Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. juli 2020
Mødested: Hotel Eyde - Ekstraordinært møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Temadrøftelse: Hvordan får vi flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse?

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen blev der opsat en målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Konkret blev den nationale målsætning, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, samt at andelen skal være 30 % i 2025.


I Herning Kommune er andelen af elever, som søger ind på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, 22,2 % i 2020.


Der fremlægges en status på allerede igangværende initiativer i Børn og Unge. På baggrund heraf indstilles det, at udvalget drøfter, hvad Børne- og Familieudvalget kan gøre, for at vi får flere unge i Herning til at vælge en erhvervsuddannelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen blev der opsat en målsætning om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Konkret blev den nationale målsætning, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, samt at andelen skal være 30 % i 2025.


Børne- og Familieudvalget blev på deres udvalgsmøde den 3. juni (punkt 72) præsenteret for de officielle søgetal til ungdomsuddannelserne i Herning Kommune for 2020. Heraf fremgår det, at 21 % af elever i 9. klasse og 22,8 % af elever i 10. klasse har søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det giver samlet 22,2 % af eleverne, som søgte en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.


I tabel 1 nedenfor fremgår udviklingen i andelen af elever, som søgte ind på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse fra 2018-2020.


Tabel 1: Søgning til erhvervsuddannelserne (andel elever)


2018

2019

2020

Erhvervsuddannelser

(både EUD og EUX)

21,6%

23,2%

22,2%

Kilde: Styrelsen for IT og Læring, www.uddannelsesstatistik.dk. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk.Desuden fremgår antal faktiske elever, som søgte ind på de forskellige erhvervsuddannelser i tabel 2 nedenfor.


Tabel 2: Søgning til erhvervsuddannelserne (antal elever)


Antal elever i 2018

Antal elever i 2019

Antal elever i 2020

Erhvervsuddannelser

(både EUD og EUX)

- Fødevarer, jordbrug og oplevelser

- Kontor, handel og forretningsservice

- Omsorg, sundhed og pædagogik

- Teknologi, byggeri og transport

- EUD 2. del grundforløb

237


30

49

20

130

8

229


17

41

36

130

5

240


25

49

23

137

6

Note: Tallene i tabellen er fra Ungevejledningens kvartalsrapport, 1. april 2020 (baseret på søgetal fra optagelse.dk).Udover de ovenfor præsenterede oversigter over antal og andel elever, som søger en erhvervsuddannelse i Herning Kommune, er der vedhæftet en række bilag som afsæt for drøftelsen:

 • Herning Kommunes udskolingsplan: samlet overblik over uddannelsesforberedende aktiviteter i udskolingen.
 • Notat vedrørende indsatser i 10. klasse: en beskrivelse af, hvilke indsatser 10. klasse på Herningsholm arbejder med for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse.
 • Notat vedrørende søgning til ungdomsuddannelser efter kommunalt 10. klassetilbud: notatet viser, hvor de elever, som går i et kommunalt 10. klassetilbud i Herning Kommune søger hen efter endt 10. klasse.
 • Notat vedrørende erhvervspraktik: notatet giver en uddybende beskrivelse af skolernes brug af erhvervspraktik.
 • Søgning til ungdomsuddannelserne, 2018-2020: notatet viser søgningen til de forskellige typer ungdomsuddannelser (både erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, øvrige) for 9. og 10. klasseelever med bopæl i Herning Kommune.
 • Optag og frafald på erhvervsuddannelserne: viser hvor mange elever, der optages og falder fra erhvervsuddannelserne på Herningsholms Erhvervsskole og Gymnasier.
 • Notat vedrørende indsatser i andre kommuner: notatet beskriver, hvordan andre kommuner arbejder med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter, hvordan vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Beslutning

Drøftet.


Udvalget tilkendegiver, at praktik skal anvendes på alle skoler fra august 2021. Tilrettelæggelsen skal ske lokalt, så det sikres, at det bliver meningsfuldt for eleverne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Beslutning vedr. budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Torben Kjær

Sagsresume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Serviceområde 16, Børn og Familie viste en samlet forventet afvigelse på -2,1 mio. kr. Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen på møde den 3. juni, pkt. 69. Der fremlægges med denne sag handleplan for håndtering af ubalance på serviceområde 16, Børn og Familie, med særlig vægt på Døgn og Familiestøtte Herning. Sagen fremlægges til udvalgets beslutning.


Der vil på mødet vil blive fremlagt status for økonomien på SO 16 samlet set.

Sagsfremstilling

Udvalget blev på mødet den 3. juni orienteret om, at på selvforvaltningsområdet afviger blandt andet Døgn og Familiestøtte Herning negativt i forhold til budgettet, og at dette især gælder driften på Tjørringhus. Det bemærkes, at ubalancen for Tjørringhus er en gentagen udfordring over de senere år. Det handler om mindre salg. Det betragtes som en strukturel problemstilling, der kræver iværksættelse af korrigerende handlinger for at opnå balance.


Det blev oplyst på mødet den 3. juni, at der er igangsat en proces med henblik på håndtering af ubalancen til senere behandling i Børne- og Familieudvalget. Der er gennemført en handleplansproces med drøftelser i arbejdsplads-MED.


Planen for Tjørringhus har 3 overordnede spor:


Spor 1: Nedlæggelse af den 3. nattevagt

Der er i dag to nattevagter til op til 21 børn (16 fastboende + op til 5 aflastningspladser). En tredje nattevagt er på arbejde torsdag-søndag, når der er yderligere op til 4 børn i aflastning. Tjørringhus har 9 aflastningspladser.

Det betyder, at der vil være en sårbarhed ved akutte situationer, herunder indlæggelser om natten hvor personale, der kender barnet, skal følge med. Der er dialog med Sundhed og Ældre om tværsektoriel assistance i ekstraordinære situationer.


Spor 2: Personalereduktioner

Nedlæggelse af 2-3 stillinger. Det sker ved manglende genbesættelse ved fratrædelser og deraf følgende omstrukturering. Det betyder, at der er flere opgaver til færre medarbejdere til børnene, primært i formiddagstimerne og frem til skoletidsophør.


Spor 3: Øvrige budgetoptimeringstiltag

 • Ændret faggruppesammensætning ved genbesættelse af to stillinger (f.eks. social- og sundhedsassistent i stedet for sygeplejerske, medhjælper i stedet for pædagog).
 • Mindre vikardækning generelt, herunder reduktion af sygefraværet ved at implementere en række tiltag
 • Ophør af uddannelsesaftaler for sundhedsfaglige studerende. Besparelsen angår vejlederopgaven. De to sygeplejerskestuderende indgår ikke i normeringen.
 • Reduceret brug af introduktionsundervisning af nyansatte fra 6 dage til 4 dage. Der ansættes i gennemsnit 30 medarbejdere årligt.
 • Ændret mødeplanlægning i form af halvering af puljetimer, kortere personalemøder m.v.


Budgetoptimeringssporene er en pakke, der samlet set skønnes at være fagligt forsvarlig.


Iværksættelse af spor 2 og 3 er igangsat med forbehold for Byrådets endelige vedtagelse.


Tabellen nedenfor viser det samlede overblik over handleplanens effekt. Halvårseffekten svarer til ubalancen pr. 31. maj.


Handleplanen er drøftet i MED-systemet, og udtalelse fremsendes inden udvalgsmødet. Sagen er på Handicaprådets dagsorden til møde den 2. juli. Udtalelse fra Handicaprådet tilgår sagen til videre politisk behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

atBørne- og Familieudvalget tager status på økonomien på Serviceområde 16, Børn og Familie til orientering
at Børne- og Familieudvalget træffer endelig beslutning i sagen
atbeslutningen fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Orienteringen om økonomisk status på serviceområde 16 blev taget til efterretning.

Udvalget besluttede at indstille iværksættelse af spor 2 og 3 (med undtagelse af puljetimerne svarende til ca. 65.000 kr. årligt ud af de ca. 250.000 kr.) til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.30-P00-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om tilsynsbesøg på Mejeriet, Døgn og Familiestøtte Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på institutionen Mejeriet under Døgn og Familiestøtte Herning. Tilsynet konkluderer, at Mejeriet lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.


Seneste tilsynsrapport for Mejeriet blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. november 2019 (punkt 132).

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget fandt sted den 12. maj 2020.


Socialtilsyn Midt vurderer, at Mejeriet lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Mejeriet er godkendt efter servicelovens 66, stk. 1, nr. 7 og servicelovens § 107. Mejeriet er godkendt til at modtage i alt 8 børn, unge og voksne mellem 12 og 23 år. Målgruppen er psykisk sårbare børn, unge og voksne, som kan have diagnoser indenfor autismespektret, depression og angst, forandret virkelighedsopfattelse, andre psykiske vanskeligheder, selvskadende adfærd og eller følger af omsorgssvigt.


Socialtilsynet vurderer, at:

 • Mejeriet støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
 • Mejeriet styrker de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed samt understøtter kontakt til familie og andet netværk.
 • Mejeriet har en tydelig afgrænset målgruppe og anvender relevante faglige tilgange og metoder, som understøtter tilbuddets værdigrundlag og målsætninger. Endvidere vurderes, at Mejeriet opnår positive resultater i forhold til de opstillede mål med de unges ophold.
 • Mejeriet understøtter de unges selv- og medbestemmelse, og at de unge trives i tilbuddet. Endvidere vurderes, at de unge har adgang til relevante sundhedsydelser, og at tilbuddet har kendskab til målgruppens særlige vanskeligheder.
 • Tilbuddet forebygger anvendelse af magt, vold og trusler.
 • Mejeriet har en kompetent ledelse.
 • Mejeriets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
 • Mejeriets fysiske rammer understøtter de unges udvikling og trivsel.
 • Mejeriet, som kommunalt tilbud, har en bæredygtig og gennemsigtig økonomi.


Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger af Mejeriet således:


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.10-A26-1-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Drøftelse og orientering om status på håndtering af COVID-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær, Grethe Wilmoes

Sagsresume

Der gives en status på håndteringen af COVID-19 på udvalgets område. Sagen fremlægges til udvalgets drøftelse og orientering.

Sagsfremstilling

"Corona-evaluering” i dagtilbud og skoler

For at belyse hvilken betydning, både nedlukningen og den efterfølgende daglige drift med corona har haft på både børnene, forældrene, de fagprofessionelle og ledelserne i skoler og dagtilbud, igangsætter forvaltningen en evaluering. Denne skal både omhandle de gode erfaringer, som den ændrede måde at drive dagtilbud og skole på har haft set i forhold til, hvordan dagtilbuddenes og skolers hverdag så ud før corona-nedlukning. Dernæst vil der være et fokus på hvilke udfordringer, der skal tages hånd om som konsekvens af, at mange børn og unge ikke har haft deres normale daglige kontakt med dagtilbud og skoler. Med andre ord skal evalueringen både belyse, hvad vi kan lære noget af, og hvad der skal samles op på, når driften igen normaliseres.


Evalueringen sker i samarbejde med Herning Kommunes HR-forvaltning og de faglige organisationer i form af Herningegnens Lærerforening, BUPL, FOA samt Skolelederforeningen og Dagtilbudslederforeningen. Som en del af evalueringen vil der desuden blive foretaget fokusgruppeinterviews med børn i forskellige aldersgrupper – børnehave, indskoling, mellemtrin og udskoling.


Evalueringen igangsættes i august 2020 med forventet afslutning primo oktober 2020. Børne- og Familieudvalget vil blive præsenteret for resultaterne af evalueringen på sit møde i oktober 2020.


Rengøring

Vi er ved at finde det niveau, rengøringen i dagtilbud og skoler skal have i fremtiden ud fra retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. "Ny normal" for hygiejne er fokus på:

 • daglig rengøring af kontaktflader
 • god håndhygiejne
 • afstand


Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om en pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19. Herning Kommune har fået tildelt 3.315.000 kr. til afvikling af sommeraktiviteter.


Målgruppen for aktiviteterne er børn og unge i alderen 6-17 år. Denne målgruppe inddeles i tre grupperinger. Gruppe A er børn og unge, hvor sommeraktiviteter vurderes at være kriminalpræventivt. Gruppe B er børn og unge, hvor der af faglige eller sociale årsager vurderes et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter. Gruppe C er øvrige børn og unge.


Puljen kan benyttes til sommeraktiviteter, som kan bestå af undervisningsaktiviteter, opskalering af eksisterende tilbud og udgifter forbundet med dette, nye kommunale tilbud eller tilbud i samarbejde mellem kommuner, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner med videre. Aktivitetsforløbene kan således både have et fagligt/undervisningsrelateret- og et socialt/trivselsmæssigt sigte. Begge vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Se bilag for eksempler på nogle af de aktiviteter, der bliver udbudt i Herning Kommune i løbet af sommerferien.


Det specialiserede børneområde

Nedlukningen har medført udsættelser af en række tilbud på det specialiserede børneområde. Alle gruppeforløb er udsat. Det gælder blandt andet Døgn og Familiestøtte Hernings søskendegrupper, gruppeforløb for forældre med børn med funktionsnedsættelser, netværksgrupper for plejefamilier samt kursusdage for plejefamilier m.v. Ventelisterne på de ambulante behandlingstilbud er øget i perioden. Pt. er 22 familier på venteliste til ambulante tilbud. Mere end 100 unge er på venteliste til gratis prævention i UngMod 24/7. Præventionsbehandling er genåbnet, ventetiden er 13-14 uger. Det bemærkes, at der også før COVID-19-nedlukningen var væsentlige ventelister til prævention.


Tandplejen

Tandplejen er væsentligt påvirket af nedlukningen som følge COVID-19, herunder også af rammesætningen for genåbningen. Der er udskudt i alt 9.005 ydelser, hvoraf ca. 2/3 er tandeftersyn, og 1/3 er forebyggende behandlinger. Herudover er ventelisten til tandregulering øget. Under nedlukningen er der ikke iværksat nye tandreguleringsbehandlinger. Pt. er 242 (nye) børn på venteliste til tandregulering. Ventetiden er ca. 6 måneder. 411 børn afventer opfølgning på igangværende tandregulering. Efterslæbet i Tandplejen svarer til 428 arbejdsdage, svarende til to fuldtidsansatte tandlæger og to klinikassistenter i et år. Efterslæbet håndteres indenfor eksisterende budget ved i en periode på op til 1½ år at øge intervallet mellem tandeftersyn med 3 måneder, fra 18 til 21 måneder.


Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har som følge af nedlukningen af skoler og dagtilbud en væsentlig ophobning af uløste opgaver:

 • Sundhedssamarbejder og undersøgelser i 0., 4. og 7. klasse
 • Undervisningsforløb i 5. og 8. klasse (omfatter hhv. pubertets- og seksualundervisning for relativt få klasser)


Sundhedssamtalerne i 0. kl. er lovpligtige, modsat sundhedssamtaletilbud i 4. og 7., der er lokalt fastsat serviceniveau. Udeståendet for 0. kl. svarer til 263 arbejdstimer. Disse afvikles i løbet af efteråret 2020.


De manglende 4. og 7. klasses sundhedssamtaler omfatter alle 4. og 7. klasser og svarer til 666 arbejdstimer. Disse samtaler betragtes som aflyst. Med opstart fra skoleåret 2020/2021 afvikles sundhedssamtaler for de nye 4. og 7. klasser planmæssigt, det vil sige almindelig drift fra nyt skoleår.


Den manglende undervisning svarer til 30 arbejdstimer. 7 klasser i 5. årgang mangler pubertetsundervisning. 5 klasser i 8. årgang mangler seksualundervisning. Sundhedsplejen går ved opstart af nyt skoleår i dialog med klasselærerne om vurderingen af behovet henset til, at årgangene ændres til 6. og 9. klasse.


Et alternativ for de manglende 4. og 7. klasser er, at alle 4. og 7. klasser i skoleår 2019/2020 og 2020/2021 får behovsvurderet sundhedssamtale. Det kan ske ved, at børnene modtager et spørgeskema og ud fra angivet behov tilbydes en samtale. Spørgeskemaet udsendes elektronisk, og eleverne i 4. klasse udfylder sammen med en forælder. Eleverne i 7. klasse udfylder selv. Såfremt der afkrydses, at der ønskes en samtale, tilbydes denne. Skemaer fremlægges for skolerne, således der kan lægges en plan for en indsats, såfremt der ses et mønster for den givne årgang. Det bemærkes, at 4. og 7. klasse spørges alene om forhold vedrørende fysiske forhold og deres oplevelse af at tilhøre fællesskabet, hvorimod 0. og 9. klasse vurderes på flere trivselsmæssige parametre af psykosocial karakter. På denne måde vil både de nuværende manglende 4. og 7. klasser og de nye blive sundhedsfagligt vurderet, og der afholdes sundhedssamtaler efter behov.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen drøftes
at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.


Med hensyn til håndteringen af de ikke afholdte sundhedssamtaler i 4. og 7. klasse vil der i det kommende år laves behovsvurderede sundhedssamtaler for de nuværende 4. og 7. klasser samt nuværende 5. og 8. klasse (som ikke fik sundhedssamtalerne i foråret 2020 som planlagt).

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen og Janni Kjær Pedersen

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed, som minimum hvert kvartal. Børne- og Familieudvalget orienteres om bæredygtige tiltag, der på nuværende tidspunkt er sat i gang eller er under planlægning.


Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Der arbejdes med Verdensmålene generelt i kommunen, og flere af tiltagene har direkte relevans for børn og unge. Der arbejdes sammen med andre forvaltninger, eksterne aktører samt aktører som biblioteket. Nedenfor følger en oversigt over tiltag, dog er listen ikke udtømmende.


Certificeringer af dagtilbud og skoler

Børne- og Familieudvalget blev den 11. marts (pkt. 41) orienteret om certificeringer af dagtilbud og skoler. 17 af Herning Kommunes dagtilbud er certificeret "Grønne Spirer", som i særlig høj grad fokuserer på udeliv, natur, miljø og en grøn og sund hverdagskultur for børnene. Lindbjergskolen er certificeret af UNESCO som Verdensmålsskole. Tjørring skole har grønt flag på 10. år og er dermed en grøn skole, og Lundgårdskolen er certificeret ”Red barnet skole”, hvor fokus blandt andet er på børns rettigheder og trivsel. I 2020 vil der blive sat fokus på de forskellige certificeringer gennem videndeling mellem skoler og dagtilbud med henblik på gensidig inspiration.


Undervisningsmateriale i forbindelse med affaldssortering

Der er på tværs af forvaltninger i Herning Kommune et øget fokus på affaldssortering. I den forbindelse er der udarbejdet undervisningsmateriale til skolerne, hvilket er en del af skolernes planlægning for det kommende skoleår. Pædagogisk materiale til dagtilbud er under udarbejdelse.


Læs med verdensmålene

Der etableres et bibliotekstilbud med udgangspunkt i verdensmålene til skoler, omhandlende en læseklub for 9-14-årige.


Makerspace rum

Børn og Unge tilbyder i samarbejde med Herning Bibliotek skoler at deltage i makerspace rum på Herning Bibliotek. I makerspace rummet kan børn og unge være nysgerrige med kreativitet og teknologi. Omdrejningspunktet for makerspace rummet er folkeoplysning via teknologi. Et bæredygtigt element er skrammelrobotter omhandlende indsamling af forskelligt ”byggemateriale” så som kasseret legetøj, plastic og lignende, hvilket kan bygges om til en bevægelig robot.


Bæredygtige tilbud til skoler

I arbejdet med Verdensmålene i skolerne, er der fra forvaltningens side sendt to tilbud ud, som skolerne kan gøre brug af. Det gælder blandt andet et undervisningsmateriale omkring Verdensmål og Madkundskab, der stiller skarpt på, hvordan Verdensmålene kan tænkes ind i hverdagen, når det handler om madlavning og valg af råvarer osv. Derudover er skolerne blevet informeret om et tilbud fra Friluftsrådet og Norden i Skolen, som har fokus på både skandinavisk nabosprogforståelse og Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et tilbud, der henvender sig til 7.-10. klassetrin.


Børnenes folkemøde - fokus på målene

Der er indgået et samarbejde med Herning Bibliotek om en Verdensmålsuge i uge 41. Her udbyder Herning Bibliotek blandt andet et Børnefolkemøde om FN’s Verdensmål for skoler og andre interessererede for første gang. Det bliver en myriade af oplæg fra videnskabsjournalister, miljøaktivister, nørder og med børn/ unge, der selv arbejder med fx bæredygtighedstematikken. Biblioteket håber ligeledes på besøg af ministre og lokale politikere til at debattere med børnene. De deltagende klasser skal fremvise egne resultater fra førskoleforløb, og der vil være happenings, workshops og challenges med videre. Børnefolkemødet foregår 7.-8. oktober 2020 og finder sted på hovedbiblioteket. I samarbejde med Biblioteket arbejdes der på en tilrettelæggelse forskellige tiltag til dagtilbud i uge 41, der ligeledes tager udgangspunkt i FN’s verdensmål og bæredygtighed.


Lokale tiltag i institutioner og skoler

Der arbejdes lokalt på dagtilbud og skoler med den bæredygtige dagsorden. Det sker udfra intentionerne og kravene i folkeskoleloven og dagtilbudsloven men også via deltagelse i konkrete projekter som eksempelvis "Unge stopper madspild".


Generelt fokus

Ledelsesmæssigt vil der i den kommende tid være fokus på, hvordan der kan ske en afvejning af behovet for engangsmaterialer m.v. med baggrund i øgede krav til hygiejne og behovet for at agere bæredygtigt. Dette er en generel problemstilling men konkret et tema i Tandplejen.


Herudover vil en bæredygtig arbejdskultur generelt set være på dagsordenen i relation til at agere ansvarligt og bæredygtigt såvel miljømæssigt, socialt og økonomisk i Børn og Unge.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-8-20 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Drøftelse og orientering vedr. økonomistyring af dagtilbud og skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Louise Raunkjær, Preben Siggaard

Sagsresume

Efter en række år med en strukturel ubalance i Børne- og Familieudvalgets økonomi er der gennemført en række strukturelle ændringer, som overordnet set har bibragt økonomisk balance på området. Implementeringen har ændringerne har medført en større usikkerhed for de decentrale ledere med hensyn til brug af deres budgetter i forhold til håndtering af en række dilemmaer i økonomistyringen. På baggrund heraf er der igangsat en række tiltag til mindskelse usikkerheden og understøttelse af de decentrale lederes økonomistyring.


Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Hvert efterår efter vedtagelse af budget for den kommende år tildeles hver dagtilbud og skole et budget til løsning af kerneopgaven i den kommende år. Tildeling foretages gennem den godkendte tildelingsmodel, hvor elementer som antal elever/børn, gennemsnitslønninger, bygningsudgifter, socioøkonomi mv. indgår i fordeling af midlerne. Ifølge økonomistyringsprincipperne i Herning kommune kan over-/underskud overføres til kommende budgetår. Dette medvirker til større fleksibilitet og god ressourceanvendelse.


Hvad angår budgetopfølgningerne laves der 4 årlige, hvoraf opfølgningerne pr. 31. marts og 31. august 2020 forelægges til politisk godkendelse. Illustration af sagsgang og årshjul herfor samt for budgetudmeldingerne til dagtilbud og skoler fremgår af vedlagte bilag.


Der er forskellige vilkår og præmisser, der vanskeliggør økonomistyringen på dagtilbud og skoler. For eksempel skal dagtilbudsledere være opmærksom på hvor mange børn de skal passe i de kommende måneder med henblik på at planlægge sammensætning af personale, hvilket påvirker økonomien. Det er sidst i budgetåret, hvor dagtilbudlederens budget endelig tilpasses de faktiske antal børn. Tilsvarende gælder for skoleledere angående SFOer.


Skolelederens fokus angående økonomistyring er dobbelt, da et budgetår indeholder 2 halve skoleår. Det betyder for eksempel, at budgetår 2019 indeholder perioden fra januar til juli fra skoleår 18-19 og august-december fra skoleår 19-20. Vedtagelse af den nye tildelingsmodel for 2020 har derfor påvirket skolelederens planlægning allerede i budgetåret 2019.


I 2020 er der udover de gængse variable som antal børn/elever, udgifter til vand, varme, inklusionsopgaver m.v., som kan være svære at forudsige, usikkerheder i relation til coronakrisen og kompensation for ekstra udgifter og minimumsnormeringer (dagtilbudsområdet) og ny tildelingsmodel pr. 1. januar 2020, overtagelse af SFO pr. august 2019 samt finanslovsmidler til ekstra lærere (skoleområdet). På baggrund heraf er der iværksat en række tiltag til understøttelse af økonomistyringen af det enkelte dagtilbud og skole, hvilket fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen drøftes
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse vedr. pulje til generelt løft af folkeskolen i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Anne Winter Wiwe, Torben Kjær

Sagsresume

Den 2. juni 2020 blev der indgået politisk aftale om udmøntning af den afsatte reserve i 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne fordeles efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0. til 9. klasse i skoleåret 2018/2019. På landsplan er ifølge økonomiaftalen afsat 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,8 mia. kr. i 2023. Herning Kommunes andel udgør 4,745 mio. kr. i 2020. Fordelingen af den afsatte reserve for årerne 2021-2023 kendes endnu ikke. Forslag til fordeling af midlerne fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Om aftalen

Aftalen vedrørende 2020 indebærer, at tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af elever i folkeskolen, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. (Elevtal i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019 i almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler). Herning Kommunes andel udgør 4,745 mio. kr. i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et generelt løft af folkeskolen i perioden 2021-2023. De fremtidige fordelinger mellem kommunerne kendes derfor ikke endnu.


Jf. aftaleteksten skal tilskuddet anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder for eksempel også specialskoler. Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere og udgifter i form af løn- og pensionsudgifter. Midlerne kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT), dog skal afledte udgifter holdes på et minimum. Midlerne kan derudover anvendes til udgifter til revisionspåtegnede regnskaber.


I aftalen indgår, at kommunerne med et revisorpåtegnet regnskab skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.


Forslag til udmøntning

Som udgangspunkt ses to forskellige tilgange til fordeling af midlerne: én, hvor fordelingen sker efter elevtal, og en anden, hvor midlerne anvendes til et specifikt formål.


Fordeling efter elevtal:

De 4,745 mio. kr. fordeles efter skolernes elevtal. Beløbet svinger mellem 48.000 kr. og 607.000 kr. Se bilag 1 for specificering.


Fordeling til specifikt formål: kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen

Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra 2021 valgt at sætte særligt fokus på sprog og læsning 0-17 år. Målet indeholder blandt andet en intention om at kvalitetsudvikle ordblindeindsatsen i det samlede skolevæsen. Med afsæt i Herning Kommunes mål om, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan, foreslås det, at der med finanslovsmidlerne afsættes midler til en styrket indsats for ordblinde elever. Dette gøres ved at ansætte 12 lærere ved 11 overbygningsskoler. Overbygningsskolerne skal herefter servicere ”fødeskolerne med indsatsen”.

De 12 årsværk, som finanslovsmidlerne giver Herning Kommune mulighed for at ansætte, skal sammen med de nye indsatser bygge oven på og kvalificere eksisterende praksis, som er kendetegnet ved, at der i en årrække har været et stærkt fokus på læseområdet – herunder ordblinde elever. Se bilag 2 for specificering.


Formålet med den styrkede læse- og ordblindeindsats er at styrke en systematisk, foregribende og fokuseret indsats for børn og unge med læsevanskeligheder for herved at skabe lige deltagelsesmulighed for alle børn og unge.


Indsatserne skal udarbejdes i et samarbejde med skoleledelser, læsevejledere og forvaltningen. Implementeringen af indsatserne vil løbende blive understøttet af forvaltningen, blandt andet på fagopdelte ledermøder for skoleledelse
samt for læsevejledere og via dialogmøder med skolerne.


Indsatsens indhold:

Det foreslås, at børn og unge, der testes ordblinde i den nationale ordblindetest, som minimum er garanteret en standardiseret indsats til afhjælpning af udfordringerne. Denne indsats kan blandt andet indeholde:


 • Individuelle handleplaner - der skal følge det enkelte ordblinde barn
 • Individuelle handleplaner
 • Kompetenceudvikling af pædagogisk personale ift. børn og unge i ordblindevanskeligheder
 • Læse-skrive-teknologi
 • Læsevejledernetværk
 • Handleplan for skolens ordblindeindsats - herunder samskabelse med forældre.


Målet med indsatsen:

Målet med indsatsen er, at de enkelte elever får det bedst mulige afsæt for lige deltagelse i skolelivet gennem et foregribende sigte for elever med læsevanskeligheder og et understøttende sigte i forhold til elever med ordblindhed. Nedenstående tabel beskriver henholdsvis formålet, det kortsigtede mål og det langsigtede mål med indsatsen.


Formålet ordblindeindsatsen er at

 • alle børn og unge har lige deltagelsesmuligheder. Det vil sige, at de uanset forudsætninger og skoletilbud har ret til og mulighed for at deltage på lige fod med andre i de forskellige arenaer, de indgår i.


Kortsigtede mål

Langsigtede mål

For eleverne er målet at

 • børn og unge har anvendelige strategier til at håndtere deres læsevanskeligheder
 • børn og unge i eller i risiko for ordblindevanskeligheder opspores tidligt.


På skoleniveau er målet at

 • skolerne anvender relevante data, f.eks. sprogvurderinger, iagttagelser og løbende evalueringer systematisk i arbejdet med en differentieret og målrettet indsats
 • skolerne iværksætter tidlige og rettidige indsatser med afsæt i børnenes og de unges behov og forudsætninger
 • der er en ensartet systematik ved overlevering i forhold til børn og unge med (risiko for) læsevanskeligheder ved overgang mellem hjem, dagtilbud og skole
 • lærerne har kendskab til evidensbaseret viden, metoder og tilgange i arbejdet med ordblindeproblematikker
 • skolerne har et ensartet serviceniveau i forhold til IT-løsninger og læse-skriveteknologi
 • alle skoler anvender individuelle handleplaner med henblik på en hurtig, målrettet og systematisk indsats over for børn og unge i ordblindevanskeligheder.


På forældreniveau er målet at

 • forældre til børn og unge med læsevanskeligheder understøttes gennem konkret vejledning.

For eleverne er målet at

 • børn og unge med læsevanskeligheder er i løbende læringsprogression
 • ordblinde børn og unge klarer sig på niveau med andre jævnaldrende.


På skoleniveau er målet at

 • alle skoler har en hurtig, målrettet og systematisk indsats over for børn og unge med læsevanskeligheder
 • alle lærere har de nødvendige kompetencer til at understøtte børn og unge med læsevanskeligheder.


På forældreniveau er målet at

 • alle forældre tager aktiv del i at understøtte deres barns læseudvikling.


De overbygningsskoler, der får opgaven med den styrkede indsats, fremgår af bilaget. Her ses også hvilke ”fødeskoler”, de skal servicere.

Økonomi

Der anmodes om en udgiftsbevilling på 4,745 mio.kr. i 2020 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til afholdelse af udgifterne.


Finansiering sker via den statslige tildeling til Herning Kommune på tilsvarende 4,745 millioner. kr. Det ligger endnu ikke klart, hvorledes puljemidlerne teknisk set tilgår kommunerne i 2020. De bevillingsmæssige ændringer i 2020 for så vidt angår indtægtsbevillingen på beløbet foretages derfor først senere på året.


Aftalen om det generelle løft af folkeskolen indebærer, at tildelingen gradvist stiger til 807 mio.kr. på landsplan i 2023. Dog kendes fordelingen til kommunerne fra 2021-2023 ikke, hvorfor både indtægts- og udgiftsbevillinger til det generelle løft af folkeskolen fra 2021-2023 først foretages, når dette ligger klart.


På bilag 3 specificeres, hvordan midlerne kan fordeles i 2020, hvis midlerne godkendes brugt til målrettet indsats. Lærerne rekrutteres fra oktober 2020, og derfor er midlerne fordelt sådan, at overbygningskoler får 1/4 af helårsbeløbet afsat til målrettet indsats, og resten fordeles til alle skoler som engangsmidler i 2020. Fordeling laves efter elevtal.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles udgiftsbevilling på i alt 4,745 mio.kr. i 2020 til generelt løft af folkeskolen til serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler, stednr. 301001. Finansieringen sker via en statslig tildeling til Herning Kommune i 2020 på samme beløb, som tilgår de finansielle konti i 2020. Det bevillingsmæssige i den forbindelse foretages senere på året
atde 4,745 mio. kr. anvendes til understøttelse af ordblindeindsatsen.  

Beslutning

Tiltrådt som indstillet, idet den endelige fordeling af midlerne til skolerne fremgår af bilaget "Endelig beslutning vedr. fordeling af finanslovsmidler til lærere".

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.02-G01-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse vedr. efteruddannelse af lærere - opfølgning på budgetforlig 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Anne Winther Wiwe, Karen Engelund

Sagsresume

I budgetforliget for 2019 afsatte forligskredsen 0,5 mio.kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til vikardækning i forbindelse med opkvalificering af lærere i historie og natur/teknologi. Disse to fag blev i sin tid udvalgt, da de dengang havde den laveste kompetencedækningsgrad. Opkvalificeringen er tiltænkt lærere, som ikke har linjefag i disse to fag, men har erfaring inden for fagene og ønsker opkvalificeringen.


Midlerne er ikke blevet brugt, og forvaltningen anbefaler derfor, at midlerne på anden vis anvendes til kompetenceudvikling. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 afsatte forligskredsen 0,5 mio.kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til vikardækning i forbindelse med opkvalificering af lærere i historie og natur/teknologi. Disse to fag blev i sin tid udvalgt, da de dengang havde den laveste kompetencedækningsgrad. Opkvalificeringen er tiltænkt lærere, som ikke har linjefag i disse to fag, men har erfaring inden for fagene og ønsker opkvalificeringen.


Center for Børn og Læring udbød både i 2019 og i 2020 kurser i linjefag i de 2 fag, men tilmeldingen til disse har begge år været meget beskeden. Opkvalificering til linjefag sker gennem deltagelse i såkaldte KiU-fag hos VIA. KiU- står for ”kompetenceudvikling i undervisningsfag” og er det gængse landsdækkende tilbud i forhold til kommunernes arbejde med nå den nationale målsætning om 95% kompetencedækning i 2025. I 2019 blev det afprøvet om en lokal forankring, hvor tilbuddet blev suppleret af en praksisdel på Lindholm Historiske værksted i Lind, kunne medføre flere deltagere - men uden held. Kurserne har været udbudt så alle udgifter inkl. vikardækning og kursusafgift betales af de afsatte midler, og det blev tilstræbt, at kurserne kunne oprettes lokalt i Herning. Alligevel søgte kun i alt 3 deltagere kurserne, hvilket umuliggjorde en lokal løsning. En deltager deltog i natur/teknologi-kursus i Århus. 2 deltagere ønskede at deltage i historie, men dette kursus blev ikke oprettet hverken lokalt eller regionalt på grund af for få tilmeldte.


Den politiske aftale om ”styrket praksisfaglighed i folkeskolen” fra 2018, samt indførelsen af et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som kan afsluttes med prøve i 8. klasse, har medført stor søgning til kompetenceudvikling indenfor særligt håndværk og design, men også i billedkunst, madkundskab og musik.


I 2020 har forvaltningen tilbudt skolerne linjefags-opkvalificering i alle fag og heller ikke i år er der søgning til historie og natur-teknologifaget. I stedet oplever vi fortsat søgning på opkvalificering i håndværk og design samt tyskfaget som ifølge Justeringen af folkeskolen (lov af 7. maj 2019) blandt andet har medført flere tysktimer, som skolerne skal dække ind med kvalificerede lærere. Skolernes øvrige ønsker til opkvalificering af linjefag er meget forskellige fra skole til skole afspejlende lokale forhold.


Kompetencedækningen i kommunen er afhængig af tiltrædelser og fratrædelser af lærere, og det samlede billede ændrer sig derfor kontinuerligt. I skrivende stund er det således kristendom og madkundskab, som ligger lavest i forhold til kompetencedækning i Herning kommune, mens billedet om kort tid kan være et andet.


Derfor er forvaltningens anbefaling, at midlerne til kompetencedækning følger behovet lokalt på skolerne. De ubrugte midler kan derfor enten tilgå skolerne, så disse kan disponere budgettet til relevant lokal opkvalificering og kurser eller midlerne kan tillægges puljen af centrale midler til generel kompetenceudvikling på skoleområdet, som tildeles ud fra vedlagte Kompetenceudviklingsplan. Planen er blevet til ud fra en behovsanalyse hos skoleledelserne samstemt med Børne- og Familieudvalgets indsatsområder som fx Meningsfulde Fællesskaber.


Herning Kommune har for nuværende en dækningsgrad på 90,1 % og har dermed allerede nået delmålet om en kompetencedækningsgrad på 90 % i 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de uforbrugte midler afsat til kompetenceudvikling i historie og natur/teknik tildeles skolerne til lokal disponering i forhold til relevant kompetenceudvikling.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om Bevæg Dig for Livet i Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger, Mette Skærbæk

Sagsresume

Herning Kommune er i 2020-2025 Bevæg Dig For Livet visionskommune i et partnerskab med DIF og DGI med det formål at få flere borgere i bevægelse. I slutningen af 2019 blev visionsaftalen behandlet i alle fagudvalg og godkendt i Byrådet i december 2019. Herefter er der i marts 2020 lavet en handleplan for fokusområdet i 2020-2021 på tværs af alle forvaltningsområder.


Børne- og Familieudvalget orienteres hermed om de handlinger, der er iværksat i Børn og Unge i forbindelse med Bevæg Dig For Livet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er i 2020-2025 Bevæg Dig For Livet visionskommune i et partnerskab med DIF og DGI med det formål at få flere borgere i bevægelse.


I forlængelse heraf er der i et tæt samarbejde mellem kommunens forvaltninger, DGI, DIF, Herning Idrætsråd og den boligsociale helhedsplan og med input fra andre aktører, udarbejdet en 5-årig visionsaftale, som er behandlet og godkendt i alle fagudvalg og Herning Byråd ultimo 2019. Aftalen er underskrevet af parterne i januar 2020.


Visionsaftalen bygger på fem temaer:

 • Det skal være lettere at blive en del af et aktivt fællesskab
 • Overgange mellem livsfaser og livssituationer
 • Engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle
 • Bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og motorik gennem hele livet samt
 • Rum og rammer


I marts 2020 er der udarbejdet en handleplan med fokusområder, mål og handlinger i 2020-2021 (bilag 1). Handleplanen omhandler alle forvaltningsområder. Nedenstående er de aktiviteter, som er igangsat på Børne- og Ungeområdet, eller vil blive det i løbet af 2020-2021.


Bevæg Dig For Livet aktiviteter på Børn- og Ungeområdet:

 • Kortlægningsarbejde omkring opfyldelse af kravet om de 45 minutters bevægelse i folkeskolen. Kortlægningen er foretaget i marts 2020, og på baggrund af denne skal der besluttes konkrete handlinger.
 • Udvikling af Playmaker/Åben Skole.
 • Nedsat arbejdsgruppe omkring at få flere aktive borgere (både børn, unge, voksne) i området omkring Holtbjerg.
 • Tre skoler – Sinding Skole, Haderup Skole og Timring Skole – har sammen med Bevæg dig For Livet ansøgt en pulje ved NOVO Nordisk Fonden med henblik på, at flere børn og unge i alderen 10-15 år bliver fysisk aktive. Projektet, der er søgt midler til, indebærer, at skolerne skal arbejde med udeskole samt de ældre elever som rollemodeller for de yngre – både i skole og i foreningsregi. På denne måde ønskes det, at bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen på de tre skoler, og at samarbejdet mellem skoler og foreningslivet i lokalområderne bliver stærkere.
 • Aftale om foreningsudvikling i en-to foreninger med henblik på at få nogle foreninger til at arbejde aktivt med venskaber og fællesskaber - således at både Børne- og Unge Politikken og Meningsfulde Fællesskaber bliver indtænkt aktivt i foreningslivet.
 • Bevæg dig for Livet involveres i efteråret 2020 i den arbejdsgruppe, som skal arbejde med fritids- og foreningslivets rolle i forbindelse med Meningsfulde Fællesskaber.
 • Gadeidrætsevent i 2020: Skabe opmærksomhed om gadeidrætten og dens muligheder gennem inddragelse af de unge og boligområder med stor social belastning.
 • Bevægelse i uddannelsesmiljøet: fokus på at skabe mere bevægelse i de unges hverdag
  på erhvervs- og ungdomsuddannelserne, eventuelt gennem igangsættelse af Projekt KICK (DGI-koncept målrettet bevægelse på erhvervsskoler).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P05-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Godkendelse vedr. synliggørelse af normering på dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at der ønskes større gennemsigtighed omkring normering i daginstitutioner, hvorfor forligsparterne ønsker en præsentation af en opgørelse, der på institutionsniveau vil tydeliggøre normeringen - og hvor mange lønkroner, der bruges på hvilke faggrupper.


Der er udarbejdet lokalt udkast til normeringsskema, som er afprøvet lokalt. Sideløbende arbejder KL med en fælles national model for opgørelsen af normeringer i dagtilbud, som forventes færdigt til oktober. Grundet hensyn til muligheden for benchmarking og kommunikation med offentligheden, afventes KL's normeringsskema, som herefter foreslås anvendt i Herning kommune.


Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2020 fastslår, at der ønskes større gennemsigtighed omkring normering i daginstitutioner, hvorfor forligsparterne ønsker en præsentation af en opgørelse, der på institutionsniveau vil tydeliggøre normeringen - og hvor mange lønkroner, der bruges på hvilke faggrupper. Opgørelsen skal efterfølgende ligge - og løbende opdateres - på hver institutions hjemmeside.


Der har været igangsat en lokal proces, hvor der er arbejdet med, hvordan normeringen i daginstitutioner kan synliggøres. Denne proces har involveret daginstitutionsledere, forældre og faglige organisationer. På baggrund af denne proces, er der udarbejdet et udkast til et normeringsskema, som har været under afprøvning på Højgaard Børnehus, Spilophuset og Børnehuset Stjernen. Institutionerne har givet tilbagemeldinger på normeringsskemaet.


Sideløbende arbejder KL med en fælles national model for opgørelsen af normeringer i dagtilbud, som forventes færdig i oktober. Denne model vil fungere som et fælles udgangspunkt for daginstitutioner i Danmark, hvorfor modellen blandt andet er brugbar i forhold til statistik og benchmarking med andre kommuner samt i relation til at skabe gennemsigtighed i kommunikationen med offentligheden, da modellen netop er fælles på tværs af kommuner.


På baggrund af ovennævnte vurderes det hensigtsmæssigt at afvente samt bruge KL's fælles nationale model for opgørelsen af normeringer i dagtilbud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender brug af det redskab, som KL stiller til rådighed.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkendte, at redskabet fra KL afventes.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om udfordringer, tiltag og fremtidsønsker for dagplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Dagplejen i Herning Kommune har en vision om at blive Danmarks bedste Dagpleje. Der arbejdes derfor med at omsætte visionen i hverdagen i dagplejen. Konkret kommer det blandt andet til udtryk ved, at der arbejdes med Dagplejen som professionelle læringsfællesskaber.


Børne- og Familieudvalget orienteres om tiltag og fremtidsvisioner for dagplejen.

Sagsfremstilling

Dagplejen i Herning Kommune har en vision om at blive Danmarks bedste Dagpleje. Der arbejdes derfor med at omsætte visionen i hverdagen i dagplejen. Konkret kommer det blandt andet til udtryk ved, at der arbejdes med:


 • Dagplejen som professionelle læringsfællesskaber
 • Større trivsel og udvikling i Dagplejen til gavn for alle børn, forældre og medarbejdere


Som et led i udmøntningen af visionen er følgende tiltag iværksat:


 • Flere behovstilsyn hos den enkelte dagplejer med tæt sparring og opfølgning fra konsulenterne
 • Konsulenternes deltagelse i legestuerne med fokus på udvikling af hverdagens pædagogiske praksis
 • Personalemøder afholdes i distrikterne med fokus på dialogen og lokal forankring

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Godkendelse vedr. tilskud til pasning i eget hjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Maria Bisgård Abildtrup

Sagsresume

Fra 1. januar 2020 er det besluttet at yde tilskud til pasning af eget barn. Ved den politiske behandling i oktober 2019 blev det besluttet, at tilskuddet pr. barn skulle være 2.500 kr. i en maksimal periode på 6 måneder, svarende til et maksimalt tilskud på 15.000 kr. pr. barn.


På grund af den store efterspørgsel i foråret blev det på Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. marts 2020 (punkt 35) besluttet at nedsætte tilskuddet til 2.000 kr.
og en maksimal periode på 5 måneder fra 1. maj 2020.


Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalget som en opfølgning på tidligere beslutning og en beslutning om en eventuel tilbageførsel/regulering af taksten.

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2020 er det besluttet at yde tilskud til pasning af eget barn. Ved den politiske behandling i oktober 2019 blev det besluttet, at tilskuddet pr. barn skulle være 2.500 kr. i en maksimal periode på 6 måneder, svarende til et maksimalt tilskud på 15.000 kr. pr. barn.


På grund af den store efterspørgsel i foråret blev det på Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. marts 2020 (punkt 35) besluttet at nedsætte tilskuddet til 2.000 kr.
og en maksimal periode på 5 måneder fra 1. maj 2020.


De faktuelle tal viser følgende udbetalinger:


Måned

Antal børn

Tilskud

Januar

12

35.000

Februar

18

47.500

Marts

22

55.000

April

23

55.000

Maj

21

52.500

Juni

23

55.500

I alt


295.500


Tallene viser et gennemsnitlig antal af bevillingsmodtagere på 20 børn pr. måned. Heraf udløber 12 bevillingsmodtagere med udgangen af juni. Inkl. nye godkendte ansøgninger er antallet af bevillingsmodtagere nede på 12 pr. 1. juli.


Ved en forudsætning, hvor det antages, at der kommer 2 nye ansøgere pr. måned fra 1. august og året ud, hvor alle ansøger om 5 måneder, vil udgiften til pasning af eget barn i 2020 udgøre 408.733 kr.


Ved samme forudsætning om antallet af nye ansøgere, men ved en tilbagevenden til et tilskud på 2.500 kr. pr. måned (5 måneders udbetaling), vil udgiften til pasning af eget barn i 2020 udgøre 423.733 kr.


Ved en annullering af beslutningen fra 11. marts og dermed en tilbagevenden til den oprindelige beslutning, for de allerede godkendte ansøgninger i perioden 1. maj til 1. juli, vil det betyde en yderligere udgift på 10.000 kr. (samlet 433.733 kr.).


Måned

Tilskudstakst 2.000 kr.

Tilskudstakst 2.500 kr.

Jan – Juni

295.500

295.500

Juli – December

113.233

128.233

I alt

408.733

423.733Antal af bevillinger i 2020 fordeler sig således:

Måned

Antal bevillinger 1

Nov. – dec. 2019
(med start fra 1. januar)

15

Januar 2020

9

Februar

1

Marts

2

April

0

Maj

2

Juni

1

1)

Antallet af bevillinger og børn er ikke ens grundet ansøgning på tvillinger


Disse tal viser en faldende tendens af modtagede ansøgninger. Ud fra denne tendens vurderes det, at der fremover kommer 2 nye bevillinger i gennemsnit pr. måned.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at tilskuddet og udbetalingsperioden ændres til den oprindelige aftale for tilskud til pasning af eget barn, det vil sige 2.500 kr. pr. barn i op til 6 måneder.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Generationernes Hus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
x


x


Sagsresume

Budgetforliget for 2020 indeholder en aftale om opførelse af et "Generationernes Hus" i Herning By.  Det blev besluttet at projektet skulle udvikles af Social- og Sundhedsudvalget.

Henover foråret og sommeren 2020 er der gennemført en proces med det formål at udvikle en vision for ”Generationernes Hus”.  Visionen skal efterfølgende skabe retning for det konkrete byggeprojekt og det liv der skal leves i Generationernes Hus. Visionen forventes at blive besluttet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 12. august 2020.

På mødet i Børne- og Familieudvalget, præsenteres de foreløbige data og tematikker drøftes.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over kernen af plejeboliger kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og seniorboliger.


Der er gennemført en proces for at afdække hvad Herning Kommune ønsker sig og, hvilken forskel Generationernes Hus skal gøre - dels for dets beboere, men også for byen og kommunen som helhed. Hvad vil man opnå ved er ”Generationernes Hus”

Processen gennemføres som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen på forskellig vis giver input. Udover borgerinvolveringen, har der været gennemført interviews med eksterne fagpersoner med erfaring på området F.eks. har der været dialog med Realdania, Bovieran og OK fonden, som alle har erfaringer med at etablere boligfællesskaber.


Målet med processen er at der, med afsæt i de givne input og indsamlede data, udarbejdes en konkret vision for Herning Kommunes bud på et "Generationernes Hus".


Indsamlingen af ovenstående data, samt gennemgang af eksisterende rapporter og undersøgelser, begynder at give klarhed over de ”samfundstendenser” der berettiger et ”Generationernes Hus”. Den tværgående analyse giver også pejlinger i forhold til ”tematikker” og ”erfaringer”, der går igen, og som kan ligge til grund for den kommende udvikling af visionen (Bilag 1)


Tematikker og erfaringer der fremgår at bilaget er foreløbige og udvikler sig som dataindsamlingen skrider frem. Indtil nu har det været tematikker og erfaringer som: ”Et ønske om at flytte fokus fra mig til os”, ”Balanceret åbenhed mod omverdenen” ”Bo på mindre, hav adgang til mere” og ”Fællesskab omkring en værdi eller stedbunden identitet” der har vist sig at træde særligt frem.


Ved datagennemgangen begynder der at tegne sig et profilbillede af en kommende beboer i ”Generationernes Hus”, som værende et menneske med et erkendt behov for fællesskab, et ønske om et ”naboskab+”, fokus på hverdagslivet og værdierne miljø, fællesskab og frivillighed. (Bilag 1)


Der er pågået en proces med at sammentænke de fremkomne tematikker og erfaringer med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Temaerne kobler sig særligt til fire verdensmål ”Sundhed og Trivsel” ”Bæredygtig energi” ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”Ansvarligt forbrug og produktion” Disse bringes med i det videre arbejde.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning
at Børne- og Familieudvalget drøfter tematikker og erfaringer, de ser som særlig vigtige at prioritere i den endelige udvikling af visionen for Generationernes Hus.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget ser spændende perspektiver i projektet og anbefaler prioritering af fælles faciliteter (ude og inde) til aktiviteter på tværs af generationer og sektorer.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-A21-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om ideoplæg til håndtering af kapacitets- og bygningsmæssige udfordringer i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Jørn Thomsen, Bo Ulrich Bertelsen, Ingelise Thune

Sagsresume

På grund af kapacitetsudfordringer i Børneoasen i Lind samt Lind Skoles ansøgning om bedre faglokaler har chefgruppen i Børn og Unge besluttet, at der skal udarbejdes ideoplæg i forhold til mulige håndteringer af de bygningsmæssige udfordringer samt af skolens pladsproblemer.


Der tages udgangspunkt i elevtalsprognosen fra 2018 korrigeret med faktiske elevtal pr. april 2020 fra TEA samt i børnetalsprognosen fra 2018, som er korrigeret med faktiske elevtal 2019/20 (28.4.20) og SFO-tal pr. 1.8.2019, hvor antallet af SFO-børn er størst. Her ses en SFO-dækningsgrad på 75 %. Dækningsgraden på 75 % forudsættes fastholdt i hele prognoseperioden. Der arbejdes lige nu på at udarbejde en ny børnetalsprognose og en ny elevtalsprognose, som vil blive forelagt Børne- og Familieudvalget på mødet i august. Såfremt der er væsentlige ændringer i forhold til de børnetal, der er brugt, vil ideoplæggene blive tilpasset de nye børnetal.


Ideoplæggene (se vedhæftede bilag) fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Ideoplæggene er udarbejdet på baggrund af nedenstående udfordringer:


Børneoasen Lind:

 • På nuværende tidspunkt mangler der ca. 19 børnehavepladser i Børneoasen Lind, hvilket forventes at stige til ca. 36 manglende pladser i 2021 og endnu flere i årene fremover. Der er iværksat en midlertidig løsning med lån af lokaler på Lind skole.
 • Afdeling Toftegården har vuggestue og børnehave. Toftegårdens klimaskærm, installationer og gulve er slidte og trænger til renovering.
 • Tidligere anvendte Børneoasen Kollundvej 41 til førskolegrupper. Kollundvej 41 anvendes i dag af Lind Skoles SFO. Kommissoriet forudsætter, at SFO flyttes til Lind Skole.


Lind Skole:

 • Skolen har pladsproblemer i Håndværk og Design-faglokalet
 • SFO II er i dag placeret på Kollundvej 41. Ved at flytte SFO II til skolen tilsigtes optimering og synergi af brug af lokaler og personale på skolen, sådan som det sker på andre skoler. Derudover frigøres Kollundvej 41 til de manglende dagtilbudspladser i Lind. Skal SFO II flyttes til skolen, må der forventes bygningsmæssige tiltag.
 • Skolebestyrelsen beskriver, at der mangler faglokaler, og at der er andre bygningsmæssige udfordringer. Skolen er om- og tilbygget af mange omgange.

Økonomi

Scenarierne "need to" med etablering af SFO, renovering af Kollundvej og Mellemtoften og 41 nye børnehavepladser vil koste i alt 18,2 mio. kr. I scenarierne "nice to" udbygger man derudover Håndværk og Design samt etablerer 18 nye vuggestuepladser, og det vil koste i alt 25,6 mio. kr. Det er muligt at kombinere scenarierne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog med de faldne bemærkninger orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-A21-2-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om kapacitetsudfordring for dagtilbud i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen, Jørn Thomsen, Ingelise Thune

Sagsresume

Der orienteres om stigende børnetal og herunder kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Snejbjerg i Snejbjerg skoles distrikt. Det er muligt at etablere en midlertidig løsning indtil 2025-2026 ved brug af bygningerne på Munkgård. Herefter viser Børnetalsprognosen, at der frem til 2031 skal etableres yderligere nye pladser i Snejbjerg. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Børneuniverset åbnede en børnehaveafdeling på Munkgård i 2019, fordi der her og nu var behov for at øge kapaciteten. Børneuniverset består i dag således af 4 afdelinger (kapacitet i parentes):

1. Asylgade - (38 vuggestuepladser)

2. Sydgaden - (32 vuggestuepladser og 72 børnehavepladser)

3. Munkgård - (79 børnehavepladser)

4. Snejbjerg skole - (42-56 førskolebørn)


Børnetalsprognosen viser, at under forudsætning af, at Munkgård fortsætter som børnehave med plads til 79 børn, vil kapaciteten for Snejbjerg opfylde efterspørgslen samlet set frem til 2025-2026. Herefter vil der frem til 2031 - ifølge Børnetalsprognosen - mangle i størrelsesordenen 33 pladser til 0-2,9-årige og 78 børnehavepladser. Det stigende børnetal vil med tiden få indflydelse på skolernes kapacitet.


I Snejbjerg er der to skoledistrikter med tilhørende dagtilbud. Det kan oplyses, at der er igangsat en udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Engbjergskolens distrikt ved Kernehuset-Engblommen med 24 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser. Åbningen forventes at ske ultimo 2021. Disse pladser er indregnet i Børnetalsprognosen.


Børneuniversets afdelinger i Asylgade, Sydgaden og Munkgård er placeret i ældre bygninger, der alle står over for større vedligeholdelsesopgaver. Forvaltningen og Børneuniversets ledelse og bestyrelse har drøftet forskellige scenarier, hvor alt lige fra renovering af eksisterende bygninger til etablering af en ny institution har været drøftet, undersøgt og kommenteret med fordele og ulemper. Konklusionen er, at der er flere mulige løsninger, men man bør se endnu bredere på kapacitet i dagtilbud og skoler, ikke kun i Børneuniverset og Snejbjerg skoles distrikt men også i Engblommen og Engbjergskolens distrikt - det vil sige hele Snejbjergområdet, da børnetalsprognosen viser en vækst i forskellige områder.


Vælger man at bibeholde Munkgård som børnehave indtil 2025-2026, bør der etableres yderligere 2 toiletter, udskiftes taget på laden (aktivitetsområde) samt etableres yderligere legefaciliteter.

Økonomi

Opgradering af Munkgård som beskrevet ovenfor vil koste i alt 600.000 kr. Institutionen har allerede brugt en del penge i forbindelse med ibrugtagningen og ser sig ikke i stand til at bidrage yderligere økonomisk.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at forvaltningen tager initiativ til en nærmere undersøgelse af kapacitetsbehovet for dagtilbud og skolesøgende børn i Snejbjerg.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering: Holtbjerg Midtpunkt ansøger om renovering af halgulv og foldevæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Claus Pedersen

Sagsresume

Brugerrådet for Holtbjerg Midtpunkt søger om renovering af halgulv og foldevæg i idrætshallen på Holtbjerg. Idrætshallen bruges primært af en lang række fritidsbrugere og foreninger men også af Valdemarskolen og Herningsholmskolen afdeling Holtbjerg. En renovering af hallen vil koste 2,5 mio. kr. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Brugerrådet for Holtbjerg Midtpunkt består af brugerne af Holtbjerg Midtpunkt. Valdemarskolen er arealmæssigt langt den største bruger, og lederen af Valdemarskolen er født formand for Brugerrådet, og hun forvalter også budgettet for Holtbjerg Midtpunkt. Halgulvet hører under "indvendig vedligeholdelse" på Holtbjerg Midtpunkt.


Halgulvet er et parketgulv. Af flere omgange er en del brædder skiftet ud, hvilket betyder gulvet er uens i såvel jævnhed som udseende. Derudover er halgulvet er meget slidt og i dag uegnet til konkurrenceidræt. Hallen er etableret med to foldevægge, som begge er defekte.


Brugerrådet ønsker gulvet renoveret og den ene af foldevæggene reetableret (den anden foldevæg fjernes) samt udskiftning af loftsarmaturer til en bedre og energivenlig belysning. Renoveringen af hallen er anslået til 2,5 mio. kr.

Økonomi

Holtbjerg Midtpunkts budget til indvendig vedligeholdelse er på 289.000 kr. i 2020 og giver ikke mulighed for at finansiere renoveringen af hallen til 2,5 mio. kr. Renoveringen kan opdeles i etaper: Gulvrenovering 1,725 mio. kr., ny rumadskiller 0,525 mio. kr. og nye loftsarmaturer 0,25 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering: Brændgårdskolen ansøger om hjælp til indvendig renovering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Esben Hedegård

Sagsresume

Brændgårdskolen ansøger om tilskud til renovering af madkundskabslokalet, udskiftning af nedslidte linoleumsgulve, renovering af omklædningsrum og istandsættelse af indvendige gangarealer til omklædning og gymnastiksale. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Brændgårdskolen ansøger om tilskud til indvendig renovering af:

1. Madkundskab

2. Linoleumsgulve

3. Omklædningsrum

4. Gangarealer ved idræt


1. Madkundskab

Brændgårdskolens madkundskabslokale er delvis fra 1963. Skolen har tidligere fremsendt ansøgninger om renovering af Madkunstskabslokalet. Lokalet har fået en mindre renovering i år 2013 med nye højskabe, udsugningsanlæg og maling på væggene. Madkundskab bruges af skolens elever, SFO børn, projekt Cool Beans, fritidsbrugere og skal understøtte Kraftcenter Brændgård tankegangen. Lokalet er for lille og ikke optimalt til skolebrug, da der kun kan undervises i små hold på ca. 15 brugere. Derudover trænger Madkundskabslokalet til en gennemgribende renovering og en nytænkning af hele lokalets indretning, således der kan være en hel klasse. Anslået pris: 1,6 mio. kr.


2. Linoleumsgulve

Der er linoleum i klasselokalerne, på gangene og trapperne. Der er sket sporadisk udskiftning af gulvene, men hovedparten af gulvene er mere eller mindre nedslidt. Det betyder, at rengøringen af gulve vanskeliggøres, og at der er risiko for, at der kommer fugt ind under gulve med risiko for svampevækst og heraf følgende dårligt indeklima. Anslået pris: 0,55 mio. kr.


3. Omklædningsrum

Skolen har i alt 4 omklædningsrum, hvoraf de to er lejet ud til Herning HF/VUC. Omklædningsrummene er grundlæggende uændret siden skolens etablering i 1963 og trænger efterhånden til en opgradering. Herning HF/VUC renoverede deres to omklædningsrum sidste år. Anslået pris for renovering af 2 omklædningsrum: 0,55 mio. kr.


4. Gangarealer ved idræt

Gulvene på gangarealerne ved idræt er henholdsvis hårdtbrændte klinker og malet beton. Klinkerne er blevet porøse i overfladen, hvilket betyder, at skidt samler sig i de små huller i klinkerne, og gulvet derfor altid ser beskidt ud/er beskidt. De malede gulve skaller af, og nogle steder er underlaget ved at gå i opløsning. Anslået pris for renovering: 370.000 kr.

Økonomi

Brændgårdsskolen ser sig ikke i stand til at finansiere ovennævnte af skolens budget til indvendig vedligeholdelse på 139.000 kr. i 2020. Derfor søger skolen om tilskud til renovering af de fire områder, som ovenfor er oplistet i prioriteret rækkefølge. Det samlede budget er på 3,44 mio. kr. Det vil være muligt at opdele renoveringen i etaper.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Resultat af Kommunernes Trafiktest 2020 (se bilag Pointoversigt 2020 og Danmarkskort 2020).
 • KL invitation til politisk møde den 2. september 2020 (invitation og Børne- og Undervisningsudvalgets indsatsområder vedhæftet).
 • Anvendelse af bruttolønsordning i kontraktsforhold: Der har været en henvendelse vedr. muligheden for bruttolønsordning i plejefamilieforhold. Spørgsmålet har været forelagt til juridisk vurdering i HR. Plejefamilier er ansat på kontrakt. En plejefamiliekontrakt kan i denne sammenhæng ikke sidestilles med et ansættelsesretligt lønmodtagerforhold, og det er Herning Kommunes vurdering, at der ikke er hjemmel til, at bruttolønsordning kan finde anvendelse i plejefamiliekontrakter.
 • Der afholdes fyraftensmøde for plejefamilierne om den nye familieplejehåndbog den 20. august (se bilag Brev til plejefamilierne).
 • Der er modtaget ansøgning fra Kirkens Korshær vedr. frivilligt angsthåndteringstilbud. Ansøgningen er sendt til Børne- og Familieudvalget samt til Forebyggelsesudvalget (se bilag Ansøgning angsthåndtering 2020 Børne- og Familieudvalget).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer