Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 29. januar 2020
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

1. Opfølgning på budgetforlig 2020

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-19 Sagsbehandler: Mikkel Højgaard  

Opfølgning på budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et flertal i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020.

Med denne sag følges der op på Beskæftigelsesudvalgets arbejde med opfølgning på budgetforlig 2020.

Sagsfremstilling

Et flertal af medlemmerne i Herning Kommunes Byråd har indgået budgetforlig for 2020. Budgetforslaget for 2020-2023 blev den 8. oktober 2019 2. behandlet og godkendt i Byrådet.

 

På udvalgsmødet den 13. november og den 4. december 2019 blev udvalget præsenteret for et oplæg, med henblik på at drøfte indholdet i budgetforliget.

 

På baggrund af budgetforligsteksten har administrationen udarbejdet et forslag til tids- og procesplan for det videre arbejde med indholdet i budgetforlig 2020, som i særlig grad vedrører Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

På dette udvalgsmøde præsenteres udvalget for et katalog med forslag til besparelser i beskæftigelsesindsatsen, som besluttet den 4. december 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter de fremlagte forslag og på baggrund heraf træffer beslutning om, hvilke besparelsesforslag, der skal gennemføres.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede de fremlagte forslag, og besluttede at gennemføre følgende forslag;
BSK01, BSK02, BSK03, BSK05b, BSK06, BSK07,

JOB01, JOB03, JOB05, JOB06, JOB07,

SOJ02, SOJ03, SOJ04, SOJ05, SOJ06, SOJ07,

SYG01, SYG03, SYG05, SYG06, SYG08.

Forslagene er beskrevet i vedlagte katalog.

 

Udvalget besluttede desuden, at provenuet fra besparelserne anvendes til at finansiere de tidligere besluttede investeringer - Ungevejen, Forebyggelse af sygefravær og Tidlig socialfaglig vurdering.

 

Jørn Vedel Eriksen tiltræder ikke, at forslag SOJ06, SOJ07 og SYG08 gennemføres.

 

 

Bilag

  • Katalog med vedtagne besparelsesforslag