Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

6. Orientering om høringsmateriale og procesplan vedr. måltal for søgning til ungdomsuddannelser

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Carsten Lagoni  

Orientering om høringsmateriale og procesplan vedr. måltal for søgning til ungdomsuddannelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

På baggrund af ny lovgivning skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne. Forslaget til måltallene sendes i høring hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser, hvorefter Børne- og Familieudvalget godkender de endelige måltal for søgningen i 2021. Børne- og Familieudvalget har den 13. januar 2020 godkendt høringsmaterialet. Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om høringsmaterialet og procesplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne. Derfor blev de historiske søgetal samt måltallene drøftet på Børne- og Familieudvalgsmødet den 13. november 2019. Den oprindelige tidsplan er ændret en smule og ser ud som nedenstående:

 

Ny procesplan:

 

Tid

Indhold

13. november 2019

Godkendelse af procesplan og drøftelse af søgetal samt måltal i BFU

26. november 2019

Drøftelse af søgetal samt måltal i Uddannelsesrådet

13. januar og 29. januar 2020

Godkendelse af høringsmateriale (udkast til måltal) i BFU og til orientering i BSK

30. januar - 24. februar 2020

Høring hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser

11. marts 2020

Godkendelse af måltal i BFU og til orientering i BSK på baggrund af høringen samt de aktuelle søgetal for marts 2020

Maj 2020

Offentliggørelse af søgetal for 2020 og måltal for søgningen i 2021 på kommunens hjemmeside

 

Godkendelse af høringsmateriale

På baggrund af den nye lovgivning har Center for Børn og Læring udarbejdet et forslag til måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i marts 2021. Forslaget er lavet ud fra de historiske søgetal, drøftelser i Børne- og Familieudvalget og i Uddannelsesrådet samt ud fra den aktuelle lovgivning på området. Måltallene indebærer Herning Kommunes 9. og 10. klasseelevers søgning til alle ungdomsuddannelser i Danmark.

 

Kategorier

Måltal for søgningen i 2021

Søgetallene i 2019

Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX)

9. klasse: 25%

10.klasse: 25,5%

9. klasse: 21,5%

10. klasse: 24,1%

Gymnasiale uddannelser (både 2 og 3-årige)

9. klasse: 71%

10. klasse: 69%

9. klasse: 69,8%

10. klasse: 68,4%

Øvrige (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

9. klasse: 4%

10. klasse: 5,5%

9. klasse: 8,7%

10. klasse: 7,6%

 

Forslaget til måltallene fremgår af vedhæftede PPT, slide nr. 12 (bilag 1).

 

Høringsberettigede

Høringsmaterialet (bilag 1) sendes til høring hos kommunens ungdomsuddannelsers bestyrelser. Derudover sendes vedhæftede høringsbrev (bilag 2).Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. januar 2020, pkt. 7:

at Børne- og Familieudvalget godkender høringsmaterialet (bilag 1 og 2).


Børne- og Familieudvalget, 13. januar 2020, pkt. 7:

Godkendt som indstillet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved offentliggørelsen og fastsættelsen af søgetallene samt måltallene for kommunens 9. og 10. klasseelevers søgning til ungdomsuddannelserne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om høringsmaterialet (bilag 1 og 2) til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker på kommende møde - eventuelt sammen med Børne- og Familieudvalget - en opdateret status på indsatsen for at få flere i gang med en erhvervsuddannelse.

Bilag

  • Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
  • Bilag 2 - Høringsbrev til bestyrelserne
  • Bilag 1 - Høringsmateriale