog” med 1,8 mio. kr., til inklusionsprojekter med 2 mio. kr. og 0,25 mio. kr. til Erhvervsklasser – alle 3 beløb angivet helårligt,

 

at Der igangsættes en proces med henblik på afhændelse / genanvendelse af tomme bygninger (Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen),

 

at Forvaltningen bemyndiges til at fordele inventar og øvrige materialer fra nedlagte skoler,

 

at Undervisningsmidler, flytteudgifter mm. afholdes indenfor budgetrammen,

 

at Forvaltningen i samarbejde med HR bemyndiges til at håndtere de ledelsesmæssige placeringer i forbindelse med strukturomlægningerne, herunder at optage forhandlinger med respektive organisationer om tjenstemandsansatte ledere,

 

at Forvaltningen iværksætter en proces for elever, forældre, skolebestyrelser, personale og ledere med henblik på at skabe en frugtbar fælles kultur på alle berørte skoler,

 

at Forvaltningen bemyndiges til at iværksætte og varetage øvrige personalemæssige konsekvenser af strukturændringerne i samarbejde med respektive faglige organisationer,

 

at Forvaltningen foretager nødvendige konsekvensændringer i styrelsesvedtægten for kommunens skoler.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Kasper Ravn Fredensborg (løsgænger) og Lone Nielsen (S) stemte imod.

Bilag