Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Mødedato: 21. februar 2018
Mødested: CEB, lokale 001 i stueetagen, Godsbanevej 1A, Herning

Dagsordenpunkter

16. Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

Sagsnr.: 54.00.00-A21-2-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Orientering omkring aftale om bedre veje til uddannelse og job (FGU)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13 oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Aftalen skal ruste flere unge uden uddannelse eller job til at komme godt videre efter grundskolen.

 

Den tidligere orientering af Beskæftigelsesudvalget november 2017, suppleres i denne sag med aktuel status på FGU udviklingsarbejdet. Aktuel status fremgår i sidst i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres udvalget om Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Målsætningen bag aftalen er, at alle unge under 25 år skal have gennemført en uddannelse, være under uddannelse eller være i beskæftigelse. Med afsæt i aftalen er der således fastsat følgende delmål:

 

 • I 2030 skal mindst 90 % af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • I 2030 skal andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.
 • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Aftalen kan overordnet set opdeles i to hovedområder, hvilket er:

 

 • Sammenlægning af en række af de nuværende forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats.

 

FGU uddannelsen:

Den forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år. Den forberedende Grunduddannelse (FGU) kommer til at vare op til to år.

 

Den nye uddannelse skal give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.

 

FGU uddannelsen består af tre spor: almindelig grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Endemålet for de tre uddannelsesspor er som følger:

 

 • Almindelig grunduddannelse - At kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller hf.
 • Produktionsgrunduddannelse - At kunne påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.
 • Erhvervsgrunduddannelse - At kunne opnå beskæftigelse samt eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse (egu).

 

FGU uddannelsen skal dog være fleksibel, sådan at eleven har mulighed for at skifte spor, samt mulighed for at inddrage elementer fra et andet spor i sit forløb. Derudover skal der være forskellige på- og afstigningsniveauer.

 

Der er aftalt en skoleydelse på FGU, der samtidig er et pædagogisk redskab, da skolerne kan trække i ydelsen, hvis den unge udebliver uden lovlig grund. Ydelsen for unge over 18 år ligger på et niveau med uddannelseshjælp, hvor ydelsen for unge under 18 år svarer til niveauet for produktionsskoleydelsen til elever under 18 år. Forsørgere modtager et forsørgertillæg svarende til forsørgertillægget der gives til SU modtagere. Eleverne får desuden en madordning.

 

Den Forberedende Grunduddannelse bliver landsdækkende på baggrund af en lokal proces blandt landets kommuner. Med aftalen oprettes nye statslige selvejende institutioner samt dertilhørende skoler, der skal varetage FGU uddannelsen. Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler. Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse.

 

For hver institution er der én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, der ansætter medarbejderne. Det forventes at der oprettes én skole per kommune, dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.

 

Det Regionale kommunekontaktråd (KKR) skal stille forslag til dækningsområder og placering af skolerne.

 

Finansieringsmodellen for FGU uddannelsen er, at kommunerne betaler en kommunal medfinansiering til Staten. Fordelingen af finansieringen at 65 % af udgifterne afholdes af kommunen, hvor 35 % betales af Staten. Tilskuddet til institutionerne betales af Staten.

 

Etablering af en sammenhængende, koordineret ungeindsats:

Aftalen rummer ligeledes et krav om, at kommunerne skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, som får til opgave at sikre den unge den nødvendige støtte og hjælp til at realisere sin uddannelsesplan. I den sammenhæng skal den unge i målgruppen tildeles én kontaktperson, som hjælper den enkelte på vej til uddannelse eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge kan gå ind ad én dør for at få hjælp og vejledning.

 

Uddannelsesplanen bliver det overordnede styringsredskab, hvad angår mål, retning, varighed mv. for den enkelte elev. Uddannelsesplanen der beskriver målene for den enkelte udarbejdes af den kommunale ungeindsats. Skolen udfolder herefter den unges uddannelsesplan i en forløbsplan. Forløbsplanen beskriver indholdet i den unges uddannelsesforløb, herunder hvordan målene i uddannelsesplanen skal nås og fastsætter valg af spor.

 

Status på FGU udviklingsarbejdet:

Undervisningsministeriet har den 1. februar 2018 sendt fire lovforslag i høring, med svarfrist den 21. februar 2018. KL er blandt de høringsberettigede til lovforslagene. Resumé af lovforslag til hovedloven er vedlagt sagen.

 

Det er som tidligere nævnt Det Regionale Kommunekontaktråd (KKR) der skal stille forslag til dækningsområder og placering af skolerne. Den oprindelige tidsplan var at forslaget skulle stilles inden sommerferien. Den vejledende tidsplan er dog blevet opdateret, og sigter nu mod afgørelse af institutionernes dækningsområde i juli/august, hvor oprettelse af institutionerne forventes at ske pr. 1. oktober 2018. Elevstart forventes fortsat at være pr. 1. august 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at udvalget drøfter den fremlagte orientering.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte orientering og tog den herefter til efterretning.

Bilag

 • FGU aftaletekst
 • 151117-BSK-FGU-aftale
 • Resumé af udkast til forslag til lov om institutioner for FGU uddannelse