Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 2. april 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Status på projekter i forebyggelseshandleplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Anne Ramsgaard

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune har i 2012 og 2013 igangsat er række projekter. De fleste projekter ophører med udgangen af 2014, og der skal derfor tages stilling til, hvad der skal ske med projekterne fremadrettet.


I det følgende fremgår status på de projekter, der vedrører Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune har igangsat en række projekter på sundhedsområdet. Projekterne er igangsat på baggrund af forebyggelseshandleplanen, vedtaget den 30. april 2012. Projekter til at fremme børns bevægelse er vedtaget den 3. december 2012, og enkelte projekter er efterfølgende vedtaget på baggrund af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.


I det følgende gennemgås en foreløbig status for projekterne.


1. Børn og bevægelse
Indsatserne er følgende:
- DGI karavanen
- Ruter i lokalområdet
- Cykelkurser
- El-ladcykler i dagplejen
- Legepatruljer
- Bevægelsescertificering af SFO´er


De ovenstående projekter er generelt blevet godt modtaget. Medarbejdere, der arbejder med projekterne fortæller, at de har bidraget til fornyende og inspirerende metoder til at fremme bevægelse for børn. Skolerne har i perioden generelt været præget af omstillinger i form af lockout og forberedelse af skolereform, hvilket har besværliggjort kontinuiteten i projekter, hvor skolerne er rammen.


Skolereformen træder i kraft i skoleåret 2014 - 2015. De igangsatte projekter "DGI-karavanen", "Ruter i lokalområdet", "Legepatruljer" og "Bevægelsescertificering af SFO´er" understøtter kravene i skolereformen til 45 minutters fysisk aktivitet til alle børn hver dag.


2. Graviditetsbesøg
Graviditetsbesøg er et tilbud til alle gravide. Formålet med projektet er at forebygge omsorgssvigt samt støtte familien til netværksdannelse allerede i graviditeten. Det vurderes bredt i sundhedsplejen og af jordemødre i regionen, at tilbuddet er relevant og ses som et supplerende forældreforberedende tilbud, hvorimod jordemødrenes tilbud ses som fødselsforberedende. 60% af de kommende forældre modtager graviditetsbesøg. Tilbuddet er medvirkende til, at Herning Kommune opfylder en af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed.


3. Systematisk indsats over for overvægtige børn
Tilbuddet til overvægtige børn er et projekt omhandlende kostvejledning og -undervisning til børn og familier med overvægt. Tilbuddet er på nuværende tidspunkt populært, og mange henvender sig med relevant behov. 26 børn har gennemført og afsluttet et forløb og har generelt forbedret BMI i projektperioden. Projektet er medvirkende til, at Herning Kommune opfylder to anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt.


4. Forebyggelse af skilsmisse og støtte til børn ved svære skilsmisser
Projektet er et tilbud til forældre i risiko for skilsmisse og et tilbud om støtte til børn ved svære skilsmisser. Tilbuddet er baseret på forskning og er evidensbaseret, hvilket betyder, at der er påvist god effekt at tilbuddet. Det vurderes af medarbejdere og forældre som et relevant og effektivt tilbud i forhold til at forebygge skilsmisse og støtte børn i en vanskelig situation. Børnene har på deres egen måde tilkendegivet en positiv effekt af forløbet. 24 par har gennemgået kurset, og der er planlagt 4-5 hold mere i 2014.


5. Forebyggende psykologbehandling
Projektet "Forebyggende psykologbehandling" giver mulighed for at modtage psykologbehandling, inden et barn bliver en egentlig "sag". Muligheden er populær, og 38 børn har fået tilbudt hjælp enten individuelt eller i gruppe, og der er aktuelt venteliste. Projektet vurderes positivt af medarbejdere, idet det bidrager til, at børn og unge gennem psykologhjælp fx kan gennemføre et studium i stedet for at psykologhjælpen først kommer, når den unge er faldet fra et studie. Tilbuddet om forebyggende psykologbehandling er en del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakken om mental sundhed.


6. Sundhedseksperimentarium
Sundhedseksperimentarium er et tilbud til børn i 7. klasse om at lære om egen sundhed. Generelt har der været stor tilfredshed med projektet blandt både elever og lærere.


7. Sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed
Projektet består af øget og mere sammenhængende undervisning omkring pubertet og seksualitet. Projektet vurderes positivt og vurderes af medarbejderne som løsningen på et stort udækket behov for viden blandt børn og unge. Sammenhængende seksualundervisning er en anbefaling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed.


8. Hygiejneindsats

Projektet består af konsulentbesøg og faglig bilstand fra en hygiejnesygeplejerske i daginstitutioner. Projektet vurderes positivt og 11 daginstitutioner har sagt ja tak til tilbuddet, ligesom de har vurderet tilbuddet som givtigt og på sigt sygefraværsnedsættende. Der er fortsat stor efterspørgsel på konsulentbesøget. Hygiejneindsatsen er en del af anbefalingen i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke på hygiejneområdet. Projektet er finansieret til og med 2016.


9. Between
Between er et gruppetilbud til børn og unge med forældre, der har en sindslidelse. Tilbuddet er forebyggende i forhold til de følger, der kan være for børn og unge af at vokse op med forældre med sindslidelse. Forebyggelsesudvalget har bevilget penge til at udvide tilbuddet, da der var venteliste til det. Denne finansiering rækker til og med 2016.

 

Anne Ramsgaard, Sundhed og Ældre, deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projekterne overdrages fra Forebyggelsesudvalget til Børne- og Familieudvalget
at projekterne 1-7 indgår i budgetlægningen for 2015 og frem.

  

Beslutning

Projekterne vedr. El-ladcykler i dagplejen, graviditetsbesøg, forebyggelse af skilsmisse og støtte til børn ved svære skilsmisser, forebyggende psykologbehandling samt sammenhængende indsats i forhold til seksuel sundhed indgår i budgetlægningen for 2015 og frem.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Overførsler og regnskab 2013 Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regnskab 2013 er nu afsluttet og det samlede resultat for Børne og Familieudvalgets
område udviser et mindreforbrug på 69,6 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på 33,1
mio. kr. på anlæg.
Mindreforbruget på drift er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 39,8 mio. kr., uforbrugte midler vedr. projekter og takstreguleringspuljer på 13 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige områder på 16,8 mio. kr.

Af mindreforbruget på drift søges 69,6 mio. kr. overført til 2014/2015,

 

Af mindreforbruget på anlæg søges 29,3 mio. kr. overført til 2014 og de resterende 3,8 mio. kr. tilgår kassen og vedrører hovedsageligt mindreforbrug Tjørring Ny skole. Anlægsregnskab behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2014

Sagsfremstilling

Hovedtallene for 2013 er skitseret i oversigten i bilag 1 

  

Regnskab 2013 udviser et samlet mindreforbrug for alle serviceområder på i alt 69,6
mio. kr. incl. overførsler fra 2012 med i alt 41,8 mio. kr. Resultatet er således forbedret
med knap 28 mio. kr. fra regnskab 2012 til regnskab 2013 set i forhold til det korrigerede budget eksl. genbevillinger.

 
I forbindelse med efterårsopfølgningen pr. 30. september forventedes et mindreforbrug
på i alt 30 mio. kr.  Regnskabsresultatet er således markant bedre end forventet og dette gælder såvel på centrale konti som på decentrale konti.

 

Mindreforbruget skal i høj grad ses i lyset af situationen, hvor der endnu ikke er et fuldstændigt overblik over de mulige økonomiske konsekvenser ved implementering af skolereform og strukturanalyser. Dette bevirker, at der på alle niveauer udvises stor forsigtighed i forhold til økonomien generelt, men det er også udtryk for at mange initiativer, udviklingsprojekter mv. er sat på standby mens arbejdet med reform og struktur forestår.     


De enkelte områder gennemgås nærmere i nedenstående.

 


CENTER FOR BØRN OG LÆRING:

SO 10 Dagtilbud:
Udviser samlet et mindreforbrug på 32,5 mio. kr. og mindreforbruget søges overført til 2014.

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 21,7 mio. kr.
og et mindreforbrug på de centrale konti på 10,8 mio. kr.

 

Overførslen på selvforvaltningaftaler er forøget med godt 10 mio. kr. i forhold til 2012 Dette skyldes, at flere institutioner har formået at håndtere tidligere års underskud og har afviklet en stor del af deres gæld, mens øvrige institutioner har været tilbageholdende og ikke har anvendt af deres overførsler.

 

Det er ligeledes tydeligt, at der er udvist tilbageholdenhed for også decentralt at være klædt på til mulige følgevirkninger af skolereform og strukturanalyserne.  

 

Mindreforbruget på de centrale konti skyldes hovedsageligt, at den afsatte udviklingspulje på 7 mio. kr. ikke er blevet anvendt og hertil kommer overførslen fra 2012 vedr. samme pulje på ca. 3,3 mio. kr. Puljen blev etableret i 2011 ved at hente midler ind fra institutionerne og havde til formål i 2011 at sikre driftssikkerheden på området og modstå større udsving i kapacitetstilpasningen. Puljen er senere valgt bibeholdt, som fælles udviklingspulje til kvalitetsudvikling og fælles udfordringer i øvrigt.

 

 Midlerne var i 2013 forventet anvendt til forskellige større udviklingsprojekter i dagplejen samt kendte kommende udfordringer på IT samt skolereform/struktur. Hovedparten af udviklingsprojekterne er udskudt og forventes sat igang i 2014 og det forventes således, at midlerne anvendes i 2014. Dette gælder f.eks.tidligere besluttede projekter omkring Implementering af DUÅ i dagplejen og udbredelse af Sverigesprojektet i Dagplejen mv.

 

Med hensyn til den resterende overførsel forventes disse dels anvendt til forskellige udfordringer vedr. skolereform og struktur f.eks. etablering af pædagogiske arbejdspladser samt Etablering/opstart af Meyers madhus.


SO 12, Folke- og ungdomsskoler:
Udviser samlet et mindreforbrug på 27,2 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 27,2 mio. kr. overført til 2014, heraf 2,2 mio. kr. til SO 16 vedr. § 41.

 

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 12  mio. kr.,

5,7 mio. kr. vedrørende projekter og takstfinansieret område samt et mindreforbrug på  centrale konti på 7,3 mio. kr.

Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler svarer stort set til overførslen fra 2012 og skolelederne har således formået at sikre en god økonomistyring samtidig med at de skulle bidrage med stor arbejdsindsats omkring skolereformen.  

 

Der er i 2013 uforbrugte midler på projekter med 0,1 mio. kr. samt afsat 5,6 mio. kr. til
regulering på det takstfinansierede område.

 

Mindreforbruget på de centrale konti vedrører hovedsageligt et mindreforbrug på IT med i alt 3,8 mio. kr. midler der skal anvendes til f.eks. lærerarbejdspladser og vikardækning samt 2,5 mio. kr. på bygningsområdet, som skal anvendes til bygningsændringer i forbindelse med skolereformen f.eks. håndværk og design.

Der er herudover et mindreforbrug vedrørende udearealer på 1 mio .kr. beløbet er overført fra 2012 og bevilliget til konkrete projekter der blot endnu ikke er i gangsat.

 

 

CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE:


SO 16, Børn og Familie

Udviser et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Hertil skal lægges 2,2 mio. kr. fra SO. 12 Folkeskoler vedrørende finansiering af SFO kørsel i 2013 under myndighedsområdet. Der søges således samlet overført 12 mio. kr. til 2014.

 

 

Der er på området for specialtilbud et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. Heraf udgør 0,7 mio. kr. et samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler, som overføres til samme formål i 2014. Det resterende mindreforbrug  på 14,2 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne og en videreførsel af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer).

 

Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på 5,8 mio. kr. Der skal godtgøres 2,2 mio. kr. fra SO. 12 Folkeskoler vedrørende kørsel med SFO børn. kr. Merbruget er herefter samlet 3,6 mio. kr.

 

Heraf er 0,6 mio. kr. et merforbrug på Selvforvaltningsaftaler og der resterer således et merforbrug på centrale konti på 3 mio. kr.

Merforbruget på de centrale konti skyldes væsentligst:

 • stigning i antallet af tvangsanbringelser og sager generelt,

 • større udgifter til domsanbragte på sikrede institutioner end budgetteret,

 • barnepigeudgifter som på grund af ændret bevillingspraksis fra 2013 ikke længere udløser 50% statsrefusion

 • anbringelsesområdet, hvor gennesnitsudgiften er dyrere end budgetteret

 

Måltallet på anbringelsesområdet var samlet set på 209,25 årsbørn i 2013. Der har været anbragt 208,1 årsbørn i 2013. Selv om måltallet er nået, resterer der stadig en udfordring med at benytte plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier frem for institutionsanbringelser, som er betydelig dyrere. Som tidligere år er der til stadighed fokus på denne udfordring samtidig med, at der sættes ind med forebyggende foransaltninger frem for anbringelser i det omfang det er muligt.

 

Vedrørende Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr. overført til 2014 jfr. selvforvaltningsaftalen.


 

ANLÆG: 

Samlet udviser anlægssiden et mindreforbrug på 33,1 mio. kr. Der søges overført 29,3 mio. kr. til 2014.

Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på:
SO 10 dagtilbud på 1,9 mio. kr. hovedsageligt vedrørende afsatte midler til udvidelse og tilpasning af pladskapacitet.
SO 12 folke- og ungdomsskoler på 29,5 mio. kr. hovedsageligt vedrørende forskydninger i betalinger på Snejbjerg Skole samt rest Tjørring skole. Anlægsregnskab behandlet i ØKE d. 20. jan. 2014  

SO 16 Børn og Familie på 1,7 mio. kr. på SO 16 vedrørende udvidelse af Tjørringhus

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskab 2013 godkendes med et samlet nettomindreforbrug på 69,6 mio. kr.
at overførsler drift fra 2013 til 2014 med i alt 69,1 mio. kr. indstilles godkendt jf.
vedlagte bilag
atoverførsler drift fra 2013 til 2015 med i alt 0,5 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag
at overførsel af uforbrugte anlægsmidler med i alt et mindreforbrug på 29,3 mio. kr.
indstilles godkendt jf. vedlagte bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt idet det bemærkes, at Børne- og Familieudvalget anerkender den store ansvarlighed som kendetegner skolernes og institutionernes budgetoverholdelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-3-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Holtbjerg fritidscenter ansøger om midler til etablering af et lokalt kraftcenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holtbjerg Fritidscenter ansøger om midler til et samlingssted / kraftcenter for børn og familier i Holtbjergområdet. Der søges til 2 ugentlige åbningsaftner, over en 3 årig periode.

Sagsfremstilling

Holtbjerg Fritidscenter vil gerne tage et medansvar for en særlig indsats i Holtbjergområdet, således at der skabes mulighed for etablering af netværk og sociale relationer til andre familier, dette med henblik på at styrke familiernes trivsel.

 

Holtbjerg Fritidscenter ansøger om midler til et samlingsted / kraftcenter for børn med familien. Dette samlingsted foreslås åbent 2 aftner om ugen i tiden kl. 17 - 20. Projektet skulle etableres over en 3 årig periode i tiden 1/8 2014 til 31/7 2017.

 

Projektet skulle bestå af følgende delelementer:

 • Aftenklub for børn og unge i alderen 8 - 12 år, hvor der er udstedet fritidspas

 • Dagligstuen, hvor alle kan mødes

 • Tøj bytte biks, en second-hands butik med overkommelig priser

 • Cafe som et uformelt samlingssted, hvor der kan skabes sociale kontakter

 • Fælles spisning for hele familien, som arrangeres efter behov, hvilket er muligt da der er 2 produktionskøkner.

 • Hjælp råd og vejledning, hvor fagpersoner efter behov kunne inviteres

 • Adgang til PC med internet

 

Åbningstid: 2 aftner om ugen af 3 timer i 48 uger.

Lokaler: Samlingstedet / kraftcentret etableres i den selvejende daginstitution Holtbjerg Fritidscenters lokaler, afdeling Borgen på Holtbjergskolen

Frivillige: i hvis omfang inddrages ressourcepersoner fra området

Organisering: der etableres en styregruppe bestående af: Holtbjerg Fritidscentes daginstitutionsleder og næstformand i Holtbjerg Fritidscenters bestyrelse, Holtbjerg Fritidscenters AKT pædagog  og øvrigt medlem.

 

Økonomi

Der ansøges om et årligt drifttilskud på 200.000 kr. i en 3 årig periode.

Holtbjerg Fritidscenter bidrager årligt med 18.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at beslutning i sagen afventer Byrådets beslutning om skolestruktur analysen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.70.00-P21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Revision af pladsanvisningens retningslinjer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af forældreønsker samt at alle vuggestuegrupper i forbindelse med strukturanalysen blev tilknyttet aldersintegrerede daginstitutioner i alle pasningsdistrikter, anbefales en korrektion af retningslinjerne.

Sagsfremstilling

Pladsanvisningen har i dag retningslinjer, der bl.a. siger:
"Som udgangspunkt overflyttes børn over 2 år ikke til vuggestue med mindre der er søskende eller venteliste til institutionen. Barnet betragtes først som 2 år fra den efterfølgende første i en måned.
Forældrene kan få overflyttet deres barn, når det allerede er i dagplejen, hvis det ønskes. Det forudsætter, at der er plads ved den enkelte dagplejer."

 

Forvaltningen har modtaget forældrehenvendelser herom, da man bl.a. som ny tilflytter får henvist sit barn på over 2 år til dagplejen, medens søskende bliver placeret i den aldersintegrerede daginstitution. Forældrene argumenterer også med at barnet har gået i vuggestue i anden kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at retningslinjerne for Pladsdanvisningen tilrettes og punktet "Som udgangspunkt overflyttes børn over 2 år ikke til vuggestue med mindre der er søskende eller venteliste til institutionen. Barnet betragtes først som 2 år fra den efterfølgende første i en måned." Slettes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-3-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggeopgave på daginstitutionsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

På daginstitutionsområdet søges om delvis frigivelse af pulje afsat på budget 2014 til udvidelse/ændring af pladskapacitet.

Sagsfremstilling

På budget 2014 er der afsat en pulje til udvidelse/ændring af pladskapacitet på daginstitutionsområdet. Konkret som følger: stednr.: 514-099 02  på ialt 1.696.000 kr.

 

Center for Børn og Læring har indtil videre på daginstitutionsområdet følgende kommende anlægsprojekt i 2014:

 

Etablering af fælles fritidshjemstilbud for alle Fritidshjem 1 og Fritidshjem 2 børn på Hammerum skole til erstatning af fritidstilbud hhv. i Barnets Hus og Tangsøgård, Hammerum. Etableringen skal ses som et naturligt led i den nye Folkeskolereform og en forløber for et formodentligt kommende projekt omkring fælles løsning i form af Børneby Øst.

 

Til etablering af fritidshjemspladserne på Hammerum skole skal der anvendes 400.000 kr. af den afsatte pulje på 1.696.000 kr.

 

Det forventes, at dette nye samlede fritidshjemstilbud i Hammerum vil være klar til ibrugtagning 1. august 2014.

 

Dette fritidstilbud er kommet i stand gennem forhandlinger mellem CBL, Hammerum skole, ledelse og bestyrelse i de selvejende institutioner Barnets Hus og Tangsøgård, ligesom Kommunale Ejendomme har været involveret i projektet.  

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling af rådighedsbeløb på 400.000 kr. til udvidelse af fritidshjemstilbud i Hammerum på nyt stednummer på Service Område 10 Dagtilbud for Børn i 2014
at udgiften på 400.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1.696.000 kr. på stednr. 514099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2014.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Personalearbejdspladser - fordeling af ressourcer til skolerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Pr. 1. august 2014 skal det pædagogiske personale have en længere tilstedeværelsestid på skolerne. Derfor skal der indrettes personalearbejdspladser, hvilket medfører et behov for at foretage justeringer i nogle skolers mødefaciliteter og fysiske rammer.

Sagsfremstilling

I Byrådets forlig om folkeskolereformen hedder det om arbejdspladser og mødefaciliteter:
”I forbindelse med det pædagogiske personales længere tilstedeværelsestid på skolerne kan der nogle steder blive behov for justeringer af arbejdspladser og mødefaciliteter.
 
Budgetforligspartierne anerkender den omstillingsproces, folkeskolerne står overfor. Derfor flyttes de lønkroner, Herning Kommune sparede i forbindelse med lærerkonflikten i foråret, over i en skolefond. Netto drejer det sig om 18,5 millioner kroner til fordeling over de næste fire år. Pengene fra fonden skal bruges til udgifter i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen i Herning Kommune. Det kan for eksempel dreje sig om udgifter til efteruddannelse og etablering af anderledes fysiske rammer på skolerne. Eventuelle udgifter til ovenstående frigives fra ”Skolefonden” efter indstilling fra Børne- og Familieudvalget”.
 
Ressourcetildelingen til etablering af personalearbejdspladser og mødefaciliteter følger to spor. Det ene spor vedrører tildeling af ressourcer til interiør – møbler og øvrigt inventar – samt et spor som vedrører de bygningsmæssige justeringer, som der er behov for at foretage på enkelte skoler.
 
I november 2013 blev der afholdt et møde for skoleledelserne, hvor et af temaerne var indretning af personalearbejdspladser. I dette møde deltog repræsentanter fra Kommunale Ejendomme. På mødet blev der givet idéer til, hvordan dialogen mellem skolens ledelse og medarbejdere om indretning af arbejdspladser kunne være, og de arbejdsmiljømæssige krav til arbejdspladsfaciliteter blev også gennemgået. Efterfølgende blev der gennemført en dialog på skolerne om personalearbejdspladser, hvori bl.a. det lokale MED-udvalg blev inddraget. Bilag fra mødet (lærerarbejdspladser og mødefaciliteter) er vedlagt til orientering.
 
I februar 2014 udløb fristen for skolernes indsendelse af ansøgninger om ressourcer til etablering af personalearbejdspladser til Skolefonden. I perioden fra februar til marts 2014 har Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme gennemgået ansøgningerne, besøgt nogle skoler, lavet overslag og foretaget en prioritering.
 
Prioriteringen er sket med baggrund i et behov for interiør og et behov for lokaletilpasninger på en række skoler.
 
Alle skoler får tildelt et grundbeløb på kr. 4.000 pr. fuldtidsansat pædagogisk medarbejder pr. 1. januar 2014 til interiør. Kølkær Skole bliver fx som en af de mindste skoler tildelt kr. 24.000 (6 ansatte x 4.000 kr. = kr. 24.000), som er det mindste beløb en skole kan tildeles. Skolen på Sønderager bliver fx tildelt kr. 264.000 (66 ansatte x 4.000 kr. = kr. 264.000), hvilket er det største beløb en skole kan tildeles. Det samlede ressourceforbrug til interiør beløber sig til 3.928 mio. kr. (982 ansatte x kr. 4.000 = 3.928 mio. kr.) Bilag er vedlagt til orientering (Økonomi - personalearbejdspladser).
 
På følgende skoler er det nødvendigt at foretage større eller mindre bygningsmæssige justeringer: Arnborg Skole, Aulum Byskole, Brændgårdskolen, Engbjergskolen, Feldborg Skole, Gjellerupskolen, Hammerum Skole, Herningsholmskolen, Højgårdskolen, Ilskov Skole, Kibæk Skole, Kildebakkeskolen, Lundgårdskolen, Sønder Felding Skole, Sinding-Ørre Midtpunkt, Skalmejeskolen, Skarrild Skole, Skolen på Sønderager, Sunds Skole, Timring Læringscenter,Vestervangskolen, Vinding skole, Ørnhøj Skole og Åmoseskolen.

 

Kommunale Ejendomme har indtil nu kun besøgt de skoler, hvor der skal ske store bygningsmæssige forandringer med henblik på at lave overslag vedrørende ressourceforbruget. Der planlægges med at Kommunale Ejendomme besøger de skoler som skal have foretaget mindre bygningsmæssige ændringer i løbet af foråret 2014.

 

Samlet set andrager disse udgifter 3.863 mio. kr. Kommunale Ejendommes beregninger er vedlagt som bilag (Økonomi - personalearbejdspladser).

Alt i alt andrager ressourcebehovet til etablering af personalearbejdspladser og mødefaciliteter incl. uforudsete udgifter sig til 8.570 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender at de 8.570 mio. kr. anvendes til etablering af personalearbejdspladser og bygningsmæssige forandringer på skolerne med følgende finansiering:

 

at der anvendes 4.684 mio. kr. af de anlægsmidler som er frigivet fra Skolefonden til anvendelse i 2014 stednr. 301053 og

 

at 314.000 kr. tages fra puljen til projekter (papirpenge) stednr. 30108502

 

at det resterende beløb på 3.572 mio. kr. finansieres indenfor Børne- og Familieudvalgets egen budget ramme

 

at midlerne fordeles med kr. 4.000 pr. fultidsansat pædagogisk medarbejder i henhold til oplistning i bilag (Økonomi - personalearbejdspladser)

 

at de resterende midler til bygningstilretninger anvendes til de i bilaget (Økonomi - personalearbejdsplader) skitserede formål

 

at midlerne til bygningstilretninger skal betragtes som en samlet pulje, som disponeres af forvaltningen sammen med Kommunale Ejendomme.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P19-818-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Iværksættelse af projekter med erhvervsklasser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 afsat 500.000 kr. til Erhvervsklasser.

Sagen er en genoptagelse af punktet på Børne- og Familieudvalgets møde i februar 2014, hvor det blev besluttet, at der iværksættes projekter med erhvervsklasser i skoleåret 2014-2015.

Der er i alt indkommet 4 ansøgninger.

Sagsfremstilling

Den politiske målsætning i 2020 planen for national uddannelse og Herning Kommunes mål for 2015 er, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Samtidig er der et ønske om at øge antallet af unge, der vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

En indsats for at nå målsætningen kan være at lave forsøg med erhvervsklasser.
Indsatsen skal rettes mod elever i 7.-10. årg. i almenklasser, der er motiverede for et undervisningsforløb, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen.

For at sikre, at erhvervsklasserne bliver en integreret del af folkeskoler med overbygning, skal eleverne bevare deres tilknytning til egen skole.
Erhvervsklasserne skal derfor oprettes i partnerskaber, der omfatter/inddrager flere skoler/UngHerning, UUHerning og/eller Herningsholms Erhvervskole.
 
Der er indkommet følgende ansøgninger:

  

Skole
Målgruppe
Indhold
Pris
Andet
 
Lind Skole
 
Elever fra 7-9. årg.
Lind Skole 12-14 elever.
Elever, der ikke er motiveret for skole. Elever, der er i risiko
for ikke at få en ungdoms-
uddannelse
 
Fritidsjob, selvværd, uddannelse, læringsstil, netværk, skrive ansøgning, mentorordning, entreprenør, under- visning, kost,
sundhed og bevægelse      
 
117.000 kr. (234.000 kr.)
Skolen medfinancierer halvdelen af omkostning- erne
 
Samarbejde med lokale virksomheder, UU – vejlederen, Ungdomsskolen, UngHerning.
 
Undervisning på hold 4 gange om ugen
 
Vildbjerg Skole  
 
Base-camp 2.0
 
10-15 elever
 
8.-9. klasse
 
Fokus på dansk, matematik, engelsk, IT-hjælpemidler, selvværd.
Hurtig feed-back til eleverne.
 
Praktik og gerne fritidsjob    
 
230.000 kr.  
 
UU medfinancierer øget vejledning
 
Projektet er en udvidelse af et projekt som fungerer med succes i indeværende skoleår. – øgede faglige resultater hos elever og tilfredshed fra elever og forældre. Samarbejde med UngHerning.
 
7 timer ugentligt
 
Herningsholm- skolen
 
Skoletrætte elever med risiko for at blive ekskluderet til specialtilbud
 
Hold i dansk, matematik og engelsk. Mentorordning, der fokuserer på forældresamarbejde, fremmøde, selvværd, praktik, entreprenørskab
 
220.000 kr.
 
Elevgrundlaget er i første omgang elever i kommende 7.årg.
 
UngHerning   Erhvervsmulig-
Heden.
Tilbuddet er lavet
i samarbejde med: Brændgårdskolen, Lundgårdskolen, Vestervangskolen og UU Herning
 
Tidlig indsats over for praktisk orienterede elever, der er bogligt svage i  8.-10. klasse i folkeskolen
 
Faglige færdigheder, der sikrer adgangs- kravet til EUD, Praksisnær under- visning:
Praktik i lokale firmaer, fritidsjob.
 
Afprøve muligheder i forhold til at begå sig på en arbejdsplads med back up fra Erhvervs- MuligHeden
 
500.000 kr.
 
Erfaringer med et koordineret samarbejde med folkeskole- eleverne om elever på Muligheden inddrages.
(14 ud af 17 elever, der har gået her er i uddannelse, 3 er fraflyttet kommunen). Tilbuddet kan oprettes i tilknytning til alle folkeskoler. Eleven forbliver i egen klasse og får i aftalte perioder sin undervisning i Muligheden. Undervisningen tager afsæt i samme emner som klassen arbejder med.

 

Ordforklaring:
EUD: Erhvervsuddannelse.
Muligheden: Undervisningstilbud i UngHerning for elever, der har behov for en pause i forhold til deres almindelige skolehverdag.

 

Flere af ansøgningerne målretter tilbuddet til 8.-10. årgang, da der på disse årgange i lovgivningen er mulighed for at ændre på fagrækken, der undervises i.
Ansøgninger, der inddrager 7. klasser, anvender mulighederne i holddannelse.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. til erhversklasser i budgettet for 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der etableres to projekter i skoleåret 2014-2015
at projekterne midtvejsevalueres inden skoleåret 2015-2016 planlægges
at projektet ErhvervsmuligHeden, der er lavet i samarbejde mellem flere skoler er et af de projekter der iværksættes.

Beslutning

Projektet ErhvervsmuligHeden tildeles 500.000 kr. idet det bemærkes, at UngHerning drøfter inddragelsesmuligheder med de øvrige skoler, som har ansøgt.

 

Sagsnr.: 29.12.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Heidi Dinesen  

Indførelse af undervisningstilbud til førstegangsfødende i Sundhedsplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Signe Eggers-Weber, Jonna Vestergaard

Sagsresume

I det vedtagne budget for 2014 blev det besluttet at afsætte 650.000 kr. i budget 2015 til at implementere et forebyggende tilbud til førstegangsforældre med afsæt i konceptet om FamilieIværksætterne. Børn og Unge skal i samarbejde med Forebyggelse i forbindelse med budgetkonferencen i foråret 2014 fremlægge forslag til forebyggende tilbud til førstegangsforældre med afsæt i konceptet om FamilieIværksætterne.

Sagsfremstilling

FamilieIværksætterne
I Familieiværksætterne bliver førstegangsfødende tilbudt et gruppeforløb over 16 gange (5 i graviditeten og 11 i perioden efter fødslen, og til barnet er 1½ år). Grupperne til undervisningen bliver sammensat efter termin på tværs af kommunen og består af 10 forældrepar og 10 babyer.

 

De mødes et sted midt i kommunen, som er egnet til undervisning, og hvor gruppedrøftelser ligeledes kan finde sted, ligesom indretningen skal være egnet til at have barnet med (pusleplads, mulighed for at varme flasker o.lign.).

 

Der undervises af 2-3 personer; foruden sundhedsplejerske af socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog o.lign., ligesom frivillige også er inddraget (jurist, bankrådgiver o.lign.).

 

Efter fødslen deltager barnet sammen med forældrene.

 

Tilbuddet er til førstegangsforældre.

 

Tanken bag konceptet er, at når man sætter familierne sammen på tværs, vil de  ressourcestærke familier løfte de mindre ressourcestærke.

Familieiværksætterne sætter fokus på en god familiestart og har til hensigt at give familierne:

 • praktisk og ny viden om deres barns udvikling

 • Et trygt forum at stille spørgsmål og dele erfaringer

 • Opbygning af et stærkt netværk med andre nye forældre

 • Oplever et forløb, hvor de deltager aktivt og bliver hørt

 • Får værktøjer til de første år som ny familie

For nærmere beskrivelse af de enkelte mødegange, se bilaget "Sammenligning af Sammenligning af familieiværksætterne med nuv. tilbud i Herning kommune".

 

 

Sundhedsplejen i dag
Indførelsen af Familieiværksætterne vil være en ændring af Sundhedsplejens nuværende praksis:

 • Sundhedsplejen prioriterer at styrke netværket i lokalområderne. Undersøgelser har vist, at hvis en netværksskabelse skal finde sted for familierne, skal tiltagene foregå i lokalområderne, som mødregrupper og Åbent Hus (14 steder i kommunen) gør i Herning Kommune i dag.

 • Det er erfaringen, at hvis familierne med særlige behov skal komme i Åbent hus, skal det være distriktssundhedsplejersken, som er kendt i lokalområdet, der er til stede.

 • 4 ud af 7 hjemmebesøg til førstegangsfamilier vil udgå ved indførelsen af Familieiværksætterne. I august 2013 foretog Sundhedsplejen en brugerundersøgelse i forhold til familiernes oplevelse af graviditetsbesøg i hjemmet. Her blev det tydeligt, at, familierne oplevede, at samtalen fik en anden dybde, og de kunne tale om flere emner, som de ikke ville kunne i gruppen med fødselsforberedelse, netop fordi det var individuelt og i deres hjem.  

 

For nærmere beskrivelse af de enkelte besøg, se bilaget "Sammenligning af familieiværksætterne med nuv. tilbud i Herning kommune". 

 

En tredje mulighed
Der er områder i konceptet Familieiværksætterne, som Sundhedsplejen ikke tidligere har praktiseret, men som kunne være en ide at indføre kombineret med den sundhedspleje, der praktiseres i dag. Emner som:

 • Økonomi - med en bankrådgiver som underviser

 • Sikring af hinanden/jura - med en jurist som underviser

 • At søge hjælp og støtte - socialrådgiver

 • Tænder - underviser fra den kommunale Tandpleje

 • Barnets tidlige sprogudvikling - tale/hørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Økonomi

Holstebro Kommunes udgifter til Familieiværksætterne er 1,894 mio. kr. Hertil skal lægges udgifter til lovpligtige basistilbud til småbørn, behovsbesøg og kørselstid hertil for i alt 1,502 mio. kr. Den samlede udgift for en model som Holstebros til førstegangsfødende er herefter 3,396 mio. kr. Herning Kommunes udgifter til førstegangsfødende er pt. til sammenligning 2,821 mio. kr.
 
Såfremt Herning Kommune indfører Familieiværksætterne, vil det således betyde en merudgift på 0,575 mio. kr. Hertil skal lægges udgifter til lokaleleje, it, forsikring m.v. anslået til 0,150 mio. kr. og timebetaling for fagpersonale fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Familierådgivningen, Tandplejen og Dagplejen anslået til 0,085 mio. kr. hvilket giver en samlet merudgift for Herning på 0,810 mio. kr. Se bilaget Time og kr. beregning vedr. familieiværksætterne i Herning.

 
Ved budgetforliget er der i 2015 bevilget 0,650 mio. kr. til Familieiværksætterne. Der er derfor behov for yderlige bevilling på 0,160 mio. kr. i 2015 og årligt 0,810 mio. kr. fra 2016.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at "Familieiværksætterne" indgår i budgetlægningen for 2015 og frem.

Beslutning

Godkendt idet det bemærkes, at den "tredje mulighed" indgår i budgetlægningen og at det overvejes hvorvidt der er mulighed for at koble indsatsen med øvrige forebyggelsesindsatser, som er prioriteret under dagsordenspunkt 38.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Kvalitetsrapport 2014 for Center for Børn og Forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde 13. november 2013 blev en ændring af kontraktstyringsmodellen for specialinstitutionerne i Center for Børn og Forebyggelse godkendt, således at der hvert år fremlægges en kvalitetsrapport for Børne- og Familieudvalget vedrørende afdelinger og institutioner i Center for Børn og Forebyggelse. Hermed fremlægges den første kvalitetsrapport.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapport 2014 for Center for Børn og Forebyggelse er den første kvalitetsrapport, der er udarbejdet for centret (se bilagene: Kvalitetsrapport CBF 2014 samt bilag 2 til Kvalitetsrapporten). Rapporten er udarbejdet med inspiration fra de kvalitetsrapporter, der udarbejdes på skole- og dagtilbudsområdet.

Hensigten med kvalitetsrapporten er at give en årlig afrapportering til Børne- og Familieudvalget vedrørende centrets afdelingers og institutioners status og udvikling. Kvalitetsrapporten skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab for centrets afdelinger og institutioner.

Kvalitetsrapporten dækker alle Center for Børn og Forebyggelses afdelinger og specialinstitutioner, og den beskriver:

 • Overordnede rammer for Center for Børn og Forebyggelse samt rammer for hver afdeling/institution

 • Opfølgning på mål og præsentation af nye mål

 • Dokumentation, evidens og effekt

 • Medarbejdertal i forhold til sygefravær og personaleomsætning, uddannelsesniveau og kompetenceudvikling

 

Denne udgave af kvalitetsrapporten er den første, og processen omkring udarbejdelse samt indholdet i rapporten vil blive videreudviklet frem mod næste rapport, der udkommer i 2015. Det er bl.a. hensigten, at udarbejdelsen af næste rapport vil foregå i en mere inddragende proces, ligesom det er målet, at næste rapport vil indeholde et afsnit om brugeroplevet kvalitet og brugerindflydelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kvalitetsrapporten 2014 for Center for Børn og Forebyggelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering om 24/7 Ungdomsrådgivning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Byrådet besluttede, at 24-7 Ungerådgivning pr. 1. januar 2014 skal være et fast tilbud til unge i aldersgruppen 13-23 år.

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt tre ungerådgivere ansat i ungerådgivningen, der er tilknyttet Hedebocentret. Centralt for sammensætningen af ungerådgivere er, at de har forskellige faglige baggrunde. Teamet af ungerådgivere består af en socialrådgiver og koordinator (37 timer/uge), en psykolog (27/uge) samt en sundhedsplejerske (5 timer/uge).

Siden årsskiftet er der sket en stigning i antallet af henvendelser (i perioden 01.01.2014-28.02.2014 er modtaget 83 henvendelser). Størsteparten af de registrerede henvendelser udgøres af piger. Således udgør 69 pct. af henvendelserne af piger, mens 31 pct. af henvendelserne er fra drenge. Sammenlignet med sidste år er andelen af drenge, der henvender sig, steget med 12 procentpoint. De fleste unge henvender sig via mail eller telefonisk. Tidspunktet for de unges henvendelser er spredt jævnt over ugens dage, heraf 11 henvendelser i weekenden. Der ses også en stor spredning i forhold til alderen på de unge, som henvender sig. De 19-årige unge udgør den største del af henvendelserne, hvilket svarer til 10 pct. af det samlede antal henvendelser. Der er flere forskellige årsager til, at de unge henvender sig. Blandt de primære henvendelsesårsager er personlighed og identitet (17 pct.) og skole/uddannelse (16 pct.).
 
Sideløbende med den daglige drift i rådgivningen, arbejdes der på en udvidelse af rådgivningen, således at der i samarbejde med regionen arbejdes på at etablere en ungdomsmodtagelse i Herning. Formålet med en ungdomsmodtagelse er at forbedre de unges fysiske og psykiske trivsel. Ved etableringen af ungdomsmodtagelsen har de unge én indgang til det offentlige hjælpersystem. De kan tilbydes socialfaglig og psykologisk rådgivning samt sundhedsfaglig rådgivning og undersøgelse for evt kønssygdomme. Derudover vil der blive arbejdet på at kunne tilbyde gratis prævention i form af kondomer. Der vil således både være en socialrådgiver, psykolog, sundhedsplejerske, jordmoder og gynækolog ansat i ungdomsmodtagelsen. Foruden rådgivning og behandling er en central funktion i ungdomsmodtagelsen at hjælpe de unge videre i det offentlige system, såfremt de unge kan få en bedre hjælp andre steder i det offentlige system. Det forventes, at ungdomsmodtagelsen er etableret inden udgangen af 2014.

 

Sagen sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om klagesystemet i Børne- og Familierådgivningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 12 marts bedt om en redegørelse for, hvordan "klagesystemet" fungerer i Børne- og Familierådgivningen.

Sagsfremstilling

De rammer, som Børne- og Familierådgivningen fungerer under, er bl.a.:

 

 • Det af Børne- og Familieudvalget vedtagne serviceniveau (se de to bilag vedr. Servicestandarder på det specialiserede socialområde)

 • De af Børne- og Familieudvalget vedtagne tidsfrister (se bilaget Tidsfrister for sagsbehandling maj 2013).

 

Samt de spilleregler, der fremgår af forvaltningsrettens grundprincipper om fx. tavshedspligt, aktindsigt, klageadgange osv.
 
Børne- og Familierådgivningen begyndte i marts 2013 at registrere de klager, man modtog. En registrering, der endnu ikke fungerer optimalt, da der er mange veje ind i systemet samt opfattelser af, hvad en klage egentlig er.
 
Der er fra 31/3 - 31/12 2013 registreret 37 klager, hvoraf de 30 er på handicapområdet. Dette skal ses i forhold til, at der pt. er 1536 aktive børnesager i Børne- og Familierådgivningen.

På det sidstnævnte område handler det ofte om en blanding af utilfredshed med sagsbehandlingen og så den trufne afgørelse (serviceniveauet). Borgere har mulighed for at klage over den trufne afgørelse til Ankestyrelsen i Aalborg. Her er der desværre ofte en lang ventetid på afgørelsen (8-9 mdr.), hvilket kan opleves som urimelig lang tid for den enkelte borger. Herning Kommune får oftest medhold i sin afgørelse, da det lovbundne serviceniveau på handicapområdet i høj grad tager udgangspunkt i principafgørelser i Ankestyrelsen. Nogle borgere klager efter en Ankestyrelseafgørelse til forvaltningen, borgmesteren, mv.


På handicapområdet er der igangsat et udviklingsforløb i samarbejde med PWC med henblik på at få et bedre sagsflow, bedre afgørelser og en bedre kommunikation med borgerne.

 

Se også bilaget Ankesager - Ankestyrelse - beskrivelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Status for kørselskoordinering

 • Orientering om udbud af DUÅ og etablering af konsortium

 • Takster for dagtilbud fra 1. august 2014 blev gennemgået

 • Børne- og Familieudvalget opfordrer skolerne til at deltage i forsøg med modersmålsundervisning. Kasper Ravn Fredensborg bakker ikke op om initiativet

 • Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole v/KL

 • Henvendelse fra fællesbestyrelserne for Feldborg Skole og Kålormen samt Hodsager Skole og Regnbuen vedrørende alternativt forslag til fremtidig skolestruktur

 • Skolereformen - Formanden for Herningegnens Lærerforening, Helen Sørensen, deltog på mødet

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer