Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

5. Godkendelse af midler til Herning Kommune fra puljen "Flere skal med, 2"

Sagsnr.: 15.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Godkendelse af midler til Herning Kommune fra puljen "Flere skal med, 2"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 

Under punktet orienteres udvalget om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( STAR) om støtte på 2.235.074 kr. fra puljen "Flere skal med, 2".


Projektets formål er at understøtte, at flest mulige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om støtte fra puljen "Flere skal med, 2", og STAR har imødekommet ansøgningen med det ansøgte beløb 2.235.074 kr.

 

Projektet forløber i perioden fra den 1.december 2019 til den 31. december 2021.

 

Projektets formål

Projektets formål er at understøtte, at flest mulige borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer.

 

En central ambition med initiativet er samtidig at udbrede "Flere skal med-indsatsen" til hele målgruppen af aktivitetsparate borgere over 30 år og understøtte, at "Flere skal med-indsatsen" fastforankres som normalindsatsen til målgruppen i landets kommuner.  

 

Målgrupperne for projektet

Bruttomålgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere uden for selvforsørgelses-, hjemrejse- og introduktionsprogrammet og som er over 30 år.

 

I projektet skelnes imellem 2 grupper blandt deltagerne:

 

Gruppe 1: "Indsatsgruppen"

 

Gruppe 2: "Rehabiliteringsgruppen"

 

Målgruppen for projektet tilhører i udgangspunktet gruppe 1, hvilket indebærer, at de skal have en jobrettet indsats

 

Hvis det vurderes, at en borger er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension skal han/hun visiteres til gruppe 2 (rehabiliteringsgruppen) og vedkommendes sagsbehandler skal sikre, at arbejdet med rehabiliteringsplanens forberedende del igangsættes, hvis det ikke allerede er sket. Herefter skal borgerens sag forelægges og behandles i rehabiliteringsteamet hurtigst muligt. På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt borgeren skal have et ressourceforløb, bevilges et fleksjob eller tilkendes førtidspension.

 

 

Projektets indhold

Indsatsmodellen i "Flere skal med, 2" bygger på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen er den samme som kendes fra "Flere skal med, 1", men den er justeret og suppleret med muligheden for at iværksætte en særligt tværfaglig indsats - betegnet "step up indsatsen".

 

Indsatsmodellen indeholder blandt andre følgende elementer:

 

Trin 1 "Startafklaring"

Indledningsvist afklares om borgeren er i målgruppen for "Indsatsgruppen" eller "Rehabiliteringsgruppen".

 

Indsats for indsatsgruppen består af følgende:

 

  • Kerneelement 1: Borgeren får en personlig jobformidler, der bygger bro til arbejdsmarkedet
  • Kerneelement 2: Borgerens eget jobmål sætter retning - Arbejdet med CV og jobmål påbegyndes sammen med borgeren

 

Trin 2 "På vej mod job"

 

  • Kerneelement 3: Borgers CV og jobnet konsolideres og borger finder det rette personlige jobmatch med en virksomhed
  • Kerneelement 4: Borger og virksomhed indgår klar aftale om lønnede timer eller virksomhedspraktik, der peger mod lønnede timer

 

Trin 3 "Virksomhedsforløb med fokus på lønnede timer"

 

  • Kernelement 5: Borgeren får løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression i/ mod lønnede timer
  • Step-up-indsats hvis behov - borgeren får lagt en klar plan for, hvordan de helbredsmæssige og/ eller familierelaterede udfordringer, som borgeren oplever, står i vejen for et job, håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats - indsatsen koordineres med inddragelse af relevante forvaltninger, så borgeren oplever, at alle fagpersoner arbejder i samme retning og sikrer, at der skabes den nødvendige koordination mellem indsatser.

 

For nærmere beskrivelse af indholdet henvises til vedlagte "Indsatsmodel"

 

Ledelsesforankring af projektet

Der er etableret en styregruppe for projektet med det formål at sikre ledelsesforankring, ressourceprioritering samt effektivt samarbejde på tværs af forvaltninger. Styregruppen har deltagelse af følgende:

 

- Chefen for Social og Jobindsats

- Afsnitsleder fra Social og Jobindsats

- Projektlederen for "Flere skal med, 2"

- Ledelsesrepræsentant fra Center for Børn og Familie

- Leder fra Sundhed og Ældre

- Leder fra Misbrugscenter Herning

- Leder fra Psykiatri og Bostøtte-tilbud

 

Herudover er der nedsat en implementeringsgruppe med særligt henblik på at styrke "Step-up-indsatsen".

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 2.235.074 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2019 - 2021 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, heraf 631.215 kr. i 2019, 858.805 kr. i 2020 og 745.053 kr. i 2021.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning sendt til STAR
  • Tilsagnsbrev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Bilag 1. Indsatsmodel