Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 27. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

14. Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2012 - Ophør af kontanthjælp

Sagsnr.: 32.24.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2012 - Ophør af kontanthjælp

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Sagsresume

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen i Midtjylland har lavet en praksisundersøgelse om ophør af kontanthjælp efter lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 41 i regionens jobcentre i 2012.


Undersøgelsen omfatter 80 sager fra 6 forskellige kommuner. Nævnet har vurderet, at 4 af de 80 undersøgte sager er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Derimod ville 76 sager, svarende til 95 %, være blevet ophævet, hvis de havde været indbragt for Nævnet.

 

Der er gennemgået 17 sager fra Herning Kommune. I dette dagsordenspunkt redegøres for, hvilke tiltag der er sat i værk i Herning Kommune for at sikre at proceduren i forbindelse med negative hændelser overholdes.

 

Efter retssikkerhedslovens § 79 a skal kommunalbestyrelsen i de undersøgte kommuner på et møde behandle praksisundersøgelsen for at sikre at kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for at der træffes korrekte afgørelser - får kendskab til eventuelle uregelmæssigheder i kommunens praksis og på baggrund heraf kan tage skridt til at sikre at lovgivningen overholdes fremover

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

De nuværende regler om stop af kontanthjælp har været gældende siden 1 oktober 2009, hvor sanktionsreglerne blev ændret og hvor kravene til vejledning som betingelse for at standse hjælpen blev skærpet.

Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2012 har til formål at afdække om de skærpede krav om vejledning af borgere bliver anvendt korrekt. Endvidere har formålet været at belyse om kommunerne har anvendt de øvrige "gamle" betingelser for at standse kontanthjælpen korrekt, herunder krav til jobplan samt åbent tilbud fra ophørstidspunktet.


Særligt om Herning Kommune

Herning Kommune træffer afgørelse om stop af kontanthjælp, hvis borgeren afviser at deltage i et beskæftigelsesfremmende tilbud, eller hvis borgeren udebliver i et omfang, der kan sidestilles med en afvisning. Fratagelse af forsørgelsesgrundlaget er en meget indgribende sanktion for borgeren og dennes familie. Derfor er det vigtigt, at borgerens retsgarantier, der er opstillet på denne baggrund, iagttages af kommunen.

Det er således et krav, at borgeren klart er vejledt om konsekvensen af udeblivelser m.v., og om hvad borgeren skal gøre, for at få genoptaget hjælpen. Det er almindelig procedure i sagsgange, at borgeren modtager en sådan vejledning. Dette er dog i flere af sagerne ikke noteret i journalen. Det er på baggrund af undersøgelsen indskærpet, at vejledningen fremover journalføres.

Der er også krav til det konkrete tilbuds formål m.v. gennem regler om udarbejdelse af jobplan. Der har i enkelte af sagerne manglet underskrift fra borgeren på jobplanen. Dette har primært skyldtes, at borgerens sag er stoppet, før denne har underskrevet jobplanen. Det forsøges fremover sikret, at borgeren altid underskriver jobplanen, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så vil årsagen hertil blive journalført.

Afvisning uden grund. Her skønner Nævnet, at borgerne skal have været udeblevet i længere tid end den periode, som Jobcenteret har skønnet, for at der kan være tale om en afvisning af tilbuddet. Dette vil dog fortsat komme an på en konkret vurdering i den enkelte sag.

 

Endelig skal der fra det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om stop af kontanthjælp, fortsat være et konkret beskæftigelsestilbud, som borgeren kan møde frem i (et åbent tilbud) og herved få genoptaget kontanthjælpen. Borgerne har i de sager, der er udtaget i undersøgelsen, alle haft et åbent tilbud om aktivering, hvilket er fremgået af sagens registrering i Workbase. Nævnet har dog ikke ment, at dette har været tilstrækkeligt, idet man anfører, at dette bør fremgå af partshøringsskrivelse og afgørelse til borgeren.

Herudover fremgår det af praksisundersøgelsen, at Nævnet ikke skønner, at det har været afklaret, om der har været en rimelig grund til fraværet og at kommunen burde have søgt en lægelig begrundelse for borgerens angivelse af årsag til fraværet.

Nævnet har endvidere anført, at udeblivelsesperioden i henholdsvis partshøringsskrivelse og afgørelse til borgeren skal være oplyst med angivelse af dage. Endelig så fremgår det ikke af kommunens afgørelser, at hjælpen vil blive genoptaget ved fremmøde i nyt tilbud.

 

Særligt for Herning Kommune vedrører de omtalte mangler primært tilfælde hvor :

  • borger har fået udleveret en forældet vejledningsblanket (AB105). Den nye opdaterede blanket er ved en fejl desværre ikke blevet indarbejdet i de administrative rutiner, og den er derfor ikke vedlagt den skriftlige afgørelse. Det skal bemærkes, at borger er blevet vejledt efter gældende regler hos sagsbehandleren

  • sagsbehandler ikke har angivet lovbestemmelsen korrekt. Sagerne er eksempelvis alene afgjort med henvisning til § 41, stk. 1, og ikke med den korrekte præcisering af, om der er tale om § 41, stk. 1, nr. 1 eller § 41, stk. 1, nr. 2, som det er påkrævet.

  • Herning Kommune i forbindelse med partshøring forud for afgørelse om ophør ikke har partshørt borgeren for hele perioden, og der er ikke anført hvilken periode, der ligger til grund for afgørelsen.

 

Det er væsentligt at anføre, at afgørelserne ikke er blevet anket af borgerne. Det betyder imidlertid også, at afgørelserne således ikke er prøvet ved Ankenævnet ved en almindelig ankesagsbehandling.

 

De fejl, som peges på fra Nævnet, er, som anført, primært administrative formelle fejl, som i tilfælde af en ankesagsbehandling normalt vil medføre en hjemvisning af sagen til fornyet behandling i kommunen. Kommunen vil således få en mulighed for at rette op på de formelle fejl og dermed afgøre sagen på korrekt formelt grundlag.

 

Det betyder imidlertid ikke, at sagen vil få et andet udfald end i første omgang under hensyn til, at der som udgangspunkt har været tale om ulovligt fravær fra aktivering.

 

Der har fra Herning Kommune været udtaget 17 sager, hvor der har været sanktioneret i første halvår af 2011 og der er fundet  fejl i alle 17 sager.

Handling: 

Herning Kommune har taget Nævnets praksisundersøgelse til efterretning.

 

Kommunens faglige eksperter på området har gennemgået, bearbejdet og tilrettet kommunens arbejdsgange/procedurer på området, herunder kommunens it- og blanketmæssige håndtering/dokumentation af en borgers ulovlige fravær fra aktivering.

Der er afholdt internt kursus for relevante medarbejdere og der følges op via ledelsestilsynet. Alle afdelinger har styrket fokus på dette område af sagsbehandlingen med henblik på at minimere fejl og sikre borgernes retssikkerhed.  

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

  • Ophør af kontanthjælp § 41
  • Miniguide - negative hændelser
  • Sanktioner efter aktivlovens § 41