Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 1. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-357-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Revision af ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2012, blev det besluttet, at tildelingsmodellen/resourcetildelingen på daginstitutionsområdet ændres pr. 1. august 2012 og at tildelingen fremadrettet opdeles i flere elementer, herunder børnetal, ledelse, husleje og forbrugsafgifter med mere, således, at der bliver en ensartet fordelingsnøgle baseret på antallet af børn.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev det ligeledes besluttet, at ændre yderligere principper i den nuværende tildelignsmodel. Konkret vil det ekstraordinære driftstilskud/minimumsnormering senest med virkning fra 1/8 2012 bortfalder.

 

Forbrugsafgifter m.m. flyttes fra at være udenfor rammen til at være indenfor rammen.  

 

Det har været målet, at den nye ressourcetildelingsmodel udmønter det politisk besluttede råderum.

 

Ved omlægning og forenkling af tildelingsmodellen kan institutionerne fremadrettet lettere gennemskue budgetmæssige konsekvenser ved ændringer i børnetal. Modellen er herudover administrativt lettere håndterbar for institutionerne.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den igangværende strukturændring på daginstitutionsområdet er der udarbejdet forslag til ny ressourcetildeling på daginstitutionsområdet gældende fra 1/8 2012.

 

Tildelingsmodellen er udarbejdet i samarbejde med daginstitutionernes økonomiudvalg (DØKE), som består af en lederrepræsentant fra hver af de 8 ledernetværk. Modellen er efterfølgende præsenteret på et fælles møde mellem DØKE, daginstitutionernes FU og med repræsentanter fra de faglige organisationer BUPL og FOA.

 

Af vedlagte notat kan den foreslåede ressourcetildeling ses i sin helhed.

 

Der kan dog specifikt nævnes følgende væsentlige ændringer:

 • Tildeling af ressourcer vil fremover ligge indenfor daginstitutionernes ramme (Det vil sige, at udgifterne fremover afholdes af institutionernes eget budet)

 • Tildeling til ledelse

  • Grundbeløb: Der tildeles et grundbeløb pr. institution med egen leder.

  • Grundbeløb pr. ekstra hus: Der tildeles et ekstra grundbeløb til institutioner med mere end et hus.

  • Tildeling pr. barn: Der gives en tildeling pr. faktisk barn samt en tildeling pr. vægtet barn.

 • Tildeling til fagpersonale: Fremover gives et kr. beløb pr. indskrevet barn i stedet for timer. Beløbet er differenceret i forhold til pasningstypen

 • Forbrugsafgifter: Dette har indtil nu været en udgift udenfor daginstitutionernes ramme. Forbrugsafgifter vil fremover være indenfor daginstitutionernes ramme og blive tildelt som et gennemsnit af forbruget i årene 2008 - 2010

 • Husleje har hidtil være udenfor daginstitutionernes ramme, den faktiske udgift vil fremover være indenfor daginstitutionens ramme.

 

Arbejdsgruppen har foretaget konsekvensberegninger af den foreslåede model. Konsekvensberegningerne er foretaget på institutionsniveau på et givet børnetal. Ovennævnte ændringer medfører, at der vil ske budgetmæssige ændringer for flere institutioner.

 

Den anbefalede model indebærer, at de nuværende puljer fastholdes. Der er således følgende puljer: PAU - Pædagogisk assistent uddannelse, Praktikfinansiering, Fællestillidsrepræsentanter, PAU som GVU, Vikarpulje, Praktisk hjælp, Speciel vedligeholdelse, Rummelighedspulje.

 

Ressourcetildelingsdokumentet tilrettes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen eller i forbindelse med øvrige ændringer der måtte besluttes i Børne- og Familieudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget eller Byrådet.

 

Høring

Forinden endelig politisk beslutning af ressourcemodellen udsendes materialet i høring hos de berørte parter.

 

Der er udarbejdet følgende procesplan for høringsfasen:

 

Tidsfrist
Emne
1. feb. 2012
Børne- og Familieudvalget behandler sagen og sender ressourcetildeling i høring.
 
2. feb. 2012
Høringsmateriale sendes ud til høring i institutionernes bestyrelser, Sektor MED-udvalg og de berørte faglige organisationer på området
9. feb. 2012
Der gives orientering på daginstitutionernes ledermøde
 
22. feb. 2012
Møde i daginstitutionernes samråd
 
27. feb. 2012 kl. 8.00
Frist for indsendelse af høringssvar
 
29. feb. 2012
Høringsmaterialet behandles i Børne- og Familieudvalget
 
19. marts 2012
Evt. høringsmaterialet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
 
27. marts 2012
Evt. høringsmaterialet behandles i Byrådet
 
Ultimo marts 2012
Udmelding af ny ressourcetildeling til institutionerne 

 

Ifølge Styrelsesvedtægten har Børne- og Familieudvalget kompetence til at vedtage ressourcetildelingsmodellen og kontrakter med daginstitutionerne.
Ressourcetildelingsmodellen skal dog leve op til Byrådets beslutninger og kunne afholdes inden for de økonomiske rammer.
Såfremt Børne- og Familieudvalget finder det politisk hensigtsmæssigt at bringe ressourcetildelingen op til Byrådet, så kan dette ske.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede ressourcetildelingsmodel for daginstitutionsområdet i Herning Kommune gældende fra 1. august 2012

 

at Børne- og Familieudvalget sender udkast til ressourcetildelingsmodel for daginstitutionsområdet til høring i institutionernes bestyrelser, Sektor MED-udvalg og de berørte faglige organisationer på området med høringsfrist den 27. februar 2012 kl. 8.00

 

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om ressourcetildelingsmodellen skal sendes videre til henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet efter høringen.

Beslutning

Godkendt idet det bemærkes, at udkast til model sendes til høring hos relevante bestyrelser, herunder Interim på såvel skole- som daginstitutionsområdet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-823-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ændring af anvendelse af tidligere frigivet beløb ved Bøgehuset, Børnegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

B yrådet besluttede under pkt. 217 den 23. august 2011 frigivelse af anlægsbevilling til mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet 2011, herunder frigivelse af 105.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgehuset v/Børnegården, stednr. 514078 02.

Sagsfremstilling

Børnegården har besluttet, at de ikke ønsker at gøre brug af Bøgehuset længere. De opsiger derfor lejemålet. Dels er det muligt at flytte børnene internt i Børnegården, dels er der truffet aftale om nednormering af børnetallet i Børnegården med 35 pladser.

 

Renoveringen af ventilationsanlægget er derfor stillet i bero, og forvaltningen ønsker i stedet at få overført det frigivne beløb til 2012 og anvende det til delvis finansiering af  krybberum ved de nye vuggestueafsnit, der skal etableres i forbindelse med implementering af bæredygtige dagtilbud i forlængelse af strukturanalysen.

 

Bevilling og rådighedsbeløb på stednr. 514078 2 søges på denne baggrund flyttet til anlægsprojektet vedr. Strukturanalysen, serviceområde 10, Dagtilbud i 2012 i forbindelse med den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012.

 

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2012 på stednr. vedr. Strukturanalysen. Serviceområde 10, Dagtilbud på 105.000 kr.

 

at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på stednr. 514078 02 Bøgehuset v/Børnegården, hvor bevillingen nedskrives tilsvarende

 

at beløbet søges overført fra 2011 til 2012 i den samlede overførselssag vedrørende uforbrugte midler i 2011.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-86-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning fra Børneskolen Bifrost om tilskud til førskoletilbuddet Bikuben efter Dagtilbudslovens §19, stk. 5

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Med udgangspunkt i de i Herning Kommune godkendte kriterier for private leverandører af dagtilbud for børn ansøger Børneskolen Bifrost om at få etableret førskoletilbuddet Bikuben i henhold til Dagtilbudslovens §19, stk. 5. Tilbuddet søges etableret for 23 børn i førskolealderen i perioden april, maj, juni måned før opstart i 0. klasse i august måned samme år. Der ansøges om tilskud fra april måned 2012 uanset det sene ansøgningstidspunkt i forhold til kriterierne.

 

Der er modtaget depositum på 30.000 kr. og der er stillet 3 mdrs. driftsgaranti.

Sagsfremstilling

Børneskolen Bifrost har i ansøgning modtaget den 16. januar 2012 søgt om etablering af en førskolegruppe for 23 børn i førskolealderen første gang i perioden april, maj og juni måned 2012 før opstart i 0. klasse i august måned i år, og efterfølgende i den samme periode hvert år.

 

Af de godkendte kriterier for etablering af en privat daginstitution i henhold til dagtilbudslovens §19, stk. 5 fremgår, at "sidste frist for aflevering af ansøgning om etablering af privat institution er den 1. juni i året forud for det år, hvor driften påbegyndes. Hvis det er hensigtsmæssigt set i forhold til de berørte børn og personalet, kan kommunen dog se bort fra dette krav".

 

Børneskolen Bifrost ønsker i deres ansøgning, at der ses bort fra dette krav, idet de ansøger om etablering af førskolegruppen første gang april, maj og juni måned 2012.

 

Tilbudet etableres i Børneskolen Bifrosts nuværende lokaler. Ibrugtagninsgodkendelse er medsendt ansøgningen. Den private daginstitution godtgør Børneskolen Bifrost for brug af lokaler.

 

Der er ansat en pædagog som daglig leder af Bikuben, og tilbuddet udbydes hvert år i perioden april, maj, og juni måned før opstart i 0. klasse det pågældende år. Åbningstiden er mandag - torsdag kl. 7.00 - 17.00 og fredag kl. 7.00 - 16.00.

 

Børn optages i den private daginstitution Bikuben efter den tidsmæssige rækkefølge de skrives op i. Der kan maksimalt optages 23 børn.

 

Udmeldelse fra en plads i Bikuben kan ske med mindst en måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned.

 

Af de godkendte kriterier fremgår det, at der udover betaling af depositum på 30.000 kr. ved opstart af sagen om godkendelse af institutionstilbuddet, skal stilles en bankgaranti svarende til 3 mdrs. drift af et tilsvarende dagtilbud, hvilket begge dele er modtaget i Herning Kommune og fremgår af sagen.

 

Der nedsættes en forældrebestyrelse bestående af 3 forældre valgt af og blandt forældrekredsen i løbet af den første helt arbejdsuge i april måned, hvor der er opstart i den private daginstitution Bikuben. Den daglige leder af Børneskolen Bifrost og den daglige leder af Bikuben deltager i bestyrelsesmøderne.

Forældrebestyrelsens funktionsperiode udgør april, maj og juni måned det pågældende år. Der aflægges regnskab for perioden på skolens generalforsamling det kommende år.

 

Bikuben benytter ikke Herning kommunes pladsanvisning. Der ansøges om plads ved

direkte kontakt til skolen.

 

Den private daginstitution Bikuben er undergivet kommunens tilsyn med institutioner omfattet af lov om dagtilbud (dagtilbudsloven). Den ramme, der er gældende for Børneskolen Bifrost i forhold til tilsyn er således ikke gældende for den private daginstitution Bikuben.

 

Den private daginstitution fastsætter selv og opkræver sin forældrebetaling.

 

Der er tegnet bygnings-, indbo- og øvrige nødvendige forsikringer for institutionen.

 

Der er fremsendt vedtægter for den private daginstitution Bikuben samt forslag til vedtæftsændring for Børneskolen Bifrost omkring etablering af den private daginstitution Bikuben.

Center for Børn og Læring har ingen kommentarer til det fremsendte materiale.

 

Etablering af førskolegruppen påvirker pladssituationen i nedadgående retning for øvrige institutioner i pasningsdistriktet. Herning Kommunes samlede pladsvolumen i pasningsdistrikt 7 vurderes til at kunne indeholde det antal førskolebørn i andre institutioner i tilfælde af, at Børneskolen Bifrost private daginstitution Bikuben ophører.

 

Det vil dog forudsætte, dels at pladskapaciteten ikke er fuldt udnyttet, dels at børnene i en sådan situation over en vis periode vil blive placeret på flere forskellige institutioner i distriktet, og ikke vil kunne placeres som en samlet gruppe et sted.

 

Center for Børn og Læring vurderer, at Børneskolen Bifrost opfylder kriterier og lovgivning omkring etablering af en privat daginstitution og kan anbefale at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af den private førskolegruppe i henhold til Dagtilbudslovens §19, stk. 5 for 23 førskolebørn i alderen 5-6 år. Børne- og Familieudvalget anmodes om at drøfte, om ordningen kan iværksættes første gang i perioden april til og med juni md. 2012, eller om opstartstidspunktet først kan blive april 2013 med baggrund i retningslinjerne. Ordningen skal fremadrettet være gældende i samme periode af året efterfølgende år.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt
at Børne- og Familieudvalget drøfter, hvorvidt Børneskolen Bifrost kan modtage tilskud til den private daginstitution Bikuben fra april md. 2012 til og med juni 2012 eller om ikrafttrædelsestidspunktet først vil være april 2013 til og med juni 2013
atr> at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af den private daginstitution Bikuben for 23 børn i alderen 5-6 år
atr> at finansiering af tilskuddet til 3 mdrs. drift på 227.793 kr. finansieres over rammen på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn.

Beslutning

Godkendt med virkning fra april 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-74-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Normering af dagplejepædagogerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Judith Rud-Petersen

Sagsresume

Dagplejen har en nøgletalsmodel der indebærer, at Dagplejen tildeles 37 dagplejepædagogtimer pr. 162 dagplejebørn og nøgletalsmodellen indebærer ændringer i timetallet når der sker ændringer i børnetallet.

Sagsfremstilling

Dagplejen er nu ved at være tilrettet efter de økonomiske ressourcer, der er tildelt Dagplejen, men med børnetalspronosen og oprettelse af vuggestuer er der et faldende børnetal i Dagplejen.

 

Dagplejepædagogernes normering er udregnet efter børnetallet i Dagplejen. I forbindelse med budget forliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold, herunder dagplejens robusthed og fleksibilitet i forbindelse med efteruddannelse, sygefravær og ferieafvikling. Børne- og Familieudvalget har godkendt projektbeskrivelsen herpå, som indeholder bl.a. beskrivelse af nøgletalsmodel - dagplejepædagoger og økonomien herpå.

 

Center for Børn og Læring har arbejdet med sådan en nøgletals model, og fremlægger sagen adskilt fra projektet strukturelle forhold i dagplejen. Ved en nedgang i børnetallet her i 2012, kan en nednormering, grundet ændringer i børnetallet, være vanskeligt at foretage på de nuværende 8 fuldtids dagplejepædagogstillinger, hvilket udgør 296 timer ugentligt. Dagplejen har nogle faste serviceydelser, der ikke er afhængig af børnetallet.

 

Derfor foreslår dagplejeledelsen, at der fastsættes en grundlæggende værdisættelse af følgende opgaver, som løses i dagplejen.

Eks. herpå:

Betjening som morgenvagt ved sygdom, ferie o.l.

Service af gæstehuse

Samarbejde og planlæg med TR/AMR

Tilsynet med Frit valgs ordninger 2 gange årligt pr. sted

Tilsynet med private dagplejere 2 gange årligt

Godkendelse af private dagplejere

Knæk kurven projekter

Kvalitet og pædagogisk udvikling af dagplejen

 

Dagplejeledelsen vurderer ovenstående opgaver vil kunne varetages i en grundnormering på 37 timer ugentligt.

 

Dette medfører at nøgletalsmodellen på dagplejepædagogerne fastholdes, dog således, at der derforuden tilføres en grundnormering på 37 timer ugentligt.

 

Dette medfører konkret, at dagplejen på nuværende tidspunkt bibeholder nuværende 296 dagplejepædagogtimer svarende til 8 fuldtidsstillinger og skal eventuelt først regulere i timerne ved næste års opgørelser over børnetallet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dagplejen tildeles en grundnormering på 37 timer ugentligt
at udgiften finansieres indenfor Serviceområde 10 Dagtilbud

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.01-P21-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Fælles bestyrelse for skole og institution

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget vedr. strukturen på daginstitutionerne indgår oprettelse

af fælles ledelse på en række skoler og daginstitutioner. Der skal i den forbindelse etableres fælles bestyrelse for skolen og institutionen.

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens regler om skolebestyrelser herunder bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen i folkeskolen danner grundlag for den fælles bestyrelse for folkeskoler og det kommunale dagtilbud med de tilpasninger, der følger af, at dagtilbuddet og skolen har forskelligt lovgrundlag.
 
Iflg. Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter er det kommunalbestyrelsen der beslutter antallet af repræsentanter i bestyrelsen for:

 • Forældre til børn i folkeskolen herunder evt. skolefritidsordning

 • Forældre til børn i dagtilbuddet

 • Medarbejder ved skolen

 • Medarbejder ved dagtilbuddet

 • Elever valgt af og blandt skolens elever

 
Forvaltningen anbefaler at antallet af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer er 7, hvoraf 2 pladser forbeholdes forældre alene med børn i institutionen, så forældre herfra sikres en plads i bestyrelsen. De 5 øvrige pladser besættes af forældre med børn i skolen. Der vælges 1 medarbejdsrepræsentanter for hhv. skolen og institutionen og 2 elevrepræsentanter.
 
Valgperioden for forældrevalgte er 4 år, men loven giver mulighed for at valgperioden for forældrevalgte fra institutionen kan være kortere. Det anbefales at valgperioden for institutionen kan nedsættes til 2 år for at øge dagtilbuddets mulighed for repræsentation i bestyrelsen. Den forældrevalgte fortsætter med at repræsentere dagtilbuddet uanfægtet af at barnet overgår til skolen i valgperioden. Den nye bestyrelse tiltræder 1. august 2012.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den fælles bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 pladser forbeholdes forældre med børn alene i institutionen. 5 pladser besættes af forældre med børn i skolen. 1 medarbejder repræsentant fra henholdsvis skole og institution. 2 elevrepræsentanter 

 

at valgperioden for forældrevalgte fra institutionen er 2 år 

 

at ovenstående beslutning forudsætter snarligt høringsmøde med respektive ledere og bestyrelsesformænd.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-98-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Linjer i udskolingen - Lind Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen

Sagsresume

Dette er en orientering om at Lind Skole fra skoleåret 2011-2012 ønsker at indføre linjeklasser i udskolingen: 7. – 9. klasse.

Den ændrede organisering foretages indenfor folkeskolelovens rammer og efter Fælles Mål på alle linjer. Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse.

Sagsfremstilling

Lind Skole ønsker at oprette tre klasser for de elever, der forventes at skulle gå i 7. klasse i 2012-2013:

 • Sciencelinje

 • Medie- og kommunikationslinje

 • International linje

Indfasningen sker over 3 år.
 
 
Målet med at oprette linjeklasserne i udskolingen er at

 • Virke motiverende for den enkelte elev, da han/hun er sammen med andre, der har samme interesse for et bestemt område

 • Sikre, at lysten til at lære bevares og stimuleres. Skolen udvikler elevernes lyst til at arbejde i grupper, strukturere deres arbejde og være målrettede

 • Styrke faglighed og læring, da det, at kunne fordybe sig inden for ens interesseområde sammen med klassekammeraterne, giver en positiv synergieffekt

 • Øge motivationen, da man har mulighed for at fordybe sig endnu bedre i sine interesseområder, uden at det går ud over de øvrige fag

 • Ruste eleverne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

 
Principper for undervisning i linjeklasserne

 • Linjeklassernes undervisning skal opfylde Fælles Mål og føre frem til Folkeskolens afgangsprøver på almindelige vilkår

 • I linjeklassernes undervisning indgår IT, medie og kommunikation som pædagogiske grundprincipper. Der arbejdes projektorienteret og tværfagligt i alle relevante fagområder

 • Linjernes elever undervises i alle gældende krav for faget

 • Linjens elever binder sig til 2 ”linje” lektioner à 75 minutter om ugen, hvor man primært arbejder med emner indenfor sit linjevalg

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning: Lind Skole ønsker at oprette tre klasser med følgende betegnelser: Science, Innovation samt International linie.

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2012/13

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Lorentzen

Sagsresume

Oversigt over elevtal, antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt, ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2012/13, samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt.
Det endelige antal af ansøgninger til udsættelse af skolegangen kendes først pr. 1. 3. 2012, så antallet forventes at blive større end de 22 ansøgninger, forvaltningen indtil nu har modtaget.


Der er fra skoleåret 2012/13 ændret i kriterierne for forældrenes anmodning om udsættelse

 

Der skal udarbejdes en handleplan i samarbejde med daginstitution og skole, der sammen med ansøgningen sendes til Visitationsudvalget, der på vegne af kommunalbestyrelsen sender besked til forældrene om, at ansøgningen er imødekommet. Bilag 1.
 
Oversigt over indskrivningstallene fra 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 og 2011/12. Bilag 1A.
 
Ifølge styrelsesvedtægten må der højest være 28 elever i hver klasse.
 
Det er på udvalgsmødet den 16. november 2011, efter henvendelse fra skolebestyrelsen på Tjørring Skole, besluttet, at max. elevtallet i 0. klasse på Tjørring Skole i en toårig periode (2012/13 og 2013/14) er 24 elever.
 
Det betyder, at kun 4 ansøgninger kan imødekommes ud af de 15, der har søgt.
 
Kriteriet for imødekommelsen er:
1. Søskende på skolen
2. Bor på Rosenholmvej (ligger lige op af Tjørring Skole)
 
I bilag 2 er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal, antal klasser og timeforbrug ud fra følgende kriterier:
 
I: Alle ansøgninger imødekommes
II: Ingen ansøgninger imødekommes
 
Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilken skole, der søges.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Udvalget godkender oprettelsen af 53 0. klasser i skoleåret 2012/13

 

at Udvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt

 

at Udvalget godkender kriterierne for ansøgningerne til Tjørring Skole

 

at Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af evt. fremtidige rokeringer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.15.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Tosprogsstatistik skoleåret 2011/12

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Thomsen

Sagsresume

Tosprogsstatistik 2011/12

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring har udarbejdet statistik over udviklingen af tosprogede elever i Herning Kommune fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2011/12

 

Derudover viser statistikken antallet af tosprogede elever og deres fordeling på nationaliteter, skoler, klassetrin og adresser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager statistikken til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.05-P21-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Forøgelse af timetallet i overbygningen i h.t. budgetforliget i september 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Byrådets budget for 2011 - 2014 blev afsat midler til en ugentlig lektion i overbygningen med virkning fra 1. august 2012.

Sagsfremstilling

Overbygningen dækker 7., 8., og 9. klassetrin. På alle tre klassetrin ligger Herning Kommunes timetal under ministeriets vejledende timetal.

 

Forvaltningen kan anbefale at den tildelte ekstra ugentlige lektion placeres på 8. klassetrin.

 

Undervisningens omfang er en del af styrelsesvedtægten og forslaget skal dermed i høring i skolebestyrelserne og HLF.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender at den ugentlige lektion placeres på 8. klassetrin

 

at før endelig godkendelse sendes forslaget i høring.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-363-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Høringssvar vedr. ny svømmeordning i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Lorentzen

Sagsresume

Forslag til ny svømmeordning i Herning Kommune blev behandlet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 26. oktober 2011.

 

Det blev på mødet belsuttet, at forslaget blev sendt til høring i Skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 30 høringssvar fra Skolebestyrelserne.


Ca. halvdelen af skolerne tilslutter sig forslaget, hvorimod den anden halvdel enten stiller sig skeptiske eller ikke ønsker den nye svømmeordning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til ny svømmeordning.

Beslutning

Forslaget til ny svømmeordning afprøves på forsøgsbasis på et mindre antal skoler, hvorefter erfaringer evalueres efter 1 år. Skolernes Idrætsudvalg anmodes om at bidrage med sin vurdering af forslaget til ny svømmeordning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-304-10 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Reviderede servicestandarder for det specialiserede socialområde for børn og unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

14. december 2010 godkendte Byrådet servicestandarden på det specialiserede socialområde i Børne- og Familieafdelingen (nu Center for Børn og Forebyggelse). Samtidig besluttedes, at servicestandarden skulle evalueres ultimo 2011. De reviderede servicestandarder fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Arbejdet med evaluering af servicestandarden er en del af arbejdet med at genoprette økonomien i Center for Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed.

Der er sket følgende centrale ændringer i servicestandarden (se bilag ”Servicestandarder på det specialiserede socialområde – 1. feb. 2012” og

øvrige bilag):

 

Handicapområdet:

 • Aflastning til børn med middelsvær belastning ændres som udgangspunkt fra almindelig institutionsaflastning til enten klubtilbud på Agerbo, nat/dag aflastning på Tjørringhus eller et nyt professionelt barnepigetilbud (jf. bilag ”Professionel barnepige”)

 • Loft over antal vederlag ved aflastning i familier

 • Kvalitetstandard m.h.t. befordring (se bilag ”Servicestandard for kørsel, cbf”)

 • Ydelsesplan m.h.t. aflastning (jf. bilag ”Bilag Servicestandard – ydelsespakker Agerbo og Tjørringhus”)

 • Hedebocentret, der også leverer ydelser på handicapområdet, er skrevet ind i handicapdelen af servicestandarderne

 • Etablering af kommunale plejefamilier

 
Almenområdet:

 • Unge over 16 år i niveau D og E tilbydes i højere grad ambulante tilbud som MST, MST-CM

 • Unge over 12 år skal i stigende grad tilbydes MST, MST-CM og MTFC

 • Nyt dagbehandlingstilbud på Toften, ”Børnehuset”, med henblik på at undgå anbringelse (se selvstændigt dagsordenspunkt)

 • Loft over antal vederlag ved aflastning i familier

 • En større differentiering af den ambulante familiebehandling (jf. bilag ”Familiecenter Herning-2012-takstberegninger-endelige rev. 100112-kk”)

 • Etablering af kommunale plejefamilier

 • Større fokus på slægts- og netværksanbringelser

 • Behandlingspsykologernes arbejde er indføjet og beskrevet (jf. bilag "Beskrivelse for Behandlingspsykologer")

 

Derudover tages der bl.a. følgende initiativer:

 • En bedre samordning af Sundhedsplejens indsats i familier med særlige behov og arbejdet i Børne- og Familierådgivningen.

 • Forsøg med en arbejdsform, der kan kendes fra Sverige, hvor en tæt opfølgning og større forebyggende indsats fra rådgiverne er central.

 • Arbejde med at gøre anbringelser tidsbegrænsede, som vi bl.a. kender det fra MTFC.

 • Orienteringsmøder for samarbejdspartnere om Barnets Reform.

 • Der er igangsat et analysearbejde af hele det specialiserede socialområde i samarbejde med SSB.

 • Der afvikles i første halvdel af 2012 et udredningsarbejde i Center for Børn og Forebyggelse, hvor der er fokus på at få de bedst mulige sagsgange og den bedst mulige opgavefordeling. Herunder vurderes visitationsudvalgets sammensætning og arbejdsform.

 • Der afholdes i 2012 lukkedage i Børne- og Familierådgivningen (februar, maj og august/september), hvor der sker en revisitering af relevante områder.

 • Der etableres ultimo 2012 et MultifunC-tilbud i samarbejde med Århus kommune og Region Midtjylland (jf. selvstændigt dagsordenspunkt).

 • Det undersøges hvilke erfaringer, andre kommuner har med en tættere kontakt mellem sagsbehandler og skole i første halvdel af 2012.

 • Der er for 2012 lavet en mere fokuseret økonomisk opfølgningsprocedure i samarbejde med Center for Økonomi og Udvikling.

 • Et uddannelsestilbud drevet af Åmoseskolen på Tjørringhus er under planlægning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den reviderede Servicestandard på det specialiserede socialområde i Center for Børn og Forebyggelse med tilhørende bilag godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-342-09 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Etablering af MultifunC-institution i samarbejde mellem Region Midtjylland og Herning og Aarhus Kommuner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget præsenteredes på Børne- og Familieudvalgsmøde 17. marts 2010 for et projekt vedrørende etablering af et nyt behandlingstilbud, MultifunC (Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø) til 14-18-årige udadreagerende og kriminelle unge, idet Herning kommune i samarbejde med Holstebro kommune havde fået tilsagn fra Socialstyrelsen om udviklingsstøtte på op til 7,6 mio. kr. Det viste sig imidlertidig vanskeligt for Herning Kommune at oprette tilbuddet på egen hånd. Derfor ønskes tilbuddet oprettet i partnerskab med Region Midtjylland og Aarhus Kommune, med regionen som driftsherre (se bilag "Projektbeskrivelse MultifunC 2").

 

Indgåelse af partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland, Herning Kommune og Aarhus Kommune, ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af en MultifunC-institution i regi af Region Midtjylland samt ansøgning om regional drift af MultifunC-institution efter lov om social service § 67, stk. 1 skal godkendes af Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland, Herning Kommune og Aarhus Kommune
På grund af forskellige vanskeligheder har Herning Kommune ikke kunnet etablere en MultifunC-institution alene, og der arbejdes derfor på at indgå i et partnerskab med Region Midtjylland og Aarhus Kommune om institutionen, der vil blive drevet med Region Midtjylland som driftsherre (se bilag "Partnerskabsaftale vedr. etablering af MultifunC institution").
 
MultifunC-institutionen etableres som en institution med et stærkt fokus på ændring af kriminelle unges adfærd, baseret på behandlingsmodellen MultifunC, som står for multifunktionel behandling i institution og nærmiljø. Målgruppen er unge i alderen 14–18 år med alvorlige vanskeligheder som kriminalitet, aggressiv eller voldelig adfærd, alvorlige regelbrud i hjem og skole, misbrug og lignende. Behandlingsmodellen MultifunC består af 3 faser. Den første fase i MultifunC indebærer et ambulant udredningsforløb for at fastslå om den unge vil profitere af behandlingen. Anden fase er behandling under institutionsanbringelse, som typisk varer 6-9 måneder. Tredje fase er intensiv opfølgende behandling i den unges nærmiljø, som typisk varer 4-5 måneder.
 
Institutionen vil have 8 døgnpladser og 5 udslusningspladser, når den er fuldt etableret. Pladserne vil være omfattet af rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland.


Der vil blive nedsat en partnerskabsgruppe med deltagelse af en repræsentant for Herning Kommune.  


Institutionen placeres geografisk i Aarhus Kommune.
 
Det samlede helårsbudget til MultifunC institutionen ved fuld drift er beregnet til 23,3 mio. kr. i 2012 p/l og takstberegningsgrundlaget, som indeholder overhead aftalt i rammeaftalen, er på 24,8 mio. kr. i 2012 p/l.
 
Region Midtjylland har som driftsherre af institutionen det fulde ansvar for selve driften af institutionen. Det betyder, at eventuelle underskud eller overskud som følge af driften – når institutionen er i fuld drift – er Region Midtjyllands ansvar. Finansieringen af institutionen omfatter derfor kun indtægtssiden og en delvis sikring af, at der er finansiering i forhold til driftsgrundlaget.
 
Budgettet fremskrives hvert år med pris- og lønregulering i henhold til KL’s fremskrivningsprocenter som aftalt i Rammeaftalen, som Region Midtjylland er dækket af.
 
Kommunerne i partnerskabet betaler en grundfinansiering på 25 % af det samlede finansieringsgrundlag. Grundfinansieringen fordeles mellem kommunerne i partnerskabet efter kommunens antal af 14-17 årige pr. 1. januar det foregående år. Den resterende finansiering betales efter konkret forbrug af pladser, eller ved at pladserne sælges til andre kommuner.  


Modellen er vist i sin principielle form i tabel 1, det vil sige uden en eventuel støtte fra Servicestyrelsen, og når institutionen er i fuld drift: 

 

Tabel 1: Model for finansieringsaftale ved fuld drift af MultifunC institutionen. Beløb i 1.000 kr.

 
Bemærkninger
Beløb i 1.000 kr.
Finansieringsbehov
= takstberegningsgrundlaget
24.800
Grundfinansiering fra kommunerne i partnerskabet
 • heraf Aarhus Kommunes andel
 • heraf Herning Kommunes andel
25 % af takstberegningsgrundlaget  
 
75 % af den samlede grundfinansiering
25 % af den samlede grundfinansiering
6.200    
 
 
4.650  
 
1.550
Forventede indtægter fra faktisk forbrug
Indtægter fra antal solgte pladser
18.600
Samlet finansiering
 
24.800

 

Da kommunerne i partnerskabet finansierer 25 % af pladserne, betaler de kun 75 % af taksten (med 100 % belægningsforudsætning) for deres faktiske forbrug. Tabel 2 viser taksterne for forbrug for henholdsvis kommunerne i partnerskabet og taksterne for øvrige kommuner.
 
Tabel 2: Taksterne for forbrug af pladser for kommuner i partnerskabet og øvrige kommuner. Beløb i kr.

Type          I 2012 p/l
Takster       
 
 
 
Forudsætning: 100 % belægning
 
Takster for kommuner i partnerskabet  75 % af taksten. Forudsætning: 100 % belægning
Takster for øvrige kommuner     
 
 
Forudsætning: 98 % belægning
Udredning pr. forløb
116.530
87.397
118.908
Institutionsophold (Døgn 1) pr. døgn
6.799
5.099
6.938
Forberedelse af udflytning (Døgn 2) pr. døgn
6.364
4.773
6.494
Udslusning pr. døgn
1.893
1.419
1.931

 

Overstiger den faktisk samlede finansiering finansieringsgrundlaget, reduceres grundfinansieringen forholdsmæssigt mellem kommunerne i partnerskabet. Overskuddet på 2 % fra den højere takst, der betales af andre kommuner, tilfalder dog driftsherren, da grundlaget for grundfinansiering er med udgangspunkt i 100 % belægning.
 
Er den faktiske samlede finansiering lavere end finansieringsgrundlaget, opkræves kommunerne i partnerskabet forholdsmæssigt for 50 % af differencen. Den resterende del af underfinansieringen skal driftsherren finde ved tilpasning af kapaciteten. Af de ca. 15 mio. kr. i udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen vil ca. 10 mio. kr. blive anvendt til at reducere de samlede omkostninger, som primært udgøres af lønudgifter, ejendomsudgifter og øvrige udgifter. Det er således kun et mindre beløb, der i henhold til finansieringsaftalen skal dækkes af partnerne med 50 % til kommunerne og 50 % til driftsherren.
 
Modellen har dels en økonomisk risiko og dels økonomiske incitamenter til at anvende eller sælge pladserne på institutionen for alle i partnerskabet – såvel kommuner som region. Det er desuden et udgangspunkt, at man som partner-kommune kun skal være med til at finansiere takstberegningsgrundlaget, da man allerede er med til at bidrage til finansieringen af tomme pladser. Taksten for kommuner, der er med i partnerskabet, er således beregnet med en 100 % belægningsforudsætning, mod den gældende belægningsforudsætning på 98 % i rammeaftalen, som Region Midtjylland er omfattet af. Konkret betyder det, at man som partnerkommune samlet set betaler 2 % mindre i takst end andre kommuner, der køber pladserne.

Partnerskabsaftalen er uopsigelig indtil udgangen af 2014. Herefter kan partnerskabet opsiges af parterne med et varsel af løbende måned plus 6 måneder, dog tidligst til ophør med virkning af den 01.07.2015.
 
Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af en MultifunC-institution i regi af Region Midtjylland
Herning Kommune og Aarhus Kommune er begge godkendt til at modtage 7,5 mio. kr. i udviklingsstøtte fra Servicestyrelsen til etablering af en MultifunC institution. De tre parter, Region Midtjylland, Herning Kommune og Aarhus Kommune søger Socialstyrelsen om:

 • at bevillingerne på i alt 15 mio. kr. som er reserveret til henholdsvis Aarhus Kommune og Herning Kommune i stedet bevilliges til Region Midtjylland. Region Midtjylland har som driftsherre det fulde ansvar for økonomi for den planlagte institution, og kontakten vedr. udviklingsstøtte vil således være mellem Servicestyrelsen og Region Midtjylland.

 • at der af de 15 mio. kr. i udviklingsstøtte kan anvendes op til 5 mio. kr. til anlæg.

 

Se bilaget "Ansøgning vedr. udviklingsstøtte".

 

Ansøgning om regional drift af MultifunC-institution efter lov om social service § 67, stk. 1
Driftshjemmelen til en MultifunC-institution vil være § 67, stk. 1 i ”Bekendtgørelse af lov om social service”. § 67, stk. 1 omhandler: ”børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt udenfor hjemmet”, hvilket stemmer overens med MultifunC’s målgruppe. Ifølge lov om social service er det kun kommuner, der kan drive institutioner efter § 67, stk. 1.  

Derfor ansøger de tre samarbejdsparter Socialstyrelsen om:

 • at Region Midtjylland som forsøgsordning får dispensation til at drive en MultifunC- institution

 • at Region Midtjylland kan drive institutionen på samme vilkår som kommunale driftsherrer, dvs. uden en driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen.

 • at, dispensationen til drift af MultifunC institutionen evalueres i 2015.

 

Se bilaget "Ansøgning om driftshjemmel".

 

Budget
Herning Kommune forventer at benytte 1 fuldtidsplads om året på MultifunC-institutionen. Nedenstående tabel 3 viser minimum- og maksimumomkostningerne i årene 2012-2015 under følgende forudsætninger:

 • Antal helårsdøgnpladser: 1

 • Antal måneder i døgn 1: 5,5

 • Antal måneder i døgn 2: 2

 • Antal måneder i udslusning: 4,5

 • Minimumudgifter: Hvis alle øvrige pladser sælges under de givne forudsætninger til andre partnerkommuner.

 • Maksimumudgifter: Hvis ingen af de øvrige pladser sælges under de givne forudsætninger, herunder andre partnerkommuner

 • Minimum- og maksimumudgifterne kan stige eller falde, hvis udgifterne til forbrug ændres. Ligeledes kan minimumomkostninger falde, hvis indtægterne fra salget af øvrige pladser bliver højere, idet grundfinansieringen så nedsættes, således at den samlede finansiering ikke overstiger takstberegningsgrundlaget inkl. belægningsforudsætning. En stigning af indtægterne kan ske, hvis nogle af pladserne sælges til kommuner, der ikke indgår i partnerskabet, da de betaler den fulde takst for forbrug, hvorimod kommunerne i partnerskabet kun betaler 75 % af taksten for deres forbrug, idet de allerede forud har betalt 25 %.

 
Tabel 3: Minimum- og maksimumudgifter for Herning Kommune i 1.000 kr.

 
2012
2013
2014
2015
I 1.000 kr.
Min. udgift
Maks. udgift
Min. udgift
Maks. udgift
Min. udgift
Maks. udgift
Min. udgift
Maks. udgift
Grundfinansiering
157
157
969
969
1.550
1.550
1.550
1.550
Udgifter til forbrug
398
398
2.092
2.092
2.351
2.351
2.254
2.254
Ekstra finansiering
59
120
145
987
59
1.712
0
2.043
I alt
615
675
3.206
4.047
3.960
5.613
3.804
5.848

 

Udgifterne til MultifunC dækkes af anbringelsesbudgettet indenfor Serviceområde 16.
 
De relativt høje udgifter skal ses i sammenhæng med, at unge i målgruppen i dag anbringes på opholdssteder med tillægsydelser, i enkeltmandsprojekter eller på sikrede institutioner i en årrække. Behandlingen på MultifunC-institutionen handler om at give en kort, men meget målrettet indsats, og efter endt behandling forventes det, at den unge kan placeres i et langt mindre indgribende tilbud. Se tabel 4, der illustrerer, at tilbuddet potentielt på sigt kan give en besparelse.

Tabel 4:

[image]

 

Tabel 4a viser de samlede merudgifter, hvis der er tale om et "worst case"-scenarie: Dvs. at udover, at Herning Kommune køber 1 plads, er der ingen andre kommuner, der køber pladser (Aarhus Kommune betaler kun grundfinansiering). Det vurderes dog som værende urealistisk, at Aarhus Kommune ingen pladser køber.

 

Tabel 4a:

[image]


Hvis der benyttes mere end 1 fuldtidsplads, vil udgiften blive forholdsvis lavere, da grundfinansieringen ligger fast. En eventuel besparelse er allerede indregnet i Center for Børn og Forebyggelses budget, da beregninger i 2010 viste, at Herning Kommune kunne spare 3,62 mio. pr. år på MultifunC fra 2012, da man på daværende tidspunkt forventede etablering af en MultifunC-institution i løbet af 2010.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at indgåelse af partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC-institution godkendes

 

at ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af en MultifunC-institution i regi af Region Midtjylland godkendes

 

at ansøgning om regional drift af MultifunC-institution efter lov om social service § 67, stk. 1, godkendes

 

at budget godkendes

 

at sagen sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet til orientering.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-484-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Budget 2012 for AOF og FOF vedrørende specialundervisning for voksne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Nyholm, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Punktet er en genoptagelse af punkt 139, den 14. december 2011, da udvalget udbad sig nærmere belysning af oplysningsforbundenes aktiviteter.

 

FOF og AOF fremsender timebudget for 2012 vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne.

 

Niveauet for budgetterne i 2012 er uændret i forhold til niveauet for 2011, idet bestiller i Social, Sundhed og Beskæftigelse har meldt en ramme ud på i alt 500.000 kr. For AOF's vedkommende betyder det således et budget på ca. 100.000 kr. og for FOF 400.000 kr.

 

De respektive timebudgetter foreslås godkendt.

Sagsfremstilling

Herning kommune har driftsoverenskomst med FOF og AOF om specialundervisning  for voksne med bevægelseshandicap og for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
 
AOF Center Herning og FOF Center Herning har indsendt budget i forhold til udmeldt ramme.
 
Timebudgettet for FOF og AOF er tilpasset det niveau, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte for budget 2011.
 
AOF og FOF har derfor indsendt budgetforslag for 2012 i overensstemmelse hermed.

 

En nærmere beskrivelse af oplysningsforbundenes aktiviteter fremgår af bilaget "Beskrivelse af oplysningsforbundenes aktiviteter".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det fremsendte timebudget for 2012 for henholdsvis AOF og FOF vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne godkendes

 

at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Tilpasning af normering og oprettelse af nye tilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder indgåelse af lejeaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Karin Karlsen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Som en konsekvens af Barnets Reform, Herning Kommunes anbringelsesanalyse samt Center for Børn og Forebyggelses arbejde med at genoprette økonomien i Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed ønsker den selvejende institution Børne- og Ungecentret TOFTEN at tilpasse normeringen i forhold til ændrede efterspørgselsmønstre; at igangsætte et mere intensivt og mere forskningsbaseret behandlingstilbud til en målgruppe af børn og unge med mere massive problemstillinger; samt at etablere et dagbehandlingstilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder indgå en lejeaftale vedr. lokaler til dagbehandlingstilbuddet.

Sagsfremstilling

Omlægning af døgnpladser
Barnets Reform har medvirket til, at flere småbørn anbringes i plejefamilie. På grund af det ændrede efterspørgselsmønster forventes nedgang i TOFTENs afdeling Kernens målgruppe (0-6 år). Derfor forventes det at blive nødvendigt at nedlægge Kernen medio 2012.
 
Herning Kommunes anbringelsesanalyse, udarbejdet marts 2010, pegede på øget brug af Herning Kommunes egne institutioner. TOFTEN oplever således en øget efterspørgsel efter pladser til en mere ressourcekrævende målgruppe, bestående af børn i skolealderen, som udviser massive kontakt -, udviklings- og adfærdsforstyrrelser, og som er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder.
 
Som led i en kapacitetstilpasning planlægges omlægning af TOFTENs indsats gennem oprettelse af et tilbud til disse børn og unge, som indeholder et mere intensivt behandlingsforløb og mere forskningsbaseret forløb end TOFTENs nuværende tilbud. Der vil blive opkrævet en tillægstakst i forhold til TOFTENs nuværende takst for denne målgruppe. Dette tiltag er i planlægningsfasen og tænkes igangsat i løbet af 2012.
 
Dagbehandlingstilbud
Som led i kapacitetstilpasningen ønskes, som et projekt, oprettet et dagbehandlingstilbud på TOFTEN, under navnet "Børnehuset", for barnet og dets familie med henblik på at undgå eller udskyde døgnanbringelse (se bilaget "Dagbehandlingstilbud TOFTEN").
 
Projektet iværksættes ud fra et ønske om at iværksætte en indsats for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familie, hvor døgnanbringelse af børnene/de unge overvejes, men hvor det skønnes formålstjenligt at iværksætte dagbehandling som alternativ. Tilbuddet bygger på evidensbaseret forskning og teori omkring bevarelse af barnets/den unges tilknytning til sine forældre samt ICS-modellens fokus på forældrenes ressourcer og evne til at opfylde deres forpligtelser med at drage omsorg for børnene/de unge og give dem muligheden for at have et ”børneliv” (ICS står for "Integrated Children's System" og bruges til en vurdering af børns behov og udvikling).

 
Tilbuddet oprettes efter lov om social service, § 52, stk. 3, nr. 3: Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
 
Der leveres endvidere ydelser efter lov om social service:

 • § 52, stk. 3. nr. 2: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

 • § 52, stk. 3. nr. 5: Aflastningsordning

 • § 52, stk. 3. nr. 6: Udpegning af en fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien

 

Formålet med tilbuddet er at sikre flest mulig børn en opvækst i eget hjem, så de dermed bevarer tilknytningen til deres nærmiljø, skole, fritidsinteresser, venner og familie m.m. samt at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang, herunder koordinering af tværsektorielle indsatser.
 
Udgangspunktet er, at forældrene inddrages mest muligt og ressourcerne i familien udnyttes/udvikles med henblik på, at børnene kan forblive i hjemmet.


Målgruppen er børn og unge fra Herning kommune, som på indskrivningstidspunktet er i alderen 4 -14 år, og hvis forældre har behov for professionel støtte til at sikre den daglige omsorg, trivsel og udvikling for barnet/den unge. Der er tale om børn og unge, der udviser betydelige kontakt -, udviklings- og adfærdsforstyrrelser og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder og dermed har behov for socialpædagogisk behandling.
 
Tilbuddet adskiller sig fra og supplerer Herning Kommunes øvrige tilbud om familiebehandling ved, at der her er tale om fokus på børnenes vanskeligheder og ikke i så høj grad familiens vanskeligheder.
 
Tilbuddet får plads til 12 børn og deres familier og varetages af 6 fuldtidsmedarbejdere. Taksten er beregnet til 1094,- kr. pr. døgn pr. barn (2012-niveau).
 
Tilbuddet er i princippet udgiftsneutralt på udførerdelen, da det er takstfinansieret.
 
I forhold til Børne- og Familieafdelingens budget (bestillerdelen) forventes en besparelse, da tilbuddet er forebyggende i forhold til anbringelser. Oprettelsen af tilbuddet er en del af arbejdet med at genoprette økonomien i Center for Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed.
 
Tabel 1 viser, hvor meget der potentielt kan spares ved at benytte dagbehandlingstilbuddet på Toften frem for at anbringe børnene på Toften, under følgende forudsætninger:

 • Der oprettes 12 pladser.

 • Der regnes med visitation i 2012 på 67 % og 100 % fremover.

 • Der regnes med en gennemførelsesprocent på 70-80 % af normeringen hvert år, dvs. 20-30 % anbringes alligevel på TOFTEN.

 • Alle, der visiteres til dagbehandlingstilbuddet, ville være blevet anbragt på TOFTEN, hvis de ikke havde modtaget tilbuddet.

 
Tabel 1: Potentiel besparelse ved brug af dagbehandlingstilbud på TOFTEN

 
Årlig udgift pr. person 2012-niveau
2012
Antal
2012
Kr.
I alt i perioden 2013-2015 Antal
l alt i perioden 2013-2015
Kr. 
Dagbehandlingstilbud, normering pr. 1/1 2012
400.404  
12
4.804.848 
12
4.804.848 
Dagbehandlingstilbud, forudsatte visiteringer (2012: 67%, herefter 100%)
400.404  
8
3.203.232 
12
4.804.848 
Forudsat gennemførelsesprocent af antal visiteringer (Gns. pr. år 70%/80% af norm.)
400.404  
6
2.242.262 
10
3.843.878 
Forudsat tilbagefald, døgnpladser (Gns. pr. år hhv. 30%/20% af antal visiteringer)
735.660  
2
1.765.584 
2
1.765.584 
Forudsat mindreudgift - døgnanbringelser (udgangspunkt i Toften takster) 100%
735.660  
-8
-5.885.280 
-12
-8.827.920 
Nettobesparelse på døgnanbringelser
 
 
-4.119.696 
 
-7.062.336 
Bidrag til genopretningsplan, jf. ovennævnte forudsætninger
 
 
-1.877.434 
 
-3.218.458
  

 

Projektet omkring dagbehandlingstilbuddet ønskes placeret i lokaler på Sjællandsgade 9, hvor TOFTEN ønsker at indgå et lejemål.

 

Toften kan leje lokalerne, som er på 256 m2 + 128 m2 kælder + garage, fra 1/3 2012 og indtil 30/6 2012. Lejen er 12.000 kr pr måned (plus forbrug af el, vand og varme) og betales forud inden indflytning 1/3. Udlejer sørger for maling af 1. sal og nye toiletkummer mv.

Der udarbejdes egentlig lejeaftale fra 1/7 2012 for en uopsigelig aftale indtil 28/2 2015, herefter kan aftalen opsigelse med 3 måneders varsel. Depositum er kontant 3 måneders leje, og månedsleje er 12.000 kr. pr. måned (plus forbrug af el  vand og varme) og betales forud. Udlejer foranlediger nyt køkken i henhold til tegninger for kr. 100.000 kr samt vvs og el til installation inden 1/7 2012, men først efter underskrevet lejeaftale. 

I henhold til lånebekendtgørelsen skal der ske deponering af værdien af det nye lejemål, da lejeaftalen kan sidestilles med en anlægsopgave. Værdien af lejemålet er opgjort til 1.250.000 kr. med udgangspunkt i gældende ejendomsvurdering og udlejers ombygning af ejendommen til TOFTENs formål.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan dog ansøges om fritagelse for deponering med henvisning til, at det er et midlertidigt lejemål. Der vil blive ansøgt om fritagelse for deponering, i det lejemålet ønskes tidsbegrænset til max 3 år, i det der er en forventning om, at TOFTEN inden for perioden tilpasses efterspørgslen og dermed nedjusteres i antallet af døgnpladser. Der er forventning om, at der meddeles deponeringsfritagelse, i det ministeriets praksis er at meddele dette, såfremt lejeaftalerne er midlertidige, dvs. af 2-3 års varighed.
 
Såfremt dispensationen ikke opnås, søges en evt. deponeringsafgift finansieret ved frigivelse af deponeringsmidler ved opsigelse af andet lejemål i 2012. Det skal ses på baggrund af, at der forventes en frigivelse af andre lokaler ved rokering/optimering af opgaver inden for Børne- og Ungeområdet. 

 

Projektet evalueres i slutningen af 2012, hvor der også ses på det samlede antal pladser på TOFTEN, herunder døgnpladser. Ligeledes vil taksterne blive evalueret i slutningen af 2012.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at etablering af dagbehandlingstilbud på Børne- og Ungecentret TOFTEN godkendes

 

at taksten for dagbehandlingstilbuddet godkendes

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå lejeaftale vedr. Sjællandsgade 9

 

at såfremt der ikke meddeles deponeringsfritagelse, vil forvaltningen finde finansiering til denne ved opsigelse af andre lejemål inden for Børne- og Ungeområdet

 

at navnet på dagbehandlingstilbuddet, "Børnehuset", godkendes

 

at tilpasning af normering i forhold til ændrede efterspørgselsmønstre godkendes

 

at igangsættelse af mere intensivt og mere forskningsbaseret behandlingstilbud til målgruppen med mere massive problemstillinger godkendes.

 

Beslutning

Godkendt idet 5. At udgår.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-154-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Sundhedsaftale 2011 Hjerneskadeområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Christmann Ramsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet et udkast til sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade samt sundhedsaftale for børn og unge med erhvervet hjerneskade for 2011-2014. Sundhedsaftalerne er udarbejdet af Hjerneskadesamrådet, som er et uafhængigt, rådgivende organ nedsat af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland. Sundhedsaftalerne har herefter været til administrativ høring i samtlige kommuner, på hospitalerne og i Sundhedsbrugerrådet. Hjerneskadesamrådet har bearbejdet høringssvarene og har på baggrund af disse udarbejdet vedlagte sundhedsaftaler.
 
Regionsrådet behandlede Sundhedsaftalerne i efteråret 2011.
 
Sundhedsaftalerne 2011-2014 på hjerneskadeområdet fremlægges her.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med sundhedsaftalerne er at sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorgrænser for henholdsvis børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhedsaftalerne skal bidrage til, at alle parter (sagsbehandlere, patienter og sundhedspersonale) kan navigere i de komplekse forløb, således at der sikres målrettede og velkoordinerede forløb. Sundhedsaftalerne beskriver således, hvordan kommunerne, hospitalerne og de praktiserende læger skal samarbejde om patienterne.
 
I begge sundhedsaftaler er der indarbejdet en anbefaling om, at kommunerne etablerer en hjerneskadekoordinatorfunktion og et hjerneskadeteam for at sikre sammenhængende og velkoordinerede forløb i forbindelse med udskrivning og rehabiliteringen efter udskrivningen.
 
I sundhedsaftalen på voksenområdet er der endvidere indarbejdet en anbefaling om, at hospitalerne for alle indlagte voksne med erhvervet hjerneskade på baggrund af en lægefaglig vurdering tager stilling til, om der er behov for en neuropsykologisk undersøgelse. I bekræftende fald bliver en sådan undersøgelse gennemført.
 
I juni 2011 udkom Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade”, og ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade”. Der er overensstemmelse mellem forløbsprogrammerne og de to sundhedsaftaler for henholdsvis børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Følgende fra forløbsprogrammerne fremhæves:

 • Hjerneskadekoordinator og hjerneskadeteams i kommunerne: Forløbsprogrammerne anbefaler, at indsatsen i kommunerne tilrettelægges og koordineres af en hjerneskadekoordinatorfunktion. Etablering af hjerneskadekoordinator og hjerneskadeteams er som nævnt indarbejdet som en anbefaling i sundhedsaftalerne

 • Fokus på udvikling af kompetencer: Det fremgår af forløbsprogrammerne, at de faggrupper, der arbejder med neurorehabilitering, skal have tilstrækkelige neurofaglige kompetencer i forhold til den konkrete opgaves indhold og kompleksitet. Generelt er der for alle involverede faggrupper behov for neurofaglige kompetencer, der ligger udover grunduddannelsesniveau. Dette forudsætter opkvalificering i form af efter- og videreuddannelse. I sundhedsaftalerne er der indarbejdet en målsætning om kompetenceudvikling af personalet.

 
Herning Kommune forpligter sig således ifølge sundhedsaftalerne til i tidsrummet 2011-2014 at etablere en hjerneskadekoordinator samt et hjerneskadeteam på henholdsvis børne- og ungeområdet samt voksenområdet. Herning Kommune har et hjerneskadeteam (neuroteam) på både voksen- og børne- og ungeområdet. På børneområdet findes en hjerneskadekoordinator. På voksenområdet foregår koordinationen foregår i neuroteamet.
 
Herning Kommune opfylder således sundhedsaftalen på børne- og ungeområdet.
 
Herning Kommune har den 8. december 2011 fået tilsagn om statsligt tilskud på 2.258 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Herning Kommune er ikke blevet tildelt hele det ansøgte beløb, og projektbeskrivelsen skal derfor revideres, inden det statslige tilskud udbetales. Det forventes, at hjerneskadekoordinatorfunktionen på voksenområdet vil blive prioriteret.  


Hvis Herning Kommune vælger ikke at tiltræde sundhedsaftalen, skal Herning Kommune forhandle sundhedsaftalen bilateralt med Region Midtjylland.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Sundhedsaftalen for børn og unge med erhvervet hjerneskade tiltrædes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-142-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. udearealer og legepladser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Dalsgaard

Sagsresume

Anlægsregnskaber vedr. renovering af udearealer og legepladser på 7 skoler.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 25. august 2009 vedr. anlægssag Udearealer og legepladser, sted nr. 301062 (understed nr. 01 til 07), fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskaber.
 
Anlægsarbejdet har omfattet renovering af udearealer og legepladser på 7 skoler som nedenfor:

 

Gjellerupskolen, sted nr. 301062-01:
Renovering af belægninger på parkeringsplads og skolegårde.
Budget 1.200.000 kr. – forbrug 1.036.639,14 kr.

 • Generelt er udearealerne blevet renoveret, med hovedvægt på forbedring af sikkerheden i forbindelse med adgangsvejene til skolen, bla. ved adskillelse af gående og biler, på p-pladserne.

 • Etablering af område til affaldscontainere og servicemedarbejderens maskiner. (hegn og bygning). Både affaldscontainere og maskiner har tidligere stået inde på gangene i skolebygningen.

 • I forbindelse med renoveringen er det også foretaget en renovering af legeområder og boldbaner i skolegårdene.

 
Mindreforbruget på Gjellerupskolen handler overordnet om, at der i forløbet er fundet løsninger på de forskellige problemstillinger, som var billigere end forventet.
Da der skal bygges en ny skole inden for en kort årrække så er de investeringer, der er foretaget sket med udgangspunkt i sikkerhed eller ting der kan flyttes.
 

Holtbjergskolen, sted nr. 301062-02:
Renovering af belægninger skolegårde og adgangsvej øst omkring skolen:
Budget 500.000 kr. – forbrug 570.998,00 kr.
Merforbruget udgøres af øget asfaltmængde (behov for opretning m.m.)

 • Asfaltarbejde øst omkring skolen og i skolegård.

 

Lundgårdskolen, sted nr. 301062-03
Renovering af idrætsanlæg:
Budget 500.000 kr. – forbrug 538.637,38 kr.
Merforbruget skyldes især asfaltarbejdet som blev besværliggjort af, at det skulle udføres i flere omgang pga. vejret. For at få asfaltmaskiner ind på arealet var det nødvendigt at udlægge køreplader på et stort areal.
Der har i mange år været problemer med vand på boldbanen, så den i lange perioder ikke har kunnet anvendes.

 • Der er etableret nyt dræn på hele boldbanen.

 • Hele græsarealet på boldbanen, er i den forbindelse blevet omlagt.

 • Løbebane, tilløbsbane og basketbane har fået nyt slidlag, brønde er blevet renoveret/udskiftet.

 

Ørnhøj Skole, sted nr. 301062-04:
Renovering af skolegård:
Budget 500.000 kr. forbrug 531.601,89 kr.

 • Skolegården trængte til en generel renovering.

 • Asfaltarealet i skolegården er blevet renoveret, med opretning og nyt slidlag.

 • De udtjente legeredskaber i skolegården er blevet udskiftet (klatreredskab, gynge, boldbane)

 

Kibæk Skole, sted nr. 301062-05:
Renovering af skolegård.
Budget 500.000 kr. - forbrug 391.949,00 kr.

 • Forpladsen ved skolen er blevet renoveret. Beplantning er ryddet, der er etableret bede med egetræer som kunne bevares. Bedene er afgrænset med nye kanter.

 • På forpladsen er der også etableret ny belægning til indgang ligesom der er etableret græs i området. Udført af forældre og DRIFT i samarbejde.

 • Total renovering af gårdhave også udført af forældre og DRIFT. Med rydning af den tidligere beplantning og belægning. Etablering af ny belægning, med genbrug af fliser. Etablering af græs. Etablering af bord/bænkepladser som også kan anvendes i forbindelse med undervisningen.

Mindreforbruget på Kibæk Skole er primært pga. der blev genanvendt fliser i gårdhaven i stedet for at købe nye.
Da det blev udført af forældre var det en mulighed - ellers vil det være for økonomisk for dyrt at genanvende.

 

Lind Skole, sted nr. 301062-06:
Renovering af skolegård og idrætsanlæg.
Budget 500.000 kr. – forbrug 457.746,23 kr.

 • Renovering af idrætsfaciliteter, herunder nyt asfalt på løbebane, etablering af kuglestød, længdespring.

 • Etablering af adskillelse imellem boldbane og cykelsti.

 • Etablering af sti til salen, ud mod boldbanen.

 • Etablering af område med bord/bænke i skolegården. Tidligere forfalden beplantning.

 • Etablering af boldspilsområde i skolegården, med små mål.

  

Mindreforbruget henføres til at det faktiske tilbud på renoveringen var billigere end oprindelig vurdering.

 

Sunds Skole, sted nr. 301062-07:
Renovering af belægning i skolegården.
Budget 800.000 kr. – forbrug 785.437,44 kr.

 • Belægning i skolegård er blevet ændret fra flisebelægning til asfalt inkl. nye brønde og bundopbygning. Den tidligere bund var ikke opbygget til at modstå den trafik som i dag er i skolegården, med varelevering m.m. (lastbiler)

 • Det afgravede jord/sand materiale er anvendt til etablering af en kælkebakke på skolens areal.

 • Etablering af indhegnet areal til affaldscontainere, pga. brandfare må de ikke stå op af skolebygningen som det tidligere har været tilfældet.

 • Etablering af belægningssti sti til multibane, så der nu er sammenhæng imellem skolegård og multibanen.

 

Anlægsregnskaberne ser ud som følger: 

[image]

 

Anlægsarbejderne er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingerne.

Det samlede mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Anlægsregnskaberne forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne på det enkelte anlægsprojekt er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskaberne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-457-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. diverse aktivitetsredskaber

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. diverse aktivitetsredskaber i Dagplejen.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling den 12. oktober 2010 vedr. anlægssag i Dagplejen, sted nr. 511098, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsbevillingen er givet til indkøb af tvillingebarnevogne og høje stole til brug i Dagplejen.

 

Bevilling       500.000 kr.

Regnskab    500.000 kr.

Resultat                   0 kr.

 

Anlægsbevillingen er anvendt som planlagt.

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-08 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab for Vildbjerg Ny Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Jan Märcher

Sagsresume

Anlægsregnskab for Vildbjerg Ny Skole gennemført som OPP-projekt fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omkring Vildbjerg Ny Skole, stednr. 301076, blev påbegyndt i 2004. Ved opstart af projektet var det ikke endeligt fastlagt, om projektet skulle gennemføres som et OPP-projekt eller et traditionelt skolebyggeriprojekt. Anlægsprojektet er gennemført som et OPP-projekt og er nu afsluttet.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet i Trehøje Kommune af den 16. februar 2004, 17. januar 2005, 12. september 2005, 22. december 2005 9. oktober 2006 og af Byrådet i Herning Kommune af den 16. december 2008 fremsender forvaltningen hermed et samlet anlægsregnskab.

 

Anlægsprojektet har bl.a. omfattet følgende i henhold til anlægsbevillingen:

 • Påbegyndelse af projektering i 2004.

 • Forundersøgelser, programmering og udbud.

 • Kontraktudarbejdelse.

 • Afdækning af moms- og skattemæssige problematikker vedr. OPP-samarbejdet.

 • Indkøb af inventar.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 
Bevilling
Regnskab
Afvigelse
Udgifter
8.610.876
8.735.380
-124.504
Indtægter
-1.516.626
-1.413.588
-103.038
Netto
7.094.250
7.321.792
-227.542

 

Regnskabet udviser et merforbrug (netto) på 227.542 kr.  Merforbruget på udgiftssiden på i alt 124.504 kr. skyldes primært en merudgift til indkøb af inventar. Mindreindtægten på i alt 103.038 kan henføres til, at medfinansieringen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen blev mindre end oprindeligt vurderet.

 

En opfølgning på bevilling og rådighedsbeløb viser, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem disse. Anlægsregnskabet viser et merforbrug i forhold til bevillingen. Der er derimod ikke et merforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet, hvor der resterer 6.000 kr. i 2011. Disse tilgår de likvide aktiver.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1316-09 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Renovering af Gjellerupskolens hovedvarmeledning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Beck Rasmussen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. renovering af Gjellerupskolens hovedvarmeledning.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 24. februar 2009 vedr. anlægssag Renovering af Gjellerupskolens hovedvarmeledning, sted nr. 301067 (tidligere 301079), fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af skolens hovedvarmeledning

Der er monteret en varmeveksler foran hele skolen for at reducerer vandtrykket på alle interne varmerør på skolen, og overvågning af vandtrykket, således at pedeller bliver alarmeret ved lav vandtryk.


Der er skiftet ventilationsanlæg for skolens boldhal, som har stået under vand i forbindelse med et skybrud, og som har haft frostsprængt varmefladen to gange.
Der er etableret automatisk energiopsamling fra skolens el, vand og energi måler for varme, så forbruget aflæses og overvåges automatisk. 

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:  

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.
 
Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Nørgaard/Fritidsgården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Nørgaard/Fritidsgårdens oprettelse af yderligere en børnehavegruppe.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 13. juni 2006 vedr. anlægssag Nørgaard/Fritidsgårdens oprettelse af yderligere en børnehavegruppe, sted nr. 514088, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

Bevillingen udgjorde oprindeligt 400.000 kr. men på Byrådets møde den 21. juni 2011 tilgik 108.000 kr. heraf de likvide aktiver, hvorefter bevillingen udgør 292.000 kr.

 

Anlægsarbejdet har omfattet en mindre om- og tilbygning, ændring af legeplads m.v. i forbindelse med oprettelse af yderligere en børnehavegruppe. 

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:  

 

[image]

 

239.000 kr af investeringen aktiveres som en tilgang til den registrerede bygningsværdi i balancen.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.  

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Rammeaftale 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jane Sønderskov

Sagsfremstilling

Som led i udarbejdelse af den årlige rammeaftalen for 2013 har Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse udarbejdet en den del af rammeaftalen der vedrører Udviklingsstrategien. Sagen har været i obligatorisk skriftlig høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Hjerneskadeforeningen.


Rammeaftalen blevet opdelt i en faglig udviklingsdel: "Udviklingsstrategien", og en kapacitets- og økonomidel: "Styringsaftalen". Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.

 

I Udviklingsstrategien skal der blandt andet være et samlet skøn over behovet for at oprette nye pladser. Derfor skal der indhentes

 • kommunale vurderinger af og skøn over nuværende og fremtidige behov for pladser (som myndighed)

 • kommunale overvejelser om tilbudsviften (som driftsherre)

Herning Kommunes input til Udviklingsstrategien for henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, samt høringssvar fremgår af bilag til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Evt./meddelelser fra udvalget medlemmer