Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 2. juni 2021
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.00.35-G01-2-15 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Besøg fra Fælles Elevråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Katrine Korsgaard Jensen

Sagsresume

Det Fælles Elevråd i Herning Kommune har fået foretræde for Børne- og Familieudvalget. Formålet hermed er, at Udvalget og Elevrådet kan få en fælles drøftelse om, hvordan eleverne er kommet igennem COVID-19. Sagen fremlægges til udvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

Det Fælles Elevråd i Herning Kommune mødes med Børne- og Familieudvalget. Dagsordenen for mødet er, at eleverne giver deres syn på COVID-19 ud fra nedenstående dagsorden:


 1. Hvilke faglige og sociale afsavn har eleverne haft i forbindelse med COVID-19 og hjemsendelsen.
 2. Eventuelle positive erfaringer fra hjemsendelsen.
 3. De unges syn på, hvad der skal rettes fokus mod fremadrettet i forhold til det, der er mistet fagligt og socialt under hjemsendelsen.


Endvidere vil Det Fælles Elevråd kort præsentere, hvem de er, og hvad de arbejder med.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-1-27 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Materiale til budget 2022: Mål, budgetbemærkninger, ændringsskemaer og perspektivnotat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Jytte G. Jensen, Louise Raunkjær

Sagsresume

Fagudvalgene skal i henhold til den besluttede budgetprocedure for budget 2022 - 2025 aflevere budgetforslag i juni 2021. Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2022 på Børne- og Familieudvalgets område for serviceområder 10, Dagtilbud til børn, 12, Folke- og ungdomsskoler og 16, Børn og Familie. Budgetforslaget til den kommende budgetkonference består af udkast til mål, budgetbemærkninger og ændringsskemaer for serviceområderne.


Vedlagt er også perspektivnotat vedrørende 2022, som fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.


Budgetforslaget fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet indenfor Børne- og Familieudvalgets udmeldte budgetramme for 2022. Budgetbemærkninger 2022, udkast til mål 2022, ændringsskemaer og perspektivnotat er vedlagt som bilag.


I udkast til budgetmål for 2022 er beskrevet tre mål for alle tre serviceområder i perioden 2022-2025, der omhandler:

 1. Nedbringelse af skolefravær
 2. Inddragelse og involvering af børn og unge i beslutninger i de fællesskaber, de er en del af
 3. Sprog og læsning 0-17 år

Målene tager afsæt i Børne- og Ungepolitikken og Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor.


Det bemærkes, at demografireguleringen for Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vil blive indarbejdet inden budgetvedtagelsen.


Der er følgende bilag til dagsordenen:

 • Mål for budget 2022-2025
 • Budgetbemærkninger for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget
 • Ændringsskemaer for de 3 serviceområder under Børne- og Familieudvalget. Bilagene viser i detaljer, hvordan budgetterne for det enkelte serviceområde ændrer sig mellem 2021 og 2022.
 • Perspektivnotat for 2022

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetbemærkninger, udkast til mål samt ændringsskemaer fra Serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det samlede budgetforslag,
at orienteringen om perspektivnotatet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-2-21 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 på Børne- og Familieudvalgets område.


Overførslerne fra 2020 er godkendt i Byrådet den 20. april 2021 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.


Samlet set forventes der i 2021 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2020 et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2021.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2021 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2021.Der skal gøres opmærksom på, at overførslerne fra 2020 ikke er indeholdt i det korrigerede budget pr. 31. marts 2021, idet disse først er godkendt i Byrådet den 20. april 2021.


Overførslerne og afvigelsen korrigeret for overførsler er derfor vist i særskilte kolonner i tabellerne. De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2021 korrigeret for overførsler (de grå kolonner).


Driftsudgifter


Tabel 1. Forventet regnskab 2021 – drift:

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af ovenstående tabel 1, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende drift på 19,3 mio. kr. Det bemærkes, at denne afvigelse betyder, at der anvendes 9,4 mio. kr. af de genbevilligede midler i 2021.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation af afvigelse fremgår af tabellen nedenfor.


Tabel 2
. Forventet afvigelse 2021, drift – fordeling:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Generelt vedrørende budgetopfølgningen bemærkes:


Alle områder er i årets første måneder påvirket af COVID-19 i større eller mindre omfang. I budgetopfølgningen er forudsat ”normaltilstande” efter sommerferien (pr. 1. august 2021). Det bemærkes, at det faktiske forbrug registreret i de første 3 måneder i 2021 ligger på cirka samme niveau som i 2020, hvor COVID-19 situation ikke var til stede. Se bilag 4 for yderligere detaljer.


Det forventede resultat er uden tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. (besluttet i Byrådet den 18. maj 2021). Beløbet tilgår SO10 Dagtilbud og vil blive anvendt jf. beslutning i BFU den 5. maj 2021: "Midlerne anvendes til et fagligt pædagogisk løft på dagtilbudsområdet og tildeles daginstitutionerne og Dagplejen efter børnetal. Daginstitutionerne (Børnehaver og Vuggestuer) tildeles 4,3 mio. kr. og Dagplejen 0,7 mio. kr. Den konkrete anvendelse af midlerne besluttes lokalt".


I forbindelse med budgetopfølgningen har der været en i systematisk dialog med de decentrale ledere med henblik på at drøfte præmisserne for indmeldingerne om det forventede resultat. Af de vedhæftede bilag 1b og 2b fremgår resultaterne på stedniveau for henholdsvis skole og dagtilbud.


Der tages i det følgende afsnit udgangspunkt i det korrigerede budget inklusive overførsler holdt op imod det forventede regnskab. Samlet set for børn og unge fremkommer det nedenstående resultat.


Tabel 3. Forventet regnskab 2021 Børn og Unge, pr 31/3

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrugServiceområde 10 Dagtilbud for børn


Tabel 4. Forventet regnskab 2021, pr. 31/3

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 for Serviceområde 10, Dagtilbud viser et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. (se tabel 4). Den fordeler sig med et merforbrug på rammestyringsområdet på 1,4 mio. kr. og et merforbrug på 7,0 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.


På selvforvaltningsområdet skyldes merforbruget hovedsageligt merudgifter vedrørende COVID-19. Fremregnet effekt til den 1. august betyder et merforbrug på 8,7 mio. kr. Der henvises til bilag 1b for en nærmere gennemgang af resultaterne på selvforvaltningsområdet.


På det rammestyrede område skyldes den negative afvigelse hovedsageligt tekniske grunde: midlerne til at finansiere udgifter vedrørende minimumsnormering på de private daginstitutioner er midlertidigt placeret under 'Projekter'. Forældrebetalingen, tilskudskonti og ressourcetildeling til institutionerne er tilrettet i forhold til de korrigerede børnetal i marts måned. Under disse forudsætninger forventes der budgetbalance.


Udviklingen i børnetallet følges løbende, og der tilpasses ved større lokale ændringer. Et stigende børnetal i løbet af året vil betyde et merforbrug på de centrale konti samlet set, mens et faldende børnetal vil betyde mindreforbrug.

Projekter udviser pt. et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der er midler, som forventes overført til 2022 (Østbyens Børnehuse), at der er midler, som skal returneres til ministeriet (kompetenceudvikling), samt en rest vedrørende minimumsnormering, som budgetmæssigt vedrører de private dagtilbud. Se bilag 1a for yderligere detaljer.


Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler


Tabel 5. Forventet regnskab 2021, pr. 31/3 (tusind kr.)

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler viser et samlet mindreforbrug på 17,2 mio. kr. (se tabel 5). Mens der forventes stor set balance på rammestyringsområdet (-0,2 mio. kr.), forventes et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.


På rammestyring findes udgifter til COVID-19 podning og test, hvor det forventede merforbrug udgør 4,0 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Merforbruget opvejes i nogen grad af mindreforbrug vedrørende blandt andet forbrugsafgifter, rengøring og svømmekørsel. Det bemærkes, at der ikke er taget højde for eventuelle udgifter til COVID-19 podning, hvis dette skal fortsætte i skolerne efter sommerferien.


Budgettet på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nedskrives med 0,305 mio. kr. i 2021 og frem vedrørende fri- og efterskoler. Budgettet reguleres i forhold til elevtallet pr. 5/9 2020 og de godkendte takster fra december 2020. Jf. tidligere praksis foretages reguleringen for dette skoleår i forbindelse med forårets budgetopfølgning. Efter denne korrektion forventes rammestyringsområdet at udvise et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.


På selvforvaltningsområdet består mindreforbruget hovedsageligt af genbevillinger fra tidligere år. Indeholdt heri COVID-19 merudgifter, som fremskrevet udgør 2,3 mio. kr.


Projekter udviser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel fra 2020 vedrørende kompetencemidler. Midlerne anvendes i de kommende år.


Serviceområde 16 Børn- og Familie


Tabel 6. Forventet regnskab 2021, pr. 31/3 (tusind kr.)

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 for Serviceområde 16, Børn og Familie viser et forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. (se tabel 6). Den fordeler sig med et mindreforbrug på rammestyringsområdet på 5,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.


Den forventede mindreforbrug på rammestyring fordeler sig hovedsageligt på følgende poster:

 • Mindreforbrug på plejefamilieområdet på grund af et færre antal anbragte samt færre følgeudgifter udgør +2,5 mio. kr.
 • Mindreforbrug PPR og Sundhedspleje primært grundet vakancer udgør +1,5 mio. kr.
 • Merforbrug vedrørende anbringelser på sikrede institutioner udgør -1,0 mio. kr.
 • Budgetmidler på +0,651 mio. kr. til forældrekompetenceundersøgelser
 • Øgede indtægter i forbindelse med flere dyrere anbringelser udgør +1,0 mio. kr.


På selvforvaltningsområdet fordeler mindreforbruget sig med 1,4 mio. kr. på Døgn- og Familiestøtte Herning og 0,7 mio. kr. på CBF Ambulante. I Døgn og Familiestøtte Herning ses der et merforbrug på Olufsgade på grund af vigende belægning, mens der ses et mindreforbrug på Tjørringhus og Agerbo. På det Ambulante område fordeler mindreforbruget sig over flere indsatser.

I forbindelse med overførselssagen er SO16 Børn og Familie blevet tilført midler til tre projekter. Projekterne udløber i løbet af 2021 og 2022.


Ved gennemgang af konteringspraksis er der kommet opmærksomhed på, at udgifter til forældrekompetenceundersøgelser hører til på serviceområde 20 Administration. Budgettet hertil anmodes derfor flyttet fra SO16 Børn og Familie. Beløbet udgør 0,651 mio. kr.


Anlægsudgifter


Tabel 7. Forventet regnskab 2021 – anlæg

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


Som det fremgår af tabel 7, forventes i 2021 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 8,256 mio. kr. Forventningerne er baseret på vurderinger fra Kommunale Ejendomme. Der er følgende bemærkninger til afvigelserne:


Serviceområde 10:

Projekter, hvor det skyldes forskydninger mellem år:

 • Et mindreforbrug på Engblommen, Snejbjerg på 5,517 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Tre nye børnehaver på 0,773 mio. kr.


Serviceområde 12:

Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelle mer- eller mindreforbrug:

 • Et mindreforbrug på Lindbjergskolen på 2,0 mio. kr.
 • Et merforbrug på Tilpasning af Holtbjerg til samling af specialenheder/autisme på 0,033 mio. kr.

Økonomi

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:


Der er i budgettet 2020 afsat 20,890 mio. kr. til nybyggeri ved Kernehuset-Engblommen og opgradering/arealoptimering af fællesområder med SFO/skole samt nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til garderober. Midlerne er placeret på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, men opgaven ligger både på SO10 Dagtilbud for børn og SO12 Folke- og Ungdomsskoler. Derfor indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr., Engbjergskolen, samt at anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514098 Engblommen, Snejbjerg tilsvarende nedskrives med 4,5 mio. kr. i 2021.


Budgettet på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nedskrives med 0,305 mio. kr. i 2021 og frem vedrørende fri- og efterskoler.


Budget på 0,651 mio. kr. i 2021 og overslagsår til forældrekompetenceundersøgelser flyttes fra serviceområde16 Børn og Familie til serviceområde 20 Administration.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2021 og i Byrådet den 22. juni 2021.

Beslutning

Godkendt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.06-G01-1-21 Sagsbehandler: Mette Siig Wemmelund  

Ny forebyggelseshandleplan - tiltag på børn og ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X

X

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes, Preben Siggaard og Anne Ramsgaard

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget (FOU) har afsat midler til en ny fokuseret forebyggelseshandleplan med fokus på rygning, overvægt og mental sundhed. To projekter vedrører børn og unge. Børne- og Familieudvalget drøftede FOU`s oplæg på møde den 18. februar 2021, pkt. 18. Udvalget besluttede, at "der skal arbejdes videre med en konkretisering af projekterne inden for den af Forebyggelsesudvalget afsatte økonomiske ramme." På den baggrund er der i samarbejde med Sundhed og Ældre foretaget en prioritering og fokusering i projekterne, der fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i handleplanen beskrevet to projekter med en samlet økonomi på 1,1 mio. kr.:

A: Sundhed og trivsel blandt børn og unge

B: Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen

Ad. A: Sundhed og trivsel blandt børn og unge – indsats over to skoleår med start aug. 2021 – juni 2023.
Fokus: Alkohol, tobak samt overvægt blandt unge.
Målgruppen er i handleplanen beskrevet som børn og unge i overbygningsklasser i alle skoler i Herning Kommune, incl. friskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser, dvs. 13-17-årige.
Der er afsat 0,850 mio. kr. over to skoleår.

Projektet afgrænses som udgangspunkt til ti skoler på tværs af folkeskoler, friskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser. På folkeskoleområdet udvælges to skoler til at modtage indsatserne. Det sker med virkning fra det kommende skoleår. Projektet forankres i Sundhed og Ældre, hvorved der sikres sammenhæng og synergi til igangværende indsatser for unge på 18 år og derover. Der involveres aktører på tværs, blandt andre UngHerning, UngMod, Uddannelsesrådet, HEADSPACE og Sundhedsplejen.

Der vil være opmærksomhed på, om indsatserne mod overvægt kan løftes yderligere gennem eksterne fondsmidler.


B: Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen
Fokus: Gruppetilbud med fokus på trivsel og selvværd, herunder sund madlavning og motion.
Målgruppen er i handleplanen beskrevet som overvægtige børn 12-16 år.
Der er afsat 0,125 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Projektet forankres hos Sundhedsplejen og udvikles i samarbejde med Selvhjælp Herning, der som frivillig aktør vil drive gruppetilbuddene. Selvhjælp Herning har gode erfaringer at trække på. De har i flere år lavet trivselsgrupper for både børn og voksne. Fokus vil være på det sunde måltid samt på måltidet og motion som et fællesskabsskabende element i familien. Som projektet oprindeligt er beskrevet, var der afsat midler til ca. 10 overvægtige børn. Målsætningen for samarbejdet med Selvhjælp Herning er at favne flere børn og familier: flere men mindre. Børne- og Familieudvalget vil i løbet af efteråret 2021 bliver præsenteret for projektdesign. Der vil her indgå beskrivelse af eventuel visitation samt oplæg til geografisk afgræsning, f.eks. særligt udsatte boligområder.

Økonomi


2021

2022

2023

I alt

Sundhed og trivsel blandt børn og unge

0,200 mio. kr.

0,425 mio. kr.

0,225 mio. kr.

0,850 mio. kr.

Familieorienteret sundhedstilbud med fokus på sundere måltider og mere bevægelse i hverdagen

-

0,125 mio. kr.

0,125 mio. kr.

0,250 mio. kr.

I alt

0,200 mio. kr.

0,550 mio. kr.

0,350 mio. kr.

1,100 mio. kr.


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der arbejdes videre med de to projekter som beskrevet.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.


Der arbejdes videre med muligheden for ansøgning af fondsmidler.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Udmøntning af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for ældre og udsatte borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X


X
X

X

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff, Antonio Barahona

Sagsresume

I forbindelse med Finanslovsaftalen 2021 blev afsat 250 mio. kr. til at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien. Aktiviteterne skal være målrettet udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet, herunder mennesker med handicap, og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19.


Den 24. marts 2021 er indgået aftale om udmøntning af midlerne (Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien). Af aftalen fremgår en overordnet fordeling af midlerne til kommuner, regioner og private/selvejende institutioner. Den kommunale andel udgør 171,7 mio. kr., og vil blive udmøntet til kommunerne via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.


Herning kommunes andel er beregnet til 2,570 mio. kr. skønnet på baggrund af kommunens bloktilskudsnøgle for 2021. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af midlerne på relevante serviceområder.

Sagsfremstilling

Af aftalen om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien fremgår det, at kommunernes andel på 171,7 mio. kr. udmøntes via bloktilskuddet. Det betyder, at midlerne først tilgår kommunerne i efteråret. Der er dog en forventning om, at kommunerne allerede nu sætter gang i aktiviteterne, under hensyn til udviklingen i COVID-19 pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Kommunerne beslutter selv, indenfor servicelovens og kommunalfuldmagtens rammer, hvordan de konkret udmønter midlerne. Målgruppen af udsatte og sårbare borgere er bred, og borgerne vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. Aktiviteterne kan derfor både være i form af aktiviteter uden for tilbuddet, som eksempelvis udflugter til kulturaktiviteter, oplevelser og ferieaktiviteter, og i form af arrangementer på tilbuddene, som eksempelvis koncerter, foredrag og fællesspisningsaktiviteter med invitation af oplevelsesaktører.


Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af Herning kommunes andel af midlerne på 2,570 mio. kr. Det foreslås, at Serviceområde 15, Kultur forlods tildeles 100.000 kr., primært til finansiering af planlagte kulturaktiviteter på kommunens plejehjem. Tiltaget er tiltrådt af Kultur- og Fritidsudvalget på et møde den 19. april 2021.

Restbeløbet på 2,470 mio. kr. foreslås fordelt på baggrund af selvforvaltningsbudgetterne for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, Serviceområde 16 Børn og Familie og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:


Fordeling efter selvforvaltningsbudgetter ekskl. private/selvejende

1.000 kr.

Korrigeret budget

2021

pr. 31.3.2021

Andel

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

181.065

688

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

390.966

1.485

Serviceområde 16, Børn og Familie

78.162

297

I alt


2.470


Det skal bemærkes, at målgruppen for kommunens andel af midlerne alene er udsatte og sårbare borgere i kommunale tilbud. De private leverandører af tilbud til denne borgergruppe tilgodeses særskilt via en ansøgningspulje, som udmøntes og udmeldes af Socialstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at administrationens forslag til fordeling af midler til kultur- og oplevelsesaktiviteter for udsatte og sårbare borgere på social- og ældreområdet godkendes
at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 2,570 mio. kr. i 2021, fordelt med 0,688 mio. kr. til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, 0,100 mio. kr. til Serviceområde 15, Kultur, 0,297 mio. kr. til Serviceområde 16 Børn og Familie og 1,485 mio. kr. til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Finansiering sker via bloktilskudsaktstykket, som udmønter aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om femte status vedrørende "Meningsfulde Fællesskaber"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Katrine Korsgaard Jensen

Sagsresume

Strategien ”Meningsfulde Fællesskaber” er gældende i perioden 2020 til 2023. Derfor igangsættes der løbende initiativer, som skal understøtte skabelsen af meningsfulde fællesskaber blandt børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler.


Børne- og Familieudvalget får hvert kvartal en status på implementeringen af strategien. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2020 afsluttede seks arbejdsgrupper deres arbejde. Arbejdsgruppernes drøftelse resulterede i forskellige produkter, som danner baggrund for nogle af de initiativer, som blandt andet er igangsat i første halvdel af 2021. I Bilag 1 Understøttelse af Meningsfulde Fællesskaber beskrives det foreløbige arbejde med nogle af disse initiativer i kapitel 5. Det foreløbige arbejde med initiativerne er præsenteret kort nedenfor.


Fritids- og foreningsliv

I samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, Herning Idrætsråd samt de lokale skoler og foreninger arbejdes der på at skabe en platform til at fremme kommunikationen om interessen for og udbuddet af fritids- og foreningstilbud i lokalområderne. Konkret arbejdes der på at lave en underside i den eksisterende online-platform, Åben Skole, hvor det lokale fritids- og foreningsliv kan melde ind med de tilbud, de har. Denne underside vil derefter udgøre en platform med en oversigt, som giver den lokale skole et overblik over, hvilke tilbud de lokale foreninger udbyder. Skolerne har herefter mulighed for at byde ind på de tilbud, som de ønsker at benytte. Platformen forventes at kunne tilgås via AULA. Der arbejdes på at afklare, hvad der skal til for, at Herning Idrætsråd kan drive platformen.


Sang og musik i dagtilbud og skoler

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra specialklasserne på Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Valdemarskolen har under overskriften ”Musik i specialtilbuddene” arbejdet med en projektplan for, hvilke initiativer skolerne ønsker at være fælles om vedrørende musik i deres specialtilbud. Projektplanen indeholder initiativer til både elever, medarbejdere og lærere. Således er der:

 1. Et elevfokus med aktiviteter, læring og undervisning for elever.
 2. Et medarbejderfokus med kompetence- og netværksudvikling gennem kursusforløb.
 3. Et forældrefokus med opbygning af netværk til understøttelse af meningsfulde fællesskaber og venskaber blandt eleverne.


Se bilag 2 for mere information om projektplanen for Musik i specialtilbuddene.


Skolernes Musikudvalg arbejder på at udvide og videreudvikle fælles aktiviteter til kommende skoleår. Til kommende skoleår udbydes derfor et tilbud om en Sanglegedag henvendt til elever i 0. og 1. klasse. Således udvider Skolernes Musikudvalg deres målgruppe til også at inkludere de yngste elever.


Med fokus på videreudvikling af fælles aktiviteter arrangeres derudover en koncert om FN’s Verdensmål. Her vil elever fra mellemtrinnet i samarbejde med gymnasiets rytmeband synge og spille koncert udelukkende med sange, der kan relateres til FN’s Verdensmål. Koncerten forventes at foregå på Herning Gymnasium.


Skolernes Musikudvalg har ligeledes fokus på kompetenceudvikling. Derfor afholdes et kompetenceudviklingskursus for lærere kaldet Little Masters of Music. Kurset vil være for lærere i indskolingen og på mellemtrinnet, og der vil være mulighed for, at max 20 lærere kan deltage. Det forventes, at kurset vil blive afholdt på Vildbjerg Skole.


Barnets og den unges perspektiv

Et af temaerne i ”Meningsfulde Fællesskaber” er ”barnets og den unges perspektiv”. Dette hænger desuden sammen med budgetmålet om "inddragelse af børn og unge", som er gældende fra 2021. Der er udarbejdet en procesplan for indsatser omkring ”barnets og den unges perspektiv” i 2021.


På skoleområdet arbejdes der løbende med inddragelse af barnets og den unges perspektiv med udgangspunkt i 7 spor. Med afsæt i nationale trivselsmålinger arbejdes der blandt andet på, at børn og unge inddrages i og får medbestemmelse i forhold til skolernes trivselsindsatser. Derudover sættes der øget fokus på kompetenceudvikling hos både lærere og ledere med fokus på inddragelse af barnets og den unges perspektiv.


På dagtilbudsområdet arbejdes der med inddragelse af barnets og den unges perspektiv i 6 spor. Der er blandt andet fokus på at udvikle trivselsdata i dagtilbuddene. Derfor arbejdes der, med inspiration fra Børnerådet og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), på at udarbejde et talende spørgeskema til dagtilbudsbørn.


Se bilag 1 for mere information om ovenstående og øvrige initiativer, der arbejdes med vedrørende barnets og den unges perspektiv. Se derudover bilag 3 og 4 for en grafisk illustration af procesplanerne på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet.


Til dette møde har Sinding-Ørre-Midtpunkt, Skolen udarbejdet en video om betydningen af meningsfulde fællesskaber og venskaber. Forud for mødet får udvalget tilsendt videoen, så den kan ses af udvalgsmedlemmerne inden mødet.


Visitation til specialtilbud

Med øje for inklusionsdagsordenen og arbejdet for, at så mange børn og unge som muligt kan deltage i fællesskaberne, gives slutteligt en status på visitationer til specialiserede tilbud, både på skole- og dagtilbudsområdet.


Nedenstående tabel viser udviklingen i visitationer til specialklasser og specialtilbud på skoleområdet fra skoleåret 2018/2019 til skoleåret 2020/2021.


Skoleår

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Antal visitationer

157

139

127

Note: 2020/2021 dækker over perioden 01.08.2020-09.04.2021.


Af tabellen fremgår det, at der er sket et fald i antallet af visitationer til specialklasser og specialtilbud på skoleområdet. Antallet af visitationer til specialtilbud er fra skoleåret 2018/2019 til skoleåret 2020/2021 faldet med 30 sager. Dette svarer til et fald på 19 %.


Af tabellen nedenfor ses udviklingen i visitationer på dagtilbudsområdet fra år 2018 til år 2020. Af tabellen fremgår både udviklingen i antallet af visitationer til specialgrupper samt antallet af dobbeltpladser i dagplejen.


År

2018

2019

2020

Antal visitationer til specialgruppe

30

10

17

Antal dobbeltplads i dagplejen

6

2

9


Tabellen viser, at der er sket et fald i antallet af visitationer til specialgrupper på dagtilbudsområdet fra år 2018 til 2020. Tabellen viser et fald på hele 13 sager, hvilket svarer til et fald på cirka 43 % i antallet af visitationer til specialgrupper på dagtilbudsområdet.


Tabellen viser derudover, at antallet af dobbeltpladser i dagplejen er steget. Fra år 2018 til 2019 ses et fald på 4 sager, men fra 2019 til 2020 stiger antallet igen med 7 sager. Således er antallet af sager med dobbeltplads i dagplejen på 9 i 2020. Samlet set er dette en stigning på 3 sager, hvilket svarer til 50 %.


Se bilag 5 og 6 for mere information om udviklingen i antallet af visitationer til specialiserede tilbud for henholdsvis skoleområdet og dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Fremadrettet følges udviklingen ved temadrøftelser efter behov.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af forslag til forældreinddragende indsats i forbindelse med de unges uddannelsesvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 1. juli 2020 (punkt 81) besluttede udvalget, at alle elever skal i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse fra skoleåret 2021/2022. Desuden pegede udvalget på at sætte fokus på forældrenes rolle i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse. Disse to indsatser skal bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. På Børne- og Familieudvalgsmødet den 10. marts 2021 (punkt 37) godkendte udvalget modellen for obligatorisk erhvervspraktik. Det indstilles nu, at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til den forældreinddragende indsats i forbindelse med unges uddannelsesvalg

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget ønsker, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Udvalget har derfor besluttet, at alle elever skal i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse fra skoleåret 2021/2022, og at forældrene i højere grad skal inddrages i de unges uddannelsesvalg.


I efteråret 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejdede en model for den obligatoriske erhvervspraktik (godkendt af Børne- og Familieudvalget i marts 2021). Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et forslag til en forældreinddragende indsats i forbindelse med de unges uddannelsesvalg.


Arbejdsgruppen har drøftet forskellige muligheder for forældreinddragelse i de unges uddannelsesvalg. Der er taget udgangspunkt i evidensbaseret viden og tiltag fra andre kommuner. Derudover er kommunens eksisterende udskolingsaktiviteter indtænkt og erfaringer fra tidligere forældreinddragende indsatser i forbindelse med de unges uddannelsesvalg i Herning Kommune er drøftet.


Forslag til den forældreinddragende indsats i forbindelse med unges uddannelsesvalg

Arbejdsgruppen foreslår, at der i slutningen af 7. klasse afholdes et forældre- og elevwebinar med fokus på erhvervsuddannelserne og forældrenes rolle i forbindelse med deres unges uddannelsesvalg. 7. klasse vurderes som det mest hensigtsmæssige tidspunkt for sådan en indsats, da viden på området viser, at det er væsentligt, at forældre så tidligt som muligt bliver bevidste om deres rolle og indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Formålet med indsatsen er ikke, at eleverne skal tage stilling til uddannelsesvalget, hvilket også argumenterer for, at indsatsen placeres inden de mange uddannelsesaktiviteter. i 8. og 9. klasse.


Webinaret afholdes i samarbejde med skolernes uddannelsesvejledere, klasselærere samt Herningsholm Erhvervsskole og Social- og Sundhedsskolen. Webinaret vil foregå en aften primo juni i tidsrummet 19.00-20.15. Webinaret erstatter én kollektiv vejledning fra uddannelsesvejlederne i 7. klasse, hvilket frigiver ressourcer fra uddannelsesvejlederne til at håndtere opgaven.


Dele af webinaret foregår på tværs af alle 7. klasserne i kommunen (inkl. friskolerne), mens andre dele af webinaret foregår for uddannelsesvejlederens tilknyttede skoler. Og sidst foregår noget af webinaret for den enkelte skoles 7. klasseårgang. Dvs. der bliver 3 virtuelle rum, som kan veksles mellem. På den måde bliver webinaret både lokalt, nærværende og involverende samtidigt med, at bredden af erhvervsuddannelsesmulighederne ikke begrænses.


I bilag 1 er indholdet af webinaret beskrevet samt efterbehandlingen i klassen. I bilag 2 er de praktiske elementer inden og under webinaret beskrevet.


Fordele ved det virtuelle set-up:

 • Det forventes, at flere forældre har mulighed for at deltage, hvilket giver flere forældre og unge fælles referenceramme/afsæt i uddannelsesvalget. Erfaringerne fra forældrewebinaret, som ungevejledningen afholdt i efteråret 2020 som erstatning for Uddannelsesdagen, viste imponerende stor forældredeltagelse samt interesse til især erhvervsuddannelserne.
 • Erfaringerne fra forældrewebinaret i efteråret 2020 viste derudover, at rigtig mange forældre involverede sig aktivt i form af chatkommentarer og spørgsmål undervejs i webinaret. Det skyldes muligvis, at det virtuelle set-up giver deltagerne mulighed for at være anonyme. Det forventes derfor også, at mange forældre og unge vil involvere sig aktivt i det lokale forældre- elevwebinar i 7. klasse.
 • Webinaret kan veksle mellem forskellige virtuelle rum, hvor deltagerne deles op i forskellige grupper. På den måde kan dele af webinaret være for flere skoler på en gang, mens andre dele af webinaret kun er for skolens klasse. På den måde bliver webinaret både lokalt, nærværende og involverende samtidigt med, at bredden af erhvervsuddannelses-mulighederne ikke begrænses.


Opmærksomhedspunkter ved det lokale forældre-elevwebinar:

 • Tosprogede forældre, som ikke forstår dansk, kan sammen med deres unge inviteres om på skolen ved afholdelsen af webinaret. Der bruges i den forbindelse tolke.
 • Forældre uden/med dårlig internetforbindelse samt andre relevante forældre og unge kan inviteres om på skolen ved afholdelsen af webinaret.
 • Det er klasselærerens opgave at sikre, at alle eleverne ved, hvordan de deltager i webinaret derhjemme med deres forældre.
 • Som udgangspunkt er webinaret for alle forældre og unge i 7. klasse. Der kan være forældre og unge i fx specialklasser, hvor indsatsen ikke er relevant. Der vil i løbet af det kommende skoleår indgås dialog med specialskolerne og -klasserne omkring, hvordan forældreindsatsen kan målrettes specialområdet.
 • Det lokale forældre-og elevwebinar indgår som en del af den samlede indsats om at få flere til at søge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskole. Indsatsen vil derfor evalueres i sammenhængen med de øvrige tiltag.

Økonomi

Det tekniske set-up kræver professionel hjælp. Introduktionskurserne for 8. klasserne afholdes i år virtuelt grundet COVID-19. Levering af platform, teknisk support samt sparring på selve webinarer beløber sig til knap 50.000 kr.


I 7. klasserne uddeles der goodiebags til eleverne inden webinaret, som skal bruges under webinaret. De uddelte goodiebags er lavet af enten en mulepose, som fx beklædningshåndværkerne på EUD har lavet eller en papirpose med tryk, som mediegrafikerne på EUD har lavet. I poserne er der forskellige elementer, som knytter sig til webinaret. Erhvervsskolerne laver poserne, uddeler dem til skolerne og afholder udgiften hertil.


Erhvervsskolerne stiller elever og lærere til rådighed til at fortælle om forskellige erhvervsuddannelser/studieliv ved webinaret uden omkostninger.


I samarbejde med Erhvervsskolerne søges der om dækning af udgifterne til det første år. Dette gøres via det treårige regionale projekt: ”EUD for alle”, som både Herningsholm Erhvervsskole, SOSU-Herning og Herning Kommune allerede er en del af. Projektet ”EUD for alle” løber frem til september 2022. Såfremt Børne- og Familieudvalget godkender den forældreinddragende indsats, vil ansøgningen udarbejdes og efterfølgende sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.


Indsatsen vil evalueres efter det første år, hvorefter der igen skal tages stilling til dækningen af de økonomiske udgifter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den forældreinddragende indsats i forbindelse med de unges uddannelsesvalg.

Beslutning

Godkendt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Temadrøftelse og godkendelse af projektgrundlag vedrørende flere unge i erhvervsuddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet i juli 2020 (punkt 81) blev det drøftet, hvad der kan gøres for, at endnu flere unge søger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskole. Som supplement til Børne- og Familieudvalgets besluttede indsatser om obligatorisk erhvervspraktik og forældreinddragelse, forslås det, at der igangsættes et dybdegående arbejde med fokus på, hvordan alle de mange indsatser på området kan koordineres bedre. Formålet er at udarbejde en langsigtet strategi for, hvorledes udskolingseleverne og deres forældre klædes bedst muligt på til uddannelsesvalget – herunder specielt øge deres indsigt i erhvervsuddannelserne.


Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter de eksisterende indsatser på området samt fremlagte uddannelsesdata og dernæst godkender projektgrundlaget for den langsigtet strategi.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år offentliggøre søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse. Derefter skal kommunen fastsætte måltal for søgningen fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse det efterfølgende år. Formålet er at give kommunerne et større ansvar for søgningen direkte fra grundskole til erhvervsuddannelserne. Den nationale målsætning er, at mindst 25 % af en årgang siden 2020 har skullet søge en erhvervsuddannelse og mindst 30 % skal søge en erhvervsuddannelse i 2030.


Søgningen måles samlet for 9. og 10. klasseeleverne med bopæl i den pågældende kommune. Målsætningen er ikke nået for elever med bopæl i Herning Kommune, dog er målsætningen nået for de elever, der går på skolerne beliggende i Herning Kommune (se bilag 1).


På Børne- og Familieudvalgsmødet i juli 2020 (punkt 81) blev det drøftet, hvad der kan gøres for, at endnu flere unge med bopæl i Herning Kommune søger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskole. Det blev besluttet, at alle elever skal i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse fra skoleåret 2021/2022 og at fokus på forældrenes rolle, i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse, skal øges. Som supplement til disse enkeltstående indsatser forslås det, at der igangsættes et dybdegående arbejde med fokus på, hvordan alle de mange indsatser på området kan koordineres bedre. Formålet er at udarbejde en langsigtet strategi for, hvorledes udskolingseleverne og deres forældre klædes bedst muligt på til uddannelsesvalget – herunder specielt øge deres indsigt i erhvervsuddannelserne. Dette skal gøres på tværs af overbygningsskolerne, uddannelsesvejledningen og erhvervsuddannelserne, som netop alle udfører forskellige indsatser med samme mål om at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne. Strategien skal baseres på forskningsbaseret viden og nationale samt lokale skoledata. Endvidere skal strategien indeholde måltal for søgningen direkte fra grundskole til ungdomsuddannelserne for de næste fire år. Strategien skal underbygge Herning Kommunes overordnede uddannelsesstrategi - særligt mål 4, der beskriver, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Hvilket blandt andet skal ske ved at give børnene og de unge de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt, således de trives og oplever et sammenhængende og meningsfuldt skole- og uddannelsesforløb.


Organisering

Det forslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervsuddannelserne, overbygningsskolerne, Ungevejledningen og Center for Børn og Læring. Børne- og Familieudvalget er projektejer og chefgruppen i Børn og Unge er styregruppe. Herudover vil der være en koordinationsgruppe med ledelsesrepræsentanter på tværs af Beskæftigelsesafdelingen, Center for Børn og Læring og erhvervsuddannelserne. Arbejdsgruppen vil blandt andet hente rådgivning gennem såkaldte referencegrupper (Skolernes- Uddannelses- og Erhvervsudvalg, Studievejledernetværket, EUD- task force og evt. flere). Desuden vil Uddannelsesrådet orienteres og inddrages gennem hele projektperioden. Organiseringen fremgår visuelt af bilag 2.


Projektopgaven

Arbejdsgruppen har til opgave at klarlægge de eksisterende udskolingsaktiviteter, der finder sted på tværs af forvaltningerne og erhvervsuddannelserne, og vurdere ud fra forskningsbaseret viden, inspiration fra andre kommuner, nationale samt lokale skoledata, hvilke indsatser, der giver bedst mening at fortsætte med i forbindelse med målsætningen om at øge søgningen direkte fra grundskolen til erhvervsuddannelserne. Strategien skal være langsigtet, koordineret og fokuseret og desuden indeholde måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for de kommende fire år.


Forslag til proces

 • Juni 2021: godkendelse af projektgrundlag i Børne- og Familieudvalget
 • Medio juni 2021: nedsættelse af arbejdsgruppe
 • August-september 2021: klarlægning af eksisterende indsatser på tværs af overbygningsskolerne og erhvervsuddannelserne samt lokale skoledata
 • Oktober 2021: inspirationstur til anden kommunen (evt. Ballerup Kommune eller en nordjysk kommune)
 • November 2021: oplæg fra relevant forsker på området (f.eks. Lektor ved VIA University College, Bo Klindt Poulsen eller Ph.d. og chef for grundskoleområdet på EVA, Lise Tingleff Nielsen)
 • Ultimo 2021 - primo 2022: færdiggørelse af strategien
 • Primo 2022: fremlæggelse og godkendelse af strategien i Børne- og Familieudvalget


Børne- og Familieudvalget vil løbende orienteres om arbejdet frem til primo 2022, hvor det færdige resultat forventes at være klar til godkendelse.


Projektets sammenhæng til øvrige tiltag i Herning kommune

Store årgange af faglærte forlader arbejdsmarkedet i disse år for at gå på pension, og samtidig kommer langt færre faglærte ind på arbejdsmarkedet. En fremskrivning af ubalancer på arbejdsmarkedet, foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, viser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Samtidig vil der være et overskud af ufaglært arbejdskraft og akademikere (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2021).


En del af forklaringen skyldes, at andelen af 9. og 10. klasseelever, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet fra 32 % i 2000 til knap 20 % i 2021. Efter erhvervsuddannelsesreformen i 2015 ses det derudover, at tilgangen til erhvervsuddannelserne især er faldet blandt de unge på 18-24 år og de voksne elever på 25 år og derover, hvilket i vid udstrækning kan henføres til indførelsen af karakterkravet samt strukturelle ændringer i erhvervsuddannelsernes opbygning. På trods af en svag positiv stigning i gennemførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne siden 2015, betyder det markante fald i tilgangen, at der hvert år uddannes færre faglærte (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021)


Der er stor andelsmæssig forskel på, hvor mange unge der vælger en erhvervsuddannelse på tværs af regionerne. Region Nordjylland er den region, der andelsmæssigt uddanner flest unge direkte fra grundskolen til faglærte.


I Herning Kommune ønsker vi, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Det er dermed nødvendigt, at søgningen direkte fra grundskole stiger samtidigt med, at tilgangen af ældre elever øges og vigtigst; at fuldførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne fortsætter med at stige. I Beskæftigelsesafdelingen arbejdes der derfor samtidigt på at øge optaget og fuldførelsen på erhvervsuddannelserne blandt de ældre elever. Der arbejdes blandt andet på at skabe bedre muligheder for omvalg og overgange på tværs af gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser samt skabe et samarbejdsforum med relevante virksomheder og 4.g’er som led i en evt. senere rekruttering til erhvervsuddannelserne. Derudover arbejdes der på at øge andelen af ufaglærte, der gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse (jf. budgetforliget 2021).


Indsatserne i de to forvaltninger vil koordineres i projektets koordinationsgruppe og i Uddannelsesrådet.

Økonomi

Der er ikke økonomi mellem parterne. Udgifterne afholdes af de respektive parter indenfor den almindelige driftsramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter de eksisterende indsatser på området samt fremlagte uddannelsesdata og dernæst godkender projektgrundlaget for den langsigtet strategi.

Beslutning

Uddannelsesdata og indsatser blev drøftet.


Projektgrundlaget for en langsigtet handleplan blev godkendt. Systematisk inddragelse af unge og partnerskabstanken ønskes indarbejdet i den kommende proces.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-4-21 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

STU-samarbejde mellem Social- og Beskæftigelse og Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


XØvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

I budgetforlig 2021-22 fremgår det at forligspartierne ønsker at STU fortsat skal være forankret i Børn og Unge, men at samarbejdet omkring STU skal styrkes og borgerettes. Med dette punkt orienteres udvalget om status på det aktuelle og løbende arbejde omkring STU som pågår i Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Børn og Unge. Med dette planlagte punkt følges der dermed op på budgetforligsopgaven.

Sagsfremstilling

Med dette punkt følges der op på budgetforlig 2021-22 og udvalget orienteres om det kontinuerlige samarbejde om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) mellem Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Børn og Unge. Punktet behandles på Beskæftigelsesudvalgets møde den 18. maj 2021 og Børne- og Familieudvalgets møde den 2. juni 2021.


Driften af Herning Kommunes STU-skole, Ungdomscenter Knudmosen, sorterer under Børn og Unge, mens visitationskompetencen til STU sorterer under Social- og Beskæftigelse og er forankret i Ungevejledningen. I budgetforlig 2021-22 fremgår det:


"Mange unge, der går på STU Knudmosen, er ikke erhvervsafklaret eller visiteret til fleksjob efter endt ophold på skolen. STU skal fortsat være forankret i Børn og Unge, men forligspartierne ønsker samarbejdet mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse styrket og borgerrettet. Forventningen er, at et større antal af STU-eleverne ved afslutningen af det tre-årige forløb er erhvervsafklaret."


Det er afgørende at STU, og formålet med STU, ikke betragtes isoleret. Dette bør i stedet betragtes i sammenhæng med specialskole, beskæftigelsesindsats og øvrige tilbud og indsatser mv. der eksisterer i kommunen til gavn for de unge i målgruppen.


I et bredere perspektiv er det derfor afgørende at fokusere på indsatser og initiativer der er i gangsat og ydes både før, under og efter - men også rundt om - den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Her er der allerede i gangsat en række processer og initiativer i både Børn og Unge og Social- og Beskæftigelse. Disse initiativer og projekter mm. er beskrevet yderligere i det vedhæftede bilag. Bilaget er strukturet i følgende 7 afsnit:


 1. Styrket borgerrettet samarbejde og fokus på erhvervsafklaring i STU
 2. Udfordringsbilledet fra 2017
 3. STUB Partnerskabet - STAR projekt 2020-2023
 4. Fokus på overgange til STU
 5. Status på sårbare unge udfordringsbilledet 2021
 6. Anbefaling på baggrund af status
 7. Eventuelt


Der ses flere positive udviklingstendenser på området med afsæt i det styrkede samarbejde. Resultaterne af det styrkede samarbejde, og de etablerede indsatser, er dog endnu ikke høstet hvorfor det anbefales at følge op på de i bilaget beskrevne indsatser og afvente resultaterne heraf.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Lindbjergskolen ønsker at overtage tidligere institution på Palle Fløes vej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Lindbjergskolen ansøger om overtagelse af naboarealet, Palle Fløes Vej 31-33, som tidligere husede en daginstitution. Skolen ønsker at få fjernet de nedslidte bygninger og anvende arealet til aktivitetsområde for skolens stigende antal specialklasseelever.


Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Lindbjergskolens bestyrelse har sendt en ansøgning til forvaltningen om at overtage arealet Palle Fløes Vej 31-33, som oprindelig var daginstitution. Senest har bygningerne været anvendt som byggepladskontor i forbindelse med byggeriet af Lindbjergskolen. Grunden er omkranset af en skovbeplantning. Den tidligere legeplads er groet til. Der er mange hjørner og rum dannet af buske og belægning. Skolen ønsker at bruge arealerne, fordi arealerne appellerer til lidt anderledes undervisning, og fordi der er mulighed for mere praktisk udfoldelse end på skolens nuværende arealer.


Efter Lindbjergskolen er åbnet, har skolen fået lov til at anvende arealerne på Palle Fløes Vej 31-33, mod at skolen samtidig holder opsyn med bygninger og grund. Skolen har hele tiden vidst, at arealets fremtidige anvendelse ikke er besluttet. Derfor sender skolen ansøgningen til forvaltningen.


Forvaltningen vurderer, at de tidligere institutionsbygninger er nedslidte i en sådan grad, at de bør nedrives. De vurderes ikke at kunne anvendes til institution.


Palle Fløes Vej 31-33 ligger i samme lokalplanområde som Lindbjergskolen: "31.OF8.1, Offentlig område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup". Det vil sige, at skolens ønske om fremtidig anvendelse ligger inden for lokalplanens rammer.


Til sagen kan forvaltningen oplyse, at forvaltningen er i gang med en analyse af dagtilbudsforsyningen i Hammerum/Gjellerup området. Her kunne arealet Palle Fløes Vej 31-33 komme ind i billedet.

Økonomi

Nedrivning af bygningerne vil koste ca. 450.000 kr. Der er p.t. ikke fundet finansiering hertil.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på COVID-19
 • Orientering om publikation fra Børnerådet vedrørende inddragelse af børn og unge

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer