Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

8. Orientering om Seniorpension

Sagsnr.: 32.03.00-G01-102-18 Sagsbehandler: Vinni Viola Guldhammer  

Orientering om Seniorpension

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Folketinget har den 20. december vedtaget lovforslag L67, hvormed der fra 1. januar 2020 indføres seniorpension til nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen.

Sagsfremstilling

Seniorpension er en helbredsbetinget forsørgelsesydelse for personer med seks år eller mindre til folkepensionsalderen, som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen - det vil sige vurderet i forhold til de arbejdsopgaver personen har varetaget i det seneste job. Seniorpension modtages som udgangspunkt fra tilkendelsesdato og frem til folkepensionsalder.

 

Seniorpension erstatter den tidligere seniorførtidspension.

 

Målgruppe for seniorpension:

Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension, at:

1) personen højest har 6 år til folkepensionsalder, og

2) personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og

3) personens arbejdsevne er varig nedsat til højest 15 timer ugentligt i forhold til seneste job.

 

Til forskel fra reglerne om seniorførtidspension, er der ikke ved seniorpension krav om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Fuldtidsbeskæftigelse er defineret som en ugentlig arbejdstid på minimum 27 timer og ansættelse i fleksjob anses som fuldtidsbeskæftigelse uanset den ugentlige arbejdstid.

Hvis personen har haft ansættelse i mere end 20 år, men mindre end 25 år, skal der tages et konkret skøn og vurdering, om personen kan anses for at opfylde beskæftigelseskravet. Dette kan fx. være:

- de faktiske eller skønnede antal ugentlige arbejdstimer,

- arbejdets karakter - med dette menes, om arbejdet anses for at være fysisk eller psykisk belastende eller nedslidende,

- om helbredet er påvirket efter mange år på arbejdsmarkedet,

 

Grundlag for afgørelse om seniorpension:
Grundlaget for en afgørelse om seniorpension skal bestå af:

1) Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet.

2) Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job.

3) Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.

4) Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højest 15 timer ugentligt, i forhold til det seneste job.

 

Vurderingen af personens arbejdsevne skal primært ske på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger. Oplysninger af betydning for personens arbejdsevne fx. sociale forhold skal dog også indgå i vurderingen.

Det er en forudsætning for tilkendelse af seniorpension, at personen opfylder de generelle betingelser, så som statsborgerskab, bopæl og bopælstid, for at modtage ydelser efter lov om social pension. Herudover skal kravene om alder og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet være opfyldt. Hvis blot én af kravene ikke er opfyldt kan kommunen give afslag på seniorpension, uden der er taget stilling til, om personen opfylder de helbredsmæssige betingelser for ret til seniorpension.

 

Ved seniorpension, skal der ikke iværksættes aktiviteter med henblik på at afklare eller udvikle arbejdsevnen. Der skal alene vurderes på arbejdsevnen i forhold til det seneste job, uanset branche. Hvis der fortsat er behandllingsmuligheder i det seneste job, som vil kunne forbedre borgerens arbejdsevne, vil det i nogle tilfælde betyde, at arbejdsevnen ikke umiddelbart vil kunne anses for varigt nedsat i tilstrækkeligt omfang, før behandlingen er afsluttet.

 

Sager om seniorpension skal ikke forelægges rehabiliteringsteamet, som det kendes fra seniorførtidspension og almindelig førtidspension. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag på seniorpension. Indsigelser i forhold til denne afgørelse kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

 

Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Indtil den nye myndighed er på plads har kommunerne ansvaret for at tilkende seniorpension.

 

Borgerne skal derfor i hele 2020 søge om seniorpension i deres kommune, og det kan de gøre op til seks måneder før, de opfylder alderskravet. Kommunerne har herefter seks måneder til at træffe afgørelse. 


Ved folkepensionsalderen overgår seniorførtidspensionister automatisk til folkepension.

 

Folketinget har også vedtaget nye regler for fastholdelsesfleksjob, der udspringer af aftalen om seniorpension.  

Dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjob bliver afskaffet for seniorer fra 1. januar 2020. Det betyder, at seniorer, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, med det samme kan starte i et fastholdelsesfleksjob på den virksomhed, hvor de arbejder – og ikke først efter 12 måneder, som reglerne er i dag.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen sættes på udvalgets dagsorden igen, når der er mere viden om de økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

  • Orienteringsskrivelse om seniorpension
  • BEK social pension