Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2017
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Balanceplan for Center for Børn og Forebyggelse, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind, Antonio M. Barahona

Sagsresume

På baggrund af en budgetmæssig ubalance på det specialiserede socialområde for børn og unge (serviceområde 16) har forligspartierne bag budget 2017 bedt Børne- og Familieudvalget om at sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift i forhold til at opnå budgetmæssig balance.

 

Forvaltningen fremlægger på baggrund heraf initiativer til beslutning med henblik på at skabe balance mellem Herningmodellens mindset herunder ”Indsatstrappen” og økonomien.

 

En fremskrivning af nuværende niveau for initiativer og tilbud for børn og unge viser, at forventet regnskab for 2017 falder med 26 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2015. Det er dog tale om en forventet merudgift på 3 mio. kr i forhold til det vedtagede budget 2017. Der er altså tale om, at omstillingen til Herningmodellen i væsentlig grad reducerer udgifterne. I takt med at Herningmodellen slår igennem forventes yderligere udgiftsreduktion i 2018 og 2019, således at budget og udgiftsniveau balancerer.

 

Derudover er der akkumuleret gæld fra tidligere år på ca. 26 mio. kr. Forvaltningen foreslår en afbetalingsplan, hvor gælden afdrages over 5 år fra 2019 og frem, idet det forventes balance mellem budget og regnskab i 2018.

 

På baggrund heraf fremlægges til politisk godkendelse initiativer til opnåelse af budgetbalance, model for afvikling af gæld fra tidligere år samt tilføjelse af 3 mio. kr. til opnåelse af balance mellem budget og forventet regnskab i 2017.

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde for børn og unge (serviceområde 16) har ikke balance mellem udgifter og budget. Denne problemstilling har været drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2017, hvor forligspartierne anerkender, at det specialiserede socialområde er udfordret, men anmoder også Børne- og Familieudvalget om at sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift for balanceplanen.

 

Forvaltningen har i tæt samarbejde med lederne i organisationen genberegnet og udarbejdet forslag til initiativer, der vil øge fremdriften af implementeringen af Herningmodellen og Herningsmodellens økonomiske potentiale gennem balanceplanen.

 

Herningmodellen er en meget omfattende ændring af mindset, samarbejdsformer og metoder. Ændringerne berører mere eller mindre 2.500 medarbejdere i Børn og Unge og samarbejdsflader til andre forvaltningsområder. Herningmodellen nødvendiggør et omfattende omstillings- og implementeringsarbejde, som er godt i gang. Herningmodellen forventes imidlertid først fuldt implementeret i organisationen efter 4 år (2019). Mange initiativer er igangsat i 2016 men får først fuldt gennemslag i 2017/2018, og andre sættes i gang løbende i takt med, at organisationen er parat.

 

Balanceplanen har til formål at skabe balance mellem Herningmodellens mindset, Indsatstrappen og økonomien. Indsatstrappen skal tilpasses med henblik på at matche den anderledes måde at samarbejde på. Erfaringerne viser, at tidlig indsats med tæt samarbejde med familien, skole og dagtilbud i kombination med tværprofessionelt samarbejde betyder, at problemer i højere grad kan tages i opløbet. Tages problemerne i opløbet bliver foranstaltningerne ikke så indgribende og dyre.

 

Denne arbejdsform fordrer nye mødeformer, andre arbejdsgange, nye metoder og et ændret mindset (arbejdskultur). I bilag 1 uddybes præmisserne. Disse præmisser trænes medarbejderne i løbende og øver sig dagligt heri i samspillet med børn, unge, forældre og andre faggrupper.

 

Herunder ses udvikling af foranstaltningsmønstret med forventninger til 2017 på udvalgte kategorier. Af tabellen fremgår bl.a. at udgifterne til døgninstitutioner falder:

 

 

I takt med at efterspørgselsmønstret ændres, skal der ske kapacitetstilpasninger i Center for Børn, Unge og Familier samt Handicapcenter Herning. I nedenstående figur afbildes sammenhængen mellem faldende efterspørgsel med afledt faldende indtægter og nødvendigheden af at få tilpasset udgifterne til et lavere indtægtsniveau. Det betyder, at når der købes mindre, falder indtægterne på tilbud, som derfor må tilpasse deres udgifter.

 

Initiativer som herudover fremmer fremdriften:

I bilag 2 er forvaltningens forslag til initiativer beskrevet. Forslaget er udarbejdet ud fra følgende perspektiver:

 

 • Normaliseringsperspektiv og tænkning i retten til et hverdagsliv
 • Vidensperspektiv
 • Inkluderende perspektiv
 • Økonomisk perspektiv
 • Beskæftigelsesfremmende perspektiv
 • Tværprofessionelt samarbejdsperspektiv

 

Efterspørgslen på nogle ydelser forventes at blive så lav, at Herning kommune ikke kan drive dem faglig og økonomisk forsvarligt. Generelt søger kommunerne så vidt muligt, at indsatser foregår i egen kommune. Det er en stor udfordring for fx Toften, som ikke forventes at kunne opretholde en rentabel drift. På nuværende tidspunkt er der indskrevet 4 børn på Toften, under planlagt udslusning. Derfor foreslås tilbuddet lukket i takt med, at der ikke er flere børn indskrevet.

 

Forvaltningen vil håndtere denne udfordring ved at i endnu højere grad at prioritere fleksible og skræddersyede ydelser – specielle planer frem for specielle pladser – og satse på at udbygge og styrke familieplejeområdet som samarbejdspartner ved anbringelse af børn.

 

Samtidig er Herningmodel Skole og -Dagtilbud ved at blive rullet ud, hvorved det bliver muligt at lave lokale indsatser tæt på børnenes hverdagsliv. Konkret foreslås Broen nedlagt i takt med, at der planlægges lokale indsatser for hvert enkelt barn.

 

Der dukker til tider situationer op, hvor Herning kommune må købe specielle pladser til børn og unge. Dette behov forventes ikke at blive mindre ved opstramning og reducering af Indsatstrappens ydelser. Driver Herning kommune ikke et passende tilbud, vil det blive købt eksternt. Det er vigtigt, at der fortsat trækkes på alle typer af tilbud og indsatser afhængig af, hvad den enkelte har brug for. I forhold til fx brug af plejefamilier og institutioner er det ikke et 'enten-eller' men 'et både-og'.

 

Målet er fortsat, at barnet skal have det rette tilbud til rette tid. Tilbuddet kan være hjemmebaseret, i plejefamilie eller på institution – der er ikke tale om ”enten/eller”.

 

Ud over de mange initiativer der allerede er igangsat i forbindelsen med implementeringen af Herningmodellen, foreslår Forvaltningen følgende initiativer, som er uddybet i bilag 2, med henblik på at fremme fremdriften af Balanceplanen:

 

 

De foreslåede initiativer vil underbygge Herningmodellen og være et styrket supplement til de allerede igangsatte initiativer med henblik på at skabe økonomisk balance på området.

 

Arbejdsprocessen for udarbejdelse af balanceplanen.

 

Da Børn og Unge blev stillet opgaven om at fremme fremdriften i Balanceplan, besluttede ledelsen efter en dialog med Center for Børn og Forebyggelses SektorMED, at lederne skulle påtage sig at udarbejde initiativer som fremmer fremdriften, hvorefter medarbejderne skulle inddrages med henblik på at kunne afgive bemærkninger og bekymringspunkter til de påtænkte initiativer. Arbejdsgruppen har undervejs afstemt mål og retning med Styregruppen (direktøren og cheferne i Børn og Unge samt underdirektøren i Direktionens stab og en afdelingsleder fra Staben i SSB). Arbejdsgruppen har løbende orienteret MED-Styregruppe. En skitse over arbejdsprocessen kan ses i bilag 4.

 

Medarbejderne har i perioden fra den 4. januar til den 16. januar 2017 haft mulighed for at drøfte i påtænkte initiativer. SektorMED er det formelle udvalg til orientering og drøftelse af initiativerne. SektorMED har på den baggrund lavet en fælles udtalelse (bilag 3A). Derudover er alle medarbejdernes bemærkninger vedlagt i bilag 3B til 3D.

 

På baggrund af medarbejdernes bemærkninger vil forvaltningen give særlig opmærksomhed til at:

-        Styrke arbejde med plejefamilieområdet, herunder rekruttering og uddannelse

-        Nedsætte en tværgående arbejdsgruppe som skal re-designe Åben rådgivning ud fra behov og samspil med relevante aktører, som arbejder med tidlig forebyggelse.

-        Udvikle skole- og familiebehandlingstilbuddet Munkgård som et bæredygtigt tilbud

-        Bringe Broens erfaringer med i det videre arbejde.

 

Effektueres det fremlagte forslag udarbejder forvaltningen i samarbejde med MED en tids- og procesplan for implementering af beslutningen.

 

Høring i Handicaprådet

 

Nærværende dagsorden præsenteres den 30. januar for Handicaprådet med henblik på høringssvar. Høringssvaret eftersendes dagsordenen, så det kan indgå i drøftelserne på udvalgsmødet. Høringsvaret vil blive tilføjet sagen som bilag 5.

Økonomi

 

Det har været en budgetmæssig ubalance på området i 2015 og 2016. Ubalancen forventes reduceret med 26 mio. kr i 2017. Herningmodellen virker således efter hensigten.

 

Der er dog oparbejdet en gæld på ca. 26 mio. kr. Der skal derfor tages initiativer, der dels kan stabilisere situationen, det vil sige skabe budgetoverholdelse, dels kan sikre, at den oparbejdede gæld kan tilbagebetales.

 

En aktuel vurdering af regnskab 2017 indikerer en reduktion af udgiftsniveauet ift. regnskab 2016 med ca. 14 mio. kr. Det bringer knap balance mellem udgift og budget, men vil betyde et forbrug på ca. 3 mio. kr. over budgettet. Det bemærkes, at den aktuel vurdering af regnskab 2017 baserer sig på en nøje gennemgang af de kendte sager på området. Prognosen forudsætter, at der er balance mellem tilgang og afgang af sager i 2017. Forvaltningen vurderer, at denne forudsætning er ambitiøs men også realistisk.

 

Omstillingen og udgiftsreduktioner vil fortsætte. I 2018 forventes balance mellem budget og regnskab, mens der fra 2019 forventes et mindreforbrug ift. budgettet på ca. 6 mio. kr.

 

Med henblik på at skabe et retvisende budget, som kan styrke økonomisstyring på området, foreslås følgende ændringer i budgettet:

 

1. At det tilføres området 3 mio. kr i 2017 som engangsmidler.

 

2. At den akummulerede gæld forhøjes med de 3 mio. kr. tilført i 2017.

 

3. At den akummulerede gæld på ca. 29 mio. kr (26 + 3) afdrages ved at reducere budgettet på området med ca. 6 mio. kr. fra 2019 og frem. Gælden forventes fuld afviklet i 2023.

  

Bilag 6 viser i detaljer, hvordan det forventes at gælden afvikles.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at initiativerne til øget fremdrift i balanceplanen godkendes

 

at der tilføres området 3 mio. kr. i 2017 hvor ved gælden forhøjes til ca. 29 mio. kr.

 

at den oparbejdede gæld på ca. 29 mio. kr. ved udgangen af 2017 tilbagebetales fra 2019, idet der forventes balance mellem regnskab og budget i 2018.

 

Beslutning

For forvaltningens indstillinger stemte Dorte West, Peter Villadsen, Anne Mette Bang Rasmussen, Kasper Ravn Fredensborg, Søren Peder Jensen og Ulrik Hyldgaard. Lone Nielsen ( A) stemte imod.

Lone Nielsen ( A ) kan ikke tiltræde indstillingen, da det vil ødelægge satsningen omkring Herning Modellen. Dermed opnås målet om balance i 2018 ikke,  hvilket vil udløse yderligere besparelser på området.


Det blev besluttet, at der laves halvårlig opfølgning på fremdriften på balanceplanen til Børne- og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget beder forvaltningen om at tage de konstruktive høringssvar fra Sektor-MED, medarbejdere, områder, afdelinger og institutioner med i det fremtidige arbejde.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-17 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Børn og Unges forslag til kommuneplan 2017 - 2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Berggreen

Sagsresume

Kommuneplanens afsnit om folkeskolen fremlægges for Børne- og Familieudvalget med henblik på indarbejdelse af eventuelle tekstmæssige ændringer og godkendelse.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan for 2017 – 2028 indgår der et afsnit om folkeskolen "En folkeskole i top".

 

Af bilaget fremgår udkast til den tekst, der vil indgå som indledning i afsnittet vedrørende ”Planer for kommunen” under ”Kultur, service og fritid” i underafsnittet ”Børn og Unge”.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget beslutter om der skal ske tekstmæssige ændringer i afsnittet "En folkeskole i top".

Beslutning

Godkendt, dog med de faldende bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-17 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Indskrivning til 0. klasse skoleåret 2017-18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kia Egebjerg

Sagsresume

Efter indskrivning til 0. klasse fremlægger forvaltningen oversigt over elevtal, antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt og ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse for så vidt angår oprettelse af 46 0. klasser og imødekommelse af ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt.

Sagsfremstilling

Der fremlægges oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2017-2018, samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt og antallet af ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn, bilag 1.

 

Der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen er den 1. marts 2017.

 

Ligeledes er medtaget oversigt over indskrivningstallene fra skoleårene 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 og 2017/18, bilag 1A.

 

I bilag 2 er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal og antal klasser:

 

l: Alle ansøgninger imødekommes

ll: Ingen ansøgninger imødekommes

 

Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilke skoler, der søges.

 

Ifølge folkeskoleloven må der ved skoleårets start højest være 28 elever i hver klasse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af 46 0. klasser i skoleåret 2017/18
at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt
at Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af eventuelt fremtidige rokeringer.

Beslutning

Indstillingerne godkendes.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.10.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning om bevilling til knallertkøreskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Hansen

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets beslutning vedrørende knallertkøreskole på mødet den 14. december 2016 punkt 179, søger UngHerning om en ekstra bevilling til knallertkøreskolen grundet den ekstraordinære situation i forbindelse med nedsættelse af aldersgrænsen for knallertkørekort. Ansøgningen foreslås imødekommet og finansieret af forvaltningens centrale puljer til undervisningsmidler.

Sagsfremstilling

1. oktober 2016 blev det muligt for 15-årige at køre på knallert. Det betyder at der i det kommende år, vil være dobbelt så mange unge, der kan tage knallertkørekort som normalt. Pr. 14. december 2016 har 101 unge således benyttet sig af den nye lovgivning, og tilmeldt sig knallertkøreskolen i UngHerning. Normalt har UngHerning omkring 200 kursister årligt, men alene i efteråret har 188 kursister tilmeldt sig knallertkøreskolen.

 

Grundet de ekstraordinært mange kursister er økonomien i knallertkøreskolen presset. UngHerning søger derfor Børne- og Familieudvalget om en ekstrabevilling til at dække de øgede udgifter, der følger med de mange ekstra kursister.

Økonomi

Et knallertkørekort koster under normale omstændigheder ca. 2450 kr. incl. færdselsrelateret førstehjælp. I Herning Kommune er egenbetalingen 750 kr. hvilket medfører, at et knallertbevis koster kommunen (UngHerning) ca. 1700 kr. Denne pris er beregnet ud fra lønkroner til undervisning samt materialeudgifter. De ekstra tilmeldinger giver imidlertid mulighed for stordriftsfordele, da der kan etableres dobbelthold, hvorved både lønudgiften samt materialeudgifterne reduceres markant. Samtidigt vurderes det, at de mange tilmeldinger i efteråret dækker langt størstedelen af de ekstra tilmeldinger, den nye lovgivning vil medføre. 

UngHerning søger derfor Børne- og Familieudvalget om en ekstra bevilling på 450 kr. pr. ekstra kursist tilmeldt i efteråret – samlet beløb: 45.450 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tildeler UngHerning en ekstra bevilling på 45.450 kr. i 2017 fra forvaltningens centrale pulje for undervisningsmidler til øget aktivitet i Knallertkøreskolen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.01.10-G00-1-17 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Nøgletal om folkeskolerne i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings har et Ledelses Informations System (LIS), som indeholder en lang række data om skolerne i Danmark, såsom karakterer, socioøkonomiske referencer og overgange til ungdomsuddannelser.

 

På nær data om nationale test er alle data offentlige.

Hvert år i december samles alle obligatoriske data i LIS.

 

Disse indikatorer danner baggrund for den obligatoriske kvalitetsrapport, som kommunen skal lave hvert andet år, næste gang i 2018.

 

I det følgende peges på udvalgte resultater fra LIS-rapporten i forhold til folkeskolerne i Herning Kommune. Alle skoleledelser gennemfører i 2017 et uddannelsesforløb ”Skoleledelse med data”, som også vil kvalificere skolernes arbejde med de data, som indgår i LIS-rapporten. Endelig fremlægges en langsigtet strategi vedrørende forvaltningens indsatser i forhold til at understøtte enkelte skolers læringsprogression.

Sagsfremstilling

LIS rapporten for Herning Kommunes folkeskoler er vedlagt som bilag. I sagsfremstillingen henvises til relevante temaer i rapporten.

 

Karaktergennemsnit

På side 3 i LIS rapporten fremgår, at karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i 2015-2016 er faldet en smule i forhold til året før, men Herning Kommune ligger stadig over landsgennemsnittet.

 

I dansk er gennemsnittet 7.1, hvilket er en lille stigning i forhold til årene før. Se side 4.

 

På side 4 i LIS rapporten ses, at i matematik er gennemsnittet 7,3, hvilket er et fald i forhold til året før, men stadigvæk højere end landsgennemsnittet.

 

Side 6 viser en oversigt over karaktergennemsnittene for de enkelte skoler med 9. klasse.

 

Side 10 viser karaktergennemsnittene for matematik fordelt på de enkelte skoler.

 

Socioøkonomiske referencer

Side 14 viser de socioøkonomiske referencer, det vil sige karaktergennemsnittet renset for socioøkonomiske faktorer som forældrenes indkomst m.v.

De socioøkonomiske referencer skal læses på den måde, at referencen angiver hvad eleverne burde få, mens karakteren angiver hvad de rent faktisk fik.

 

02 i dansk og matematik

Side 20 viser andelen af elever, som får mindst 02 i både dansk og matematik.

Her opnår Herning 89,4%, hvilket dels er et mindre fald i forhold til sidste år, dels er dårligere end landsgennemsnittet.

  

Overgang til ungdomsuddannelser

Side 25 viser, hvor mange elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter de forlader folkeskolen. Det lave tal indikerer, at mange tager et efterskoleophold eller 10. klasse.

 

Side 31 viser, hvor mange elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter de forlader folkeskolen.

 

Side 37 viser, hvor mange elever som forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse efter 6 år. Her findes endnu ikke tal for 2015-2016.

 

Kompetencedækning

Side 44 viser, hvor mange timer der dækkes af lærere med undervisningskompetence i det pågældende fag. Herning Kommune ligger en smule under landsgennemsnittet, men noget bedre end foregående år.

 

Side 45 viser en oversigt over fag, og her bemærker man, at det især er de timemæssigt mindste fag, som ligger lavt.

 

Inklusion

Side 53 viser en opgørelse over elever, der modtager undervisning i almen tilbud. Sammenholdt med landsgennemsnittet ligger Herning Kommune 0,1% lavere (se side 52) i 2015-2016.

 

Trivsel

Side 56 viser resultatet af den sociale trivsel. Herning ligger ca. på landsgennemsnittet.

 

Side 64 viser resultatet af den faglige trivsel. Herning ligger ca. på landsgennemsnittet.

 

Side 72 viser resultatet af den oplevede trivsel, støtte og inspiration. Herning ligger ca. på landsgennemsnittet.

 

Side 80 viser resultatet af den oplevede ro og orden. Herning ligger ca. på landsgennemsnittet.

 

I 2017 vil alle i skolernes ledelse gennemgå et kompetenceudviklingsforløb kaldet ”Skoleledelse med data”. Dette sker med henblik på at styrke skoledelsernes kompetencer i forhold til at lede skolen med afsæt i en datainformeret tilgang.

På baggrund af resultaterne i LIS-rapporten inviteres en række skoler til en individuel drøftelse af deres karakterniveau, socioøkonomiske referencer og 02 i dansk og matematik. Formålet med møderne er, at sikre vidensdeling på tværs af skoleområdet og understøtte skolerne i arbejdet med relevante data. Skolerne inviteres til at formulere en indsats i forhold til de nuværende 7. klasser i skoleåret 2016/17, som følges til afgangsprøven i 9. klasse i skoleåret 2018/19.

 

Skolerne udarbejder for eksempel en plan med afsæt i, at alle frivillige nationale test i dansk og matematik gøres obligatoriske, og der tages diagnostiske tests i dansk og matematik på de årgange, hvor der ikke er nationale test. Resultaterne af disse test indgår som pejlemærker i arbejdet.

 

De udvalgte skoler tilbydes tæt sparring og ekstra konsulentbistand fra forvaltningen i forhold til at formulere en plan, ligesom skolerne tilbydes tættere sparring med for eksempel forvaltningens konsulenter, tovholderne fra ”Projekt Indhold i reformen" og så videre.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de foreslåede initiativer i forhold til at understøtte læringsprogressionen på nogle skoler tages til efterretning og igangsættes
at Børne- og Familieudvalget drøfter LIS rapportens resultater for folkeskolerne i Herning Kommune i forhold til, om der er brug for yderligere fokus og indsatser.

 

Beslutning

Da skolerne set i et flerårigt perspektiv placerer sig særdeles flot, når der korrigeres for socio-økonomiske faktorer, besluttede Børne- og Familieudvalget at følge de allerede igangsatte initiativer og deres videre udvikling. Udvalget ser med tilfredshed på, at de tilbagevendende dialoger mellem alle skoler og forvaltningen om kvalitetsudvikling har fokus på at understøtte, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, og er en del af fællesskabet.  

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.26-K04-1-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Høring af udkast til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen

Sagsresume

Social, Sundhed og Beskæftigelse har modtaget udkastet til Region Midtjyllands nye psykiatriplan i høring. Psykiatriplanen er blevet til på baggrund af input fra brugere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere.

  

Handicap og Psykiatri har sammen med Børn og Unge forberedt indhold til et høringssvar og ønsker i den forbindelse samtidig at høre udvalget om mulige bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der gøres indledningsvist opmærksom på, at Psykiatriplan 2017 er interessant for flere af sektorområderne i kommunen, hvorfor punktet behandles i både Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Der er tale om en strategisk plan, der udstikker retningen for udviklingen af behandlingen af mennesker med psykisk sygdom i Region Midtjylland i de kommende år. Psykiatriplan 2017 bygger videre på de tidligere psykiatriplaner. Visionen er derfor fortsat "Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom". Dertil føjes "på patientens præmisser", som er den overordnede vision for sundhedsvæsnet i Region Midtjylland. Dermed markeres det dels, at alle handlinger og indsatser skal have patientens perspektiv for øje, og dels at psykiatrien og somatikken skal integreres endnu mere i de kommende år.

 

De konkrete initiativer vil blive udmøntet via årsplaner, hvor der udpeges konkrete indsatsområder for det kommende år. Dermed er der mulighed for løbende at tage højde for, at patienternes behov og psykiatriens behandlingsmetoder kan ændre sig.

 

Med Psykiatriplan 2017 inviterer og opfordrer Region Midtjylland til et styrket samarbejde på tværs af sektorer og vil bidrage til, at der skabes nye samarbejdsformer med fokus på den bedste kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom.

 

Indenfor de seneste år er der sket en kraftig stigning i aktiviteten – således er antallet af kontakter til psykiatrien pr. borger steget med 50% fra 2007 til 2015. Stigningen er i høj grad sket på de ambulante behandlinger, og der har frem til 2011 været et fald i antallet af sengepladser i psykiatrien, hvorefter kapaciteten er nogenlunde konstant. I de kommende år tager regionen nybyggede og renoverede psykiatriske afdelinger i brug og i det hele taget integrerer psykiatrien sammen med de somatiske afdelinger.

 

Som de væsentligste udfordringer nævner Psykiatriplan 2017 blandt andet ændringer i sygdomsbilledet, rekrutteringsbehov, behov for bedre behandlingsmetoder og utilstrækkelig og uklar opgavefordeling. Set i lyset af denne udvikling rummer psykiatriplan 2017 blandt andet følgende interessante kommunale temaer:

 

Udskrivning og samspil med øget specialisering og ambulante behandlinger

Det nævnes i Psykiatriplan 2017, at nogle mennesker med psykisk sygdom oplever, at der kommer et hul i forløbet, eksempelvis fordi kommunen eller almen praksis ikke er klar til at tage over umiddelbart efter udskrivelsen.

 

Der ønskes fra Herning kommunes side en konkret dialog med regionale samarbejdsparter i forhold til følgende punkter:

 • Hvilke huller er der adresseret i overgangen?
 • Hvordan ses de ambulante regionale tilbud og indsatsen fra den kommunale psykiatri at spille bedre sammen?

 

Inklusion

Der sættes fokus på, at mennesker med psykisk sygdom får mulighed for at anvende deres ressourcer aktivt til den enkeltes bedste. Herning Kommune ønsker at sætte lys på, om der er behov for særlige tiltag i forhold til ungepsykiatrien.

 

Flere sunde leveår

Det fremgår af Psykiatriplan 2017, at relevante fagpersoner systematisk skal screene for KRAM faktorerne og henviser til relevante kommunale forebyggelsestilbud.

 • Kræver det nye kommunale tilbud?
 • Er der overvejelser om, hvordan psykiatrien kan bidrage til mere forebyggelse af psykiske lidelser?

 

Forskning

Region Midtjylland og Aarhus Universitet har i samarbejde fastlagt fire fokusområder som forskere indenfor psykiatri skal samle forskningsekspertisen om i de kommende år. Er der interesse for, at kommunerne går ind i dette samarbejde?

 

Der skal afslutningsvis orienteres om, at Psykiatriplanen 2017 fra Region Midtjylland vil blive drøftet på møde i DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den midtjyske region) den 23. januar 2017 og referat vil blive vedlagt sagsfremstillingen så snart det er tilgængeligt. Sekretariatet for DASSOS vil herefter følge op på kommunernes høringssvar og lægge op til en fortsættelse af drøftelserne i første omgang i KKR Midtjylland den 27. februar 2017 og dernæst i de tværsektorielle politiske og administrative udvalg.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at Børne- og Familieudvalget drøfter eventuelle bemærkninger til høringssvaret.

Beslutning

Høringssvar godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-5-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om Herningmodel Dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Dagtilbuddene i Herning Kommune har siden 2012 arbejdet med forskellige evidensbaserede programmer.

Dette arbejde har været en succes, og dagtilbuddene er meget tilfredse med programmerne.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har dagtilbuddene i Herning arbejdet på at uddanne sig i et evidensbaseret program. Dagtilbuddene har haft valget mellem DUÅ, Herningmodel dagtilbud og LP. Herningmodel dagtilbud er udviklet af Herning Kommune, hvor programmet er sammensat af en fuldstændig DUÅ og derudover teoretisk undervisning i systemisk tænkning inspireret af LP.

 

Langt de fleste dagtilbud har i dag denne model. Dagtilbuddene har været meget tilfredse, og de har generelt oplevet, at programmerne har højnet kvaliteten i dagtilbuddene. Grundet den store succes, er der arbejdet videre med at udvikle en vedligeholdelsesdel og en del, der kan styrke overgangen mellem dagtilbuddene og skolen.

 

Dagtilbuddene giver udtryk for, at en særlig styrke har været, at der er etableret et fælles sprog og en fælles pædagogisk holdning til at arbejde pædagogisk og forebyggende i dagtilbuddet. 

 

Nedenfor ses processen i evidensuddannelsen som viser, hvornår dagtilbuddene har påbegyndt deres uddannelse. Udover Herningmodel Dagtilbud (som er forkortet HMD) er DUÅ (De Utrolige År) og LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) også præsenteret.

 

 

 

 

DUÅ 2012

 

Børnecenter Nord

Solsikken, Sdr. Felding

Læringscenter Syd, afd. Kløverhuset

½ Børneliv, afd. Skovmyren

Haderup Børnehus

½ Sinding-Ørre Midtpunkt, afd. Midgaarden

  

 

HMD 2013

Børneuniverset Snejbjerg

Højgård Børnehus

1/4 Østbyens Børnehuse, afd. Holtbjerg Fritidscenter

Kernehuset Engblommen

Galaxen

  

HMD 2014

½ Læringscenter Syd, afd. ABC Tusindfryd

½ Eventyrhaven, afd. Regnbuen

2/2 Sinding-Ørre Midtpunkt, afd. Hvepsereden

Klatretræet

  

 

 

 

 

 

 

HMD 2015

Børnehuset Himmelblå

Børnehuset Solstrålen

2/4 Østbyens Børnehuse, afd. Børnegården

Hurlumhejhuset

Børnehøjen

Børneoasen Lind

Kaldalen

¾ Østbyens Børnehuse, afd. Holtbjerg Børnehus (Parkvej

Brændgård

Kildebakken

4/4 Østbyens Børnehuse, afd. Østbyens Børnecenter

Børnehuset Molevitten

Skalmejegården

Vinding Børnehave

Lundgårdskolens SFO

 HMD 2017

  Børneliv (hele Børneliv)

  2/2 Eventyrhaven

 

LP

2/2 Børneliv, Sunds

Børneby Øst

Timring Læringscenter

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1549-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om PAU'er som EUX

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Med Budgetforlig 2017 blev der afsat 1,4 mio. kr. til at udvide antallet af elevpladser til de pædagogiske assistenter (PAU) med 10 yderligere pladser. Herning kommune har i 2016 haft 34 elevpladser.

 

Da det vurderes vanskeligt at ansætte yderligere kvalificerede PAU-elever, er det i forligskredsen besluttet, at der etableres 10 EUX-velfærd for de afsatte 1,4 mio. kr. Tidsmæssigt vil eleverne kunne starte på SOSU-skolen i august 2017 og ansættes i Herning kommune 1. januar 2018.

Sagsfremstilling

Med Budgetforlig 2017 blev der afsat 1,4 mio. kr. til at udvide antallet af elevpladser til de pædagogiske assistenter (PAU) med 10 yderligere pladser. Herning kommune har i 2016 haft 34 elevpladser. Det hedder således i budgetforliget: "Budgetforligspartierne er enige om, at Herning Kommune udvider antallet af elevpladser inden for daginstitutionsområdet (PAU-elever). Der afsættes 1,4 mio. kr. om året til formålet, og det vil resultere i ti stillinger."

 

Rekrutteringen af elever til 2017 er lige afsluttet og på baggrund heraf vurderes det vanskeligt at rekruttere yderligere kvalificerede PAU-elever. Ved at konvertere de 10 elevpladser til EUX-Velfærd forventes at kunne rekruttere en anden type elever, da der med EUX-velfærdsuddannelse opnås såvel en erhvervsuddannelse (Pædagogisk Assistent) og en gymnasial uddannelse. Ved ansættelse af 10 EUX-velfærd-elever forventes elevernes faglige niveau at højnes.  

 

Hvor det ordinære PAU-forløb tager 2 år og 7½ måned, tager EUX-Velfærd 3 ½ år. EUX-Velfærd kan bygges op enten i en kombination af pædagogisk assistentuddannelse og studentereksamen eller i en kombination mellem social- og sundhedsassistentuddannelsen.

 

Konkret vil de 10 EUX-Velfærdselever kunne starte på SOSU-skolen til august 2017 og ansættes i Herning kommune 1. januar 2018.

Økonomi

Ansættelse af de 10 elever under EUX-Velfærd vil svare til at ansætte 10 ordinære PAU-elever. Det vurderes således, at de afsatte 1,4 mio. kr. kan finansiere EUX-velfærd-eleverne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

atsagen tages til orientering
at sagen oversendes til orientering i Social og Sundhedsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 82.04.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse, sted nr. 513090.

Byrådet har den 1. marts 2016 bevilget 629.000 kr. og 21. juni 2016 112.000 kr. i alt 741.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse.

 

I forbindelse med flytning af vuggestuegruppe fra Valdemarsvej 20 til Holbækvej 40, blev der fortaget en ombygning af Holbækvej 40.

Der er efter ombygningen plads til 13 vuggestuebørn på Holbækvej 40.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

- forandring af badeværelse

- etablering af krybberum

- etablering af legeplads

- etablering af produktionskøkken til vuggestuebørn

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Økonomi

 

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendes.

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab for renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Stavnsbo Sørensen, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt, sted nr. 513095.

Byrådet har den 26. maj 2015 bevilget 140.000 kr. til renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt.

 

Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild fusionerede pr. 1. august 2015, og da Nøvling skole er lukket, overføres skolebørnene efter skoletid fra SNild til Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden.

 

Der var i den i forbindelse behov for at etablere lokaler til disse børn. Der blev udpeget 2 lokaler, der kunne bruges til klasseværelser i indskolingen og til grupperum, når undervisningen er slut. De udgør tilsammen 96,3 m2. For at lokalerne kunne benyttes til fritidshjemsbørn, skulle der etableres ventilation i lokalerne.

 

Anlægsarbejdet har omfattet udvidelse af ventilation samt reparation efter rørgennemføring.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Mindreforbruget skyldes bedre licitation end først skønnet.

Økonomi

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendes.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-2-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab for vedligeholdelse og forbedring af indeklima

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. indvendig vedligeholdelse og forbedring af indeklima/ventilation på 18 skoler fremsendes til godkendelse

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af 16. april 2013 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende vedligeholdelse og forbedring af indeklima, sted nr. 301055 (understed nr. 01-18)

 

Anlægsarbejdet har omfattet indvendig vedligeholdelse og forbedring af indeklima/ventilation på 18 skoler som nedenfor:

 

Læringcenter Syd (tidl. Arnborg skole), sted nr. 301055 01

Budget 3.230.000 kr. - forbrug 2.001.829 kr.

 • Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, samt aula.
 • Nyt og forbedret belysning i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum og aula hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.

 

 Aulum-Hodsager skole (tidl. Aulum Byskole), sted nr. 301055 02

Budget 7.450.000 kr. - forbrug 6.626.590 kr.

 • Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, kontorlokaler, læreforberedelsesrum, lærerværelse, samt storrum/festsal.
 • Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation som grundventilation i fysik & kemi, natur & teknik, billedkunst 2, gymnastiksal, håndgerning samt hjemmekundskab.
 • Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk udsugning på toiletter.
 • Nyt og forbedret belysning i klasselokaler og kontorlokaler hvor der ikke i forvejen er installeret nyt belysning.
 • Nyt og forbedret belysning på lærerværelset.
 • Forbedret akustik i klasselokaler og kontorlokaler ved etablering af nye troldtekt lofter, hvor der ikke i forvejen er akustik lofter.

 

Brændgårdskolen, sted nr. 301055 03

Budget 3.499.000 kr. - forbrug 3.463.114 kr.

 • Renovering af nuværende sløjd- og billedkunstslokaler.
  Mindre bygningsjusterer så som åbninger i murværk, for at skabe sammenhæng i lokalerne af undervisningsmæssige hensyn
  Udskiftning af gulvbelægning og loftspaneler
  Maler istandsættelse af vægge
  Delvis udskiftning af inventar.
 • Istandsættelse af hjemmekundskabslokale
  Malerbehandling af inventar og vægge
  Udskiftning af hyller og supplement af skabe
 • Istandsættelse af lærerværelse
 • Istandsættelse af undervisningslokaler
  Udskiftning af loftspaneler
  Udskiftning af almen loftsbelysning med behovsstyring.

 

Engbjergskolen, sted nr. 301055 04

Budget 1.069.000 kr. - forbrug 1.065.070 kr.

 • Renovering af nuværende hjemkundskabslokale.
 • Renovering af nuværende værkstedslokaler.
 • Malerbehandling af vinduer og døre.
 • Udskiftning af gulvbelægninger i klasselokaler.
 • Maler istandsættelse af klasselokaler.
 • Udskiftning af gardiner i klasselokaler.

 

Haderup Skole, sted nr. 301055 05

Budget 5.100.000 kr. - forbrug 4.887.035 kr.

 • Etablering af mekanisk ventilation i klasse-, fag- og forberedelseslokaler samt i aula, kontorer og lærerværelse
 • Ny belysning
 • Forbedret akustik

 

Herningsholmskolen, sted nr. 301055 06

Budget 1.487.000 kr. - forbrug 1.539.050 kr.

 • Rullegardiner og interaktive projektorer med tavler i alle lokaler
 • Renovering af hjemkundskabslokale
 • Indrette ”være område” for overbygningen i eksisterende klasselokale
 • Male gange samt nye lamper og ny loftbeklædning i trappeopgange
 • Maling af klasselokalerne
 • Forberedelse til udskiftning af låsesystem

 

Kibæk skole, sted nr. 301055 07

Budget 2.050.000 kr. - forbrug 3.375.284 kr.

 • Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler og fællesområder.
 • Renovering af fællestoiletter i afdeling A.
 • Udskiftning af gulvbelægningen i lærerværelse og IT-lokale.
 • Udskiftning af rullegardiner.
 • Montering af lysning i klasselokaler

 

Kildebakkeskolen, sted nr. 301055 08

Budget 421.000 kr. - forbrug 420.222 kr.

 • Modernisering af indgange / ankomst områder, herunder udskiftning af adgangsdøre
 • Maling af fodlister.
 • Udskiftning af gardiner til rullegardiner med sol dæmpende effekt.
 • Afhøvling af gulv og høvlebænke i sløjd.
 • Montering af bevægelsesføler til styring af almen belysning i undervisningslokalerne
 • Renovering/modernisering af køkkener ved lærerværelse og SFO.
 • Montering af ABDl-anlæg på indvendige branddøre.
 • Udskiftning af gulvklinik i elevtoiletter

 

Lind skole, sted nr. 301055 09

Budget 2.042.000 kr. - forbrug 2.173.370 kr.

 • Renovering af hjemmekundskabslokale
 • Renovering af gulv og omklædningsfaciliteter i gymnastiksal
 • Renovering af elevtoiletter
 • Maling af klasselokale og gangarealer inkl. montering af hjørneskinner på gangarealer
 • Udvidelse af tyverialarm
 • Mørklægningsgardiner på ”Torvet”

 

Lundgårdskolen, sted nr. 301055 10

Budget 3.500.000 kr. - forbrug 4.359.758 kr.

 • Forbedret luftkvalitet i bygning C og D ved installering af mekanisk balanceret ventilation i klasselokaler, toiletter samt fælles multirum imellem klasselokalerne.
 • Minimering af temperatursvingninger i bygning C og D ved etablering af zonestyring til varmeanlægget. 
 • Forbedret luftkvalitet i kantine

 

Skalmejeskolen, sted nr. 301055 11

Budget 1.701.000 kr. - forbrug 1.727.100 kr.

 • Renovering af hjemmekundskabslokale samt tekøkken på lærerværelse.
 • Renovering af vaske, borde og hylder i fællesarealer
 • Udskiftning af gulvtæpper
 • Renovering af toiletter
 • Udskiftning af låsesystem
 • Interaktive tavler/projektorer i klasselokaler
 • Nye skabe i bibliotek

 

Skarrild skole, sted nr. 301055 12

Budget 631.000 kr. - forbrug 633.343 kr.

 • Renovering af 4 klasselokaler med malerarbejde og udskiftning af gulvbelægning, depotskabe, opslagstavler m.m.
 • Renovering af aula med malerarbejde og udskiftning af opslagstavler og lamper
 • Udvidelse af klasselokale ved inddragelse af depot og gangareal
 • Renovering af toiletrum ved aula
 • Udskiftning af gulvbelægning i aula og gangareal (hel eller delvis)
 • Slibning og om lakering af lamelgulv i sløjd/billedkunst
 • Udskiftning af inventar til hjemmesko og tøj i aula
 • Opsætning af IT-tavle i klasselokale og projektor i aula

 

Sunds-Ilskov skole (tidl. Sunds skole), sted nr. 301055 13

Budget  1.234.000 kr. - forbrug 1.212.846 kr.

 • Renovering af klasselokale samt gang- og trappearealer
 • Renovering af toiletter i aula
 • Udskiftning af døre, gulvbelægning og belægning på gelændere 

 

Sdr. Felding skole, sted nr. 301055 14

Budget  1.021.000 kr. - forbrug 1.013.168 kr.

 • Renovering af nuværende hjemkundskabslokale
 • Renovering af gårdtoiletter.
 • Indretning af depot-og rengøringsrum i del af gårdtoiletbygning.
 • Opsætning af IT-tavle i klasselokale.

 

Timring skole, sted nr. 301055 15

Budget  773.000 kr. - forbrug 1.052.996 kr.

 • Montering af decentral ventilationsenhed undervisningslokalerne i den gamle undervisningsfløj
 • Modernisering af pige- og drengetoilet
 • Istandsættelse af gamle kontorlokaler, herunder udskiftning og efterisolering af facadeparti. 

 

Vestervangskolen, sted nr. 301055 16

Budget  8.250.000 kr. - forbrug 7.862.548 kr.

 • Forbedret luftkvalitet i bygning 75 ved installering af mekanisk balanceret ventilation.
 • Minimering af temperatursvingninger i bygning 75 ved etablering af zonestyring på varmeanlægget.
 • Forbedret luftkvalitet ved installering af mekanisk balanceret ventilation (Decentrale anlæg).
 • Forbedret belysning i bygning 75 ved installering af nye belysningsarmaturer.
 • Forbedret akustik i bygning 75 ved etablering af nye Rockfon lofter. 

 

Vinding skole, sted nr. 301055 17

Budget  1.132.000 kr. - forbrug 1.150.205 kr.

 • 1974 fløjen på første sal.
  Udskiftning af loft og ny belysning med behov styring. Det medføre at der skal udføres asbest sanering.
 • Udskiftning af gulvbelægning i klasselokaler og lærerværelse, samt trappe med tilhørende gang.
 • Malerarbejder.
  2 stk. undervisningslokaler med tilhørende gange. Diverse malerarbejder på skole. Radiatorer, gelænder, dørgerigter, inddækningers, mm.
 • Elevtoiletter.
  Udskiftning af Gulvbelægning.
  Malerbehandling af vægge og træværk. Udskiftning af håndvaske inkl. armatur, berøringsfrit.
 • Indgangen
  Modernisering af hovedindgang / ankomstområder herunder indgangspartier.
 • Ombygning til moderne ”håndværk og design undervisningslokale”

 

Ørnhøj skole, sted nr. 301055 18

Budget  725.000 kr. - forbrug 721.439 kr.

 • Renovering / modernisering af sløjdlokale – gulv, vægge og lofter.
 • Renovering af pige- og drengetoiletter.
 • Renovering af personalefaciliteter herunder udskiftning dårligt isoleret facadeparti.
 • Nye lofter i 2 klasseværelser og gang i parterer, samt nødvendig belysning
 • Renovering af diverse tekniske installationer – ventilationsriste, el-kontakter og lysstyring.
 • Udskiftning af nedslidte gulvbelægninger
 • Maling af vægge i gangarealer og indgangspartier, herunder udskiftning af dårligt fungerende adgangsdøre.
 • Udskiftning af indvendige døre
 • Modernisering af undervisningsafsnit for 5. – 6. klasserne – nye lofter, udskiftning af gulvbelægning, maling af vægge, samt etablering af åbning mellem lokalerne. Åbningen lukkes med foldedør. 

 

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingerne.

 

Udsving mellem bevilling og forbrug på de enkelte skoler skyldes bedre/dårligere licitation end først forudsat.

Økonomi

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendes.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-30-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab for Brændgårdskolen - tagkonstruktion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende tagrenovering på Brændgårdskolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling på 3.200.000 kr. den 28. januar 2014, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for tagrenovering på Brændgårdskolen, sted nr. 301061.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af utæt tagkonstruktion på Brændgårdskolen med henblik på blandt andet at undgå fugtskader.

  

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.  

Økonomi

 

 

Idet bruttoudgiften er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendes.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P19-2-09 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Anlægsregnskab for udvidelse af Tjørringhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Hedegaard, Maria L.H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Godkendelse af anlægsregnskab vedrørende udvidelse af Tjørringhus.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling den 28. august 2012 på 2.140.000 kr., den 23. juni 2014 på -686.000 kr. og den 16. december 2014 på -321.000 kr., i alt 1.133.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for udvidelse af Tjørringhus, sted nr. 523098.

 

Arbejdet har omfattet en ombygning af Brændgårdvej 99 til en gruppe af Tjørringhus beboer.

 

Der er lavet en udvidelse af døre og andre handicapvenlige tiltag.

Desuden er brandsikkerheden i bygningen højnet til et niveau, der passer til den gruppe brugere.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Økonomi

 

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendes.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-7-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Anlægsregnskab for lokaleændring Børnehus Midt/Toften

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ingelise Thune Laursen, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Godkendelse af anlægaregnskab vedr. lokaleændring på Børnehus Midt/Toften.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende lokaleændring på Børnehus Midt/Toften, sted nr. 523095 .

Byrådet har den 26. maj 2015 bevilget en udgiftsbevilling samt en indtægtsbevilling begge på 1.100.000 kr. til lokaleændring på Børnhus Midt/Toften.

 

Århus Kommune har en institution Børnehus Midt med satellit i Herning i lokaler på Toften, hvor der er behov for at foretage udvidelse og ændring af lokalerne for et beløb på 1,1 mio. kr. I forbindelse hermed indgås en aftale med Århus Kommune, hvor Herning Kommune afholder etableringsudgiften, og Århus Kommune afdrager udgiften inklusiv en fast forrentning på 3 % p.a. over 10 år med lige store årlige ydelser.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

 

Etablering af ny væg mellem det kommende personalerum og det nye monitorrum, og ved at fjerne en væg mellem sidstnævnte og et nabolokale, som hidtil har fungeret som kontor. Monitorrummet vil således opnå et noget større areal, end det nuværende monitorrum i parterre.

 

Sikring lydmæssigt for både monitorrum og videoafhøring mod nabolokalerne. Stemmer / tale må ikke kunne høres i tilstødende lokaler, ligesom støj fra under-og overliggende lokaler ikke må kunne registreres. Der er lavet en optimal lydisolering af lokalerne mod de tilstødende rum, både horizontalt og vertikalt.

 

Øvrige rum er opfrisket med maling af vægge og lofter samt ny tæppebelægning på gulve.

Økonomi

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendes.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Fælles arrangement for alle medarbejdere i Børn og Unge tirsdag den 21. marts 2017
 • Mødekalender for samrådsmøder 2017:
  23. februar 2017 - Dagtilbud
  6. marts 2017 - Skoler
  18. maj 2017 - Specialtilbud
  24. august 2017 - Fælles
  12. oktober 2017 - Skoler m. lederne
  26. oktober 2017 - Specialtilbud
  2. november 2017 - Dagtilbud m. lederne

 

 •  1. spadestik på Brændgård og Klatretræet vil ligge primo maj 2017 - Licitationsmaterialet vil blive forlagt Børn- og Familieudvalget på BFU mødet den 5. april 2017.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efteretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer