Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

3. Samarbejde om udvikling af indsats og social investeringsmodel

Sagsnr.: 15.20.05-P08-1-19 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Samarbejde om udvikling af indsats og social investeringsmodel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udvalget anmodes med denne sag om at godkende, at Social- og Beskæftigelsesafdelingen indgår som samarbejdskommune i et udviklingsprojekt sammen med Dansk Flygtningehjælp og Viborg Kommune. Der søges ekstern finansiering til udviklingsprojektet.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på møde den 22. oktober 2019 en henvendelse fra Dansk Flygtningehjælp om at indgå i et udviklingsprojekt og udvikling af indsats og en social investeringsmodel. Udvalget besluttede på dette møde at:

 

"Social- og Beskæftigelsesafdelingen sammen med Lær Dansk Herning og Dansk Flygtningehjælp afklarer potentialerne for et udviklingsprojekt."

 

Der har nu været afholdt møde mellem Dansk Flygtningehjælp, Social- og Beskæftigelsesafdelingen og Lær Dansk, og på baggrund af dette indstiller administrationen med denne sag, at Herning Kommune går ind i projektet som samarbejdskommune. Dansk Flygtningehjælp er ansøger og projektejer for projektet, hvor der også er indgået aftale med Viborg kommune som samarbejdskommune i projektet.

 

Beskrivelse af projekt

Projektets primære udviklingsfokus er på at arbejde med at udvikle og afprøve en social investeringsmodel for arbejdsmarkedsinklusion, der har til formål at få flere ledige med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse.

 

Borgermålgruppen for projektets indsats er under afklaring, men forventes at være ydelsesmodtagere med et langvarigt forløb på ydelse, enten generelt eller efter endt integrationsperiode.

 

Dansk Flygtningehjælp Integration vil løfte beskæftigelsesindsatsen for den valgte målgruppe, hvor Herning kommune visiterer borgere til indsatsen. Herning kommune er derved bestiller af indsatsen og kan være med til at definere de ønskede resultater af indsatsen. Der søges ekstern finansiering til projektet, hvor en investor vil finansere indsatsen. En ansøgning om midler til Poul Due Jensen Fond er under udarbejdelse.

 

Der er dialog om inddragelse af COWI som evaluator i projektet. COWI vil stå for effektmåling af indsatsen og udvikling af model til løbende dokumentation af effekter.

 

Projektet er i første omgang et pilotprojekt med en varighed på to år.

 

Social- og Beskæftigelsesafdelingen er i løbende dialog med Dansk Flygtningehjælp omkring projektet og ansøgning til Poul Due Jensen Fond.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget godkender, at Herning Kommune - repræsenteret ved Social- og Beskæftigelsesafdelingen - indgår i udviklingsprojektet som samarbejdskommune.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Tiltrådt.