Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. april 2020
Mødested: Skype for business

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.20.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Fremrykning af udvidelse af vuggestuepladskapacitet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

  X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Tove Mortensen, Antonio M. Barahona, Pia Colstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at fremrykke planlagte anlægsprojekter. Derfor anmodes Børne- og Familieudvalget om at godkende udvidelse af vuggestueplads-kapaciteten i henholdsvis Timring Læringscenter, Klatretræet i Kibæk og Østbyens Børnehuse.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 23. marts, punkt 91, blandt andet, at "specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykkes til tidligere på året end planlagt". Konkret godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget anlægsbevillingen med rådighedsbeløb på 1,559 mio. kr. i 2020 til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn". For at fremskynde igangsættelse hurtigst muligt er beslutningsrækkefølgen tilpasset tidspunkterne for de politiske udvalgsmøder. Således har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt frigivelse af anlægsmidlerne 23. marts under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget disponerer bevillingerne konkret på mødet 1. april. Der tages forbehold for byrådets behandling af sagen den 31. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler at udvide vuggestuepladskapaciteten i tre daginstitutioner:

 

1. Timring Læringscenter

Der foreslås etableret vuggestuepladser i Timring Læringscenter. Der er plads i bygningen, men der mangler krybberum/soveområde. Faciliteterne kan etableres i form af et halvtag, hvorunder børnene kan ligge i barnevogne og sove. Derudover etableres et skur, hvor barnevognene kan stå beskyttet om natten. Anlægspris for halvtag, skur, belægning mv. estimeres til: 190.000 kr.

 

2. Klatretræet, Kibæk

Der foreslås udvidet med 12 vuggestuepladser. Det kan løses ved at udvide grupperum og toiletter og bruge et eksisterende rum til krybberum. Klatretræet ønsker at optimere løsningen og er derfor indstillet på at medfinansiere med 600.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2019. Anlægspris for tilbygning på 35 m2 og udvidelse af toilet estimeres til: 840.000 kr.

 

3. Vuggestuekapacitet i Østbyens Børnehuse, afdeling Børnegården, Parkvej

Der foreslås etableret yderligere 12 vuggestuepladser i Børnegården samt opgraderet eksisterende sovemuligheder for vuggestuebørn. Der kan gøres plads til flere vuggestuebørn ved at flytte de store børnehavebørn til Korsørvej 9, hvor der tidligere var fritidshjem, samt bygge et krybberum på Parkvej. Anlægspris for klargøring af Korsørvej 9, nyt krybberum på Parkvej og tilpasninger i eksisterende bygninger estimeres til: 1.670.000 kr.

Økonomi

Der er budgetteret med anlægsudgifter på i alt 2,7 mio. kr. Udgiften finansieres af frigivet anlægsbevilling på 1,559 mio. kr. i 2020 samt overførsler fra 2019 til 2020 vedrørende:

 • driftsmidler vedr. daginstitutionen Klatretræet på 0,6 mio. kr.
 • rådighedsbeløb til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn" på 0,541 mio. kr.

 

Anlægsarbejdet kan igangsættes, da der er frigivet en anlægsbevilling på 1,559 mio. kr.

Sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 1,141 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514089 til Udvidelse/ændring af pladskapacitet i vuggestuer. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der etableres vuggestuepladser i Timring Læringscenter og som følge heraf etableres halvtag og skur budgetteret til 0,190 mio. kr.
at der udvides med 12 vuggestuepladser i Klatretræet og som følge heraf tilbygges 35 m2 og toilet udvides, budgetteret til 0,840 mio. kr.
at der udvides med 12 vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse, afdeling Børnegården og som følge heraf klargøres Korsørvej 9, og der etableres Krybberum budgetteret til 1,670 mio. kr.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,141 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 514089 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten
at udgiften delvist finansieres med 0,541 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514099 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2020
at udgiften delvist finansieres med 0,600 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Klatretræets drift i 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om eftersyn af Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Peter Jonsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet 11. december 2019 (punkt 149) orienteret om indhold, organisering og tidsplan for et eftersyn af strategien "Herningmodellen". Processens arbejdstitel er "kalibrering af Herningmodellen", og den pågår frem til udgangen af 2020. Status på "kalibreringsprocessen" præsenteres på mødet til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Kalibreringen er en proces, hvor der sættes lys på Herningmodellens praktiske og teoretiske fundament for at afdække behovet for og sikre hensigtsmæssige finjusteringer. Formålet med processen er beskrevet sådan:

 • Sammen skabe mening, mestring og resultater i vores fælles arbejde med børn og unge gennem et fælles ledelsesmæssigt og ledelsesstrategisk fokus
 • Et tværprofessionelt professionsideal for arbejdet med børn og unge - helhedsforståelse og kreativitet
 • Et eftersyn og en genfortælling af fundamentet - vores vidensbaserede tilgang, fakta og forståelse
 • ForanKre Herningmodellen - ikke foranDre - gennem udvikling, herunder gøre noget nyt.

 

Eftersynet har haft til formål at stille skarpt på Herningmodellen, som den er tænkt, og skabe en fælles forståelse af Herningmodellens kernekomponenter og mindset anno 2020.

 

Der er tale om et udviklingsarbejde, der er tilpasset til fortrinsvist at foregå i eksisterende mødefora. COVID-19-omstændighederne har påvirket den oprindelig tidsplan, idet en række møder er udskudt, både før og efter udvalgsmødet. Status på arbejdet præsenteres for udvalget på mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om status på Herningmodellens "kalibrering" tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Udvalget modtager to gange årligt en status på Herningmodellen, senest den 13. november 2019 (punkt 129). Status præsenteres på mødet til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Siden implementering af Herningmodellen har Børne- og Familieudvalget modtaget en halvårlig status for at følge udviklingstendenserne på området.

 

Positive tendenser:

 • Anbringelsesmønstret fastholdes: en lille andel børn/unge er anbragt på institution, og en stor andel børn/unge er anbragt i plejefamilie
 • Der er færre anbragte børn/unge i forhold til 2015
 • Der ses ikke flere sammenbrud i anbringelserne
 • Der ses færre tvangsanbringelser
 • Der arbejdes tværfagligt og tidligt forebyggende

 

Opmærksomhedspunkter:

 • Rådgiverne arbejder både i ”gamle” og ”nye” sager – ca. 800 af de nuværende ca. 1950 åbne sager er oprettet før 2016. Det samlede antal af sager er steget i perioden. Ambitionen er at opnå samme mønster som i pilotprojektet. Her sås først stigende sagstal, og herefter et fald i projektets år 3. Dog ser det ud til at tage noget længere tid ved udbredelsen til hele kommunen. Dette følger tendensen på landsplan.
 • Der er fokus på sagstal og sagsbehandling
 • Fokus på tilpasning af tilbudsviften
 • Der er fokus på antallet af anbringelser
 • Anbringelsesmønster: Fokus på øget brug af alle indsatstrappens trin.

 

Herningmodellen blev implementeret i et partnerskab med Socialstyrelsen og to andre kommuner. Som led i den løbende opfølgning på resultaterne er der foretaget en benchmarking med disse to andre partnerskabskommuner, Haderslev og Hvidovre. Oplægget præsenteres på mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om status på udviklingstendenser i Herningmodellen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-5-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt "Målrettet indsats"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Helle Nyholm

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet 13. januar 2020 (punkt 3) orienteret om Herning Kommunes deltagelse i projekt støttet af Socialstyrelsen. Projektet indebærer målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt. Indtægts- og udgiftsbevilling på 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra ansøgningspuljen til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt til projektet ”Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge”.

 

Projekt "Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge" har til formål at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og unge og deres forældre. Derigennem sikres mere stabile anbringelser og en tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der sker gennem målrettede indsatser og tværprofessionelt samarbejde, der har til formål at forbedre forældrekompetencerne hos forældre til anbragte børn og unge. Herigennem styrkes forældrenes evne til at indgå i rollen som forældre og bidrage positivt til deres barns udvikling. Projektet indebærer videreudvikling og afprøvning af selve indsatsen til forældrene og af det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og forældre, i samarbejde med Socialstyrelsen, ekstern leverandør og de øvrige deltagende kommuner.

 

Målgruppen for projektet er forældre til børn og unge i alderen 0-18 år, som er anbragt i plejefamilie, på døgninstitution/opholdssted eller på kost-/efterskole af primært sociale årsager. Forældrene er kendetegnet ved, at der er mulighed for udvikling af deres evner som forældre, enten med henblik på hjemgivelse eller med henblik på en mere gavnlig og stabil kontakt med deres anbragte barn og et bedre samarbejde mellem barnets forældre og plejefamilien/anbringelsesstedet.

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier.

 

Som følge af COVID-19 har Socialstyrelsen udskudt en række workshops og opstartsmøder, herunder lokale opstartsmøder.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 i alt 2.750.000 kr.

 

Der er bevilget midler til:

Projektleder

341.000 kr.

Familiebehandlere 1⅓ stilling

1.916.000 kr.

Øvrige medarbejdertimer - socialrådgivere, familieplejekonsulenter og samværskonsulenter

307.000 kr.

Transport

46.000 kr.

Uddannelse & workshops

110.000 kr.

Revision

30.000 kr.

I alt

2.750.000 kr.

 

Budgettet fordeler sig med 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022, på Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt "Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge” meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-27-20 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budget 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte G. Jensen, Louise Raunkjær

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren for budget 2021 forelægges perspektivnotatet for serviceområderne 10,12 og 16 under Børne- og Familieudvalgets område til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2021-2024 udarbejder administrationen perspektivnotater for de respektive serviceområder. Formålet hermed er at beskrive centrale udviklingstendenser og adressere væsentlige budgetproblemstillinger på kort og lang sigt. Notatets budskaber er underbygget af faktaoplysninger og økonomi.

 

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2021 og indgår i materialet til første budgetkonference. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om perspektivnotatet for serviceområde 10,12 og 16 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om status vedrørende Meningsfulde Fællesskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget forlægges hvert kvartal status over implementeringen af "Meningsfulde Fællesskaber".

 

Den nuværende situation vedrørende covid-19 betyder, at tidsplanen for implementeringen af "Meningsfulde Fællesskaber" er blevet justeret. Børne- og Familieudvalget orienteres om ændringerne af tidsplanen i forhold til understøttelse af "Meningsfulde Fællesskaber".

Sagsfremstilling

"Meningsfulde Fællesskaber" er gældende fra 2020 til 2023, hvorfor alle initiativer ikke igangsættes samtidig. Planen er, at strategien understøttes i flere tempi, hvor den første periode omfatter hele 2020.

 

Arbejdsgrupper

I 2020 er der planlagt opstart af syv forskellige arbejdsgrupper. Disse er:

 • Flersprogede
 • En god start for forældre - daginstitution
 • En god start for forældre - skole
 • Sang, bevægelse og fællesskaber (dagtilbud)
 • Sang, musik og fællesskaber (skole)
 • Fritids- og foreningsliv
 • Kvalitet i specialtilbud (daginstitution og skole)

 

Arbejdsgrupperne bemandes blandt andet med repræsentanter fra dagtilbud og skoler, samrådenes FU, Den Jyske Sangskole, Herning Musikskole, repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børn og Unge.

 

De arbejdsgrupper, der var tiltænkt opstart i foråret 2020, er grundet den nuværende situation med covid-19 flyttet til august 2020. Dette omfatter seks af de ovenstående syv. Arbejdsgruppen om flersprogede starter som planlagt ultimo 2020.

 

Daginstitutioners og skolers fokus

Implementeringen af Meningsfulde Fællesskaber sker lokalt. Derfor er det op til den enkelte daginstitution og skole at vælge, hvad de vil være særligt optaget af i 2020 i relation til temaerne i selve strategien Meningsfulde Fællesskaber. Temaerne er:

 • Fællesskaber
 • Barnets og den unges perspektiv
 • De voksnes rolle
 • Dygtige fagprofessionelle

 

På Børne- og Familieudvalgets møde i maj vil udvalget blive orienteret om, hvilke fokusområder daginstitutionerne og skolerne har valgt i 2020.

 

Barnets og den unges perspektiv 

Et af temaerne i "Meningsfulde Fællesskaber" er "barnets og den unges perspektiv". Derfor vil der i forbindelse med statusafrapporteringerne til Børne- og Familieudvalget blive udarbejdet korte videoer med elever fra en af kommunens specialpædagogiske undervisningstilbud.

 

Til nærværende møde fortæller fire elever fra specialklasserne på Vestervangsskolen om at være en del af små og store fællesskaber på skolen. Forud for mødet får udvalget videoen tilsendt, således videoen kan ses af udvalgsmedlemmerne inden mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Ansøgning om konvertering af understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Overbygningsskolerne ansøger om godkendelse af konvertering af understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse fra skoleåret 2020/2021. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med aftale om justering af folkeskolen giver folkeskolelovens § 16 d stk. 2 skolerne mulighed for at afkorte den understøttende undervisning for at gøre plads til tiden til konfirmationsforberedelse.

 

Dermed permanentgøres det forsøg med konfirmationsforberedelse i tiden til den understøttede undervisning, der har været gennemført fra skoleåret 2015/2016. En forsøgsordning, som Herning Kommunes skoler også har deltaget i.

 

Undervisningstiden vil kunne afkortes med op til 60 undervisningstimer årligt, svarende til i gennemsnit to lektioner om ugen.

 

Når undervisningstiden nedsættes, vil skolerne være forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen.

 

Skolebestyrelserne ansøger hermed Børne- og Familieudvalget om konvertering af timer fra den understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse fra skoleåret 2020/2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at skolerne konverterer understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse fra skoleåret 2020/2021.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Ansøgning om kortere skoledag for specialklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter folkeskolelovens § 16 b stk. 2 ansøger 7 skoler Børne- og Familieudvalget om mulighed for kortere skoledage for deres specialklasser i skoleåret 2020/2021. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med aftale om justering af folkeskolen blev folkeskolelovens § 16 b omskrevet, så den fremover kun omfatter klasser i indskolingen samt specialklasser og specialskoler.

 

Det betyder, at den kun kan bruges på klasser med særligt behov. Der vil således kunne ske en nedskalering af skoleugens længde, hvis det findes hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen.

 

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet fire kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning.

 

De fire kriterier, der ligger til grund for ansøgningerne, er:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke medføre omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter
 • Gives til to-lærerordninger

 

Begrundelse for hver enkelt klasse er udarbejdet lokalt på skolen, og skolen har fremsendt en kort faglig begrundelse.

 

7 skoler ansøger om kortere skoledage for specialklasserne. Oversigt over skolernes samlede ansøgninger ses af vedhæftede bilag. 

 

Skolerne oplever, at de kortere skoledage øger elevernes trivsel og det faglige udbytte. De problematikker, eleverne har, er ikke længere så tydelige sidst på skoledagen. Elevernes faglige niveau bliver højnet af to-lærerordningen, idet lærerne i højere grad har mulighed for at differentiere, og samtidig profiterer eleverne koncentrationsmæssigt af at blive undervist i små grupper. Den kortere skoledag mindsker konfliktniveauet sidst på dagen, hvor energi og koncentration i høj grad er en udfordring for eleverne. Der er mere tid og nærvær til at støtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender skolernes ansøgninger om kortere skoledage for specialklasser i skoleåret 2020/2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Ansøgning om kortere skoledag på almenområdet inkl. modtageklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter folkeskolelovens § 16 d stk. 1 ansøger alle 25 skoler Børne- og Familieudvalget om mulighed for kortere skoledage på mellemtrinnet og i udskolingen samt i modtageklasser. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med aftale om justering af folkeskolen bortfaldt kravet om konkret og individuel vurdering for afkortning af skoledagen på almenområdets 4. - 9. klassetrin. Hermed gælder konvertering af understøttende undervisning ikke længere kun i særlige tilfælde.

 

Dette er reguleret i folkeskolelovens § 16 d, der giver alle klasser på mellemtrin og i udskolingen mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med op til 2 ugentlige timer med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

 

De andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, kan for eksempel være:

 • To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling indenfor det enkelte klassetrin
 • Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever
 • Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

 

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet fire kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning.

 

De fire kriterier, der ligger til grund for ansøgningerne, er:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke medføre omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter
 • Gives til to-lærerordninger

 

Begrundelse for de klasser, der ønskes afkortet for, er udarbejdet lokalt på skolen, og skolen har fremsendt en kort faglig begrundelse.

 

Bestyrelserne på de 25 skoler ansøger om kortere skoledage på almenområdets mellemtrin, udskoling og modtageklasse. Oversigt over skolernes samlede ansøgninger ses af vedhæftede bilag.

  

De enkelte skolers ansøgninger med evalueringer af indeværende skoleårs nedsættelser er vedlagt sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender skolernes ansøgninger om kortere skoledage på almenområdet i skoleåret 2020/2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på håndtering af Corona-situationen på Børn og Unge-området.
 • Det planlagte medarbejderarrangement i Kongrescentret den 26. maj 2020 udskydes til efteråret.
 • Orientering om nationale test.
 • Håndtering af ministeriel fejl i forhold til tabt arbejdsfortjeneste.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer