Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 27. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

11. Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Udvalget besluttede på møde i december 2012 at iværksætte en pilot analyse og prioriterings projekt for unge jobklare (match 1) kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere.
 
På møde i januar drøftede udvalget første udkast til pilot analysen og ændrede indsatser. På baggrund af disse drøftelser har administrationen udarbejdet fornyet udkast, der her forelægges til udvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Indsatsen for unge ledige er et meget højt prioriteret indsatsområde i beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune. Beskæftigelsesudvalget har derfor valgt at iværksætte en grundig analyse af gruppen af unge ledige generelt. Samtidig har udvalget besluttet at iværksætte en pilotanalyse for en afgrænset gruppe - nemlig jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med en ledighed på 5 uger eller mere.

 

Et udtræk fra fagsystemet Workbase den 7. januar 2013 viste, at der var 172 jobklare ledige unge under 25 år på kontanthjælp med 5 ugers ledighed eller mere. Udtrækket repræsenterer et øjebliks billede - status på netop denne dato. I det følgende er det denne status, der er lagt til grund for beskrivelsen af målgruppen.  

 

Fordelingen på køn viser, at der er tale om 89 kvinder og 83 mænd - en ligelig kønsfordeling.

116 af de ledige havde været ledige under 26 uger. 56 har været ledige i 26 uger eller mere.
 
Med hensyn til aktivering viste status den 7. januar 2013 at 32 af disse ledige var i gang med løntilskud eller virksomhedspraktik, 13 var i gang med vejledning / opkvalificering, mens 127 alene var aktivt jobsøgende eller friholdte f.eks. på grund af barsel (17).

 

Kontanthjælpsteamet i Kompetencecentret og medarbejdere fra Kompetencecentret på Viborgvej har manuelt gennemgået de 172 unge og har kategoriseret dem ud fra følgende kategorier, som på forhånd var aftalt af arbejdsgruppen.:

 • på vej i uddannelse eller job; er fuldt afklaret, skal starte i job eller uddannelse

 • uddannelsesparate; kan starte på en uddannelse, men det er endnu ikke fastlagt hvilken og hvornår

 • arbejdsmarkedsparate; er ikke klar til uddannelse, men er helt parat til at kunne starte i job

 • særlige behov; har brug for særlig støtte / særlig indsats for at kunne starte i job eller uddannelse

 • ny sag; den unge er netop overgået til denne konsulentgruppe, enten som ny-ledig, eller fordi den unge er gået fra at være indsatsklar (match 2) til at være jobklar (match 1)

 • er afmeldt; den unge er i perioden mellem den 7. januar og tidspunktet for gennemgangen blevet afmeldt - de fleste fordi de er gået i gang med uddannelse

 • på barsel

 • hos anden aktør; beskæftigelsesindsatsen varetages af anden aktør og de konsulenter, der har gennemgået sagerne er derfor ikke i stand til at foretage kategoriseringen

 
Kategoriseringen viste følgende resultat:
[image]

 
Arbejdsgruppen har herefter kvalitativt drøftet, hvilke udfordringer den enkelte gruppe af unge ledige har, for der ud fra at kunne vurdere behovet for forandringer i indsatsen. 


Drøftelserne har vist at følgende kendetegn findes i de enkelte grupper:
 
Uddannelsesparate:

 • mangler praktikpladser

 • faldet fra uddannelse

 • mangler arbejdsidentitet

 • uafklarede om uddannelsesvalg / retning

 • ”der arbejdes på sagen” – har retning

 • vil hellere tjene penge / have et job

 • forstår ikke vigtigheden af at have en uddannelse

 

Arbejdsmarkedsparate:

 • vil gerne

 • etnicitet er en barriere

 • mangler arbejdsidentitet

 • skal lære at følge op på jobsøgning

 • skal lære at sælge sig selv, herunder kende egne styrker

 • mangler gode jobsøgningspapirer – f.eks. CV (også i jobnet)

 • mangler evne til boglig uddannelse

 • er svag i forhold til at gennemføre EUD

 

 

Jobklare unge med særlige behov:

 • misbrug

 • psykiske problemer

 • har svært ved at klare livet

 • svag social baggrund

 • mangler arbejdsidentitet

 • forældre / omsorgssvigt

 • hjemløse

 • ”osteklokkeliv”

 • rod i økonomien

 • tidligere dømte / venter på afsoning

 

Arbejdsgruppen har herefter med afsæt i ovenstående kortlægning samt viden om nuværende indsats udarbejdet følgende forslag til forandring af indsatsen:

 

[image]

 

Vedlagt denne sag er et notat, der beskriver de enkelte forslag nærmere, herunder  forslagenes økonomi.

 

Der er generelt tale om forslag, der alle er implementerbare på relativ kort sigt, men der er dog forskelle forslagene i mellem. I nedenstående oversigt er oplistet i hvilke faser forslagene kan implementeres, idet det ikke vil være muligt at implementere alle forslag på en gang.


[image]

 

En konkret tidsplan kan udarbejdes efter sagens behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter de fremlagte forslag 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede de fremlagte forslag, og godkendte herefter at alle forslag implementeres.

Bilag

 • Notat - pilotprojekt