Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 27. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

10. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1719-10 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

Sagsresume

Udviklingen i nøgletallene på beskæftigelsesområdet følges løbende og behovet for korrigerede handlinger i forhold til opfyldelse af de politiske målsætninger drøftes. På dette møde sættes der særligt fokus på jobrotation.

 

Jobcenterleder Troels Kjærgaard og konst. afsnitsleder Helle Ravn deltager i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I vedlagte nøgletalsark findes tal for såvel aktuel status, som udvikling i forhold til antal ydelsesmodtagere og indsatsen i forhold til de lokalpolitiske mål. I det følgende sættes fokus på arbejdet med jobrotation.

 

Jobrotation

Det overordnede princip i Jobrotation består af 2 elementer:
 

  • Ansatte i de deltagende virksomheder gennemgår et opkvalificerende uddannelsesforløb

 

  • Under uddannelsesforløbet varetages medarbejdernes sædvanlige arbejdsopgaver af udefrakommende erstatningsarbejdskraft

 
 
Hovedtanken bag jobrotationsordningen er således at forbedre arbejdsstyrkens kvalifikationer og herigennem bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne på kort og længere sigt: 

 

1. Beskæftigede opkvalificeres og rustes hermed bedre til at imødekomme aktuelle og kommende kvalifikationskrav

 

2. Ledige opnår praktisk arbejdserfaring, bliver en del af et netværk og øger hermed mulighederne for at komme tættere på et egentligt arbejdsliv

 

3. Virksomhederne opnår et højere kompetenceniveau blandt medarbejderne – og et styrket fremtidigt rekrutteringsgrundlag

 
De almindeligt anvendte jobrotationsmodeller
Jobrotationsforløb kan sammensættes og finansieres efter 2 grundlæggende forskellige modeller:
 

A. Virksomheden gennemfører jobrotationsforløbet efter bestemmelserne om

Jobrotation i henhold til § 18 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK

nr. 706 af 28. juni 2012, og virksomheden modtager jobrotationsydelse.

 
Gennemførelse af jobrotationsforløb efter denne model indebærer, at virksomheden modtager et tilskud på kr. 194,84 (private arbejdsgivere) eller kr. 173,09 (off. arbejdsgivere) for hver time, som virksomhedens ansatte bruger på uddannelse.
 
Ordningen indebærer, at virksomheden er forpligtet til at ansætte erstatningskraft blandt ledige på ordinære vilkår og i et omfang, som minimum svarer til de ansattes deltagelse i uddannelse.
 
Til ordningen er der knyttet særlige bestemmelser omkring erstatningsarbejdskraftens ledighedsanciennitet mv.
 
Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 
 
B. Virksomheden gennemfører jobrotationsforløbet udenom bestemmelserne

om Jobrotation i henhold til § 18 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 
Virksomhedens ansatte deltager i uddannelse, og virksomheden modtager almindeligvis VEU-godtgørelse (voksenerhvervsuddannelse), SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) eller voksenlærlingetilskud.
 
Virksomheden betaler løn til den ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden
ansætter en ledig som vikar – evt. først med løntilskud og evt. efterfulgt af ordinær ansættelse.
 
  
Jobrotationsaktiviteter i 2012
Jobcentret har i 2012 gennemført 2 Jobrotationsprojekter efter model A, og 4 projekter efter model B.

[image]

 

[image]

 

 
  
*Jobrotationsforløbet for pædagoger fortsætter i 2013, og gennemføres nu efter model A.
 
 
Forventninger om en styrket indsats på Jobrotationsområdet i 2013 


Jobcentret og Beskæftigelsesregion Midtjylland gennemførte den 6. februar 2013 en konference om mulighederne i Jobrotationsordningen.
 
Formålet med konferencen var at markedsføre jobrotationsordningen overfor de lokale virksomheder og herigennem motivere virksomhederne til at gøre brug af de mange muligheder, som ordningen giver. Konferencen havde deltagelse af ca. 45 repræsentanter fra 15 lokale virksomheder – heraf har 6 virksomheder efterfølgende kontaktet Jobcentret med henblik på evt. iværksættelse af jobrotationsforløb.
 
Erfaringer viser, at mange virksomheder gerne gør brug af jobrotationsordningen til at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne – under forudsætning af, at virksomhederne oplever et smidigt forløb med høj driftssikkerhed og minimalt administrativt arbejde.
 
På baggrund heraf arbejder Beskæftigelsesafdelingen aktuelt på at tilføre ressourcer til området finansieret med midler fra Akutpakken, idet der forventes ansat en jobrotationsmedarbejder i en periode på ca. 9 mdr.
 
Jobrotationsmedarbejderen skal varetage det opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne, minimere virksomhedernes adm. opgaver og sikre et smidigt og driftssikkert forløb samt sikre koordineringen med de øvrige involverede aktører – herunder faglige organisationer, a-kasser og uddannelsesinstitutioner.
 
 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at den fremlagte status tages til efterretning

 

at udvalget drøfter status med henblik på eventuelle kommentarer
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte status for jobrotation, og tog herefter orienteringen til efterretning.

Bilag

  • BSK Overblik januar 2013