Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 27. februar 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

9. Status på reform af førtidspension og fleksjob

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1312-10 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Status på reform af førtidspension og fleksjob

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepart indgik den 30. juni 2012 politisk aftale om en reform af førtidspension og fleksjob. Reformen af førtidspension og fleksjob blev endeligt vedtaget i Folketinget den 19. december 2012 og er trådt i kraft den 1. januar 2013.

 

Udvalget blev på mødet den 22. august 2012 informeret om reformens indhold og status på implementeringsovervejelserne

 

Med dette punkt følges op på dagsordenspunktet fra august 2012 med indholdet i reformen og status på implementeringen i Herning Kommune.

 

Afdelingsleder Bente Hjorth deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Hovedelementer i reformen  

1. Ressourceforløb - forebyggelse af førtidspension: 

Rehabiliteringsteam:

Alle kommuner skal have etableret tværfaglig rehabiliteringsteam den 1. januar 2013. Rehabiliteringsteamet behandler alle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal være tværfagligt sammensat med deltagelse af  kommunens Beskæftigelsesområde, Socialområdet, herunder socialpsykiatrien, Sundhedsområdet og Undervisningsområdet (for borgere under 25 år). Fra juli 2013 skal Regionen Midtjylland være repræsenteret ved en sundhedskoordinator, som f.eks. kan være en socialmediciner. Rehabiliteringsteamet laver indstillinger til kommunen, som træffer afgørelsen.

 

Denne nye samarbejdsmodel skal sikre at alle relevante kompetencer samarbejder og at der anlægges et helhedsorienteret perspektiv på de borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Modellen er udviklingsorienteret og retter perspektivet mod borgerens muligheder.

 

Borgeren og dennes sagsbehandler deltager i rehabiliteringsmødet. Det er intensionen med reformen at styrke borgerinddragelse og sikre at borgeren bliver en aktiv medspiller i hele forløbet. 

Ressourceforløb for unge

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension. De skal i stedet have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, der kan vare op til fem år ad gangen. Målet med ressourceforløbene er at give borgere – særligt unge – en tværfaglig og sammenhængende indsats, der kan hjælpe den enkelte videre i livet – og på sigt væk fra offentlig forsørgelse. Målgruppen for ressourceforløb er de borgere, for hvem det er overvejende sandsynligt, at de - i fravær af en særlig indsats - vil ende på førtidspension 

 

Ressourceforløb for personer over 40 år

Personer over 40 år skal som udgangspunkt også have ét ressourceforløb, inden der  kan tages stilling til en eventuel førtidspension.

 

Forsørgelse under ressourceforløb


Alle, der deltager i ressourceforløb, skal have en ydelse på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet. Der er fastsat en minimumsydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne på 60 procent af højeste dagpengesats. Minimumsydelsen gælder ikke for unge under 25 år, der bor hjemme. Ydelsen afhænger ikke af formue eller ægtefællens indkomst.

Personer, der deltager i et ressourceforløb, skal have mulighed for at beholde en større del af lønindtægten, hvis de får et job på det ordinære arbejdsmarked. Samtidig skal arbejdsgivere, der ansætter personer i ressourceforløb i et løntilskudsjob, have et højere tilskud.


Opstartsstøtte til kommunerne

Aftalepartierne er enige om at søge om tilslutning til, at midler til at opstarte ressourceforløb og rehabiliteringsteam i kommunerne bliver prioriteret i satspuljen. Det er vigtigt, at der er fokus på, at kommunerne og regionen kommer godt i gang med de nye opgaver. 

2. Målretning af fleksjobordningen

Midlertidige fleksjob


Personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år får efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så den pågældende ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde.  

Omlægning af tilskuddet


Arbejdsgiveren skal betale løn og pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der bliver reguleret på baggrund af lønindtægten.


Fastholdelsesfleksjob og sociale kapitler


Medarbejdere kan først blive ansat i et fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), når de har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel. Der vil være et tilsvarende krav for medarbejdere, der er ansat på ikke-overenskomstdækkede områder eller overenskomstdækkede områder, hvor der ikke er sociale kapitler.

 

Fleksjob af få timers varighed

Fleksjob kan gives til borgere, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for at deres arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

 

Ledighedsydelse


For ledige, der er visiteret til fleksjob, og som efter de gældende regler er berettiget til ledighedsydelse, udgør ledighedsydelsen 89 procent af højeste dagpengesats. Ledige, der er visiteret til fleksjob, og som efter de gældende regler ikke er berettiget til ledighedsydelse, kan få ledighedsydelse svarende til kontanthjælpssatsen for forsørgere henholdsvis ikke-forsørgere. Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen, modtager ledighedsydelse (cirka 60 procent af højeste dagpengesats) frem til folkepensionsalderen, eller til at de overgår til fleksydelse.  

 

Den aktive indsats for ledige fleksjobvisiterede


Ledige fleksjobvisiterede skal have en aktiv indsats i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Indsatsen indebærer også, at de selv skal søge aktivt efter et fleksjob og kan få aktive tilbud fra kommunen. Derudover skal ledige fleksjobvisiterede have samme sanktion som dagpengemodtagere, når de bliver selvforskyldt ledige.


Fleksjob til selvstændige  

Ordningen med fleksjob til selvstændige bliver justeret. Når en selvstændig bliver visiteret til fleksjob i egen virksomhed, skal der alene ses på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i virksomheden. Samtidig bliver der indført en tilskudsmodel, hvor tilskuddet fastsættes til maksimalt 125.000 kroner pr. år. Tilskuddet bliver nedsat på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 procent.


3. Flere førtidspensionister i arbejde


Førtidspensionister under 40 år kan få ressourceforløb  

Personer under 40 år, der allerede har fået tilkendt førtidspension, får mulighed for at deltage i et ressourceforløb, hvis de selv ønsker det. Derudover skal kommunen vurdere, at de kan få udbytte af det.

Førtidspensionister kan få beskæftigelsestilbud

Førtidspensionister, der selv ønsker det, får ret til tre afklaringssamtaler i jobcentret. Førtidspensionisterne får desuden mulighed for at modtage tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik fra kommunen.

 

4. Status på implementering i Herning Kommune


Implementeringen af reformen er organiseret hos tre af ledergruppens medlemmer med input og inddragelse af 3L gruppen (Lov, Læring og Ledelsestilsyn) og de faglige koordinatorer/afsnitsleder i beskæftigelsesafdelingen.

Der er udarbejdet en målgruppebeskrivelse for at en sag er i målgruppen til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension og dermed kan forelægges rehabiliteringsteamet.

Det er den faglige koordinator/afsnitsleder der beslutter om en borger tilhører målgruppen.

Der er etableret 2 midlertidige Rehabiliteringsteams på henholdsvis sygedagpengeområdet og kontanthjælp/ledighedydelse med virkning frem til 1. juli 2013. Der er afholdt et rehabiliteringsmøde på sygedagpengeområdet og første rehabiliteringsmøde på kontanthjælpsområdet er fastlagt til den 26. februar. Der har været afholdt et fællesmøde med de 2 teams i slutningen af 28. januar 2013, hvor der var introduktions til rehabiliteringsplanen og afprøvning af 2 cases, og der vil blive fulgt på dette i slutningen af marts.

 

Beskæftigelsesregionen tilbyder alle kommuner en workshop for rehabiliteringsteamene for at understøtte at reformen kommer bedst muligt fra start. Udover medlemmer fra de 2 midlertidige rehabiliteringsteams er der inviteret deltagere fra Handicap og Psykiatri, Aktivitet og Pleje samt fra  Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i Region Midtjylland, som alle skal indgå i Rehabiliteringsteam fra 1. juli 2013.

 

Når en borger er bevilliget et ressourceforløb overgår sagen til en koordinerende sagsbehandler. Denne funktion samles hos en medarbejder hvad enten borgeren kommer fra sygedagpenge eller kontanthjælpsområdet.

 

I rehabiliterinsteamet indgår sundhedskoordinatoren fra den kliniske funktion i regionen. Lovgivningen om den nye samarbejdsmodel mellem kommuner og kliniske funktioner i regionen træder først i kraft pr. 1. juli 2013. Herning Kommune finansierer trækket på sundhedskoordinatoren samt rådgivning og vurdering i øvrigt fra den kliniske funktion.

 

5.  Sammenfatning

 

Implementering af så omfattende reformer kræver tid og der vil i løbet af de næste måneder kunne indsamles de første erfaringer.

De midlertidige rehabiliteringsteams sat i gang og samarbejdet skal finde sin form i den kommende tid ud fra de givne rammer.

 

De involverede medarbejdere i Beskæftigelsesafdelingen  samt øvrige samarbejdspartnere går til opgaven med engagement og vilje til at bidrage konstruktivt i det videre arbejde. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget orienteres om status for implementering i juni 2013
at orienteringen tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Udvalget modtager fornyet orientering om status i juni måned.