Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

4. Afrapportering fra projekt "Flere skal med, 1"

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-17 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Afrapportering fra projekt "Flere skal med, 1"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne Lund Thing

Sagsresume

Herning Kommune har i perioden fra august 2017 til august 2019 gennemført projekt "Flere skal med". Projektet er finansieret af en pulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som har bevilget 2.615.014,75 kroner til projektets gennemførelse.

 

Under punktet modtager udvalget en orientering om projektets gennemførte aktiviteter, de opnåede resultater og de vigtigste erfaringer fra forløbet.

Sagsfremstilling

Projektets formål

Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom og/ eller sociale og psykiske udfordringer er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

 

Målgrupperne for projektet

Målgruppen for puljen er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet efter afsluttet integrationsprogram.

 

Ovenstående kriterier betyder, at hovedparten af målgruppen var langt væk fra arbejdsmarkedet. Ofte var der også mange sociale og psykiske udfordringer, som er til hinder for en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er komplekse sager med mange forskelligartede problemstillinger. For mange af borgerne fyldte disse problemer så meget i hverdagen, at de havde svært ved, at kunne finde overskud til, at kunne se sig selv i beskæftigelse.

Via projektet blev der mulighed for at hjælpe borgeren med de udfordringer som de selv så som en hindring for at komme i beskæftigelse og herigennem hjælpe dem på vej til at kunne genfinde en plads på arbejdsmarkedet.

 

Herning Kommune havde ved projektets start en forudbestemt bruttomålgruppe på 255 borgere.

 

Projekts indsatsmodel og aktiviteter

Projektets indsatsmodel var fastlagt fra centralt hold forud for projektetsgennemførelse. Indsatsmodellen er opbygget i tre trin, der hver i sær består af en række kerneelementer:

 

 • Trin 1 – Startafklaring (Inddeling i målgruppe 1, 2 eller 3, arbejde med borgerens eget jobmål og CV samt tildeling af en personlig jobformidler).

 

 • Trin 2 – På vej mod job (Jobmål og jobmatch, ressourcefokuseret tilgang samt parallelindsatser).

 

 • Trin 3 – Virksomhedsforløb med fokus på ordinære timer (Løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression).

 

 

Bruttomålgruppen på de 255 borgere skulle efter en konkret vurdering inddeles i tre undergrupper:

 

Gruppe 1 ”Indsatsgruppen”:

Alle borgere fik en personlig jobformidler, som skulle være tovholder på indatsen. Jobformidleren skulle opbygge en tillidsbaseret relation til borgeren, som led i en systematisk indsats, med det formål, at hjælpe borgeren med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jobformidleren skulle først og fremmest have fokus på borgerens ressourcer, men borgeren skulle samtidig støttes i at mestre de eventuelle barrierer borgeren selv vurderede, at der stod i vejen for et job.

19 ansatte, hovedsageligt i Social – og Jobindsats har, i større eller mindre omfang, været personlig jobformidler for borgerne i indsatsgruppen.

 

Gruppe 2:

Borgeren blev vurderet i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension og sagen blev derfor forberedt til indstilling til Rehabiliteringsteamet.

 

Gruppe 3:

Borgeren var ude af stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats pga. meget alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Det kunne fx være borgere, der er ukontaktbare pga. massivt ubehandlet misbrug eller ubehandlet psykisk lidelse.

 

Projektlederen og leder fra Handicap og psykiatri har sammen drøftet og vurderet hver enkelt borger i gruppe 3. Der er efterfølgende givet tilbagemelding til koordinerende sagsbehandler med anbefalinger om tværfagligt samarbejde (fx bostøtte-tilbud, sundhedsafdeling, misbrugscenter mv.).

 

Aktiviteter i projektet:

 

 • Der har været igangsat et tværfagligt arbejde med Handicap og Psykiatri. 8 borgere fik tilbudt et gruppeforløb, som blev afviklet i samarbejde med Social – og Jobindsats og Skovlyset. Alle borgere kom efterfølgende ud på en virksomhed.

 

 • Social og – Jobindsats’ interne tilbud blev tilrettet og i stedet for ”Klar, parat, praktik” kom forløbet til at hedde ”På vej i job” med efterfølgende Jobcafé. Formålet var at tydeligegøre den ønskede retning og tilgang; ”vi tror på dig og vi tror på, at du kan arbejde”.

 

 • 16 borgere med anden etnisk baggrund har som alternativ til CV forløb og Jobcafe deltaget i et CV, motivations – og jobretningsforløb, der er afholdt i samarbejde med Synergaia, som har gode erfaringer med og kompetencer til denne målgruppe. Forløbet er sket i tæt samarbejde med den personlige jobformidler.

 

 • Opkvalificering af personale, via et kursusforløb over 3 dage, hvor der blev arbejdet med medarbejdernes mindset.

     Der blev undervist i bagvedliggende indsigter, som har betydning for at kunne forstå borgeren og dermed rykke dem i en positiv retning. Der blev arbejdet med, hvordan vi som professionelle i højere grad kan fokusere på det borgeren kan – på trods af deres begrænsninger, så flere ikke bare skal, men vil med.

 

Projektets opnåede resultater

Succeskriteriet i projektet var, at min. 40 % af indsatsgruppen i gennemsnit var i virksomhedspraktik i mere end 3 sammenhængende måneder eller havde ordinære løntimer.

Herning Kommune opnåede i september 2018, at 40 % af indsatsgruppen var i virksomhedsrettet forløb (praktik og lønnede timer). Frem til projektets afslutning i august 2019 har Herning Kommune ligget over 40 %. Det viser, at Herning Kommune formår at bibeholde borgernes motivation til arbejdsmarkedet og dermed progression for gruppen (jf. vedlagte grafer som sammenligner Herning kommunes resultater med landsgennemsnittet samt vedlagte dokumenter fra projektets moniteringsrapport).

 

Et andet resultat som er værd at fremhæve er, at knap 40 % af dem som har været i virksomhedsrettet forløb, har fået hel eller delvis løn for arbejdsindsatsen.

 

De vigtigste erfaringer fra projektet

Der har været meget positiv læring i projekt ”Flere skal med” som er blevet videreført og implementeret i det daglige arbejde i Social – og Jobindsats.

Følgende kan nævnes;

 

 • Omdrejningpunktet i projekt ”Flere skal med” har været det virksomhedsrettede arbejde. Gennem projektetperioden har der været en løbende stigning i andelen af borgere i lønnede timer. Det har været et gennemgående fokus for jobformidlerne, at stille krav til virksomhederne omkring løn, og hvis dette ikke har været muligt, at stoppe praktikforløbet og forsøge at finde en anden arbejdsplads.

 

 • I forlængelse af dette har der været fokus på virksomhedssamarbejdet og på at tilvende dem til den nye tankegang om lønnede timer. For at tydeliggøre dette, er der ændret i vores samarbejdsaftaler med virksomhedscentrene, hvoraf det nu fremgår, at Herning Kommune har en klar forventning om mulighed for lønnede timer og / eller rekruttering. Samtidig har Beskæfigelsesafdelingen reduceret kraftigt i mentorstøtte til virksomhedscentrene.

 

 • I 2018 blev der indført krav om, at alle aktivitetsparate borgere skulle have et CV samt et beskæftigelsesmål.

 

 • Forløbet ”På vej i job” og Jobcafè er fortsat eksisterende her efter projektets afslutning, da det vurderes at være et godt og relevant tilbud.

 

 • Grundprincippet med en fast kontaktperson, som også hjælper med andre udfordringer end manglende job, er blevet forankret i Social – og Jobindsats med omorganiseringen i 2019.

 

 • Gennem projektet er beskæftigelsesafdelingens medarbejdere blevet bevidste om, hvor vigtigt det er, at fagpersonerne reelt tror på borgeren. Medarbejderne møder borgeren med ”jeg tror på dig” - medarbejderne skal ikke fikse eller fremskynde processen, men lade borgeren selv nå frem til, hvad næste skridt skal være. Beskæftigelsesafdelngens opgave er at støtte og motivere – hjælpe med at se løsninger og nye veje – og være det ”vikarierende håb”.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 • Bilag 1 til udvalgsmøde 29. januar 2020. Graf virksomhed
 • Bilag 2 til udvalgsmøde 29. januar 2020. Graf lønnede timer, job
 • bilag 3 til udvalgsmøde 29. januar. Landsoversigt sep. 2019